ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 340/ ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT JA STRATEGISET TAVOITTEET KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT, TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAAN: KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT, STM:N ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA MUKAAN: KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN ENSIHOITOPALVELUN STRATEGISET TAVOITTEET ENSIHOITOPALVELUN TARPEEN MÄÄRITTÄMINEN RISKIANALYYSI JA RISKIALUELUOKITUKSEN PERIAATTEET RISKIANALYYSI KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA YHTEENVETO SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEEN ERITYISKOHTEISTA JA RISKIALUEISTA VARAUTUMINEN POIKKEUS- JA HÄIRIÖTILANTEISIIN ENSIHOITOPALVELUN SAATAVUUS JA JÄRJESTÄMISTAPA VÄESTÖN TAVOITETTAVUUS ENSIHOITOPALVELULLE KUULUVISSA TEHTÄVISSÄ ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA KOHTEESSA ANNETTAVA HOITO JA ENSIHOITOPALVELUUN KUULUMATTOMAT TEHTÄVÄT ENSIHOITOPALVELUN HENKILÖSTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET ENSIVASTE PERUSTASO HOITOTASO VAATIVA HOITOTASO KENTTÄJOHTAJA OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA TÄYDENNYSKOULUTUS ENSIHOITOPALVELUN JOHTAMINEN Sivu 2 / 34

3 7.1 ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ ENSIHOIDON VASTUULÄÄKÄRI PÄIVYSTÄVÄ ENSIHOITOLÄÄKÄRI KENTTÄJOHTAJA MUUT ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEN KANNALTA OLENNAISET SEIKAT VIRKA-APU VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KUSTANNUKSET RAPORTOINTI JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN SEURANTA Sivu 3 / 34

4 1 JOHDANTO Terveydenhuoltolaissa ja sen nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta säädetään, että sairaanhoitopiiri vahvistaa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Tässä palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, päätetään tavoiteajoista, joiden sisällä ensihoitopalvelun tulisi tavoittaa potilaat sairaanhoitopiirin eri osissa erikseen kuvatun riskialuejaottelun mukaisesti sekä kuvataan tarkemmin palvelun sisältöä. Palvelutasopäätöksessä tulee huomioida seuraavat seikat (STM Opas Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen tekemisestä 2011) Turvataan palvelutarpeeltaan (riskiluokaltaan) samanlaisille alueille samantasoinen ensihoitopalvelu Tuotetaan käytössä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti Tavoitetaan valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka yms.) alueellisesti määritellyssä vasteajassa. Ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtökohtana on turvata mahdollisimman tasa-arvoisen ensihoitopalvelujen saanti Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella. Keski- Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopalvelun lähtökohdat ja tehtävät määritellään terveydenhuoltolaissa sekä asetuksessa ensihoitopalvelusta. Sivu 4 / 34

5 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemään alueensa ensihoidon palvelutasosta päätöksen. Terveydenhuoltolain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta (340/2011) säädetään yksityiskohtaisemmin palvelutasopäätöksen laatimisesta. Sairaanhoitopiirin Valtuusto vahvistaa palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattava säännöllisesti, muun toiminnan ja talouden seurannan ohessa ja palvelutasopäätöstä on päivitettävä tarvittaessa. Terveydenhuoltolain mukaan palvelutasopäätöksessä tulee määrittää ensihoitopalvelun järjestämistapa, johtamisjärjestelmä, palvelun sisältö, henkilöstön koulutus- ja pätevyysvaatimukset, tavoitteet potilaan tavoittamisajoista sekä muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta olennaiset seikat. Sairaanhoitopiirien on turvattava ensihoitopalvelujen saatavuus yhdenvertaisesti alueellaan. Perustuslaki velvoittaa noudattamaan yhdenvertaisuusperiaatetta julkisten terveyspalvelujen järjestämisessä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Jo kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa on ollut velvoite suunnitella terveydenhuollon palvelut siten, että ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Terveydenhuoltolain tavoitteena on vahvistaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja lisätä yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden välillä. Terveydenhuoltolain tavoitteena on myös kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon palvelut on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. Terveydenhuoltolain mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien on laadittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Näissä asiakirjoissa sovitaan muun muassa yhteistyöstä terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Säännöksiä täydentää valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (377/2011). Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava miten kiireellinen sairaanhoito toteutetaan sairaanhoitopiirin alueella. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu. Sairaanhoitopiirin tulee myös seurata ja valvoa yhdessä sen alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa, että yhtenäiset hoidon perusteet toteutuvat alueella. Ensihoitopalvelujen järjestämisessä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palvelujen saanti edellyttää nopeaa ja oikeaa hoidon tarpeen arviota ja väestön tarpeisiin oikein suunnattua resursointia. 2.1 Terveydenhuoltolaki 1326/ Ensihoitopalvelun järjestäminen 39 Sivu 5 / 34

6 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet Ensihoitopalvelun sisältö 40 Ensihoitopalveluun sisältyy: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä Ensihoitokeskus 46 Sivu 6 / 34

7 Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on: 1) vastata alueensa ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä; 2) suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan; 3) sovittaa yhteen alueensa hoitolaitosten väliset suunnitellut potilassiirrot; 4) vastata sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta; ja 5) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet. Ensihoitokeskuksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 2.2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/ Ensihoitopalvelun tehtävät 2 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensihoitopalvelua järjestäessään: 1) vastattava ensihoitovalmiuden ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa ja laadittava ohjeet kuljetusta edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta sekä ohjeet niitä tilanteita varten, joissa potilas ei tarvitse kuljetusta; 2) vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta; 3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi; 4) sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan potilaiden hoitotason ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä; 5) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulkuneuvojen käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; 6) vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa asioissa; 7) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien yksiköiden soveltuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit; 8) seurattava ja tuotettava ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi; Sivu 7 / 34

8 9) tuotettava muita ensihoitopalvelun toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon palveluja siten, kuin siitä on erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa alueellisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tai ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä sovittu; 10) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisältö 4 Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Riskianalyysissä on otettava huomioon alueella vakituisesti oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon eri viranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin 5 :ssä säädetyllä tavalla. Palvelutasopäätöksessä asetetaan kussakin riskialueluokassa ohjeelliset tavoittamisajat ensihoitopalvelun yksiköille kussakin 6 :n mukaisessa tehtäväkiireellisyysluokassa Ensihoitopalvelun riskialueluokat 5 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen yhden neliökilometrin kokoiset alueet jaetaan viiteen riskialueluokkaan alueella muodostuvien keskimääräisten ensihoitotehtävien, asutuksen ja tiestön mukaan seuraavasti: Riskialueluokka 1 Riskialueluokka 2 Riskialueluokka 3 Riskialueluokka 4 Riskialueluokka 5 enemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa, mutta enemmän kuin yksi viikossa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä viikossa, mutta enemmän kuin yksi kuukaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä kuukaudessa, jos alue on asutettu tai sen läpi kulkee kantatie tai valtatie alueella ei ole vakinaista asutusta Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat 6 Sivu 8 / 34

9 Ensihoidon hälytystehtävät jaetaan hätäkeskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perusteella neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan seuraavasti: A-luokan tehtävä: korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta C-luokan tehtävä D-luokan tehtävä avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi Tavoittamisaikojen määrittely 7 Palvelutasopäätöksessä määritellään riskialueluokkakohtaisesti kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensivasteyksikkötasoisella yksiköllä A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokassa kahdeksan minuutin ja kuinka suuri osuus 15 minuutin sisällä hälytyksestä. C-luokan tehtävissä määritellään riskialueluokkakohtaisesti, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään ensihoitopalvelun yksiköllä tavoittamaan 30 minuutin ja D-luokan tehtävissä kahden tunnin sisällä hälytyksestä. Kaikissa riskialueluokissa määritellään lisäksi, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokassa tavoittamaan hoitotason yksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksestä. Tavoittamisaika lasketaan siitä, kun hätäkeskus on hälyttänyt yksikön siihen, kun yksikkö ilmoittaa olevansa kohteessa. Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta. Sairaanhoitopiirien tulee sopia yhtenäisistä käytännöistä reuna-alueidensa ensihoitotehtävien hoitamisesta Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö 8 Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuuluvaa kulkuneuvoa ja sen henkilöstöä. Ensihoitopalvelun yksiköitä voivat olla ambulanssien lisäksi esimerkiksi johto- ja lääkäriautot. Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöllä on oltava vähintään seuraava koulutus: 1) ensivasteyksikössä vähintään kahdella henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva koulutus; 2) perustason ensihoidon yksikössä: a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus; ja Sivu 9 / 34

10 b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö; 3) hoitotason ensihoidon yksikössä: a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma; ja b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan 2 momentissa mainituista vaatimuksista tilapäisesti poiketa. Lisäksi 2 momenttia ei sovelleta rajavartiolaitoksen helikopteriyksikönkokoonpanoon ja varustukseen sekä miehistön pätevyyksiin toiminnassa, josta säädetään meripelastuslaissa (1145/2001) Johtamisjärjestelmä 9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka johtaa alueen ensihoitopalvelua ja sen toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus sekä hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen ja kokemusta ensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on järjestettävä alueellaan ympärivuorokautinen ensihoitolääkärin päivystys vähintään yhteen toimipisteeseen. Päivystävä ensihoitolääkäri johtaa toiminta-alueensa ensihoitopalvelujen tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja vastaa hoito-ohjeiden antamisesta alueen ensihoidon kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon henkilöstölle. Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat. Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa. Sivu 10 / 34

11 2.2.8 Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja 10 Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on: 1) hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen; 2) usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä; 3) tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Siitä, koska ensihoitopalvelu on viimeistään järjestettävä terveydenhuoltolain 39 :n mukaiseksi, säädetään terveydenhuoltolain 79 :n 1 momentissa. Tämän asetuksen 8 :n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön koulutusvaatimuksiin voidaan soveltaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2013 loppuun. Sen estämättä, mitä 8 :n 2 momentin 2 kohdassa säädetään, henkilöt jotka ovat tämän asetuksen voimaan tullessa suorittaneet pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöllisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voivat kahdestaan muodostaa perustason ensihoidon yksikön henkilöstön. Sen estämättä, mitä 8 :n 2 momentin 3 kohdassa ja 10 :n 2 momentissa säädetään, henkilöt jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla on riittävä ensihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava 9 :n 3 momentissa ja 10 :ssä tarkoitetut kenttäjohtajat viimeistään 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Sivu 11 / 34

12 3 ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT JA STRATEGISET TAVOITTEET Terveydenhuoltolain 40 ja STM:n asetus ensihoitopalvelusta 2 määrittävät Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä ensihoitopalvelun tehtävät. 3.1 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopalvelun tehtävät, Terveydenhuoltolain mukaan: Ensihoitopalveluun sisältyy: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. 3.2 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopalvelun tehtävät, STM:n asetus ensihoitopalvelusta mukaan: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensihoitopalvelua järjestäessään: 1) vastattava ensihoitovalmiuden ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa ja laadittava ohjeet kuljetusta edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta sekä ohjeet niitä tilanteita varten, joissa potilas ei tarvitse kuljetusta; 2) vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta; 3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi; 4) sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan potilaiden hoitotason ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä; Sivu 12 / 34

13 5) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulkuneuvojen käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; 6) vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa asioissa; 7) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien yksiköiden soveltuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit; 8) seurattava ja tuotettava ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi; 9) tuotettava muita ensihoitopalvelun toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon palveluja siten, kuin siitä on erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa alueellisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tai ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä sovittu; 10) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito). Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä sisällyttää ensivastetoiminnan osaksi ensihoitopalveluaan. Ensivasteella tarkoitetaan avun saamista potilaan luo silloin, kun ensivasteyksikkö tavoittaa kohteen ensihoitoyksikköä nopeammin. Myös päivystävä kenttäjohtaja voi tilannekohtaiseen harkintaan perustuen päättää ensivasteyksikön hälyttämisestä tehtävälle. Ensivastetoiminnan järjestämisestä sovitaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja KIP Service Oy:n tehdaspalokunnan kanssa. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella, on tarkoituksenmukaista päättää, että ensihoitopalvelun kokonaiskoordinaation ja synergiaetujen vuoksi ensihoitoyksikön käyttöä vaativat hoitolaitossiirrot tuotetaan myös ensihoitopalvelun käytössä olevilla yksiköillä. Ensihoidon tilannekeskus vastaa, yhdessä hätäkeskuksen kanssa, hoitolaitossiirtojen koordinaatiosta sekä ensihoitoyksiköiden tehokkaasta käytöstä. 3.3 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopalvelun strategiset tavoitteet 1) Tavoitteena on osaavan, hyvin johdetun ja tehokkaan ensihoitopalvelun järjestäminen Keski- Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueelle luomalla toiminnallinen kokonaisuus ilman kuntarajoja. 2) Kriittisesti sairastuneet ja vammatutuneet potilaat tavoitetaan mahdollisimman lyhyellä viiveellä koko sairaanhoitopiirin alueella. Hätätilapotilaan tavoittamisviivettä voidaan tarvittaessa pyrkiä lyhentämään käyttämällä ensivasteyksikköä. Sivu 13 / 34

14 3) Tavoitteena on ensihoitopalvelun korkea vaikuttavuus, tehokkuus ja potilasturvallisuus. Erityisenä painopisteenä on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit oikein. Ensihoitopalvelua tehostamalla pyritään terveydenhuollon kokonaiskustannusten vähentämiseen. 4) Ensihoitopalvelu toimii potilaslähtöisesti tarjoten asiantuntevaa, ammattitaitoista, laadukasta, vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa oikeille potilasryhmille. Ensihoitopalvelussa keskitytään erityisesti hoidon tarpeen arvioon potilaan luona, näyttöön perustuvaan hoitoon sekä tarvittaessa kuljettamiseen suoraan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. 5) Ensihoitopalvelun painopisteenä on myös väestön informointi ja ohjaus, potilasturvallinen kohteessa hoito sekä kuljettamatta jättäminen tai potilaan ohjaaminen muulla kuljetuksella tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. 6) Ensihoitopalvelu on osaltaan mukana luomassa vaikuttavia, potilaslähtöisiä, hoitoketjuja yhdessä koko sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean palvelukokonaisuuden kaikissa potilastapauksissa, yhdessä ja integroituneena muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 7) Ensihoitopalvelun yhtenä painopisteenä on tuoda asiantuntijaorganisaation erityisosaaminen hoidon tarpeen arviossa osaksi potilaan luona tehtävää päätöksentekoa. Sillä tuetaan avohoitosuutta muodostamalla lähipalveluna saumaton palvelukokonaisuus oman alueen terveydenhuollon, vastaanottotoiminnan kotisairaanhoidon, palveluasumisen ja vuodeosastotoimintojen kanssa. 8) Ensihoitopalvelu arvostaa ja kehittää ensihoitohenkilöstönsä osaamista laaja-alaisesti huomioiden alueen väestön tarpeet. Ensihoitopalvelu on vetovoimainen työpaikka tarjoten henkilöstölleen jatkuvan kehittymismahdollisuuden, jonka tavoitteena on varmistaa vetovoimaisuudellaan ensihoitohenkilöstön saatavuus. Erityisenä painopisteenä henkilökunnan osalta on työhyvinvointia ja työturvallisuutta tukevat käytännöt sekä toimintavavat yksikössä. Sivu 14 / 34

15 4 ENSIHOITOPALVELUN TARPEEN MÄÄRITTÄMINEN Palvelutasopäätöksessä määritellään Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopalvelun riskinarvion perusteet sekä asetetaan tavoitteet sille, minkä ajan sisällä ja kuinka suuri osuus (%) eri riskialueluokkien alueen väestöstä pyritään tavoittamaan eri tehtäväkiireellisyysluokissa. Palvelutasopäätöksessä päätetään lisäksi ensihoitopalvelun yksiköiden (ensihoito- ja ensivasteyksiköt) lukumäärä, lähtövalmius ja ensisijaiset yksiköiden asemapaikat. 4.1 Riskianalyysi ja riskialueluokituksen periaatteet Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaan palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Riskianalyysissä on otettava huomioon alueella vakituisesti oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon eri viranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin asetuksen 5 :ssä säädetyllä tavalla seuraavasti: Riskialueluokka 1 Riskialueluokka 2 Riskialueluokka 3 Riskialueluokka 4 Riskialueluokka 5 enemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa, mutta enemmän kuin yksi viikossa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä viikossa, mutta enemmän kuin yksi kuukaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä kuukaudessa, jos alue on asutettu tai sen läpi kulkee kantatie tai valtatie alueella ei ole vakinaista asutusta STM:n julkaiseman ohjeen mukaan riskialueluokituksen tekemiseen ei tule käyttää pelkästään toteutuneita tehtäviä, koska erityisesti harvaan asutuilla alueilla esimerkiksi vuoden mittaisessa aineistossa satunnaisvaihtelu voi vääristää tuloksia. Sen sijaan mallin tuottamaa ennustetta voidaan tarvittaessa täydentää aikaisemmalla toteumalla erityiskohteiden osalta. Tällaisia erityiskohteita voivat olla esimerkiksi palvelutalot, muut sosiaalialan hoitopaikat sekä julkiset rakennukset, kuten linja-auto- tai rautatieasemat ja vastaavat. Liikenneonnettomuuksista aiheutuvat riskit otetaan huomioon rajankäynnissä luokkien 4 ja 5 välillä siten, että ruudun alueella kulkeva kanta- tai valtatie nostaa riskialueluokituksen luokasta 5 luokkaan 4. Asumattomat ja tieverkon tavoittamattomissa olevat alueet luokitellaan riskialueluokkaan 5. Tehtävämäärät näillä alueilla ovat erittäin pieniä, minkä vuoksi palvelutasopäätöksessä määritellyt Sivu 15 / 34

16 tavoittamisajat jäävät lähinnä viitteellisiksi. Sairaanhoitopiirin on tästä huolimatta järjestettävä ensihoitopalvelut myös näille alueille. (Ensihoidon palvelutaso - Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille, STM 2011). 4.2 Riskianalyysi Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella Ensihoitopalvelun riskialueluokitus on toteutetaan STM:n ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukaisesti jakamalla Keski-pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueen yhden neliökilometrin kokoiset alueet viiteen riskiluokkaan alueella muodostuvien keskimääräisten ensihoitotehtävien, asutuksen ja tiestön mukaan. Yhdenmukaisilla luokitteluperusteilla varmistetaan, että riskiluokitus on riippumaton kulloinkin voimassaolevasta kunta- ja muista aluejaoista ja näin ollen perustuu palveluiden todelliseen tarpeeseen. Riskianalyysi päivitetään, vuoden 2017 alussa, vastaamaan nykyisen ensihoitopalvelun tehtävämäärän mukaista luokitusta, pohjautuen Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös sisältämään riskianalyysiin. 4.3 Yhteenveto sairaanhoitopiirin alueen erityiskohteista ja riskialueista Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä muodostuu 10 kunnasta, joista suurin kunta on Kokkola ( asukasta) ja pienin kunta on Lestijärvi (798 asukasta). Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella on yhteensä asukasta vuoden 2015 väestötietojen perusteella. Alueen erityispiirteinä voidaan pitää rannikkoa ja saaristoaluetta, jossa on kohtuullisesti vapaaajan asutusta. Sen sijaan vakinaista asutusta saaristossa on varsin vähän. Sairaanhoitopiirin alueen erityiskohteista voidaan mainita seuraavat: Valtatiet 8, 13, 28 sekä kantatiet 63, 58 ja 86, joilla vilkkaan henkilöliikenteen lisäksi liikkuu raskasta liikennettä sisältäen mm. palavien nesteiden ja huomattavan määrän vaarallisten aineiden kuljetuksia. Pohjanmaan rata (osana Suomen rataverkon päärataa) kulkee Kruunupyyn, Kokkolan ja Kannuksen kautta. Radan vuotuinen henkilöliikenteen matkustajamäärä kyseisellä osuudella on luokkaa miljoona matkustajaa. Pohjanmaan rata on useissa vaarallisten aineiden kuljetusluokissa pääkuljetusreittejä. Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman (Kruunupyyssä) päivittäinen liikenne painottuu kotimaan reittiliikenteeseen ja ulkomaan lennot ovat pääosin tilausliikennettä. Lentomatkustajia vuonna 2015 oli noin henkilöä. Kokkolassa on huomattava syväsatama (merkittävää tavaraliikennettä), henkilöliikennettä merialueilla on saaristoristeilyjen ja huviveneilyn muodossa. Kokkolan suurteollisuusalueella on useita teollisuuslaitoksia, jotka luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviksi. Pelastustoimen näkökulmasta merkittävimmistä riskeistä voidaan mainita Kokkolassa sijaitseva pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian teollisuuskeskittymä sekä yksi maan suurimmista palavien nesteiden tuontivarastoalueista, joka palvelee Keski-Pohjanmaan talousalueen lisäksi Sivu 16 / 34

17 laajoja alueita Keski- ja Itä-Suomessa. Muissa alueen kunnissa on useita pien- ja keskisuuren teollisuuden tuotantolaitoksia sekä yksittäisiä varsin suuria teollisuuslaitoksia, muun muassa muovi-, elintarvike-, ja puunjalostusteollisuuden tuotantolaitoksia. Hoitolaitoksista Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kokkolassa, hyvinvointikeskukset Kokkolassa, Kälviällä, Kruunupyyssä, Vetelin Tunkkarissa ja Kannuksessa sekä Soite-asemat Lestijärvellä, Toholammilla, Lohtajalla, Ullavassa, Koivuhaassa, Perhossa, Teerijärvellä ja Alavetelissä. Lisäksi terveyskeskus Reisjärvellä sekä vanhusten palvelukeskukset ja eri muotoiset asumispalveluyksiköt koko alueella. Kaupallisen alan keskittymät Kokkolassa Eteläväylän ympäristössä, jonka seurauksena alueella on vilkasta henkilöliikennettä. Alueen läpi kulkevilta valtateiltä on pääyhteys myös suurteollisuusalueelle, joten raskaan liikenteen osuus alueella on kasvamassa (sis. vaarallisten aineiden kuljetukset). Merkittävä puolustusvoimien harjoitusalue Lohtajan Vattajanniemessä Kokkolassa. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä on maantieteeltään varsin haasteellinen alue. Pohjanlahden rannalla sijaitsevassa Kokkolassa asuu noin 60 % sairaanhoitopiirin väestöstä. Kokkolassa sijaitsee myös keskussairaala, jossa toimii myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän kuntien virka-ajan ulkopuolinen päivystys. Näin ollen päivystyspisteiden keskittyessä matkat keskussairaalan yhteispäivystykseen eri puolilta aluetta ovat pidentyneet ja siten myös ensihoitopalvelun merkitys päivystyspalvelujen tarjoajana on kasvanut. Asutus keskittyy kuntayhtymän alueella Kokkolan lisäksi valtateiden 8 ja 13 sekä Perhon- ja Lestinjokilaakson varrella oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella on myös laajoja täysin asumattomia alueita kuten Salamajärven kansallispuisto Perhon ja Lestijärven välillä. Ensihoitopalvelujen järjestämisen kannalta tällainen väestöjakauma on haastava, koska etäisyydet tehtäväkeskittymien välillä ovat pitkät. Ensihoitoyksiköiden tyhjiöitä syntyy helposti, ja niiden hallinta esim. valmiussiirroilla, päivystävän kenttäjohtajan toimesta, vaatii jatkuvaa aktiivista tilannekuvan ylläpitämistä. Samoin suuronnettomuuksien ja monipotilastilanteiden vaatiman yksikkömäärän saaminen haja-asutusalueille on haastavaa. Ensihoitopalvelujärjestelmän vuosittainen tehtävämäärä kasvaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella n. 1,5 2 prosenttiyksikköä vuodessa (Valtakunnallinen kasvu 1,3 8,5 %). Tehtävämäärän kasvu on valtakunnallinen trendi jossa heijastuu mm. terveyskeskusten vuodeosastojen ja palveluasumismuodon paikkojen karsiminen ja sen myötä avohoidon käytön merkittävä kasvu. Lisäksi tehtävämäärän valtakunnallinen nousu ajoittuu samalle aikajaksolle kun hätäkeskusalueiden voimakas yhdistäminen ja hätäkeskusten lukumääräinen karsiminen. Jatkossa voitaneen ennakoida, että tiettyjen valikoitujen hoitomuotojen keskittyessä suurimpiin yksiköihin, nähdään mahdollisesti jopa voimakasta kasvua erityisesti hoitolaitosten välisissä siirtotehtävissä. Sivu 17 / 34

18 4.4 Varautuminen poikkeus- ja häiriötilanteisiin Alueelliset ja yhteiskunnallisesti merkittävät poikkeus ja häiriötilanteet huomioidaan ensihoitokeskuksen toiminnassa ennakoinnin ja riskienarvioinnin pohjalta. Eri tilanteiden toiminnallinen huomiointi perustuu huolelliseen etukäteissuunnitteluun ja arviointeihin. Toiminnassa huomioidaan alueellisesti merkittävät tekijät, jotka voivat vaikuttaa ensihoitopalvelun tai sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan lyhyt tai pitkäaikaisesti. Samoin yhteiskunnallisesti merkittävät toimintaan vaikuttavat tekijät tulee huomioida. Alueellisesti huomioitavia tilanteita voivat olla laajamittainen negatiivinen vaikutus maakunnallisiin toimintoihin. Yhteiskunnallisesti merkittävistä tilanteista tulee huomioida esimerkiksi laajamittainen maahantulo- tai pandemiatilanne. Ensihoitokeskus tekee ennakoivassa toiminnassaan yhteistyötä muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa. Sivu 18 / 34

19 5 ENSIHOITOPALVELUN SAATAVUUS JA JÄRJESTÄMISTAPA 5.1 Väestön tavoitettavuus ensihoitopalvelulle kuuluvissa tehtävissä Palvelutasopäätöksessä määritellään, kuinka suuri osuus kunkin riskialueluokan väestöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensivastetasoisella yksiköllä A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokan tehtävissä 8 minuutin ja 15 minuutin sisällä hälytyksestä. Lisäksi määritellään, kuinka suuri osuus kunkin riskialueluokan väestöstä pyritään tavoittamaan ensihoitopalvelun yksiköllä C-tehtäväkiireellisyysluokassa 30 minuutin ja D- tehtäväkiireellisyysluokassa kahden tunnin sisällä hälytyksestä. Lisäksi on päätettävä, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan hoitotasoisella ensihoitoyksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksestä A- ja B- kiireellisyysluokan tehtävissä, mikäli potilaan hoito sitä edellyttää. Kaikissa tehtävissä ei ole tarpeen käyttää hoitotason yksikköä, joten tiedot kerätään vain niistä tehtävistä, joissa se on katsottu tarpeelliseksi. Sairaanhoitopiirien on turvattava ensihoitopalvelujen saatavuus yhdenvertaisesti alueellaan. Ensihoitopalvelujen järjestämisessä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palvelujen saanti edellyttää nopeaa ja oikeaa hoidon tarpeen arviota ja väestön tarpeisiin oikein suunnattua resursointia. Ensihoitopalvelun suunnittelussa lähtökohtana on koko väestön tasavertainen palvelu, eikä kuntakohtainen ja kuntarajoihin perustuva suunnittelu. Keskeistä on, että kaikissa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän saman riskialueluokan alueilla on yhtenevät tavoittamisajat. Tällä menettelyllä taataan väestölle samanvertaiset palvelut saman riskialueluokan alueilla koko sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella. Vuodesta 2014 alkaen toiminut alueellinen, kuntarajoista irrotettu ja päivystävän kenttäjohtajan valvoma sekä johtama ensihoitojärjestelmä, osoittaa että sijoittamalla yksiköt välittömään lähtövalmiuteen sekä maantieteellisesti ja väestön kannalta optimaalisesti saavutetaan lukumääräisesti vähemmällä ensihoitoyksiköiden määrällä parempi palvelutaso. Yksikkömäärän kokonaisoptimointi edellyttää kuitenkin aktiivista resurssijohtamista päivystävältä kenttäjohtajalta sekä vallitsevaan valmiustilanteeseen reagoimista mm. valmiussiirroin ja optimoimalla ensihoitoyksiköiden käyttöä hoitolaitosten välisissä siirtotehtävissä. Sivu 19 / 34

20 Väestön tavoittamisprosentit riskiluokittain Päätös Päätös Päätös Päätös A/B A/B C D Vähintään hätäensiapuun Hoitotason Ambulanssi Ambulanssi pystyvä yksikkö yksikkö Riskialueluokka 8 min 15 min 30 min 30 min 2 h Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka 5 EI MÄÄRITELLÄ 5.2 Ensihoitopalvelun järjestämistapa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueen ensihoitopalvelu järjestetään pääosin kuntayhtymän omana tuotantona. Tällä varmistetaan kohdassa 3.2 läpikäytyjen strategisten tehtävien ja tavoitteiden toteutuminen, osana kuntayhtymän muuta sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatiota Ensivastetoiminta Ensivastetoimintaa tuottavat Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen sekä Jokilaaksojen pelastuslaitokset ja KIP Service Oy. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen tuottaman ensivastetoiminnan asemapaikat ovat seuraavat paloasemat Kokkola, Kälviä, Lohtaja, Ullava, Kruunupyy, Alaveteli, Teerijärvi, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Kannus, Toholampi sekä Lestijärvi. Jokilaaksojen pelastuslaitos tuottaa Reisjärven paloaseman ensivastetoiminnan, mutta myös mahdollisen rajan ylittävän ensivastetoiminnan tuotannon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. KIP Service Oy tuottaa, Kokkolan suurteollisuusalueella olevan KIP Tehdaspalokunnan paloaseman ensivastetoiminnan tuotannon. Ensivasteyksiköiden kokonaismäärä on 17 yksikköä. Sivu 20 / 34

21 5.2.2 Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmiusaika ja järjestämistapa Alla olevissa taulukoissa on esitetty alueittain ensihoitoyksiköiden pääasialliset asemapaikat, yksikön taso, valmiusaika ja järjestämistapa. Ensihoitoyksiköiden asemapaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa eri vuorokauden aikoina, päivystävän kenttäjohtajan määräämin valmiussiirroin. Vaikka yksikön pääasiallinen asemapaikka on merkitty tiettyyn kuntaan tai kunnanosaan, toimii yksikkö koko kuntayhtymän alueella sekä tarvittaessa, eri alueiden päivystävien kenttäjohtajien keskenään näin sopiessa, kiireellisissä tehtävissä myös kuntayhtymän alueen ulkopuolelle. Alue 1: Kokkola Asemapaikka Yksikkö Tunnus Miehitys Valmiusaika Järjestämistapa Kokkola - KPKS Kenttäjohtoyksikkö EKP01 H+H Välitön 24/7 Kuntayhtymä Ensihoitoyksikkö EKP121 H+P Välitön 24/7 Kuntayhtymä Ensihoitoyksikkö EKP131 P+P Välitön 12/7 Kuntayhtymä Kasikulma Ensihoitoyksikkö EKP122 H+P Välitön 24/7 Kuntayhtymä Alue 2: Kruunupyy ja Perhonjokilaakso Asemapaikka Yksikkö Tunnus Miehitys Valmiusaika Järjestämistapa Alaveteli Ensihoitoyksikkö EKP221 H+P Välitön 24/7 Kuntayhtymä Tunkkari Ensihoitoyksikkö EKP222 H+P Välitön 24/7 Kuntayhtymä Perho Ensihoitoyksikkö EKP223 H+P 8/5 + VO Yksityinen palv.tuot. Alue 3: Laajennettu Lestijokilaakso Asemapaikka Yksikkö Tunnus Miehitys Valmiusaika Järjestämistapa Kannus Ensihoitoyksikkö EKP321 H+P Välitön 24/7 Kuntayhtymä Toholampi Ensihoitoyksikkö EKP322 H+P Välitön 24/7 Kuntayhtymä Reisjärvi Ensihoitoyksikkö EKP331 P+P Välitön 24/7 Kuntayhtymä Sivu 21 / 34

22 5.3 Kohteessa annettava hoito ja ensihoitopalveluun kuulumattomat tehtävät Kuntayhtymän alueen kattava ensihoitopalvelun päivystävä kenttäjohtamisjärjestelmä on edellytyksenä yksiköiden optimaalisen käytön takaamiseksi ja sen avulla varmennetaan osaltaan, että potilaat saavat tarvitsemansa avun nopeasti tarkoituksenmukaisimman yksikön antamana. Lisäksi jatkossa luodaan ensihoitoyksiköistä yhteys alueen sähköiseen potilastietojärjestelmään. Tämä helpottaa potilaiden hoitoa kohteessa niin, että yhä useampi potilas voidaan hoitaa paikanpäällä ilman ensihoitoyksikön kuljetusta hoitolaitokseen. Järjestelmää tulee kehittää siten, että potilaat, jotka tarvitsevat hoitoa, mutta eivät ensihoitoyksikön kuljetusta,, saavat ensihoitoyksiköltä ajanvarauksen tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön, jossa potilaan terveysongelma hoidetaan jatkossa. Ensihoitoyksiköt voivat tuottaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän muille yksikölle, erikseen siitä näiden kanssa sopimalla, yksiköiden toimintaa (esim. kotisairaala, kotisairaanhoito) tukevia palveluita siten, että se ei haittaa perustehtävän eli primäärien ensihoitotehtävien suorittamista. Näiden muuta sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa tukevien tehtävien painopiste on avohoidon tukemisessa sekä ns. kotiin vietävissä palveluissa. Mikäli näitä palveluita tuotetaan, on huolehdittava siitä että annetut primäärit ensihoitotehtävät suoritetaan lähtövalmius- sekä potilaiden tavoitettavuusaikojen puitteissa. Näiden ensihoitopalveluun kuulumattomien tehtävien koordinaatiosta sekä yksiköiden käytöstä ko. tehtävillä päättää aina ensihoidon tilannekeskus sekä päivystävä kenttäjohtaja. Sivu 22 / 34

23 6 ENSIHOITOPALVELUN HENKILÖSTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Ensihoitopalvelun henkilöstöltä vaadittavasta koulutuksesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta antaman asetuksen (340/2011) 8 :ssä. 6.1 Ensivaste Ensivasteyksikössä (EVY) vähintään kahdella henkilöllä on oltava ensivastetoimintaan soveltuva koulutus. Koulutuksen tulee olla ensihoitokeskuksen hyväksymää. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella soveltuvalla koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi SPR:n ensiapukursseja 1 ja 2 tai palokuntien ensiapukurssia sekä lisäksi ensivastekoulutusta. Ensivasteyksikössä voi toimia myös terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joka on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä hyväksytty joko perus- tai hoitotasolle, tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Tässä tapauksessa ei edellytetä erillistä ensivastekoulutusta. 6.2 Perustaso Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaisesti perustason ensihoidon yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaisesti henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa suorittaneet pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöllisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voivat myös jatkossa kahdestaan muodostaa perustason ensihoidon yksikön henkilöstön. 6.3 Hoitotaso Ensihoitoasetuksen mukaisesti hoitotason ensihoidon yksikössä on ainakin toisen ensihoitajan oltava ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan 30 opintopisteen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetusja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö, pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on riittävä ensihoidon osaaminen, tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä. 6.4 Vaativa hoitotaso Johtuen pitkästä välimatkasta lähimpään päivystävään ensihoitolääkäriin sekä yliopistosairaalaan on, varmistuakseen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän väestön yhdenvertaisuudesta Sivu 23 / 34

24 suhteessa ERVA - alueen muuhun väestöön, perusteltua kouluttaa valikoitu joukko alueen työntekijöitä vaativan hoitotason edellyttämälle toimivaltuus- ja hoitovelvoitetasolle. Vaativan hoitotason osaamisen kehittämisen ja varmistamisen menetelmistä sekä toteutuksesta säädetään erillisellä asiakirjalla. 6.5 Kenttäjohtaja Ensihoitoasetuksen mukaisesti ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kokemus. Henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on riittävä ensihoidon osaaminen, tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä suositellaan näiden vaatimusten lisäksi täydentävää koulutusta ensihoitotyön johtamiseen ja kenttäjohtajana toimimiseen. Tällainen lisäkoulutus voidaan suorittaa myös työn ohessa. Kenttäjohtoyksikkö EKPO1 pyritään lisäksi miehittämään aina vaativan hoitotason toimivaltuuden ja hoitovelvoitteen kyvyn omaavalla henkilökunnalla. 6.6 Osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutus Ensihoitopalvelun yksiköissä työskentelevän henkilöstön pätevyysvaatimuksena on terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen määrittelemä koulutusvaatimus siirtymäsäännökset huomioiden. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueen ensihoitoyksiköissä työskentelevillä ensihoidon työntekijöillä tulee lolla ensihoidon vastuulääkärin myöntämä voimassa oleva toimivaltuus sekä hoitovelvoite (perustaso / hoitotaso / vaativa hoitotaso) sekä perustutkinnon edellyttämä suonensisäisen lääke- ja nestehoidon lääkelupa. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan edellä mainituista vaatimuksista tilapäisesti poiketa. Pätevyysvaatimuksista voidaan poiketa tilapäisesti esimerkiksi suuronnettomuus- tai muissa erityistilanteissa, joissa normaalisti valmiudessa oleva henkilöstö ei riitä, ja joudutaan lyhyellä varoitusajalla perustamaan ylimääräisiä yksiköitä. Päätöksen palvelutason tilapäisestä tai osittaisesta laskusta tekee ensisijaisesti poikkeustilanteissa perustettava ensihoitopalvelun johtokeskus. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ensihoitopäällikkö tai päivystävä kenttäjohtaja voi tehdä päätöksen mikäli tilanteen kiireellisyys sitä edellyttää. Siirtymäsäännösten mukaisesti ensihoitopalvelussa tulee myös jatkossa toimimaan eriasteisella pohjakoulutuksella, kokemuksella ja täydennyskoulutuksella olevaa henkilöstöä. Yhtenäinen järjestelmä kuitenkin edellyttää, että osaaminen ja toiminta saadaan sellaiseksi, että palvelu on mahdollisimman tasalaatuista. Työnantaja vastaa osaamisen kehittämisen tavoitteellisuudesta ja siitä, että henkilöstöä käytetään tehtävissä, joihin kunkin koulutus ja kokemus ovat riittävät. Lähtökohtana on henkilöstön osaamisen mahdollisimman tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen koko ensihoidon palvelutuotannossa. Sivu 24 / 34

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 6 2.2

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 6 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuusto 19.3.2.2012 Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Luonnos 20.2.2012 Tiivistelmä Säädökset: Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä 2.1.2017 1 (5) Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä Aluejohtokunta on tarkastusinsinööri Jorma Mattisen valmistamana tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille, että Savonrannan paloasemalla

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Sisältö 1 Johdanto...3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...5 3 Ensihoidon järjestämistapa...6 4 Tavoittamisprosentit...8

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius... 5 3 Ensihoidon järjestämistapa... 6 4 Tavoittamisprosentit...

Lisätiedot

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PÄÄTÖS 3.2.2015 ISAVI/4403/05.07.05/2013 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4 HALLITUS 3/2012 26.3.2012 LIITE 4 ASIA 4 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013-2 Sisältö 1 Johdanto...4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...6 3 Ensihoidon

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi Anne Koskela hallitusneuvos, STM Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen

Lisätiedot

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen 29.12.2014 Dnro 4410/4/13 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ENSIHOIDON YHDENVERTAINEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 8.10.2013

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017 Liitteet hallituksen esityslistaan 3.11.2017, klo 9.00 No 11 / 2017 LIITE 171 24.10.2017 BILAGA LIITE 174/1-2 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 31 Hankintapäätös:

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö Sisältö Taustaa Ensihoidon vaikuttavuus Selvitykset kehittämistarpeista Uusi lainsäädäntö ja normit Ensihoidon peruskäsitteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Vertailua valtakunnallisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Tuukka Kivelän oikaisuvaatimus ensihoitajan toimivalinnasta alkusijoituspaikkana Varkauden paloasema. Henkilöstö- Ja Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa 2017-2019 12.4.2017 Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 2017: Alueuudistuksen ensihoidon tiekartta Tärkeä osa esivalmisteluvaihetta on huolellinen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue Aluehallintovirasto PÄÄTÖS ISAVI/1095105.07.0312015 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 5.10.2015 JULKINEN -vastuualue Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Yhtymähallitus

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN HALLITUS 101 29.08.2016 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA 1.1.2018 LUKIEN 40/06/02/2014 HALL 101 HUS/67/2016 Nykyinen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013ALKAEN Valtuuston hyväksymä 25.5.2012 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset Jouni Kurola KYS 1 Ensihoitopalvelun Tehtävämäärät/vuosi 60000 50000 40500 46954 49836 48512 43 628 47958 40000 30000 20000 27300 25 000 31150 32270 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Ensihoitoalan Liitto ry LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n lausunto ensihoitopalvelun asetus uudistuksesta sekä terveydenhuoltolain ensihoitoa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019

Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019 1 STM032:00/2017 luonnos 30.3.2017 Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019 Yksityiskohtaiset perustelut 39 Ensihoitopalvelun järjestäminen Pykälän 1 momentissa ensihoitopalvelu säädetään

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen 1 Kunnan-/kaupunginhallituksille jakelun mukaisesti Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen Yleistä Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu tulee

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Anne Koskela 29.3.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 1. Johdanto Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädetään ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS

Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös 27.11.2012 Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS Palvelutasopäätöksen taustaa STM:n asetus ensihoitopalvelusta 6.5.2011,

Lisätiedot

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Perustietoa Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo PL 50 50101 MIKKELI Viite: Selvityspyyntö ISAVI/1095/05.07.03/2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- N SELVITYS Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Lapin sosiaali- ja terveysturvan Syyspäivät 8.9.2017 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta JÄRJESTÄMISSOPIMUS ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ENSIHOI- DON JA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISESTÄ MONIAMMATILLI- SESTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA SEN TOIMINNAN PILOTOINNISTA RAUTJÄRVEN

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Haikko 16.5.2017 1 12.5.2017 Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta

Lisätiedot

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos Sisältö Mitä laki sanoo? Mitä potilas ajattelee? Millä tyydytetään potilaan tarpeet

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta SELVITYKSIÄ 2:2014 Helsinki 2014 ISSN 1799-780 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-780 ISBN 978-92-978-3-0 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Rajaukset... 4 3. Palvelutason

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki Lausuntopyyntö 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muonion kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Päivi Salminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Sirpa

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Helsinki 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA STM094:00/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anne Koskela Muistio 30.3.2017 luonnos SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 1. Johdanto Terveydenhuoltolaissa (1326/2010)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Anne Koskela 23.8.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 1. Johdanto Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädetään ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Asiaa ensihoidosta ja päivystyksestä. Raimo Jokisalo Aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Asiaa ensihoidosta ja päivystyksestä. Raimo Jokisalo Aluehallintoylilääkäri LSSAVI Asiaa ensihoidosta ja päivystyksestä Raimo Jokisalo Aluehallintoylilääkäri LSSAVI [Raimo Jokisalo] 8.9.2015 1 Ensihoito "Hinta vaan nousee eikä meidän kunnassa ole edes omaa ambulanssia..." 2 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Turku 26.4.2017 1 26.4.2017 Kirsi Kaikko Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Yleistä

Sosiaali- ja terveysministeriö Yleistä 1 TEHY ry ja SEHL ry LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi 26.10.2010 Asia: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM 093:00/2010 Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto

Lisätiedot