LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai euroina. Euromääräisiin ilmoituksiin on siirryttävä vuoden 2002 ilmoituksissa. Euromääräiset tiedot ilmoitetaan miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Kaikki lomakkeet on päivättävä ja allekirjoitettava. Allekirjoituksen oheen on liitettävä nimenselvennys. Ilmoitusvaluutta Kohdassa ilmoitetaan, ovatko ilmoituksen arvot markkoina vai euroina. Kaupankäyntivarasto ja muut sijoitukset 2.1 ja 2.2 Kaupankäyntivarastoon luettavat sijoitukset Kohdissa ilmoitetaan Rahoitustarkastuksen määräyksen mukaisesti kaupankäyntivarastoon luettavien erien arvo hankintahintaan ja ilmoitushetken markkina-arvoon. Hankintahinnalla tarkoitetaan alkuperäistä hankintahintaa. 2.3 ja 2.4 Muut vaihtuviin vastaaviin luettavat sijoitukset Kohdissa ilmoitetaan kirjanpitomääräyksen mukaan vaihtuviin vastaaviin luettavat muut kuin kaupankäyntivarastoon kuuluvat erät hankintahintaan ja ilmoitushetken markkina-arvoon. Hankintahinnalla tarkoitetaan alkuperäistä hankintahintaa. Muita vaihtuvia vastaavia eriä ovat käytännössä likvidien varojen hallintaan liittyvät sijoitukset, kuten esim. kaupankäyntivarastoon kuulumattomat sijoitustodistukset, joukkovelkakirjalainat ja rahasto-osuudet. 2.5 Omat raportit sijoituksista ijoituspalveluyrityksen tulee toimittaa Rahoitustarkastukselle kopio käyttämästään sisäisestä raportista tai raporteista, joilla seurataan kaupankäyntivarastoon kuuluvien erien markkina-arvoa sekä hankintahintaa.

2 2 (4) Kohdassa raportoidaan kuukausi-ilmoituksen mukaan liitettyjen raporttien kappalemäärä. Raportin tai raporttien tulee olla kuukausi-ilmoituksen ilmoitushetkeltä. Jos raportteja on useita, ne tulee numeroida. Asiakasvaratileillä ja omaisuudenhoidossa olevat varat 3.1 Kaikki asiakasvaratileillä olevat rahavarat Asiakasvaratileillä olevilla varoilla tarkoitetaan määräyksen mukaisia sijoituspalveluyrityksen asiakasvaratileillä olevia asiakkaiden rahavaroja. Kohdassa ei raportoida sellaisella tilillä olevia rahavaroja, jossa sijoituspalveluyrityksen asiakas on tilinomistaja ja jonka käyttöön asiakas on antanut asianmukaisen kirjallisen valtuutuksen (valtakirjatili). Näihin varoihin luetaan myös sellaiset varat, jotka on sijoitettu asiakkaan lukuun määräyksen kohdan 2 mukaisesti. 3.2 Asiakasvaratililtä lainatut asiakkaiden varat Kohdassa ilmoitetaan ne asiakkaiden rahavarat, jotka sijoituspalveluyritys on lainannut asiakkailta näiden kanssa tehdyn erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella (ks. määräys , kohta 3.1) 3.3 Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa olevat varat Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa olevissa varoissa ilmoitetaan ne arvopaperit ja rahavarat, joiden sijoittamisessa päätösvalta on sijoituspalveluyrityksellä. Kyseessä ei ole täyden valtakirjan omaisuudenhoito, jos sijoituspäätösten toteuttamiseen tarvitaan asiakkaan suostumus. Jos asiakkaalla on täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus, se ei kuitenkaan sulje pois asiakkaan mahdollisuutta antaa myös omaisuudenhoidossa olevia varoja koskevia omia toimeksiantoja. Tämä mahdollisuus ei siten muuta näitä varoja kohdan 3.4 mukaisiksi konsultoivassa omaisuudenhoidossa oleviksi varoiksi. 3.4 Konsultoivassa omaisuudenhoidossa olevat varat Konsultoivassa omaisuudenhoidossa oleviksi katsotaan, jotka täyttävät seuraavat kolme kriteeriä: Yritys antaa sijoitusneuvontaa kirjallisen sopimuksen perusteella (nk. konsultointiasiakas).

3 3 (4) Kirjallisessa sopimuksessa määritellään sijoitusneuvonnan kohteena olevat varat. Lopullinen päätösvalta sijoituspäätösten tekemisessä on asiakkaalla Kaikki nämä kriteerit täyttävät varat raportoidaan kohdassa konsultoivassa omaisuudenhoidossa olevat varat. Jos kaikki kriteerit eivät täyty, katsotaan sijoituspalveluyrityksen antavan asiakkaalleen sijoitusneuvontaa. ijoitusneuvonnan harjoittamisesta sijoituspalveluyrityksen ei tarvitse raportoida kuukausiraportissa. 3.5 Omaisuudenhoidossa oleviin varoihin sisältyvät sijoitusrahastojen varat Täyden valtakirjan ja konsultoivassa omaisuudenhoidossa olevista varoista vähennetään raportoivan yrityksen kanssa samaan konserniin kuuluvan rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen varat, jotka ovat yrityksen hoidettavina. 3.6 Omaisuudenhoidossa olevat varat yhteensä Tässä kohdassa raportoidaan kohtien 3.3 ja 3.4 yhteismäärä vähennettynä kohdan 3.5 mukaisilla sijoitusrahastojen varoilla. elvitystoiminta Kohdassa raportoidaan kuukauden suurin vakuusvaatimus ja selvitettyjen arvopaperikauppojen sitoma pääoma. 4.1 Kuukauden suurin vakuusvaatimus Kohdassa ilmoitetaan selvitysosapuolen suurin ilmoituskuukauden yksittäisenä päivänä uomen Arvopaperikeskukselle asettama vakuus. Vakuudella tarkoitetaan uomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaista, selvitysaikataulussa määrättävään ajankohtaan mennessä uomen Arvopaperikeskukselle asetettavaa osapuolen maksuennusteen mukaista vakuusvaatimusta. 4.2 Asiakkaiden puolesta maksetut arvopaperi- ja johdannaiskaupat Kohdassa ilmoitetaan kaikkien niiden sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden kauppojen (osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaiskauppojen) yhteenlaskettu arvo, jotka ovat selvitettyjä ja, joista sijoituspalveluyritys ei ole vielä saanut asiakkailta maksua. Kaupasta ei ole saatu maksua, jos maksua ei ole kaupan selvityspäivää seuraavan päivän aamuun mennessä suoritettu sijoituspalveluyrityksen tilille.

4 4 (4)

5 5 (4) Likviditeetti 5.1 Likvidit rahavarat Kohdassa raportoidaan kaikki ilmoitushetkellä sijoituspalveluyrityksen avistatileillä olevat varat sekä seuraavana päivänä erääntyvät yli yön markkinahintaiset sijoitukset. Kohdassa ei raportoida sijoituspalveluyrityksen asiakkailtaan erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella lainaamia rahavaroja. 5.2 Luottolimiittien bruttomäärä Kohdassa raportoidaan sijoituspalveluyrityksen luottolaitoksien kanssa solmimien kirjallisten sopimusten perusteella käytettävissä olevien luottolimiittien brutto-määrä. 5.3 Luottolimiittien nettomäärä Kohdassa raportoidaan ilmoitushetken(päivän) päättyessä käytettävissä oleva luottolimiittien nettomäärä.

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki. ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä HCP tai rahastoyhtiö ) tarjoamista

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi.

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi. TIETOJA WIP ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta

14.11.2013. Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta Asiakasinformaatio sijoittajalle yhtiöstä ja tarjottavasta palvelusta VISIO Varainhoito Oy (y-tunnus 2298186-6, kotipaikka Helsinki) Aleksanterinkatu 21 H 00100 Helsinki puh. 041 437 5644 faksi 029 1934

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot