SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE"

Transkriptio

1 SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki

2 Sisällys 1. Johdanto Lainsäädännöllinen tausta Toiminnan organisointi Porrastettu ensihoitojärjestelmä Ensihoidon järjestämistavan keskeisiä muutoksia Ensihoidon toiminnan volyymit ja kustannukset kaupunkiseudun kunnissa Kustannusten jakoperusteet Sairaankuljetuksen järjestämisvastuun siirtymisen kustannusvaikutukset Ensihoidon kustannukset Ensihoitopalvelun tehtävien volyymit Palvelutasopäätöksen mukaiset toteumat kunnissa Ensihoitopalvelun kehittäminen ja laatu Syitä kustannusten nousun taustalla seudun kuntien näkökulmasta Ensihoidon palveluiden laatu kehittynyt Raportoinnissa, tiedottamisessa ja vaikuttavuuden seurannassa kehitettävää Liitteet

3 1. Johdanto Tässä muistiossa käsitellään kaupunkiseudun ensihoidon palveluiden järjestämistä, palvelun järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia ja ensihoitopalvelun asiakasvaikuttavuutta kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien arviointityönä. Kaupunkiseudun kunnista arviointiin ovat osallistuneet Tampere, Pirkkala, Kangasala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Orivesi ja Vesilahti. Arviointi on toteutettu haastattelumenetelmällä siten, että jokaisen arviointiin osallistuvan kunnan edustaja on haastatellut omat ensihoitopalvelusta vastaavat viranhaltijansa. Haastatteluissa käytetyt haastattelukysymykset ovat raportin liitteenä. Lisäksi arvioinnissa on käytetty lähteenä erilaisia PSHP:n tuottamia seurantaraportteja ja selvityksiä ensihoidon alueelta. Raportti esiteltiin kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajakokouksessa Lainsäädännöllinen tausta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta astui voimaan Asetuksessa ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille. Asetuksen tavoitteena oli saada aikaan kaikille kuntalaisille ja koko sairaanhoitopiirin alueen asukkaille samansisältöinen ensihoitopalvelu. Aiemmassa asetuksessa sairaankuljetuksesta ei ollut määräyksiä sairaankuljetustoiminnan sisällöstä tai tavoitteista. Kunnat tekivät palvelun tasosta paikallisia sopimuksia, jolloin palvelun taso vaihteli. Esimerkiksi haja-asutusalueilla tyypillinen lähtövalmius oli 15 minuuttia. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista ja kuljetuksesta. Ensihoitopalveluilla tarkoitetaan terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen mukaisesti perus- ja hoitotasoisten ambulanssien ja ensivasteyksikköjen sekä tarvittavien johto- ja tukiyksiköiden toteuttamaa palvelua sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa sekä kiireellisiä sairaankuljetuksia. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Asetuksen mukaan palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin keskimääräisten ensihoitotehtävien määrän, asutuksen ja tiestön mukaan. Samoin ensihoidon tehtävät on jaettu tehtäväkiireellisyysluokkiin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös on voimassa Päätöksen voimassaoloaikana sairaanhoitopiiri voi tehdä tarvittavia operatiivisen toiminnan muutoksia yhteistyössä kuntien kanssa. Uusi seuraavalle kaksivuotiskaudelle määritelty ensihoidon palvelutasopäätös astuu voimaan tammikuun alusta 2015, jossa on määritelty voimassa olevaan sopimukseen nähden uudenlaiset kustannustenjakoperiaatteet. 3

4 1.2 Toiminnan organisointi Vuoden 2013 alusta asti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pirkanmaan pelastuslaitos ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen ensihoitopalvelun järjestämisestä ja toteuttamisesta Tampereella, Valkeakoskella, Pirkkalassa ja Nokialla. Lempäälässä ja Vesilahdella toimineen palveluntuottajan kanssa sopimus jouduttiin irtisanomaan ja palvelutuotannosta on sittemmin vastannut myös niiden osalta pelastuslaitos. Muiden PSHP:n jäsenkuntien osalta palveluntuottajia ovat kilpailutetut yksityiset palveluntuottajat. Palveluntuottajien kanssa on tehty sopimukset vuoden 2014 loppuun asti. Ensivastetoiminnasta vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos koko alueen osalta. Ensihoitoasetuksen 3 :ssä määriteltiin uuden perustetun organisaation, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät. Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimiva ensihoitokeskus vastaa Pirkanmaan alueella ensihoitopalvelun järjestämisestä. Näkyvimmät osat Tays ensihoitokeskusta ovat ensihoidon kenttäjohtoyksikkö sekä ensihoidon lääkäriyksikkö. Tays ensihoitokeskus vastaa myös omalla erityisvastuualueellaan (Etelä- Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) terveydenhuoltolain asettamista tehtävistä. Näitä ovat edellä mainittujen ensihoidon lääkäriyksikön ja kenttäjohdon lisäksi sovittaa yhteen alueensa hoitolaitosten väliset suunnitellut potilassiirrot, vastata sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta, sekä sovittaa yhteen hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet. 1.3 Porrastettu ensihoitojärjestelmä Suomessa on käytössä porrastettu ensihoitojärjestelmä, jonka ideana on viedä kulloinkin tarvittavan tasoinen tutkimus ja hoito potilaan luokse sairastumis- tai loukkaantumispaikalle. Hoitoketju alkaa jo hätäkeskuksessa, jossa arvioidaan sairastumisen tai vammautumisen aiheuttama riski potilaalle ja hälytetään sen perusteella oikea yksikkö potilaan luo. Ensihoitohenkilöstön suorittamien tutkimusten ja mahdollisesti annetun hoidon vaikutuksen jälkeen tehdään arvio, tarvitseeko potilas lisätutkimuksia ja -hoitoa hoitolaitoksessa. Tarvittaessa potilas ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitolaitokseen, tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoituksenmukainen voi olla esimerkiksi oma auto, taksi tai sitten ensihoitoyksiköllä valvottuna ja/tai hoidettuna suoritettu siirtyminen jatkohoitopaikkaan. Jatkohoitopaikassa ensihoito täydennetään ja siirrytään hoitolaitoksessa toteutettavaan akuuttihoitovaiheeseen. Suomessa porrasteinen ensihoitojärjestelmä on kokonaisuudessaan järjestetty kuusiportaisen mallin kautta. Järjestelmään kuuluvat hätäkeskus, ensivaste, perustaso, hoitotaso, ensihoitolääkäri / lääkäriyksikkö ja päivystyspoliklinikka. Kullakin tasolla on oma tärkeä tehtävänsä osana portaittaista ensihoitojärjestelmää. Eri tasoilla työskenteleville henkilöille myönnetään toimenpideluvat henkilökohtaisesti pohjakoulutuksen ja määräajoin 4

5 suoritettavan tasokokeen perusteella. Korkeammalle tasolle hyväksytty voi työskennellä alemman tason yksikössä, mutta pääsääntöisesti esimerkiksi perustasolle hyväksytty ei voi työskennellä hoitotasolla. Hätäkeskuksen suorittaman ensihoidon riskinarvion perusteella potilaan luo voi lähteä perus- tai hoitotason yksikkö yksinään tai korkeariskisemmissä tehtävissä useita eri tasoisia yksiköitä. Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin. 1.4 Ensihoidon järjestämistavan keskeisiä muutoksia Ensihoidon järjestämisessä on tapahtunut lainsäädännöllisistä (ensihoitoasetus) ja organisatorisista syistä johtuen viime vuosina isoja muutoksia, joista on aiheutunut myös kustannusvaikutuksia. Esimerkiksi kiireellinen ja kiireetön sairaankuljetus eriytettiin, jolloin menoja paluukuljetusten yhdistäminen sairaankuljetuksissa ei enää ole mahdollista. Kiireettömät kuljetukset ajetaan nyt erikseen omilla reiteillään. Lisäkustannuksia on aiheutunut myös siitä, että ambulanssit on siirretty välittömään lähtövalmiuteen, mikä tarkoittaa henkilöstön näkökulmasta, että henkilöstön varallaoloaika on muuttunut varsinaiseen työaikaan. Tämän johdosta on jouduttu myös palkkaamaan lisää henkilöstöä. Organisatorisia muutoksia ovat olleet ensihoitokeskuksen ja kenttäjohtajajärjestelmän perustaminen. Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus aloitti toimintansa toukokuussa 2011 ja ympärivuorokautinen ensihoitolääkäripäivystys käynnistyi syykuussa Ensihoitokeskuksen kustannus Tampereella on noin 2,6 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusvaikutuksia on aiheutunut myös ambulanssihenkilöstön koulutustason nostamisesta. Ensihoitoasetukseen on kirjattu 8 :ään ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstön uudet koulutustasovaatimukset. Aiemmin koulutustasovaatimukset määriteltiin paikallisesti kuntien sairaankuljetussopimuksissa tai sairaanhoitopiirin alueellisilla ohjeilla. Tampereella lääkärihelikopteritoiminta aloitettiin syyskuussa 2012 osana ensihoitoa. Helikopteritoiminnan tukikohta sijaitsee Pirkkalan lentoasemalla. Helikopteritoiminnan ylläpito rahoitetaan valtion tuesta ja rahoitus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Helikopterin tukikohdassa työskentelee yhteensä 21 henkilöä, joista 9 ensihoitolääkäriä, 6 lentäjää ja 6 HEMS-ensihoitajaa. Tampereen tukikohdasta lääkärihelikopteri tavoittaa 30 minuutin sisällä hälytyksestä koko Pirkanmaan alueen ja osittain Kanta-Hämettä ja Keski-Suomea sekä Satakuntaa ja Varsinais-Suomea. Hälytyksiä tulee keskimäärin kahdeksan vuorokaudessa ja vuodessa yhteensä noin Nettisivujen tietojen mukaan useimmiten kyseessä on peruselintoiminnon häiriö kuten tajuttomuus, elottomuus, hengitysvaikeus tai onnettomuus. Lääkärihelikopterin hälyttää paikalle hätäkeskus. 5

6 Myös Hätäkeskuksen siirtyminen Poriin ja toiminnan sisällölliset muutokset ovat vaikuttaneet ensihoidon toimintaan Tampereen kaupunkiseudulla ja tämä on näkynyt jossain määrin hälytyskynnyksen laskemisena ja tehtävien määrän kasvuna. 2. Ensihoidon toiminnan volyymit ja kustannukset kaupunkiseudun kunnissa 2.1 Kustannusten jakoperusteet Sairaanhoitopiiri laskuttaa ensihoidon kustannukset kunnilta ennakkolaskutuksena kuukausittain. Tasauslaskutus tehdään todellisten nettokustannusten mukaan palvelutasopäätöksen mukaisin jakoperustein. Kuljetuksien määriä seurataan kuntakohtaisesti, mutta lopullinen laskutus ei tapahdu kuntakohtaisiin kuljetusmääriin perustuen, vaan kustannusjakoperusteen mukaisesti 50% asukasmäärään perustuen ja 50 % tehtäviin käytetyn ajan perusteella. Palveluntuottaja ilmoittaa sairaanhoitopiirille laskussa kuljetuskustannuksista vähennetyt Kela-, omavastuu- ja vakuutuskorvaukset. Ensihoitokeskuksen kulut laskutetaan asukasmäärän perusteella ja ensivastetoiminnan kustannukset (á 170 euroa) kohdistetaan toteutuneiden tehtävien mukaisesti. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttävä valtuusto muutti kokouksessaan kuntien kustannusten jakoperiaatetta. Kustannukset jaetaan vuoden 2015 alusta lähtien 70 prosenttia toteutuneiden tehtävien mukaan ja 30 prosenttia kunnan asukasluvun mukaan. PSHP:n valtuusto päätti lisäksi hallituksen esityksen mukaan, että Kela-korvaukset hyvitetään kunnille kiireellisen ensihoitopalvelun kuntakohtaisten bruttokustannusten maksuosuuksien suhteessa. Tampereen kaupunginhallitus päätti, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston ensihoidon palvelutasopäätökseen haetaan muutosta. (kh ) 2.2 Sairaankuljetuksen järjestämisvastuun siirtymisen kustannusvaikutukset Sairaanhoitopiirille on vuosien aikana kunnista tullut toistuvasti viestiä siitä, että ensihoitopalveluiden kustannukset ovat liian suuret. Tampereen kaupunkiseudun kunnat lähettivät joulukuussa 2013 sairaanhoitopiirille kirjeen koskien ensihoidon palvelutasopäätöksen tarkistamista. Seudun kunnat edellyttivät, että voimassaolevan palvelutasopäätöksen kustannustenjakoa ja Kela-korvausten maksatuskäytäntöjä tarkistetaan ja tasapuolistetaan kevään 2014 aikana. KPMG Oy Ab:n laatiman raportin ( ) mukaan esimerkiksi Tampereen osalta ensihoitopalvelun järjestämisvastuun muutos olisi lisännyt kustannuksia yhteensä noin 5 miljoonalla eurolla vuodesta 2012 vuoteen Vastaavasti esimerkiksi Hämeenkyrössä kustannukset nousivat euroa. Vuonna 2012 laskutus perustui sovittuihin sopimuksiin ja vuonna 2013 kiireellisen ensihoidon laskutus perustui palvelutasopäätöksen mukaiseen kustannustenjakoon. Tässä tulee kuitenkin huomioida, että kiireettömät ennalta suunnitellut kuljetukset eivät sisälly palvelutasopäätökseen ja sen mukaisiin kustannustenjakoperusteisiin. 6

7 2.3 Ensihoidon kustannukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon kustannukset olivat vuonna 2013 yhteensä 17,3 miljoonaa euroa, josta Tampereen kaupungin osuus oli 7,4 miljoonaa euroa (43 %). Kaupunkiseudun kunnista esimerkiksi Nokian kustannusten osuus oli 1,0 miljoonaa euroa (6 %) ja Ylöjärven osuus 1,1 miljoonaa euroa (6 %). Kustannusten ennakoimattomasta noususta kertoo myös, että Tampereen kaupunki oli budjetoinut vuodelle 2013 kiireelliseen ensihoitoon euroa, ensivasteeseen euroa ja ensihoitokeskuksen menoihin euroa. Toteutuneet kustannukset vuonna 2013 olivat kiireellisen ensihoidon osalta euroa eli peräti 25,4 % korkeammat kuin budjetoidut kustannukset. Ensivasteeseen käytettiin 2013 vuonna euroa ja ensihoitokeskuksen kustannuksiksi jäi euroa. Kaikkiaan Tampereen kaupungin budjetti ylittyi ensihoidon, ensivasteen ja ensihoitokeskuksen osalta euroa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kaupunkiseudun kuntien ensihoidon kustannukset vuosina ja kustannusten nousu prosentteina. Taulukosta voidaan havaita, että kustannusten nousu vuodesta 2012 vuoteen 2013 on ollut erittäin merkittävää Nousu % vuodesta 2012 Tampere * ,9 Kangasala ,6 Nokia ,2 Pirkkala ,9 Ylöjärvi ,6 Vesilahti ,3 Orivesi ,8 Lempäälä ,9 * v Tampereen kustannus sis. tilaajan ydinprosessille kirjatut sair.kuljetuksen menot eur ja PSHP:n erityisvelvoitemaksun Tampereen osalta euroa, vuoden 2012 kustannus KPMG Oy Ab:n ensihoidon arviointiraportilta Vuoden 2013 osalta kustannustiedot on saatu PSHP:lta ja ne sisältävät kiireellisen ensihoidon, ensivasteen ja ensihoitokeskuksen kustannukset. Vuosien 2012 ja 2011 kustannukset on saatu kuntien ensihoidosta vastaavilta viranhaltijoilta. Ensihoito koostui vuonna 2013 kolmesta tehtäväalueesta, joita ovat kiireelliset kuljetukset, ensivastetehtävät ja ensihoitokeskus. Lisäksi Tampereen kaupunki käytti vuonna 2013 laitoshoidon yksiköiden välisiin siirtokuljetuksiin euroa ja 2012 vuonna euroa. Laitoshoidon yksiköiden väliset siirtokuljetukset eivät sisälly yllä olevan taulukon lukuihin. 7

8 Alla on taulukko vuoden 2013 ensihoidon kustannuksista kaupunkiseudun kunnissa jaoteltuna kiireellisen ensihoidon, ensivasteen ja ensihoitokeskuksen kustannuksiksi: Ensihoidon kokonaiskustannukset 2013 Kiireellinen ensihoito Ensivaste Ensihoitokeskus YHTEENSÄ Tampere Kangasala Nokia Pirkkala Ylöjärvi Vesilahti Orivesi Lempäälä *Lähde: PSHP:n rahoitus- ja laskentapalvelut Yllä olevaan taulukkoon ja vuosien kustannustietoihin liittyen ennen ensihoitokeskuksen perustamista, kustannukset tulivat erityisvelvoitemaksusta kunnilta, jotka perittiin jäsenkunnilta sairaanhoitopiirin perussopimukseen perustuen. Laskutus määräytyi tällöin kunnan asukasluvun mukaisesti. Selvityksessä olemme tarkastelleet lisäksi ensihoidon kustannusten budjetoinnin ennakoitavuutta. Vuoden 2013 ensihoidon budjettilukuja, kustannusten toteumaa ja toteutuneita kustannuksia suhteessa budjettiin on kuvattu alla olevassa taulukossa. Taulukosta on nähtävissä, että viidessä kunnassa toteutuneet kustannukset ylittivät budjetoidut kustannukset. Ylöjärvellä ja Nokialla kustannukset ylittyivät yli kolmanneksella budjetoituun nähden. Tampereellakin ylitys oli 20 prosenttia budjettiin nähden. Ensihoidon budjettiluvut kunnittain vuodelle 2013 Toteutuneet kustannukset 2013 Toteutuneet kustannukset suhteessa budjettiin euroina Kustannukset suhteessa budjettiin % Tampere % Kangasala % Nokia % Pirkkala % Ylöjärvi % Vesilahti % Orivesi % Lempäälä NA NA NA * Lempäälän osalta ensihoidon budjettilukua vuodelle 2013 ei ollut käytettävissä. 8

9 2.4 Ensihoitopalvelun tehtävien volyymit Ensihoidon toiminnan kokonaisvolyymista kertoo se, että vuonna 2013 Pirkanmaan ensihoitoyksiköillä on ollut kaikkiaan ensihoitotehtävää eli keskimäärin 149,5 tehtävää vuorokaudessa, näistä tehtävistä 2723:ssa eli 5 % on ollut mukana myös ensivaste. Vuonna 2013 eniten kaupunkiseudun kunnista tehtäviä hoidettiin Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä ja Kangasalla. Alla on kuvattu ensihoidon tehtävien määrä kaupunkiseudun kunnissa vuosina 2012 ja Tehtävien määrä Tampere Kangasala Nokia Pirkkala Ylöjärvi Vesilahti Orivesi Lempäälä *Vuoden 2013 tehtävien määrät on kerätty PSHP:n ensihoidon palvelutason seurantaraportilta ja vuoden 2012 määrät on kerätty KPMG Oy Ab Ensihoidon arviointi raportilta. Arvioinnin aikana tuli esiin, että kuntien oman seurannan ja PSHP:n raportointitietojen välillä oli joidenkin kuntien osalta eroa, esim. Kangasalan ja Oriveden osalta, joilta on otettu vuoden 2013 tieto haastattelulomakkeelta. Oriveden osalta myös PSHP:n omilla raporteilla oli eroa volyymitiedoissa vuonna Ensihoitopalvelun tehtävien määrät vuonna 2013 ja A- ja B-kiireellisyystehtävät kunnittain: Tehtävien määrä Yhteensä 2013 A -ja B - tehtäviä Tampere Kangasala Nokia Pirkkala Ylöjärvi Vesilahti Orivesi Lempäälä *A- ja B kiireellisyystehtävissä vähintään 8 tai 15 minuutin tavoittamisajat potilaille, hätäensiapuun pystyvällä yksiköllä. 9

10 Ensivastetta koskevien tehtävien määrä kaupunkiseudun kunnissa vuonna 2013: Tehtävien määrä 2013 Tampere 739 Kangasala 135 Nokia 135 Pirkkala 55 Ylöjärvi 143 Vesilahti 48 Orivesi 50 Lempäälä 85 Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan muun ensihoitopalvelun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä korkeariskisen potilaan avuksi silloin, kun tämä yksikkö todennäköisesti on potilaan ensimmäisenä tavoittava yksikkö. Ensivasteyksikkönä voi toimia mikä tahansa terveydenhuollon kanssa sopimuksen tehnyt välittömässä lähtövalmiudessa oleva yksikkö, jonka henkilöstö on koulutettu antamaan hätäensiapua. Haastatteluiden mukaan ensivastetehtävien määrään vaikuttaa osaltaan myös Hätäkeskuksen toiminta ja se kuinka paljon ensivasteyksikköjä pyydetään paikalle. Käytännössä usein paikalle hälytetään sekä ensivasteyksikkö että ambulanssi. Koko Pirkanmaan alueella ambulansseja on 2014 vuonna 39, joista yksityisten tuottajien ambulansseja oli 27 ja Pelastuslaitoksen ambulansseja 12 kappaletta. 2.5 Palvelutasopäätöksen mukaiset toteumat kunnissa Arvioinnin yhteydessä käytiin läpi myös PSHP:n viimeisintä ensihoidon palvelutason seurantaraporttia (vertailuna ) ja niiden perusteella analysoitiin keskeisiä poikkeamia palvelutasopäätöksen mukaisiin tavoitteisiin nähden. Erityisesti tarkasteltiin, minkä kunnan osalta riskiluokka-alueen ja kiireellisyysjaottelun mukaisiin tavoitteisiin ei päästy vuonna Riskialueluokat ja niiden määrittely: Riskialueluokka Määritelmä Esimerkki Yli 350 tehtävää vuodessa (yli 1 vuorokaudessa) tehtävää vuodessa (vähintään 1 viikossa mutta alle 1 vuorokaudessa tehtävää vuodessa (vähintään 1 kuukaudessa mutta alle 1 viikossa < 10 tehtävää vuodessa, mutta alueella on vakituista asutusta tai kanta-/ valtatie Asumattomat tai tieverkon ulkopuolella olevat alueet Lähde: Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille Suuren kaupungin keskusta Kaupungin asuinlähiö, pienen kaupungin keskusta Maaseututaajama Asuttu maaseutu Metsä, meri- tai järvialue, saari, johon ei mene tietä 10

11 Edellä kuvatun luokituksen mukaisesti Pirkanmaan alue jaetaan viiteen riskialueluokkaan. Ensimmäisen riskialueluokan alueita on vain Tampereella ja Nokialla. Toisen riskialueluokan alueita on kaikissa suuremmissa kuntakeskuksissa, kaupunkiseudun kunnista mm. Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella ja Ylöjärvellä. Kolmannen ja neljännen riskialueluokan alueita on Kihniössä, Kiikoisissa ja Vesilahdella. Näissä kunnissa ei ole 1-2 riskialueluokkien alueita. Riskialueluokkien 3, 4 ja 5 alueita on kaikkien kuntien alueella. Neljännen riskiluokan alueita ovat harvaan asutut alueet tai vilkkaasti liikennöidyt tiet. Viidennen riskialueluokan alueet ovat pääasiassa asumattomia alueita, joita Pirkanmaan alueella on merkittävän paljon. Ensihoitopalvelun tavoittamisajat riskialueittain ja tehtäväkiireellisyysluokittain (päätetty PSHP:ssä vuonna 2012): Lähde: Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille Esimerkiksi A-kiireellisyysluokkaan kuuluvalla potilaalla on välitön hengenvaara, peruselintoimintojen vakava häiriö tai ilmeinen uhka sellaisesta, suurenerginen onnettomuus- tai vammautumismekanismi, arvioitu nopean kuljetuksen tarve ja mahdollinen lääkäritasoisen ensihoidon tarve. Vähintään hätäensiapuun pystyvällä yksiköllä tarkoitetaan PSHP:ssä hätäkeskuksen käytettävissä olevaa sopimuksiin perustuvaa pelastustoimen ensivasteyksikköä. Dynaaminen vaste tarkoittaa sitä, että aina tapahtumapaikkaa lähin yksikkö lähtee kohteeseen. Vastemuutokset koskevat nykyisessä toimintamallissa koko Pirkanmaata. Suunnittelutyö tehdään Ensihoitokeskuksessa koko alueen osalta. Riskiluokassa 1 palvelutasopäätös on toteutunut hyvin vuonna 2013 ja tammi - kesäkuussa A- ja B tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut 1-6/2014 kohteessa 8 minuutissa 90 %:sti ja koko vuoden 2013 osalta 85 %:sti ja 15 minuutissa 2014 alkuvuonna 99 %:sti ja koko vuoden 2013 osalta 98 %:sti. Toteuma ylittää tavoitetason selvästi. 11

12 Riskiluokka 2 osalta palvelutasopäätös ei toteutunut kaikilta osin seuraavien kaupunkiseudun kuntien osalta: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi. Riskiluokassa 3 palvelutasopäätös ei ole toteutunut. Kun tavoitetaso on A- ja B tehtävien osalta 60 %, on ensihoitopalvelu ollut kohteessa 8 minuutissa 2014 alkuvuonna 57 % kaikista tehtävistä ja 2013 vuonna 55 % kaikista tehtävistä. Riskiluokassa 4 palvelutasopäätös on toteutunut. A- ja B tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 2014 tammi -kesäkuussa 8 minuutissa 27 % kaikista tehtävistä ja 2013 vuonna 26 % kaikista tehtävistä ja 15 minuutissa 72 % tehtävistä ja koko vuoden 2013 osalta 70 %:sta tehtävistä. Riskiluokassa 5 tavoiteaikoja ei ole palvelutasopäätöksessä määritelty. Isoimpina poikkeamina vuonna 2013 ja tammi-kesäkuussa 2014: Kangasala riskiluokka 3:ssa ei ensihoitopalvelu ollut AB tehtävien osalta kohteessa 8 minuutissa tavoitellussa 60 %:ssa, vaan toteuma oli 46%. Alkuvuonna 2014 oli sama toteuma 46 %. Lempäälä riskiluokat 2 ja 3 AB tehtävien osalta ei tavoite toteutunut vuonna Alkuvuonna 2014 tulokset paranivat selvästi ja kaikki tavoitteet saavutettiin. Nokia riskiluokka 3:ssa ei AB tehtävien osalta ensihoitopalvelu saavuttanut potilasta 8 minuutissa tavoitteen 60 % mukaisesti, vaan ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa 55 % kaikista tehtävistä. Myös alkuvuonna 2014 oli sama tulos. Pirkkalassa riskialueluokassa 2 palvelutasopäätös ei täyttynyt 8 minuutin osalta. A ja B- tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut vuonna 2013 kohteessa 8 minuutissa 58 % ja alkuvuonna % kaikista tehtävistä, kun tavoite on 65 %. Myöskään riskialueella 3 palvelutasopäätös ei toteutunut 8 minuutin osalta. A ja B- tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa 2013 vuonna 47 %:ssa ja 2014 alkuvuonna 44 % kaikista tehtävistä, kun tavoite on 60 %. 15 minuutin tavoite A- ja B tehtävien osalta täyttyi molemmilla riskialueilla 2 ja 3. Tampereella riskialueluokassa 2 palvelutasopäätös ei ole täyttynyt 8 minuutin osalta. A- ja B-tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa 2013 vuonna 59 % kaikista tehtävistä ja 2014 tammi kesäkuussa 62 % kaikista tehtävistä, kun tavoite on 65 %. 15 minuutin tavoite on täyttynyt. Tampereella keskustan alue saa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen tavoitteiden mukaisesti, mutta keskustan ulkopuolella riskialueilla 2 palvelutasopäätöksen tavoite ei toteudu. Tavoitettavuuteen vaikuttaa yksiköiden keskittyminen kolmelle asemapaikalle: Keskuspaloasema 5 kpl, Hervannassa 2 kpl ja Linnainmaalla 1 kpl. Yhden ensihoitoyksikön asemoitu- 12

13 minen Teivoon ei ole toteutunut, vaikka palvelutasopäätöksessä oli näin määritelty. Eteläisen Tampereen (Hatanpää / Sarankulma) alueelle tulisi PSHP:n raportin mukaan hajasijoittaa yksi ensihoidon yksikkö, samoin perustein kuin Teivon yksikkö. Tampereen näkökulmasta asiaa tarkastellen, Teivoon tulisi saada yksi uusi ambulanssiyksikkö, koska keskusta-alueella ei tavoitteisiin päästäisi, jos siellä oleva yksikkö sijoitettaisiin Teivoon. Vesilahdella tilanne oli Pirkanmaan huonoimpia. Riskialueella 3 palvelutasopäätös ei ole täyttynyt 8 minuutin osalta. A- ja B tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa 17 % kaikista tehtävistä vuonna 2013, mutta alkuvuonna 2014 jo 43 % kaikista tehtävistä. Tavoite on 60 %. 15 minuutin tavoite on täyttynyt riskialueella 3. Riskialueella 4 palvelutasopäätös ei myöskään täyttynyt 8 minuutin osalta alkuvuonna A- ja B-tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut 2013 vuonna kohteessa 8 minuutissa 24 % tehtävistä ja 2014 alkuvuonna vain 10 % tehtävistä, kun tavoite on 20 %. 15 minuutin tavoite sen sijaan täyttyi riskialueella 4. Vuonna 2013 huonoihin saavutettavuusprosentteihin vaikutti ensihoitoyksiköiden erittäin huono asemapaikka. Joulukuusta 2013 alkaen molempien yksiköiden asemapaikka on ollut Lempäälän taajaman alueella Vesilahden kunnan omasta toiveesta. Myös muut lähialueen ensihoitoyksiköt sijaitsevat varsin kaukana Vesilahdesta. Orivedellä kaikki palvelutasopäätöksen tavoittamisajat toteutuivat. Myös Ylöjärvellä palvelutasopäätöksen tavoitteet toteutuivat siitä huolimatta, että kunnan toinen auto on Kurussa ja varalla olevana yksikkönä. Ylöjärven keskustan autolla on lisäksi tehtäviä myös läntisen Tampereen alueelle, koska on siellä nopeammin kuin Tampereen keskustasta lähtevä yksikkö. PSHP:n seurantaraportin ( ) mukaan palvelutasopäätös tuli voimaan vuoden 2013 alusta ensihoidon osalta nopealla aikataululla. Useassa kunnassa aloitti toiminnan uusi palveluntuottaja ja uudet ensihoitajat, mikä näkyi osaltaan ensimmäisen vuoden tuloksissa. Vuoden 2014 alkupuoliskolla vakiintuneen ja tutuksi tulleiden toimintatapamallien, sekä parempien tehtävään lähtöaikojen johdosta ovat lähes kaikkien kuntien saavutettavuusprosentit parantuneet huomattavasti aloittamisesta. Samoin taustalla vaikuttivat Hätäkeskuksen muutokset toimintatavoissa ja siirtyminen Poriin. 13

14 Ensihoitoyksiköiden asemapaikat eri kunnissa: Ensihoitoyksiköiden asemapaikat 2013 Tampere Kangasala Nokia Pirkkala Ylöjärvi Vesilahti Orivesi Lempäälä Keskuspaloasema 4+1 ei kuljettava yksikkö, Linnainmaa 1, Hervanta 2 2, terveyskeskus 24/7 valmius ja Sahalahden terveysasema aluepaloasema 1 yksikkö 24/7 valmiudessa, 2 virka-aikana ensihoitoyksikkö 24/7 valmius, aluepaloasema 2, molemmat 24/7 valmius, paloasema ei omaa yksikköä, lähin Lempäälän tk ja aluepaloasema 2 ensihoitoyksikköä, terveyskeskus, joista toinen 24/7 valmius alkaen 1 hoitotason yksikkö 24/7 Lempäälän paloasema, 1 perustason yksikkö terveyskeskus Haastatteluissa pyydettiin arvioimaan myös ensihoitoyksiköiden asemapaikkoja ja etäisyyttä pisimmillään asemapaikasta kunnan reuna-alueille. Joissakin kunnissa, esim. Orivedellä etäisyys arvioitiin noin 40 kilometriksi, Pirkkalassa pisimmillään Linnakallion asemapaikasta etäisyys arvioitiin noin 20 kilometriksi ja Vesilahdella noin 38 kilometriksi. Nokialla pisimmäksi etäisyydeksi arvioitiin läntinen suunta Suoniemen kirkolle, jonne matkaa on noin 22 kilometriä, muualle matka jäi alle 20 kilometrin. Haastatteluissa nousi myös esiin, että eniten vuonna 2012 aloitettu lääkärihelikopteritoiminta hyödyttää juuri ympäryskuntia, joissa on pitkät etäisyydet ja tarjolla laskeutumispaikkoja helikopterille. Lääkärihelikopterilla viedään sairastuneen luokse tehohoidon hoitomahdollisuus. Tampereen kaupunkialue ei lääkärihelikopteria ole niinkään kyennyt hyödyntämään. Tampereen alueen nähtiin hyötyvän enemmän maayksikköjen tiheämmästä asettelusta. 3. Ensihoitopalvelun kehittäminen ja laatu 3.1 Syitä kustannusten nousun taustalla seudun kuntien näkökulmasta Vastaajat löysivät syitä kustannusten nousulle mm. valmiustason nostosta ja tavoitettavuusaikojen parantumisesta, autojen määrän lisäämisestä PSHP:n alueella, Medihelin lääkärihelikopteritoiminnan, henkilökunnan määrän lisäyksen ja koulutustason noston. Muutoksena aiempaan käytäntöön myös henkilökunnan varallaolo luetaan nyt varsinaiseen työaikaan. Näitä samoja asioita kuin kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien haastateltavat ovat listanneet kustannuskehityksen syiksi, on kirjattu myös KPMG Oy Ab:n laatimaan raporttiin ensihoidon kustannuksista. Haastattelutuloksista nousi myös esiin, että Tampereen yliopistollisesta sairaalasta etäällä sijaitsevat ja paljon ensihoitopalvelua käyttävät kunnat kokivat maksavansa ensihoidosta muita kuntia enemmän kun kustannuksia mitataan euroina per asukas. 14

15 Edellä kuvattujen tehtävien määrien ja maksettujen kustannusten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että mitä pienempi yksittäisen kunnan ambulanssin käyttöaste on, sitä enemmän muut kunnat, erityisesti Tampere selvästi suurimpana kaupunkina, osallistuvat kunnan valmiuden ylläpidosta johtuviin kustannuksiin asukaslukujen suhteessa. Erillistä valmiuskorvausta ei enää vuonna 2013 maksettu, vaan valmiudesta maksettiin koko Pirkanmaan osalta osana kiireellisen ensihoidon kustannusten jakoa. 3.2 Ensihoidon palveluiden laatu kehittynyt Vastaajat kokivat ensihoitopalveluiden laadun kehittyneen erittäin myönteisesti. Työntekijöiden koulutustaso ja osaaminen on parantunut ja sen koettiin uusien koulutusvaatimusten myötä kehittyneen myös tasalaatuisemmaksi. Valmiustason nosto ambulanssien välittömään ympärivuorokautiseen valmiuteen ja ensihoitokeskuksen toiminnan kehittäminen nähtiin myös positiivisena asiana seudun kunnissa. Kaiken kaikkiaan seudun kunnissa nähtiin tavoittamisaikojen ja ensihoitovalmiuden kehittyneen erittäin myönteisesti. Tampereella ensihoidon palvelutaso ja potilaiden tavoitettavuus olivat jo ennen uudistustakin hyvällä tasolla, eikä palvelutason nähty siitä johtuen ratkaisevasti parantuneen, vaikkakin kustannukset ovat nousseet huomattavasti (167 % vuodesta 2012). Tampereen nähdään subventoivan alueita, joissa sairasautoyksikköjen lähtöjä on vähän. Ensihoitokeskuksen ensihoitolääkäritoiminta nähtiin myös Tampereella uudessa mallissa lisäarvoa luovana laatutekijänä. Arviointiraporttiin on koottu myös lääkärihelikopteritoiminnan osalta vaikuttavuustuloksia. Kuluneen 12 kuukauden aikana ( ) lääkärihelikopteri FinnHEMS 30:n päivystävä lääkäri on arvioinut annetun ensihoidon merkityksen tehtävän jälkeen seuraavasti: 17 tehtävässä lääkäriyksikön antama ensihoito on ollut hengenpelastavassa asemassa, potilasta ei arvioida ennusteettomaksi, eikä muu ensihoitohenkilöstö olisi kyennyt em. hoitoa toteuttamaan. 77 tehtävässä lääkäriyksikön ja / tai ensihoitoyksiköiden antama ensihoito on ollut henkeä pelastavaa, eikä potilasta voida pitää ennusteettomana. 173 tehtävässä annetun ensihoidon on voitu arvioida vähentävän kuolleisuutta tai muuten parantavan ennustetta. Nämä ovat Hems score 6-8 tehtäviä, joiden ulkopuolelle jäävät mm. tehtävät, joissa on annettu oireita lievittävää hoitoa tai annetun hoidon merkitys on tuntematon, vaikeasti tai vasta takautuvasti arvioitavissa. 15

16 3.3 Raportoinnissa, tiedottamisessa ja vaikuttavuuden seurannassa kehitettävää Kuntien vastauksissa kehitettävänä asiana nousi esiin, että PSHP:n raportointisykli ensihoidon palveluiden toteumasta ja kustannuksista ei ole ollut vastaajien mukaan riittävä eikä sisältö ole ollut kunnan tarpeita täysin palveleva. PSHP:n ensihoidon laskutus hoidetaan ennakkolaskutuksena. Lopullisessa toteumavertailussa vasta nähdään, onko ennakkolaskutukseen nähden tullut lisälaskua vai palautusta ja miten koko vuoden laskutus muodostuu. Haastateltavien mukaan myös kesken toimintavuoden tulisi voida saada tietoa mahdollisesta lisälaskutuksesta tai maksujen palautuksesta. Vastuuhenkilöiden mukaan PSHP:ltä tulisi saada reaaliaikaisempaa tietoa ensihoidon kustannuksista. Vuonna 2013 kustannusten jako 50 / 50 suhteessa aiheutti vuosittain muuttuvien tehtävien määrän mukaan suuriakin muutoksia vuosikustannuksiin ja vaikeutti kustannusten ennakoitavuutta. Ensihoitokeskuksen ensihoidon palvelutason seurantaraporttia on ensimmäisen kerran käsitelty PSHP:n hallituksen kokouksessa Raportissa on esitetty palvelutasopäätöksen tavoitteiden saavuttamisen tilanne välillä ja vertailuna tiedot ajalta Havaintojen mukaan PSHP:n tiedottamiseen ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitteiden saavuttamisesta kuntien ensihoidon vastuulääkäreille toivottiin myös parannusta. PSHP:n ensihoidon tavoitteiden saavuttamisesta ja palvelutasosta ei haastateltavien mukaan raportoida suoraan kunnan vastuuhenkilölle (lääkärille), vaan tiedot tulee hakea PSHP:n kotisivuilta valtuuston ja hallituksen päätöksistä. Seurantaa tulisi haastateltavien mukaan kehittää esimerkiksi siten, että sovitaan selkeä yhteistyötaho PSHP:n ensihoitokeskuksen kanssa, joka toimittaa säännöllisesti raportit kuntiin. PSHP:n ensihoitokeskuksen raportoinnilla nähtiin olevan merkittävästi ennustearvoa esim. siinä miten A-, B-, C- tai D tehtävät ovat alueittain tarkemmalla tasolla jakaantuneet ja miten ambulanssien sijoittelua voitaisiin tietoa hyväksikäyttäen kehittää. PSHP:n ensihoitokeskuksen mukaan ensihoidon tilastot on tarkoitus jakaa kuntien käyttöön tulevaisuudessa SAS tilastoportaalin kautta vuoden 2015 alkupuolella. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston hyväksymä uusi vuonna 2015 voimaan tuleva malli, jossa 30 % kustannuksista määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja 70 % kunnassa tehtäviin käytetyn ajan mukaan, lisää etäällä olevien reuna-alueiden kuntien, esimerkiksi Oriveden ja paljon palveluja käyttävän keskuskaupungin Tampereen kustannuksia entisestään. Sen sijaan uuden kustannusten jakomallin voittajia ovat kehyskunnat, kuten Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Vesilahti sekä Valkeakoski. Ylöjärvellä kustannukset tulevat säilymään ensi vuonna suunnilleen samalla tasolla. Palvelun laadun näkökulmasta usea kunta näki positiivisena asiana sen, että potilaiden tavoitettavuusajat ovat parantuneet. Henkilökunnan koulutustason nousun myötä hoidon laatutaso on kuntien vastuuhenkilöiden arvioiden mukaan myös parantunut. Havaintojen mukaan palveluntuottajana Pirkanmaan pelastuslaitoksella on ensihoitopalvelun laatujärjestelmä käytössä ja pelastuslaitos on teettänyt myös asiakastyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti. Kaupunkiseudun kuntien tasolla ensihoidon asiakastyytyväisyydestä tai vaikuttavuudesta ei vielä ole kerättyä informaatiota käytössä. Palvelun vaikuttavuuden seurannan osalta kunnat nostivat esiin, että PSHP:n roolina tulisi olla asukkaiden ja 16

17 asiakaskuntien asiakasvaikuttavuuden ja tyytyväisyyden seuranta. Kaupunkiseudun kunnat kokivat, ettei heillä ole resursseja toteuttaa yksittäisiin palveluihin liittyviä asiakastyytyväisyyskyselyitä. Kiireellisen ensihoidon osalta vaikuttavuustutkimuksia ei välttämättä kannata tehdä suoraan kuntalaisille palvelun luonteen vuoksi, mutta kyselyjä voitaisiin osoittaa ensihoitopalvelun maksaville kunnille ja kehittää viestintää ja raportointia asiakaskunnille vaikuttavuustutkimuksista saadun tiedon valossa. Kiireettömän sairaankuljetuksen (lähinnä kiireettömien potilaiden siirtokuljetusten) osalta kuntalaisilta voitaisiin selvittää asiakastyytyväisyyttä esimerkiksi palvelun saatavuuden, odotusajan ja asiakaspalvelun laadun näkökulmista. 17

18 4. Liitteet HAASTATTELURUNKO Kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajat Kunta / kaupunki: Päivämäärä: Haastattelija: Haastateltava: Haastateltavan asema ja vastuut organisaatiossa: 1. Haastattelun tavoitteiden esittely haastateltavalle. Haastattelun havaintoja tullaan käyttämään kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnissa. Arvioinnista laaditaan kirjallinen raportti, joka esitellään kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajakokouksessa. 2. Ensihoidon organisointi ja vastuut kunnassa? 2.1 Kuvaile kuntasi toimintamallia ensihoidon organisoinnin ja vastuiden osalta? 2.2 Ensihoitoyksikön asemapaikat kunnassa? Millaiset ovat etäisyydet pisimmillään kunnassa asemapaikasta? 2.3 Kuka vastaa palvelutasosopimuksen toteutumisen seurannasta? Mitä raportteja vastuuhenkilö(t) saa käyttöönsä ensihoidon tavoitteiden saavuttamisesta? 2.4 Onko raportointi vastuuhenkilön mukaan ajantasaista, raportointisykli riittävä ja sisältö kunnan tarpeita palveleva? 2.5 Miten reagoidaan, jos sopimuksen velvoitteiden täyttämisessä ilmenee ongelmia? 18

19 3. Ensihoidon toiminnan volyymit kunnassa 3.1 Paljonko ensihoitopalvelun tehtäviä oli kaiken kaikkiaan ajalla ? Montako kappaletta näistä oli A tai B kiireellisyystason tehtäviä? Entä mitkä olivat C- ja D kiireellisyystason tehtävien määrät? 3.2 Edellä mainitut volyymitiedot myös ajalta? 3.3 Ensivastetehtävien määrä kunnassa vuonna 2013? Entä aikavälillä? (Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin.) 4. Ensihoidon kustannukset 4.1 Ensihoidon kustannukset kunnassa viimeisen 3 vuoden aikana ( )? 4.2 Kuka vastaa kustannusten seurannasta kunnassa? Onko raportointi kustannusten seurannassa riittävällä tasolla (riittävän usein, sisällöllisesti laadukasta informaatiota)? 5. Palvelutasopäätöksen mukaiset toteumat kunnassa 5.1 Riskialueluokkakohtaiset toteumat ko. kunnassa, esim. AB 8 min%, AB 15 min% jne. (vertaa PSHP:n palvelutason seurantaraporttien taulukot) 5.2 Keskeiset poikkeamat tavoitetasoon nähden eri riskiluokka-alueilla vuonna 2013 ja alkuvuonna 2014? Minkä riskiluokka-alueen ja kiireellisyysjaottelun mukaisiin tavoitteisiin ei päästy kunnassa vuonna 2013 ja alkuvuonna 2014? 5.3 Mitkä ovat haastateltavan mukaan keskeiset syyt siihen, jos palvelutasopäätöksen mukaisiin tavoitteisiin ei joillain riskiluokka-alueilla ja kiireellisyysjaottelun mukaisilla alueilla ole päästy? 5.4 Miten ensihoitopalvelun toimintaa voisi kehittää sekä PSHP:n että kunnan näkökulmasta, jotta tavoitteisiin päästäisiin jatkossa? 19

20 6. Ensihoitopalvelun kehittäminen ja laatu 6.1 Miten ensihoitopalvelun laatu kaiken kaikkiaan on mielestäsi kehittynyt viimeisen 3 vuoden aikana? 6.2 Mitä syitä itse pidät merkittävimpinä kustannusten nousun taustalla? Millä keinoin kunta voisi vaikuttaa kustannusten kasvuun vai voiko se mielestäsi nykyisessä toimintamallissa vaikuttaa riittävästi? 6.3 Kustannusten jakomallin toimivuus oman kuntasi näkökulmasta? 6.4 Miten selvitetään kunnan asukkaiden tyytyväisyys palveluun? Miten ensihoito on vastannut käytännössä kuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin? 20

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki 16.3.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä 2.1.2017 1 (5) Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä Aluejohtokunta on tarkastusinsinööri Jorma Mattisen valmistamana tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille, että Savonrannan paloasemalla

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo PL 50 50101 MIKKELI Viite: Selvityspyyntö ISAVI/1095/05.07.03/2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- N SELVITYS Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN Kuntakokous 7.10.2015 Talousjohtaja Elisa Kusmin Ensihoidon kustannukset /asukas eri shp:t vuoden 2014 talousarviossa 2 Yhtymävaltuuston käsittely 27.11.2013 34

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04. Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012 Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.01/2012 PERLA 40 Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011. Laki määrää

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset Jouni Kurola KYS 1 Ensihoitopalvelun Tehtävämäärät/vuosi 60000 50000 40500 46954 49836 48512 43 628 47958 40000 30000 20000 27300 25 000 31150 32270 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 6 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Sisältö 1 Johdanto...3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...5 3 Ensihoidon järjestämistapa...6 4 Tavoittamisprosentit...8

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen 1 Kunnan-/kaupunginhallituksille jakelun mukaisesti Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen Yleistä Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu tulee

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 5

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason toteutuma 1. ½/2015

Ensihoidon palvelutason toteutuma 1. ½/2015 Ensihoidon palvelutason toteutuma 1. ½/2015 Antti Saari Päivystyksen ja ensihoidon tulosaluejohtaja, LSHP Mika Orrensuo Ensihoitopäällikkö, LSHP Kuntakohtaisten taulukoiden tulkinta Ylin taulukko on Lapin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto Kunnanhallitus 243 07.10.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto 240/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 243 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuusto 19.3.2.2012 Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Luonnos 20.2.2012 Tiivistelmä Säädökset: Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös LUONNOS 19.10.2011 Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Esitys palvelutasopäätökseksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoitopalvelusta 2012-2013 22.11.2011 Eva Salomaa,

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö Sisältö Taustaa Ensihoidon vaikuttavuus Selvitykset kehittämistarpeista Uusi lainsäädäntö ja normit Ensihoidon peruskäsitteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Vertailua valtakunnallisesti

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017 Liitteet hallituksen esityslistaan 3.11.2017, klo 9.00 No 11 / 2017 LIITE 171 24.10.2017 BILAGA LIITE 174/1-2 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 31 Hankintapäätös:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius... 5 3 Ensihoidon järjestämistapa... 6 4 Tavoittamisprosentit...

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN HALLITUS 101 29.08.2016 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA 1.1.2018 LUKIEN 40/06/02/2014 HALL 101 HUS/67/2016 Nykyinen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa

Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa 29.4.2016 Taneli Väyrynen Ensihoidon vastuulääkäri Vaasan sairaanhoitopiiri 1. Johdanto Palvelutason

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Rajaukset... 4 3. Palvelutason

Lisätiedot

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PÄÄTÖS 3.2.2015 ISAVI/4403/05.07.05/2013 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU

Lisätiedot

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen 29.12.2014 Dnro 4410/4/13 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ENSIHOIDON YHDENVERTAINEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 8.10.2013

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 Q1 2 (6) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa 2017-2019 12.4.2017 Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 2017: Alueuudistuksen ensihoidon tiekartta Tärkeä osa esivalmisteluvaihetta on huolellinen

Lisätiedot

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4 HALLITUS 3/2012 26.3.2012 LIITE 4 ASIA 4 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013-2 Sisältö 1 Johdanto...4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...6 3 Ensihoidon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013ALKAEN Valtuuston hyväksymä 25.5.2012 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet

Lisätiedot

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Perustietoa Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta SELVITYKSIÄ 2:2014 Helsinki 2014 ISSN 1799-780 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-780 ISBN 978-92-978-3-0 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 17.8.2011 Sisältö 2 Selvitystyön lähtökohdat Käytetyn aineiston kuvaus Nykytila-analyysi ensihoitopalveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

13.6.2012 klo 17.30 19.10 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65

13.6.2012 klo 17.30 19.10 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2012 Kokouspäivämäärä Sivu 13.6.2012 klo 17.30 19.10 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 37 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Sisältö 1 Yhteenveto 2 Toimeksiannon toteutus ja rajaukset 3 Ensihoidon tuotanto ja toimintaympäristö 4 Toiminnan yksikkö- ja tuotantokustannusten

Lisätiedot

Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta

Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta LAUSUNTO 1 (5) Lausunto Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoitoratkaisusta Lausunnon lähtökohdat Uuden terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut Ajankohtaista sairaanhoidosta Eva Salomaa, johtajaylilääkäri LSHP

Kuntaneuvottelut Ajankohtaista sairaanhoidosta Eva Salomaa, johtajaylilääkäri LSHP Kuntaneuvottelut 2013 Ajankohtaista sairaanhoidosta Eva Salomaa, johtajaylilääkäri LSHP Ensihoidon sijoitussuunnitelma ja kustannusten jako Palvelutasopäätös Ensihoitopalvelujen tasavertaisuus; samantasoisten

Lisätiedot

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue Aluehallintovirasto PÄÄTÖS ISAVI/1095105.07.0312015 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 5.10.2015 JULKINEN -vastuualue Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Yhtymähallitus

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 6 2.2

Lisätiedot

Keskushallinto 3.6.2013 1(5)

Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Kolarin ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu 2013 Aika ma 3.6.2013 klo 9.00-12.05 Paikka Kolari, Kunnantalo Osallistujat: Eija Koivuranta, Kolarin kunta Sakari Lipponen,

Lisätiedot

klo (Huom! Aika) yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. Kokouksen osanottajat

klo (Huom! Aika) yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340. Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 13/2013 Kokousaika Kokouspaikka 2.12.2013 klo 08.00 10.00 (Huom! Aika) yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015

Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 1 Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 Suomen Yrittäjät ry Suomen Sairaankuljetusliitto ry 2 Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 SISÄLLYS ENSIHOITO

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

TEHY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄ TYÖRYHMÄ ENSIHOIDON JA - SAIRAANKULJETUKSEN KEHITTÄMISEKSI

TEHY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄ TYÖRYHMÄ ENSIHOIDON JA - SAIRAANKULJETUKSEN KEHITTÄMISEKSI 1 TEHY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄ TYÖRYHMÄ ENSIHOIDON JA - SAIRAANKULJETUKSEN KEHITTÄMISEKSI Hyväksytty Tehyn hallituksessa 19.2.2008 Yhteenveto keskeisimmistä selvitysmies Markku Kuisman työryhmän ehdotuksista

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN HALLITUS 39 03.03.2014 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN 40/06/02/2014 HALL 39 Taustaa Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan ensihoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 14.9.2017 Oulu Mahdollisuudet ja haasteet alueella Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö Rovaniemen kaupunki Lapin maakunta Laajan päivystyksen

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 129 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste 3/2016 HEL 2016-004817 T 02 02 01 Päätös Sitovat toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet päätti

Lisätiedot

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle

Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017 Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti KaPA käyttöönottoprojekti Matti Toni Arto, Topi Sari, Projektipäällikkö Jarmo Hagman

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO

PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKO Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano, pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 Sisäasiainministeriön esitys

Lisätiedot