ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN Valtuuston hyväksymä

2 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet 3.Etelä-Savonensihoitopalveluntehtävätjastrategisettavoitteet 4.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoidonriskianalyysijariskialueet Riskialueet Riskialuekartta Riskialueidenjakautuminenkunnittain Taajamientavoitettavuusajatnykyisistäensihoitopalvelunasemapaikoista 5.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunrakenne Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti alkaen Ensihoitoyksiköt 2013 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius 6.Etelä-Savonensihoitopalvelunjohtaminen Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja 7.Henkilöstönkoulutusvaatimukset Ensivasteyksikkö Perustasonensihoidonyksikkö Hoitotasonensihoidonyksikkö Kenttäjohtaja Ensihoitolääkäri Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi 8.Hätäkeskukselleannettavaohjeistuskoskienensihoitopalvelunkäyttöä 9.Virka-apu 10.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunjärjestäminen Johtamisjärjestelmänhenkilöstö Ensihoitopalvelunhenkilöstö Ensivasteyksiköt Tukipalvelut Aikataulu 11.Tukipalvelut Infrastruktuuri Ajoneuvot Henkilöstönvarustehuoltopalvelu Tietoliikenne Laitehankinnat Apteekki-jakulutustavara 12.Aikataulu 13Tehtävätsopimukset 14.Raportointi 15.Kustannustenkohdentaminen

3 3 1.JOHDANTOJAPALVELUTASOPÄÄTÖKSENHALLINNOLLINENKÄSITTELY Toukokuussa2011voimaantullutterveydenhuoltolaki(HE90/2010)siirtääkuntien järjestämisvastuullaolevansairaankuljetuksensairaanhoitopiirientehtäväksi2013 mennessä.toimintakokonaisuuttakutsutaanjatkossaensihoitopalveluksi,jasiitätulee kiinteäosaterveydenhuollonpäivystyspalveluja.samallaluovutaankäsitteestä sairaankuljetus.jatkossaensihoitopalveluonterveydenhuollontoiminnallinenosa,joka vastaapääasiassahoitolaitostenulkopuolellaolevienkiireellisestähoidontarpeen arvioinnistajakuljetuksesta. Terveydenhuoltolaissajasennojallaannetussasosiaali-jaterveysministeriönasetuksessa ensihoitopalvelustasäädetään,ettäsairaanhoitopiirivahvistaaensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen.tässäpalvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelun järjestämistapa,päätetääntavoiteajoista,joidensisälläensihoitopalveluntulisitavoittaa potilaatsairaanhoitopiirineriosissaerikseenkuvatunriskialuejaottelunmukaisestisekä kuvataantarkemminpalvelunsisältöä. Palvelutasopäätöksessätuleehuomioidaseuraavatseikat(STMOpasEnsihoitopalvelun palvelutasopäätöksentekemisestä2011) Turvataanpalvelutarpeeltaan(riskiluokaltaan)samanlaisillealueillesamantasoinen ensihoitopalvelu Tuotetaankäytössäolevillaresursseillaensihoitopalveluamahdollisimmantehokkaasti Tavoitetaanvaltaosaalueenensihoitoatarvitsevistapotilaistatavanomaisesta elinympäristöstään(koti,työpaikkayms.)alueellisestimääritellyssävasteajassa. Ensihoidonpalvelutasopäätöksenlähtökohtanaonturvatamahdollisimmantasa-arvoisen ensihoitopalvelujensaantietelä-savonsairaanhoitopiirinalueella. EnsihoidonpalvelutasopäätöksenvalmistelustavastaaEtelä-Savonsairaanhoitopiirissä Mikkelinkeskussairaalanensihoitokeskus,jokatoimiiEnsihoitopalvelujen järjestämisvastuussaolevanapalveluyksikkönä.ensihoitokeskuksenylilääkärivastaa käytännössäpalvelutasopäätöksenvalmistelusta. PalvelutasopäätöksenvalmistelussaonmukanaEtelä-SavonSairaanhoitopiirinjohtajan asettamatyöryhmä. Palvelutasopäätösesitystuodaan Etelä-SavonSairaanhoitopiirinhallitukselle,joka tekeeesityksensairaanhoitopiirinvaltuustolle. Nyttehtäväesityskäsittääajanjakson2013vuodenalustajasesisältääportaittainetenevän toiminnankehittämisenensihoitokeskuksellekertyväntilastotiedonjatoiminnan kokonaisvaltaisenarvioinninperusteella.ensihoitotoiminnankehittämistävarten ensihoitokeskukseenperustetaansentoimintaaohjaavajohtoryhmä,jossaovatedustettuina tärkeimmätyhteistyökumppanit.

4 4 2.ENSIHOIDONPALVELUTASOONLIITTYVÄTSÄÄDÖKSETJAOHJEET Terveydenhuoltolaki(HE90/2010) 39 Ensihoitopalvelunjärjestäminen Sairaanhoitopiirinkuntayhtymänonjärjestettäväalueensaensihoitopalvelu.Ensihoitopalvelu onsuunniteltavajatoteutettavayhteistyössäpäivystävienterveydenhuollontoimipisteiden kanssasiten,ettänämäyhdessämuodostavatalueellisestitoiminnallisenkokonaisuuden. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoijärjestääensihoitopalvelunalueellaantaiosassasitä hoitamallatoiminnanitse,järjestämälläensihoitopalvelunyhteistoiminnassaalueen pelastustoimentaitoisensairaanhoitopiirinkuntayhtymänkanssataikkahankkimalla palvelunmuultapalveluntuottajalta. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymätekeeensihoidonpalvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunjärjestämistapa,palvelunsisältö, ensihoitopalveluunosallistuvanhenkilöstönkoulutus,tavoitteetpotilaantavoittamisajastaja muutalueenensihoitopalvelunjärjestämisenkannaltatarpeellisetseikat. Palvelutasopäätöksessäonmääriteltäväensihoitopalvelunsisältösiten,ettäpalveluon toteutettavatehokkaastijatarkoituksenmukaisestijasiinäonotettavahuomioonensihoidon ruuhkatilanteet. 40 Ensihoitopalvelunsisältö Ensihoitopalveluunsisältyy: 1)Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellalukuunottamattameripelastuslaissa (1145/2001)tarkoitettujatehtäviäjatarvittaessapotilaankuljettaminenlääketieteellisesti arvioidentarkoituksenmukaisimpaanhoitoyksikköön. 2)Tarvittaessapotilaan,hänenläheistensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; 3)Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa;ja 4)Virka-avunantaminenpoliisille,pelastusviranomaiselle,rajavartioviranomaisilleja meripelastusviranomaisilleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoipäättääpalvelutasopäätöksessäensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua.ensivastetoiminnallatarkoitetaanhätäkeskuksen kauttahälytettävissäolevanmuunyksikönkuinambulanssinhälyttämistääkillisesti sairastuneentailoukkaantuneenpotilaantavoittamisviiveenlyhentämiseksijayksikön henkilöstönantamaahätäensiapua,jokaonmääriteltyensihoidonpalvelutasopäätöksessä.

5 5 Sosiaali-jaterveysministeriönasetusensihoitopalvelusta( ) 2 Ensihoitopalveluntehtävät 1)Vastattavaensihoitovalmiudenylläpidosta,johdettavaensihoitopalvelunoperatiivista toimintaajalaadittavaohjeetkuljetustaedellyttävienpotilaidenhoitoonohjauksestasekä ohjeetniitätilanteitavarten,joissapotilaseitarvitsekuljetusta; 2)Vastattavaensihoitopalvelunpäivittäistoiminnasta,päivittäistoiminnastapoikkeavista erityistilanteistajaniihinvarautumisesta; 3)Laadittavahälytysohjeetjamuutensihoitopalveluakoskevatohjeetjotka erityisvastuualueenensihoitokeskussovittaayhteenhätäkeskuslaitokselleannettaviksi; 4)Sovittavameripelastusviranomaistenkanssatoimintamalleista,joidenavullaturvataan potilaidenhoitotasonensihoitomeripelastusviranomaistenvastuullaolevissatehtävissä; 5)Sovittavaensihoitopalveluntoiminnassatarvittavienerikoisvarusteidenja kulkuneuvojen käytöstämuidenviranomaistenjatoimijoidenkanssa; 6)Vastattavaalueensaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunkuuluvissa asioissa; 7)Tarvittaessatarkastettavaensihoitopalveluntehtävissäkäytettävienyksiköiden soveltuvuustehtävään,mukaanluettunaensihoitopalveluunkuulumattomatambulanssit; 8)Seurattavajatuotettavaensihoitokeskuksen,aluehallintovirastonjaTerveydenja hyvinvoinninlaitoksenkäyttööntunnuslukujaensihoitopalveluntoiminnasta palvelutasopäätöksentoteutumisenjatoiminnantuloksellisuudenarvioimiseksi; 9)Tuotettavamuitaensihoitopalveluntoiminnankannaltatarkoituksenmukaisia terveydenhuollonpalvelujasiten,kuinsiitäonerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksessa alueellisissaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmassataiensihoidon palvelutasopäätöksessäsovittu; 10)Sovittavapoliisilaitostenkanssasiitä,mitenyhteistoimintaensihoitoaedellyttävissä vaativissapoliisinjohtamissatilanteissajärjestetään(taktinenensihoito) Ensihoitopalvelunpalvelutasopäätöksensisältö Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunsaatavuus,tasojasisältö ensihoitopalveluntoiminta-alueella.palvelutasopäätöksenonperustuttavariskianalyysiin, erilaisiinsairastumis-jaonnettomuusuhkiinjamuihinensihoidontarpeeseenvaikuttaviin paikallisiintekijöihin. Riskianalyysissäonotettavahuomioonalueellavakituisestioleskelevaväestöjasen ikärakenne,vapaa-ajanasutusjamatkailu,liikenteellisetseikatsekäalueenerityiset

6 6 onnettomuusriskitjaniistätodennäköisestiaiheutuvienhenkilövahinkojenmäärä. Palvelutasopäätöksessäonotettavahuomiooneriviranomaistennäkökulmatjariskianalyysit. Palvelutasopäätöksessäsairaanhoitopiirinkuntayhtymänaluejaetaanyhdenneliökilometrin kokoisiksialueiksi,jotkaluokitellaanriskiluokkiin :ssäsäädetyllätavalla. Palvelutasopäätöksessäasetetaankussakinriskialueluokassaohjeellisettavoittamisajat ensihoitopalvelunyksiköillekussakin :nmukaisessatehtäväkiireellisyysluokassa. Ensihoitopalvelunriskialueluokat Riskialueluokka: Riskialueluokka2: Riskialueluokka3: Riskialueluokka4: Riskialueluokka5: enemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa,mutta enemmänkuinyksiviikossa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväviikossa,muttaenemmän kuinyksikuukaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväkuukaudessa,josalueon asutettutaisenläpikulkeekantatietaivaltatie alueellaeiolevakinaistaasutusta Ensihoidontehtäväkiireellisyysluokat Ensihoidonhälytystehtävätjaetaanhätäkeskuksessatehtävänriskinarvionperusteella neljääntehtäväkiireellisyysluokkaanseuraavasti: A-luokantehtävä: B-luokantehtävä: C-luokantehtävä: D-luokantehtävä: korkeariskiseksiarvioituensihoitotehtävä,jossaesi-tai tapahtumatietojenperusteellaonsyytäepäillä,ettäavuntarvitsijan peruselintoiminnotovatvälittömästiuhattuna todennäköisestikorkeariskinenensihoitotehtävä,jossa avuntarvitsijanperuselintoimintojenhäiriöntasostaeikuitenkaan olevarmuutta avuntarvitsijanperuselintoimintojentilaonarvioituvakaaksitai häiriölieväksi,muttatilavaatiiensihoitopalvelunnopeaaarviointia avuntarvitsijantilaonvakaa,eikähänelläoleperuselintoimintojen häiriötä,muttaensihoitopalveluntuleetehdähoidontarpeen arviointi Tavoittamisaikojenmäärittely Palvelutasopäätöksessämääritelläänriskialueluokkakohtaisestikuinkasuuriosuusväestöstä pyritääntavoittamaanvähintäänensivasteyksikkötasoisellayksikölläa-jabtehtäväkiireellisyysluokassaminuutinjakuinkasuuriosuus15minuutinsisällä

7 7 hälytyksestä.c-luokantehtävissämääritelläänriskialueluokkakohtaisesti,kuinkasuuriosuus väestöstäpyritäänensihoitopalvelunyksiköllätavoittamaan30minuutinjad-luokan tehtävissätunninsisällähälytyksestä.kaikissariskialueluokissamääritelläänlisäksi,kuinka suuriosuusväestöstäpyritääna-jab-tehtäväkiireellisyysluokassatavoittamaanhoitotason yksiköllä30minuutinsisällähälytyksestä.tavoittamisaikalasketaansiitä,kunhätäkeskuson hälyttänytyksikönsiihen,kunyksikköilmoittaaolevansakohteessa. Samanriskialueluokanväestöntuleesaadayhdenvertainenpalvelukokosairaanhoitopiirin alueella.sairaanhoitopiirientuleesopiayhtenäisistäkäytännöistäreuna-alueidensa ensihoitotehtävienhoitamisesta. Ensihoitopalvelunyksikötjahenkilöstö Ensihoitopalvelunyksiköllätarkoitetaanensihoitopalvelunoperatiiviseentoimintaan kuuluvaakulkuneuvoajasenhenkilöstöä.ensihoitopalvelunyksiköitävoivatolla ambulanssienlisäksiesimerkiksijohto-jalääkäriautot. Ensihoitopalvelunyksiköidenhenkilöstölläonoltavavähintäänseuraavakoulutus: 1)Ensivasteyksikössävähintäänkahdellahenkilölläensivastetoimintaansoveltuvakoulutus; 2)Perustasonensihoidonyksikössä; a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissa(559/1994)tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoon suuntautuvakoulutus;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö; 3)Hoitotasonensihoidonyksikössä: a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö. Ensihoidonruuhka-jaerityistilanteissavoidaanmomentissamainituistavaatimuksista tilapäisestipoiketa.lisäksimomenttiaeisovelletarajavartiolaitoksenhelikopteriyksikön kokoonpanoonjavarustukseensekämiehistönpätevyyksiintoiminnassa,jostasäädetään meripelastuslaissa(1145/2001)

8 8 Johtamisjärjestelmä Sairaanhoitopiirinkuntayhtymässäonoltavaensihoitopalvelustavastaavalääkäri,jokajohtaa alueenensihoitopalveluajasentoimintaaerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksenja palvelutasopäätöksenmukaisesti.lääkärillätuleeollasoveltuvalääketieteenerikoisalan koulutussekähyväperehtyneisyysensihoitolääketieteeseenjakokemustaensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueenensihoitokeskuksenonjärjestettäväalueellaanympärivuorokautisesti ensihoitolääkärinpäivystysvähintäänyhteentoimipisteeseen.päivystäväensihoitolääkäri johtaatoiminta-alueensatilannekohtaistalääketieteellistätoimintaajavastaahoito-ohjeiden antamisestaensihoidonkenttäjohtajillejamuulleensihoidonhenkilöstölle. Sairaanhoitopiirilläonoltavaympärivuorokaudentoimivatensihoitopalvelunkenttäjohtajat. Kenttäjohtajatovatensihoitopalvelunjärjestämistavastariippumattasairaanhoitopiirinsä ensihoitopalveluntilannejohtajiaensihoitopalvelustavastaavanlääkärinjapäivystävän ensihoitolääkärinalaisuudessa. 10 Ensihoitopalvelunkenttäjohtaja Ensihoitopalvelunkenttäjohtajantehtävänäon: 1)Hoitotasonensihoitajanaosallistuaensihoitotehtävienhoitamiseen; 2)Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensaensihoitopalvelun yksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssienkäytöstäensihoitopalveluntehtävissä; 3)Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjaHätäkeskuslaitoksenvälillä ennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaanpoikkeamaan,kuten tilanteissa,joissaensihoitopalvelujenkysyntäylittääkäytettävissäolevatvoimavarat. EnsihoitopalvelunkenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksi kenttäjohtajallaonoltavaensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävän edellyttämäkokemus.

9 9 3.ETELÄ-SAVONENSIHOITOPALVELUNTEHTÄVÄTJASTRATEGISET TAVOITTEET Terveydenhuoltolain39 :njastm:nasetusensihoitopalvelusta :nmäärittävätetelä-savon SairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelun. Ensihoitopalveluntehtävät Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellajatarvittaessapotilaankuljettaminen lääketieteellisestiarvioidentarkoituksenmukaisimpaanterveydenhuollonyksikköön; Ensihoitovalmiudenylläpitäminen; Tarvittaessapotilaan,hänenläheisensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa; Virka-avunantaminenmuunmuassapoliisillejapelastusviranomaisille,niidenvastuulla olevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiiripäättäätässäpalvelutasopäätöksessämyösensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua. Lisäksivoidaansuorittaatukitehtäviä,mikälitämäkatsotaanyhdessäalueen perusterveydenhuollonkanssatarkoituksenmukaiseksi,eivätkänämätukitehtävätvaaranna ensihoitovalmiuttataimuutoinvaarannapotilasturvallisuutta. Ensihoitopalvelunstrategisettavoitteet Ensihoitopalvelumuodostaatehokkaanjanopeanpalvelukokonaisuudenyhdessä perusterveydenhuollonjaerikoissairaanhoidonpäivystys-jatehohoitopalvelujenkanssa. Kriittisestisairastuneetpotilaattavoitetaanlääketieteellisestiarvioidenhyväksyttävällä viiveelläkokomaakunnanalueella.samantasoistaensihoitopalveluatullaantarjoamaan riskeiltäänjapalvelutarpeeltaansamanlaisillaalueilla.tavoitteenaonosaavan,hyvin johdetunjatehokkaanensihoitopalvelunjärjestäminenetelä-savonsairaanhoitopiirin alueelleluomallatoiminnallinenkokonaisuusilmankuntarajoja.hyväksyttävääonkuitenkin, ettäennakoimattomissaensihoidonruuhkatilanteissa,suuronnettomuuksissataijoissakin erityistilanteissatavoittamisviiveetväistämättäkasvavat. Ensihoitopalvelutoimiipotilaslähtöisestitarjotenasiantuntevaa,vaikuttavaajaoikeaaikaista hoitoaoikeillepotilasryhmille,keskittyenerityisestiväestöninformoimiseen,hoidontarpeen arvioonpotilaanluonataitapahtumapaikallajaohjaamiseen,turvalliseenkotiinjättämiseen sekätarvittaessakuljettamiseenkulloinkintarkoituksenmukaiseenhoitopaikkaan. Tavoitteenaonensihoitopalvelunkorkeatuloksellisuus;tuottavuus,vaikuttavuusja tehokkuus.erityisenäpainopisteenäonkohdentaakäytettävissäolevatresurssitoikein

10 10 hillitsemäänpalvelujenkysynnänkasvua.ensihoitopalveluatehostamallapyritään terveydenhuollonkokonaiskustannustenvähentämiseen. Ensihoitopalvelunyhtenäpainopisteenäontuodaerikoissairaanhoidonerityisosaaminen hoidontarpeenarviossaosaksiperusterveydenhuollonpäätöksentekoa.sillähillitään erikoissairaanhoidontarvettamuodostamallalähipalvelunasaumatonpalvelukokonaisuus omanalueenperusterveydenhuollon,kotisairaanhoidonjavuodeosastotoimintojenkanssa tilanteissa,joissapotilaanhoidontarpeenarvionjälkeeneiolekyseerikoissairaanhoitoa vaativastatilanteesta. Ensihoitopalveluarvostaajakehittääensihoitohenkilöstönsäosaamistalaaja-alaisesti huomioidenikääntyvänväestöntarpeet.ensihoitopalveluonvetovoimainentyöpaikka tarjotenhenkilöstölleendynaamisenkehittymismahdollisuudenjasillävarmistetaanmyös tulevaisuudessaensihoitohenkilöstönsaatavuus. 4.ETELÄ-SAVONENSIHOIDONRISKIANALYYSIJARISKIALUEET Riskialueet EnsihoidonriskianalyysiontoteutettuSTM:nEnsihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisesti.riskianalyysinpohjanaolevariskiruutujaotteluontoteutettuväestötietoihinja Hätäkeskuslaitokseltasaatuihin2010vuodentehtävätilastoihin.Riskiruutujen tehtäväennustemallinkorrelaatiovuonna2010toteutuneisiinensihoitotehtäviinon noin92%. Riskialueetonmuodostettuperustueneririskiruutujenmääräänkokonaisuutena riskiluokissa1 3,huomioidenalueenasukas-jatehtävämäärät2010sekämuutriskiä kohottavattekijät.riskialueetovatmaantieteellisiäkokonaisuuksia,eivätpelkästään taajamia.

11 11 Riskialuekartta

12 12 Riskialueidenjakautuminenkunnittain

13 13 Taajamien tavoitettavuusajat nykyisistä ensihoitopalvelun tukikohdista: Kehättarkoittavat8,15ja30minuutintavoitettavuusaikaa. Tavoitettavuussilloin,kunHirvensalmen,Ristiinan:tjaItä-Savonyksikötovatmukana.

14 14 5.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoitopalvelunrakenne Etelä-SavonSairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelutoimiiosanakokonaisuudesta,jonkatoiminta perustuuyhteenympärivuorokautisestipäivystäväänterveydenhuollonkaikkien erikoisalojentoimipisteeseenmikkelinkeskussairaalassa.kyseinenpäivystyspisteonmyös ainoayleislääkäripäivystyskokosairaanhoitopiirinalueellayöaikaan. Toiminta-alueellayksiköitäkäytetääntarkoituksenmukaisestihätäkeskuksenhälytyksen perusteella.kenttäjohtajaseuraayksiköidenkäyttöäjatarvittaessavoipriorisoidatehtäviäja tehdävalmiussiirtoja(siirtääyksikönasemapaikkaatainostaayksikönvälittömään lähtövalmiuteen). Toiminta-alueenpäivittäistoiminnasta,häiriö-/poikkeus-jaruuhkatilanteiden havaitsemisestajajohtamisestavastaatoiminta-alueenkenttäjohtaja.kenttäjohtajien tarkempitehtäväkuvausonkohdassa6. Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitopalvelunyksikötmuodostavattoiminta-alueita,jotkaonrakennettuniinettä riskialueilla1 2onhoitotason(H+HtaiH+P)ensihoidonyksikönpalvelutsaatavissa30min sisällä.pääosariskialueestavoidaankattaasamoillayksiköillä.perustasonensihoidon yksiköt(p+p)sijoitellaantukiyksiköiksinäilletoiminta-alueilleperustuentehtävämääriin. Lisäksiperustasonyksiköitäsijoitetaanriskialue3:lle.Ensivasteyksikötsijoitellaan pääsääntöisestikaikkiinniihintaajamiin,joissaonriskiruutu1 2alueita.

15 15 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisesti TILANNE 2012 EES 524 EES 534 EES 535 EPS 00 EES 632 EES 521 EES 522 EES 523 EES 531 EES 532 EES 637 EES 51 EES 631 EES 638 EES 636 Savitaipale EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P EES x3x = PALOMIES JoroistenensihoitopalvelutukeutuuVarkauteenjaSuomenniemen Savitaipaleeseen.

16 16 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisestitulevaisuudessa VUODESTA 2013 ALK. RAKENNETTAVA VALMIUS EES 535 EES 524 EPS 00 EES 535 EES 534 EES X2X EES 531 EES 521 EES 522 EES 523 EES 532 EES X3X EES 637 EES 51 EES X3X EES X2X EES X2X EES X2X EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P Savitaipale EES x3x = PALOMIES Kaikkiaesityksessäoleviayksiköitäeisaadakäyntiinvuoden2013alusta. Yksityistensopimuksetsiirtyvätsellaisinaansairaanhoitopiirille.Palomiesten käyttöönperustuvatensihoitoyksikötovatsallittujavainpoikkeustilanteissa. :jenvalmiuksiahaukivuorellajahirvensalmellatulisivahvistaa.

17 17 Ensihoitoyksiköt2013alkaen Yksiköidenkäyttöönvaikuttaalakiinperustuvamääräys,ettäensihoitotehtävissäsaavain poikkeustilanteissakäyttääpelkästäänpelastajiinperustuvaamiehitystä. Yksiköidenkäyttöäontarkasteltavaalueellisenakokonaisuutena,kuntarajateivätvaikuta palvelunkäyttöön. Ensihoitopalvelunyksiköidensijoitteluasemapaikoittain,yksiköidenlukumääräja valmius/varavalmiusaika. Hoitotasonensihoidonyksikötkpl Perustasonensihoidonyksikötkpl Mikkeli 3kpl24h/7vrk Mikkelikpl 1kpl12h/0 Pieksämäki kpl24h/7vrk Pertunmaa 1kpl12h/12h Juva kpl12h/12h Ristiina 1kpl12h/12h Kangasniemi kpl12h/12h Joroinen kpl12h/12h Mäntyharju kpl12h/12h Hirvensalmi kpl12h/12h Puumala kpl12h/12h Ensivasteyksiköt13kpl Mikkeli Pieksämäki Haukivuori Kangasniemi Virtasalmi Jäppilä Juva Puumala Ristiina Mäntyharju Hirvensalmi Pertunmaa Joroinen

18 18 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunsaatavuuskoostuutoiminta-alueittainensihoitoyksiköiden lähtövalmiudesta(asemapaikaltavälittömästi,kotivarallaolosta15min,kotivarallaolostamuu valmius)jatehtävämääristä(päällekkäistehtävät).lähtövalmiudensuunnittelussaon lähtökohtanapidettyriskialueelle1 2sijoitettavaavähintäänyhtälähtövalmiudessaolevaa yksikköä,jokatoimiialuevastuussaomallatoiminta-alueellaan.ensihoitopalvelunsaatavuus perustuu2010etelä-savonhätäkeskuksentehtävätilastointiinjasiitäsaatuun tavoittamisviivearviooneririskiluokissa.tavoitteellistaosuutta(%)onarvioitusuhteessa ensihoitopalveluntoiminta-alueeseen,lähtövalmiuteenjatehtävämääriin. Ensihoitopalvelunsaatavuudenpalvelutasotavoittamisajanmukaanriskiluokka-alueittain kokosairaanhoitopiirinalueellakeskimäärin(hätäkeskuksenhälytyksestä ensihoitopalvelunyksikkökohteessa) A 8min B 15min A+B 30min C 30min D 120 min Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius Esitysyksiköidenlähtövalmiudestakunnittain Asemapaikka Taso Välitönlähtövalmius 15min.Varallaolo Mikkeli H+H 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli P+P Pieksämäki H+P 24/7 Pieksämäki H+P 24/7 Kangasniemi H+P Juva H+P Puumala H+P

19 19 Mäntyharju H+P Ristiina P+P Pertunmaa P+P Joroinen P+P Hirvensalmi P+P Ensihoidontoteutumistaseurataanvuoden2012ja2013aikanajamikälipalvelutasoei vastaalainvaatimuksia,yksiköidensijoitteluaja/taimääräätullaankorjaamaan.tätä koskevatesityksetkäsitelläänsairaanhoitopiirintoimielimissäensihoitokeskuksen esityksestä. 6.ENSIHOITOPALVELUNJOHTAMINEN Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Johtaaensihoitopalvelua Laatiiohjeetensihoitopalveluntoiminnastasekäpäivittäistoiminnanettä päivittäistoiminnastapoikkeavanerityistilanteenosalta Laatiiensihoitopalvelunhälytysohjeet Laatiiyhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssavirka-apusopimukset muidenviranomaistenkanssa Vastaaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunliittyvissä asioissa Vastaayhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssaensihoitopalvelun taloussuunnittelusta Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Vastaaensihoitohenkilöstönhenkilöstöhallinnasta,työvuorosuunnittelustaja koulutuksestasairaanhoitopiirinomanatoimintanatuotetunpalvelunosalta Vastaaensihoitopalvelunajoneuvo-jainfrastruktuurisuunnittelustayhdessä sairaanhoitopiirintukipalveluidenkanssa Huolehtiiensihoitojärjestelmänvalmius-javarautumissuunnittelusta Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely

20 20 Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Hoitotasonensihoitajanaosallistuvatensihoitotehtävienhoitamiseen Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensa ensihoitopalvelunyksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssien käytöstäensihoitopalveluntehtävissä Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjahätäkeskuslaitoksen välilläennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaan poikkeamaan,kutentilanteissa,joissaensihoitopalveluidenkysyntäylittää käytettävissäolevatvoimavarat Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely Ensihoidonkenttäjohtajantärkeinlakisääteinentehtäväon ympärivuorokautinenensihoitovalmiudenylläpitäminen. Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja Toimiiyksittäisenpotilastilanteenvastaavanahoitajana Toimiimonipotilas-/moniviranomaistehtäväntilannejohtajanakunnes päivystäväkenttäjohtajaottaajohtovastuun Raportoitulevilleensihoitopalvelunyksiköille 7.HENKILÖSTÖNKOULUTUSVAATIMUKSETENSIHOITOPALVELUN YKSIKÖISSÄ Ensivasteyksikkö Ensivasteyksikönmuodostaavähintäänkaksiensiauttajatoimintaankoulutettuahenkilöä. KoulutuksentuleeollaEnsihoitokeskuksenhyväksymäriippumattapalveluntuottamistavasta. Perustasonensihoidonyksikkö Perustasonensihoitopalvelunyksikönmuodostaakaksihenkilö,joistatoisenensihoitajanon oltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissa(559/1994) tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuvakoulutusja toisenvähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettu terveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinto. Hoitotasonensihoidonyksikkö HoitotasonensihoitopalvelunyksikössäainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaAMK taikkaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettu sairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30 opintopisteenlaajuisenopintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulun

21 21 kanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidon koulutusohjelmataisellainenhenkilö,jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisetpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännöksethoitotasonkelpoisuudenosalta.toisen onoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuva koulutus. Kenttäjohtaja KenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollonammattihenkilöistä annetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotason ensihoitoonsuuntaavanvähintään30opistopisteenlaajuisenopintokokonaisuuden yhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriön päätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksikenttäjohtajallaonoltavariittävä ensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävänedellyttämäkokemus. Kenttäjohtajavoiliikkuaerilliselläyksiköllätaiosanahoitotasonensihoidonyksikköä,jolloin toisenyksikönhenkilönonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelmataisellainenhenkilö, jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksenpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännökset hoitotasonjakenttäjohtajienkelpoisuudenosalta. Ensihoitolääkäri Ensihoitopalvelunpäivystävänensihoitolääkärinonoltavapääsääntöisestianestesiologianja tehohoidonerikoisalanerikoislääkäri,jokaonsaanutensihoitokeskuksenhyväksymän riittävänperehdytyksenensihoitopalvelussatoimimiseen.ensihoitokeskusvoihyväksyä anestesiologianjatehohoidonloppuvaiheenerikoistuvanensihoidonkoulutukseen tehohoidonkoulutuksenjälkeen.päivystyskelpoisuusarvioidaankoulutuksenaikana.muiden erikoisalojenerikoislääkäreidensoveltuvuusensihoidonkoulutukseenarvioidaan tapauskohtaisestiensihoitokeskuksentoimesta. Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi EnsihoitokeskusjärjestääensihoidontoimijoilleylläpitokoulutustaKYSERVAalueen linjaustenmukaisesti.henkilöstönkoulutuksiinosallistumistaseurataan.lisäksiosaamista seurataanensihoidonnäyttökoejärjestelmällä(web-teoriaosuusjakäytännönosuus)sekä LOVE lääkehoidonnäyttökoejärjestelmällä.ensihoitopalvelunhenkilöstöosallistuumyös ensihoitopalveluntehtävienkannaltakeskeistenmuidenalojen(kuten; kotisairaanhoito/kotisairaalatoiminta,päivystystoiminta,tehohoito,vanhusterveydenhuolto) jamuidenviranomaisten(pelastusviranomainen,poliisi,rajavartiolaitosjapuolustusvoimat) järjestämiinkoulutuksiin.

22 22 8.HÄTÄKESKUKSELLEANNETTAVAOHJEISTUSKOSKIEN ENSIHOITOPALVELUNKÄYTTÖÄ Ensihoitokeskusyhteensovittaalainmukaanerityisvastuualueidensairaanhoitopiirien ensihoitopalveluakoskevatohjeethätäkeskukselleannettaviksi.etelä-savon Sairaanhoitopiirinperuslähtökohdathätäkeskukselleannettavistaohjeistaovatseuraavat: Ensivasteyksiköidenhälyttäminenhätäkeskuksentoimestaperustuuyksittäisessätilanteessa vaintehtävääntuotuunlääketieteelliseenlisäarvoontehtävänsuorittamisessa,jokavoi perustuamerkittäväänhätätilanteeksiarvioiduntilanteenaikahyötyyntaivälittömään lisäkäsientarpeeseen.ensivasteyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissäeikäkantoapunakuinpoikkeustilanteissa. A Btehtävissänoudatetaanlähimmänyksikönperiaatettaensisijaisestihoitotason ensihoidonyksikköä/kenttäjohtoyksikköäkäyttäen,mikälisetoiminta-alueenmaantiede huomioidenontarkoituksenmukaista.tukiyksikkönäkäytetäänensivasteyksikköätai perustasonyksikköä.tukiyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissä. C Dtehtävissäkäytetäänensisijaisestitoiminta-alueenperustasonensihoidonyksikköä, mikälisetoiminta-alueenmaantiedejayksikönsenhetkinenlähtövalmiusaikahuomioon ottaenontarkoituksenmukaista. LääkäriyksikköäkäytetäänennaltalaaditunhälytysohjeenmukaisestiniissäA tehtävissä, joissaselääketieteellisestiarvioidenontarkoituksenmukaista.muissatehtävissäsitä käytetäänhätäkeskuksen/kenttäjohtajan/päivystävänensihoitolääkärinharkinnanmukaan, mikälisilläonpotilaansaavuttamisenkannaltaerityistämerkitystä. Ensihoidonruuhka-japoikkeustilanteenhoitaminentapahtuuennaltasuunnitellun hälytysohjeenmukaisesti,jolloinmyöshoitolaitostenvälisetkiireettömätpotilassiirrot keskeytetäänjakuljetuskapasiteettiohjataankenttäjohtajan/lääkintäjohtajankäyttöön. Päätöksenpotilassiirtojenkeskeyttämisestätekeekenttäjohtaja. Näistäohjeistavoidaanpoiketaainoastaanensihoitopalvelunkenttäjohtajan tilannekohtaisellaohjeella. 9.VIRKA-APU Virka-avullatarkoitetaanviranomaisenantamaaapuatoiselleviranomaiselle,jottaapua pyytäväviranomainenvoisisuoriutuavastuullaanolevantehtävänhoitamisesta. Terveydenhuoltolain40 :nmukaanensihoitopalveluunsisältyymuunmuassapoliisilleja pelastusviranomaiselleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi.virka-avullaei tarkoitetasitä,ettätoimivaltainenviranomainentekeetaivarautuutekemäänomia tehtäviään,kutenesimerkiksiensihoidonvarallaoloamahdollisenomantehtävän suorittamiseenpelastustoimentulipalo-tairäjähdystilanteissa.sensijaanambulanssin henkilökunnankäyttöpalotilanteentyövoimanaonvirka-apua,jonkahälytyskäytännöistä tuleesopiaennalta.virka-avunantamisesta,senepäämisestätairajoittamisestatuleetehdä päätös.sairaanhoitopiirintuleehuolehtiasiitä,ettäpäätösvaltainenterveysviranomainen (ensihoidonkenttäjohtaja)onainatavoitettavissa.ensihoidonhenkilöstöäeisaamäärätä

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius... 5 3 Ensihoidon järjestämistapa... 6 4 Tavoittamisprosentit...

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö Sisältö Taustaa Ensihoidon vaikuttavuus Selvitykset kehittämistarpeista Uusi lainsäädäntö ja normit Ensihoidon peruskäsitteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Vertailua valtakunnallisesti

Lisätiedot

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4 HALLITUS 3/2012 26.3.2012 LIITE 4 ASIA 4 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013-2 Sisältö 1 Johdanto...4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...6 3 Ensihoidon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Yhteystiedot Islab, Mikkelin aluelaboratorio c/o Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu 35 37 50100 Mikkeli Opiskelijavastaavat:

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Etelä-Savon PYLL-tulokset

Etelä-Savon PYLL-tulokset Etelä-Savon PYLL-tulokset 14.6.2016 Mikkeli Virpi Pitkänen erityisasiantuntija 27.6.2016 Page 1 Analyysissä olevat alueet ja asukasluvut Kunnat Hirvensalmi 2 326 Joroinen 5 178 Juva 6 616 Kangasniemi 5

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa

Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa 29.4.2016 Taneli Väyrynen Ensihoidon vastuulääkäri Vaasan sairaanhoitopiiri 1. Johdanto Palvelutason

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 5 Etelä-Savo 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 5.1. ETELÄ-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 2 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE

ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE ETELÄ-SAVON SAIRAAN- HOITOPIIRIN ALUEEN KUNTIEN HANKE Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja Tuottamisvastuualueen muodostaminen Etelä- Savossa 18.3.2015 www.esshp.fi 2 Sote-palvelutuotantoalueet

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2015 Lakimiesasessori Jyri Klemola HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN TALOUS, TALOUDEN TASAPAINO Kirkkohallituksen

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7)

PÄÄTÖS 1 (7) PÄÄTÖS 1 (7) 24.06.2015 Dnro Fimea 000290/06.08.00.00/2015 Jakelussa mainitut Apteekkien sijaintialueiden määrääminen Mikkelissä Päätös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on tänään tekemällään

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 19.02.2015 Kokoustiedot Aika 19.02.2015 Torstai klo 17.00-18.20 Paikka TUMA-rakennus, Sammonkatu 12, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue Aluehallintovirasto PÄÄTÖS ISAVI/1095105.07.0312015 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 5.10.2015 JULKINEN -vastuualue Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Yhtymähallitus

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Tulevaisuuden maakuntamalli ja valinnanvapaus harvaan asutulla maaseudulla. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Tulevaisuuden maakuntamalli ja valinnanvapaus harvaan asutulla maaseudulla. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Tulevaisuuden maakuntamalli ja valinnanvapaus harvaan asutulla maaseudulla Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 13.9.2016 Tarvitaan hajautetun Suomen malli Hajautettu Suomi ei saa olla vain kestämätön unelma

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Kaija Blom suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto. 8.9.2014 Mikkeli. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kaija Blom

Kaija Blom suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto. 8.9.2014 Mikkeli. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kaija Blom Kuntakyselyn tuloksia Itä-Suomesta nuorisotakuun kannalta Miten kunnat ovat järjestäneet nuorten ohjausja palveluverkostoja ja miten ne tukevat nuorisotakuun onnistumista? Kaija Blom suunnittelija Itä-Suomen

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO / Kirjastojen kuljetuspalvelut

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO / Kirjastojen kuljetuspalvelut 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 56588 / Kirjastojen kuljetuspalvelut : 4 : 4 Ryhmien yhteiset kriteerit Posti Oy Oy Matkahuolto Ab Taksi Turunen Harri Oy Savon Kuljetus Oy Pisteiden laskentatapa Tilaajalla

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

Etelä-Savon Energiatase Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen

Etelä-Savon Energiatase Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen Etelä-Savon Energiatase 2015 14.11.2016 Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen 1 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet 2. Energiataseen määritelmä ja hyödyt 3.

Lisätiedot

SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT

SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT 1 SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT Käsittely: Henkilöstöryhmä 10.5.2016/Yhteistyötoimikunta 10.5.2016/Kuntayhtymän hallitus 12.5.2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Palvelupäällikkö 7 kpl Mikkeli+ Haukivuori,

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 5

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014

SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue LAUSUNTO- JA SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014 ISAVI/4403105.07.05/2013 Pohjois -Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen ky kirjaamo@pkssk.fi

Lisätiedot

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Yksikön päällikkö Merja Koponen

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Yksikön päällikkö Merja Koponen Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Itä-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu valtakunnallinen erikoistumisyksikkö Yksikön päällikkö Merja Koponen 25.9.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 23.09.2014 Kokoustiedot Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Saapuvilla

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta

Yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta Peruspalvelulautakunta 17.11.2014 46 LIITE RNO 19 Kunnanhallitus 1.12.2014 131 LIITE NRO 51 Kuntaliitoksen toimeenpanon valmisteluryhmä 23.10.2012 Yhdistymishallitus 29.10.2012 Kuntien valtuustot: Hirvensalmen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo PL 50 50101 MIKKELI Viite: Selvityspyyntö ISAVI/1095/05.07.03/2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- N SELVITYS Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Etelä-Savo Mikkeli 03.12.2015 Dnro ESAELY/1237/2014 Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä KUULUTUS Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa

Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa Ohjaamojen tuki - nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen yhteistyön tukeminen Etelä-Savossa Kuntapilottien eteneminen & ESSO-yhteistyö 12.8.2016 Heikki Kantonen / TKI -asiantuntija Hankkeen

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 71.000 asukasta Kunta Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle voivat osallistua

Lisätiedot

Vuosikatsaus Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö. maaseutuverkosto

Vuosikatsaus Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö. maaseutuverkosto Vuosikatsaus 2015 Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö maaseutuverkosto Sisällysluettelo 1 Vuosikatsaus 2015 Maaseutupalvelut yksikkö 2 Sisällysluettelo 3-8 Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savon

Lisätiedot

3 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen

3 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen Puumala Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (12) Yhteistyötoimikunta, 7, 09.03.2015 Kunnanhallitus, 24, 23.03.2015 Yhteistyötoimikunta, 10, 08.09.2015 Kunnanhallitus, 102, 14.09.2015 Valtuusto, 32, 28.09.2015 Yhteistyötoimikunta,

Lisätiedot

Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin

Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin uusille alueille ja keskustaajamissa rakentaminen tiivistyy.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle voivat osallistua

Lisätiedot

Savonlinna. Kuntaraportti

Savonlinna. Kuntaraportti Savonlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 184 14.09.2015 Kunnanhallitus 195 28.09.2015 Kunnanvaltuusto 42 28.09.2015 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 2 25.01.2016 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Kuntarakenneuudistuksen perustietoa: Työssäkäynti, asiointi, asuminen, väestö, liikenne 17.11.2011 1 Kuntauudistuksen tarkastelunäkökulmat Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS

YHTEISTYÖSOPIMUS YHTEISTYÖSOPIMUS 14.8.2015 Tässä yhteistyösopimuksessa sovitaan Kansa-koulu, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -hankkeen toteuttamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuoli Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Esper Esso Etelä-Savo

Esper Esso Etelä-Savo Esper Esso Etelä-Savo 29.1.2014 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus ja visio www.esshp.fi 2 ESSO-hanke: pth-yksikkö ja kunnat 1. Alueellinen sosiaali ja kriisipäivystys 2. Alueellinen kuntoutusprosessi

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta

Yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta Kuntaliitoksen toimeenpanon valmisteluryhmä 23.10.2012 Yhdistymishallitus 29.10.2012 Kuntien valtuustot: Hirvensalmen kunnanvaltuusto 17.12.2012 62 Kangasniemen kunnanvaltuusto 10.12.2012 67 Mikkelin kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1 MUISTIO Liite kutsuun 1.9.2015 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1. Kuntayhtymän taustaa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on oikeushenkilönä aloittanut vuonna 1928, jolloin

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin väkiluvun kehitys 15 kuukauden aikajanalla

Mikkelin kaupungin väkiluvun kehitys 15 kuukauden aikajanalla Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut (Ekk) 2015 Lisätietoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Etelä-Savon retkisatamien kunnostus- ja kehittämistarpeiden kartoitus. Luontomatkailuseminaari Veli-Matti Hartikainen

Etelä-Savon retkisatamien kunnostus- ja kehittämistarpeiden kartoitus. Luontomatkailuseminaari Veli-Matti Hartikainen Etelä-Savon retkisatamien kunnostus- ja kehittämistarpeiden kartoitus Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Veli-Matti Hartikainen Taustaa Järvisuomessa on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen retkisatamaverkosto.

Lisätiedot