Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot."

Transkriptio

1 1 (13) TÄYTTÖOHJEET Yleistä Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, miten eri kohdissa pyydettävät tiedot muodostetaan ja lasketaan. Tiedonkeruusovelluksen (Sovellus) käyttämiseen löytyy omat ohjeet Sovelluksen ohjeet-sivulta. Kaikkiin täytettäviin kohtiin on merkittävä tieto. Mikäli sijoitusrahastolla ei ole kyseisiä instrumentteja taikka sijoitusrahaston sijoituspolitiikka/säännöt eivät mahdollista ko. instrumenttien käyttöä, tekstikohtaan on merkittävä NOREPORT ja numerokohtaan 0 (nolla). Kohtiin, joissa kysytään sääntöjen mukaista alarajaa/ylärajaa, merkitään sääntöjen mukainen rajoitus. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei ole määritetty kyseistä rajoitusta, merkitään määrittämättömän alarajan kohdalle tiedoksi ja määrittämättömän ylärajan kohdalle vastaavasti tieto Siirtymäaikana euroon ( J ) voidaan tiedot raportoida joko euroissa tai markoissa. Siirtymäkauden jälkeen tiedot raportoidaan euroissa. Markkamääräiset ja euromääräiset luvut annetaan yhden yksikön tarkkuudella kokonaislukuna lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuden arvoa, joka ilmoitetaan sillä tarkkuudella kuin se päivittäin julkistetaan. Prosenttiluvut ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Rivit on numeroitu pääsääntöisesti kolmen numeron välein ja sarakkeet viiden numeron välein. Pyydettävät tiedot on ryhmitelty siten, että Yleistiedot ovat raportointia koskevia yksilöintitietoja kuten tiedonantajataso, raportoijan yksilöintitunnus, raportointipäivämäärä, tiedon ajankohta, raportointivaluutta sekä se, ovatko tiedot uusia vai muutoksia jo aikaisemmin lähetettyyn raporttiin. Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot. Yleistiedot Tiedonantajataso määrittelee ryhmän, johon raportoija kuuluu. Tiedonantajataso on kolminumeroinen tunnus. Tunnus 250 tarkoittaa rahastoyhtiötä ja tunnus 251 sijoitusrahastoa. Sovelluksessa tunnukset ovat valmiiksi kiinnitettyjä eikä muutettavissa. Raportoijan yksilöintitunnuksena käytetään tässä raportoinnissa aina raportoijan ly-tunnusta. Sovelluksessa tunnukset ovat valmiiksi kiinnitettyjä eikä muutettavissa.

2 2 (13) Raportointipäivämäärä kohdassa ilmoitetaan raportin laadintapäivämäärä muodossa (vvvvkkpp). Tiedon ajankohta kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolta tiedot ovat. Käytännössä päivämäärä on raportointijakson viimeinen päivä. Tapahtumakoodi ilmoittaa, onko kysymyksessä tiedoston ensitoimitus (1) vai korjaustiedosto (2). Mikäli korjauksia on vähän, ilmoitetaan ne välittömästi Rahoitustarkastukselle postitse tai telefaxilla. Muutoin korjaukset toimitetaan tiedostona. Tällöin koko tiedosto (myös oikeat tietueet) toimitetaan uudelleen korjaustiedostona. Tällöin kaikkien tietojen tapahtumakoodi on 2. Lähetettävät korjaukset tulee aina yksilöidä joko saatekirjeellä tai oheistamalla korjausmerkinnöin varustetut tulosteet ao. sivuista. Raportointivaluutta kohdassa ilmoitetaan onko raportointivaluuttana käytetty markkaa (FIM) vai euroa (EUR). Sivu W01: Rahastoyhtiön perustiedot Rivillä 03 sarakkeessa 05 ilmoitetaan rahastoyhtiön osakepääoma. Rivillä 06 sarakkeessa 05 ilmoitetaan rahastoyhtiön osakepääoman suhde kaikkien sen hallinnoimien sijoitusrahastojen arvoon (rahastoyhtiön osakepääoma/sijoitusrahastojen arvo). Rivillä 09 sarakkeessa 05 ilmoitetaan, onko rahastoyhtiön yhtiöjärjestykseen otettu maininta siitä, että osakepääomaa ei koroteta sen ollessa vähintään 5 milj. mk. Kyllätieto ilmaistaan numerolla 1 (yksi) ja ei-tieto numerolla 0 (nolla). Rivillä 12 sarakkeessa 05 ilmoitetaan rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen lukumäärä. Sivu W02: Osuudet osakepääomasta ja äänistä Rivillä 03 sarakkeessa 05 lasketaan keskiarvo riveillä 0303 sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 keskiarvo riveillä 0303 sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitut tiedot automaattisesti, kun tiedot rivien 0303 sarakkeisiin 05 ja 10 on syötetty. Rivillä 0303 ilmoitetaan kaikkien rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta yhteenlaskettuna viisi suurinta sijoitusta liikkeeseenlaskijan osakepääomasta ja/tai äänimäärästä laskettuna. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan osuus liikkeeseenlaskijan osakepääomasta ja sarakkeessa 10 äänistä. Tiedot ilmoitetaan rivillä 0303 vain niistä liikkeeseenlaskijoista, joiden osakepääomasta rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot omistavat yli 5 % ja/tai joiden äänimäärästä rahastoyhtiön hallinnoimilla sijoitusrahastoilla on yli 2,5 %, muuten erittelyyn valitaan tekstiksi NOREPORT ja

3 3 (13) sarakkeiden 05 ja 10 arvoksi 0 (nolla). Sovelluksessa valittaessa tekstiksi NOREPORT tulee automaattisesti osuudeksi 0 (nolla). Sivu W03: Sijoitusten perustiedot Rivillä 03 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoitusrahaston arvo. Rivillä 06 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoitusrahaston tuotto-osuuden arvo. Sijoitusrahasto-osuuden arvo ilmoitetaan sillä tarkkuudella kuin se päivittäin julkistetaan. Mikäli sijoitusrahastolla ei ole tuotto-osuuksia, merkitään arvoksi 0 (nolla). Rivillä 09 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoitusrahaston kasvu-osuuden arvo. Sijoitusrahasto-osuuden arvo ilmoitetaan sillä tarkkuudella kuin se päivittäin julkistetaan. Mikäli sijoitusrahastolla ei ole kasvu-osuuksia, merkitään arvoksi 0 (nolla). Rivillä 12 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoitusrahaston osuudenomistajien lukumäärä. Rivillä 15 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sellaisten arvopapereiden markkina-arvo ja sarakkeessa 10 osuus sijoitusrahaston arvosta, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopapereiden markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 18 ilmoitetaan arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan näiden arvopapereiden markkina-arvo ja sarakkeessa 10 näiden arvopapereiden markkina-arvon osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopapereiden markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 21 ilmoitetaan sijoitusrahastolain 69 :n 2 kohdassa tarkoitetut arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta joko rivillä 15 tai rivillä 18 tarkoitetussa vaihdantajärjestelmässä. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan näiden arvopapereiden markkina-arvo ja sarakkeessa 10 näiden arvopapereiden markkinaarvon osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopapereiden markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Tässä kohdassa ilmoitetut arvopaperit eritellään tarkemmin W06- sivun 1203 riveillä. Rivillä 22 ilmoitetaan sijoitukset toisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan näiden sijoitusten markkina-arvo ja sarakkeessa 10 näiden sijoitusten markkina-arvon osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi

4 4 (13) sarakkeeseen 10, kun arvopapereiden markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Tässä kohdassa ilmoitetut sijoitukset eritellään tarkemmin W06-sivun 1503 riveillä. Rivillä 24 sarakkeessa 05 lasketaan yhteen alarivien 2403 ja 2406 sarakkeiden 05 arvot ja sarakkeessa 10 alarivien 2403 ja 2406 sarakkeiden 10 osuudet. Sovellus laskee automaattisesti yhteen riveillä 2403 ja 2406 ilmoitetut tiedot. Rivillä 2403 sarakkeessa 05 ilmoitetaan muiden kuin riveillä 15, 18, 21 ja 22 tarkoitettujen arvopapereiden markkina-arvo ja sarakkeessa 10 näiden arvopapereiden markkina-arvojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Sijoitukset eritellään tarkemmin sivulla W04. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopapereiden markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 2406 ilmoitetaan velkasitoumukset, joita on ominaisuuksiltaan pidettävä arvopapereita vastaavina, jotka on vaivatta rahaksi muutettavia ja joiden arvo voidaan jatkuvasti tai ainakin kaksi kertaa kuukaudessa täsmällisesti todeta. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan näiden velkasitoumuksien markkina-arvo ja sarakkeessa 10 näiden velkasitoumuksien markkina-arvon osuus sijoitusrahaston arvosta. Sijoitukset eritellään tarkemmin sivulla W04. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun velkasitoumuksien markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 27 sarakkeessa 05 lasketaan yhteen alarivien 2703, 2706, 2709 ja 2712 sarakkeiden 05 arvot ja sarakkeessa 10 alarivien 2703, 2706, 2709 ja 2712 sarakkeiden 10 osuudet. Sovellus laskee automaattisesti yhteen riveillä 2703, 2706, 2709 ja 2712 ilmoitetut tiedot. Rivillä 2703 sarakkeessa 05 ilmoitetaan kassassa olevien varojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden varojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun kassassa olevien varojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 2706 sarakkeessa 05 ilmoitetaan vaadittaessa lunastettavissa olevien pankkitalletuksien määrä ja sarakkeessa 10 näiden talletuksien osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun pankkitalletuksien määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 2709 sarakkeessa 05 ilmoitetaan yli yön talletuksien määrä ja sarakkeessa 10 näiden talletuksien osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun näiden talletuksien määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 2712 sarakkeessa 05 ilmoitetaan muiden määräaikaistalletuksien kuin yli yön talletuksien määrä ja sarakkeessa 10 näiden muiden määräaikaistalletuksien osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun näiden talletuksien määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05.

5 5 (13) Rivillä 30 sarakkeessa 05 lasketaan yhteen alarivien 3003, 3006, 3009, 3012, 3015, 3018, 3021, 3024, 3027, 3030, 3033 ja 3036 sarakkeiden 05 arvot ja sarakkeessa 10 alarivien 3003, 3006, 3009, 3012, 3015, 3018, 3021, 3024, 3027, 3030, 3033 ja 3036 sarakkeiden 10 osuudet. Sovellus laskee automaattisesti yhteen riveillä 3003, 3006, 3009, 3012, 3015, 3018, 3021, 3024, 3027, 3030, 3033 ja 3036 ilmoitetut tiedot. Rivillä 3003 sarakkeessa 05 ilmoitetaan arvopaperisaamisten määrä ja sarakkeessa 10 näiden saamisten osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopaperisaamisten määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3006 sarakkeessa 05 ilmoitetaan arvopaperivelkojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden velkojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Velat tulee ilmoittaa plusetumerkkisinä. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopaperivelkojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3009 sarakkeessa 05 ilmoitetaan hallinnointipalkkiovelkojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden velkojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Velat tulee ilmoittaa plus-etumerkkisinä. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun hallinnointipalkkiovelkojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3012 sarakkeessa 05 ilmoitetaan säilytyspalkkiovelkojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden velkojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Velat tulee ilmoittaa plusetumerkkisinä. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopaperivelkojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3015 sarakkeessa 05 ilmoitetaan lunastusvelkojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden velkojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Velat tulee ilmoittaa plusetumerkkisinä. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun lunastusvelkojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3018 sarakkeessa 05 ilmoitetaan merkintäsaamisten määrä ja sarakkeessa 10 näiden saamisten osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun merkintäsaamisten määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3021 sarakkeessa 05 ilmoitetaan tuotto-osuusvelkojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden velkojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Velat tulee ilmoittaa plusetumerkkisinä. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun tuotto-osuusvelkojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3024 sarakkeessa 05 ilmoitetaan osinkosaamisten määrä ja sarakkeessa 10 näiden saamisten osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun osinkosaamisten määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05.

6 6 (13) Rivillä 3027 sarakkeessa 05 ilmoitetaan johdannaissopimuksista johtuvien saamisten määrä ja sarakkeessa 10 näiden saamisten osuus sijoitusrahaston arvosta. Näillä saamisilla tarkoitetaan kaikkia johdannaisista johtuvia saamisia, jotka otetaan huomioon arvonlaskennassa. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun saamisten määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3030 sarakkeessa 05 ilmoitetaan johdannaissopimuksista johtuvien velkojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden velkojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Velat tulee ilmoittaa plus-etumerkkisinä. Näillä veloilla tarkoitetaan kaikkia johdannaisista johtuvia velkoja, jotka otetaan huomioon arvonlaskennassa. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun velkojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3033 sarakkeessa 05 ilmoitetaan muiden saamisten määrä ja sarakkeessa 10 näiden saamisten osuus sijoitusrahaston arvosta. Näillä saamisilla tarkoitetaan kaikkia muita saamisia, joita ei ole ilmoitettu aikaisemmilla riveillä ja jotka otetaan huomioon arvonlaskennassa. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun saamisten määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 3036 sarakkeessa 05 ilmoitetaan muiden velkojen määrä ja sarakkeessa 10 näiden velkojen osuus sijoitusrahaston arvosta. Velat tulee ilmoittaa plusetumerkkisinä. Näillä veloilla tarkoitetaan kaikkia muita velkoja, joita ei ole ilmoitettu aikaisemmilla riveillä ja jotka otetaan huomioon arvonlaskennassa. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun velkojen määrä on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 33 sarakkeessa 05 ja sarakkeessa 10 on tarkistusluku sijoitusrahaston arvon tarkistamiseksi. Näin ollen rivillä 03 sarakkeessa 05 olevan sijoitusrahaston arvon pitäisi olla yhtä suuri kuin tällä rivillä sarakkeessa 05 ilmoitettu tarkistusluku. Lisäksi tällä rivillä sarakkeessa 10 oleva osuus sijoitusrahaston arvosta pitäisi näin ollen olla 100 prosenttia. Sovelluksessa nämä luvut ilmoitetaan automaattisesti laskemalla yhteen aikaisemmilla riveillä ilmoitetut sijoitusrahaston varat ja vähentämällä sijoitusrahaston velat. Rivillä 36 sarakkeessa 15 ilmoitetaan käteissalkun ja johdannaisposition yhteinen osakeriski eli kokonaisdelta (vipusuhde). Sarakkeessa 20 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja kokonaisdeltalle. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta kokonaisdeltaa tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja kokonaisdeltalle. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta kokonaisdeltaa tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Rivillä 39 sarakkeessa 15 ilmoitetaan sijoitusrahaston korkosijoitusten kokonaisduraatio (modifioitu duraatio). Duraatiota laskettaessa otetaan huomioon johdannaissopimusten vaikutus. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja kokonaisduraatiolle. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta kokonaisduraatiota tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa

7 7 (13) 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja kokonaisduraatiolle. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta kokonaisduraatiota tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Rivillä 42 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoitusrahastolle ostettujen osto-optioiden preemioiden markkina-arvot ja sarakkeessa 10 näiden osuudet sijoitusrahaston arvosta. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan mahdollinen sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja osto-optioiden preemioiden markkina-arvojen osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta osto-optioiden preemioiden markkinaarvojen osuutta sijoitusrahaston arvosta tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja ostooptioiden preemioiden markkina-arvojen osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta osto-optioiden preemioiden markkina-arvojen osuutta sijoitusrahaston arvosta tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 45 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoitusrahastolle ostettujen myyntioptioiden preemioiden markkina-arvot ja sarakkeessa 10 näiden osuudet sijoitusrahaston arvosta. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan mahdollinen sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja myyntioptioiden preemioiden markkina-arvojen osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta myyntioptioiden preemioiden markkinaarvojen osuutta sijoitusrahaston arvosta tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja myyntioptioiden preemioiden markkina-arvojen osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta myyntioptioiden preemioiden markkinaarvojen osuutta sijoitusrahaston arvosta tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 48 sarakkeessa 05 ilmoitetaan avoimen termiinitiliaseman markkina-arvo ja sarakkeessa 10 sen osuus sijoitusrahaston arvosta. Termiinitiliaseman markkina-arvo lasketaan avoimen termiinitiliaseman osalta kertomalla avointen kappalemäärä myytyjen keskihinnan ja myyntinoteerauksen erotuksella (avoinna on myytyjä termiinejä) tai ostonoteerauksen ja ostettujen keskihinnan erotuksella (avoinna on ostettuja termiinejä) ja ko. termiinin kohde-etuusvakiolla. Markkina-arvo kertoo saatavan/suoritettavan rahamäärän, mikäli tiliasema olisi suljettu raportointipäivänä vallinneisiin hintoihin. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan mahdollinen sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja avoimen termiinitiliaseman markkina-arvolle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta avoimen termiinitiliaseman markkina-arvoa sijoitusrahaston arvosta tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja avoimen termiinitiliaseman markkina-arvolle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta avoimen termiinitiliaseman markkina-arvoa sijoitusrahaston arvosta tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo.

8 8 (13) Rivillä 51 sarakkeessa 05 ilmoitetaan suljetun termiinitiliaseman markkina-arvo ja sarakkeessa 10 sen osuus sijoitusrahaston arvosta. Suljetun termiinitiliaseman markkina-arvo on myytyjen ja ostettujen termiinien keskihinnan erotus kerrottuna kappalemäärällä ja ko. termiinien kohde-etuusvakiolla. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan mahdollinen sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja suljetun termiinitiliaseman markkina-arvolle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta suljetun termiinitiliaseman markkina-arvoa sijoitusrahaston arvosta tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja suljetun termiinitiliaseman markkina-arvolle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta suljetun termiinitiliaseman markkina-arvoa sijoitusrahaston arvosta tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 54 sarakkeessa 05 ilmoitetaan tieto johdannaissopimuksiin liittyvästä vakuusvaatimuksesta ja sarakkeessa 10 sen osuus sijoitusrahaston arvosta. Kohdassa lasketaan yhteen asetettujen optioiden ja termiinikaupan vakuusvaatimus. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan mahdollinen johdannaissopimuksien vakuusvaatimukseen liittyvä sääntöjen asettama alaraja sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta johdannaissopimuksien vakuusvaatimusta tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan johdannaissopimuksien vakuusvaatimukseen liittyvä sääntöjen asettama yläraja sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta johdannaissopimuksien vakuusvaatimusta tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 57 sarakkeessa 05 ilmoitetaan tiedot takaisinostosopimuksiin ja luottoihin liittyvästä vakuusvaatimuksesta ja sarakkeessa 10 sen osuus sijoitusrahaston arvosta. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan mahdollinen takaisinostosopimuksien ja luottojen vakuusvaatimukseen liittyvä sääntöjen asettama alaraja sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta takaisinostosopimuksien ja luottojen vakuusvaatimusta tai sen alarajaa, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan takaisinostosopimuksien ja luottojen vakuusvaatimukseen liittyvä sääntöjen asettama yläraja sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta takaisinostosopimuksien ja luottojen vakuusvaatimusta tai sen ylärajaa, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo.

9 9 (13) Rivillä 60 sarakkeessa 05 ilmoitetaan tiedot vakuutena olevista varoista yhteensä ja sarakkeessa 10 sen osuus sijoitusrahaston arvosta. Tämä eroaa riveillä 54 ja 57 ilmoitetuista tiedoista siltä osin, että riveillä 54 ja 57 ilmoitetaan johdannaissopimuksiin, takaisinostosopimuksiin ja luottoihin liittyvä vakuusvaatimus, mutta tässä kohdassa varsinainen vakuutena olevien varojen arvo eli vakuusvaatimus voi olla eri suuruinen kuin vakuutena olevat varat. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja vakuutena olevien varojen määrästä sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta vakuutena olevien varojen määrää tai sillä ei ole alarajaa sijoitusrahaston arvosta, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja vakuutena olevien varojen määrästä sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta vakuutena olevien varojen määrää tai sillä ei ole ylärajaa sijoitusrahaston arvosta, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 63 sarakkeessa 10 ilmoitetaan, kuinka suuri osuus sijoitusrahaston arvopapereista suhteessa rahaston arvoon on lainattu lainaussopimusten kautta. Rivillä 66 sarakkeessa 05 ilmoitetaan takaisinostosopimusten ja luottojen yhteismäärä ja sarakkeessa 10 niiden osuus sijoitusrahaston arvosta. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja takaisinostosopimuksien ja luottojen yhteismäärän osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta edellä mainittua yhteismäärää tai sillä ei ole alarajaa sijoitusrahaston arvosta, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja takaisinostosopimuksien ja luottojen yhteismäärän osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta edellä mainittua yhteismäärää tai sillä ei ole ylärajaa sijoitusrahaston arvosta, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 69 sarakkeessa 05 ilmoitetaan lainaus- ja takaisinostosopimusten yhteismäärä ja sarakkeessa 10 niiden osuus sijoitusrahaston arvosta. Sarakkeessa 20 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama alaraja lainaus- ja takaisinostosopimusten yhteismäärän osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta edellä mainittua yhteismäärää tai sillä ei ole alarajaa sijoitusrahaston arvosta, merkitään alarajan kohdalle Sarakkeessa 25 ilmoitetaan sijoitusrahaston sääntöjen asettama yläraja lainaus- ja takaisinostosopimusten yhteismäärän osuudelle sijoitusrahaston arvosta. Mikäli sijoitusrahaston säännöissä ei rajoiteta edellä mainittua yhteismäärää tai sillä ei ole ylärajaa sijoitusrahaston arvosta, merkitään ylärajan kohdalle Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 72 sarakkeessa 05 ilmoitetaan raportointikuukauden aikana sijoitusrahastoon tulleiden nettomerkintöjen määrä.

10 10 (13) Rivillä 75 sarakkeessa 05 ilmoitetaan osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden rahasto-osuuksien markkina-arvon yhteismäärä kyseisessä sijoitusrahastossa ja sarakkeessa 10 tämän yhteismäärän osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 78 sarakkeessa 05 ilmoitetaan osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä kyseisessä sijoitusrahastossa ja sarakkeessa 10 tämä lukumäärä suhteessa kaikkien osuudenomistajien lukumäärään kyseisessä sijoitusrahastossa. Sovellus laskee sarakkeeseen 10 tulevan suhdeluvun valmiiksi, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Sivu W04: Sijoitusrahastolain 71 :n mukaiset sijoitukset Rivillä 2403 sarakkeessa 05 lasketaan summa riveillä sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 summa riveillä sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitut tiedot automaattisesti, kun tiedot rivien sarakkeisiin 05 ja 10 on syötetty. Riveillä eritellään tarkemmin sivulla W03 kohdassa 2403 ilmoitetut arvopaperit. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan arvopaperin markkina-arvo ja sarakkeessa 10 sen osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun arvopaperin markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 2406 sarakkeessa 05 lasketaan summa riveillä sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 summa riveillä sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitut tiedot automaattisesti, kun tiedot rivien sarakkeisiin 05 ja 10 on syötetty. Riveillä eritellään tarkemmin sivulla W03 kohdassa 2406 ilmoitetut velkasitoumukset. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan markkina-arvo ja sarakkeessa 10 sen osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Sivu W05: Lainaussopimukset Rivillä 63 sarakkeessa 10 lasketaan summa riveillä 6303 sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitun summan automaattisesti, kun rivien 6303 sarakkeessa 10 on tiedot. Riveillä 6303 ilmoitetaan sijoitusrahaston solmimat lainaussopimukset kohdeetuuksien mukaan eriteltynä. Sarakkeessa 15 ilmoitetaan lainaussopimusten lukumäärä ja sarakkeessa 05 kyseisen lainaussopimuksen kohde-etuuden kurssi. Sarakkeessa 10 ilmoitetaan sarakkeiden 05 ja 15 tulon osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee automaattisesti yllä mainitun tulon osuuden sijoitusrahaston arvosta (lainaussopimuksiin liittyvien osakkeiden osuuden sijoitusrahaston arvosta).

11 11 (13) Sivu W06: Sijoitukset osakkeisiin, korkopapereihin ja rahasto-osuuksiin Rivillä 03 sarakkeessa 05 lasketaan summa riveillä 0303 sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 summa riveillä 0303 sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitut tiedot automaattisesti, kun tiedot rivien 0303 sarakkeisiin 05 ja 10 on syötetty. Riveillä 0303 ilmoitetaan sijoitukset sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, tällaisen valtion osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö, muu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenvaltio taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Riveillä 0303 eritellään sijoitukset liikkeeseenlaskuittain. Rahoitustarkastuksen tulkinnan mukaisesti yhdellä liikkeeseenlaskulla tarkoitetaan sellaista lainaerää, jolla on sama eräpäivä. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoituksien markkina-arvot, sarakkeessa 10 osuudet sijoitusrahaston arvosta ja sarakkeessa 15 deltakorjattu kokonaispositio (prosentteina ilmaistuna). Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun markkina-arvo on ilmoitettu sarakkeessa 05. Rivillä 06 sarakkeessa 05 lasketaan summa riveillä 0603 sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 summa riveillä 0603 sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Rivillä 09 sarakkeessa 05 lasketaan summa riveillä 0903 sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 summa riveillä 0903 sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitut summat automaattisesti, kun tiedot rivien 0603 ja 0903 sarakkeisiin 05 ja 10 on syötetty. Riveillä 0603 sekä 0903 ilmoitetaan kymmenen suurinta sijoitusta yhden liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Riveillä 0603 ilmoitetaan sijoitukset osakkeisiin ja riveillä 0903 sijoitukset korkopapereihin. Näillä riveillä ei ilmoiteta kuitenkaan sijoituksia riveillä 0303 ilmoitettujen liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin. Kymmentä suurinta sijoitusta laskettaessa lasketaan yhteen kaikki omistukset kyseisen liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Ilmoitukset tehdään kuitenkin arvopaperikohtaisesti. Esimerkki 1 Sijoitusrahasto on sijoittanut Fiskarsin osakkeisiin sekä sarjaan A että K. Laskettaessa yhteen sijoitukset ko. sarjoihin sijoitukset Fiskarsiin ovat kymmenen suurimman sijoituksen joukossa, jonka jälkeen riveillä 0603 ilmoitetaan erikseen sekä sijoitukset A-sarjaan että sijoitukset K-sarjaan. Ensin ilmoitetaan sarakkeessa 05 ns. käteisposition markkina-arvo ja sarakkeessa 10 tämän markkina-arvon osuus sijoitusrahaston arvosta. Tämän jälkeen lasketaan position arvo ottaen huomioon johdannaisten vaikutus todellisen delta-arvon mukaan (deltakorjattu kokonaispositio) ja ilmoitetaan tämän position osuus sijoitusrahaston arvosta omassa sarakkeessaan 15 (prosentteina). Mikäli sijoitusrahastolla ei ole kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeisiin kohdistuvia johdannaissopimuksia, on sarakkeeseen 15 tuleva arvo yhtä suuri kuin sarakkeessa 10

12 12 (13) oleva arvo. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Esimerkki 2 Sijoitusrahasto on sijoittanut kahteen Metsä-Serlan liikkeeseenlaskemaan joukkovelkakirjalainaan: vaihtuvakorkoinen erääntyvä ja 7,55 % erääntyvä laina. Laskettaessa yhteen sijoitukset ko. lainoihin sijoitukset Metsä-Serlaan ovat kymmenen suurimman sijoituksen joukossa, jonka jälkeen riveillä 0903 ilmoitetaan erikseen sekä vaihtuvakorkoinen erääntyvä ja 7,55 % erääntyvä laina. Riveillä 0903 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoituksien markkina-arvot, sarakkeessa 10 sijoituksien osuus sijoitusrahaston arvosta sekä sarakkeessa 25 sijoitusrahaston sijoituksien osuus liikkeeseenlaskijan laskemista joukkovelkakirjalainoista. Rivillä 0903 sarakkeessa 25 ilmoitetaan tiedot sijoitusrahaston sijoituksen osuudesta liikkeeseenlaskijan laskemista joukkovelkakirjalainoista vain, mikäli ko. osuus on yli 5 %, muuten ko. sarakkeeseen merkitään arvoksi 0 (nolla). Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 12 sarakkeessa 05 lasketaan summa riveillä 1203 sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 summa riveillä 1203 sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitut tiedot automaattisesti, kun tiedot rivien 1203 sarakkeisiin 05 ja 10 on syötetty. Rivillä 1203 ilmoitetaan sijoitukset arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta joko arvopaperipörssin pörssilistalla taikka muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. Riveillä 1203 sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoituksien markkina-arvo ja sarakkeessa 10 sijoituksien osuus sijoitusrahaston arvosta. Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo. Rivillä 15 sarakkeessa 05 lasketaan summa riveillä 1503 sarakkeessa 05 ilmoitetuista tiedoista ja sarakkeessa 10 summa riveillä 1503 sarakkeessa 10 ilmoitetuista tiedoista. Sovellus laskee yllä mainitut tiedot automaattisesti, kun tiedot rivien 1503 sarakkeisiin 05 ja 10 on syötetty. Riveillä 1503 ilmoitetaan sijoitusrahastolain 72 :n mukaiset sijoitukset muun sijoitusrahaston sijoitusrahasto-osuuksiin taikka yhteissijoitusyrityksen osuuksiin riippumatta siitä kuka kyseisiä sijoitusrahastoja taikka yhteissijoitusyrityksiä hallinnoi. Sarakkeessa 05 ilmoitetaan sijoituksien markkina-arvo, sarakkeessa 10 sijoituksien osuus sijoitusrahaston arvosta ja sarakkeessa 20 sijoituksien osuus hankitun sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien lukumäärästä. Riveillä 1503 sarakkeessa 20 ilmoitetaan hankitun sijoituksen osuus kaikista kyseisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien lukumäärästä vain, mikäli ko. osuus on yli 5 %, muuten kyseiseen sarakkeeseen merkitään tiedoksi 0 (nolla).

13 13 (13) Sovellus laskee osuuden sijoitusrahaston arvosta valmiiksi sarakkeeseen 10, kun sarakkeeseen 05 on syötetty arvo.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Standardi RA 4.3 / Liite 2 18.2.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Sisällys Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet... 1 1. Yleistä... 1 2. Yhteenveto raportoitavista

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI

SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI Määräys 205.2 / Liite 3 18.4.2000 SIJOITUSRAHASTON KUUKAUSIRAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Sisällys 1. Yleistä...1 2. Yhteenveto raportoitavista taulukoista...1 3. Tietojen esitystapa...1

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Cash Manager -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-Cash Manager ja englanniksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2013 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation,

Lisätiedot

VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1

VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1 1 (5) VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN 1 1 Yleiskuvaus Luottolaitos raportoi kuukausittain valuuttakauppa- ja valuuttapositiotiedot Rahoitustarkastukselle sekkitililinjan tai X.400 yhteensopivan sähköpostin

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA OSAKE -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto Aventum Pension Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen 1 (14) Ohje 11.4.2011 Viimeisin muutos 31.12.2017 VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75

SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75 SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75 RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL 100 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Taktinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Taktisk

Lisätiedot

Elina Varovainen Sijoitusrahasto

Elina Varovainen Sijoitusrahasto Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI

SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö

Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Front Suojatie Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) Versio 1.6 Voimassa: Tammikuu 2014 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 5.6.2013 (päivitetty 17.1.2014) Käytössä: 1.2.2014 Tietuemuodon

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. SÄÄNNÖT Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. 1 (3) Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-PÄÄOMATURVA 2017 -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kortränta placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

OKO-EQUITY HEDGE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

OKO-EQUITY HEDGE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite OKO-EQUITY HEDGE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OKO-Equity Hedge -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA säännöt Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT RAHASTOJEN SÄÄNNÖT ALKAEN 23.12.2011 Yksinkertainen on tehokasta. Seligson & Rahastoyhtiö Oyj RAHASTOJEN SÄÄNNÖT Tässä julkaisussa on Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien

Lisätiedot

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Ränta Plus placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Aktie Världen placeringsfond.

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto). 1 Sijoitusrahasto UB Amerikka UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto) rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR

Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN MoneyMarket EUR on itsenäinen pääomarahasto. Sen osuudenomistajien lukumäärä on rajoittamaton.

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot