ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN Valtuuston hyväksymä

2 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet 3.Etelä-Savonensihoitopalveluntehtävätjastrategisettavoitteet 4.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoidonriskianalyysijariskialueet Riskialueet Riskialuekartta Riskialueidenjakautuminenkunnittain Taajamientavoitettavuusajatnykyisistäensihoitopalvelunasemapaikoista 5.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunrakenne Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti alkaen Ensihoitoyksiköt 2013 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius 6.Etelä-Savonensihoitopalvelunjohtaminen Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja 7.Henkilöstönkoulutusvaatimukset Ensivasteyksikkö Perustasonensihoidonyksikkö Hoitotasonensihoidonyksikkö Kenttäjohtaja Ensihoitolääkäri Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi 8.Hätäkeskukselleannettavaohjeistuskoskienensihoitopalvelunkäyttöä 9.Virka-apu 10.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunjärjestäminen Johtamisjärjestelmänhenkilöstö Ensihoitopalvelunhenkilöstö Ensivasteyksiköt Tukipalvelut Aikataulu 11.Tukipalvelut Infrastruktuuri Ajoneuvot Henkilöstönvarustehuoltopalvelu Tietoliikenne Laitehankinnat Apteekki-jakulutustavara 12.Aikataulu 13Tehtävätsopimukset 14.Raportointi 15.Kustannustenkohdentaminen

3 3 1.JOHDANTOJAPALVELUTASOPÄÄTÖKSENHALLINNOLLINENKÄSITTELY Toukokuussa2011voimaantullutterveydenhuoltolaki(HE90/2010)siirtääkuntien järjestämisvastuullaolevansairaankuljetuksensairaanhoitopiirientehtäväksi2013 mennessä.toimintakokonaisuuttakutsutaanjatkossaensihoitopalveluksi,jasiitätulee kiinteäosaterveydenhuollonpäivystyspalveluja.samallaluovutaankäsitteestä sairaankuljetus.jatkossaensihoitopalveluonterveydenhuollontoiminnallinenosa,joka vastaapääasiassahoitolaitostenulkopuolellaolevienkiireellisestähoidontarpeen arvioinnistajakuljetuksesta. Terveydenhuoltolaissajasennojallaannetussasosiaali-jaterveysministeriönasetuksessa ensihoitopalvelustasäädetään,ettäsairaanhoitopiirivahvistaaensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen.tässäpalvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelun järjestämistapa,päätetääntavoiteajoista,joidensisälläensihoitopalveluntulisitavoittaa potilaatsairaanhoitopiirineriosissaerikseenkuvatunriskialuejaottelunmukaisestisekä kuvataantarkemminpalvelunsisältöä. Palvelutasopäätöksessätuleehuomioidaseuraavatseikat(STMOpasEnsihoitopalvelun palvelutasopäätöksentekemisestä2011) Turvataanpalvelutarpeeltaan(riskiluokaltaan)samanlaisillealueillesamantasoinen ensihoitopalvelu Tuotetaankäytössäolevillaresursseillaensihoitopalveluamahdollisimmantehokkaasti Tavoitetaanvaltaosaalueenensihoitoatarvitsevistapotilaistatavanomaisesta elinympäristöstään(koti,työpaikkayms.)alueellisestimääritellyssävasteajassa. Ensihoidonpalvelutasopäätöksenlähtökohtanaonturvatamahdollisimmantasa-arvoisen ensihoitopalvelujensaantietelä-savonsairaanhoitopiirinalueella. EnsihoidonpalvelutasopäätöksenvalmistelustavastaaEtelä-Savonsairaanhoitopiirissä Mikkelinkeskussairaalanensihoitokeskus,jokatoimiiEnsihoitopalvelujen järjestämisvastuussaolevanapalveluyksikkönä.ensihoitokeskuksenylilääkärivastaa käytännössäpalvelutasopäätöksenvalmistelusta. PalvelutasopäätöksenvalmistelussaonmukanaEtelä-SavonSairaanhoitopiirinjohtajan asettamatyöryhmä. Palvelutasopäätösesitystuodaan Etelä-SavonSairaanhoitopiirinhallitukselle,joka tekeeesityksensairaanhoitopiirinvaltuustolle. Nyttehtäväesityskäsittääajanjakson2013vuodenalustajasesisältääportaittainetenevän toiminnankehittämisenensihoitokeskuksellekertyväntilastotiedonjatoiminnan kokonaisvaltaisenarvioinninperusteella.ensihoitotoiminnankehittämistävarten ensihoitokeskukseenperustetaansentoimintaaohjaavajohtoryhmä,jossaovatedustettuina tärkeimmätyhteistyökumppanit.

4 4 2.ENSIHOIDONPALVELUTASOONLIITTYVÄTSÄÄDÖKSETJAOHJEET Terveydenhuoltolaki(HE90/2010) 39 Ensihoitopalvelunjärjestäminen Sairaanhoitopiirinkuntayhtymänonjärjestettäväalueensaensihoitopalvelu.Ensihoitopalvelu onsuunniteltavajatoteutettavayhteistyössäpäivystävienterveydenhuollontoimipisteiden kanssasiten,ettänämäyhdessämuodostavatalueellisestitoiminnallisenkokonaisuuden. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoijärjestääensihoitopalvelunalueellaantaiosassasitä hoitamallatoiminnanitse,järjestämälläensihoitopalvelunyhteistoiminnassaalueen pelastustoimentaitoisensairaanhoitopiirinkuntayhtymänkanssataikkahankkimalla palvelunmuultapalveluntuottajalta. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymätekeeensihoidonpalvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunjärjestämistapa,palvelunsisältö, ensihoitopalveluunosallistuvanhenkilöstönkoulutus,tavoitteetpotilaantavoittamisajastaja muutalueenensihoitopalvelunjärjestämisenkannaltatarpeellisetseikat. Palvelutasopäätöksessäonmääriteltäväensihoitopalvelunsisältösiten,ettäpalveluon toteutettavatehokkaastijatarkoituksenmukaisestijasiinäonotettavahuomioonensihoidon ruuhkatilanteet. 40 Ensihoitopalvelunsisältö Ensihoitopalveluunsisältyy: 1)Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellalukuunottamattameripelastuslaissa (1145/2001)tarkoitettujatehtäviäjatarvittaessapotilaankuljettaminenlääketieteellisesti arvioidentarkoituksenmukaisimpaanhoitoyksikköön. 2)Tarvittaessapotilaan,hänenläheistensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; 3)Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa;ja 4)Virka-avunantaminenpoliisille,pelastusviranomaiselle,rajavartioviranomaisilleja meripelastusviranomaisilleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoipäättääpalvelutasopäätöksessäensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua.ensivastetoiminnallatarkoitetaanhätäkeskuksen kauttahälytettävissäolevanmuunyksikönkuinambulanssinhälyttämistääkillisesti sairastuneentailoukkaantuneenpotilaantavoittamisviiveenlyhentämiseksijayksikön henkilöstönantamaahätäensiapua,jokaonmääriteltyensihoidonpalvelutasopäätöksessä.

5 5 Sosiaali-jaterveysministeriönasetusensihoitopalvelusta( ) 2 Ensihoitopalveluntehtävät 1)Vastattavaensihoitovalmiudenylläpidosta,johdettavaensihoitopalvelunoperatiivista toimintaajalaadittavaohjeetkuljetustaedellyttävienpotilaidenhoitoonohjauksestasekä ohjeetniitätilanteitavarten,joissapotilaseitarvitsekuljetusta; 2)Vastattavaensihoitopalvelunpäivittäistoiminnasta,päivittäistoiminnastapoikkeavista erityistilanteistajaniihinvarautumisesta; 3)Laadittavahälytysohjeetjamuutensihoitopalveluakoskevatohjeetjotka erityisvastuualueenensihoitokeskussovittaayhteenhätäkeskuslaitokselleannettaviksi; 4)Sovittavameripelastusviranomaistenkanssatoimintamalleista,joidenavullaturvataan potilaidenhoitotasonensihoitomeripelastusviranomaistenvastuullaolevissatehtävissä; 5)Sovittavaensihoitopalveluntoiminnassatarvittavienerikoisvarusteidenja kulkuneuvojen käytöstämuidenviranomaistenjatoimijoidenkanssa; 6)Vastattavaalueensaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunkuuluvissa asioissa; 7)Tarvittaessatarkastettavaensihoitopalveluntehtävissäkäytettävienyksiköiden soveltuvuustehtävään,mukaanluettunaensihoitopalveluunkuulumattomatambulanssit; 8)Seurattavajatuotettavaensihoitokeskuksen,aluehallintovirastonjaTerveydenja hyvinvoinninlaitoksenkäyttööntunnuslukujaensihoitopalveluntoiminnasta palvelutasopäätöksentoteutumisenjatoiminnantuloksellisuudenarvioimiseksi; 9)Tuotettavamuitaensihoitopalveluntoiminnankannaltatarkoituksenmukaisia terveydenhuollonpalvelujasiten,kuinsiitäonerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksessa alueellisissaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmassataiensihoidon palvelutasopäätöksessäsovittu; 10)Sovittavapoliisilaitostenkanssasiitä,mitenyhteistoimintaensihoitoaedellyttävissä vaativissapoliisinjohtamissatilanteissajärjestetään(taktinenensihoito) Ensihoitopalvelunpalvelutasopäätöksensisältö Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunsaatavuus,tasojasisältö ensihoitopalveluntoiminta-alueella.palvelutasopäätöksenonperustuttavariskianalyysiin, erilaisiinsairastumis-jaonnettomuusuhkiinjamuihinensihoidontarpeeseenvaikuttaviin paikallisiintekijöihin. Riskianalyysissäonotettavahuomioonalueellavakituisestioleskelevaväestöjasen ikärakenne,vapaa-ajanasutusjamatkailu,liikenteellisetseikatsekäalueenerityiset

6 6 onnettomuusriskitjaniistätodennäköisestiaiheutuvienhenkilövahinkojenmäärä. Palvelutasopäätöksessäonotettavahuomiooneriviranomaistennäkökulmatjariskianalyysit. Palvelutasopäätöksessäsairaanhoitopiirinkuntayhtymänaluejaetaanyhdenneliökilometrin kokoisiksialueiksi,jotkaluokitellaanriskiluokkiin :ssäsäädetyllätavalla. Palvelutasopäätöksessäasetetaankussakinriskialueluokassaohjeellisettavoittamisajat ensihoitopalvelunyksiköillekussakin :nmukaisessatehtäväkiireellisyysluokassa. Ensihoitopalvelunriskialueluokat Riskialueluokka: Riskialueluokka2: Riskialueluokka3: Riskialueluokka4: Riskialueluokka5: enemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa,mutta enemmänkuinyksiviikossa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväviikossa,muttaenemmän kuinyksikuukaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväkuukaudessa,josalueon asutettutaisenläpikulkeekantatietaivaltatie alueellaeiolevakinaistaasutusta Ensihoidontehtäväkiireellisyysluokat Ensihoidonhälytystehtävätjaetaanhätäkeskuksessatehtävänriskinarvionperusteella neljääntehtäväkiireellisyysluokkaanseuraavasti: A-luokantehtävä: B-luokantehtävä: C-luokantehtävä: D-luokantehtävä: korkeariskiseksiarvioituensihoitotehtävä,jossaesi-tai tapahtumatietojenperusteellaonsyytäepäillä,ettäavuntarvitsijan peruselintoiminnotovatvälittömästiuhattuna todennäköisestikorkeariskinenensihoitotehtävä,jossa avuntarvitsijanperuselintoimintojenhäiriöntasostaeikuitenkaan olevarmuutta avuntarvitsijanperuselintoimintojentilaonarvioituvakaaksitai häiriölieväksi,muttatilavaatiiensihoitopalvelunnopeaaarviointia avuntarvitsijantilaonvakaa,eikähänelläoleperuselintoimintojen häiriötä,muttaensihoitopalveluntuleetehdähoidontarpeen arviointi Tavoittamisaikojenmäärittely Palvelutasopäätöksessämääritelläänriskialueluokkakohtaisestikuinkasuuriosuusväestöstä pyritääntavoittamaanvähintäänensivasteyksikkötasoisellayksikölläa-jabtehtäväkiireellisyysluokassaminuutinjakuinkasuuriosuus15minuutinsisällä

7 7 hälytyksestä.c-luokantehtävissämääritelläänriskialueluokkakohtaisesti,kuinkasuuriosuus väestöstäpyritäänensihoitopalvelunyksiköllätavoittamaan30minuutinjad-luokan tehtävissätunninsisällähälytyksestä.kaikissariskialueluokissamääritelläänlisäksi,kuinka suuriosuusväestöstäpyritääna-jab-tehtäväkiireellisyysluokassatavoittamaanhoitotason yksiköllä30minuutinsisällähälytyksestä.tavoittamisaikalasketaansiitä,kunhätäkeskuson hälyttänytyksikönsiihen,kunyksikköilmoittaaolevansakohteessa. Samanriskialueluokanväestöntuleesaadayhdenvertainenpalvelukokosairaanhoitopiirin alueella.sairaanhoitopiirientuleesopiayhtenäisistäkäytännöistäreuna-alueidensa ensihoitotehtävienhoitamisesta. Ensihoitopalvelunyksikötjahenkilöstö Ensihoitopalvelunyksiköllätarkoitetaanensihoitopalvelunoperatiiviseentoimintaan kuuluvaakulkuneuvoajasenhenkilöstöä.ensihoitopalvelunyksiköitävoivatolla ambulanssienlisäksiesimerkiksijohto-jalääkäriautot. Ensihoitopalvelunyksiköidenhenkilöstölläonoltavavähintäänseuraavakoulutus: 1)Ensivasteyksikössävähintäänkahdellahenkilölläensivastetoimintaansoveltuvakoulutus; 2)Perustasonensihoidonyksikössä; a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissa(559/1994)tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoon suuntautuvakoulutus;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö; 3)Hoitotasonensihoidonyksikössä: a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö. Ensihoidonruuhka-jaerityistilanteissavoidaanmomentissamainituistavaatimuksista tilapäisestipoiketa.lisäksimomenttiaeisovelletarajavartiolaitoksenhelikopteriyksikön kokoonpanoonjavarustukseensekämiehistönpätevyyksiintoiminnassa,jostasäädetään meripelastuslaissa(1145/2001)

8 8 Johtamisjärjestelmä Sairaanhoitopiirinkuntayhtymässäonoltavaensihoitopalvelustavastaavalääkäri,jokajohtaa alueenensihoitopalveluajasentoimintaaerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksenja palvelutasopäätöksenmukaisesti.lääkärillätuleeollasoveltuvalääketieteenerikoisalan koulutussekähyväperehtyneisyysensihoitolääketieteeseenjakokemustaensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueenensihoitokeskuksenonjärjestettäväalueellaanympärivuorokautisesti ensihoitolääkärinpäivystysvähintäänyhteentoimipisteeseen.päivystäväensihoitolääkäri johtaatoiminta-alueensatilannekohtaistalääketieteellistätoimintaajavastaahoito-ohjeiden antamisestaensihoidonkenttäjohtajillejamuulleensihoidonhenkilöstölle. Sairaanhoitopiirilläonoltavaympärivuorokaudentoimivatensihoitopalvelunkenttäjohtajat. Kenttäjohtajatovatensihoitopalvelunjärjestämistavastariippumattasairaanhoitopiirinsä ensihoitopalveluntilannejohtajiaensihoitopalvelustavastaavanlääkärinjapäivystävän ensihoitolääkärinalaisuudessa. 10 Ensihoitopalvelunkenttäjohtaja Ensihoitopalvelunkenttäjohtajantehtävänäon: 1)Hoitotasonensihoitajanaosallistuaensihoitotehtävienhoitamiseen; 2)Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensaensihoitopalvelun yksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssienkäytöstäensihoitopalveluntehtävissä; 3)Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjaHätäkeskuslaitoksenvälillä ennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaanpoikkeamaan,kuten tilanteissa,joissaensihoitopalvelujenkysyntäylittääkäytettävissäolevatvoimavarat. EnsihoitopalvelunkenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksi kenttäjohtajallaonoltavaensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävän edellyttämäkokemus.

9 9 3.ETELÄ-SAVONENSIHOITOPALVELUNTEHTÄVÄTJASTRATEGISET TAVOITTEET Terveydenhuoltolain39 :njastm:nasetusensihoitopalvelusta :nmäärittävätetelä-savon SairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelun. Ensihoitopalveluntehtävät Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellajatarvittaessapotilaankuljettaminen lääketieteellisestiarvioidentarkoituksenmukaisimpaanterveydenhuollonyksikköön; Ensihoitovalmiudenylläpitäminen; Tarvittaessapotilaan,hänenläheisensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa; Virka-avunantaminenmuunmuassapoliisillejapelastusviranomaisille,niidenvastuulla olevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiiripäättäätässäpalvelutasopäätöksessämyösensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua. Lisäksivoidaansuorittaatukitehtäviä,mikälitämäkatsotaanyhdessäalueen perusterveydenhuollonkanssatarkoituksenmukaiseksi,eivätkänämätukitehtävätvaaranna ensihoitovalmiuttataimuutoinvaarannapotilasturvallisuutta. Ensihoitopalvelunstrategisettavoitteet Ensihoitopalvelumuodostaatehokkaanjanopeanpalvelukokonaisuudenyhdessä perusterveydenhuollonjaerikoissairaanhoidonpäivystys-jatehohoitopalvelujenkanssa. Kriittisestisairastuneetpotilaattavoitetaanlääketieteellisestiarvioidenhyväksyttävällä viiveelläkokomaakunnanalueella.samantasoistaensihoitopalveluatullaantarjoamaan riskeiltäänjapalvelutarpeeltaansamanlaisillaalueilla.tavoitteenaonosaavan,hyvin johdetunjatehokkaanensihoitopalvelunjärjestäminenetelä-savonsairaanhoitopiirin alueelleluomallatoiminnallinenkokonaisuusilmankuntarajoja.hyväksyttävääonkuitenkin, ettäennakoimattomissaensihoidonruuhkatilanteissa,suuronnettomuuksissataijoissakin erityistilanteissatavoittamisviiveetväistämättäkasvavat. Ensihoitopalvelutoimiipotilaslähtöisestitarjotenasiantuntevaa,vaikuttavaajaoikeaaikaista hoitoaoikeillepotilasryhmille,keskittyenerityisestiväestöninformoimiseen,hoidontarpeen arvioonpotilaanluonataitapahtumapaikallajaohjaamiseen,turvalliseenkotiinjättämiseen sekätarvittaessakuljettamiseenkulloinkintarkoituksenmukaiseenhoitopaikkaan. Tavoitteenaonensihoitopalvelunkorkeatuloksellisuus;tuottavuus,vaikuttavuusja tehokkuus.erityisenäpainopisteenäonkohdentaakäytettävissäolevatresurssitoikein

10 10 hillitsemäänpalvelujenkysynnänkasvua.ensihoitopalveluatehostamallapyritään terveydenhuollonkokonaiskustannustenvähentämiseen. Ensihoitopalvelunyhtenäpainopisteenäontuodaerikoissairaanhoidonerityisosaaminen hoidontarpeenarviossaosaksiperusterveydenhuollonpäätöksentekoa.sillähillitään erikoissairaanhoidontarvettamuodostamallalähipalvelunasaumatonpalvelukokonaisuus omanalueenperusterveydenhuollon,kotisairaanhoidonjavuodeosastotoimintojenkanssa tilanteissa,joissapotilaanhoidontarpeenarvionjälkeeneiolekyseerikoissairaanhoitoa vaativastatilanteesta. Ensihoitopalveluarvostaajakehittääensihoitohenkilöstönsäosaamistalaaja-alaisesti huomioidenikääntyvänväestöntarpeet.ensihoitopalveluonvetovoimainentyöpaikka tarjotenhenkilöstölleendynaamisenkehittymismahdollisuudenjasillävarmistetaanmyös tulevaisuudessaensihoitohenkilöstönsaatavuus. 4.ETELÄ-SAVONENSIHOIDONRISKIANALYYSIJARISKIALUEET Riskialueet EnsihoidonriskianalyysiontoteutettuSTM:nEnsihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisesti.riskianalyysinpohjanaolevariskiruutujaotteluontoteutettuväestötietoihinja Hätäkeskuslaitokseltasaatuihin2010vuodentehtävätilastoihin.Riskiruutujen tehtäväennustemallinkorrelaatiovuonna2010toteutuneisiinensihoitotehtäviinon noin92%. Riskialueetonmuodostettuperustueneririskiruutujenmääräänkokonaisuutena riskiluokissa1 3,huomioidenalueenasukas-jatehtävämäärät2010sekämuutriskiä kohottavattekijät.riskialueetovatmaantieteellisiäkokonaisuuksia,eivätpelkästään taajamia.

11 11 Riskialuekartta

12 12 Riskialueidenjakautuminenkunnittain

13 13 Taajamien tavoitettavuusajat nykyisistä ensihoitopalvelun tukikohdista: Kehättarkoittavat8,15ja30minuutintavoitettavuusaikaa. Tavoitettavuussilloin,kunHirvensalmen,Ristiinan:tjaItä-Savonyksikötovatmukana.

14 14 5.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoitopalvelunrakenne Etelä-SavonSairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelutoimiiosanakokonaisuudesta,jonkatoiminta perustuuyhteenympärivuorokautisestipäivystäväänterveydenhuollonkaikkien erikoisalojentoimipisteeseenmikkelinkeskussairaalassa.kyseinenpäivystyspisteonmyös ainoayleislääkäripäivystyskokosairaanhoitopiirinalueellayöaikaan. Toiminta-alueellayksiköitäkäytetääntarkoituksenmukaisestihätäkeskuksenhälytyksen perusteella.kenttäjohtajaseuraayksiköidenkäyttöäjatarvittaessavoipriorisoidatehtäviäja tehdävalmiussiirtoja(siirtääyksikönasemapaikkaatainostaayksikönvälittömään lähtövalmiuteen). Toiminta-alueenpäivittäistoiminnasta,häiriö-/poikkeus-jaruuhkatilanteiden havaitsemisestajajohtamisestavastaatoiminta-alueenkenttäjohtaja.kenttäjohtajien tarkempitehtäväkuvausonkohdassa6. Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitopalvelunyksikötmuodostavattoiminta-alueita,jotkaonrakennettuniinettä riskialueilla1 2onhoitotason(H+HtaiH+P)ensihoidonyksikönpalvelutsaatavissa30min sisällä.pääosariskialueestavoidaankattaasamoillayksiköillä.perustasonensihoidon yksiköt(p+p)sijoitellaantukiyksiköiksinäilletoiminta-alueilleperustuentehtävämääriin. Lisäksiperustasonyksiköitäsijoitetaanriskialue3:lle.Ensivasteyksikötsijoitellaan pääsääntöisestikaikkiinniihintaajamiin,joissaonriskiruutu1 2alueita.

15 15 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisesti TILANNE 2012 EES 524 EES 534 EES 535 EPS 00 EES 632 EES 521 EES 522 EES 523 EES 531 EES 532 EES 637 EES 51 EES 631 EES 638 EES 636 Savitaipale EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P EES x3x = PALOMIES JoroistenensihoitopalvelutukeutuuVarkauteenjaSuomenniemen Savitaipaleeseen.

16 16 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisestitulevaisuudessa VUODESTA 2013 ALK. RAKENNETTAVA VALMIUS EES 535 EES 524 EPS 00 EES 535 EES 534 EES X2X EES 531 EES 521 EES 522 EES 523 EES 532 EES X3X EES 637 EES 51 EES X3X EES X2X EES X2X EES X2X EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P Savitaipale EES x3x = PALOMIES Kaikkiaesityksessäoleviayksiköitäeisaadakäyntiinvuoden2013alusta. Yksityistensopimuksetsiirtyvätsellaisinaansairaanhoitopiirille.Palomiesten käyttöönperustuvatensihoitoyksikötovatsallittujavainpoikkeustilanteissa. :jenvalmiuksiahaukivuorellajahirvensalmellatulisivahvistaa.

17 17 Ensihoitoyksiköt2013alkaen Yksiköidenkäyttöönvaikuttaalakiinperustuvamääräys,ettäensihoitotehtävissäsaavain poikkeustilanteissakäyttääpelkästäänpelastajiinperustuvaamiehitystä. Yksiköidenkäyttöäontarkasteltavaalueellisenakokonaisuutena,kuntarajateivätvaikuta palvelunkäyttöön. Ensihoitopalvelunyksiköidensijoitteluasemapaikoittain,yksiköidenlukumääräja valmius/varavalmiusaika. Hoitotasonensihoidonyksikötkpl Perustasonensihoidonyksikötkpl Mikkeli 3kpl24h/7vrk Mikkelikpl 1kpl12h/0 Pieksämäki kpl24h/7vrk Pertunmaa 1kpl12h/12h Juva kpl12h/12h Ristiina 1kpl12h/12h Kangasniemi kpl12h/12h Joroinen kpl12h/12h Mäntyharju kpl12h/12h Hirvensalmi kpl12h/12h Puumala kpl12h/12h Ensivasteyksiköt13kpl Mikkeli Pieksämäki Haukivuori Kangasniemi Virtasalmi Jäppilä Juva Puumala Ristiina Mäntyharju Hirvensalmi Pertunmaa Joroinen

18 18 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunsaatavuuskoostuutoiminta-alueittainensihoitoyksiköiden lähtövalmiudesta(asemapaikaltavälittömästi,kotivarallaolosta15min,kotivarallaolostamuu valmius)jatehtävämääristä(päällekkäistehtävät).lähtövalmiudensuunnittelussaon lähtökohtanapidettyriskialueelle1 2sijoitettavaavähintäänyhtälähtövalmiudessaolevaa yksikköä,jokatoimiialuevastuussaomallatoiminta-alueellaan.ensihoitopalvelunsaatavuus perustuu2010etelä-savonhätäkeskuksentehtävätilastointiinjasiitäsaatuun tavoittamisviivearviooneririskiluokissa.tavoitteellistaosuutta(%)onarvioitusuhteessa ensihoitopalveluntoiminta-alueeseen,lähtövalmiuteenjatehtävämääriin. Ensihoitopalvelunsaatavuudenpalvelutasotavoittamisajanmukaanriskiluokka-alueittain kokosairaanhoitopiirinalueellakeskimäärin(hätäkeskuksenhälytyksestä ensihoitopalvelunyksikkökohteessa) A 8min B 15min A+B 30min C 30min D 120 min Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius Esitysyksiköidenlähtövalmiudestakunnittain Asemapaikka Taso Välitönlähtövalmius 15min.Varallaolo Mikkeli H+H 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli P+P Pieksämäki H+P 24/7 Pieksämäki H+P 24/7 Kangasniemi H+P Juva H+P Puumala H+P

19 19 Mäntyharju H+P Ristiina P+P Pertunmaa P+P Joroinen P+P Hirvensalmi P+P Ensihoidontoteutumistaseurataanvuoden2012ja2013aikanajamikälipalvelutasoei vastaalainvaatimuksia,yksiköidensijoitteluaja/taimääräätullaankorjaamaan.tätä koskevatesityksetkäsitelläänsairaanhoitopiirintoimielimissäensihoitokeskuksen esityksestä. 6.ENSIHOITOPALVELUNJOHTAMINEN Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Johtaaensihoitopalvelua Laatiiohjeetensihoitopalveluntoiminnastasekäpäivittäistoiminnanettä päivittäistoiminnastapoikkeavanerityistilanteenosalta Laatiiensihoitopalvelunhälytysohjeet Laatiiyhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssavirka-apusopimukset muidenviranomaistenkanssa Vastaaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunliittyvissä asioissa Vastaayhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssaensihoitopalvelun taloussuunnittelusta Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Vastaaensihoitohenkilöstönhenkilöstöhallinnasta,työvuorosuunnittelustaja koulutuksestasairaanhoitopiirinomanatoimintanatuotetunpalvelunosalta Vastaaensihoitopalvelunajoneuvo-jainfrastruktuurisuunnittelustayhdessä sairaanhoitopiirintukipalveluidenkanssa Huolehtiiensihoitojärjestelmänvalmius-javarautumissuunnittelusta Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely

20 20 Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Hoitotasonensihoitajanaosallistuvatensihoitotehtävienhoitamiseen Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensa ensihoitopalvelunyksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssien käytöstäensihoitopalveluntehtävissä Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjahätäkeskuslaitoksen välilläennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaan poikkeamaan,kutentilanteissa,joissaensihoitopalveluidenkysyntäylittää käytettävissäolevatvoimavarat Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely Ensihoidonkenttäjohtajantärkeinlakisääteinentehtäväon ympärivuorokautinenensihoitovalmiudenylläpitäminen. Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja Toimiiyksittäisenpotilastilanteenvastaavanahoitajana Toimiimonipotilas-/moniviranomaistehtäväntilannejohtajanakunnes päivystäväkenttäjohtajaottaajohtovastuun Raportoitulevilleensihoitopalvelunyksiköille 7.HENKILÖSTÖNKOULUTUSVAATIMUKSETENSIHOITOPALVELUN YKSIKÖISSÄ Ensivasteyksikkö Ensivasteyksikönmuodostaavähintäänkaksiensiauttajatoimintaankoulutettuahenkilöä. KoulutuksentuleeollaEnsihoitokeskuksenhyväksymäriippumattapalveluntuottamistavasta. Perustasonensihoidonyksikkö Perustasonensihoitopalvelunyksikönmuodostaakaksihenkilö,joistatoisenensihoitajanon oltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissa(559/1994) tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuvakoulutusja toisenvähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettu terveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinto. Hoitotasonensihoidonyksikkö HoitotasonensihoitopalvelunyksikössäainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaAMK taikkaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettu sairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30 opintopisteenlaajuisenopintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulun

21 21 kanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidon koulutusohjelmataisellainenhenkilö,jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisetpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännöksethoitotasonkelpoisuudenosalta.toisen onoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuva koulutus. Kenttäjohtaja KenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollonammattihenkilöistä annetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotason ensihoitoonsuuntaavanvähintään30opistopisteenlaajuisenopintokokonaisuuden yhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriön päätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksikenttäjohtajallaonoltavariittävä ensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävänedellyttämäkokemus. Kenttäjohtajavoiliikkuaerilliselläyksiköllätaiosanahoitotasonensihoidonyksikköä,jolloin toisenyksikönhenkilönonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelmataisellainenhenkilö, jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksenpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännökset hoitotasonjakenttäjohtajienkelpoisuudenosalta. Ensihoitolääkäri Ensihoitopalvelunpäivystävänensihoitolääkärinonoltavapääsääntöisestianestesiologianja tehohoidonerikoisalanerikoislääkäri,jokaonsaanutensihoitokeskuksenhyväksymän riittävänperehdytyksenensihoitopalvelussatoimimiseen.ensihoitokeskusvoihyväksyä anestesiologianjatehohoidonloppuvaiheenerikoistuvanensihoidonkoulutukseen tehohoidonkoulutuksenjälkeen.päivystyskelpoisuusarvioidaankoulutuksenaikana.muiden erikoisalojenerikoislääkäreidensoveltuvuusensihoidonkoulutukseenarvioidaan tapauskohtaisestiensihoitokeskuksentoimesta. Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi EnsihoitokeskusjärjestääensihoidontoimijoilleylläpitokoulutustaKYSERVAalueen linjaustenmukaisesti.henkilöstönkoulutuksiinosallistumistaseurataan.lisäksiosaamista seurataanensihoidonnäyttökoejärjestelmällä(web-teoriaosuusjakäytännönosuus)sekä LOVE lääkehoidonnäyttökoejärjestelmällä.ensihoitopalvelunhenkilöstöosallistuumyös ensihoitopalveluntehtävienkannaltakeskeistenmuidenalojen(kuten; kotisairaanhoito/kotisairaalatoiminta,päivystystoiminta,tehohoito,vanhusterveydenhuolto) jamuidenviranomaisten(pelastusviranomainen,poliisi,rajavartiolaitosjapuolustusvoimat) järjestämiinkoulutuksiin.

22 22 8.HÄTÄKESKUKSELLEANNETTAVAOHJEISTUSKOSKIEN ENSIHOITOPALVELUNKÄYTTÖÄ Ensihoitokeskusyhteensovittaalainmukaanerityisvastuualueidensairaanhoitopiirien ensihoitopalveluakoskevatohjeethätäkeskukselleannettaviksi.etelä-savon Sairaanhoitopiirinperuslähtökohdathätäkeskukselleannettavistaohjeistaovatseuraavat: Ensivasteyksiköidenhälyttäminenhätäkeskuksentoimestaperustuuyksittäisessätilanteessa vaintehtävääntuotuunlääketieteelliseenlisäarvoontehtävänsuorittamisessa,jokavoi perustuamerkittäväänhätätilanteeksiarvioiduntilanteenaikahyötyyntaivälittömään lisäkäsientarpeeseen.ensivasteyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissäeikäkantoapunakuinpoikkeustilanteissa. A Btehtävissänoudatetaanlähimmänyksikönperiaatettaensisijaisestihoitotason ensihoidonyksikköä/kenttäjohtoyksikköäkäyttäen,mikälisetoiminta-alueenmaantiede huomioidenontarkoituksenmukaista.tukiyksikkönäkäytetäänensivasteyksikköätai perustasonyksikköä.tukiyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissä. C Dtehtävissäkäytetäänensisijaisestitoiminta-alueenperustasonensihoidonyksikköä, mikälisetoiminta-alueenmaantiedejayksikönsenhetkinenlähtövalmiusaikahuomioon ottaenontarkoituksenmukaista. LääkäriyksikköäkäytetäänennaltalaaditunhälytysohjeenmukaisestiniissäA tehtävissä, joissaselääketieteellisestiarvioidenontarkoituksenmukaista.muissatehtävissäsitä käytetäänhätäkeskuksen/kenttäjohtajan/päivystävänensihoitolääkärinharkinnanmukaan, mikälisilläonpotilaansaavuttamisenkannaltaerityistämerkitystä. Ensihoidonruuhka-japoikkeustilanteenhoitaminentapahtuuennaltasuunnitellun hälytysohjeenmukaisesti,jolloinmyöshoitolaitostenvälisetkiireettömätpotilassiirrot keskeytetäänjakuljetuskapasiteettiohjataankenttäjohtajan/lääkintäjohtajankäyttöön. Päätöksenpotilassiirtojenkeskeyttämisestätekeekenttäjohtaja. Näistäohjeistavoidaanpoiketaainoastaanensihoitopalvelunkenttäjohtajan tilannekohtaisellaohjeella. 9.VIRKA-APU Virka-avullatarkoitetaanviranomaisenantamaaapuatoiselleviranomaiselle,jottaapua pyytäväviranomainenvoisisuoriutuavastuullaanolevantehtävänhoitamisesta. Terveydenhuoltolain40 :nmukaanensihoitopalveluunsisältyymuunmuassapoliisilleja pelastusviranomaiselleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi.virka-avullaei tarkoitetasitä,ettätoimivaltainenviranomainentekeetaivarautuutekemäänomia tehtäviään,kutenesimerkiksiensihoidonvarallaoloamahdollisenomantehtävän suorittamiseenpelastustoimentulipalo-tairäjähdystilanteissa.sensijaanambulanssin henkilökunnankäyttöpalotilanteentyövoimanaonvirka-apua,jonkahälytyskäytännöistä tuleesopiaennalta.virka-avunantamisesta,senepäämisestätairajoittamisestatuleetehdä päätös.sairaanhoitopiirintuleehuolehtiasiitä,ettäpäätösvaltainenterveysviranomainen (ensihoidonkenttäjohtaja)onainatavoitettavissa.ensihoidonhenkilöstöäeisaamäärätä

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä 2.1.2017 1 (5) Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä Aluejohtokunta on tarkastusinsinööri Jorma Mattisen valmistamana tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille, että Savonrannan paloasemalla

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Saate. Vastaanottaja: Median edustajat Pvm: Lähettäjä: Jaana Kokkonen Puhelin:

Saate. Vastaanottaja: Median edustajat Pvm: Lähettäjä: Jaana Kokkonen Puhelin: Saate Vastaanottaja: Median edustajat Pvm: 16.6.2017 Lähettäjä: Jaana Kokkonen Puhelin: 044 770 0574 Asia: Väestönmuutosten ennakkotietoja Sivuja: 1 + 7 Etelä-Savossa 1.1. - 30.4.2017 Kiireellinen Tarkastettavaksi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Heikki Laukkanen Kunnallistaloustyöryhmän puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkeli 13.9.2010 4 Lähde: Verohallinto Etelä-Savon kuntien tilitetyt kunnallisverot

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus Retkisatamaverkoston tulevaisuuden haasteina ovat: Alueiden yleisvalvontaa Ympäristökasvatus ja valistus Korjaa olemassa olevia rakenteita Olemassa olevien

Lisätiedot

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne

Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Liite 11: Seudullisesti tärkeä ELY-liikenne Palvelutason ja peruspalveluiden saavutettavuuden kannalta tärkeät ELY-liikenteen vuorot Case: Puumala-Anttola, Juva, Haukivuori, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa,

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Sisältö 1 Johdanto...3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...5 3 Ensihoidon järjestämistapa...6 4 Tavoittamisprosentit...8

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius... 5 3 Ensihoidon järjestämistapa... 6 4 Tavoittamisprosentit...

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö Sisältö Taustaa Ensihoidon vaikuttavuus Selvitykset kehittämistarpeista Uusi lainsäädäntö ja normit Ensihoidon peruskäsitteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Vertailua valtakunnallisesti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4 HALLITUS 3/2012 26.3.2012 LIITE 4 ASIA 4 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013-2 Sisältö 1 Johdanto...4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...6 3 Ensihoidon

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,5 prosenttia

Lisätiedot

Sulkava. Kuntaraportti

Sulkava. Kuntaraportti Sulkava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.11./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli syyskuussa noin 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,2 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 14.9./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli heinäkuussa noin 3,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.8./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa noin 2,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,5 prosenttia

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. To Be or Wellbe, Oulu 27.9.2011 Sirkku Kivisaari, VTT

Systeemisen muutoksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. To Be or Wellbe, Oulu 27.9.2011 Sirkku Kivisaari, VTT Systeemisen muutoksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä To Be or Wellbe, Oulu 27.9.2011 Sirkku Kivisaari, VTT 2 Jäsennys 1. Systeemisten innovaatioiden tarve 2. Monitasoinen näkökulma

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 217* 15.6.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli huhtikuussa 217 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,7

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo

Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo Maaseudun palvelukeskukset maakunta ja SOTE Suomessa, case Etelä-Savo 100 suomalaista kirkonkylää kuntien keskukset muutoksessa seminaari 16.5.2017 Pentti Mäkinen Maakuntajohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Yhteystiedot Islab, Mikkelin aluelaboratorio c/o Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu 35 37 50100 Mikkeli Opiskelijavastaavat:

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Etelä-Savon PYLL-tulokset

Etelä-Savon PYLL-tulokset Etelä-Savon PYLL-tulokset 14.6.2016 Mikkeli Virpi Pitkänen erityisasiantuntija 27.6.2016 Page 1 Analyysissä olevat alueet ja asukasluvut Kunnat Hirvensalmi 2 326 Joroinen 5 178 Juva 6 616 Kangasniemi 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi HYVINVOINTI OSANA KUNNAN SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi Arja Väänänen, Hyvinvointikoordinaattori, Mikkelin kaupunki, arja.vaananen(at)mikkeli.fi

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011. Matti Viialainen

MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011. Matti Viialainen MAAKUNTAVALTUUSTO 28.11.2011 Matti Viialainen Väestönmuutos maakunnittain 1-10/2011* 28.11.2011 Maakuntavaltuusto 2 Muuttoliike maakunnittain 1-10/2011* 28.11.2011 Maakuntavaltuusto 3 Nettomuutto Savonlinnan

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 20.10.2011, Tampere Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi,

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa

Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa Palvelutason toteuma kiireellisten ensihoitotehtävien osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä 2015 Vaasa 29.4.2016 Taneli Väyrynen Ensihoidon vastuulääkäri Vaasan sairaanhoitopiiri 1. Johdanto Palvelutason

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi Pienten keskusten kehittämiskampanja Pike kampanja 2014-2016 Elävät Kaupunkikeskustat ry (www.kaupunkikeskustat.fi) ja maakuntaliitot:

Lisätiedot

Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, tammikuu klo 9:00

Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, tammikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HELMIIKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, tammikuu 2013 26.2.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Sisällys 1. Etelä-Savon pelastuslaitos... 1 2. Talous... 1 3. Henkilöstö ja uudistuminen... 3 3.1. Henkilöstökoulutukset... 5 3.1.1. Vakinainen henkilöstö... 5 3.1.2. Sivutoiminen

Lisätiedot

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuusto 19.3.2.2012 Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Luonnos 20.2.2012 Tiivistelmä Säädökset: Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

KESÄTEATTERIKILPAILUUN OSALLISTUVAT TEATTERIT/ESITYKSET

KESÄTEATTERIKILPAILUUN OSALLISTUVAT TEATTERIT/ESITYKSET KESÄTEATTERIKILPAILUUN OSALLISTUVAT TEATTERIT/ESITYKSET HUOM! Ajankohtaiset tiedot kannattaa varmistaa kunkin teatteriryhmän omilta nettisivuilta. Ryhmien sivustoilta löytyvät myös tarkat ohjelmistotiedot,

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Kj-ryhmä

TILANNEKATSAUS Kj-ryhmä TILANNEKATSAUS Kj-ryhmä 3.3.2015 Jouko Luukkonen PERUSTUSLAKIV 19.2.2015 Esitys ei täytä perustuslain kriteerejä Kansanvaltaisuus Rahoitusperiaatteet Muutettava merkittävästi, jos aiotaan hyväksyä Palautettava

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työttömien määrä kasvoi Etelä-Savossa vuodentakaisesta 7 % ja koko maassa 17 % Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Työttömien määrä kasvoi Etelä-Savossa vuodentakaisesta 7 % ja koko maassa 17 % Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömien määrä kasvoi Etelä-Savossa vuodentakaisesta 7 % ja koko maassa 17 % Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2013 21.5.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2012 24.4.2012 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ ELOKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2013 20.8.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE

ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE ES-SOTE-PALVELUTUOTANTOALUE ETELÄ-SAVON SAIRAAN- HOITOPIIRIN ALUEEN KUNTIEN HANKE Matti Nupponen sairaanhoitopiirin johtaja Tuottamisvastuualueen muodostaminen Etelä- Savossa 18.3.2015 www.esshp.fi 2 Sote-palvelutuotantoalueet

Lisätiedot

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

5 Etelä-Savo. 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 5 Etelä-Savo 5.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 5.1. ETELÄ-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 2 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden 2005 Työllisyyskatsaus, elokuu 2013 24.9.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA

ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA ETELÄ-SAVON SOTE-ALUEEN PERUSTAMISSUUNNITELMA Jouko Luukkonen 16.6.2015 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 1 HANKKEEN VALMISTELUSTA 16.6.2015 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 MUKANA

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot