Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04."

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/ /2012 PERLA 40 Terveydenhuoltolaki astui voimaan Laki määrää sairaanhoitopiirin järjestämään alueensa ensihoidon viimeistään alkaen. laki määrittää ensihoitopalvelun sisällöksi sairaankuljetuksen, ensihoidon ja lääkinnällisen pelastustoiminnan. Asetus ensihoitopalveluista tarkentaa sairaanhoitopiirin ensihoidon tehtävät. Ensihoidon on vastattava päivittäisestä toiminnasta, poikkeavista erityistilanteista ja muusta varautumisesta, laadittava hälytysohjeet, sovittava toimintamalleista eri viranomaisten välillä, tuotettava tilastoja, vastattava palvelutasopäätöksestä, vastattava henkilöstön osaamisesta, järjestää alueelle kenttäjohtajat jne. Terveydenhuoltoasetuksen säännökset koskevat myös soveltuvin osin hoitolaitosten välisiä potilassiirtoja silloin, kun potilaan tilan edellyttämän hoidon ja valvonnan turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää potilaan kuljettamiseen ensihoitopalvelun tai muun toimintayksikön ambulanssia. Pirkanmaalla siirtokuljetusten koordinoinnista tulee vastaamaan erityisvas tuualueen ensihoitokeskus. Kun siirtokuljetusten koordinointi käynnistyy ensihoitokeskuksen tehtävänä, ei hätäkeskus enää välitä kiireettömiä siir tokuljetuksia. Ensihoidon uudistus sai alkunsa apulaiskansleri Jonkan kiinnitettyä huo mioita sairaankuljetusten ja ensihoitojärjestelmän vakaviin ongelmiin ja suoranaisiin puutoksiin 2007 vuonna. Jonkan lausunto otettiin huomioon laadittaessa uutta terveydenhuoltolakia. Terveydenhuoltolain tavoitteena on luoda kattava ja tasapuolinen ensihoitojärjestelmä koko maahan siten, että ensihoitopalvelu muodostaisi alueellisen kokonaisuuden ja saumattoman palveluketjun sairaaloiden päivystystoiminnan kanssa. Nykyistä suurempi väestöpohja ja maantieteellinen alue mahdollistavat toiminnan kokonaisvaltaisen suunnittelun. Samalla palvelun järjestäjien vastuita ja tehtäviä selkeytetään ja päällekkäisiä tehtäviä karsitaan. Uudistuksessa sairaankuljetus ja ensihoito integroidaan tiiviisti terveydenhuollon palveluketjuun. Toiminta on suunniteltava ja toteutettava yhdessä päivystävien terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. Toiminta suunnitellaan kokonaisuutena alueellisten tarpeiden ja tarjolla olevien päivystyspisteiden mukaan siten, että väestö saa mahdollisimman tasavertaiset palvelut. Sairaanhoitopiiri voi valita ensihoitopalvelun järjestämistavan tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistyössä alueen pelastustoimen kanssa tai hankkimalla palvelun muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Uuden terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoitopiirit voivat myös kilpailuttaa ensihoitotehtävät. Pirkanmaan ensihoitopalvelun strategisena tavoitteena on samantasoisten ensihoitopalvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan

2 samanlaisilla alueilla. Tavoitteena on osaavan, hyvin johdetun ja tehokkaan ensihoitopalvelun järjestäminen Pirkanmaalle luomalla toiminnallinen maakunnallinen kokonaisuus ilman kunta- ja aluerajoja. Terveydenhuoltolaissa ja sen nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta säädetään, että sairaanhoitopiiri tekee ja vahvistaa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyytää kuntien lasuntoja ensihoidon palvelutasopäätöksestä mennessä. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelujen toiminta-alueella. Palvelupäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin sekä muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Riskianalyysissä huomioidaan alueella vakinaisesti oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava eri viranomaisten näkökulmat sekä riskianalyysit. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin asetuksen 5 :ssä säädetyllä tavalla. Palvelutasopäätöksessä asetetaan kussakin riskialueluokassa ohjeelliset tavoittamisajat ensihoitopalvelun yksiköille jokaisessa asetuksen 6 :n mukaisessa tehtäväkiireellisyysluokassa. Ensihoitopalvelun alueet jaetaan viiteen eri luokkaan. Ensimmäisen riskiluokan alueita on ainoastaan Tampereella ja Nokialla. Toisen riskiluokan alueita on kaikissa suuremmissa kuntakeskuksissa. Pälkäneellä Onkkaalan alue kuuluu luokkaan 2. Aitoo on luokassa 3 samoin Luopioisten kirkonkylä.riskiluokkien 3,4 ja 5 alueita on kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Ensihoiyksiköitä Pälkäneelle on arvioitu yksi, joka on sijoitettu Onkkaalan terveyskeskuksen yhteyteen. Tätä tukee mm. Valtatie 12:sta läheisyys, koska tavoiteaika 2. riskiluokassa tulee olla 8 minuuttia. Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiirin tulee sopia yhtenäisistä käytännöistä reuna-alueidensa ensihoitotehtävien hoitamisesta. Ensihoitotehtävän saatavuus riippuu ensihoitoyksikön lähtövalmiudesta ja tehtävämääristä(päällekkäisyyksistä). Shp:lle suurimmat haasteet tasapuolisen palvelun luomiseksi muodostavat 2- ja 3- riskialueet, joita on kaikissa suuremmissa taajamissa. Lääketieteellisesti hyväksyttävät potilaiden tavoittamisajat turvataan sijoittamalla näille riskialueille vähintää osavuorokauden ajan välittömässä lähtövalmiudessa oleva ensihoitoyksikkö ja tätä valmiutta tuetaan niillä ensihoitoyksiköillä, joilla on ympärivuorokautinen lähtövalmius. Hoitotasoiset yksiköt sijoitetaan alueelle niin,että ne tavoittavat potilaat enintään 30 minuutissa. Hoitotasoiset yksiköt toimivat aluevastuussa omilla ensihoitoalueellaan. Ensihoitopalvelu sisältää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella myös hoitolaitosten väliset potilassiirtokuljetukset. Ensihoitokeskus koordinoi ja yhteensovittaa kiireettämiä potilassiirtokuljetuksia. Asianomaiset yksiköt ovat ensihoitokeskuksen käytettävissä esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa. Kiireettömien potilaskuljetusten kilpailutus on

3 tehty ja hankintapäätökset ovat lainvoimaisia. Toiminta käynnistyy kaksivaiheisesti ja alkaen. Palvelutasopäätöksen toteutumista tulee seurata säännöllisesti ja palvelutasopäätöstä on päivitettävä tarvittaessa. Terveydenhuoltolain mukaan sairanahoitopiirin kuntayhtymä voi päättää ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Pirkanmaan siaraanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös sisältää ensivastetoiminnan. Ensihoidon kustannuksia ei enää ensi vuoden alusta lähtien peritä erityisvelvoitemaksun kautta. Ensihoidon kustannukset laskutetaan samalla periaatteella kuin muutkin erikoissairaanhoidon palvelut eli ennakkolaskutuksena kaksi kertaa kuukaudessa ja tasauslaskutus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee jäsenkuntien antamat lausunnot palvelutasopäätösesityksistä, minkä jälkeen sairaanhoitopiirin valtuusto tekee siitä päätöksen kokouksessaan Valmisteluvaiheessa on ollut esillä kolme erilaista palvelutaso- ja kustannustenjakomallia (1, 2 ja 3). Asiaa on käsitelty kaksi kertaa kunnanjohtajien kokouksessa. Niissä sekä sen jälkeen käytyjen keskustelujen pohjalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri esittää kunnille palvelutasomallia 2, joka on kuvattu taulukossa 2 sekä kustannusjakomallia 2, joka on kuvattu taulukossa 3. Palvelutaso- ja kustannusjakomallit 1 ja 3 on kuvattu liitteessä 1-5. Pälkäneen vuosikustannukset palvelutasomalli ja kustannustenjakomalli 2:ssa on kiireellisten sairaankujetusten osalta euroa/vuosi, ensihoitokeskuksesta osuus on euroa/vuosi ja kiireettömien potilassiirtokuljetusten osuus on euroa/vuosi. Ensivasteesta vuosikustannuksia kertyy euroa. Nämä yhteensä tekevät euroa/vuosi eli asukasta kohden noin 37 euroa/vuosi (asukkaita oli 6880). Kustannustenjako tapahtuu kustannustenjakomalli 2:ssa 50% asukasmäärän perusteella ja 50% käytetyn ajan perusteella. Pälkäneelle kuitenkin halvin malli olisi asukaspohjamallinen kustannustenjakomalli 1 ja toiseksi halvimpana mallina on kustannustenjakomalli 3, joka perustuu 30% käytetyn ajan perusteella ja 70% asukasmäärän perusteella lasketuista kustannuksista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille keskitetyn ensihoitopalvelun etuna on tasalaatuisemman palvelun tuottaminen samanlaisilla riskialueilla. Lisäksi ensihoidon taso parantuu alueella ja sen toiminta tehostuu. Kustannuksiltaan ensihoitopalvelu tulee selkeästi kasvamaan verrattuna nykyiseen malliin tuottaa sairaankuljetuspalveluja. Vuonna 2011 maksoimme sairaankuljetuksista euroa ja vuodelle 2012 osuus on hieman yli euroa. Siirtokuljetukset sisältyvät terveyskeskuksen hoitopäivän hintaan. Pälkäneen kunta kannattaa palvelutasomallia 2, joka turvaa mallia 1 paremmin koulutetun ja pätevyysvatimukset täyttävän henkilöstön riittävyyden koko Pirkanmaan alueella. Kustannustenjakomalleista Pälkäne kannattaa 1. vaihtoehtoa, jota sovelletaan mm- aluepelastuslaitoksen osalta, mutta on valmis hyväksymään vaihtoehdon 3, jos 1. vaihtoehto ei ole mahdollinen. Kustannustenjakomallilla 1 Pälkäneen kunnan osuus on euroa/vuosi ja kustannustejakomallilla 3 osuus on euroa/vuosi. Joka tapauksessa kustannusten kasvu on merkittävä

4 verrattuna aiempiin vuosiin. Tosin ensihoitopalvelun tasokin tulee paranemaan. Pälkäneen kunta esittääkin huolensa kustannusten kasvuun ja edellyttää palvelutasopäätöksen toteutumisen seurantaa säännöllisesti ja toteutumaraportointia kunnille. Liitteenä 2 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös sekä siihen kuuluvat liitteet 1-6 Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä lausunnon Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksestä ja esittää asian kunnanhallitukselle. Päätös Puheenjohtaja Rainer Zeitlin jääväsi itsensä ensihoidon palvelutasopäätösesityksen käsittelyn ajaksi ajaksi ja puheenjohtajana toimi Eero Lindholm. Suvi Rantanen valittiin pykälän pöytäkirjantarkastajaksi. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. PERLA 70 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan palauttaa ensihoidon palvelutason uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa huomioidaan valtuuston kokouksessa ja sitä edeltäneessä infossa pidetyt puheenvuorot ja toiveet palvelun ja kustannusten tasosta. Uutta palvelutasopäätöstä tullaan käsittelemään lokakuun ylimääräisessä hallituksessa. Ylimääräinen valtuuston kokouks pidetään , jossa tehdään Pirkanmaata koskeva päätös. Kangasalan johtava ylilääkäri Sari Mäkinen on toimittanut kehyskuntarenkaan kunnille aineiston koskien Pshp:n tilaajarenkaiden pääneuvottelijakokouksessa läpikäytyä ensimmäistä uutta versiota palvelutaso pää tök sestä. Palvelutasopäätös on ajatuksena tehdä kahdelle vuodelle, jonka toimivuutta ja kustannuksia tullaan arvioimaan. Kahden vuoden toiminnasta saadun ar vion pe rus teel la laa di taan uusi palvelutasopäätös. Vaihtoehto 1: - riskiluokittain voidaan palvelutasoa ja yksiköiden saavutettavuutta porrastaa. Tämä on lain mukaan mahdollista. - riskiluokka 1 alueella (Tampere ja Nokia) yksiköt olisivat 24/7 välittömässä lähtövalmiudessa -riski luokka 2-5 alueilla lähtövalmius yöaikaan olisi 15 min, klo 7-22 lähtöval mius välitön -yksiköiden määrä sama kuin pöydälle jätetyssä esityksessä - H+P tason yksiköiden määrää lisätään P+P tilalle kuntien toivomuksen H+mukaan Akaalle, Hämeenkyröön, Pälkäneelle, Ruovedelle (muutoin samat H+kuin pöydälle jääneessä esityksessä eli Lempäälä ja Parkano oli jo H+huomioitu tässä esityksessä alkuperäisiin lisättynä) - KELA on toimittanut tiedot Kela- kustannusten osalta STM:öön, josta PSHP saa tiedot. - Laskutus suunniteltu toteutettavaksi ennakkolaskutuksena 2 vkon välein ja tasauslaskulla todellisten kustannusten mukaan, kustannustenjakomallista riippuen. Arviolta säästö pöydeälle jääneeseen esitykseen n e.

5 Vaihtoehto 2: Toinen vaihtoehto olisi vähentää yksiköiden määrää, mutta pitää lähtövalmius välittömänä 24/7 kaikil la riskialueilla. Alkuperäisen palvelutason mallia 3 ku kaan kun ta ei al ku peräisistä ehdotuksista kannattanut, joka oli lähellä tätä mallia. Ohessa Kujansuun materiaali, jossa siis ensihoidon (=kiireinen sairaankuljetus) kustannukset eri kus tannustenjakomallien mukaan ja kaikki kustannukset (ensihoito=kiireinen sairaankuljetus, ensivaste, kiireeettömät siirtokuljetukset, ensihoitokeskus) eri kustannustenjakomalleilla. Mahdollisesti Virrat ja Valkeakoski ei tule hyväksymään vaihtoehtoa 1. koska se heikentää heidän nykyistä tasoaan. Heillä on jo nyt välitön lähtövalmius 24/7. Tampere ei todennäköisesti hyväksy vaihtoehdossa 2. eistettyä yksiköiden vä hen tä mis tä, kos ka tällöin Tampereen alueen yksiköiden määrä nykyisestä laskee. Kehysrengas on ilmeisemmin ratkaisevassa asemassa vaihtomallin valinnan suhteen. Kolmostielle yöajan läh tö val miu den ta son huo nonnus so pii. Liitteenä 8 Palvelutasopäätöksen uudelleen valmisteluesitys Hy Erkki Kujansuu Pälkäneen kuntaa ajatellen vaihtoehto 1:ssä perustason ambulanssi muuttuisi hoitotasoiseksi, joka parantaa hoitovalmiutta. Sijoituspaikka pysyisi edel leen Onk kaa lan ter ve ys kek suksen yhteydessä. Sijoituspaikkana Aitoo ei tule missään vaihtoehdossa kysymykseen, koska riskialueluokka 2 sijaitsee Onkkaalan alueella ja siinä neliökilometrillä hoidon saatavuus tulee olla kahdeksan minuuttia. Tämä ei toteudu Aitoosta käsin. Aitoon ja Luopiosten keskusta-alueet kuuluvat riskialueluokkaan 3. Yöajan osal ta lähtövalmius on 15 mi nuut tia, tä mä saat taa jo pa hei ken tää Luopiois ten ja Rau ta järven ti lan netta yö ajan osalta, koska tällöin ensihoito tu lisi kauempaa. Tämän hetkinen ambulanssin läh tö val mius on 15 mi nuuttia, jo ten sil tä osin ti lan ne ei muuttuisi. Kustannusten ja komalli on myöskin edelleen päättämättä. Tam pere esitti pal ve lu tasopää tös lau sunns sa kustannustenjakomallik si 30/70, joka tulisi Tam pe reelle edulli simmaksi. Tämä tar koit taa kus tan nusten muodos tuvan 30% asu kas lu vun ja 70% teh tä vään käy te tyn aja pe rus teella. Tätä mallia puolsivat myös muut isommat kunnat. Jos kus tan nus ten ja komallina käy tet täi siin edellä mainittua, tarkoit taisi se Pälkä neelle ensihoidon kustannuksia vuodessa noin Tämä on noin edullisempi ratkaisu kuin ensivaiheessa palautettu malli. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys ei tule enää kuntiin lausunnoille kiireisen aikataulun vuoksi. Ensihoidon siirtyy sairaanhoitopiirille 2013, jolloin myös ensihoitotoiminta alkaa. Asiaa kä si tel lään pää neu vot te lijoi den kokouk ses sa 2.10., kuntajoh tajien kokouk ses sa ja Pir kan maan sairaanhoi topii rin johto ryhmän käsittely on Hallitus kä sitte lee asian ja val tuusto päät tää asiasta Ehdotus Perusturvajohtaja:

6 Perusturvalautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee asian tiedoksi. Päätös Perusturvalautakuntä kävi asiasta keskustelua ja hyväksyi esityksen.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen tausta...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka 18.6.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Hallitus Aika klo 08:00-09:45 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 152 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 153 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 154 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot