PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA:"

Transkriptio

1 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan mukaisesti viranomaisten ja normien kohderyhmien kuulemisen jo sääntelyn valmisteluvaiheessa ja pyytää standardeista lausunnot muilta viranomaisilta sekä niiltä yhteisöiltä, jotka edustavat standardin kohderyhmiä. Kuuleminen ja palautteen antaminen edistävät viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sekä valvottavien sitoutumista Rahoitustarkastuksen sääntelyyn. Rahoitustarkastus on pyytänyt lausuntoja luottoriskin vähentämistekniikkoja koskevasta sääntelystä seuraavasti. Uudistettavaan vakavaraisuuskehikkoon liittyvä tulkinta luottoriskin vähentämistekniikoista lähetettiin lausunnolle Rahoitustarkastus sai tulkintaan kolme lausuntoa. Ensimmäisistä standardiluonnoksista 4.3e ja 4.3d lausuntopyynnöt lähetettiin ja Rahoitustarkastus sai luonnoksiin neljä lausuntoa. Toisista standardiluonnoksista 4.3e ja 4.3f lausuntopyynnöt lähetettiin Rahoitustarkastus sai luonnoksiin neljä lausuntoa. Lausunnoissa esille otetut kansalliset optiot Osassa lausuntoja on pidetty tärkeänä sitä, että Rahoitustarkastus käy säännöllisesti keskusteluja valvottavien kanssa valittavista kansalliseen harkintaan jätetyistä optioista ennen lopullisen kannan ottamista. Suomessa kansallisten optioiden voimaan saattamisessa ei tulisi lausuntojen mukaan merkittävästi poiketa muiden jäsenmaiden linjasta. Tämä on tärkeää mm. kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi, sillä suomalaisten pankkien kanssa kilpailee useita ulkomaisen sääntelyn piirissä olevia toimijoita. Kansallisen option säätämättä jättäminen juuri kilpailuneutraliteetin säilyttämiseksi tulisi lausuntojen mukaan rajata erityistapauksiin, ja perusteet tiukennukselle olisi tuotava esille Rahoitustarkastuksen standardeissa. Joidenkin lausunnonantajien mielestä edellä mainittu tavoite ei ole kaikilta osin toteutunut standardiluonnoksissa. Tärkeimmät lausunnonantajien mainitsemat kansalliseen harkintaan jätetyt optiot koskevat kiinteistövakuuksia sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmää käytettäessä. Lausunnoissa viitataan siihen, että Suomessa ei ole esitetty otettavaksi käyttöön mahdollisuutta olla vaatimatta yhden kiinteistövakuuden hyväksyttävyyttä koskevan edellytyksen täyttymistä: Velallisen takaisinmaksukyky ei ole riippuvainen kiinteistön arvon kehityksestä tai kiinteistön tuottamasta kassavirrasta. Velallisella on oltava kyky maksaa luotto muista lähteistä saaduilla tuloilla. Liikekiinteistövakuuksia koskevien lievennysten ulkopuolelle rajataan lausunnon antajan mukaan käytännössä kiinteistösijoitustoimin-

2 2 (5) taa harjoittavat velalliset, mikä antaa lausunnonantajien mukaan ulkomaisille rahoittajille merkittävän kilpailuedun suomalaisiin pankkeihin verrattuna. Lausunnoissa viitataan myös siihen, että Suomessa ei ole esitetty otettavaksi käyttöön mahdollisuutta sallia lievennyksiä asuin- ja liikekiinteistövakuuksia, liikekiinteistöleasingiä ja irtaimistoleasingiä koskeviin standardi-lgd -estimaatteihin (tappio-osuus - estimaatteihin). Myös tällä kannanotolla on katsottu olevan haitallisia vaikutuksia kilpailuneutraliteetin kannalta. Rahoitustarkastuksen kannat lausunnoissa viitattuihin kansallisiin optioihin Rahoitustarkastus toteaa, että se on pitänyt useita tiedotustilaisuuksia, joissa on käyty läpi Suomen kantoja kansalliseen harkintaan jätetyistä optioista ja joissa on annettu tietoa direktiiviin liittyvistä Rahoitustarkastuksen tulkinnoista. Rahoitustarkastus on kantojaan esitellessään tuonut esille sen seikan, että otetut kannat ovat alustavia ja niitä voidaan muuttaa, mikäli valvottavat esittävät perusteluja ja selvityksiä omien kantojensa tueksi. Rahoitustarkastuksen standardit eivät sisällä säännöksiä, jotka olisivat direktiivin vaatimuksia tiukempia. Tilanteissa, joissa Rahoitustarkastus ei ole implementoinut direktiivin suomaa mahdollisuutta lievennyksen sallimiseen, on Rahoitustarkastuksen käsityksen mukaan olemassa perusteet. Säännös siitä, että liikekiinteistövakuus on hyväksyttävä vakuus vain siinä tapauksessa, että velallisen takaisinmaksukyky ei ole riippuvainen kiinteistön arvon kehityksestä tai kiinteistön tuottamasta kassavirrasta, on kiinteistövakuuksia koskeva perusedellytys. Direktiivi antaa mahdollisuuden olla vaatimatta edellä mainitun edellytyksen täyttymistä. Tällöin kuitenkin olisi pystyttävä osoittamaan, että Suomen liikekiinteistömarkkinat ovat hyvin kehittyneet ja vakiintuneet ja että liikekiinteistövakuudellisesta luotonannosta syntyneet vuosittaiset tappiot eivät ole ylittäneet direktiivissä mainittuja määriä. Rahoitustarkastukselle ei ole esitetty tappioselvityksiä eikä Suomessa ole katsottu tällä hetkellä muutenkaan olevan edellytyksiä olla vaatimatta edellytyksen täyttymistä. Direktiiviin lisättiin vasta EU:n komissio- ja neuvostotyöskentelyssä uusia, saakka voimassa olevia lievennyksiä säädettyihin standardi-lgd -estimaatteihin. Lievennykset koskevat asuin- ja liikekiinteistövakuuksia, liikekiinteistöleasingiä sekä koneja laiteleasingiä. Rahoitustarkastus on katsonut kiinteistövakuuksia koskevien optioiden olevan maa- ja markkinakohtaisia. Suomen kiinteistömarkkinoilla hintaheilahtelut voivat olla suuria ja etenkin asuinkiinteistöjen hinnat ovat viime vuosina kohonneet erityisen paljon. Perusteita lievennysten käyttöönotolle ei ole katsottu tällä hetkellä olevan. Kohdevakuudellisen luotonannon ei kone- ja laiteleasingin osalta katsota olevan niin maakohtaisista markkinoista riippuvaista kuin kiinteistövakuudellisen luotonannon. Rahoitustarkastus on tarkistanut kantaansa tämän kansallisessa harkinnassa olevan option osalta ja katsoo, että standardi-lgd:n lievennys 40 %:sta 35 %:iin voitaisiin sallia myös Suomessa.

3 3 (5) Lausunnoissa esitettyyn kilpailuneutraliteettia koskevaan huoleen Rahoitustarkastus toteaa sen, että suuri osa jäsenmaista aikoo soveltaa vastavuoroista tunnustamista koskevia säännöksiä. Tällöin kotivaltion viranomainen tunnustaisi isäntävaltion säännöt konsolidoituja omia varoja laskettaessa ja kilpailuneutraliteetti tällä tavoin tulisi myös jatkossa säilymään. Lausunnoissa esitettyjä kommentteja, jotka eivät ole johtaneet muutoksiin Rahoitustarkastuksen standardeissa Rahoitustarkastukselle on esitetty, että valvottavaa ja sen konsolidointiryhmään kuuluvaa yritystä tulisi myös vakuusmielessä käsitellä yhdenmukaisesti, sillä luottolaitoksen vakavaraisuuslaskennassa ryhmäkohtaista tarkastelua pidetään ensisijaisena lähtökohtana. Näin ollen valvottavan kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaan luottolaitokseen tehty talletus ja valvottavan kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit tulisi lausunnon antajan mukaan rinnastaa valvottavaan tehtyyn talletukseen ja valvottavan liikeeseenlaskemiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin tarkasteltaessa rahoitusvakuuden hyväksyttävyyttä. Rahoitustarkastus katsoo, että vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksen laskenta tapahtuu yksittäisen valvottavan tasolla. Direktiivissä on nimenomaisesti mainittu tapaukset, joissa valvottavaa ja sen konsolidointiryhmään kuuluvaa yritystä voidaan käsitellä yhdenmukaisesti. Lausunnon antajan esille ottamassa tapauksessa tällaista nimenomaista mainintaa ei direktiivissä ole. Rahoitustarkastus ei näin ollen ole muuttanut standardin säännöksiä tältä osin. Rahoitustarkastukselle on esitetty, että sen pitäisi poistaa direktiiviin vastaisena standardin säännös, jonka mukaan rahasto-osuudet sellaisessa sijoitusrahastossa, jonka säännöt sallivat sijoitusrahaston sijoittaa varojaan muihin kuin sijoitustensa suojaamistarkoituksessa tehtyihin johdannaissopimuksiin, eivät ole hyväksyttäviä rahoitusvakuuksia. Direktiivissä luetellaan yksiselitteisesti rahoitusinstrumentit, jotka katsotaan hyväksyttäviksi rahoitusvakuuksiksi. Sijoitusrahasto-osuudet katsotaan hyväksyttäviksi rahoitusvakuuksiksi vain silloin, kun sijoitusrahasto saa sijoittaa pelkästään mainittuihin rahoitusinstrumentteihin. Lisäksi direktiivissä todetaan, että kuitenkaan se, että sijoitusrahasto sijoittaa johdannaissopimuksiin, joilla suojataan rahaston sijoituksia, ei estä sijoitusrahastoosuuksien lukemista hyväksyttäväksi vakuudeksi. Rahoitustarkastuksen käsityksen mukaan standardin säännös perustuu nimenomaisesti direktiiviin. Näin ollen, mikäli sijoitusrahastolla on sääntöjensä mukaan mahdollisuus sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin esimerkiksi salkun hoidon tehostamiseksi, eivät tällaisen sijoitusrahaston sijoitusrahastoosuudet täytä hyväksyttävän rahoitusvakuuden edellytyksiä. Rahoitustarkastuksen mielestä se, että suomalaisten sijoitusrahastojen säännöt pääsääntöisesti sallivat myös muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt johdannaissopimukset, ei oikeuta Rahoitustarkastusta antamaan direktiivistä poikkeavaa tulkintaa.

4 4 (5) Standardissa esitetään myös tulkintaa siitä, millainen liikekiinteistövakuuden on oltava, jotta se olisi hyväksyttävä vakuus vakavaraisuuslaskennassa. Lausunnon antajan käsityksen mukaan Rahoitustarkastus poikkeaa direktiivin säännöksistä hyväksyessään vain tietyt erityisvaatimukset täyttävät kohteet. Liikekiinteistökohteita koskevat erityisvaatimukset, joita Rahoitustarkastus on sisällyttänyt standardeihin, perustuvat Euroopan komission kiinteistövakuudellista luotonantoa koskevaan työpaperiin. Lähtökohtana on se, että liikekiinteistöä, joka ei sijaitse keskeisellä paikalla tai joka soveltuu vain tiettyä tarkoitusta varten, ei voida pitää hyväksyttävänä vakuutena. Se ei täytä luottoriskin vähentämistekniikoiden perusedellytystä siitä, että vakuuden on oltava likvidi ja sen arvon on oltava riittävän vakaa, jotta se voitaisiin ottaa huomioon vakavaraisuusvaatimuksen laskemisessa. Rahoitustarkastukselle on esitetty edelleen, että standardin 4.3f kiinteistövakuuksia käsittelevään lukuun 9 tulisi selvyyden vuoksi lisätä viittaus asunto-osakeyhtiöille myönnettävien luottojen käsittelyyn. Rahoitustarkastus ei ole tehnyt standardiin muutoksia, sillä asunto-osakeyhtiöiden käsittelyyn on tullut muutoksia vain luottoriskin standardimenetelmässä. Muutokset eivät koskeneet sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmää. Standardeihin lausuntojen johdosta tehdyt muutokset Sekä standardia 4.3e että standardia 4.3f koskevat muutokset Finnvera Oyj:n antamien takausten rinnasteisuus Suomen valtion takauksiin on lisätty Finnvera Oyj:tä koskevan lakimuutoksen myötä. Valvottavaluottolaitoksen itsensä liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit voidaan rinnastaa valvottavaluottolaitokseen tehtyihin talletuksiin ja valvottavan itsensä liikkeeseenlaskemiin sijoitustodistuksiin tai muihin käteiseen verrattaviin instrumentteihin Takauksen luonteiseksi luottosuojaksi katsotaan kaikki sellaiset sitoumukset, jotka täyttävät standardin mukaiset vähimmäisvaatimukset. Edellytykset voivat muun muassa täyttyä myös muiden kuin takauslaissa tarkoitettujen takausten osalta. Mikäli valvottava varmistaa asianmukaisin panttauksin jo vakuutta vastaanotettaessa, että määräaikaistalletuksen eräännyttyä talletussumma jää edelleen pankkiin vakuudeksi, myös alle vuoden määräaikaistalletus voidaan ottaa vakavaraisuuslaskennassa huomioon. Tämä siitä huolimatta, että luottosuojaa ei direktiivin mukaan saa ottaa huomioon, jos luottosuojan alkuperäinen juoksuaika on alle yksi vuosi. Luottolaitosten liikkeeseen laskemat arvopaperit, joilla ei ole hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa ulkoista luokitusta, mutta jotka noteerataan hyväksytyssä pörssissä, ovat hyväksyttäviä vakuuksia. Hyväksyttävyyden edellytyksenä kuitenkin on, että valvottava pystyy osoittamaan Rahoitustarkastukselle, että arvopaperilla on tähän tarkoitukseen riittävä likviditeetti ja että muut hyväksyttävyyden edellytykset täyttyvät. Valvottavan on sisäisesti määriteltävä se, koska arvopaperin voidaan katsoa olevan likvidi. Määrittely ja sitä koskevat selvitykset on dokumentoitava ja Ra-

5 5 (5) talle on tarkastuksilla kyettävä osoittamaan, että vakavaraisuuslaskennassa hyväksikäytettyjen arvopapereiden voidaan katsoa täyttävän asetetut edellytykset. Pankkitalletukset on lisätty sijoitusrahaston hyväksytyksi sijoituskohteeksi määritettäessä sitä, koska sijoitusrahasto-osuudet katsotaan hyväksyttäväksi rahoitusvakuudeksi. Vain standardia 4.3e koskevat muutokset: Standardiin 4.3e on lisätty viittaus kiinteistövakuuksia koskeviin säännöksiin: Luottoriskin standardimenetelmässä kiinteistövakuutta ei käsitellä luottoriskin vähentämistekniikkana, vaan kiinteistövakuudelliset saamiset on oma vastuuryhmänsä. Tästä syystä kiinteistövakuuksia koskeva sääntely sisältyy kokonaisuudessaan luottoriskin standardimenetelmää koskevaan standardiin 4.3c. Vain standardia 4.3f koskevat muutokset: Lisätiedot Sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmää (FIRB) käyttävän valvottavan, joka soveltaa takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajaan Rahoitustarkastuksen luvalla luottoriskin standardimenetelmää, ei tarvitse täyttää vaatimusta, että luottosuojan tarjoajan on oltava luokiteltu FIRB:an vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Kiinteistövakuuden arviointia ja vakuuden arvon seurantaa koskeviin säännöksiin on tehty useita täsmennyksiä. Kohdevakuudellisen rahoituksen vähäriskisyys on tunnustettu yhdenmukaisella tavalla niin, että osamaksurahoitus voidaan rinnastaa leasingiin, mikäli leasingille asetetut vaatimukset täyttyvät. Leasingiä koskevia vähimmäisvaatimuksia on muutettu niin, että osamaksu- ja leasingrahoitukselle yhteinen omistusoikeudellinen elementti on tunnustettu (vuokralle antajan omistusoikeus tai siihen rinnastettava oikeus kohdevakuuteen) Muut fyysiset vakuudet kuin kiinteistöt, arvopaperit, saamiset, käteinen raha ja kulta hyväksytään vakuudeksi, mutta se edellyttää, että valvottavalla on riittävät selvitykset hyväksyttävyyden edellytysten täyttymisestä. Selvitysten on pidettävä sisällään tiedot vakuuksien realisointiajoista, realisointikustannuksista ja hintakehityksestä. Saadut lausunnot julkaistaan Rahoitustarkastuksen Internet-kotisivuilla standardiluonnoksia koskevien lausuntopyyntöjen yhteydessä, ellei lausunnon lähettäjä ole erityisesti kieltänyt julkaisemista. Lisätietoja standardeista antaa Rahoitustarkastuksen Vakavaraisuusvalvontaosastolla pankkitarkastaja Taina Erovaara-Williams, puhelin

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN Empiirinen tutkimus konkurssiriskin ja vakuuden vaikutuksista luotonantopäätökseen Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu

Lisätiedot

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 1 (30) Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 Arvopaperimarkkinalaki (AML) Komission ns. esiteasetuksen ((EY) N:o 809/2004) mukaiset esitteet Päätös osakkeita tai osakkeisiin rinnastuvia arvopapereita

Lisätiedot

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista HE 42/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta.

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriölle MAKROVALVONTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI. 1. Yleisiä näkökohtia

Valtiovarainministeriölle MAKROVALVONTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI. 1. Yleisiä näkökohtia Lausunto 1 (11) Valtiovarainministeriölle MAKROVALVONTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1. Yleisiä näkökohtia Finanssialan Keskusliitto (FK) oli kuultavana työryhmän väliraporttia koskevassa kuulemistilaisuudessa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 4 päivänä tammikuuta 2002 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot