Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen"

Transkriptio

1 Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 dnro 7/120/ (121) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 7 Siirtymäsäännös 9 2 Tavoitteet 11 3 Kansainvälinen viitekehys 12 4 Normiperusta 13 5 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen rahoitustarkastukselle Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen Säännöllinen raportointi Ilmoituksen laatiminen Säästöpankkien ilmoitukset Osuuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset Konsolidoitujen tietojen ilmoittaminen 18 6 Ilmoituksen rakenne Omia varoja ja vakavaraisuutta koskeva taulukko Luotto- ja vastapuoliriskitaulukot Markkinariskitaulukot 21 puh

3 dnro 7/120/ (121) 6.4 Operatiivisen riskin taulukot 22 7 Omat varat ja vakavaraisuus Yleistä Omien varojen laskenta Omien varojen vähimmäisvaatimuksen laskenta Omien varojen riittävyys ja vakavaraisuussuhdeluku 44 8 Luotto- ja vastapuoliriskin sekä luottokaupan selvitysriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä CR SA Luottoriskin standardimenetelmä Yleistä CR SA -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR IRB Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmä Yleistä CR IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR EQU IRB Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Yleistä CR EQU IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR TB SETT Kaupankäyntivaraston selvitysriski Yleistä CR TB SETT -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot 76 puh

4 dnro 7/120/ (121) Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC SA Luottoriskin standardimenetelmä: arvopaperistaminen Yleistä CR SEC SA -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC IRB Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmä: arvopaperistaminen Yleistä CR SEC IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC Details Arvopaperistaminen: Lisätiedot Yleistä CR SEC Details -taulukosta Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot 88 9 Markkinariskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä Koko toiminnan valuutta- ja kultariskin ja hyödykeriskin raportointi MKR SA TDI -Korkosopimusten positioriski Korkosopimusten yleisriskin omien varojen vaatimus: maturiteettipohjainen laskentatapa Korkosopimusten yleisriskin omien varojen vaatimus: duraatiopohjainen menetelmä Yleisriskin raportointi käytettäessä herkkyysmallia Korkosopimusten erityisriskin omien varojen vaatimus Merkintäsitoumukset 97 puh

5 dnro 7/120/ (121) Sijoitusrahasto-osuudet Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR SA EQU -Osakkeiden positioriski Osakkeiden yleisriskin omien varojen vaatimus Osakkeiden erityisriskin omien varojen vaatimus Merkintäsitoumukset Sijoitusrahasto-osuudet Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR SA FX -Valuuttakurssi- ja kultariski Lisätiedot MKR SA FXa -Valuutta- ja kultapositiot Positioiden määritelmät MKR SA COM -Hyödykeriski Hyödykeriskin omien varojen vaatimus: Maturiteettipohjainen laskentatapa Hyödykeriskin omien varojen vaatimus: Yksinkertaistettu laskenta Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR IM -Sisäinen malli KokonaisVaR-luku Korkosopimusten ja osakkeiden positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin VaR-luvut MKR IM Details -Sisäisen malli; lisätiedot Perustiedot Päivittäiset VaR-luvut 113 puh

6 dnro 7/120/ (121) 10 Operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä OPR Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus Perusmenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Standardimenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Kehittyneen menetelmän mukaisesti laskettu omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Kehittynyt menetelmä: operatiivisen riskin tappiomatriisi (OPR Details) Kehittynyt menetelmä: operatiivisen riskin suuret tappiot (OPR Loss Details) Lisätiedot Liitteet 121 puh

7 dnro 7/120/ (121) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämä standardi koskee seuraavia Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamia valvottavia: luottolaitokset, lukuun ottamatta maksuliikeyhteisöjä sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastolain (48/1999) 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) tarkoittama osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. (2) Jäljempänä tässä standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä. (3) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä luottolaitos tarkoitetaan luottolaitoksia, pois lukien maksuliikeyhteisöt. (4) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä rahastoyhtiö tarkoitetaan omaisuudenhoitoa harjoittavia rahastoyhtiöitä. (5) Standardia ei sovelleta luottolaitoksen suomalaiseen tytärluottolaitokseen, jos Rahoitustarkastus on myöntänyt tytärluottolaitokselle luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :ssä tarkoitetun luvan. (6) Mitä kappaleessa (5) todetaan luottolaitoksen suomalaisesta tytärluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyrityksen suomalaiseen tytärsijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiön suomalaiseen tytärrahastoyhtiöön. (7) Seuraavien luottolaitosten on raportoitava tämän standardin mukainen vakavaraisuusvaatimus myös niiden konsolidoidun taloudellisen aseman pe- puh

8 dnro 7/120/ (121) rusteella: a) luottolaitoksen, joka on konsolidointiryhmän emoyritys b) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja joka on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista c) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtiossa) ja jonka osalta kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen tai ulkomaisen tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa d) luottolaitoksen, jos Rahoitustarkastus on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien toisten ETA-valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. (8) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei kuitenkaan koske luottolaitosta, joka on kappaleessa (7) tarkoitetun luottolaitoksen tytäryritys tai suomalaisen omistusyhteisön muu kuin kappaleessa (7) tarkoitettu tytäryritys. (9) Sen estämättä mitä kappaleessa (8) todetaan, konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi koskee luottolaitosta, jonka tytär- tai omistusyhteysyrityksenä tai emoyrityksenä olevan omistusyhteisön tytär- tai omistusyhteysyrityksenä on vähintään yksi sellainen ulkomainen luottolaitos, sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun rahastoyhtiöön rinnastettava ulkomainen yritys tai rahoituslaitos, joka sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa. (10) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei koske luottolaitosta, jos Rahoitustarkastus on sopinut muiden konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa siitä, että toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen vastaa luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta. puh

9 dnro 7/120/ (121) (11) Konsolidoidun vakavaraisuuden raportointi koskee sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä vastaavasti kuin mitä kappaleissa (7) - (10) todetaan luottolaitosten osalta. (12) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei koske sijoituspalveluyritystä, jonka emoyritys on ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taikka tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on samalla ETAvaltiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen emoyritys, edellyttäen, että luottolaitosta valvotaan sen konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella. (13) Mitä kappaleessa (12) todetaan sijoituspalveluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiöön. (14) Standardia ei sovelleta luottolaitokseen, jolle Rahoitustarkastus on myöntänyt luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 :n 2 momentissa tarkoitetun luvan. (15) Mitä kappaleessa (14) todetaan luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiöön. (16) Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain tarkoittaman keskusyhteisön on toimitettava standardin edellyttämät tiedot mainitussa laissa tarkoitetusta yhteenliittymästä. Siirtymäsäännös (17) Mikäli luottolaitos käyttää luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 178 :n nojalla oikeuttaan laskea mainitun lain 55 :n 1 momentin kohdassa tarkoitetun omien varojen vähimmäismäärän mainitun lain voimaan tullessa sovellettujen säännösten mukaisesti vielä vuoden 2007 aikana, sovelletaan tätä standardia luottolaitokseen vasta alkaen. (18) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan sijoituspalveluyritykseen sijoituspalveluyrityslain (579/1996) muuttamista koskevan lain (135/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (19) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan rahastoyhtiöihin sijoitusrahastolain (48/1996) muuttamista koskevan lain (134/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (20) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön osuuspankeista ja muista osuuskuntamuo- puh

10 dnro 7/120/ (121) toisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) muuttamista koskevan lain (124/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (21) Tätä standardia ei sovelleta ennen 1 päivänä tammikuuta 2011 sijoituspalveluyritykseen, joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tarjota sijoituspalvelua yksinomaan hyödykemarkkinoihin liittyvillä johdannaissopimuksilla. puh

11 dnro 7/120/ (121) 2 TAVOITTEET (1) Standardin tavoitteena on varmistaa, että Rahoitustarkastus saa tietoa valvottavan luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin riskiasemasta sekä omien varojen riittävyydestä ja vakavaraisuudesta. Rahoitustarkastus suorittaa raporttien avulla jatkuvaa vakavaraisuuden ja riskien valvontaa. Raporttien avulla Rahoitustarkastus valvoo myös, että valvottavat noudattavat omia varoja, vakavaraisuutta ja riskiasemia koskevia lain säännöksiä sekä Rahoitustarkastuksen antamia standardeja. (2) Raportointistandardin tavoitteena on myös opastaa omia varoja sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavia omia varoja koskevan ilmoituksen täyttämisessä. (3) ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisen kannalta tärkeitä standardeja ovat lisäksi pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta kuuluvat standardit, sillä tämä raportointistandardi pohjautuu vakavaraisuuslaskennasta annettuihin säännöksiin. (4) Kappaleessa (3) mainitut standardit: Standardi 4.3a Omien varojen määritelmä Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Standardi 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Standardi 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat standardimenetelmää käytettäessä Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3k on Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus puh

12 dnro 7/120/ (121) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) EU:n ns. vakavaraisuusdirektiivit vastaavat pääperiaatteiltaan Baselin pankkivalvontakomitean 11/2005 julkistamaa vakavaraisuuskehikkoa. (2) Baselin pankkivalvontakomitean suositukset "International Convergence of Capital Measurement and Standards" ja "Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks" ovat saatavilla komitean kotisivulla osoitteessa (3) Standardin mukaisen raportoinnin tietosisältö pohjautuu Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) yhtenäiseen vakavaraisuusraportointikehikkoon, COREP (Common Reporting Framework). Tietoa yhtenäisestä raportointikehikosta saa CEBSin kotisivuilta osoitteessa puh

13 dnro 7/120/ (121) 4 NORMIPERUSTA (1) Vakavaraisuutta koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin EU:n direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (32006L0049); EUVL N:o L177, , s (2) Direktiivit ovat saatavilla EU:n komission kotisivulla osoitteessa (3) Standardin aihepiiriä koskeva kansallinen sääntely sisältyy seuraaviin lakeihin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 31 sijoitusrahastolain (48/1999) 30 c osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 8-9 Valtiovarainministeriön asetuksen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta (149/2007) 1-8. (4) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu seuraaviin säännöksiin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 84 :n 3 momentti ja 93 :n 1 momentti puh

14 dnro 7/120/ (121) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 31 sijoitusrahastolain (48/1999) 6 :n 5 momentti osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 8 :n 5 momentti. puh

15 dnro 7/120/ (121) 5 ILMOITUKSEN LAATIMINEN JA TOIMITTAMINEN RAHOITUSTARKASTUKSELLE 5.1 Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen (1) Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Rahoitustarkastukselle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikeita. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Rahoitustarkastukselle. Seloste on laadittava ensimmäisen kerran tilanteesta toimitetuista raporteista. Selostetta on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia. (2) Jos valvottava jatkuvasti ilmoittaa Rahoitustarkastukselle virheellisiä tietoja, sille lähetetään kirjallinen selvityspyyntö. Valvottavan on vastauksessaan esitettävä toimenpidesuunnitelma virheelliseen raportoinnin korjaamiseksi. Tämän standardin noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin tai muihin seuraamuksiin. (3) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet lomakkeiden täyttämisestä ja niiden toimittamisesta konekielisesti Rahoitustarkastukselle. puh

16 dnro 7/120/ (121) Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen (4) Valvottavalla on vastuu siitä, että sen yksiköiden antamat pohjatiedot, joista ilmoitus Rahoitustarkastukselle on koottu, säilytetään vähintään viisi vuotta. 5.2 Säännöllinen raportointi Normi (5) Valvottavat ilmoittavat omat varat sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavat omat varat sekä konsolidoidut omat varat Rahoitustarkastukselle säännöllisesti neljännesvuosittain. (6) Ilmoitus laaditaan jokaisen raportointiajanjakson viimeiseltä päivältä. 5.3 Ilmoituksen laatiminen (7) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet konekielisen raportointitiedoston tuottamisesta. Lisäksi Rahoitustarkastus kehittää tietojen raportointia varten erillisen tiedonkeruusovelluksen, joka helpottaa raportointia Rahoitustarkastukselle. (8) Raportointitaulukoissa numerotiedot ilmoitetaan tuhansina euroina. Numerotiedot, jotka lisäävät omia varoja tai omien varojen vaateita, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti numerotiedot, jotka vähentävät omia varoja tai omien varojen vaateita, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. Eriin, joiden selitteen edessä on miinus merkki (-), ei raportoida positiivisia lukuja. Prosenttiluvut ilmoitetaan kahdella desimaalilla, esimerkiksi (9) Ilmoitukset palautetaan seuraavan taulukon mukaisesti: puh

17 dnro 7/120/ (121) Tiedonantajataso Valvottavatyyppi Palautuspäivät 201 Talletuspankki ml. sivukonttorit ulkomailla 10.5., 10.8., ja 28./ Talletuspankin konserni 205 Talletuspankin konsolidointiryhmä 210 Muu luottolaitos ml. sivukonttorit ulkomailla 213 Muun luottolaitoksen konserni 214 Muun luottolaitoksen konsolidointiryhmä 240 Sijoituspalveluyritys ml. sivukonttorit ulkomailla 244 Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmä 252 Omaisuudenhoitoa harjoittava rahastoyhtiö 260 Osuuspankkikeskus Osk, yhteenliittymä 264 Osuuspankkikeskus Osk, keskusyhteisön konserni 30.4., 31.7., ja 28./ , 10.8., ja 28./ Säästöpankkien ilmoitukset (10) Aktia Säästöpankki Oyj ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat valvottavat toimittavat ilmoituksensa Rahoitustarkastukselle. (11) Muiden säästöpankkien ja niiden konsolidointiryhmien ilmoitukset toimitetaan ainoastaan säästöpankkitarkastukselle. Säästöpankkitarkastus määrää palautusajankohdat. Säästöpankkitarkastus toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. (12) Rahoitustarkastus voi tarvittaessa erikseen määrätä, että ilmoitus on annettava myös suoraan Rahoitustarkastukselle. puh

18 dnro 7/120/ (121) 5.5 Osuuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset (13) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö ilmoittaa osuuspankkien yhteenliittymän sekä OP-ryhmän omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- omien varojen ilmoituksen Rahoitustarkastukselle (tiedonantajataso 260). (14) Jäsenluottolaitosten ja niiden konsolidointiryhmien ilmoituksiin tarvittavat tiedot toimitetaan keskusyhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusyhteisö toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. OKO Pankki Oyj tekee ilmoituksen myös Rahoitustarkastukselle (tiedonantajatasot 201 ja 205). (15) Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka eivät ole jäsenluottolaitoksia, tekevät ilmoituksen lukujen 5.1 ja 5.2 mukaan. 5.6 Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset (16) Muun osuuspankin ja sen konsolidointiryhmän ilmoitukset toimitetaan Paikallisosuuspankkiliitto ry:lle, joka toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. Rahoitustarkastus voi tarvittaessa erikseen määrätä, että ilmoitus on annettava myös suoraan Rahoitustarkastukselle. 5.7 Konsolidoitujen tietojen ilmoittaminen (17) Valvottavalla on velvollisuus ilmoittaa konsolidoidut tiedot omista varoista sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavista omista varoista silloin, kun se on konsolidointiryhmän emoyritys. Ilmoitus laaditaan pääsääntöisesti vain ylimmältä tasolta, sillä suomalaisista alakonsolidointiryhmistä ei raportointia vaadita. 1 1 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 72, 75 ja 76 puh

19 dnro 7/120/ (121) 6 ILMOITUKSEN RAKENNE Perustelu Perustelu Perustelu Perustelu (1) Rahoitustarkastuksen tässä raportointistandardissa määrittelemä vakavaraisuusraportointi perustuu Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) yhtenäiseen vakavaraisuusraportointikehikkoon (COREP). (2) COREP-kehikon avulla valvottavien vakavaraisuusraportointia yhtenäistetään eri ETA-maiden välillä kolmeen periaatteeseen tukeutuen. Tietomäärittelyt eivät eroa kansallisesti, sillä raportoitavat tiedot on määritelty vakavaraisuusdirektiivien käsitteiden pohjalta (yhtenäisyyden periaate). Tietojen esitystapa on harmonisoitu minimoimalla erilaisten taulukoiden määrää (standardisoinnin periaate). Kansalliset valvontaviranomaiset voivat kuitenkin päättää, mitä osia ne ottavat käyttöön COREP-kehikosta ja lisäksi valvontaviranomaisilla on mahdollisuus harkinnanvaraisesti laajentaa raportointia (joustavuuden periaate). Täten vakavaraisuusraportointi ei tule olemaan täysin yhtenäistä eri jäsenmaiden välillä. (3) COREP-kehikon tietosisältö vastaa hyvin Rahoitustarkastuksen vakavaraisuusvalvonnan tietotarpeita. Rahoitustarkastuksen raportointi poikkeaa kuitenkin tietyiltä osin COREP-kehikosta. Rahoitustarkastus ei ota käyttöön kehikkoon kuuluvaa taulukkoa 'GROUP Solvency Details', jolla ilmoitetaan alakonsolidointiryhmien vakavaraisuus. Raportointikehikkoa on puolestaan laajennettu lisäämällä yksi taulukko MKR FXa, jolla raportoidaan valuutta- ja kultapositio päivän lopun tilanteen mukaisesti. Lisäksi Rahoitustarkastus on rajannut pois raportoinnistaan yksityiskohtaisia tietoja usean taulukon osalta. (4) Valvottava määrittelee itse, mitkä taulukot sen on raportoitava. Raportoitavien taulukoiden määrä ja yhdistelmä riippuu siitä, mitä menetelmää valvottava kullakin riskialueella käyttää ja kuinka laaja-alaista valvottavan toiminta on. Tässä raportointistandardissa määritelty vakavaraisuusraportointi koostuu 18 raportointitaulukosta. puh

20 dnro 7/120/ (121) 6.1 Omia varoja ja vakavaraisuutta koskeva taulukko (5) Omat varat raportoidaan CA taulukolla. Omien varojen lisäksi taulukolla raportoidaan tiivistetyt tiedot luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen vähimmäismäärästä. Näiden tietojen perusteella lasketaan omien varojen yli-/alijäämä ja vakavaraisuussuhdeluku. (6) Jokaisen valvottavan tulee raportoida CA taulukko. 6.2 Luotto- ja vastapuoliriskitaulukot (7) Luotto- ja vastapuoliriskin sekä arvopapereiden luottokaupasta aiheutuvan selvitysriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on yhteensä seitsemän taulukkoa. (8) Luottoriskin omien varojen vaadetta laskettaessa standardimenetelmää soveltavan valvottavan luotto- ja vastapuoliriskin raportointi koostuu neljästä taulukosta tai niiden osajoukosta: CR SA CR TB SETT CR SEC SA CR SEC Details Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. (9) Luottoriskin omien varojen vaadetta laskettaessa sisäisten luokitusten menetelmää soveltavan valvottavan luotto- ja vastapuoliriskin raportointi koostuu seitsemästä taulukosta tai niiden osajoukosta: CR IRB CR SA CR IRB EQU CR TB SETT CR SEC SA CR SEC IRB CR SEC Details Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. puh

21 dnro 7/120/ (121) (10) Kunkin taulukon tai vastuuryhmän omien varojen vaateet siirtyvät CAtaulukkoon, jossa lasketaan yhteen luotto- ja vastapuoliriskin sekä selvitysriskin omien varojen vaade. 6.3 Markkinariskitaulukot (11) Markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on yhteensä seitsemän taulukkoa. (12) Markkinariskin omien varojen vaadetta laskettaessa standardimenetelmää soveltavan valvottavan markkinariskin raportointi koostuu viidestä taulukosta tai niiden osajoukosta: MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM. Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. (13) Markkinariskin omien varojen vaadetta laskettaessa sisäistä mallia soveltavan valvottavan markkinariskin raportointi koostuu seitsemästä taulukosta tai niiden osajoukosta: MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM MKR IM MKR IM Details. Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. Mikäli valvottavalla on valuuttatoimintaa, tulee sen raportoida valuuttapositiotiedot taulukossa MKR SA FXa, vaikka valuuttakurssi- ja kultariskin omien varojen vaatimus laskettaisiinkin sisäisellä mallilla. (14) Valvottava, jolla on pieni kaupankäyntivarasto, voi raportoida korkosopimukset ja osakkeet luottoriskitaulukoissa osana rahoitustaseen eriä. Koko toiminnan valuutta- ja kultariski sekä hyödykeriski on kuitenkin raportoitava taulukoissa: puh

22 dnro 7/120/ (121) MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM. (15) Kunkin taulukon omien varojen vaateet siirtyvät CA-taulukkoon, jossa lasketaan yhteen markkinariskin omien varojen vaade. (16) Kaupankäyntivaraston vastapuoliriskit raportoidaan luottoriskitaulukoilla käytetystä luottoriskimenetelmästä riippuen. 6.4 Operatiivisen riskin taulukot (17) Operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on kolme taulukkoa. (18) Kaikki valvottavat raportoivat operatiivisen riskin omien varojen vaateen taulukolla: OPR (19) Lisäksi operatiivisen riskin kehittynyttä menetelmää soveltavien valvottavien on raportoitava taulukot: OPR Details OPR Loss Details (20) Sovelletun menetelmän mukainen operatiivisen riskin omien varojen vaade siirtyy OPR taulukosta CA taulukkoon. puh

23 dnro 7/120/ (121) 7 OMAT VARAT JA VAKAVARAISUUS 7.1 Yleistä (1) Kaikki valvottavat raportoivat omat varat, luotto-, vastapuoli-, markkinaja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen vähimmäisvaatimukset sekä omien varojen riittävyyden CA taulukolla "Omat varat ja vakavaraisuus". 7.2 Omien varojen laskenta (2) Vakavaraisuutta laskettaessa, omiin varoihin luetaan Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a "Omien varojen määritelmä" määritellyt ensisijaiset omat varat (Tier 1), toissijaiset omat varat (Tier 2) ja ainoastaan markkinariskiä kattavat muut omat varat (Tier 3) vähennettynä vähennyserillä. Vähennyserät vähennetään ensisijaisista omista varoista kokonaan tai osittain ja osa vähennetään toissijaisista omista varoista. (3) Omien varojen laskenta on jaettu CA taulukolla riveittäin seuraavasti: 01 Omat varat yhteensä 05* Ensisijaiset omat varat ja kokonaan ensisijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 10* Toissijaiset omat varat 15* Ensi- ja toissijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 20 Ensisijaiset omat varat vakavaraisuuden laskemiseksi 25 Toissijaiset omat varat vakavaraisuuden laskemiseksi 30* Muut omat varat 35* Lisätiedot puh

24 dnro 7/120/ (121) 01 Omat varat yhteensä (4) Rivillä 01 ilmoitetaan omien varojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit 20, 25 ja Ensisijaiset omat varat yhteensä (5) Rivillä 05 ilmoitetaan ensisijaisten omien varojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit 0505, 0510, 0515 ja Oma pääoma (6) Rivillä 0505 ilmoitetaan oman pääoman määrä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit , , ja Maksettu oma pääoma (7) Rivillä ilmoitetaan maksetun oman pääoman määrä, johon luetaan osake-, osuus-, lisäosuus- ja peruspääoma. (8) Lisäksi osuuskuntamuotoinen luottolaitos voi lukea sijoitusosuuspääoman, Hypoteekkiyhdistys voi lukea lisäpääoman ja Säästöpankki voi lukea kantarahaston maksettuun omaan pääomaan. Sijoitusosuus- ja lisäpääoman sekä kantarahaston ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa (9) Lisäksi valvottava voi lukea maksettuun omaan pääomaan maksetut osake-, sijoitusosuus- ja kantarahastotilillä olevat varat (-) Omat osakkeet ja osuudet (10) Rivillä vähennetään omasta pääomasta valvottavan omistamat omat osakkeet, osuudet ja kantarahasto-osuudet. Rivi on vähennyserä, joka ilmoitetaan negatiivisena lukuna Ylikurssirahasto (11) Rivillä ilmoitetaan ylikurssirahasto. Omiin varoihin luettava ylikurssirahasto ei saa sisältää eriä, joiden pääomaa ei ole maksettu valvottavalle. puh

25 dnro 7/120/ (121) Muut oman pääoman erät (12) Rivillä ilmoitetaan muut oman pääoman erät. Muiden oman pääoman erien ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa Rahastot yhteensä (13) Rivillä 0510 ilmoitetaan rahastojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit , , , , , ja Rahastot (14) Rivillä ilmoitetaan rahastot, joihin luetaan vararahasto, vapaan oman pääoman rahasto, käyttämättömät voittovarat ja vapaaehtoiset varaukset. Vararahaston, vapaan oman pääoman rahaston, käyttämättömien voittovarojen ja vapaaehtoisten varausten ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvuissa 6.3, 6.5, 6.6 ja Vähemmistöosuus (vain konsolidointiryhmä) (15) Rivillä ilmoitetaan vähemmistöosuus. Vähemmistöosuus on käsitelty tarkemmin Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa Tilikauden voitto (16) Rivillä ilmoitetaan ensisijaisiin omiin varoihin luettava tilikauden voitto laskemalla yhteen rivit ja Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto (17) Rivillä ilmoitetaan kirjanpidon mukainen tilikauden voitto. Erään voidaan lukea tilivuoden aikana kertynyt osavuosikatsauksen osoittama voitto, jos se on tilintarkastajan antaman lausunnon mukaan laskettu Rahoitustarkastuksen hyväksymällä tavalla noudattaen samoja periaatteita kuin on annettu tilikauden tuloksen laskemisesta Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin (18) Rivillä oikaistaan tilikauden voitosta siihen sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin. puh

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (124) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.8

Standardiluonnos RA4.8 Standardiluonnos RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 6 - suurten asiakasriskien raportointi Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä 1.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma Maksettu oma pääoma 10 (-) Omat osakkeet ja osuudet 15 Ylikurssirahasto 20 Muut oman

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen dnro 2/120/2006 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Luottolaitokset Sijoituspalveluyritykset VAKAVARAISUUDEN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT VUOSINA

Luottolaitokset Sijoituspalveluyritykset VAKAVARAISUUDEN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT VUOSINA RAHOITUSTARKASTUS TIEDUSTELU 1 (5) Dnro 7/311/2004 Luottolaitokset Sijoituspalveluyritykset VAKAVARAISUUDEN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT VUOSINA 2007 2010 Rahoitustarkastus tiedustelee valvottavien

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (22) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (17) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 3 a. O m a t v a r a t j a n i i d e n v ä h i m m ä i s m ä ä r ä. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 3 a. O m a t v a r a t j a n i i d e n v ä h i m m ä i s m ä ä r ä. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 3 a O m a t v a r a t j a n i i d e n v ä h i m m ä i s m ä ä r ä Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (15) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet dnro 13/120/2006 2 (79) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Markkinariskin

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

CA Omat varat ja vakavaraisuus

CA Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA Omat varat ja vakavaraisuus t-ca Rivino 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 Oma pääoma 0 Maksettu oma pääoma 10 (-) Omat osakkeet ja osuudet 15 Ylikurssirahasto 20 Muut

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille)

Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten en ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 204, 205, 208, 210, 213, 214, 217, 240, 244, 248, 252, 260, 262, 264 Vastaustarkkuus: EUR 1000 Nimellisarvo

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta Määräykset ja ohjeet dnro 6/120/2007 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Vakavaraisuuden

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen FINANSSIVALVONTA MÄÄRÄYS/LIITE 105.10 1(6) Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1. Tietoväline,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä X.X.2016 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 26.5.2017 päivättyyn

Lisätiedot

CA t-ca. Omat varat ja vakavaraisuus. Versio/Version FINANSSIVALVONTA FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY 1 (20)

CA t-ca. Omat varat ja vakavaraisuus. Versio/Version FINANSSIVALVONTA FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY 1 (20) 28.12.211 1 (2) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Tiedonantajatasot: 21 Vastaustarkkuus: 1 EUR Palautuspäivä: 28./29.2., 1.5., 1.8., 1.11. Rivino CEBS rivino 5 1 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 5 1,1 ENSISIJAISET

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 610/2014 Laki luottolaitostoiminnasta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA OIKEUS

Lisätiedot