Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen"

Transkriptio

1 Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 dnro 7/120/ (121) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 7 Siirtymäsäännös 9 2 Tavoitteet 11 3 Kansainvälinen viitekehys 12 4 Normiperusta 13 5 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen rahoitustarkastukselle Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen Säännöllinen raportointi Ilmoituksen laatiminen Säästöpankkien ilmoitukset Osuuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset Konsolidoitujen tietojen ilmoittaminen 18 6 Ilmoituksen rakenne Omia varoja ja vakavaraisuutta koskeva taulukko Luotto- ja vastapuoliriskitaulukot Markkinariskitaulukot 21 puh

3 dnro 7/120/ (121) 6.4 Operatiivisen riskin taulukot 22 7 Omat varat ja vakavaraisuus Yleistä Omien varojen laskenta Omien varojen vähimmäisvaatimuksen laskenta Omien varojen riittävyys ja vakavaraisuussuhdeluku 44 8 Luotto- ja vastapuoliriskin sekä luottokaupan selvitysriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä CR SA Luottoriskin standardimenetelmä Yleistä CR SA -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR IRB Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmä Yleistä CR IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR EQU IRB Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Yleistä CR EQU IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR TB SETT Kaupankäyntivaraston selvitysriski Yleistä CR TB SETT -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot 76 puh

4 dnro 7/120/ (121) Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC SA Luottoriskin standardimenetelmä: arvopaperistaminen Yleistä CR SEC SA -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC IRB Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten menetelmä: arvopaperistaminen Yleistä CR SEC IRB -taulukosta Riveillä ilmoitettavat tiedot Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot CR SEC Details Arvopaperistaminen: Lisätiedot Yleistä CR SEC Details -taulukosta Sarakkeissa ilmoitettavat tiedot 88 9 Markkinariskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä Koko toiminnan valuutta- ja kultariskin ja hyödykeriskin raportointi MKR SA TDI -Korkosopimusten positioriski Korkosopimusten yleisriskin omien varojen vaatimus: maturiteettipohjainen laskentatapa Korkosopimusten yleisriskin omien varojen vaatimus: duraatiopohjainen menetelmä Yleisriskin raportointi käytettäessä herkkyysmallia Korkosopimusten erityisriskin omien varojen vaatimus Merkintäsitoumukset 97 puh

5 dnro 7/120/ (121) Sijoitusrahasto-osuudet Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR SA EQU -Osakkeiden positioriski Osakkeiden yleisriskin omien varojen vaatimus Osakkeiden erityisriskin omien varojen vaatimus Merkintäsitoumukset Sijoitusrahasto-osuudet Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR SA FX -Valuuttakurssi- ja kultariski Lisätiedot MKR SA FXa -Valuutta- ja kultapositiot Positioiden määritelmät MKR SA COM -Hyödykeriski Hyödykeriskin omien varojen vaatimus: Maturiteettipohjainen laskentatapa Hyödykeriskin omien varojen vaatimus: Yksinkertaistettu laskenta Raportoinnin ulkopuoliset johdannaisia koskevat menetelmät MKR IM -Sisäinen malli KokonaisVaR-luku Korkosopimusten ja osakkeiden positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin VaR-luvut MKR IM Details -Sisäisen malli; lisätiedot Perustiedot Päivittäiset VaR-luvut 113 puh

6 dnro 7/120/ (121) 10 Operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Yleistä OPR Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus Perusmenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Standardimenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketun omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Kehittyneen menetelmän mukaisesti laskettu omien varojen vaatimuksen ilmoittaminen (OPR) Kehittynyt menetelmä: operatiivisen riskin tappiomatriisi (OPR Details) Kehittynyt menetelmä: operatiivisen riskin suuret tappiot (OPR Loss Details) Lisätiedot Liitteet 121 puh

7 dnro 7/120/ (121) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämä standardi koskee seuraavia Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamia valvottavia: luottolaitokset, lukuun ottamatta maksuliikeyhteisöjä sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastolain (48/1999) 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) tarkoittama osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. (2) Jäljempänä tässä standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä. (3) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä luottolaitos tarkoitetaan luottolaitoksia, pois lukien maksuliikeyhteisöt. (4) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä rahastoyhtiö tarkoitetaan omaisuudenhoitoa harjoittavia rahastoyhtiöitä. (5) Standardia ei sovelleta luottolaitoksen suomalaiseen tytärluottolaitokseen, jos Rahoitustarkastus on myöntänyt tytärluottolaitokselle luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :ssä tarkoitetun luvan. (6) Mitä kappaleessa (5) todetaan luottolaitoksen suomalaisesta tytärluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyrityksen suomalaiseen tytärsijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiön suomalaiseen tytärrahastoyhtiöön. (7) Seuraavien luottolaitosten on raportoitava tämän standardin mukainen vakavaraisuusvaatimus myös niiden konsolidoidun taloudellisen aseman pe- puh

8 dnro 7/120/ (121) rusteella: a) luottolaitoksen, joka on konsolidointiryhmän emoyritys b) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja joka on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista c) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtiossa) ja jonka osalta kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen tai ulkomaisen tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa d) luottolaitoksen, jos Rahoitustarkastus on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien toisten ETA-valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. (8) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei kuitenkaan koske luottolaitosta, joka on kappaleessa (7) tarkoitetun luottolaitoksen tytäryritys tai suomalaisen omistusyhteisön muu kuin kappaleessa (7) tarkoitettu tytäryritys. (9) Sen estämättä mitä kappaleessa (8) todetaan, konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi koskee luottolaitosta, jonka tytär- tai omistusyhteysyrityksenä tai emoyrityksenä olevan omistusyhteisön tytär- tai omistusyhteysyrityksenä on vähintään yksi sellainen ulkomainen luottolaitos, sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun rahastoyhtiöön rinnastettava ulkomainen yritys tai rahoituslaitos, joka sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa. (10) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei koske luottolaitosta, jos Rahoitustarkastus on sopinut muiden konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa siitä, että toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen vastaa luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta. puh

9 dnro 7/120/ (121) (11) Konsolidoidun vakavaraisuuden raportointi koskee sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä vastaavasti kuin mitä kappaleissa (7) - (10) todetaan luottolaitosten osalta. (12) Konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuksen raportointi ei koske sijoituspalveluyritystä, jonka emoyritys on ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taikka tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on samalla ETAvaltiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen emoyritys, edellyttäen, että luottolaitosta valvotaan sen konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella. (13) Mitä kappaleessa (12) todetaan sijoituspalveluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiöön. (14) Standardia ei sovelleta luottolaitokseen, jolle Rahoitustarkastus on myöntänyt luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 :n 2 momentissa tarkoitetun luvan. (15) Mitä kappaleessa (14) todetaan luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiöön. (16) Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain tarkoittaman keskusyhteisön on toimitettava standardin edellyttämät tiedot mainitussa laissa tarkoitetusta yhteenliittymästä. Siirtymäsäännös (17) Mikäli luottolaitos käyttää luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 178 :n nojalla oikeuttaan laskea mainitun lain 55 :n 1 momentin kohdassa tarkoitetun omien varojen vähimmäismäärän mainitun lain voimaan tullessa sovellettujen säännösten mukaisesti vielä vuoden 2007 aikana, sovelletaan tätä standardia luottolaitokseen vasta alkaen. (18) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan sijoituspalveluyritykseen sijoituspalveluyrityslain (579/1996) muuttamista koskevan lain (135/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (19) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan rahastoyhtiöihin sijoitusrahastolain (48/1996) muuttamista koskevan lain (134/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (20) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön osuuspankeista ja muista osuuskuntamuo- puh

10 dnro 7/120/ (121) toisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) muuttamista koskevan lain (124/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (21) Tätä standardia ei sovelleta ennen 1 päivänä tammikuuta 2011 sijoituspalveluyritykseen, joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tarjota sijoituspalvelua yksinomaan hyödykemarkkinoihin liittyvillä johdannaissopimuksilla. puh

11 dnro 7/120/ (121) 2 TAVOITTEET (1) Standardin tavoitteena on varmistaa, että Rahoitustarkastus saa tietoa valvottavan luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin riskiasemasta sekä omien varojen riittävyydestä ja vakavaraisuudesta. Rahoitustarkastus suorittaa raporttien avulla jatkuvaa vakavaraisuuden ja riskien valvontaa. Raporttien avulla Rahoitustarkastus valvoo myös, että valvottavat noudattavat omia varoja, vakavaraisuutta ja riskiasemia koskevia lain säännöksiä sekä Rahoitustarkastuksen antamia standardeja. (2) Raportointistandardin tavoitteena on myös opastaa omia varoja sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavia omia varoja koskevan ilmoituksen täyttämisessä. (3) ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisen kannalta tärkeitä standardeja ovat lisäksi pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta kuuluvat standardit, sillä tämä raportointistandardi pohjautuu vakavaraisuuslaskennasta annettuihin säännöksiin. (4) Kappaleessa (3) mainitut standardit: Standardi 4.3a Omien varojen määritelmä Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Standardi 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Standardi 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat standardimenetelmää käytettäessä Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus Standardi 4.3k on Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus puh

12 dnro 7/120/ (121) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) EU:n ns. vakavaraisuusdirektiivit vastaavat pääperiaatteiltaan Baselin pankkivalvontakomitean 11/2005 julkistamaa vakavaraisuuskehikkoa. (2) Baselin pankkivalvontakomitean suositukset "International Convergence of Capital Measurement and Standards" ja "Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks" ovat saatavilla komitean kotisivulla osoitteessa (3) Standardin mukaisen raportoinnin tietosisältö pohjautuu Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) yhtenäiseen vakavaraisuusraportointikehikkoon, COREP (Common Reporting Framework). Tietoa yhtenäisestä raportointikehikosta saa CEBSin kotisivuilta osoitteessa puh

13 dnro 7/120/ (121) 4 NORMIPERUSTA (1) Vakavaraisuutta koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin EU:n direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (32006L0049); EUVL N:o L177, , s (2) Direktiivit ovat saatavilla EU:n komission kotisivulla osoitteessa (3) Standardin aihepiiriä koskeva kansallinen sääntely sisältyy seuraaviin lakeihin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 31 sijoitusrahastolain (48/1999) 30 c osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 8-9 Valtiovarainministeriön asetuksen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta (149/2007) 1-8. (4) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu seuraaviin säännöksiin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 84 :n 3 momentti ja 93 :n 1 momentti puh

14 dnro 7/120/ (121) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 31 sijoitusrahastolain (48/1999) 6 :n 5 momentti osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 8 :n 5 momentti. puh

15 dnro 7/120/ (121) 5 ILMOITUKSEN LAATIMINEN JA TOIMITTAMINEN RAHOITUSTARKASTUKSELLE 5.1 Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmentaminen (1) Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Rahoitustarkastukselle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikeita. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Rahoitustarkastukselle. Seloste on laadittava ensimmäisen kerran tilanteesta toimitetuista raporteista. Selostetta on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia. (2) Jos valvottava jatkuvasti ilmoittaa Rahoitustarkastukselle virheellisiä tietoja, sille lähetetään kirjallinen selvityspyyntö. Valvottavan on vastauksessaan esitettävä toimenpidesuunnitelma virheelliseen raportoinnin korjaamiseksi. Tämän standardin noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin tai muihin seuraamuksiin. (3) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet lomakkeiden täyttämisestä ja niiden toimittamisesta konekielisesti Rahoitustarkastukselle. puh

16 dnro 7/120/ (121) Ilmoitusten pohjatietojen säilyttäminen (4) Valvottavalla on vastuu siitä, että sen yksiköiden antamat pohjatiedot, joista ilmoitus Rahoitustarkastukselle on koottu, säilytetään vähintään viisi vuotta. 5.2 Säännöllinen raportointi Normi (5) Valvottavat ilmoittavat omat varat sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavat omat varat sekä konsolidoidut omat varat Rahoitustarkastukselle säännöllisesti neljännesvuosittain. (6) Ilmoitus laaditaan jokaisen raportointiajanjakson viimeiseltä päivältä. 5.3 Ilmoituksen laatiminen (7) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet konekielisen raportointitiedoston tuottamisesta. Lisäksi Rahoitustarkastus kehittää tietojen raportointia varten erillisen tiedonkeruusovelluksen, joka helpottaa raportointia Rahoitustarkastukselle. (8) Raportointitaulukoissa numerotiedot ilmoitetaan tuhansina euroina. Numerotiedot, jotka lisäävät omia varoja tai omien varojen vaateita, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti numerotiedot, jotka vähentävät omia varoja tai omien varojen vaateita, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. Eriin, joiden selitteen edessä on miinus merkki (-), ei raportoida positiivisia lukuja. Prosenttiluvut ilmoitetaan kahdella desimaalilla, esimerkiksi (9) Ilmoitukset palautetaan seuraavan taulukon mukaisesti: puh

17 dnro 7/120/ (121) Tiedonantajataso Valvottavatyyppi Palautuspäivät 201 Talletuspankki ml. sivukonttorit ulkomailla 10.5., 10.8., ja 28./ Talletuspankin konserni 205 Talletuspankin konsolidointiryhmä 210 Muu luottolaitos ml. sivukonttorit ulkomailla 213 Muun luottolaitoksen konserni 214 Muun luottolaitoksen konsolidointiryhmä 240 Sijoituspalveluyritys ml. sivukonttorit ulkomailla 244 Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmä 252 Omaisuudenhoitoa harjoittava rahastoyhtiö 260 Osuuspankkikeskus Osk, yhteenliittymä 264 Osuuspankkikeskus Osk, keskusyhteisön konserni 30.4., 31.7., ja 28./ , 10.8., ja 28./ Säästöpankkien ilmoitukset (10) Aktia Säästöpankki Oyj ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat valvottavat toimittavat ilmoituksensa Rahoitustarkastukselle. (11) Muiden säästöpankkien ja niiden konsolidointiryhmien ilmoitukset toimitetaan ainoastaan säästöpankkitarkastukselle. Säästöpankkitarkastus määrää palautusajankohdat. Säästöpankkitarkastus toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. (12) Rahoitustarkastus voi tarvittaessa erikseen määrätä, että ilmoitus on annettava myös suoraan Rahoitustarkastukselle. puh

18 dnro 7/120/ (121) 5.5 Osuuspankkien yhteenliittymä ja siihen kuuluvien valvottavien ilmoitukset (13) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö ilmoittaa osuuspankkien yhteenliittymän sekä OP-ryhmän omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- omien varojen ilmoituksen Rahoitustarkastukselle (tiedonantajataso 260). (14) Jäsenluottolaitosten ja niiden konsolidointiryhmien ilmoituksiin tarvittavat tiedot toimitetaan keskusyhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusyhteisö toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. OKO Pankki Oyj tekee ilmoituksen myös Rahoitustarkastukselle (tiedonantajatasot 201 ja 205). (15) Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka eivät ole jäsenluottolaitoksia, tekevät ilmoituksen lukujen 5.1 ja 5.2 mukaan. 5.6 Yhteenliittymään kuulumattomien osuuspankkien ilmoitukset (16) Muun osuuspankin ja sen konsolidointiryhmän ilmoitukset toimitetaan Paikallisosuuspankkiliitto ry:lle, joka toimittaa ilmoitukset Rahoitustarkastukselle. Rahoitustarkastus voi tarvittaessa erikseen määrätä, että ilmoitus on annettava myös suoraan Rahoitustarkastukselle. 5.7 Konsolidoitujen tietojen ilmoittaminen (17) Valvottavalla on velvollisuus ilmoittaa konsolidoidut tiedot omista varoista sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavista omista varoista silloin, kun se on konsolidointiryhmän emoyritys. Ilmoitus laaditaan pääsääntöisesti vain ylimmältä tasolta, sillä suomalaisista alakonsolidointiryhmistä ei raportointia vaadita. 1 1 Luottolaitostoiminnasta annetun lain 72, 75 ja 76 puh

19 dnro 7/120/ (121) 6 ILMOITUKSEN RAKENNE Perustelu Perustelu Perustelu Perustelu (1) Rahoitustarkastuksen tässä raportointistandardissa määrittelemä vakavaraisuusraportointi perustuu Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) yhtenäiseen vakavaraisuusraportointikehikkoon (COREP). (2) COREP-kehikon avulla valvottavien vakavaraisuusraportointia yhtenäistetään eri ETA-maiden välillä kolmeen periaatteeseen tukeutuen. Tietomäärittelyt eivät eroa kansallisesti, sillä raportoitavat tiedot on määritelty vakavaraisuusdirektiivien käsitteiden pohjalta (yhtenäisyyden periaate). Tietojen esitystapa on harmonisoitu minimoimalla erilaisten taulukoiden määrää (standardisoinnin periaate). Kansalliset valvontaviranomaiset voivat kuitenkin päättää, mitä osia ne ottavat käyttöön COREP-kehikosta ja lisäksi valvontaviranomaisilla on mahdollisuus harkinnanvaraisesti laajentaa raportointia (joustavuuden periaate). Täten vakavaraisuusraportointi ei tule olemaan täysin yhtenäistä eri jäsenmaiden välillä. (3) COREP-kehikon tietosisältö vastaa hyvin Rahoitustarkastuksen vakavaraisuusvalvonnan tietotarpeita. Rahoitustarkastuksen raportointi poikkeaa kuitenkin tietyiltä osin COREP-kehikosta. Rahoitustarkastus ei ota käyttöön kehikkoon kuuluvaa taulukkoa 'GROUP Solvency Details', jolla ilmoitetaan alakonsolidointiryhmien vakavaraisuus. Raportointikehikkoa on puolestaan laajennettu lisäämällä yksi taulukko MKR FXa, jolla raportoidaan valuutta- ja kultapositio päivän lopun tilanteen mukaisesti. Lisäksi Rahoitustarkastus on rajannut pois raportoinnistaan yksityiskohtaisia tietoja usean taulukon osalta. (4) Valvottava määrittelee itse, mitkä taulukot sen on raportoitava. Raportoitavien taulukoiden määrä ja yhdistelmä riippuu siitä, mitä menetelmää valvottava kullakin riskialueella käyttää ja kuinka laaja-alaista valvottavan toiminta on. Tässä raportointistandardissa määritelty vakavaraisuusraportointi koostuu 18 raportointitaulukosta. puh

20 dnro 7/120/ (121) 6.1 Omia varoja ja vakavaraisuutta koskeva taulukko (5) Omat varat raportoidaan CA taulukolla. Omien varojen lisäksi taulukolla raportoidaan tiivistetyt tiedot luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen vähimmäismäärästä. Näiden tietojen perusteella lasketaan omien varojen yli-/alijäämä ja vakavaraisuussuhdeluku. (6) Jokaisen valvottavan tulee raportoida CA taulukko. 6.2 Luotto- ja vastapuoliriskitaulukot (7) Luotto- ja vastapuoliriskin sekä arvopapereiden luottokaupasta aiheutuvan selvitysriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on yhteensä seitsemän taulukkoa. (8) Luottoriskin omien varojen vaadetta laskettaessa standardimenetelmää soveltavan valvottavan luotto- ja vastapuoliriskin raportointi koostuu neljästä taulukosta tai niiden osajoukosta: CR SA CR TB SETT CR SEC SA CR SEC Details Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. (9) Luottoriskin omien varojen vaadetta laskettaessa sisäisten luokitusten menetelmää soveltavan valvottavan luotto- ja vastapuoliriskin raportointi koostuu seitsemästä taulukosta tai niiden osajoukosta: CR IRB CR SA CR IRB EQU CR TB SETT CR SEC SA CR SEC IRB CR SEC Details Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. puh

21 dnro 7/120/ (121) (10) Kunkin taulukon tai vastuuryhmän omien varojen vaateet siirtyvät CAtaulukkoon, jossa lasketaan yhteen luotto- ja vastapuoliriskin sekä selvitysriskin omien varojen vaade. 6.3 Markkinariskitaulukot (11) Markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on yhteensä seitsemän taulukkoa. (12) Markkinariskin omien varojen vaadetta laskettaessa standardimenetelmää soveltavan valvottavan markkinariskin raportointi koostuu viidestä taulukosta tai niiden osajoukosta: MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM. Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. (13) Markkinariskin omien varojen vaadetta laskettaessa sisäistä mallia soveltavan valvottavan markkinariskin raportointi koostuu seitsemästä taulukosta tai niiden osajoukosta: MKR SA TDI MKR SA EQU MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM MKR IM MKR IM Details. Valvottavan toiminnan laajuudesta riippuu, mitkä näistä taulukoista sen tulee raportoida. Mikäli valvottavalla on valuuttatoimintaa, tulee sen raportoida valuuttapositiotiedot taulukossa MKR SA FXa, vaikka valuuttakurssi- ja kultariskin omien varojen vaatimus laskettaisiinkin sisäisellä mallilla. (14) Valvottava, jolla on pieni kaupankäyntivarasto, voi raportoida korkosopimukset ja osakkeet luottoriskitaulukoissa osana rahoitustaseen eriä. Koko toiminnan valuutta- ja kultariski sekä hyödykeriski on kuitenkin raportoitava taulukoissa: puh

22 dnro 7/120/ (121) MKR SA FX MKR SA FXa MKR SA COM. (15) Kunkin taulukon omien varojen vaateet siirtyvät CA-taulukkoon, jossa lasketaan yhteen markkinariskin omien varojen vaade. (16) Kaupankäyntivaraston vastapuoliriskit raportoidaan luottoriskitaulukoilla käytetystä luottoriskimenetelmästä riippuen. 6.4 Operatiivisen riskin taulukot (17) Operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen raportoimiseksi on kolme taulukkoa. (18) Kaikki valvottavat raportoivat operatiivisen riskin omien varojen vaateen taulukolla: OPR (19) Lisäksi operatiivisen riskin kehittynyttä menetelmää soveltavien valvottavien on raportoitava taulukot: OPR Details OPR Loss Details (20) Sovelletun menetelmän mukainen operatiivisen riskin omien varojen vaade siirtyy OPR taulukosta CA taulukkoon. puh

23 dnro 7/120/ (121) 7 OMAT VARAT JA VAKAVARAISUUS 7.1 Yleistä (1) Kaikki valvottavat raportoivat omat varat, luotto-, vastapuoli-, markkinaja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen vähimmäisvaatimukset sekä omien varojen riittävyyden CA taulukolla "Omat varat ja vakavaraisuus". 7.2 Omien varojen laskenta (2) Vakavaraisuutta laskettaessa, omiin varoihin luetaan Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a "Omien varojen määritelmä" määritellyt ensisijaiset omat varat (Tier 1), toissijaiset omat varat (Tier 2) ja ainoastaan markkinariskiä kattavat muut omat varat (Tier 3) vähennettynä vähennyserillä. Vähennyserät vähennetään ensisijaisista omista varoista kokonaan tai osittain ja osa vähennetään toissijaisista omista varoista. (3) Omien varojen laskenta on jaettu CA taulukolla riveittäin seuraavasti: 01 Omat varat yhteensä 05* Ensisijaiset omat varat ja kokonaan ensisijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 10* Toissijaiset omat varat 15* Ensi- ja toissijaisista omista varoista tehtävät vähennykset 20 Ensisijaiset omat varat vakavaraisuuden laskemiseksi 25 Toissijaiset omat varat vakavaraisuuden laskemiseksi 30* Muut omat varat 35* Lisätiedot puh

24 dnro 7/120/ (121) 01 Omat varat yhteensä (4) Rivillä 01 ilmoitetaan omien varojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit 20, 25 ja Ensisijaiset omat varat yhteensä (5) Rivillä 05 ilmoitetaan ensisijaisten omien varojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit 0505, 0510, 0515 ja Oma pääoma (6) Rivillä 0505 ilmoitetaan oman pääoman määrä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit , , ja Maksettu oma pääoma (7) Rivillä ilmoitetaan maksetun oman pääoman määrä, johon luetaan osake-, osuus-, lisäosuus- ja peruspääoma. (8) Lisäksi osuuskuntamuotoinen luottolaitos voi lukea sijoitusosuuspääoman, Hypoteekkiyhdistys voi lukea lisäpääoman ja Säästöpankki voi lukea kantarahaston maksettuun omaan pääomaan. Sijoitusosuus- ja lisäpääoman sekä kantarahaston ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa (9) Lisäksi valvottava voi lukea maksettuun omaan pääomaan maksetut osake-, sijoitusosuus- ja kantarahastotilillä olevat varat (-) Omat osakkeet ja osuudet (10) Rivillä vähennetään omasta pääomasta valvottavan omistamat omat osakkeet, osuudet ja kantarahasto-osuudet. Rivi on vähennyserä, joka ilmoitetaan negatiivisena lukuna Ylikurssirahasto (11) Rivillä ilmoitetaan ylikurssirahasto. Omiin varoihin luettava ylikurssirahasto ei saa sisältää eriä, joiden pääomaa ei ole maksettu valvottavalle. puh

25 dnro 7/120/ (121) Muut oman pääoman erät (12) Rivillä ilmoitetaan muut oman pääoman erät. Muiden oman pääoman erien ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa Rahastot yhteensä (13) Rivillä 0510 ilmoitetaan rahastojen yhteismäärä laskemalla yhteen jäljempänä esitetyt rivit , , , , , ja Rahastot (14) Rivillä ilmoitetaan rahastot, joihin luetaan vararahasto, vapaan oman pääoman rahasto, käyttämättömät voittovarat ja vapaaehtoiset varaukset. Vararahaston, vapaan oman pääoman rahaston, käyttämättömien voittovarojen ja vapaaehtoisten varausten ehdot on esitetty Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvuissa 6.3, 6.5, 6.6 ja Vähemmistöosuus (vain konsolidointiryhmä) (15) Rivillä ilmoitetaan vähemmistöosuus. Vähemmistöosuus on käsitelty tarkemmin Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a luvussa Tilikauden voitto (16) Rivillä ilmoitetaan ensisijaisiin omiin varoihin luettava tilikauden voitto laskemalla yhteen rivit ja Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto (17) Rivillä ilmoitetaan kirjanpidon mukainen tilikauden voitto. Erään voidaan lukea tilivuoden aikana kertynyt osavuosikatsauksen osoittama voitto, jos se on tilintarkastajan antaman lausunnon mukaan laskettu Rahoitustarkastuksen hyväksymällä tavalla noudattaen samoja periaatteita kuin on annettu tilikauden tuloksen laskemisesta Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin (18) Rivillä oikaistaan tilikauden voitosta siihen sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin. puh

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ lukien toistaiseksi 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN YHDISTELLYSTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa osuuspankkilain 7 m :n 2 momentin nojalla

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 25.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot