ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ALKAEN Valtuuston hyväksymä

2 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet 3.Etelä-Savonensihoitopalveluntehtävätjastrategisettavoitteet 4.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoidonriskianalyysijariskialueet Riskialueet Riskialuekartta Riskialueidenjakautuminenkunnittain Taajamientavoitettavuusajatnykyisistäensihoitopalvelunasemapaikoista 5.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunrakenne Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti Ensihoitoyksiköidensijoittelujatasograafisesti alkaen Ensihoitoyksiköt 2013 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius 6.Etelä-Savonensihoitopalvelunjohtaminen Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja 7.Henkilöstönkoulutusvaatimukset Ensivasteyksikkö Perustasonensihoidonyksikkö Hoitotasonensihoidonyksikkö Kenttäjohtaja Ensihoitolääkäri Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi 8.Hätäkeskukselleannettavaohjeistuskoskienensihoitopalvelunkäyttöä 9.Virka-apu 10.Etelä-SavonEnsihoitopalvelunjärjestäminen Johtamisjärjestelmänhenkilöstö Ensihoitopalvelunhenkilöstö Ensivasteyksiköt Tukipalvelut Aikataulu 11.Tukipalvelut Infrastruktuuri Ajoneuvot Henkilöstönvarustehuoltopalvelu Tietoliikenne Laitehankinnat Apteekki-jakulutustavara 12.Aikataulu 13Tehtävätsopimukset 14.Raportointi 15.Kustannustenkohdentaminen

3 3 1.JOHDANTOJAPALVELUTASOPÄÄTÖKSENHALLINNOLLINENKÄSITTELY Toukokuussa2011voimaantullutterveydenhuoltolaki(HE90/2010)siirtääkuntien järjestämisvastuullaolevansairaankuljetuksensairaanhoitopiirientehtäväksi2013 mennessä.toimintakokonaisuuttakutsutaanjatkossaensihoitopalveluksi,jasiitätulee kiinteäosaterveydenhuollonpäivystyspalveluja.samallaluovutaankäsitteestä sairaankuljetus.jatkossaensihoitopalveluonterveydenhuollontoiminnallinenosa,joka vastaapääasiassahoitolaitostenulkopuolellaolevienkiireellisestähoidontarpeen arvioinnistajakuljetuksesta. Terveydenhuoltolaissajasennojallaannetussasosiaali-jaterveysministeriönasetuksessa ensihoitopalvelustasäädetään,ettäsairaanhoitopiirivahvistaaensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen.tässäpalvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelun järjestämistapa,päätetääntavoiteajoista,joidensisälläensihoitopalveluntulisitavoittaa potilaatsairaanhoitopiirineriosissaerikseenkuvatunriskialuejaottelunmukaisestisekä kuvataantarkemminpalvelunsisältöä. Palvelutasopäätöksessätuleehuomioidaseuraavatseikat(STMOpasEnsihoitopalvelun palvelutasopäätöksentekemisestä2011) Turvataanpalvelutarpeeltaan(riskiluokaltaan)samanlaisillealueillesamantasoinen ensihoitopalvelu Tuotetaankäytössäolevillaresursseillaensihoitopalveluamahdollisimmantehokkaasti Tavoitetaanvaltaosaalueenensihoitoatarvitsevistapotilaistatavanomaisesta elinympäristöstään(koti,työpaikkayms.)alueellisestimääritellyssävasteajassa. Ensihoidonpalvelutasopäätöksenlähtökohtanaonturvatamahdollisimmantasa-arvoisen ensihoitopalvelujensaantietelä-savonsairaanhoitopiirinalueella. EnsihoidonpalvelutasopäätöksenvalmistelustavastaaEtelä-Savonsairaanhoitopiirissä Mikkelinkeskussairaalanensihoitokeskus,jokatoimiiEnsihoitopalvelujen järjestämisvastuussaolevanapalveluyksikkönä.ensihoitokeskuksenylilääkärivastaa käytännössäpalvelutasopäätöksenvalmistelusta. PalvelutasopäätöksenvalmistelussaonmukanaEtelä-SavonSairaanhoitopiirinjohtajan asettamatyöryhmä. Palvelutasopäätösesitystuodaan Etelä-SavonSairaanhoitopiirinhallitukselle,joka tekeeesityksensairaanhoitopiirinvaltuustolle. Nyttehtäväesityskäsittääajanjakson2013vuodenalustajasesisältääportaittainetenevän toiminnankehittämisenensihoitokeskuksellekertyväntilastotiedonjatoiminnan kokonaisvaltaisenarvioinninperusteella.ensihoitotoiminnankehittämistävarten ensihoitokeskukseenperustetaansentoimintaaohjaavajohtoryhmä,jossaovatedustettuina tärkeimmätyhteistyökumppanit.

4 4 2.ENSIHOIDONPALVELUTASOONLIITTYVÄTSÄÄDÖKSETJAOHJEET Terveydenhuoltolaki(HE90/2010) 39 Ensihoitopalvelunjärjestäminen Sairaanhoitopiirinkuntayhtymänonjärjestettäväalueensaensihoitopalvelu.Ensihoitopalvelu onsuunniteltavajatoteutettavayhteistyössäpäivystävienterveydenhuollontoimipisteiden kanssasiten,ettänämäyhdessämuodostavatalueellisestitoiminnallisenkokonaisuuden. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoijärjestääensihoitopalvelunalueellaantaiosassasitä hoitamallatoiminnanitse,järjestämälläensihoitopalvelunyhteistoiminnassaalueen pelastustoimentaitoisensairaanhoitopiirinkuntayhtymänkanssataikkahankkimalla palvelunmuultapalveluntuottajalta. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymätekeeensihoidonpalvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunjärjestämistapa,palvelunsisältö, ensihoitopalveluunosallistuvanhenkilöstönkoulutus,tavoitteetpotilaantavoittamisajastaja muutalueenensihoitopalvelunjärjestämisenkannaltatarpeellisetseikat. Palvelutasopäätöksessäonmääriteltäväensihoitopalvelunsisältösiten,ettäpalveluon toteutettavatehokkaastijatarkoituksenmukaisestijasiinäonotettavahuomioonensihoidon ruuhkatilanteet. 40 Ensihoitopalvelunsisältö Ensihoitopalveluunsisältyy: 1)Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellalukuunottamattameripelastuslaissa (1145/2001)tarkoitettujatehtäviäjatarvittaessapotilaankuljettaminenlääketieteellisesti arvioidentarkoituksenmukaisimpaanhoitoyksikköön. 2)Tarvittaessapotilaan,hänenläheistensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; 3)Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa;ja 4)Virka-avunantaminenpoliisille,pelastusviranomaiselle,rajavartioviranomaisilleja meripelastusviranomaisilleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiirinkuntayhtymävoipäättääpalvelutasopäätöksessäensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua.ensivastetoiminnallatarkoitetaanhätäkeskuksen kauttahälytettävissäolevanmuunyksikönkuinambulanssinhälyttämistääkillisesti sairastuneentailoukkaantuneenpotilaantavoittamisviiveenlyhentämiseksijayksikön henkilöstönantamaahätäensiapua,jokaonmääriteltyensihoidonpalvelutasopäätöksessä.

5 5 Sosiaali-jaterveysministeriönasetusensihoitopalvelusta( ) 2 Ensihoitopalveluntehtävät 1)Vastattavaensihoitovalmiudenylläpidosta,johdettavaensihoitopalvelunoperatiivista toimintaajalaadittavaohjeetkuljetustaedellyttävienpotilaidenhoitoonohjauksestasekä ohjeetniitätilanteitavarten,joissapotilaseitarvitsekuljetusta; 2)Vastattavaensihoitopalvelunpäivittäistoiminnasta,päivittäistoiminnastapoikkeavista erityistilanteistajaniihinvarautumisesta; 3)Laadittavahälytysohjeetjamuutensihoitopalveluakoskevatohjeetjotka erityisvastuualueenensihoitokeskussovittaayhteenhätäkeskuslaitokselleannettaviksi; 4)Sovittavameripelastusviranomaistenkanssatoimintamalleista,joidenavullaturvataan potilaidenhoitotasonensihoitomeripelastusviranomaistenvastuullaolevissatehtävissä; 5)Sovittavaensihoitopalveluntoiminnassatarvittavienerikoisvarusteidenja kulkuneuvojen käytöstämuidenviranomaistenjatoimijoidenkanssa; 6)Vastattavaalueensaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunkuuluvissa asioissa; 7)Tarvittaessatarkastettavaensihoitopalveluntehtävissäkäytettävienyksiköiden soveltuvuustehtävään,mukaanluettunaensihoitopalveluunkuulumattomatambulanssit; 8)Seurattavajatuotettavaensihoitokeskuksen,aluehallintovirastonjaTerveydenja hyvinvoinninlaitoksenkäyttööntunnuslukujaensihoitopalveluntoiminnasta palvelutasopäätöksentoteutumisenjatoiminnantuloksellisuudenarvioimiseksi; 9)Tuotettavamuitaensihoitopalveluntoiminnankannaltatarkoituksenmukaisia terveydenhuollonpalvelujasiten,kuinsiitäonerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksessa alueellisissaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmassataiensihoidon palvelutasopäätöksessäsovittu; 10)Sovittavapoliisilaitostenkanssasiitä,mitenyhteistoimintaensihoitoaedellyttävissä vaativissapoliisinjohtamissatilanteissajärjestetään(taktinenensihoito) Ensihoitopalvelunpalvelutasopäätöksensisältö Palvelutasopäätöksessämääritelläänensihoitopalvelunsaatavuus,tasojasisältö ensihoitopalveluntoiminta-alueella.palvelutasopäätöksenonperustuttavariskianalyysiin, erilaisiinsairastumis-jaonnettomuusuhkiinjamuihinensihoidontarpeeseenvaikuttaviin paikallisiintekijöihin. Riskianalyysissäonotettavahuomioonalueellavakituisestioleskelevaväestöjasen ikärakenne,vapaa-ajanasutusjamatkailu,liikenteellisetseikatsekäalueenerityiset

6 6 onnettomuusriskitjaniistätodennäköisestiaiheutuvienhenkilövahinkojenmäärä. Palvelutasopäätöksessäonotettavahuomiooneriviranomaistennäkökulmatjariskianalyysit. Palvelutasopäätöksessäsairaanhoitopiirinkuntayhtymänaluejaetaanyhdenneliökilometrin kokoisiksialueiksi,jotkaluokitellaanriskiluokkiin :ssäsäädetyllätavalla. Palvelutasopäätöksessäasetetaankussakinriskialueluokassaohjeellisettavoittamisajat ensihoitopalvelunyksiköillekussakin :nmukaisessatehtäväkiireellisyysluokassa. Ensihoitopalvelunriskialueluokat Riskialueluokka: Riskialueluokka2: Riskialueluokka3: Riskialueluokka4: Riskialueluokka5: enemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtävävuorokaudessa,mutta enemmänkuinyksiviikossa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväviikossa,muttaenemmän kuinyksikuukaudessa vähemmänkuinyksiensihoitotehtäväkuukaudessa,josalueon asutettutaisenläpikulkeekantatietaivaltatie alueellaeiolevakinaistaasutusta Ensihoidontehtäväkiireellisyysluokat Ensihoidonhälytystehtävätjaetaanhätäkeskuksessatehtävänriskinarvionperusteella neljääntehtäväkiireellisyysluokkaanseuraavasti: A-luokantehtävä: B-luokantehtävä: C-luokantehtävä: D-luokantehtävä: korkeariskiseksiarvioituensihoitotehtävä,jossaesi-tai tapahtumatietojenperusteellaonsyytäepäillä,ettäavuntarvitsijan peruselintoiminnotovatvälittömästiuhattuna todennäköisestikorkeariskinenensihoitotehtävä,jossa avuntarvitsijanperuselintoimintojenhäiriöntasostaeikuitenkaan olevarmuutta avuntarvitsijanperuselintoimintojentilaonarvioituvakaaksitai häiriölieväksi,muttatilavaatiiensihoitopalvelunnopeaaarviointia avuntarvitsijantilaonvakaa,eikähänelläoleperuselintoimintojen häiriötä,muttaensihoitopalveluntuleetehdähoidontarpeen arviointi Tavoittamisaikojenmäärittely Palvelutasopäätöksessämääritelläänriskialueluokkakohtaisestikuinkasuuriosuusväestöstä pyritääntavoittamaanvähintäänensivasteyksikkötasoisellayksikölläa-jabtehtäväkiireellisyysluokassaminuutinjakuinkasuuriosuus15minuutinsisällä

7 7 hälytyksestä.c-luokantehtävissämääritelläänriskialueluokkakohtaisesti,kuinkasuuriosuus väestöstäpyritäänensihoitopalvelunyksiköllätavoittamaan30minuutinjad-luokan tehtävissätunninsisällähälytyksestä.kaikissariskialueluokissamääritelläänlisäksi,kuinka suuriosuusväestöstäpyritääna-jab-tehtäväkiireellisyysluokassatavoittamaanhoitotason yksiköllä30minuutinsisällähälytyksestä.tavoittamisaikalasketaansiitä,kunhätäkeskuson hälyttänytyksikönsiihen,kunyksikköilmoittaaolevansakohteessa. Samanriskialueluokanväestöntuleesaadayhdenvertainenpalvelukokosairaanhoitopiirin alueella.sairaanhoitopiirientuleesopiayhtenäisistäkäytännöistäreuna-alueidensa ensihoitotehtävienhoitamisesta. Ensihoitopalvelunyksikötjahenkilöstö Ensihoitopalvelunyksiköllätarkoitetaanensihoitopalvelunoperatiiviseentoimintaan kuuluvaakulkuneuvoajasenhenkilöstöä.ensihoitopalvelunyksiköitävoivatolla ambulanssienlisäksiesimerkiksijohto-jalääkäriautot. Ensihoitopalvelunyksiköidenhenkilöstölläonoltavavähintäänseuraavakoulutus: 1)Ensivasteyksikössävähintäänkahdellahenkilölläensivastetoimintaansoveltuvakoulutus; 2)Perustasonensihoidonyksikössä; a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissa(559/1994)tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoon suuntautuvakoulutus;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö; 3)Hoitotasonensihoidonyksikössä: a)ainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma;ja b)toisenensihoitajanonoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussa laissatarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinnontaikkasitä vastaavanaikaisemmantutkinnonsuorittanuthenkilö. Ensihoidonruuhka-jaerityistilanteissavoidaanmomentissamainituistavaatimuksista tilapäisestipoiketa.lisäksimomenttiaeisovelletarajavartiolaitoksenhelikopteriyksikön kokoonpanoonjavarustukseensekämiehistönpätevyyksiintoiminnassa,jostasäädetään meripelastuslaissa(1145/2001)

8 8 Johtamisjärjestelmä Sairaanhoitopiirinkuntayhtymässäonoltavaensihoitopalvelustavastaavalääkäri,jokajohtaa alueenensihoitopalveluajasentoimintaaerikoissairaanhoidonjärjestämissopimuksenja palvelutasopäätöksenmukaisesti.lääkärillätuleeollasoveltuvalääketieteenerikoisalan koulutussekähyväperehtyneisyysensihoitolääketieteeseenjakokemustaensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueenensihoitokeskuksenonjärjestettäväalueellaanympärivuorokautisesti ensihoitolääkärinpäivystysvähintäänyhteentoimipisteeseen.päivystäväensihoitolääkäri johtaatoiminta-alueensatilannekohtaistalääketieteellistätoimintaajavastaahoito-ohjeiden antamisestaensihoidonkenttäjohtajillejamuulleensihoidonhenkilöstölle. Sairaanhoitopiirilläonoltavaympärivuorokaudentoimivatensihoitopalvelunkenttäjohtajat. Kenttäjohtajatovatensihoitopalvelunjärjestämistavastariippumattasairaanhoitopiirinsä ensihoitopalveluntilannejohtajiaensihoitopalvelustavastaavanlääkärinjapäivystävän ensihoitolääkärinalaisuudessa. 10 Ensihoitopalvelunkenttäjohtaja Ensihoitopalvelunkenttäjohtajantehtävänäon: 1)Hoitotasonensihoitajanaosallistuaensihoitotehtävienhoitamiseen; 2)Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensaensihoitopalvelun yksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssienkäytöstäensihoitopalveluntehtävissä; 3)Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjaHätäkeskuslaitoksenvälillä ennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaanpoikkeamaan,kuten tilanteissa,joissaensihoitopalvelujenkysyntäylittääkäytettävissäolevatvoimavarat. EnsihoitopalvelunkenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksi kenttäjohtajallaonoltavaensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävän edellyttämäkokemus.

9 9 3.ETELÄ-SAVONENSIHOITOPALVELUNTEHTÄVÄTJASTRATEGISET TAVOITTEET Terveydenhuoltolain39 :njastm:nasetusensihoitopalvelusta :nmäärittävätetelä-savon SairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelun. Ensihoitopalveluntehtävät Äkillisestisairastuneentailoukkaantuneenpotilaankiireellinenhoitoensisijaisesti terveydenhuollonhoitolaitoksenulkopuolellajatarvittaessapotilaankuljettaminen lääketieteellisestiarvioidentarkoituksenmukaisimpaanterveydenhuollonyksikköön; Ensihoitovalmiudenylläpitäminen; Tarvittaessapotilaan,hänenläheisensäjamuidentapahtumaanosallistenohjaaminen psykososiaalisentuenpiiriin; Osallistuminenalueellistenvarautumis-javalmiussuunnitelmienlaatimiseen suuronnettomuuksienjaterveydenhuollonerityistilanteidenvaralleyhdessämuiden viranomaistenjatoimijoidenkanssa; Virka-avunantaminenmuunmuassapoliisillejapelastusviranomaisille,niidenvastuulla olevientehtäviensuorittamiseksi. Sairaanhoitopiiripäättäätässäpalvelutasopäätöksessämyösensivastetoiminnan sisällyttämisestäosaksiensihoitopalvelua. Lisäksivoidaansuorittaatukitehtäviä,mikälitämäkatsotaanyhdessäalueen perusterveydenhuollonkanssatarkoituksenmukaiseksi,eivätkänämätukitehtävätvaaranna ensihoitovalmiuttataimuutoinvaarannapotilasturvallisuutta. Ensihoitopalvelunstrategisettavoitteet Ensihoitopalvelumuodostaatehokkaanjanopeanpalvelukokonaisuudenyhdessä perusterveydenhuollonjaerikoissairaanhoidonpäivystys-jatehohoitopalvelujenkanssa. Kriittisestisairastuneetpotilaattavoitetaanlääketieteellisestiarvioidenhyväksyttävällä viiveelläkokomaakunnanalueella.samantasoistaensihoitopalveluatullaantarjoamaan riskeiltäänjapalvelutarpeeltaansamanlaisillaalueilla.tavoitteenaonosaavan,hyvin johdetunjatehokkaanensihoitopalvelunjärjestäminenetelä-savonsairaanhoitopiirin alueelleluomallatoiminnallinenkokonaisuusilmankuntarajoja.hyväksyttävääonkuitenkin, ettäennakoimattomissaensihoidonruuhkatilanteissa,suuronnettomuuksissataijoissakin erityistilanteissatavoittamisviiveetväistämättäkasvavat. Ensihoitopalvelutoimiipotilaslähtöisestitarjotenasiantuntevaa,vaikuttavaajaoikeaaikaista hoitoaoikeillepotilasryhmille,keskittyenerityisestiväestöninformoimiseen,hoidontarpeen arvioonpotilaanluonataitapahtumapaikallajaohjaamiseen,turvalliseenkotiinjättämiseen sekätarvittaessakuljettamiseenkulloinkintarkoituksenmukaiseenhoitopaikkaan. Tavoitteenaonensihoitopalvelunkorkeatuloksellisuus;tuottavuus,vaikuttavuusja tehokkuus.erityisenäpainopisteenäonkohdentaakäytettävissäolevatresurssitoikein

10 10 hillitsemäänpalvelujenkysynnänkasvua.ensihoitopalveluatehostamallapyritään terveydenhuollonkokonaiskustannustenvähentämiseen. Ensihoitopalvelunyhtenäpainopisteenäontuodaerikoissairaanhoidonerityisosaaminen hoidontarpeenarviossaosaksiperusterveydenhuollonpäätöksentekoa.sillähillitään erikoissairaanhoidontarvettamuodostamallalähipalvelunasaumatonpalvelukokonaisuus omanalueenperusterveydenhuollon,kotisairaanhoidonjavuodeosastotoimintojenkanssa tilanteissa,joissapotilaanhoidontarpeenarvionjälkeeneiolekyseerikoissairaanhoitoa vaativastatilanteesta. Ensihoitopalveluarvostaajakehittääensihoitohenkilöstönsäosaamistalaaja-alaisesti huomioidenikääntyvänväestöntarpeet.ensihoitopalveluonvetovoimainentyöpaikka tarjotenhenkilöstölleendynaamisenkehittymismahdollisuudenjasillävarmistetaanmyös tulevaisuudessaensihoitohenkilöstönsaatavuus. 4.ETELÄ-SAVONENSIHOIDONRISKIANALYYSIJARISKIALUEET Riskialueet EnsihoidonriskianalyysiontoteutettuSTM:nEnsihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisesti.riskianalyysinpohjanaolevariskiruutujaotteluontoteutettuväestötietoihinja Hätäkeskuslaitokseltasaatuihin2010vuodentehtävätilastoihin.Riskiruutujen tehtäväennustemallinkorrelaatiovuonna2010toteutuneisiinensihoitotehtäviinon noin92%. Riskialueetonmuodostettuperustueneririskiruutujenmääräänkokonaisuutena riskiluokissa1 3,huomioidenalueenasukas-jatehtävämäärät2010sekämuutriskiä kohottavattekijät.riskialueetovatmaantieteellisiäkokonaisuuksia,eivätpelkästään taajamia.

11 11 Riskialuekartta

12 12 Riskialueidenjakautuminenkunnittain

13 13 Taajamien tavoitettavuusajat nykyisistä ensihoitopalvelun tukikohdista: Kehättarkoittavat8,15ja30minuutintavoitettavuusaikaa. Tavoitettavuussilloin,kunHirvensalmen,Ristiinan:tjaItä-Savonyksikötovatmukana.

14 14 5.Etelä-Savonsairaanhoitopiirinensihoitopalvelunrakenne Etelä-SavonSairaanhoitopiirinEnsihoitopalvelutoimiiosanakokonaisuudesta,jonkatoiminta perustuuyhteenympärivuorokautisestipäivystäväänterveydenhuollonkaikkien erikoisalojentoimipisteeseenmikkelinkeskussairaalassa.kyseinenpäivystyspisteonmyös ainoayleislääkäripäivystyskokosairaanhoitopiirinalueellayöaikaan. Toiminta-alueellayksiköitäkäytetääntarkoituksenmukaisestihätäkeskuksenhälytyksen perusteella.kenttäjohtajaseuraayksiköidenkäyttöäjatarvittaessavoipriorisoidatehtäviäja tehdävalmiussiirtoja(siirtääyksikönasemapaikkaatainostaayksikönvälittömään lähtövalmiuteen). Toiminta-alueenpäivittäistoiminnasta,häiriö-/poikkeus-jaruuhkatilanteiden havaitsemisestajajohtamisestavastaatoiminta-alueenkenttäjohtaja.kenttäjohtajien tarkempitehtäväkuvausonkohdassa6. Ensihoitopalveluntoiminta-alueet,yksiköidentasojaniidensijoittelu Ensihoitopalvelunyksikötmuodostavattoiminta-alueita,jotkaonrakennettuniinettä riskialueilla1 2onhoitotason(H+HtaiH+P)ensihoidonyksikönpalvelutsaatavissa30min sisällä.pääosariskialueestavoidaankattaasamoillayksiköillä.perustasonensihoidon yksiköt(p+p)sijoitellaantukiyksiköiksinäilletoiminta-alueilleperustuentehtävämääriin. Lisäksiperustasonyksiköitäsijoitetaanriskialue3:lle.Ensivasteyksikötsijoitellaan pääsääntöisestikaikkiinniihintaajamiin,joissaonriskiruutu1 2alueita.

15 15 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisesti TILANNE 2012 EES 524 EES 534 EES 535 EPS 00 EES 632 EES 521 EES 522 EES 523 EES 531 EES 532 EES 637 EES 51 EES 631 EES 638 EES 636 Savitaipale EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P EES x3x = PALOMIES JoroistenensihoitopalvelutukeutuuVarkauteenjaSuomenniemen Savitaipaleeseen.

16 16 Ensihoitopalvelunyksiköidensijoittelujatasograafisestitulevaisuudessa VUODESTA 2013 ALK. RAKENNETTAVA VALMIUS EES 535 EES 524 EPS 00 EES 535 EES 534 EES X2X EES 531 EES 521 EES 522 EES 523 EES 532 EES X3X EES 637 EES 51 EES X3X EES X2X EES X2X EES X2X EES x2x = H+H/H+P EES x3x = P+P Savitaipale EES x3x = PALOMIES Kaikkiaesityksessäoleviayksiköitäeisaadakäyntiinvuoden2013alusta. Yksityistensopimuksetsiirtyvätsellaisinaansairaanhoitopiirille.Palomiesten käyttöönperustuvatensihoitoyksikötovatsallittujavainpoikkeustilanteissa. :jenvalmiuksiahaukivuorellajahirvensalmellatulisivahvistaa.

17 17 Ensihoitoyksiköt2013alkaen Yksiköidenkäyttöönvaikuttaalakiinperustuvamääräys,ettäensihoitotehtävissäsaavain poikkeustilanteissakäyttääpelkästäänpelastajiinperustuvaamiehitystä. Yksiköidenkäyttöäontarkasteltavaalueellisenakokonaisuutena,kuntarajateivätvaikuta palvelunkäyttöön. Ensihoitopalvelunyksiköidensijoitteluasemapaikoittain,yksiköidenlukumääräja valmius/varavalmiusaika. Hoitotasonensihoidonyksikötkpl Perustasonensihoidonyksikötkpl Mikkeli 3kpl24h/7vrk Mikkelikpl 1kpl12h/0 Pieksämäki kpl24h/7vrk Pertunmaa 1kpl12h/12h Juva kpl12h/12h Ristiina 1kpl12h/12h Kangasniemi kpl12h/12h Joroinen kpl12h/12h Mäntyharju kpl12h/12h Hirvensalmi kpl12h/12h Puumala kpl12h/12h Ensivasteyksiköt13kpl Mikkeli Pieksämäki Haukivuori Kangasniemi Virtasalmi Jäppilä Juva Puumala Ristiina Mäntyharju Hirvensalmi Pertunmaa Joroinen

18 18 Ensihoitopalvelunsaatavuus Ensihoitopalvelunsaatavuuskoostuutoiminta-alueittainensihoitoyksiköiden lähtövalmiudesta(asemapaikaltavälittömästi,kotivarallaolosta15min,kotivarallaolostamuu valmius)jatehtävämääristä(päällekkäistehtävät).lähtövalmiudensuunnittelussaon lähtökohtanapidettyriskialueelle1 2sijoitettavaavähintäänyhtälähtövalmiudessaolevaa yksikköä,jokatoimiialuevastuussaomallatoiminta-alueellaan.ensihoitopalvelunsaatavuus perustuu2010etelä-savonhätäkeskuksentehtävätilastointiinjasiitäsaatuun tavoittamisviivearviooneririskiluokissa.tavoitteellistaosuutta(%)onarvioitusuhteessa ensihoitopalveluntoiminta-alueeseen,lähtövalmiuteenjatehtävämääriin. Ensihoitopalvelunsaatavuudenpalvelutasotavoittamisajanmukaanriskiluokka-alueittain kokosairaanhoitopiirinalueellakeskimäärin(hätäkeskuksenhälytyksestä ensihoitopalvelunyksikkökohteessa) A 8min B 15min A+B 30min C 30min D 120 min Ensihoitopalvelunyksiköidenlähtövalmius Esitysyksiköidenlähtövalmiudestakunnittain Asemapaikka Taso Välitönlähtövalmius 15min.Varallaolo Mikkeli H+H 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli H+P 24/7 Mikkeli P+P Pieksämäki H+P 24/7 Pieksämäki H+P 24/7 Kangasniemi H+P Juva H+P Puumala H+P

19 19 Mäntyharju H+P Ristiina P+P Pertunmaa P+P Joroinen P+P Hirvensalmi P+P Ensihoidontoteutumistaseurataanvuoden2012ja2013aikanajamikälipalvelutasoei vastaalainvaatimuksia,yksiköidensijoitteluaja/taimääräätullaankorjaamaan.tätä koskevatesityksetkäsitelläänsairaanhoitopiirintoimielimissäensihoitokeskuksen esityksestä. 6.ENSIHOITOPALVELUNJOHTAMINEN Ensihoitopalvelustavastaavalääkäri Johtaaensihoitopalvelua Laatiiohjeetensihoitopalveluntoiminnastasekäpäivittäistoiminnanettä päivittäistoiminnastapoikkeavanerityistilanteenosalta Laatiiensihoitopalvelunhälytysohjeet Laatiiyhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssavirka-apusopimukset muidenviranomaistenkanssa Vastaaväestönneuvonnastajatiedottamisestaensihoitopalveluunliittyvissä asioissa Vastaayhdessävastaavanensihoitoesimiehenkanssaensihoitopalvelun taloussuunnittelusta Ensihoitokeskuksenvastaavaensihoitoesimies Vastaaensihoitohenkilöstönhenkilöstöhallinnasta,työvuorosuunnittelustaja koulutuksestasairaanhoitopiirinomanatoimintanatuotetunpalvelunosalta Vastaaensihoitopalvelunajoneuvo-jainfrastruktuurisuunnittelustayhdessä sairaanhoitopiirintukipalveluidenkanssa Huolehtiiensihoitojärjestelmänvalmius-javarautumissuunnittelusta Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely

20 20 Ensihoitopalvelunkenttäjohtajat Hoitotasonensihoitajanaosallistuvatensihoitotehtävienhoitamiseen Useanyksikönjamoniviranomaistilanteissamäärätätoiminta-alueensa ensihoitopalvelunyksiköidenjaalueellaanolevienmuidenambulanssien käytöstäensihoitopalveluntehtävissä Tukeahätäkeskustatilanteissa,joissasairaanhoitopiirinjahätäkeskuslaitoksen välilläennaltasovituistapäivittäistoiminnanohjeistuksistajoudutaan poikkeamaan,kutentilanteissa,joissaensihoitopalveluidenkysyntäylittää käytettävissäolevatvoimavarat Operatiivinenjalääkinnällinentilannejohtaminenomaltaosaltaansekä suuronnettomuustilanteissaesikuntatyöskentely Ensihoidonkenttäjohtajantärkeinlakisääteinentehtäväon ympärivuorokautinenensihoitovalmiudenylläpitäminen. Ensihoitopalvelunhoitotasonensihoitaja Toimiiyksittäisenpotilastilanteenvastaavanahoitajana Toimiimonipotilas-/moniviranomaistehtäväntilannejohtajanakunnes päivystäväkenttäjohtajaottaajohtovastuun Raportoitulevilleensihoitopalvelunyksiköille 7.HENKILÖSTÖNKOULUTUSVAATIMUKSETENSIHOITOPALVELUN YKSIKÖISSÄ Ensivasteyksikkö Ensivasteyksikönmuodostaavähintäänkaksiensiauttajatoimintaankoulutettuahenkilöä. KoulutuksentuleeollaEnsihoitokeskuksenhyväksymäriippumattapalveluntuottamistavasta. Perustasonensihoidonyksikkö Perustasonensihoitopalvelunyksikönmuodostaakaksihenkilö,joistatoisenensihoitajanon oltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissa(559/1994) tarkoitettuterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuvakoulutusja toisenvähintäänterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettu terveydenhuollonammattihenkilötaipelastajatutkinto. Hoitotasonensihoidonyksikkö HoitotasonensihoitopalvelunyksikössäainakintoisenensihoitajanonoltavaensihoitajaAMK taikkaterveydenhuollonammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettu sairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30 opintopisteenlaajuisenopintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulun

21 21 kanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidon koulutusohjelmataisellainenhenkilö,jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksen mukaisetpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännöksethoitotasonkelpoisuudenosalta.toisen onoltavavähintäänterveydenhuollonammattihenkilö,jollaonensihoitoonsuuntautuva koulutus. Kenttäjohtaja KenttäjohtajanonoltavaensihoitajaAMKtaikkaterveydenhuollonammattihenkilöistä annetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanuthoitotason ensihoitoonsuuntaavanvähintään30opistopisteenlaajuisenopintokokonaisuuden yhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-jakulttuuriministeriön päätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelma.lisäksikenttäjohtajallaonoltavariittävä ensihoidonhallinnollinenjaoperatiivinenosaaminenjatehtävänedellyttämäkokemus. Kenttäjohtajavoiliikkuaerilliselläyksiköllätaiosanahoitotasonensihoidonyksikköä,jolloin toisenyksikönhenkilönonoltavaensihoitajaamktaikkaterveydenhuollon ammattihenkilöistäannetussalaissatarkoitettulaillistettusairaanhoitaja,jokaonsuorittanut hoitotasonensihoitoonsuuntaavanvähintään30opintopisteenlaajuisen opintokokonaisuudenyhteistyössäsellaisenammattikorkeakoulunkanssa,jossaonopetus-ja kulttuuriministeriönpäätöksenmukaisestiensihoidonkoulutusohjelmataisellainenhenkilö, jokatäyttääensihoitopalveluakoskevanasetuksenpykälän11 mukaisetsiirtymäsäännökset hoitotasonjakenttäjohtajienkelpoisuudenosalta. Ensihoitolääkäri Ensihoitopalvelunpäivystävänensihoitolääkärinonoltavapääsääntöisestianestesiologianja tehohoidonerikoisalanerikoislääkäri,jokaonsaanutensihoitokeskuksenhyväksymän riittävänperehdytyksenensihoitopalvelussatoimimiseen.ensihoitokeskusvoihyväksyä anestesiologianjatehohoidonloppuvaiheenerikoistuvanensihoidonkoulutukseen tehohoidonkoulutuksenjälkeen.päivystyskelpoisuusarvioidaankoulutuksenaikana.muiden erikoisalojenerikoislääkäreidensoveltuvuusensihoidonkoulutukseenarvioidaan tapauskohtaisestiensihoitokeskuksentoimesta. Ylläpitokoulutusjakoulutuksenarviointi EnsihoitokeskusjärjestääensihoidontoimijoilleylläpitokoulutustaKYSERVAalueen linjaustenmukaisesti.henkilöstönkoulutuksiinosallistumistaseurataan.lisäksiosaamista seurataanensihoidonnäyttökoejärjestelmällä(web-teoriaosuusjakäytännönosuus)sekä LOVE lääkehoidonnäyttökoejärjestelmällä.ensihoitopalvelunhenkilöstöosallistuumyös ensihoitopalveluntehtävienkannaltakeskeistenmuidenalojen(kuten; kotisairaanhoito/kotisairaalatoiminta,päivystystoiminta,tehohoito,vanhusterveydenhuolto) jamuidenviranomaisten(pelastusviranomainen,poliisi,rajavartiolaitosjapuolustusvoimat) järjestämiinkoulutuksiin.

22 22 8.HÄTÄKESKUKSELLEANNETTAVAOHJEISTUSKOSKIEN ENSIHOITOPALVELUNKÄYTTÖÄ Ensihoitokeskusyhteensovittaalainmukaanerityisvastuualueidensairaanhoitopiirien ensihoitopalveluakoskevatohjeethätäkeskukselleannettaviksi.etelä-savon Sairaanhoitopiirinperuslähtökohdathätäkeskukselleannettavistaohjeistaovatseuraavat: Ensivasteyksiköidenhälyttäminenhätäkeskuksentoimestaperustuuyksittäisessätilanteessa vaintehtävääntuotuunlääketieteelliseenlisäarvoontehtävänsuorittamisessa,jokavoi perustuamerkittäväänhätätilanteeksiarvioiduntilanteenaikahyötyyntaivälittömään lisäkäsientarpeeseen.ensivasteyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissäeikäkantoapunakuinpoikkeustilanteissa. A Btehtävissänoudatetaanlähimmänyksikönperiaatettaensisijaisestihoitotason ensihoidonyksikköä/kenttäjohtoyksikköäkäyttäen,mikälisetoiminta-alueenmaantiede huomioidenontarkoituksenmukaista.tukiyksikkönäkäytetäänensivasteyksikköätai perustasonyksikköä.tukiyksikköäeikäytetäautomaattisestikaikissakorkeariskisissä tehtävissä. C Dtehtävissäkäytetäänensisijaisestitoiminta-alueenperustasonensihoidonyksikköä, mikälisetoiminta-alueenmaantiedejayksikönsenhetkinenlähtövalmiusaikahuomioon ottaenontarkoituksenmukaista. LääkäriyksikköäkäytetäänennaltalaaditunhälytysohjeenmukaisestiniissäA tehtävissä, joissaselääketieteellisestiarvioidenontarkoituksenmukaista.muissatehtävissäsitä käytetäänhätäkeskuksen/kenttäjohtajan/päivystävänensihoitolääkärinharkinnanmukaan, mikälisilläonpotilaansaavuttamisenkannaltaerityistämerkitystä. Ensihoidonruuhka-japoikkeustilanteenhoitaminentapahtuuennaltasuunnitellun hälytysohjeenmukaisesti,jolloinmyöshoitolaitostenvälisetkiireettömätpotilassiirrot keskeytetäänjakuljetuskapasiteettiohjataankenttäjohtajan/lääkintäjohtajankäyttöön. Päätöksenpotilassiirtojenkeskeyttämisestätekeekenttäjohtaja. Näistäohjeistavoidaanpoiketaainoastaanensihoitopalvelunkenttäjohtajan tilannekohtaisellaohjeella. 9.VIRKA-APU Virka-avullatarkoitetaanviranomaisenantamaaapuatoiselleviranomaiselle,jottaapua pyytäväviranomainenvoisisuoriutuavastuullaanolevantehtävänhoitamisesta. Terveydenhuoltolain40 :nmukaanensihoitopalveluunsisältyymuunmuassapoliisilleja pelastusviranomaiselleniidenvastuullaolevientehtäviensuorittamiseksi.virka-avullaei tarkoitetasitä,ettätoimivaltainenviranomainentekeetaivarautuutekemäänomia tehtäviään,kutenesimerkiksiensihoidonvarallaoloamahdollisenomantehtävän suorittamiseenpelastustoimentulipalo-tairäjähdystilanteissa.sensijaanambulanssin henkilökunnankäyttöpalotilanteentyövoimanaonvirka-apua,jonkahälytyskäytännöistä tuleesopiaennalta.virka-avunantamisesta,senepäämisestätairajoittamisestatuleetehdä päätös.sairaanhoitopiirintuleehuolehtiasiitä,ettäpäätösvaltainenterveysviranomainen (ensihoidonkenttäjohtaja)onainatavoitettavissa.ensihoidonhenkilöstöäeisaamäärätä

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä

Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Etelä-Savon kuntatalouden kipupisteitä Heikki Laukkanen Kunnallistaloustyöryhmän puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkeli 13.9.2010 4 Lähde: Verohallinto Etelä-Savon kuntien tilitetyt kunnallisverot

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen tausta...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/6.9.2011 Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: 19.12.2014 klo 12.10 14.30 Paikka: Ravintola Talli / Tallin vintti kokoustila, Patteristonkatu 2, Mikkeli Paikalla: Hirvensalmi: Lönnqvist Jouko,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

Vuosiraportti Carean ensihoitopalvelun toiminnasta 2013

Vuosiraportti Carean ensihoitopalvelun toiminnasta 2013 Liite nro 1 Hallitus 23.5.2014 1/23 Vuosiraportti Carean ensihoitopalvelun toiminnasta 2013 29.04.2014 Petri Loikas Osastonylilääkäri 2/23 Sisältö: 1. Keskeisimmät järjestelmämuutokset 2013 alusta 2. Palvelutason

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4332-P21449 FCG

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015. 1 luku KUNTAYHTYMÄ. Nimi ja kotipaikka

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015. 1 luku KUNTAYHTYMÄ. Nimi ja kotipaikka ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Kv 17.6.2013 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin kehitys sai valtakunnallista huomiota... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o... 10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot