Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus"

Transkriptio

1 Jätetaksa alkaen Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi. Tästä koosteesta puuttuvat pakkausjätteet (22 ) ja jätteenkäsittelymaksut (23 ). Ne löytyvät: /hinnat

2 Jätetaksa, osa 1/3 Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi. Tekstiosa Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa jätelain (646/2011) 43 :ään perustuen osakaskuntiensa lukuun kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen. Yhtiön omistaa 17 kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksut maksettavaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tämän jätetaksan mukaisesti. Kiinteistön on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon, jos kiinteistön jätehuollon järjestäminen jätelain 32 :n mukaisesti kuuluu kunnan ensisijaiselle tai 33 :n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle. Jätetaksa laaditaan ensisijaiselle kuntavastuulle kuuluvalle biojätteelle, sekajätteelle ja toissijaiselle kuntavastuulle kuuluville jätteenkäsittelykeskuksissa vastaanotettaville jätelajeille sekä kiinteistöltä kerättäville tuottajavastuulle osin tai kokonaan kuuluville jätelajeille, joita ovat kartonki, lasi ja pienmetalli. Jätemaksu sisältää kuntavastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksulla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Keräysvälineen tyhjennysmaksu koostuu noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä. Sekajätteen keräysvälineen tyhjennysmaksuun sisältyy lisäksi perusmaksuosuus. Noudon ja kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi. Perusmaksulla katetaan tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja aluejätepisteiden hoitoa, biojätteen käsittelytukea sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Jätetaksaa voidaan erikseen täydentää tarvittavilta osin myöhemmin. 2 Edellä 1 :n mukaisesti määräytyvän jätemaksun on velvollinen maksamaan kiinteistön haltija tai muu jätteentuottaja, jonka jätehuoltopalvelun Pirkanmaan Jätehuolto Oy järjestää kunnan lukuun. 2

3 Jätetaksa, osa 1/3 3 Tämä jätetaksa perustuu jätelaissa määriteltyihin käsitteisiin ottaen huomioon seuraavat täsmennykset ja lisäykset: Jätelaji on jätehuollon järjestäjän antamaan ohjeistukseen perustuen hylättävistä aineista ja esineistä koostuva materiaalivirta, jonka jätteentuottajat syntypaikkalajittelulla muodostavat asianomaiselle jätelajille tarkoitettuun keräysvälineeseen tai kuljetusvälineeseen keräyspisteessä tai kuormauspaikassa. Sekajäte on kuntavastuulle kuuluva yhdyskuntajätteisiin luokiteltava jätelaji, joka jää jäljelle, kun jätteentuottajat ovat lajitelleet erillisiksi jätelajeiksi vaaralliset jätteet, biojätteen ja materiaalina hyödyntämiseen tarkoitetut jätteet. Biojäte on kuntavastuulle kuuluva yhdyskuntajätteisiin luokiteltava jätelaji, joka muodostuu biohajoavista aineista ja esineistä ja joka edellytetään erikseen kerät - täväksi energiana ja/tai materiaalina hyödyntämistä varten. Jätteen keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun järjestämään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi. (Jätelain määritelmä) Keräyspiste on yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettu vastaanottopaikka, jossa on yksi tai useampi keräysväline kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten. Keräysvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset astiat, syväkeräysvälineet, kontit, puristinkontit, kuormalavat ja ns. putkijärjestelmän syöttöputket. Keräysvälineeseen aine tai esine voidaan laittaa pakkaamatta tai pakattuna lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten terveyttä, ympäristöä ja viihtyisyyttä koskevien määräysten mukaisesti. Kuormauspaikka on kuljetusajoneuvolle määritelty pysähdyspaikka yhdestä tai useammasta keräyspisteestä suoritettavaa noutoa varten. Nouto on työ, jonka kuljetusajoneuvon yksi tai useampi työntekijä tai muu työntekijä keräyspisteen ja kuormauspaikan muodostamalla alueella tekee jätelajin kuormaamiseksi kuljetusvälineen kuormatilaan. Nouto voidaan tehdä myös teknisellä järjestelmällä (esimerkiksi putkijärjestelmä), jolloin se tarkoittaa jätelajien siirtoa järjestelmällä keräyspisteestä kuljetusvälineen kuormatilaan. Putkijärjestelmä on biojätteen, sekajätteen, paperin ja kartongin keräys- ja noutomenettely, jossa keräyspisteen syöttöputkeen laitettu jätelaji siirretään maanalaista putkistoa myöten koonta-asemalla sijaitsevaan konttiin. Kunkin jätelajin kontti kuljetetaan koonta-asemalta asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Urakka-alue on jätelogistiikan käsite, jolla tarkoitetaan erikseen määriteltyjen keräyspisteiden muodostamaa joukkoa, josta yhden tai useamman jätelajin noutoja kuljetustyö on määritelty suoritettavaksi. Kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisessä nouto- ja kuljetustyö kilpailutetaan urakka-alueittain. 3

4 Jätetaksa, osa 1/3 II Kiinteistöittäisen keräyksen jätehuoltopalvelut 4 Kiinteistöittäiseen keräykseen perustuvien jätehuoltopalvelujen jätemaksu lasketaan 1 :ssä määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Keräysvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua pienentävänä tai suurentavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija on ilmoittanut muutoksesta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon tai asia on muuten todennettu. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä (4) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä keskeytysajalta. Jätemaksua ei peritä, jos keräysväline on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Laiminlyönneiksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä keräysvälinettä, kiinteistön kunnossapitoon kuuluvan, keräyspisteelle tai keräysvälineelle johtavan tien kulkukelvottomuutta tai tien niin huonoa kuntoa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Viime mainitussa tapauksessa turhasta käynnistä peritään keräysvälineen tai keräysvälineryhmän ensimmäisen keräysvälineen tyhjennysmaksu, josta vähennetään laskennallinen keräysvälineen jätemäärää vastaava jätteenkäsittelymaksu. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle viipymättä. Jätesäkki saa painaa enintään 20 kg. Korkeintaan 660 litran sekajäteastiaan saa panna enintään 60 kg jätettä ja tilavuudeltaan suurempaan puristamattomaan keräysvälineeseen enintään 100 kg jätettä kuutiometriä (m 3 :ä) kohti. Jätehuoltomääräysten vastainen keräysvälineen täyttö tai sijainti aiheuttaa lisäkustannuksen, joka peritään tämän jätetaksan lisätyökohdan mukaisesti. 5 Putkijärjestelmän jätetaksa on kokonaisjätemaksu, joka sisältää 1 :ssä mainitut kustannukset. Jätemaksu laskutetaan neljännesvuosittain. Muiden kuin pääasiassa asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen, kuten koulujen tai merkittäviä varastotiloja sisältävien kiinteistöjen, jätemaksun määräytymisessä voidaan jättää huomioimatta kerrosneliömetreinä liikuntatilat sekä suuret yhteistilat ja varastotilat. Putkijärjestelmää ei koske pykälä 7. Käsittelyn osalta on käytetty pykälässä 8 ilmoitettuja yksikköhintoja. 6 Juupajoen sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa perustuu noudosta, kuljetuksesta, käsittelystä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta muodostuviin kustannuksiin. Sako- ja umpikaivolietteitä eivät koske pykälät 7 ja 8. 4

5 Jätetaksa, osa 1/3 7 Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätetaksan mukaisesti määräytyvä, kun keräysväline ja sen sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten mukaiset, ja keräysväline on asianomaisella urakka-alueella käytettävään nouto- ja kuljetusmenettelyyn soveltuva ja tyhjennysväli alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltuva. Aluejätepistejärjestelmän alueella (haja-asutusalueiden vakinaiset asuin- tai muut kiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot) sijaitseva kiinteistö voi tilata sekajätteen kiinteistöittäisen noudon ja kuljetuksen aluejätepisteiden keräysvälineiden tyhjennysvälin mukaisesti, mikäli tieyhteys tilaajan keräyspisteeseen on kulkukelpoinen urakka-alueella käytettävälle kuljetusajoneuvolle. Jos tilaajan nouto aiheuttaa kuljetusajoneuvon muutoin käyttämään reittiin korkeintaan kahden (2) kilometrin ajomatkan pidennyksen, noudatetaan jätetaksan mukaista jätemaksun määräytymistä. Jos noutomatka ylittää kaksi (2) kilometriä, jätemaksuun lisätään jokaiselta kahden (2) kilometrin ylittävältä alkavalta viiden (5) kilometrin osuudelta lisämaksuosuus, jonka suuruus on 0,1 kertaa tässä jätetaksassa määritelty tuntiveloitushinta. Jos jätesäkkiä joudutaan kantamaan tai jäteastiaa siirtämään kiinteistön alueella yli viisi (5) metriä, peritään kultakin sen ylittävältä alkavalta 5 metriltä lisämaksu tässä jätetaksassa jäljempänä määritellyn mukaisesti. Jätelajien noutoa suorittavaa kuljetusajoneuvoa ei ajeta asemakaava-alueella yksittäisen pientalokiinteistön, kuten omakoti- tai paritalon, tontille. Mikäli kiinteistöllä jätelajien noutoa suorittavalle kuljetusajoneuvolle osoitettu reitti kuormauspaikkaan on tilapäisesti muuttunut tai estetty, peritään keräysvälineiden ylimääräisestä noutotyöstä lisämaksu tässä jätetaksassa jäljempänä määritellyn mukaisesti. Jos jätteiden noutoa suorittavalle kuljetusajoneuvolle ei ole kääntömahdollisuutta kuormauspaikassa ja se joudutaan peruuttamaan kuormauspaikkaan tai kuormauspaikasta pois yli 100 metriä, peritään kultakin tämän ylittävältä alkavalta 100 metriltä lisämaksuosuus, jonka suuruus on 0,1 kertaa tässä jätetaksassa määritelty tuntiveloitushinta. Jos jätteen kuljetusajoneuvoon keräysvälineitä tyhjennettäessä otetaan niiden vierestä kuljetettavaksi lisäjätteitä, peritään korkeintaan 200 litran jätesäkistä tai muulla vastaavalla tavalla pakatusta jätteestä lisäjätemaksu, joka on yhtä suuri kuin 240 litran astian tyhjennyksestä perittävä jätemaksu mahdollisine lisämaksuineen. Jos jätesäkin paino ylittää selvästi 20 kg tai jäteastia on selvästi ylitäytetty (kansi jää auki ja jätteet putoilevat maahan jäteastiaa siirrettäessä), mutta jätteet ovat vielä kuormattavissa kuljetusajoneuvoon, peritään niistä varsinaisen jätetaksan mukaisen jätemaksun lisäksi edellisessä kappaleessa määritelty lisäjätemaksu. Jätteistä, jotka ovat irrallaan tai joita on enemmän kuin 200 litraa, peritään sama jätemaksu alkavalta 0,5 m 3 :ltä kuin sekajätteen 660 litran ensimmäiseltä astialta mahdollisine siirtolisineen perittävä jätemaksu. Muut lisäjätteet kuin jätesäkki tai -pussi on aina merkittävä lisäjätteeksi, ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Yli 2 m 3 :n lisäjäte-eriä ei oteta urakka-alueen reitillä noutoja suorittavan kuljetusajoneuvon kuormaan ilman erillistilausta. Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä. 5

6 Jätetaksa, osa 1/3 Kiinteistön erikseen tilaamasta keräysvälineen tyhjentämisestä peritään lisämaksu, jos nouto aiheuttaa yli 2 kilometrin lisämatkan kuljetusajoneuvon urakka-alueen reitistä poikkeamisena. Pidemmällä noutomatkalla peritään 2 kilometrin jälkeen alkavalta 5 kilometriltä lisämaksu, jonka suuruus on 0,1 kertaa tässä jätetaksassa määritelty tuntiveloitushinta. Vaihtolavakalustolla suoritettavasta ylimääräisestä noudosta jätemaksu on sama kuin säännöllisestä noudosta, mikäli urakka-alueella on kyseisenä päivänä muitakin noutoja, ja noudon tilaus on suoritettu vähintään päivää aikaisemmin. Muussa tapauksessa kuljetusosuutta laskettaessa käytetään tuntiveloitushintaa. Keräysvälineen tyhjennyksestä peritään, vaikka jätemaksu harvoista tyhjennyksistä johtuen jäisi laskennallisesti pienemmäksi, vähintään jätetaksan perusmaksuosuuteen perustuva jätemaksu, joka muodostuisi vakituiselle asuinkiinteistölle kalenterivuoden aikana. Jos keräysväline sisältää oleellisessa määrin muuta kuin siihen tarkoitettua jätettä, jätemaksua voidaan korottaa 50 %:lla tai periä aiheutuvat erilliskustannukset. Mikäli lukittuun keräyspisteeseen ei ole järjestetty pääsyä jätehuollossa käytettävällä yleisavaimella, tai keräyspisteeseen pääsy on rajoitettu tietylle kellonajalle, peritään kultakin noutokerralta lisämaksu. 8 Jätetaksan yksikköhinnan käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään keräysvälinetyypeittäin jätelajien keskimääräisenä tilavuuspainona: 1) sekajäte pintakeräysastiassa tai puristamattomassa säiliössä 60 kg / astia-m 3 2) sekajäte syväkeräysvälineessä 70 kg / astia-m 3 3) biojäte pintakeräysastiassa tai puristamattomassa säiliössä 150 kg / astia-m 3 4) biojäte syväkeräysvälineessä 180 kg / astia-m 3 sekä käsittelymaksuna: 1) ja 2) sekajäte 105,00 / tonni, alv 0 % 3) ja 4) biojäte 40,00 / tonni, alv 0 % (biojätteen erilliskeräykseen kannustamiseksi osa sen käsittelykustannuksista on siirretty sekajätteen yksikköhinnan perusmaksuosuuteen) III Aluejätepisteitä käyttävät kiinteistöt 9 Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu sekajätteen vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinhuoneistojen tai vapaa-ajanasuntojen lukumäärän mukaan. Vuosimaksun maksaneelta kiinteistöltä, jolle ei ole aluejätepistettä kohtuullisella etäisyydellä, voi tavanomaista asumisessa syntyvää jätettä tuoda veloituksetta korkeintaan 1 m 3 :n kalenterikuukaudessa jäteasemalle tai jätteenkäsittelykeskukseen. 6

7 Jätetaksa, osa 1/3 IV Jätemaksulaskutus 10 Jätemaksun määrää ja panee maksuun alueen jätehuoltoviranomainen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n valmistelusta ja laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksu maksetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Jos keräysvälinettä tai keräysvälineryhmää käyttää useampi kiinteistö tai määräalanhaltija, jolloin kyseessä on niin sanottu kimppakeräys, laskutetaan kutakin kiinteistöä tai määräalanhaltijaa erikseen. Tällöin kunkin osakkaan jätemaksun tulee olla vähintään 16 :n mukaisen vakinaisen asuinhuoneiston perusmaksun suuruinen kalenterivuodessa. Yhteiskäyttäjäkiinteistöt ja niiden keskenään sopima jätelaskun jakoperuste on kirjallisesti ilmoitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Jätemaksu on maksettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä laskumuistutuksessa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on maksettava erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan (vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla 7,5 %). Pirkanmaan Jätehuolto Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuskuluina peritään 5,00 euron lisämaksu. Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen tai perintätoimiston perittäväksi. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy toimittaa muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen alueen jätehuoltoviranomaisen ratkaistavaksi, ellei oikaisu ole yhtiön päätettävissä. V Mahdolliset jätetaksamuutokset 11 Tässä jätetaksassa on oletettu, että jätevero on 55,00 euroa tonnilta ja arvonlisävero 24 %. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, huomioidaan niiden vaikutus voimaantulopäivästä lukien. 12 Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa kohtuullistaa, korottaa tai poistaa kiinteistön jätemaksu erityisestä syystä. 7

8 Jätetaksa, osa 1/3 VI Jätetaksan yksikköhinnat 13 Pykälät koskevat kaikkia yhteistoiminta-alueen kuntia. Pykälässä 18 ovat sekajätteen kuntakohtaiset keräysvälineiden jätemaksut ja yksikköhinnat. Pykälässä 19 ovat biojätteen kuntakohtaiset keräysvälineiden jätemaksut ja yksikköhinnat. Pykälässä 20 määrätään putkijärjestelmän jätemaksut ja yksikköhinnat Tampereen Vuoreksessa. Pykälässä 21 on Juupajoen sako- ja umpikaivolietteen jätemaksut ja yksikköhinnat ja pykälässä 22 pakkausjätteiden kiinteistöittäisen keräyksen jätemaksut. Pykälässä 23 ovat kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteenkäsittelykeskuksissa vastaanotettavien jätelajien jätteenkäsittelymaksut. 14 Jos keräysväline on yli 10 % taulukon nimellistilavuutta suurempi, nouda tetaan lähinnä seuraavan suuremman keräysvälineen yksikköhintaa. Keräysvälinetyypeittäin noudatetaan aina vähintään pienimmän mainitun keräysvälineen yksikköhintaa. Jätetaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton hinta. Arvonlisäverollinen yksikköhinta on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 8

9 Jätetaksa, osa 2/3 Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi. Vuosimaksut, perusmaksu ja lisätyöt 15 Aluejätepisteiden käyttäjät Vuosimaksu euroa / vuosi Vakinainen asuinkiinteistö / huoneisto 91,80 113,83 Yksin asuva 61,20 75,89 Vapaa-ajan asunto 51,00 63,24 16 Perusmaksu kalenterivuodessa Perusmaksu sisältyy aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun ja kiinteistöittäisessä jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan. Perusmaksu euroa / vuosi Vakinainen asuinkiinteistö / huoneisto 17,00 21,08 Vapaa-ajan asunto 9,00 11,16 17 Lisätyöt Yksikköhinta euroa / yksikkö Jätesäkin kanto ja jäteastian siirto kiinteistöllä, 5 metrin jälkeen alkava 5 m - ryhmän ensimmäinen tai ainoa astia 0,76 0,94 - ryhmän seuraavat astiat kappaleelta 0,38 0,47 Sekajätesäkin asennus 0,70 0,87 Sisäsäkki 240 litran astiaan 1,70 2,11 Syväkeräyssäiliön kertakäyttösäkki 6,00 7,44 Biojätesäkki litran astiaan 1,70 2,11 Auton peruuttaminen haja-asutusalueella 100 metrin jälkeen alkava 100 m 7,20 8,93 Tuntiveloitushinta 76,00 94,24 Tuntityö kiinteistöllä, alkava 15 minuuttia 19,00 23,56 Järjestelmään sopimaton avain / käynti 1,00 1,24 Rajattu pääsyaika alle 6 tuntia / käynti 19,00 23,56 Lisäjäte, pakattu korkeintaan 200 litraa kuten 240 l ensimmäinen astia Lisäjäte yli 200 litraa, alkava 500 litraa kuten 660 l ensimmäinen astia Aluejätepisteen tai ekopisteen siivousmaksu roskaajalle / käynti 55,00 68,20 Pyynnöstä kiinteistön haltijalle annettavat tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain / kerta 50,00 62,00 9

10 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere 18 a Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 5,85 7,25 Jäteastia 140 litraa 3,30 4,09 Jäteastia 240 litraa 4,05 5,02 Jäteastia 360 litraa 5,50 6,82 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 8,10 10,04 - ryhmän seuraavat kappaleelta 7,35 9,11 Pikakontti 4 m 3 47,55 58,96 Pikakontti 6 m 3 67,55 83,76 Pikakontti 8 m 3 86,80 107,63 Pikakontti 10 m 3 106,30 131,81 Säiliö 300 litraa 17,25 21,39 Säiliö 500 litraa 18,55 23,00 Säiliö 800 litraa 23,55 29,20 Säiliö 1,3 m 3 29,30 36,33 Säiliö 3 m 3 43,10 53,44 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 66,95 83,02 - ryhmän seuraavat kappaleelta 65,30 80,97 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 112,65 139,69 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 126,60 156,98 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 149,60 185,50 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 159,55 197,84 19 a Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 3,15 3,91 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 4,05 5,02 - ryhmän seuraavat kappaleelta 3,15 3,91 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,25 6,51 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,05 6,26 Jäteastia 660 litraa 9,30 11,53 Säiliö 300 litraa 18,25 22,63 Säiliö 500 litraa 19,45 24,12 Säiliö 800 litraa 21,40 26,54 Säiliö 1,3 m 3 29,40 36,46 10

11 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Hämeenkyrö 18 b Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 6,55 8,12 Jäteastia 140 litraa 3,70 4,59 Jäteastia 240 litraa 4,55 5,64 Jäteastia 360 litraa 5,75 7,13 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 8,80 10,91 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,60 10,66 Pikakontti 4 m 3 47,95 59,46 Pikakontti 6 m 3 70,60 87,54 Pikakontti 8 m 3 92,35 114,51 Pikakontti 10 m 3 116,90 144,96 Säiliö 300 litraa 22,45 27,84 Säiliö 500 litraa 24,15 29,95 Säiliö 800 litraa 34,25 42,47 Säiliö 1,3 m 3 48,35 59,95 Säiliö 3 m 3 58,90 73,04 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 84,35 104,59 - ryhmän seuraavat kappaleelta 81,35 100,87 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 163,35 202,55 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 180,40 223,70 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 201,95 250,42 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 225,70 279,87 19 b Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 4,80 5,95 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,85 7,25 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,40 6,70 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 6,60 8,18 - ryhmän seuraavat kappaleelta 6,25 7,75 Jäteastia 660 litraa 11,55 14,32 Säiliö 300 litraa 27,55 34,16 Säiliö 500 litraa 29,75 36,89 Säiliö 800 litraa 33,90 42,04 Säiliö 1,3 m 3 43,00 53,32 11

12 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Ikaalinen 18 c Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 6,90 8,56 Jäteastia 140 litraa 3,80 4,71 Jäteastia 240 litraa 4,65 5,77 Jäteastia 360 litraa 5,85 7,25 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,00 11,16 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,45 10,48 Pikakontti 4 m 3 48,95 60,70 Pikakontti 6 m 3 72,90 90,40 Pikakontti 8 m 3 95,70 118,67 Pikakontti 10 m 3 113,95 141,30 Säiliö 300 litraa 37,00 45,88 Säiliö 500 litraa 38,70 47,99 Säiliö 800 litraa 44,40 55,06 Säiliö 1,3 m 3 52,85 65,53 Säiliö 3 m 3 63,25 78,43 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 89,75 111,29 - ryhmän seuraavat kappaleelta 86,95 107,82 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 190,30 235,97 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 207,35 257,11 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 231,10 286,56 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 254,90 316,08 19 c Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 5,00 6,20 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,65 7,01 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,20 6,45 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,70 7,07 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,60 6,94 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 31,00 38,44 Säiliö 500 litraa 32,60 40,42 Säiliö 800 litraa 34,20 42,41 Säiliö 1,3 m 3 41,70 51,71 12

13 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Juupajoki 18 d Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 7,05 8,74 Jäteastia 140 litraa 4,10 5,08 Jäteastia 240 litraa 5,00 6,20 Jäteastia 360 litraa 6,80 8,43 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,25 11,47 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,05 9,98 Pikakontti 4 m 3 48,50 60,14 Pikakontti 6 m 3 70,90 87,92 Pikakontti 8 m 3 91,80 113,83 Pikakontti 10 m 3 112,05 138,94 Säiliö 300 litraa 31,40 38,94 Säiliö 500 litraa 33,10 41,04 Säiliö 800 litraa 38,80 48,11 Säiliö 1,3 m 3 51,70 64,11 Säiliö 3 m 3 64,10 79,48 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 82,45 102,24 - ryhmän seuraavat kappaleelta 80,25 99,51 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 121,80 151,03 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 145,65 180,61 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 163,80 203,11 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 187,60 232,62 19 d Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 5,00 6,20 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,65 7,01 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,20 6,45 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,70 7,07 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,60 6,94 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 31,00 38,44 Säiliö 500 litraa 32,60 40,42 Säiliö 800 litraa 34,20 42,41 Säiliö 1,3 m 3 41,70 51,71 13

14 Sako- ja umpikaivoliete Juupajoki 21 Sako- ja umpikaivoliete euroa / tyhjennys hallinnointimaksu 3,50 4,34 nouto- ja kuljetusmaksu 62,50 77,50 euroa / m 3 käsittelymaksu - 1. sakokaivo 22,40 27,78 - seuraavat sakokaivot 10,64 13,19 - umpikaivot 10,64 13,19 noudon ja kuljetuksen tuntihinta 62,50 77,50 14

15 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Mänttä-Vilppula 18 e Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 6,70 8,31 Jäteastia 140 litraa 3,80 4,71 Jäteastia 240 litraa 4,60 5,70 Jäteastia 360 litraa 6,05 7,50 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,55 11,84 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,80 10,91 Pikakontti 4 m 3 60,05 74,46 Pikakontti 6 m 3 79,55 98,64 Pikakontti 8 m 3 99,00 122,76 Pikakontti 10 m 3 119,05 147,62 Säiliö 300 litraa 22,45 27,84 Säiliö 500 litraa 24,15 29,95 Säiliö 800 litraa 34,25 42,47 Säiliö 1,3 m 3 43,10 53,44 Säiliö 3 m 3 63,25 78,43 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 84,90 105,28 - ryhmän seuraavat kappaleelta 83,80 103,91 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 112,65 139,69 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 128,00 158,72 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 149,75 185,69 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 165,15 204,79 19 e Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 4,65 5,77 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,40 6,70 - ryhmän seuraavat kappaleelta 4,05 5,02 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 6,20 7,69 - ryhmän seuraavat kappaleelta 6,20 7,69 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 23,10 28,64 Säiliö 500 litraa 25,35 31,43 Säiliö 800 litraa 27,55 34,16 Säiliö 1,3 m 3 38,55 47,80 15

16 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Parkano 18 f Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 7,20 8,93 Jäteastia 140 litraa 4,10 5,08 Jäteastia 240 litraa 4,90 6,08 Jäteastia 360 litraa 6,10 7,56 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,25 11,47 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,85 10,97 Pikakontti 4 m 3 50,25 62,31 Pikakontti 6 m 3 74,00 91,76 Pikakontti 8 m 3 95,70 118,67 Pikakontti 10 m 3 116,20 144,09 Säiliö 300 litraa 37,00 45,88 Säiliö 500 litraa 38,70 47,99 Säiliö 800 litraa 44,40 55,06 Säiliö 1,3 m 3 52,85 65,53 Säiliö 3 m 3 63,25 78,43 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 89,75 111,29 - ryhmän seuraavat kappaleelta 86,95 107,82 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 290,10 359,72 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 306,10 379,56 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 326,50 404,86 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 344,70 427,43 19 f Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 5,25 6,51 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,95 7,38 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,30 6,57 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 6,15 7,63 - ryhmän seuraavat kappaleelta 6,05 7,50 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 33,05 40,98 Säiliö 500 litraa 34,15 42,35 Säiliö 800 litraa 35,25 43,71 Säiliö 1,3 m 3 44,05 54,62 16

17 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Pälkäne 18 g Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 7,15 8,87 Jäteastia 140 litraa 4,30 5,33 Jäteastia 240 litraa 4,95 6,14 Jäteastia 360 litraa 6,90 8,56 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,50 11,78 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,35 10,35 Pikakontti 4 m 3 54,50 67,58 Pikakontti 6 m 3 76,25 94,55 Pikakontti 8 m 3 101,30 125,61 Pikakontti 10 m 3 127,45 158,04 Säiliö 300 litraa 31,40 38,94 Säiliö 500 litraa 33,10 41,04 Säiliö 800 litraa 38,80 48,11 Säiliö 1,3 m 3 51,70 64,11 Säiliö 3 m 3 64,10 79,48 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 86,95 107,82 - ryhmän seuraavat kappaleelta 84,70 105,03 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 171,15 212,23 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 189,40 234,86 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 210,90 261,52 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 232,50 288,30 19 g Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 4,45 5,52 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 4,95 6,14 - ryhmän seuraavat kappaleelta 4,80 5,95 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,70 7,07 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,60 6,94 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 31,95 39,62 Säiliö 500 litraa 33,60 41,66 Säiliö 800 litraa 35,25 43,71 Säiliö 1,3 m 3 43,00 53,32 17

18 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Ruovesi 18 h Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 8,25 10,23 Jäteastia 140 litraa 4,75 5,89 Jäteastia 240 litraa 5,60 6,94 Jäteastia 360 litraa 7,30 9,05 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,90 12,28 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,70 10,79 Pikakontti 4 m 3 53,50 66,34 Pikakontti 6 m 3 74,05 91,82 Pikakontti 8 m 3 95,70 118,67 Pikakontti 10 m 3 117,35 145,51 Säiliö 300 litraa 31,40 38,94 Säiliö 500 litraa 33,10 41,04 Säiliö 800 litraa 38,80 48,11 Säiliö 1,3 m 3 50,60 62,74 Säiliö 3 m 3 67,45 83,64 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 98,20 121,77 - ryhmän seuraavat kappaleelta 93,65 116,13 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 155,50 192,82 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 179,30 222,33 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 203,05 251,78 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 231,05 286,50 19 h Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 5,80 7,19 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 6,40 7,94 - ryhmän seuraavat kappaleelta 6,10 7,56 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 8,60 10,66 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,35 10,35 Jäteastia 660 litraa 17,60 21,82 Säiliö 300 litraa 33,05 40,98 Säiliö 500 litraa 35,25 43,71 Säiliö 800 litraa 37,50 46,50 Säiliö 1,3 m 3 49,55 61,44 18

19 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi) 18 i Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 6,55 8,12 Jäteastia 140 litraa 3,80 4,71 Jäteastia 240 litraa 4,75 5,89 Jäteastia 360 litraa 6,25 7,75 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 8,65 10,73 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,00 9,92 Pikakontti 4 m 3 51,10 63,36 Pikakontti 6 m 3 75,10 93,12 Pikakontti 8 m 3 94,35 116,99 Pikakontti 10 m 3 116,70 144,71 Säiliö 300 litraa 31,40 38,94 Säiliö 500 litraa 33,10 41,04 Säiliö 800 litraa 38,80 48,11 Säiliö 1,3 m 3 48,35 59,95 Säiliö 3 m 3 61,80 76,63 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 86,95 107,82 - ryhmän seuraavat kappaleelta 81,35 100,87 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 112,80 139,87 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 129,35 160,39 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 151,95 188,42 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 167,55 207,76 19 i Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 5,00 6,20 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,65 7,01 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,20 6,45 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,70 7,07 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,60 6,94 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 31,00 38,44 Säiliö 500 litraa 32,60 40,42 Säiliö 800 litraa 34,20 42,41 Säiliö 1,3 m 3 41,70 51,71 19

20 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Vesilahti 18 j Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 7,40 9,18 Jäteastia 140 litraa 4,45 5,52 Jäteastia 240 litraa 5,30 6,57 Jäteastia 360 litraa 6,90 8,56 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,60 11,90 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,40 10,42 Pikakontti 4 m 3 52,00 64,48 Pikakontti 6 m 3 72,45 89,84 Pikakontti 8 m 3 92,40 114,58 Pikakontti 10 m 3 112,50 139,50 Säiliö 300 litraa 22,45 27,84 Säiliö 500 litraa 24,15 29,95 Säiliö 800 litraa 34,25 42,47 Säiliö 1,3 m 3 46,10 57,16 Säiliö 3 m 3 61,80 76,63 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 82,45 102,24 - ryhmän seuraavat kappaleelta 80,25 99,51 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 163,35 202,55 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 184,90 229,28 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 203,05 251,78 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 221,25 274,35 19 j Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 4,55 5,64 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,10 6,32 - ryhmän seuraavat kappaleelta 4,95 6,14 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 5,70 7,07 - ryhmän seuraavat kappaleelta 5,60 6,94 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 31,95 39,62 Säiliö 500 litraa 33,60 41,66 Säiliö 800 litraa 35,25 43,71 Säiliö 1,3 m 3 43,00 53,32 20

21 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Virrat 18 k Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 9,45 11,72 Jäteastia 140 litraa 5,25 6,51 Jäteastia 240 litraa 6,30 7,81 Jäteastia 360 litraa 8,10 10,04 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 10,30 12,77 - ryhmän seuraavat kappaleelta 10,10 12,52 Pikakontti 4 m 3 62,15 77,07 Pikakontti 6 m 3 87,05 107,94 Pikakontti 8 m 3 109,70 136,03 Pikakontti 10 m 3 141,35 175,27 Säiliö 300 litraa 34,75 43,09 Säiliö 500 litraa 36,45 45,20 Säiliö 800 litraa 41,05 50,90 Säiliö 1,3 m 3 59,55 73,84 Säiliö 3 m 3 69,80 86,55 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 99,60 123,50 - ryhmän seuraavat kappaleelta 98,00 121,52 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 188,05 233,18 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 224,20 278,01 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 278,25 345,03 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 313,30 388,49 19 k Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 5,80 7,19 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 6,40 7,94 - ryhmän seuraavat kappaleelta 6,20 7,69 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 9,25 11,47 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,60 10,66 Jäteastia 660 litraa 17,60 21,82 Säiliö 300 litraa 33,05 40,98 Säiliö 500 litraa 35,25 43,71 Säiliö 800 litraa 37,50 46,50 Säiliö 1,3 m 3 49,55 61,44 21

22 Sekajätteen ja biojätteen tyhjennyshinnat Ylöjärvi 18 l Sekajäte Jätesäkki 200 litraa 6,40 7,94 Jäteastia 140 litraa 3,50 4,34 Jäteastia 240 litraa 4,30 5,33 Jäteastia 360 litraa 5,65 7,01 Jäteastia 660 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 8,70 10,79 - ryhmän seuraavat kappaleelta 8,15 10,11 Pikakontti 4 m 3 50,80 62,99 Pikakontti 6 m 3 75,00 93,00 Pikakontti 8 m 3 96,95 120,22 Pikakontti 10 m 3 118,90 147,44 Säiliö 300 litraa 19,10 23,68 Säiliö 500 litraa 20,75 25,73 Säiliö 800 litraa 26,30 32,61 Säiliö 1,3 m 3 31,90 39,56 Säiliö 3 m 3 45,40 56,30 Säiliö 5 m 3 - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 70,25 87,11 - ryhmän seuraavat kappaleelta 68,00 84,32 Vaihtolavakalustolla tyhjennettävä jäte Vaihtolavasäiliö 6 m 3 123,50 153,14 Vaihtolavasäiliö 8 m 3 140,05 173,66 Vaihtolavasäiliö 10 m 3 158,20 196,17 Vaihtolavasäiliö 12 m 3 183,10 227,04 19 l Biojäte Taksa sisältää astian pesun 2 kertaa vuodessa Jäteastia 140 litraa 3,75 4,65 Jäteastia 240 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 4,95 6,14 - ryhmän seuraavat kappaleelta 4,15 5,15 Jäteastia 360 litraa - ainoa tai ryhmän ensimmäinen 7,50 9,30 - ryhmän seuraavat kappaleelta 6,70 8,31 Jäteastia 660 litraa 11,00 13,64 Säiliö 300 litraa 18,25 22,63 Säiliö 500 litraa 19,45 24,12 Säiliö 800 litraa 21,40 26,54 Säiliö 1,3 m 3 29,40 36,46 22

23 Putkijärjestelmän jätetaksa Tampere, Vuores 20 Putkijärjestelmän jätetaksa Tampereen Vuoreksessa Euroa / huoneisto /vuosi Pienkiinteistöasiakkaan jätetaksa 175,79 217,98 Euroa / asemakaavan mukainen kerrosneliömetri / vuosi Suurkiinteistöasiakkaan jätetaksa 2,33 2,89 23

24 , puh. (03) ,