ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN Valtuuston hyväksymä

2 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet 3.Etelä-Savonensihoitopalveluntehtävätjastrategisettavoitteet 4.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoidonriskianalyysijariskialueet Riskialueet Riskialuekartta Riskialueidenjakautuminenkunnittain Taajamientavoitettavuusajatnykyisistäensihoitopalvelunasemapaikoista 5.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunrakenne Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti alkaen Ensihoitoyksiköt 2013 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius 6.Etelä-Savonensihoitopalvelunjohtaminen Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja 7.Henkilöstönkoulutusvaatimukset Ensivasteyksikkö Perustasonensihoidonyksikkö Hoitotasonensihoidonyksikkö Kenttäjohtaja Ensihoitolääkäri Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi 8.Hätäkeskukselleannettavaohjeistuskoskienensihoitopalvelunkäyttöä 9.Virka-apu 10.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunjärjestäminen Johtamisjärjestelmänhenkilöstö Ensihoitopalvelunhenkilöstö Ensivasteyksiköt Tukipalvelut Aikataulu 11.Tukipalvelut Infrastruktuuri Ajoneuvot Henkilöstönvarustehuoltopalvelu Tietoliikenne Laitehankinnat Apteekki-jakulutustavara 12.Aikataulu 13Tehtävätsopimukset 14.Raportointi 15.Kustannustenkohdentaminen

3 3 1.JOHDANTOJAPALVELUTASOPÄÄTÖKSENHALLINNOLLINENKÄSITTELY Toukokuussa2011voimaantullutterveydenhuoltolaki(HE90/2010)siirtääkuntien järjestämisvastuullaolevansairaankuljetuksensairaanhoitopiirientehtäväksi2013 mennessä.toimintakokonaisuuttakutsutaanjatkossaensihoitopalveluksi,jasiitätulee kiinteäosaterveydenhuollonpäivystyspalveluja.samallaluovutaankäsitteestä sairaankuljetus.jatkossaensihoitopalveluonterveydenhuollontoiminnallinenosa,joka vastaapääasiassahoitolaitostenulkopuolellaolevienkiireellisestähoidontarpeen arvioinnistajakuljetuksesta. Terveydenhuoltolaissajasennojallaannetussasosiaali-jaterveysministeriönasetuksessa ensihoitopalvelustasäädetään,ettäsairaanhoitopiirivahvistaaensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen.tässäpalvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelun järjestämistapa,päätetääntavoiteajoista,joidensisälläensihoitopalveluntulisitavoittaa potilaatsairaanhoitopiirineriosissaerikseenkuvatunriskialuejaottelunmukaisestisekä kuvataantarkemminpalvelunsisältöä. Palvelutasopäätöksessätuleehuomioidaseuraavatseikat(STMOpasEnsihoitopalvelun palvelutasopäätöksentekemisestä2011) Turvataanpalvelutarpeeltaan(riskiluokaltaan)samanlaisillealueillesamantasoinen ensihoitopalvelu Tuotetaankäytössäolevillaresursseillaensihoitopalveluamahdollisimmantehokkaasti Tavoitetaanvaltaosaalueenensihoitoatarvitsevistapotilaistatavanomaisesta elinympäristöstään(koti,työpaikkayms.)alueellisestimääritellyssävasteajassa. Ensihoidonpalvelutasopäätöksenlähtökohtanaonturvatamahdollisimmantasa-arvoisen ensihoitopalvelujensaantietelä-savonsairaanhoitopiirinalueella. EnsihoidonpalvelutasopäätöksenvalmistelustavastaaEtelä-Savonsairaanhoitopiirissä Mikkelinkeskussairaalanensihoitokeskus,jokatoimiiEnsihoitopalvelujen järjestämisvastuussaolevanapalveluyksikkönä.ensihoitokeskuksenylilääkärivastaa käytännössäpalvelutasopäätöksenvalmistelusta. PalvelutasopäätöksenvalmistelussaonmukanaEtelä-SavonSairaanhoitopiirinjohtajan asettamatyöryhmä. Palvelutasopäätösesitystuodaan Etelä-SavonSairaanhoitopiirinhallitukselle,joka tekeeesityksensairaanhoitopiirinvaltuustolle. Nyttehtäväesityskäsittääajanjakson2013vuodenalustajasesisältääportaittainetenevän toiminnankehittämisenensihoitokeskuksellekertyväntilastotiedonjatoiminnan kokonaisvaltaisenarvioinninperusteella.ensihoitotoiminnankehittämistävarten ensihoitokeskukseenperustetaansentoimintaaohjaavajohtoryhmä,jossaovatedustettuina tärkeimmätyhteistyökumppanit.

4 4 2.ENSIHOIDONPALVELUTASOONLIITTYVÄTSÄÄDÖKSETJAOHJEET Terveydenhuoltolaki(HE90/2010) 39 Ensihoitopalvelunjärjestäminen Sairaanhoitopiirinkuntayhtymänonjärjestettäväalueensaensihoitopalvelu.Ensihoitopalvelu onsuunniteltavajatoteutettavayhteistyössäpäivystävienterveydenhuollontoimipisteiden kanssasiten,ettänämäyhdessämuodostavatalueellisestitoiminnallisenkokonaisuuden. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoijärjestääensihoitopalvelunalueellaantaiosassasitä hoitamallatoiminnanitse,järjestämälläensihoitopalvelunyhteistoiminnassaalueen pelastustoimentaitoisensairaanhoitopiirinkuntayhtymänkanssataikkahankkimalla palvelunmuultapalveluntuottajalta. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymätekeeensihoidonpalvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunjärjestämistapa,palvelunsisältö, ensihoitopalveluunosallistuvanhenkilöstönkoulutus,tavoitteetpotilaantavoittamisajastaja muutalueenensihoitopalvelunjärjestämisenkannaltatarpeellisetseikat. Palvelutasopäätöksessäonmääriteltäväensihoitopalvelunsisältösiten,ettäpalveluon toteutettavatehokkaastijatarkoituksenmukaisestijasiinäonotettavahuomioonensihoidon ruuhkatilanteet. 40 Ensihoitopalvelunsisältö Ensihoitopalveluunsisältyy: 1)Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellalukuunottamattameripelastuslaissa (1145/2001)tarkoitettujatehtäviäjatarvittaessapotilaankuljettaminenlääketieteellisesti arvioidentarkoituksenmukaisimpaanhoitoyksikköön. 2)Tarvittaessapotilaan,hänenläheistensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; 3)Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa;ja 4)Virka-avunantaminenpoliisille,pelastusviranomaiselle,rajavartioviranomaisilleja meripelastusviranomaisilleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoipäättääpalvelutasopäätöksessäensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua.ensivastetoiminnallatarkoitetaanhätäkeskuksen kauttahälytettävissäolevanmuunyksikönkuinambulanssinhälyttämistääkillisesti sairastuneentailoukkaantuneenpotilaantavoittamisviiveenlyhentämiseksijayksikön henkilöstönantamaahätäensiapua,jokaonmääriteltyensihoidonpalvelutasopäätöksessä.

5 5 Sosiaali-jaterveysministeriönasetusensihoitopalvelusta( ) 2 Ensihoitopalveluntehtävät 1)Vastattavaensihoitovalmiudenylläpidosta,johdettavaensihoitopalvelunoperatiivista toimintaajalaadittavaohjeetkuljetustaedellyttävienpotilaidenhoitoonohjauksestasekä ohjeetniitätilanteitavarten,joissapotilaseitarvitsekuljetusta; 2)Vastattavaensihoitopalvelunpäivittäistoiminnasta,päivittäistoiminnastapoikkeavista erityistilanteistajaniihinvarautumisesta; 3)Laadittavahälytysohjeetjamuutensihoitopalveluakoskevatohjeetjotka erityisvastuualueenensihoitokeskussovittaayhteenhätäkeskuslaitokselleannettaviksi; 4)Sovittavameripelastusviranomaistenkanssatoimintamalleista,joidenavullaturvataan potilaidenhoitotasonensihoitomeripelastusviranomaistenvastuullaolevissatehtävissä; 5)Sovittavaensihoitopalveluntoiminnassatarvittavienerikoisvarusteidenja kulkuneuvojen käytöstämuidenviranomaistenjatoimijoidenkanssa; 6)Vastattavaalueensaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunkuuluvissa asioissa; 7)Tarvittaessatarkastettavaensihoitopalveluntehtävissäkäytettävienyksiköiden soveltuvuustehtävään,mukaanluettunaensihoitopalveluunkuulumattomatambulanssit; 8)Seurattavajatuotettavaensihoitokeskuksen,aluehallintovirastonjaTerveydenja hyvinvoinninlaitoksenkäyttööntunnuslukujaensihoitopalveluntoiminnasta palvelutasopäätöksentoteutumisenjatoiminnantuloksellisuudenarvioimiseksi; 9)Tuotettavamuitaensihoitopalveluntoiminnankannaltatarkoituksenmukaisia terveydenhuollonpalvelujasiten,kuinsiitäonerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksessa alueellisissaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmassataiensihoidon palvelutasopäätöksessäsovittu; 10)Sovittavapoliisilaitostenkanssasiitä,mitenyhteistoimintaensihoitoaedellyttävissä vaativissapoliisinjohtamissatilanteissajärjestetään(taktinenensihoito) Ensihoitopalvelunpalvelutasopäätöksensisältö Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunsaatavuus,tasojasisältö ensihoitopalveluntoiminta-alueella.palvelutasopäätöksenonperustuttavariskianalyysiin, erilaisiinsairastumis-jaonnettomuusuhkiinjamuihinensihoidontarpeeseenvaikuttaviin paikallisiintekijöihin. Riskianalyysissäonotettavahuomioonalueellavakituisestioleskelevaväestöjasen ikärakenne,vapaa-ajanasutusjamatkailu,liikenteellisetseikatsekäalueenerityiset

6 6 onnettomuusriskitjaniistätodennäköisestiaiheutuvienhenkilövahinkojenmäärä. Palvelutasopäätöksessäonotettavahuomiooneriviranomaistennäkökulmatjariskianalyysit. Palvelutasopäätöksessäsairaanhoitopiirinkuntayhtymänaluejaetaanyhdenneliökilometrin kokoisiksialueiksi,jotkaluokitellaanriskiluokkiin :ssäsäädetyllätavalla. Palvelutasopäätöksessäasetetaankussakinriskialueluokassaohjeellisettavoittamisajat ensihoitopalvelunyksiköillekussakin :nmukaisessatehtäväkiireellisyysluokassa. Ensihoitopalvelunriskialueluokat Riskialueluokka: Riskialueluokka2: Riskialueluokka3: Riskialueluokka4: Riskialueluokka5: enemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa,mutta enemmänkuinyksiviikossa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväviikossa,muttaenemmän kuinyksikuukaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväkuukaudessa,josalueon asutettutaisenläpikulkeekantatietaivaltatie alueellaeiolevakinaistaasutusta Ensihoidontehtäväkiireellisyysluokat Ensihoidonhälytystehtävätjaetaanhätäkeskuksessatehtävänriskinarvionperusteella neljääntehtäväkiireellisyysluokkaanseuraavasti: A-luokantehtävä: B-luokantehtävä: C-luokantehtävä: D-luokantehtävä: korkeariskiseksiarvioituensihoitotehtävä,jossaesi-tai tapahtumatietojenperusteellaonsyytäepäillä,ettäavuntarvitsijan peruselintoiminnotovatvälittömästiuhattuna todennäköisestikorkeariskinenensihoitotehtävä,jossa avuntarvitsijanperuselintoimintojenhäiriöntasostaeikuitenkaan olevarmuutta avuntarvitsijanperuselintoimintojentilaonarvioituvakaaksitai häiriölieväksi,muttatilavaatiiensihoitopalvelunnopeaaarviointia avuntarvitsijantilaonvakaa,eikähänelläoleperuselintoimintojen häiriötä,muttaensihoitopalveluntuleetehdähoidontarpeen arviointi Tavoittamisaikojenmäärittely Palvelutasopäätöksessämääritelläänriskialueluokkakohtaisestikuinkasuuriosuusväestöstä pyritääntavoittamaanvähintäänensivasteyksikkötasoisellayksikölläa-jabtehtäväkiireellisyysluokassaminuutinjakuinkasuuriosuus15minuutinsisällä

7 7 hälytyksestä.c-luokantehtävissämääritelläänriskialueluokkakohtaisesti,kuinkasuuriosuus väestöstäpyritäänensihoitopalvelunyksiköllätavoittamaan30minuutinjad-luokan tehtävissätunninsisällähälytyksestä.kaikissariskialueluokissamääritelläänlisäksi,kuinka suuriosuusväestöstäpyritääna-jab-tehtäväkiireellisyysluokassatavoittamaanhoitotason yksiköllä30minuutinsisällähälytyksestä.tavoittamisaikalasketaansiitä,kunhätäkeskuson hälyttänytyksikönsiihen,kunyksikköilmoittaaolevansakohteessa. Samanriskialueluokanväestöntuleesaadayhdenvertainenpalvelukokosairaanhoitopiirin alueella.sairaanhoitopiirientuleesopiayhtenäisistäkäytännöistäreuna-alueidensa ensihoitotehtävienhoitamisesta. Ensihoitopalvelunyksikötjahenkilöstö Ensihoitopalvelunyksiköllätarkoitetaanensihoitopalvelunoperatiiviseentoimintaan kuuluvaakulkuneuvoajasenhenkilöstöä.ensihoitopalvelunyksiköitävoivatolla ambulanssienlisäksiesimerkiksijohto-jalääkäriautot. Ensihoitopalvelunyksiköidenhenkilöstölläonoltavavähintäänseuraavakoulutus: 1)Ensivasteyksikössävähintäänkahdellahenkilölläensivastetoimintaansoveltuvakoulutus; 2)Perustasonensihoidonyksikössä; a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissa(559/1994)tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoon suuntautuvakoulutus;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö; 3)Hoitotasonensihoidonyksikössä: a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö. Ensihoidonruuhka-jaerityistilanteissavoidaanmomentissamainituistavaatimuksista tilapäisestipoiketa.lisäksimomenttiaeisovelletarajavartiolaitoksenhelikopteriyksikön kokoonpanoonjavarustukseensekämiehistönpätevyyksiintoiminnassa,jostasäädetään meripelastuslaissa(1145/2001)

8 8 Johtamisjärjestelmä Sairaanhoitopiirinkuntayhtymässäonoltavaensihoitopalvelustavastaavalääkäri,jokajohtaa alueenensihoitopalveluajasentoimintaaerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksenja palvelutasopäätöksenmukaisesti.lääkärillätuleeollasoveltuvalääketieteenerikoisalan koulutussekähyväperehtyneisyysensihoitolääketieteeseenjakokemustaensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueenensihoitokeskuksenonjärjestettäväalueellaanympärivuorokautisesti ensihoitolääkärinpäivystysvähintäänyhteentoimipisteeseen.päivystäväensihoitolääkäri johtaatoiminta-alueensatilannekohtaistalääketieteellistätoimintaajavastaahoito-ohjeiden antamisestaensihoidonkenttäjohtajillejamuulleensihoidonhenkilöstölle. Sairaanhoitopiirilläonoltavaympärivuorokaudentoimivatensihoitopalvelunkenttäjohtajat. Kenttäjohtajatovatensihoitopalvelunjärjestämistavastariippumattasairaanhoitopiirinsä ensihoitopalveluntilannejohtajiaensihoitopalvelustavastaavanlääkärinjapäivystävän ensihoitolääkärinalaisuudessa. 10 Ensihoitopalvelunkenttäjohtaja Ensihoitopalvelunkenttäjohtajantehtävänäon: 1)Hoitotasonensihoitajanaosallistuaensihoitotehtävienhoitamiseen; 2)Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensaensihoitopalvelun yksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssienkäytöstäensihoitopalveluntehtävissä; 3)Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjaHätäkeskuslaitoksenvälillä ennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaanpoikkeamaan,kuten tilanteissa,joissaensihoitopalvelujenkysyntäylittääkäytettävissäolevatvoimavarat. EnsihoitopalvelunkenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksi kenttäjohtajallaonoltavaensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävän edellyttämäkokemus.

9 9 3.ETELÄ-SAVONENSIHOITOPALVELUNTEHTÄVÄTJASTRATEGISET TAVOITTEET Terveydenhuoltolain39 :njastm:nasetusensihoitopalvelusta :nmäärittävätetelä-savon SairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelun. Ensihoitopalveluntehtävät Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellajatarvittaessapotilaankuljettaminen lääketieteellisestiarvioidentarkoituksenmukaisimpaanterveydenhuollonyksikköön; Ensihoitovalmiudenylläpitäminen; Tarvittaessapotilaan,hänenläheisensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa; Virka-avunantaminenmuunmuassapoliisillejapelastusviranomaisille,niidenvastuulla olevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiiripäättäätässäpalvelutasopäätöksessämyösensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua. Lisäksivoidaansuorittaatukitehtäviä,mikälitämäkatsotaanyhdessäalueen perusterveydenhuollonkanssatarkoituksenmukaiseksi,eivätkänämätukitehtävätvaaranna ensihoitovalmiuttataimuutoinvaarannapotilasturvallisuutta. Ensihoitopalvelunstrategisettavoitteet Ensihoitopalvelumuodostaatehokkaanjanopeanpalvelukokonaisuudenyhdessä perusterveydenhuollonjaerikoissairaanhoidonpäivystys-jatehohoitopalvelujenkanssa. Kriittisestisairastuneetpotilaattavoitetaanlääketieteellisestiarvioidenhyväksyttävällä viiveelläkokomaakunnanalueella.samantasoistaensihoitopalveluatullaantarjoamaan riskeiltäänjapalvelutarpeeltaansamanlaisillaalueilla.tavoitteenaonosaavan,hyvin johdetunjatehokkaanensihoitopalvelunjärjestäminenetelä-savonsairaanhoitopiirin alueelleluomallatoiminnallinenkokonaisuusilmankuntarajoja.hyväksyttävääonkuitenkin, ettäennakoimattomissaensihoidonruuhkatilanteissa,suuronnettomuuksissataijoissakin erityistilanteissatavoittamisviiveetväistämättäkasvavat. Ensihoitopalvelutoimiipotilaslähtöisestitarjotenasiantuntevaa,vaikuttavaajaoikeaaikaista hoitoaoikeillepotilasryhmille,keskittyenerityisestiväestöninformoimiseen,hoidontarpeen arvioonpotilaanluonataitapahtumapaikallajaohjaamiseen,turvalliseenkotiinjättämiseen sekätarvittaessakuljettamiseenkulloinkintarkoituksenmukaiseenhoitopaikkaan. Tavoitteenaonensihoitopalvelunkorkeatuloksellisuus;tuottavuus,vaikuttavuusja tehokkuus.erityisenäpainopisteenäonkohdentaakäytettävissäolevatresurssitoikein

10 10 hillitsemäänpalvelujenkysynnänkasvua.ensihoitopalveluatehostamallapyritään terveydenhuollonkokonaiskustannustenvähentämiseen. Ensihoitopalvelunyhtenäpainopisteenäontuodaerikoissairaanhoidonerityisosaaminen hoidontarpeenarviossaosaksiperusterveydenhuollonpäätöksentekoa.sillähillitään erikoissairaanhoidontarvettamuodostamallalähipalvelunasaumatonpalvelukokonaisuus omanalueenperusterveydenhuollon,kotisairaanhoidonjavuodeosastotoimintojenkanssa tilanteissa,joissapotilaanhoidontarpeenarvionjälkeeneiolekyseerikoissairaanhoitoa vaativastatilanteesta. Ensihoitopalveluarvostaajakehittääensihoitohenkilöstönsäosaamistalaaja-alaisesti huomioidenikääntyvänväestöntarpeet.ensihoitopalveluonvetovoimainentyöpaikka tarjotenhenkilöstölleendynaamisenkehittymismahdollisuudenjasillävarmistetaanmyös tulevaisuudessaensihoitohenkilöstönsaatavuus. 4.ETELÄ-SAVONENSIHOIDONRISKIANALYYSIJARISKIALUEET Riskialueet EnsihoidonriskianalyysiontoteutettuSTM:nEnsihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisesti.riskianalyysinpohjanaolevariskiruutujaotteluontoteutettuväestötietoihinja Hätäkeskuslaitokseltasaatuihin2010vuodentehtävätilastoihin.Riskiruutujen tehtäväennustemallinkorrelaatiovuonna2010toteutuneisiinensihoitotehtäviinon noin92%. Riskialueetonmuodostettuperustueneririskiruutujenmääräänkokonaisuutena riskiluokissa1 3,huomioidenalueenasukas-jatehtävämäärät2010sekämuutriskiä kohottavattekijät.riskialueetovatmaantieteellisiäkokonaisuuksia,eivätpelkästään taajamia.

11 11 Riskialuekartta

12 12 Riskialueidenjakautuminenkunnittain

13 13 Taajamien tavoitettavuusajat nykyisistä ensihoitopalvelun tukikohdista: Kehättarkoittavat8,15ja30minuutintavoitettavuusaikaa. Tavoitettavuussilloin,kunHirvensalmen,Ristiinan:tjaItä-Savonyksikötovatmukana.

14 14 5.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoitopalvelunrakenne Etelä-SavonSairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelutoimiiosanakokonaisuudesta,jonkatoiminta perustuuyhteenympärivuorokautisestipäivystäväänterveydenhuollonkaikkien erikoisalojentoimipisteeseenmikkelinkeskussairaalassa.kyseinenpäivystyspisteonmyös ainoayleislääkäripäivystyskokosairaanhoitopiirinalueellayöaikaan. Toiminta-alueellayksiköitäkäytetääntarkoituksenmukaisestihätäkeskuksenhälytyksen perusteella.kenttäjohtajaseuraayksiköidenkäyttöäjatarvittaessavoipriorisoidatehtäviäja tehdävalmiussiirtoja(siirtääyksikönasemapaikkaatainostaayksikönvälittömään lähtövalmiuteen). Toiminta-alueenpäivittäistoiminnasta,häiriö-/poikkeus-jaruuhkatilanteiden havaitsemisestajajohtamisestavastaatoiminta-alueenkenttäjohtaja.kenttäjohtajien tarkempitehtäväkuvausonkohdassa6. Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitopalvelunyksikötmuodostavattoiminta-alueita,jotkaonrakennettuniinettä riskialueilla1 2onhoitotason(H+HtaiH+P)ensihoidonyksikönpalvelutsaatavissa30min sisällä.pääosariskialueestavoidaankattaasamoillayksiköillä.perustasonensihoidon yksiköt(p+p)sijoitellaantukiyksiköiksinäilletoiminta-alueilleperustuentehtävämääriin. Lisäksiperustasonyksiköitäsijoitetaanriskialue3:lle.Ensivasteyksikötsijoitellaan pääsääntöisestikaikkiinniihintaajamiin,joissaonriskiruutu1 2alueita.

15 15 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisesti TILANNE 2012 EES 524 EES 534 EES 535 EPS 00 EES 632 EES 521 EES 522 EES 523 EES 531 EES 532 EES 637 EES 51 EES 631 EES 638 EES 636 Savitaipale EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P EES x3x = PALOMIES JoroistenensihoitopalvelutukeutuuVarkauteenjaSuomenniemen Savitaipaleeseen.

16 16 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisestitulevaisuudessa VUODESTA 2013 ALK. RAKENNETTAVA VALMIUS EES 535 EES 524 EPS 00 EES 535 EES 534 EES X2X EES 531 EES 521 EES 522 EES 523 EES 532 EES X3X EES 637 EES 51 EES X3X EES X2X EES X2X EES X2X EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P Savitaipale EES x3x = PALOMIES Kaikkiaesityksessäoleviayksiköitäeisaadakäyntiinvuoden2013alusta. Yksityistensopimuksetsiirtyvätsellaisinaansairaanhoitopiirille.Palomiesten käyttöönperustuvatensihoitoyksikötovatsallittujavainpoikkeustilanteissa. :jenvalmiuksiahaukivuorellajahirvensalmellatulisivahvistaa.

17 17 Ensihoitoyksiköt2013alkaen Yksiköidenkäyttöönvaikuttaalakiinperustuvamääräys,ettäensihoitotehtävissäsaavain poikkeustilanteissakäyttääpelkästäänpelastajiinperustuvaamiehitystä. Yksiköidenkäyttöäontarkasteltavaalueellisenakokonaisuutena,kuntarajateivätvaikuta palvelunkäyttöön. Ensihoitopalvelunyksiköidensijoitteluasemapaikoittain,yksiköidenlukumääräja valmius/varavalmiusaika. Hoitotasonensihoidonyksikötkpl Perustasonensihoidonyksikötkpl Mikkeli 3kpl24h/7vrk Mikkelikpl 1kpl12h/0 Pieksämäki kpl24h/7vrk Pertunmaa 1kpl12h/12h Juva kpl12h/12h Ristiina 1kpl12h/12h Kangasniemi kpl12h/12h Joroinen kpl12h/12h Mäntyharju kpl12h/12h Hirvensalmi kpl12h/12h Puumala kpl12h/12h Ensivasteyksiköt13kpl Mikkeli Pieksämäki Haukivuori Kangasniemi Virtasalmi Jäppilä Juva Puumala Ristiina Mäntyharju Hirvensalmi Pertunmaa Joroinen

18 18 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunsaatavuuskoostuutoiminta-alueittainensihoitoyksiköiden lähtövalmiudesta(asemapaikaltavälittömästi,kotivarallaolosta15min,kotivarallaolostamuu valmius)jatehtävämääristä(päällekkäistehtävät).lähtövalmiudensuunnittelussaon lähtökohtanapidettyriskialueelle1 2sijoitettavaavähintäänyhtälähtövalmiudessaolevaa yksikköä,jokatoimiialuevastuussaomallatoiminta-alueellaan.ensihoitopalvelunsaatavuus perustuu2010etelä-savonhätäkeskuksentehtävätilastointiinjasiitäsaatuun tavoittamisviivearviooneririskiluokissa.tavoitteellistaosuutta(%)onarvioitusuhteessa ensihoitopalveluntoiminta-alueeseen,lähtövalmiuteenjatehtävämääriin. Ensihoitopalvelunsaatavuudenpalvelutasotavoittamisajanmukaanriskiluokka-alueittain kokosairaanhoitopiirinalueellakeskimäärin(hätäkeskuksenhälytyksestä ensihoitopalvelunyksikkökohteessa) A 8min B 15min A+B 30min C 30min D 120 min Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius Esitysyksiköidenlähtövalmiudestakunnittain Asemapaikka Taso Välitönlähtövalmius 15min.Varallaolo Mikkeli H+H 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli P+P Pieksämäki H+P 24/7 Pieksämäki H+P 24/7 Kangasniemi H+P Juva H+P Puumala H+P

19 19 Mäntyharju H+P Ristiina P+P Pertunmaa P+P Joroinen P+P Hirvensalmi P+P Ensihoidontoteutumistaseurataanvuoden2012ja2013aikanajamikälipalvelutasoei vastaalainvaatimuksia,yksiköidensijoitteluaja/taimääräätullaankorjaamaan.tätä koskevatesityksetkäsitelläänsairaanhoitopiirintoimielimissäensihoitokeskuksen esityksestä. 6.ENSIHOITOPALVELUNJOHTAMINEN Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Johtaaensihoitopalvelua Laatiiohjeetensihoitopalveluntoiminnastasekäpäivittäistoiminnanettä päivittäistoiminnastapoikkeavanerityistilanteenosalta Laatiiensihoitopalvelunhälytysohjeet Laatiiyhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssavirka-apusopimukset muidenviranomaistenkanssa Vastaaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunliittyvissä asioissa Vastaayhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssaensihoitopalvelun taloussuunnittelusta Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Vastaaensihoitohenkilöstönhenkilöstöhallinnasta,työvuorosuunnittelustaja koulutuksestasairaanhoitopiirinomanatoimintanatuotetunpalvelunosalta Vastaaensihoitopalvelunajoneuvo-jainfrastruktuurisuunnittelustayhdessä sairaanhoitopiirintukipalveluidenkanssa Huolehtiiensihoitojärjestelmänvalmius-javarautumissuunnittelusta Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely

20 20 Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Hoitotasonensihoitajanaosallistuvatensihoitotehtävienhoitamiseen Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensa ensihoitopalvelunyksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssien käytöstäensihoitopalveluntehtävissä Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjahätäkeskuslaitoksen välilläennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaan poikkeamaan,kutentilanteissa,joissaensihoitopalveluidenkysyntäylittää käytettävissäolevatvoimavarat Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely Ensihoidonkenttäjohtajantärkeinlakisääteinentehtäväon ympärivuorokautinenensihoitovalmiudenylläpitäminen. Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja Toimiiyksittäisenpotilastilanteenvastaavanahoitajana Toimiimonipotilas-/moniviranomaistehtäväntilannejohtajanakunnes päivystäväkenttäjohtajaottaajohtovastuun Raportoitulevilleensihoitopalvelunyksiköille 7.HENKILÖSTÖNKOULUTUSVAATIMUKSETENSIHOITOPALVELUN YKSIKÖISSÄ Ensivasteyksikkö Ensivasteyksikönmuodostaavähintäänkaksiensiauttajatoimintaankoulutettuahenkilöä. KoulutuksentuleeollaEnsihoitokeskuksenhyväksymäriippumattapalveluntuottamistavasta. Perustasonensihoidonyksikkö Perustasonensihoitopalvelunyksikönmuodostaakaksihenkilö,joistatoisenensihoitajanon oltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissa(559/1994) tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuvakoulutusja toisenvähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettu terveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinto. Hoitotasonensihoidonyksikkö HoitotasonensihoitopalvelunyksikössäainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaAMK taikkaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettu sairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30 opintopisteenlaajuisenopintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulun

21 21 kanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidon koulutusohjelmataisellainenhenkilö,jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisetpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännöksethoitotasonkelpoisuudenosalta.toisen onoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuva koulutus. Kenttäjohtaja KenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollonammattihenkilöistä annetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotason ensihoitoonsuuntaavanvähintään30opistopisteenlaajuisenopintokokonaisuuden yhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriön päätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksikenttäjohtajallaonoltavariittävä ensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävänedellyttämäkokemus. Kenttäjohtajavoiliikkuaerilliselläyksiköllätaiosanahoitotasonensihoidonyksikköä,jolloin toisenyksikönhenkilönonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelmataisellainenhenkilö, jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksenpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännökset hoitotasonjakenttäjohtajienkelpoisuudenosalta. Ensihoitolääkäri Ensihoitopalvelunpäivystävänensihoitolääkärinonoltavapääsääntöisestianestesiologianja tehohoidonerikoisalanerikoislääkäri,jokaonsaanutensihoitokeskuksenhyväksymän riittävänperehdytyksenensihoitopalvelussatoimimiseen.ensihoitokeskusvoihyväksyä anestesiologianjatehohoidonloppuvaiheenerikoistuvanensihoidonkoulutukseen tehohoidonkoulutuksenjälkeen.päivystyskelpoisuusarvioidaankoulutuksenaikana.muiden erikoisalojenerikoislääkäreidensoveltuvuusensihoidonkoulutukseenarvioidaan tapauskohtaisestiensihoitokeskuksentoimesta. Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi EnsihoitokeskusjärjestääensihoidontoimijoilleylläpitokoulutustaKYSERVAalueen linjaustenmukaisesti.henkilöstönkoulutuksiinosallistumistaseurataan.lisäksiosaamista seurataanensihoidonnäyttökoejärjestelmällä(web-teoriaosuusjakäytännönosuus)sekä LOVE lääkehoidonnäyttökoejärjestelmällä.ensihoitopalvelunhenkilöstöosallistuumyös ensihoitopalveluntehtävienkannaltakeskeistenmuidenalojen(kuten; kotisairaanhoito/kotisairaalatoiminta,päivystystoiminta,tehohoito,vanhusterveydenhuolto) jamuidenviranomaisten(pelastusviranomainen,poliisi,rajavartiolaitosjapuolustusvoimat) järjestämiinkoulutuksiin.

22 22 8.HÄTÄKESKUKSELLEANNETTAVAOHJEISTUSKOSKIEN ENSIHOITOPALVELUNKÄYTTÖÄ Ensihoitokeskusyhteensovittaalainmukaanerityisvastuualueidensairaanhoitopiirien ensihoitopalveluakoskevatohjeethätäkeskukselleannettaviksi.etelä-savon Sairaanhoitopiirinperuslähtökohdathätäkeskukselleannettavistaohjeistaovatseuraavat: Ensivasteyksiköidenhälyttäminenhätäkeskuksentoimestaperustuuyksittäisessätilanteessa vaintehtävääntuotuunlääketieteelliseenlisäarvoontehtävänsuorittamisessa,jokavoi perustuamerkittäväänhätätilanteeksiarvioiduntilanteenaikahyötyyntaivälittömään lisäkäsientarpeeseen.ensivasteyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissäeikäkantoapunakuinpoikkeustilanteissa. A Btehtävissänoudatetaanlähimmänyksikönperiaatettaensisijaisestihoitotason ensihoidonyksikköä/kenttäjohtoyksikköäkäyttäen,mikälisetoiminta-alueenmaantiede huomioidenontarkoituksenmukaista.tukiyksikkönäkäytetäänensivasteyksikköätai perustasonyksikköä.tukiyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissä. C Dtehtävissäkäytetäänensisijaisestitoiminta-alueenperustasonensihoidonyksikköä, mikälisetoiminta-alueenmaantiedejayksikönsenhetkinenlähtövalmiusaikahuomioon ottaenontarkoituksenmukaista. LääkäriyksikköäkäytetäänennaltalaaditunhälytysohjeenmukaisestiniissäA tehtävissä, joissaselääketieteellisestiarvioidenontarkoituksenmukaista.muissatehtävissäsitä käytetäänhätäkeskuksen/kenttäjohtajan/päivystävänensihoitolääkärinharkinnanmukaan, mikälisilläonpotilaansaavuttamisenkannaltaerityistämerkitystä. Ensihoidonruuhka-japoikkeustilanteenhoitaminentapahtuuennaltasuunnitellun hälytysohjeenmukaisesti,jolloinmyöshoitolaitostenvälisetkiireettömätpotilassiirrot keskeytetäänjakuljetuskapasiteettiohjataankenttäjohtajan/lääkintäjohtajankäyttöön. Päätöksenpotilassiirtojenkeskeyttämisestätekeekenttäjohtaja. Näistäohjeistavoidaanpoiketaainoastaanensihoitopalvelunkenttäjohtajan tilannekohtaisellaohjeella. 9.VIRKA-APU Virka-avullatarkoitetaanviranomaisenantamaaapuatoiselleviranomaiselle,jottaapua pyytäväviranomainenvoisisuoriutuavastuullaanolevantehtävänhoitamisesta. Terveydenhuoltolain40 :nmukaanensihoitopalveluunsisältyymuunmuassapoliisilleja pelastusviranomaiselleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi.virka-avullaei tarkoitetasitä,ettätoimivaltainenviranomainentekeetaivarautuutekemäänomia tehtäviään,kutenesimerkiksiensihoidonvarallaoloamahdollisenomantehtävän suorittamiseenpelastustoimentulipalo-tairäjähdystilanteissa.sensijaanambulanssin henkilökunnankäyttöpalotilanteentyövoimanaonvirka-apua,jonkahälytyskäytännöistä tuleesopiaennalta.virka-avunantamisesta,senepäämisestätairajoittamisestatuleetehdä päätös.sairaanhoitopiirintuleehuolehtiasiitä,ettäpäätösvaltainenterveysviranomainen (ensihoidonkenttäjohtaja)onainatavoitettavissa.ensihoidonhenkilöstöäeisaamäärätä

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Heikki Laukkanen Kunnallistaloustyöryhmän puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkeli 13.9.2010 4 Lähde: Verohallinto Etelä-Savon kuntien tilitetyt kunnallisverot

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus Retkisatamaverkoston tulevaisuuden haasteina ovat: Alueiden yleisvalvontaa Ympäristökasvatus ja valistus Korjaa olemassa olevia rakenteita Olemassa olevien

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Sisältö 1 Johdanto...3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...5 3 Ensihoidon järjestämistapa...6 4 Tavoittamisprosentit...8

Lisätiedot

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Palvelutason ja peruspalveluiden saavutettavuuden kannalta tärkeät ELY-liikenteen vuorot Case: Puumala-Anttola, Juva, Haukivuori, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa,

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. To Be or Wellbe, Oulu 27.9.2011 Sirkku Kivisaari, VTT

Systeemisen muutoksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. To Be or Wellbe, Oulu 27.9.2011 Sirkku Kivisaari, VTT Systeemisen muutoksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä To Be or Wellbe, Oulu 27.9.2011 Sirkku Kivisaari, VTT 2 Jäsennys 1. Systeemisten innovaatioiden tarve 2. Monitasoinen näkökulma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi Arja Väänänen, Hyvinvointikoordinaattori, Mikkelin kaupunki, arja.vaananen(at)mikkeli.fi

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011. Matti Viialainen

MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011. Matti Viialainen MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011 Matti Viialainen Väestönmuutos maakunnittain 1-10/2011* 28.11.2011 Maakuntavaltuusto 2 Muuttoliike maakunnittain 1-10/2011* 28.11.2011 Maakuntavaltuusto 3 Nettomuutto Savonlinnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi Pienten keskusten kehittämiskampanja Pike kampanja 2014-2016 Elävät Kaupunkikeskustat ry (www.kaupunkikeskustat.fi) ja maakuntaliitot:

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

KESÄTEATTERIKILPAILUUN OSALLISTUVAT TEATTERIT/ESITYKSET

KESÄTEATTERIKILPAILUUN OSALLISTUVAT TEATTERIT/ESITYKSET KESÄTEATTERIKILPAILUUN OSALLISTUVAT TEATTERIT/ESITYKSET HUOM! Ajankohtaiset tiedot kannattaa varmistaa kunkin teatteriryhmän omilta nettisivuilta. Ryhmien sivustoilta löytyvät myös tarkat ohjelmistotiedot,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Kj-ryhmä

TILANNEKATSAUS Kj-ryhmä TILANNEKATSAUS Kj-ryhmä 3.3.2015 Jouko Luukkonen PERUSTUSLAKIV 19.2.2015 Esitys ei täytä perustuslain kriteerejä Kansanvaltaisuus Rahoitusperiaatteet Muutettava merkittävästi, jos aiotaan hyväksyä Palautettava

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA

ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Jouko Luukkonen 16.6.2015 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 1 HANKKEEN VALMISTELUSTA 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 MUKANA

Lisätiedot

Mulla on asiaa hankkeessa kerätyt indikaattoritiedot

Mulla on asiaa hankkeessa kerätyt indikaattoritiedot Mulla on asiaa hankkeessa kerätyt indikaattoritiedot Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymän Juvenian hallinnoimassa Mulla on asiaa hankkeessa on kerätty tietoa 7-13-vuotiaiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 19.02.2015 Kokoustiedot Aika 19.02.2015 Torstai klo 17.00-18.20 Paikka TUMA-rakennus, Sammonkatu 12, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 6 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI

Lisätiedot

Kaija Blom suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto. 8.9.2014 Mikkeli. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kaija Blom

Kaija Blom suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto. 8.9.2014 Mikkeli. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kaija Blom Kuntakyselyn tuloksia Itä-Suomesta nuorisotakuun kannalta Miten kunnat ovat järjestäneet nuorten ohjausja palveluverkostoja ja miten ne tukevat nuorisotakuun onnistumista? Kaija Blom suunnittelija Itä-Suomen

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN KOHDEYRITYKSET sosiaalitoimi 2010

TURVALLISUUSJOHTAMISEN KOHDEYRITYKSET sosiaalitoimi 2010 TURVALLISUUSJOHTAMISEN KOHDEYRITYKSET sosiaalitoimi 2010 VALVONTAKOHDELUETTELO Sivu 1/9 ANJALANKOSKEN KAUPUNKI / KASVATUS- JA SOSIAALITYÖ TK: K00238311000 PÄÄTIE 16 46900 ANJALANKOSKI TOL: 85321 puh: 05-2841530

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta SELVITYKSIÄ 2:2014 Helsinki 2014 ISSN 1799-780 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-780 ISBN 978-92-978-3-0 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Lisätiedot

Mika Tuukkanen Kaituentie 29 D 46 50160 Mikkeli 0456512518

Mika Tuukkanen Kaituentie 29 D 46 50160 Mikkeli 0456512518 4.4.2013 RAPORTTI HARJOITTELUSTA Mikkelin kaupunki Ympäristöteknologian koulutusohjelma T571SA Mika Tuukkanen Kaituentie 29 D 46 50160 Mikkeli 0456512518 Hyväksymismerkintä Päivämäärä Allekirjoitus SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014

SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue LAUSUNTO- JA SELVITYSPYYNTÖ 15.9.2014 ISAVI/4403105.07.05/2013 Pohjois -Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen ky kirjaamo@pkssk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 23.09.2014 Kokoustiedot Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Saapuvilla

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

HEMS-yksiköiden sijoittaminen. 6.5.2010 HEMS hallinnointiyksikköhanke

HEMS-yksiköiden sijoittaminen. 6.5.2010 HEMS hallinnointiyksikköhanke HEMS-yksiköiden sijoittaminen 6.5.2010 HEMS hallinnointiyksikköhanke 1 Problematiikka Ensihoidossa ei ole määritelty Arvoja Normeja Tavoitteita Vaihtoehtoiset tavoitteet Nopeasti, mutta vähemmän väestöä

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK)

28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK) 28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK) Projektin taustaa - Etelä-Savossa etenkin hyvälaatuisen harjusoran saatavuus heikentynyt - Ilmeni tarve projektille, jossa tutkitaan aiempaa POSKI selvitystä tarkemmin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen 1 Kunnan-/kaupunginhallituksille jakelun mukaisesti Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen Yleistä Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu tulee

Lisätiedot

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Etelä-Savo Mikkeli 03.12.2015 Dnro ESAELY/1237/2014 Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä KUULUTUS Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto 1 3.12.2013 kello 16.30 Mikkelin kaupungin virastotalon lounashuone Maaherrankatu 9-11 Palvelutaso, liikenne, käyttäjäryhmät,

Lisätiedot

LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET:

LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET: LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET: 1. Viljavuuspalvelu Oy - kerrosala 4.200 ka-m2 - toteutunut vuonna 1992 2. K-Rauta, vaihe 1, Mikkeli - rakennuttaja Kesko Oyj - kerrosala 2.300 ka-m2 - toteutus vuonna 1997

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/6.9.2011 Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

13 HELSINKI KOUVOLA KUOPIO OULU ROVANIEMI voimassa torstaina 19.6.2014 Junatyypit ja -kalustot saattavat poiketa toisistaan!

13 HELSINKI KOUVOLA KUOPIO OULU ROVANIEMI voimassa torstaina 19.6.2014 Junatyypit ja -kalustot saattavat poiketa toisistaan! 13 HELSINKI KOUVOLA KUOPIO OULU ROVANIEMI voimassa torstaina 19.6.2014 junatyyppi > P IC IC P S S IC P IC BUSSI P IC IC P BUSSI BUSSI IC IC² IC IC BUSSI S S IC BUSSI IC IC S BUSSI S/IC junan numero > 719

Lisätiedot

REFERENSSILUETTELO, RAKENNESUUNNITTELU PIENKOHTEET

REFERENSSILUETTELO, RAKENNESUUNNITTELU PIENKOHTEET Sivu 1 / 7 REFERENSSILUETTELO, RAKENNESUUNNITTELU PIENKOHTEET Oy Woikoski Ab, Nurmaa rantasauna, kerrosala yhteensä 64,0 m 2 rakennesuunnittelija Eija Saha suunnittelu v. 2014 Summanen, Juva OKT, kerrosala

Lisätiedot

Juustaipale ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS. 1. Kuntayhtymän taustaa

Juustaipale ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS. 1. Kuntayhtymän taustaa 1. Kuntayhtymän taustaa ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS www.tuustaipale.fi Puhelin (vaihde); 020 703 2900, päivystys 020 703 2914 Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale 1.9.2015

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta

Yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta Peruspalvelulautakunta 17.11.2014 46 LIITE RNO 19 Kunnanhallitus 1.12.2014 131 LIITE NRO 51 Kuntaliitoksen toimeenpanon valmisteluryhmä 23.10.2012 Yhdistymishallitus 29.10.2012 Kuntien valtuustot: Hirvensalmen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: 19.12.2014 klo 12.10 14.30 Paikka: Ravintola Talli / Tallin vintti kokoustila, Patteristonkatu 2, Mikkeli Paikalla: Hirvensalmi: Lönnqvist Jouko,

Lisätiedot

Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin

Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin Väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia. Aluerakenteen muutoksessa asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin uusille alueille ja keskustaajamissa rakentaminen tiivistyy.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 71.000 asukasta Kunta Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

ELY- Laajakaista- hankkeet

ELY- Laajakaista- hankkeet ELY- Laajakaista- hankkeet 15.5.2013 Antero Kauppinen, laajakaista-asiantuntija Pohjois-Savon ELY- keskus maaseutu 15.5.2013 Tavoite Laajakaistatukilain mukainen EU tuki n. 24,6 milj. euroa saatava myönnettyä

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen tausta...

Lisätiedot

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. 1 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Savonlinna. Kuntaraportti

Savonlinna. Kuntaraportti Savonlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012

Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012 Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012 Varpu Valkeinen palveluseteliasiantuntija 040 748 0639, varpu.valkeinen@smartum.fi Smartum

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa

Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Etelä-Savon kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoa Kuntarakenneuudistuksen perustietoa: Työssäkäynti, asiointi, asuminen, väestö, liikenne 17.11.2011 1 Kuntauudistuksen tarkastelunäkökulmat Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kylvö- ja lannoitussuunnitelmat sekä Talous Wisu Viljelysuunnitelmien teettämisestä aiheutuvista kustannuksista avustus on 50 %.

Kylvö- ja lannoitussuunnitelmat sekä Talous Wisu Viljelysuunnitelmien teettämisestä aiheutuvista kustannuksista avustus on 50 %. Karjanjalostus Tuotantoeläinten jalostussuunnitelmista avustus on 50 %. Mikkelin kaupungin Maaseutu- ja tielautakunta osallistuu vuonna 2014 maaseutuelinkeinojen kehittämiseen seuraavin toimenpitein: Ruokinnan

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo KIRKONARKISTOT ENO Rippikirjat 1780 1843 TK 1304 Rippikirjat 1844 1900 28-159 Lastenkirjat 1808 1900 1-98 Syntyneet 1797 1906 1-30 Vihityt

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1 MUISTIO Liite kutsuun 1.9.2015 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1. Kuntayhtymän taustaa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on oikeushenkilönä aloittanut vuonna 1928, jolloin

Lisätiedot

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PÄÄTÖS 3.2.2015 ISAVI/4403/05.07.05/2013 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 13.11.2006 80 Kokousaika Maanantaina 13.11.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot