ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016"

Transkriptio

1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen hallinnollinen käsittely 2. Ensihoidon palvelutasoon liittyvät säädökset ja ohjeet 3. Itä-Savon ensihoitopalvelun tehtävät ja strategiset tavoitteet 4. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon riskianalyysi ja riskialueet 5. Itä-Savon Ensihoitopalvelun rakenne Kenttäjohtoalue Ensihoitoyksiköiden toiminta-alue ja sijoittelu Ensihoitopalvelun saatavuus Ensihoitolääkäripäivystys 6. Itä-Savon ensihoitopalvelun johtaminen Päivystyksen ja ensihoidon tulosyksikkö Kenttäjohtajat Hoitotason ensihoitajat Päivystävä ensihoitolääkäri 7. Henkilöstön koulutusvaatimukset Ensiauttajat Ensihoitohenkilöstö Ensihoitolääkärit 8. Hätäkeskukselle annettava ohjeistus koskien ensihoitopalvelun käyttöä 9. Itä-Savon Ensihoitopalvelun järjestäminen Johtamisjärjestelmän henkilöstö Ensihoitopalvelun henkilöstö Ensivasteyksiköt Tukipalvelut Aikataulu 10 Tehtävät sopimukset 11. Raportointi

3 1. JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY Uusi terveydenhuoltolaki ( /1326) velvoittaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemään alueensa ensihoidon palvelutasosta päätöksen. Palvelutasopäätöksessä tulee huomioida seuraavat seikat (Opas Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen tekemisestä; Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:11) Turvataan palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille samantasoinen ensihoitopalvelu Tuotetaan käytössä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti Tavoitetaan valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka yms.) alueellisesti määritellyssä vasteajassa. Lähtökohtana on tehdä palvelutasopäätös, joka turvaa mahdollisimman tasa-arvoisen ja tasalaatuisen ensihoitopalvelujen saannin koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelusta vastaa Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Savonlinnan keskussairaalan päivystyksen- ja ensihoidon tulosyksikkö, joka toimii Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuussa olevana palveluyksikkönä. Ensihoidon vastuulääkäri vastaa käytännössä palvelutasopäätöksen valmistelusta. Palvelutasopäätös esitetään x Itä-Savon Sairaanhoitopiirin hallitukselle hyväksyttäväksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto käsittelee palvelutasopäätöksen x ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET Terveydenhuoltolaki ( /1326) 39 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet.

4 40 Ensihoitopalvelun sisältö Ensihoitopalveluun sisältyy: 1) Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön. 2) Tarvittaessa potilaan, hänen läheistensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 3) Osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 4) Virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaiselle, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta ( ) 2 Ensihoitopalvelun tehtävät Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensihoitopalvelua järjestäessään: 1) Vastattava ensihoitovalmiuden ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa ja laadittava ohjeet kuljetusta edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta sekä ohjeet niitä tilanteita varten, joissa potilas ei tarvitse kuljetusta; 2) Vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta; 3) Laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi; 4) Sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan potilaiden hoitotason ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä; 5) Sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja kulkuneuvojen käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; 6) Vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa asioissa; 7) Tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien yksiköiden soveltuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit; 8) Seurattava ja tuotettava ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi; 9) Tuotettava muita ensihoitopalvelun toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon palveluja siten, kuin siitä on erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa alueellisissa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tai ensihoidon palvelutasopäätöksessä sovittu;

5 10) Sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (Taktinen ensihoito). 4 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisältö Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Riskianalyysissä on otettava huomioon alueella vakituisesti oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon eri viranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskiluokkiin 5 :ssä säädetyllä tavalla. Palvelutasopäätöksessä asetetaan kussakin riskialueluokassa ohjeelliset tavoittamisajat ensihoitopalvelun yksiköille kussakin 6 :n mukaisessa tehtäväkiireellisyysluokassa. 8 Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuuluvaa kulkuneuvoa ja sen henkilöstöä. Ensihoitopalvelun yksiköitä voivat olla ambulanssien lisäksi esimerkiksi johto- ja lääkäriautot. Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöllä on oltava vähintään seuraava koulutus: 1) Ensivasteyksikössä vähintään kahdella henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva koulutus; 2) Perustason ensihoidon yksikössä; a) Ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus; ja b) Toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö; 3) Hoitotason ensihoidon yksikössä: a) Ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma; ja b)toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan 2 momentissa mainituista vaatimuksista tilapäisesti poiketa. Lisäksi 2 momenttia ei sovelleta rajavartiolaitoksen helikopteriyksikön kokoonpanoon ja varustukseen sekä miehistön pätevyyksiin toiminnassa, josta säädetään meripelastuslaissa (1145/2001).

6 9 Johtamisjärjestelmä Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka johtaa alueen ensihoitopalvelua ja sen toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus sekä hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen ja kokemusta ensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on järjestettävä alueellaan ympärivuorokautisesti ensihoitolääkärin päivystys vähintään yhteen toimipisteeseen. Päivystävä ensihoitolääkäri johtaa toiminta-alueensa tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja vastaa hoito-ohjeiden antamisesta ensihoidon kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon henkilöstölle. Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat. Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa. 10 Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on: 1) Hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen; 2) Usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä; 3) Tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.

7 3. ITÄ-SAVON ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT JA STRATEGISET TAVOITTEET Ensihoitopalvelun tehtävät Terveydenhuoltolain 39 :n ja STM:n asetus ensihoitopalvelusta 2 :n määrittävät Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun tehtävät. Lisäksi ensihoitopalvelu voi suorittaa terveydenhuoltolain 25 :n mukaisia palveluja ja muita tarpeelliseksi katsottavia tukitehtäviä mikäli tämä katsotaan yhdessä alueen perusterveydenhuollon kanssa tarkoituksenmukaiseksi. Ensihoitopalvelun strategiset tavoitteet Ensihoitopalvelu toimii potilaslähtöisesti tarjoten asiantuntevaa, vaikuttavaa ja oikea aikaista hoitoa oikeille potilasryhmille, keskittyen hoidon tarpeen arvioon potilaan luona tai tapahtumapaikalla ja ohjaamiseen sekä tarvittaessa kuljettamiseen suoraan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean palvelukokonaisuuden hätätilanteissa yhdessä hätäkeskuksen sekä erikoissairaanhoidon päivystys- ja tehohoitopalvelujen kanssa mahdollistaen potilaan oikean hoitopolun eri erikoisalojen kanssa. Ensihoitopalvelu muodostaa lähipalveluna saumattoman palvelukokonaisuuden alueen perusterveydenhuollon, kotisairaanhoidon ja vuodeosastotoimintojen kanssa tuoden erityisosaamista hoidon tarpeen arviointiin osana palvelukokonaisuutta ja päätöksentekoa. Ensihoitopalvelu toimii yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena ilman kuntarajoja. Toiminnassa huomioidaan kokonaistaloudellisesti hoitoketjujen saumaton toiminnallisuus. Ensihoitopalvelu tuottaa alueensa siirtokuljetuspalvelut, ja on mukana kehittämässä erityisvastuualueen kiireettömien potilassiirtojen koordinointia. Ensihoitopalvelun strategiset tavoitteet pohjautuvat SOSTERI:n strategiaan.

8 Sosterin strategia. 4. ITÄ-SAVON ENSIHOIDON RISKIANALYYSI JA RISKIALUEET Alueen perustiedot (Lähde: Tilastokeskus, Kela, Etelä-Savon maakunta) Sairaanhoitopiirin nimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Väkiluku edellisen vuoden lopussa Sairastavuusindeksi 134,2 (Kela 2010, vakioimaton) Alueen kokonaispinta-ala (km2) 5711,90 km2 Josta vesi- tai merialueita (km2) 2022,80 km2, 35,4 (%) Kesämökit (2010)

9 Väestöennuste Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Lähde: Tilastokeskus) Väestöennuste ikäluokittain ja prosenttiosuus koko väestöstä ikäluokat 2010 %- osuus 2020 %- osuus 2030 %- osuus 2040 %- osuus 0-14 v , , , , v , , , ,5 yli 65- v , , , ,7 yhteensä Riskialueet Ensihoidon riskianalyysi on toteutettu STM:n Ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukaisesti. Riskianalyysin pohjana oleva riskiruutujaottelu on toteutettu Väestörekisterikeskuksen ja Hätäkeskuslaitokselta saadun 2010 tehtävätilastoihin perustuen. Riskiruutujen tehtäväennustemallin korrelaatio vuonna 2010 toteutuneisiin ensihoitotehtäviin on 85,5%. Riskiluokat Riskiluokka Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Luokka 5 Selite Yli 1 ensihoitotehtävä (A/B) vrk:ssa Alle 1 ensihoitotehtävä (A/B) vrk:ssa, mutta yli 1 viikossa Alle 1 ensihoitotehtävä (A/B) viikossa, mutta yli 1 kuukaudessa Alle 1 ensihoitotehtävä (A/B) kuukaudessa, jos alue on asuttu tai sen läpi kulkee valta- tai kantatie Ei vakinaista asutusta

10 Riskialuekartta

11 Riskialueiden jakautuminen kunnittain Kunta Tehtävämäärä Solujen määrä Asukasluku (=pinta-ala) Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Kaikki yhteensä Riskialueet Kunta Kaikki yhteensä Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Kaikki yhteensä

12 5. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun rakenne Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu muodostuu toiminnallisesti yhdestä toiminta-alueesta, johon liittyy yksi ympärivuorokautisesti päivystävä terveydenhuollon toimipiste Savonlinnassa. Lisäksi virka-aikana on lääkäripäivystys terveysasemilla (Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi ja Sulkava). Toiminnallisesti yhdellä toiminta-alueella ensihoitoyksiköitä käytetään tarkoituksenmukaisesti ja tarvittaessa kenttäjohtaja voi tehdä valmiussiirtoja (siirtää yksikön asemapaikkaa tai nostaa yksikön välittömään lähtövalmiuteen). Toiminta-alueen päivittäistoiminnasta, häiriö-/poikkeus- ja ruuhkatilanteiden havaitsemisesta ja johtamisesta vastaa toiminta-alueen kenttäjohtaja. Kenttäjohtajien tarkempi tehtäväkuvaus on kohdassa 6. Ensihoitopalvelun toiminta-alue, yksiköiden taso ja niiden sijoittelu Ensihoitopalvelun yksiköt muodostavat yhden toiminnallisen alueen niin että hoitotason yksikön palvelut on saatavissa noin 30 min sisällä. Perustason yksikkö sijoitetaan tukiyksiköksi Savonlinnan kaupunkialueelle. Yksiköiden sijoittelu perustuu riskinarvioon, aiemmin toteutuneisiin ensihoidon tehtävämääriin ja väestöennusteisiin sekä ottaen huomioon alueen vesistöt, kesämökit ja turismi. Ensivasteyksiköt sijoitetaan pääsääntöisesti kaikkiin taajamiin tukemaan ensihoitoyksiköitä ja lyhentämään hoidonalkamisviiveitä korkeariskisillä hätätilapotilailla. 15 ja 30 minuutin tavoittamisajat ensihoitopalvelun ajoneuvojen asemapaikoilta.

13 Ensihoitopalvelun yksiköt ja ensivasteyksiköt KYS lääkäriyksikkö Kenttäjohtaja

14 Ensihoitopalvelun yksiköiden sijoittelu asemapaikoittain Hoitotason ensihoidon yksiköt 5 kpl Savonlinna Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Sulkava Perustason ensihoidon yksiköt 2 kpl Savonlinna Savonlinna (pelastustoimi) Ensivasteyksiköt 8 kpl Savonlinna (+ Savonranta) Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Sulkava (+ Lohikoski) Ensihoitopalvelun saatavuus Ensihoitopalvelun saatavuus koostuu ensihoitoyksiköiden lähtövalmiudesta (asemapaikalta välittömästi, varallaolosta 15 min) ja tehtävämääristä (päällekkäistehtävät). Lähtövalmiuden suunnittelussa on lähtökohtaisesti pyritty sijoittamaan käytettävät yksiköt niin, että ne toimivat oman asemapaikkansa lähialueen ensihoidon yksikkönä turvaten tasapuolinen ja laadukas ensihoitopalvelun saatavuus koko alueella. Ensihoitopalvelun saatavuus perustuu 2010 Etelä-Savon hätäkeskuksen tehtävätilastointiin ja siitä saatuun tavoittamisviivearvioon eri riskiluokissa. Tavoitteellista osuutta (%) on arvioitu suhteessa ensihoitopalvelun toiminta-alueeseen, lähtövalmiuteen ja aiemmin toteutuneisiin tehtävämääriin. Ensihoitopalvelun saatavuuden tavoitteellinen palvelutaso tavoittamisajan mukaan riskiluokkaalueittain (hätäkeskuksen välittämästä hälytyksestä ensihoitopalvelun yksikkö kohteessa) A/B -tehtävät Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö A/B-tehtävät Hoitotason yksikkö C-tehtävät Ambulanssi D-tehtävät Ambulanssi Riskiluokka 8 min 15 min 30 min 30 min 120 min Luokka 1 90% 95% 95% 95% 95% Luokka 2 50% 85% 90% 95% 95% Luokka 3 35% 80% 90% 80% 95% Luokka 4 10% 45% 80% 70% 95% Luokka 5 Ei määritellä Ei määritellä Ei määritellä

15 Ensihoitopalvelun yksiköiden lähtövalmius Yksiköiden lähtövalmius asemapaikoittain Asemapaikka taso lähtövalmius välitön varallaolo arkisin varallaolo la-su Savonlinna H+P 24/7 Savonlinna P+P 24/7 Savonlinna * P+P 24/7 Kerimäki H+P 07-19/ Punkaharju H+P 07-19/ Rantasalmi H+P 07-19/ Sulkava H+P 07-19/ Savonlinna* (pelastustoimi (A ja B) tehtävät). Kenttäjohtaja toimii ensihoitajana yksikössä ES 721. Tämän yksikön toisen ensihoitajan tulee olla vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus.

16 6. ENSIHOITOPALVELUN JOHTAMINEN Päivystyksen ja ensihoidon tulosyksikkö Ensihoito kuuluu vuoden 2013 alusta Päivystyksen ja ensihoidon tulosyksikköön. Ylilääkäri Vastaa ensihoidon ohjeistuksen hyväksymisestä ja osallistuu osaltaan ohjeistuksen laatimiseen. Ylilääkäri on nimetty katastrofipäälliköksi ja toimii valmiustyöryhmässä. Tulosyksikköpäällikkönä on budjettivastuussa ensihoidon toiminnasta. Tekee hankintapäätökset hankintaesitysten pohjalta ja hyväksyy laskut. Vastaa yhteistyössä ensihoidon vastuulääkärin kanssa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun liittyvissä asioissa Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Johtaa ensihoitopalvelua Laatii ensihoitopalvelun hälytysohjeet Valmistelee yhdessä pelastuslaitoksen ensihoitopäällikön kanssa virkaapusopimukset muiden viranomaisten kanssa Vastaa yhdessä pelastuslaitoksen ensihoitopäällikön kanssa sidosryhmäyhteistyöstä Vastaa yhdessä pelastuslaitoksen ensihoitopäällikön kanssa ensihoitopalvelun taloussuunnittelusta Kuuluu KYS erva-alueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmään. Ryhmän tehtävänä on ohjata ensihoitokeskuksen toimintaa ja harmonisoida alueen ensihoitoa. Pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö Vastaa ensihoitohenkilöstön henkilöstöhallinnasta, työvuorosuunnittelusta ja koulutussuunnittelusta yhteistyössä ensihoidon vastuulääkärin kanssa Vastaa ensihoitopalvelun ajoneuvo- ja infrastruktuurisuunnittelusta Osallistuu kenttäjohtajatoimintaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Ensihoitopalvelun kenttäjohtajat Hoitotason ensihoitajana osallistuu ensihoitotehtävien hoitamiseen Määrää usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa toiminta-alueen ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä Tukee hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalveluiden kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat Lisäksi tehtäviin kuuluu toimia tarvittaessa muissa alueen ambulansseissa, sairaanhoitajana työvuorolistojen mukaisesti keskussairaalan ensiavussa, leikkausosastolla ja teho-osastolla

17 Suunnitella ja toteuttaa koulutusta sairaalassa ja sairaalan ulkopuolisen ensihoidon piirissä sekä osallistuu kotisairaalatoimintaan Ensihoitopalvelun hoitotason ensihoitaja Toimii yksittäisen potilastilanteen vastaavana hoitajana Toimii monipotilas-/moniviranomaistehtävän tilannejohtajana kunnes päivystävä kenttäjohtaja ottaa johtovastuun Raportoi tuleville ensihoitopalvelun yksiköille HENKILÖSTÖN KOULUTUSVAATIMUKSET ENSIHOITOPALVELUN YKSIKÖISSÄ Ensivasteyksikkö Ensivasteyksikön muodostaa vähintään kaksi ensiauttajatoimintaan koulutettua henkilöä. Koulutuksen tulee olla erityisvastuualueen Ensihoitokeskuksen hyväksymä. Perustason ensihoidon yksikkö Perustason ensihoitopalvelun yksikön muodostaa kaksi henkilöä, joista toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus ja toisen vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinto. Hoitotason ensihoidon yksikkö Hoitotason ensihoitopalvelun yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma tai sellainen henkilö, joka täyttää ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukaiset pykälän 11 mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta. Toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Kenttäjohtaja Kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opistopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja

18 operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. Kenttäjohtaja voi liikkua erillisellä yksiköllä tai osana hoitotason ensihoidon yksikköä. Kenttäjohtajan toimiessa yksikössä ES 721 tulee yksikön toisen ensihoitajan olla vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan henkilöstön kelpoisuus vaatimuksista tilapäisesti poiketa. Päivystävä ensihoitolääkäri Ensihoitopalvelun päivystävä ensihoitolääkäri toimii KYS erva-alueen ensihoitokeskuksen palveluksessa. Päivystävä ensihoitolääkäri johtaa toiminta-alueensa ensihoitopalvelujen tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja vastaa hoito-ohjeiden antamisesta alueen ensihoidon kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon henkilöstölle. Ylläpitokoulutus ja koulutuksen arviointi ISSHP:n päivystyksen- ja ensihoidon tulosyksikkö järjestää henkilöstölle ylläpitokoulutusta koskien ensihoitopalvelussa toimimista. Henkilöstön koulutuksiin osallistumista seurataan. Lisäksi henkilöstön osaamista seurataan ensihoidon näyttökoejärjestelmällä (web-teoriaosuus ja käytännön osuus) sekä LOVE lääkehoidon näyttökoejärjestelmällä. Lisäksi ensihoitopalvelun henkilöstö osallistuu ensihoitopalvelun tehtävien kannalta keskeisten muiden erikoisalojen (esim. kotisairaanhoito/kotisairaala-toiminta, päivystystoiminta, tehohoito, vanhusterveydenhuolto) ja muiden viranomaisten (pelastusviranomainen, poliisi, rajavartiolaitos ja puolustusvoimat) järjestämiin koulutuksiin. 8. HÄTÄKESKUKSELLE ANNETTAVA OHJEISTUS KOSKIEN ENSIHOITOPALVELUN KÄYTTÖÄ KYS ERVA-alueen Ensihoitokeskus sovittaa yhteen lain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelua koskevat ohjeet hätäkeskuslaitokselle annettavaksi. Itä-Savon Sairaanhoitopiirin peruslähtökohdat hätäkeskukselle annettavista ohjeista ovat seuraavat: Ensivasteyksiköiden hälyttäminen hätäkeskuksen toimesta perustuu yksittäisessä tilanteessa vain tehtävään tuotuun lääketieteelliseen lisäarvoon tehtävän suorittamisessa, joka voi perustua merkittävään hätätilanteeksi arvioidun tilanteen aikahyötyyn tai välittömään lisäkäsien tarpeeseen. Ensivasteyksikköä ei hälytetä automaattisesti kaikkiin korkeariskisiin tehtäviin. A-B tehtävissä noudatetaan lähimmän yksikön periaatetta ensisijaisesti hoitotason ensihoidon yksikköä/kenttäjohtoyksikköä käyttäen, mikäli se toiminta-alueen maantiede huomioiden on tarkoituksenmukaista. Tukiyksikkönä käytetään ensivasteyksikköä tai perustason yksikköä. Tukiyksikköä ei käytetä automaattisesti kaikissa korkeariskisissä tehtävissä. C-D tehtävissä käytetään ensisijaisesti toiminta-alueen lähintä ja tarkoituksenmukaisinta ensihoidon yksikköä, mikäli se toiminta-alueen maantiede ja yksikön sen hetkinen lähtövalmiusaika huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista. Lääkäriyksikköä käytetään ennalta laaditun hälytysohjeen mukaisesti niissä A tehtävissä, joissa se lääketieteellisesti arvioiden on tarkoituksenmukaista. Muissa tehtävissä sitä käytetään

19 hätäkeskuksen/kenttäjohtajan/päivystävän ensihoitolääkärin harkinnan mukaan, mikäli sillä on potilaan saavuttamisen tai hoidon kannalta erityistä merkitystä. Ensihoidon ruuhka- ja poikkeustilanteen hoitaminen tapahtuu ennalta suunnitellun hälytysohjeen mukaisesti, jolloin myös hoitolaitosten väliset kiireettömät potilassiirrot keskeytetään ja kuljetuskapasiteetti ohjataan kenttäjohtajan/lääkintäjohtajan käyttöön. Päätöksen potilassiirtojen keskeyttämisestä tekee kenttäjohtaja. Näistä perusohjeista voidaan poiketa ainoastaan ensihoitopalvelun johdon tilapäisellä ohjeella. 9. ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN Ensihoitopalvelu järjestetään Itä-Savon Sairaanhoitopiirissä seuraavasti: Johtamisjärjestelmän henkilöstö ISSHP:n päivystyksen- ja ensihoidon tulosyksikkö toimii Savonlinnan keskussairaalassa. Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ensihoidolla on ensihoidon vastuulääkäri. Pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö johtaa yhdessä ensihoidon vastuulääkärin kanssa toimintaa edellä kuvatun toiminnan osalta. Kenttäjohtajat toimivat Itä-Savon Sairaanhoitopiirin viroissa, ja heidän esimiehenään toimii vastaava kenttäjohtaja ja ensihoidon vastuulääkäri. Ensihoitopalvelun henkilöstö Ensihoitopalvelun henkilöstö ensivastehenkilöstö mukaan lukien toimii kokonaisuudessaan Etelä- Savon pelastuslaitoksen palveluksessa. Ensivasteyksiköt Ensivasteyksiköiden palvelukokonaisuus hankitaan Etelä-Savon Pelastuslaitokselta ja harkinnan mukaan muilta ensivastepalvelun tarjoamiseen pystyviltä organisaatioilta mikäli tämä on ensihoitopalvelujen järjestämiskokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. TUKIPALVELUT Infrastruktuuri Ensihoitopalvelun tarvitsemasta hallinnon, miehistön ja ajoneuvojen infrastruktuurin hankinnasta, sovitaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa tehtävässä yhteistoimintasopimuksessa. Asemapaikkojen infrastruktuurissa priorisoidaan ensisijaisesti perusterveydenhuollon muiden toimipisteiden läheisyys synergisten toimintojen aikaansaamiseksi. Ensihoitopalvelun tarvitsemien päivystystilojen hankinnasta ja käytöstä sovitaan Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Ajoneuvot Ensihoitopalveluiden tarvitsemien ajoneuvojen kilpailutuksesta ja hankinnasta kokonaispalveluperiaatteella vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos.

20 Ensihoitohenkilöstön varustehuolto-, taloushallinto-, sekä henkilöstöpalvelut Ensihoitopalvelun henkilöstön tarvitsemat varustehuoltopalvelut sovitaan pelastuslaitoksen yhteistyösopimuksessa. Ensihoitopalveluiden tarvitsema laskutuspalvelu KELA:n, asiakasmaksujen sekä vakuutusmaksujen osalta sovitaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksessa. Henkilöstöpalvelut sovitaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksessa. Tietoliikenne Ensihoitopalveluiden tarvitsemat tietoliikennetarvikkeet, ohjelmat ja yhteydet sovitaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksessa lukuun ottamatta viranomaisverkon käyttöön liittyviä tarvikkeita ja yhteyksiä. Laitehankinnat Ensihoitopalvelun tarvitsemat laitehankinnat sovitaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksessa. Apteekki- ja kulutustavara Ensihoitopalveluiden tarvitsemat apteekkipalvelut sekä kulutustavarapalvelut sovitaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksessa. AIKATAULU alkaen Ensihoitopalvelut järjestetään Itä-Savon Sairaanhoitopiirin alueella terveydenhuoltolain 39 mukaisesti. Ensihoitopalvelut järjestetään yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa. Vuoden 2012 aikana ryhdytään terveydenhuoltolain 39 edellyttämiin valmisteleviin toimenpiteisiin. 10. TEHTÄVÄT SOPIMUKSET Yhteistoimintasopimus ensihoitopalveluista Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa huomioiden virka-apusopimus ja sopimus hoitolaitossiirtojen toteuttamisesta alkaen Taktisen ensihoidon sopimus poliisilaitoksen kanssa

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen tausta...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ENSIHOIDON KEHITTÄMISSTRATEGIA VUOTEEN 2010

KAAKKOIS-SUOMEN ENSIHOIDON KEHITTÄMISSTRATEGIA VUOTEEN 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KAAKKOIS-SUOMEN ENSIHOIDON KEHITTÄMISSTRATEGIA VUOTEEN 2010 Raportti Päivi Mäenpää Kotka 2006 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 27. 1 Copyright Kymenlaakson

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 aika: Tiistai 19.10.2011 klo 18.00 18.20 paikka: kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Selvitys 1 (14) Eduskunnan oikeusasiamies Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Asia Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter.

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. 3.2008 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Syyskokous Vaasassa: Terveydenhuoltolakiesitys keskipisteenä Ministeri Risikko: Ensihoidolla ja sairaankuljetuksella entistä suurempi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot