Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen"

Transkriptio

1 Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 dnro 7/120/ (121) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 7 Siirtymäsäännös 9 2 Tavoitteet 11 3 Kansainvälinen viitekehys 12 4 Normiperusta 13 5 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen rahoitustarkastukselle Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen Säännöllinen raportointi Ilmoituksen laatiminen Säästöpankkien ilmoitukset Osuuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset Konsolidoitujen tietojen ilmoittaminen 18 6 Ilmoituksen rakenne Omia varoja ja vakavaraisuutta koskeva taulukko Luotto- ja vastapuoliriskitaulukot Markkinariskitaulukot 21 puh

3 dnro 7/120/ (121) 6.4 Operatiivisen riskin taulukot 22 7 Omat varat ja vakavaraisuus Yleistä Omien varojen laskenta Omien varojen vähimmäisvaatimuksen laskenta Omien varojen riittävyys ja vakavaraisuussuhdeluku 44 8 Luotto- ja vastapuoliriskin sekä luottokaupan selvitysriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä CR SA Luottoriskin standardimenetelmä Yleistä CR SA -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR IRB Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmä Yleistä CR IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR EQU IRB Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Yleistä CR EQU IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR TB SETT Kaupankäyntivaraston selvitysriski Yleistä CR TB SETT -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot 76 puh

4 dnro 7/120/ (121) Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC SA Luottoriskin standardimenetelmä: arvopaperistaminen Yleistä CR SEC SA -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC IRB Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmä: arvopaperistaminen Yleistä CR SEC IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC Details Arvopaperistaminen: Lisätiedot Yleistä CR SEC Details -taulukosta Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot 88 9 Markkinariskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä Koko toiminnan valuutta- ja kultariskin ja hyödykeriskin raportointi MKR SA TDI -Korkosopimusten positioriski Korkosopimusten yleisriskin omien varojen vaatimus: maturiteettipohjainen laskentatapa Korkosopimusten yleisriskin omien varojen vaatimus: duraatiopohjainen menetelmä Yleisriskin raportointi käytettäessä herkkyysmallia Korkosopimusten erityisriskin omien varojen vaatimus Merkintäsitoumukset 97 puh

5 dnro 7/120/ (121) Sijoitusrahasto-osuudet Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR SA EQU -Osakkeiden positioriski Osakkeiden yleisriskin omien varojen vaatimus Osakkeiden erityisriskin omien varojen vaatimus Merkintäsitoumukset Sijoitusrahasto-osuudet Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR SA FX -Valuuttakurssi- ja kultariski Lisätiedot MKR SA FXa -Valuutta- ja kultapositiot Positioiden määritelmät MKR SA COM -Hyödykeriski Hyödykeriskin omien varojen vaatimus: Maturiteettipohjainen laskentatapa Hyödykeriskin omien varojen vaatimus: Yksinkertaistettu laskenta Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR IM -Sisäinen malli KokonaisVaR-luku Korkosopimusten ja osakkeiden positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin VaR-luvut MKR IM Details -Sisäisen malli; lisätiedot Perustiedot Päivittäiset VaR-luvut 113 puh

6 dnro 7/120/ (121) 10 Operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä OPR Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus Perusmenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Standardimenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Kehittyneen menetelmän mukaisesti laskettu omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Kehittynyt menetelmä: operatiivisen riskin tappiomatriisi (OPR Details) Kehittynyt menetelmä: operatiivisen riskin suuret tappiot (OPR Loss Details) Lisätiedot Liitteet 121 puh

7 dnro 7/120/ (121) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämä standardi koskee seuraavia Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamia valvottavia: luottolaitokset, lukuun ottamatta maksuliikeyhteisöjä sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastolain (48/1999) 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) tarkoittama osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. (2) Jäljempänä tässä standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä. (3) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä luottolaitos tarkoitetaan luottolaitoksia, pois lukien maksuliikeyhteisöt. (4) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä rahastoyhtiö tarkoitetaan omaisuudenhoitoa harjoittavia rahastoyhtiöitä. (5) Standardia ei sovelleta luottolaitoksen suomalaiseen tytärluottolaitokseen, jos Rahoitustarkastus on myöntänyt tytärluottolaitokselle luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :ssä tarkoitetun luvan. (6) Mitä kappaleessa (5) todetaan luottolaitoksen suomalaisesta tytärluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyrityksen suomalaiseen tytärsijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiön suomalaiseen tytärrahastoyhtiöön. (7) Seuraavien luottolaitosten on raportoitava tämän standardin mukainen vakavaraisuusvaatimus myös niiden konsolidoidun taloudellisen aseman pe- puh

8 dnro 7/120/ (121) rusteella: a) luottolaitoksen, joka on konsolidointiryhmän emoyritys b) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja joka on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista c) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtiossa) ja jonka osalta kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen tai ulkomaisen tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa d) luottolaitoksen, jos Rahoitustarkastus on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien toisten ETA-valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. (8) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei kuitenkaan koske luottolaitosta, joka on kappaleessa (7) tarkoitetun luottolaitoksen tytäryritys tai suomalaisen omistusyhteisön muu kuin kappaleessa (7) tarkoitettu tytäryritys. (9) Sen estämättä mitä kappaleessa (8) todetaan, konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi koskee luottolaitosta, jonka tytär- tai omistusyhteysyrityksenä tai emoyrityksenä olevan omistusyhteisön tytär- tai omistusyhteysyrityksenä on vähintään yksi sellainen ulkomainen luottolaitos, sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun rahastoyhtiöön rinnastettava ulkomainen yritys tai rahoituslaitos, joka sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa. (10) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei koske luottolaitosta, jos Rahoitustarkastus on sopinut muiden konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa siitä, että toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen vastaa luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta. puh

9 dnro 7/120/ (121) (11) Konsolidoidun vakavaraisuuden raportointi koskee sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä vastaavasti kuin mitä kappaleissa (7) - (10) todetaan luottolaitosten osalta. (12) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei koske sijoituspalveluyritystä, jonka emoyritys on ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taikka tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on samalla ETAvaltiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen emoyritys, edellyttäen, että luottolaitosta valvotaan sen konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella. (13) Mitä kappaleessa (12) todetaan sijoituspalveluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiöön. (14) Standardia ei sovelleta luottolaitokseen, jolle Rahoitustarkastus on myöntänyt luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 :n 2 momentissa tarkoitetun luvan. (15) Mitä kappaleessa (14) todetaan luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiöön. (16) Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain tarkoittaman keskusyhteisön on toimitettava standardin edellyttämät tiedot mainitussa laissa tarkoitetusta yhteenliittymästä. Siirtymäsäännös (17) Mikäli luottolaitos käyttää luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 178 :n nojalla oikeuttaan laskea mainitun lain 55 :n 1 momentin kohdassa tarkoitetun omien varojen vähimmäismäärän mainitun lain voimaan tullessa sovellettujen säännösten mukaisesti vielä vuoden 2007 aikana, sovelletaan tätä standardia luottolaitokseen vasta alkaen. (18) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan sijoituspalveluyritykseen sijoituspalveluyrityslain (579/1996) muuttamista koskevan lain (135/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (19) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan rahastoyhtiöihin sijoitusrahastolain (48/1996) muuttamista koskevan lain (134/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (20) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön osuuspankeista ja muista osuuskuntamuo- puh

10 dnro 7/120/ (121) toisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) muuttamista koskevan lain (124/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (21) Tätä standardia ei sovelleta ennen 1 päivänä tammikuuta 2011 sijoituspalveluyritykseen, joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tarjota sijoituspalvelua yksinomaan hyödykemarkkinoihin liittyvillä johdannaissopimuksilla. puh

11 dnro 7/120/ (121) 2 TAVOITTEET (1) Standardin tavoitteena on varmistaa, että Rahoitustarkastus saa tietoa valvottavan luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin riskiasemasta sekä omien varojen riittävyydestä ja vakavaraisuudesta. Rahoitustarkastus suorittaa raporttien avulla jatkuvaa vakavaraisuuden ja riskien valvontaa. Raporttien avulla Rahoitustarkastus valvoo myös, että valvottavat noudattavat omia varoja, vakavaraisuutta ja riskiasemia koskevia lain säännöksiä sekä Rahoitustarkastuksen antamia standardeja. (2) Raportointistandardin tavoitteena on myös opastaa omia varoja sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavia omia varoja koskevan ilmoituksen täyttämisessä. (3) ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisen kannalta tärkeitä standardeja ovat lisäksi pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta kuuluvat standardit, sillä tämä raportointistandardi pohjautuu vakavaraisuuslaskennasta annettuihin säännöksiin. (4) Kappaleessa (3) mainitut standardit: Standardi 4.3a Omien varojen määritelmä Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Standardi 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Standardi 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat standardimenetelmää käytettäessä Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3k on Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus puh

12 dnro 7/120/ (121) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) EU:n ns. vakavaraisuusdirektiivit vastaavat pääperiaatteiltaan Baselin pankkivalvontakomitean 11/2005 julkistamaa vakavaraisuuskehikkoa. (2) Baselin pankkivalvontakomitean suositukset "International Convergence of Capital Measurement and Standards" ja "Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks" ovat saatavilla komitean kotisivulla osoitteessa (3) Standardin mukaisen raportoinnin tietosisältö pohjautuu Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) yhtenäiseen vakavaraisuusraportointikehikkoon, COREP (Common Reporting Framework). Tietoa yhtenäisestä raportointikehikosta saa CEBSin kotisivuilta osoitteessa puh

13 dnro 7/120/ (121) 4 NORMIPERUSTA (1) Vakavaraisuutta koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin EU:n direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (32006L0049); EUVL N:o L177, , s (2) Direktiivit ovat saatavilla EU:n komission kotisivulla osoitteessa (3) Standardin aihepiiriä koskeva kansallinen sääntely sisältyy seuraaviin lakeihin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 31 sijoitusrahastolain (48/1999) 30 c osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 8-9 Valtiovarainministeriön asetuksen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta (149/2007) 1-8. (4) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu seuraaviin säännöksiin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 84 :n 3 momentti ja 93 :n 1 momentti puh

14 dnro 7/120/ (121) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 31 sijoitusrahastolain (48/1999) 6 :n 5 momentti osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 8 :n 5 momentti. puh

15 dnro 7/120/ (121) 5 ILMOITUKSEN LAATIMINEN JA TOIMITTAMINEN RAHOITUSTARKASTUKSELLE 5.1 Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen (1) Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Rahoitustarkastukselle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikeita. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Rahoitustarkastukselle. Seloste on laadittava ensimmäisen kerran tilanteesta toimitetuista raporteista. Selostetta on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia. (2) Jos valvottava jatkuvasti ilmoittaa Rahoitustarkastukselle virheellisiä tietoja, sille lähetetään kirjallinen selvityspyyntö. Valvottavan on vastauksessaan esitettävä toimenpidesuunnitelma virheelliseen raportoinnin korjaamiseksi. Tämän standardin noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin tai muihin seuraamuksiin. (3) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet lomakkeiden täyttämisestä ja niiden toimittamisesta konekielisesti Rahoitustarkastukselle. puh

16 dnro 7/120/ (121) Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen (4) Valvottavalla on vastuu siitä, että sen yksiköiden antamat pohjatiedot, joista ilmoitus Rahoitustarkastukselle on koottu, säilytetään vähintään viisi vuotta. 5.2 Säännöllinen raportointi Normi (5) Valvottavat ilmoittavat omat varat sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavat omat varat sekä konsolidoidut omat varat Rahoitustarkastukselle säännöllisesti neljännesvuosittain. (6) Ilmoitus laaditaan jokaisen raportointiajanjakson viimeiseltä päivältä. 5.3 Ilmoituksen laatiminen (7) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet konekielisen raportointitiedoston tuottamisesta. Lisäksi Rahoitustarkastus kehittää tietojen raportointia varten erillisen tiedonkeruusovelluksen, joka helpottaa raportointia Rahoitustarkastukselle. (8) Raportointitaulukoissa numerotiedot ilmoitetaan tuhansina euroina. Numerotiedot, jotka lisäävät omia varoja tai omien varojen vaateita, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti numerotiedot, jotka vähentävät omia varoja tai omien varojen vaateita, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. Eriin, joiden selitteen edessä on miinus merkki (-), ei raportoida positiivisia lukuja. Prosenttiluvut ilmoitetaan kahdella desimaalilla, esimerkiksi (9) Ilmoitukset palautetaan seuraavan taulukon mukaisesti: puh

17 dnro 7/120/ (121) Tiedonantajataso Valvottavatyyppi Palautuspäivät 201 Talletuspankki ml. sivukonttorit ulkomailla 10.5., 10.8., ja 28./ Talletuspankin konserni 205 Talletuspankin konsolidointiryhmä 210 Muu luottolaitos ml. sivukonttorit ulkomailla 213 Muun luottolaitoksen konserni 214 Muun luottolaitoksen konsolidointiryhmä 240 Sijoituspalveluyritys ml. sivukonttorit ulkomailla 244 Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmä 252 Omaisuudenhoitoa harjoittava rahastoyhtiö 260 Osuuspankkikeskus Osk, yhteenliittymä 264 Osuuspankkikeskus Osk, keskusyhteisön konserni 30.4., 31.7., ja 28./ , 10.8., ja 28./ Säästöpankkien ilmoitukset (10) Aktia Säästöpankki Oyj ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat valvottavat toimittavat ilmoituksensa Rahoitustarkastukselle. (11) Muiden säästöpankkien ja niiden konsolidointiryhmien ilmoitukset toimitetaan ainoastaan säästöpankkitarkastukselle. Säästöpankkitarkastus määrää palautusajankohdat. Säästöpankkitarkastus toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. (12) Rahoitustarkastus voi tarvittaessa erikseen määrätä, että ilmoitus on annettava myös suoraan Rahoitustarkastukselle. puh

18 dnro 7/120/ (121) 5.5 Osuuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset (13) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö ilmoittaa osuuspankkien yhteenliittymän sekä OP-ryhmän omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- omien varojen ilmoituksen Rahoitustarkastukselle (tiedonantajataso 260). (14) Jäsenluottolaitosten ja niiden konsolidointiryhmien ilmoituksiin tarvittavat tiedot toimitetaan keskusyhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusyhteisö toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. OKO Pankki Oyj tekee ilmoituksen myös Rahoitustarkastukselle (tiedonantajatasot 201 ja 205). (15) Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka eivät ole jäsenluottolaitoksia, tekevät ilmoituksen lukujen 5.1 ja 5.2 mukaan. 5.6 Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset (16) Muun osuuspankin ja sen konsolidointiryhmän ilmoitukset toimitetaan Paikallisosuuspankkiliitto ry:lle, joka toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. Rahoitustarkastus voi tarvittaessa erikseen määrätä, että ilmoitus on annettava myös suoraan Rahoitustarkastukselle. 5.7 Konsolidoitujen tietojen ilmoittaminen (17) Valvottavalla on velvollisuus ilmoittaa konsolidoidut tiedot omista varoista sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavista omista varoista silloin, kun se on konsolidointiryhmän emoyritys. Ilmoitus laaditaan pääsääntöisesti vain ylimmältä tasolta, sillä suomalaisista alakonsolidointiryhmistä ei raportointia vaadita. 1 1 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 72, 75 ja 76 puh

19 dnro 7/120/ (121) 6 ILMOITUKSEN RAKENNE Perustelu Perustelu Perustelu Perustelu (1) Rahoitustarkastuksen tässä raportointistandardissa määrittelemä vakavaraisuusraportointi perustuu Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) yhtenäiseen vakavaraisuusraportointikehikkoon (COREP). (2) COREP-kehikon avulla valvottavien vakavaraisuusraportointia yhtenäistetään eri ETA-maiden välillä kolmeen periaatteeseen tukeutuen. Tietomäärittelyt eivät eroa kansallisesti, sillä raportoitavat tiedot on määritelty vakavaraisuusdirektiivien käsitteiden pohjalta (yhtenäisyyden periaate). Tietojen esitystapa on harmonisoitu minimoimalla erilaisten taulukoiden määrää (standardisoinnin periaate). Kansalliset valvontaviranomaiset voivat kuitenkin päättää, mitä osia ne ottavat käyttöön COREP-kehikosta ja lisäksi valvontaviranomaisilla on mahdollisuus harkinnanvaraisesti laajentaa raportointia (joustavuuden periaate). Täten vakavaraisuusraportointi ei tule olemaan täysin yhtenäistä eri jäsenmaiden välillä. (3) COREP-kehikon tietosisältö vastaa hyvin Rahoitustarkastuksen vakavaraisuusvalvonnan tietotarpeita. Rahoitustarkastuksen raportointi poikkeaa kuitenkin tietyiltä osin COREP-kehikosta. Rahoitustarkastus ei ota käyttöön kehikkoon kuuluvaa taulukkoa 'GROUP Solvency Details', jolla ilmoitetaan alakonsolidointiryhmien vakavaraisuus. Raportointikehikkoa on puolestaan laajennettu lisäämällä yksi taulukko MKR FXa, jolla raportoidaan valuutta- ja kultapositio päivän lopun tilanteen mukaisesti. Lisäksi Rahoitustarkastus on rajannut pois raportoinnistaan yksityiskohtaisia tietoja usean taulukon osalta. (4) Valvottava määrittelee itse, mitkä taulukot sen on raportoitava. Raportoitavien taulukoiden määrä ja yhdistelmä riippuu siitä, mitä menetelmää valvottava kullakin riskialueella käyttää ja kuinka laaja-alaista valvottavan toiminta on. Tässä raportointistandardissa määritelty vakavaraisuusraportointi koostuu 18 raportointitaulukosta. puh

20 dnro 7/120/ (121) 6.1 Omia varoja ja vakavaraisuutta koskeva taulukko (5) Omat varat raportoidaan CA taulukolla. Omien varojen lisäksi taulukolla raportoidaan tiivistetyt tiedot luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen vähimmäismäärästä. Näiden tietojen perusteella lasketaan omien varojen yli-/alijäämä ja vakavaraisuussuhdeluku. (6) Jokaisen valvottavan tulee raportoida CA taulukko. 6.2 Luotto- ja vastapuoliriskitaulukot (7) Luotto- ja vastapuoliriskin sekä arvopapereiden luottokaupasta aiheutuvan selvitysriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on yhteensä seitsemän taulukkoa. (8) Luottoriskin omien varojen vaadetta laskettaessa standardimenetelmää soveltavan valvottavan luotto- ja vastapuoliriskin raportointi koostuu neljästä taulukosta tai niiden osajoukosta: CR SA CR TB SETT CR SEC SA CR SEC Details Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. (9) Luottoriskin omien varojen vaadetta laskettaessa sisäisten luokitusten menetelmää soveltavan valvottavan luotto- ja vastapuoliriskin raportointi koostuu seitsemästä taulukosta tai niiden osajoukosta: CR IRB CR SA CR IRB EQU CR TB SETT CR SEC SA CR SEC IRB CR SEC Details Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. puh

21 dnro 7/120/ (121) (10) Kunkin taulukon tai vastuuryhmän omien varojen vaateet siirtyvät CAtaulukkoon, jossa lasketaan yhteen luotto- ja vastapuoliriskin sekä selvitysriskin omien varojen vaade. 6.3 Markkinariskitaulukot (11) Markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on yhteensä seitsemän taulukkoa. (12) Markkinariskin omien varojen vaadetta laskettaessa standardimenetelmää soveltavan valvottavan markkinariskin raportointi koostuu viidestä taulukosta tai niiden osajoukosta: MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM. Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. (13) Markkinariskin omien varojen vaadetta laskettaessa sisäistä mallia soveltavan valvottavan markkinariskin raportointi koostuu seitsemästä taulukosta tai niiden osajoukosta: MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM MKR IM MKR IM Details. Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. Mikäli valvottavalla on valuuttatoimintaa, tulee sen raportoida valuuttapositiotiedot taulukossa MKR SA FXa, vaikka valuuttakurssi- ja kultariskin omien varojen vaatimus laskettaisiinkin sisäisellä mallilla. (14) Valvottava, jolla on pieni kaupankäyntivarasto, voi raportoida korkosopimukset ja osakkeet luottoriskitaulukoissa osana rahoitustaseen eriä. Koko toiminnan valuutta- ja kultariski sekä hyödykeriski on kuitenkin raportoitava taulukoissa: puh

22 dnro 7/120/ (121) MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM. (15) Kunkin taulukon omien varojen vaateet siirtyvät CA-taulukkoon, jossa lasketaan yhteen markkinariskin omien varojen vaade. (16) Kaupankäyntivaraston vastapuoliriskit raportoidaan luottoriskitaulukoilla käytetystä luottoriskimenetelmästä riippuen. 6.4 Operatiivisen riskin taulukot (17) Operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on kolme taulukkoa. (18) Kaikki valvottavat raportoivat operatiivisen riskin omien varojen vaateen taulukolla: OPR (19) Lisäksi operatiivisen riskin kehittynyttä menetelmää soveltavien valvottavien on raportoitava taulukot: OPR Details OPR Loss Details (20) Sovelletun menetelmän mukainen operatiivisen riskin omien varojen vaade siirtyy OPR taulukosta CA taulukkoon. puh

23 dnro 7/120/ (121) 7 OMAT VARAT JA VAKAVARAISUUS 7.1 Yleistä (1) Kaikki valvottavat raportoivat omat varat, luotto-, vastapuoli-, markkinaja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen vähimmäisvaatimukset sekä omien varojen riittävyyden CA taulukolla "Omat varat ja vakavaraisuus". 7.2 Omien varojen laskenta (2) Vakavaraisuutta laskettaessa, omiin varoihin luetaan Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a "Omien varojen määritelmä" määritellyt ensisijaiset omat varat (Tier 1), toissijaiset omat varat (Tier 2) ja ainoastaan markkinariskiä kattavat muut omat varat (Tier 3) vähennettynä vähennyserillä. Vähennyserät vähennetään ensisijaisista omista varoista kokonaan tai osittain ja osa vähennetään toissijaisista omista varoista. (3) Omien varojen laskenta on jaettu CA taulukolla riveittäin seuraavasti: 01 Omat varat yhteensä 05* Ensisijaiset omat varat ja kokonaan ensisijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 10* Toissijaiset omat varat 15* Ensi- ja toissijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 20 Ensisijaiset omat varat vakavaraisuuden laskemiseksi 25 Toissijaiset omat varat vakavaraisuuden laskemiseksi 30* Muut omat varat 35* Lisätiedot puh

24 dnro 7/120/ (121) 01 Omat varat yhteensä (4) Rivillä 01 ilmoitetaan omien varojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit 20, 25 ja Ensisijaiset omat varat yhteensä (5) Rivillä 05 ilmoitetaan ensisijaisten omien varojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit 0505, 0510, 0515 ja Oma pääoma (6) Rivillä 0505 ilmoitetaan oman pääoman määrä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit , , ja Maksettu oma pääoma (7) Rivillä ilmoitetaan maksetun oman pääoman määrä, johon luetaan osake-, osuus-, lisäosuus- ja peruspääoma. (8) Lisäksi osuuskuntamuotoinen luottolaitos voi lukea sijoitusosuuspääoman, Hypoteekkiyhdistys voi lukea lisäpääoman ja Säästöpankki voi lukea kantarahaston maksettuun omaan pääomaan. Sijoitusosuus- ja lisäpääoman sekä kantarahaston ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa (9) Lisäksi valvottava voi lukea maksettuun omaan pääomaan maksetut osake-, sijoitusosuus- ja kantarahastotilillä olevat varat (-) Omat osakkeet ja osuudet (10) Rivillä vähennetään omasta pääomasta valvottavan omistamat omat osakkeet, osuudet ja kantarahasto-osuudet. Rivi on vähennyserä, joka ilmoitetaan negatiivisena lukuna Ylikurssirahasto (11) Rivillä ilmoitetaan ylikurssirahasto. Omiin varoihin luettava ylikurssirahasto ei saa sisältää eriä, joiden pääomaa ei ole maksettu valvottavalle. puh

25 dnro 7/120/ (121) Muut oman pääoman erät (12) Rivillä ilmoitetaan muut oman pääoman erät. Muiden oman pääoman erien ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa Rahastot yhteensä (13) Rivillä 0510 ilmoitetaan rahastojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit , , , , , ja Rahastot (14) Rivillä ilmoitetaan rahastot, joihin luetaan vararahasto, vapaan oman pääoman rahasto, käyttämättömät voittovarat ja vapaaehtoiset varaukset. Vararahaston, vapaan oman pääoman rahaston, käyttämättömien voittovarojen ja vapaaehtoisten varausten ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvuissa 6.3, 6.5, 6.6 ja Vähemmistöosuus (vain konsolidointiryhmä) (15) Rivillä ilmoitetaan vähemmistöosuus. Vähemmistöosuus on käsitelty tarkemmin Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa Tilikauden voitto (16) Rivillä ilmoitetaan ensisijaisiin omiin varoihin luettava tilikauden voitto laskemalla yhteen rivit ja Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto (17) Rivillä ilmoitetaan kirjanpidon mukainen tilikauden voitto. Erään voidaan lukea tilivuoden aikana kertynyt osavuosikatsauksen osoittama voitto, jos se on tilintarkastajan antaman lausunnon mukaan laskettu Rahoitustarkastuksen hyväksymällä tavalla noudattaen samoja periaatteita kuin on annettu tilikauden tuloksen laskemisesta Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin (18) Rivillä oikaistaan tilikauden voitosta siihen sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin. puh

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (124) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (22) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (17) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 610/2014 Laki luottolaitostoiminnasta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA OIKEUS

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/02.07.04/2016 Antopäivä xx.xx.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Virhe. K 1.1 Kohderyhmä 5 1.2 Laadittavien

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa. TÄYDENNYS 6/16.2.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

CA t-ca. Omat varat ja vakavaraisuus. Versio/Version FINANSSIVALVONTA FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY 1 (20)

CA t-ca. Omat varat ja vakavaraisuus. Versio/Version FINANSSIVALVONTA FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY 1 (20) 28.12.211 1 (2) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Tiedonantajatasot: 21 Vastaustarkkuus: 1 EUR Palautuspäivä: 28./29.2., 1.5., 1.8., 1.11. Rivino CEBS rivino 5 1 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 5 1,1 ENSISIJAISET

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 31.1.2012 Voimaantulopäivä 1.6.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 204/205, 213/214 236 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt Liite 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

FX2 SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI

FX2 SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA TOIMILUVAN SAANEEN LUOTTOLAITOKSEN SIVUKONTTORI RAHOITUSTARKASTUS OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA 1 (5) VALUUTTAMÄÄRÄISTÄ TOIMINTAA HARJOITTAVA LUOTTOLAITOS SUOMEN PANKIN VALUUTTAINTERVENTIOIDEN VASTAPUOLEKSI HYVÄKSYMÄ ETA-VALTIOSSA

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/Liite 1 Nro Dnro 20/341/ (23)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/Liite 1 Nro Dnro 20/341/ (23) Dnro 20/341/2003 1 (23) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1357 1376 SISÄLLYS N:o Sivu 1357 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4521 1358 Laki ulkomaisen luotto-

Lisätiedot