Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen

2 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius Ensivaste Perustason ensihoito Hoitotason ensihoito 8 3 Sairaanhoitopiirin perustiedot 9 4 Riskiluokat Tavoittamisprosentit 14 5 Ensihoidon järjestämistapa Nykytila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin oma toiminta Ensihoitopalvelu Siirtokuljetukset Ensihoitopalvelu v > Yhteistyö pelastuslaitosten kanssa Yhteistyö pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa 17 6 Kustannukset Nykytilan kustannukset Tulevan järjestelmän kustannukset Kustannukset, jos ensihoito järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa Kustannukset, jos palvelu järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa 22 7 Ensihoitopalvelun johtaminen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 24 2

3 7.2 Ensihoitopäällikkö Virvepäällikkö Ensihoitokeskuksen ensihoitolääkäri Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja 25 8 Ensivastetoiminta 26 9 Ensihoitoyksiköt Henkilöstön pätevyysvaatimukset 28 3

4 1 4

5 Johdanto Terveydenhuoltolain ( /1326) 39 velvoittaa sairaanhoitopiirien tekemään alueellaan ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätökseen määritellään ensihoitopalvelun sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Palvelutasopäätöksen toteutumista tullaan seuraamaan ja sen sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa. Terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelu pitää järjestää palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tällä pyritään varmistamaan sairaanhoitopiirin alueella riittävä ensihoitovalmius, joka toimii tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja tasapuolisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta sisältää ohjeet palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Palvelutasopäätöksistä on tarkoitus tehdä valtakunnallisesti yhtenevät, jotta vaikuttavuutta, laatua, kustannuksia ja toimintatapoja voidaan seurata ja vertailla. Ensihoidon palveluntason perustana ovat palvelun saatavuus ja laatu. Sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelu pyritään järjestämään niin, että mahdollisimman moni hätätilapotilaista tavoitetaan riittävän ajoissa. Ensihoitopalvelun potilaista kuitenkin suurin osa on muita kuin hätätilapotilaita. Nämä potilaat pitää pystyä hoitamaan niin, ettei hätätilapotilaiden hoito kärsi. Näiden potilaiden oikea aikainen tavoittaminen ja oikeanlaisen hoidon piirin ohjaaminen on myös huomioitava. On arvioitu, että täysin uuden ensihoitojärjestelmän luominen lisää aluksi kustannuksia. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden seurannan sekä toimintatapojen vakiintumisen myötä kustannukset vähenevät, kun potilaan hoitoonohjaus tapahtuu tarkoituksenmukaisesti ja ensihoitoyksiköitä käytetään tehokkaammin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä oman alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon päivystävä peruspalvelu, jonka tulee kattaa koko sairaanhoitopiirin alue tehokkaasti. Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso, 5

6 palvelun sisältö, henkilöstön koulutusvaatimukset, tavoitteet potilaan tavoittamisajoista sekä muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta oleelliset asiat. Tässä määritellyt kriteerit eivät ole suoraan suuronnettomuustilanteissa käytettävissä. Suuronnettomuustilanteessa päivittäinen ensihoidon kapasiteetti ylittyy, silloin hälyttämisen kriteerit ovat erilaiset. 6

7 2 7

8 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius Ensihoitopalvelu sisältää seuraavat toiminnot äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä potilaan kuljettaminen tarvittaessa lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ensihoitovalmiuden ylläpitäminen tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa (Terveydenhuoltolaki / ) Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. (Terveydenhuoltolaki / ) Ensihoitovalmius ei nojaa pelkästään yksiköiden määrään ja sijoitteluun. Toimiva järjestelmä vaatii johtamista ja ohjaamista sekä miten hoitolaitossiirtoihin varatut yksiköt voidaan hyödyntää ensihoitovalmiuden säilyttämisessä(= dynaaminen valmius). Alueen kaikkien ensihoitoyksiköiden ollessa varattuja jää siirtoyksikkö päivystysvalmiuteen. Toisaalta siirtoyksikkö voi hakea terveyskeskuksesta potilaan erikoissairaanhoitoon, jolloin alueen ensihoitopalvelun yk- 8

9 sikön ei tarvitse poistua paikalta ja näin ei muodostu ambulanssityhjiötä. Päivystävien hoitolaitosten vähentyessä ensihoitopalvelun toimivuuden varmistaminen on erittäin tärkeään. Ensihoitopalvelu on syrjäseutujen ensimmäinen ja ainut terveydenhuollon päivystävä toimija. Pelkästään siirtokuljetuksiin keskittyminen vähentää henkilöstön akuuttien hätätilanteiden suoritteita, mikä taas vähentää henkilöstön ammattitaitoa akuuttitilanteissa, eikä ole ammatillisesti mielekästä ja houkuttavaa. Jos sama palveluntuottaja hoitaa sekä ensihoitopalvelun että hoitolaitossiirrot, voidaan henkilöstöä kierrättää työvuoroissa (kiireellisessä ensihoidossa ja kiireettömissä hoitolaitossiirroissa). Näin voidaan parantaa osaamisen tasoa ja viihtyvyyttä. 1 Ensivaste Ensivasteella tarkoitetaan porrastetussa ensihoitojärjestelmässä kohteeseen nopeimmin ja lähimpänä hälytettävissä olevaa muuta yksikköä kuin varsinaista ensihoitoyksikköä. Ensivasteyksikkönä voi olla esim. pelastusauto, poliisi tai toinen ambulanssi. Terveysviranomaisen tehtävä on määritellä mahdolliset ensivasteyksiköt, toimintavaltuudet ja hälytysperusteet. (Määttä 2008, 27.) Ensivasteyksikkönä voi olla mikä tahansa yksikkö, joka tavoittaa hätätilapotilaan ensimmäisenä, nopeuttaen potilaan saaman hoidon aloitusta. Ensivasteyksikkö ei yleensä kuljeta potilasta, eikä näin ollen korvaa ambulanssia. (Valli 2009, 359.) 9

10 2 10

11 Perustason ensihoito Perustason sairaankuljetuksella tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone, ja mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. (Asetus sairaankuljetuksesta /565.) Perustason lääkevalikoimaan kuuluvat lääkkeet ovat pääsääntöisesti luonnollisia teitä (suun/ihon kautta, peräsuoleen tai hengitettynä) annettavia lääkkeitä. Erityistilanteissa ja henkeä pelastavana plasman korvausneste, glukoosiliuos ja adrenaliini suonensisäisesti kuuluvat myös perustason lääkehoidon piiriin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 94.) 3 Hoitotason ensihoito Hoitotason ensihoitajalla on enemmän lääkkeitä ja toimenpiteitä käytettävissä potilaiden hoitoon kuin perustasolla. Koulutusvaatimukset hoitotasolle ovat korkeammat. Hoitotason sairaankuljetuksella tarkoitetaan valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata. (Asetus sairaankuljetuksesta /565.) Hoitotason ensihoitajan tehtäviin kuuluu arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tila, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, parantaa potilaan ennustetta ja lievittää tai kohentaa hänen tilaansa. Ensihoitajan tehtäviin kuluu myös tukea ja ohjata yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään erilaisissa akuuteissa tilanteissa elämän eri vaiheissa. (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2006, 72.) 11

12 3 12

13 Sairaanhoitopiirin perustiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Väkiluku ( ) vuotiaat yli Huoltosuhde 54,3 (koko maa 50,6) Asukastiheys, as/maa-km² 10,75 Sairastavuusindeksi 114,4 Maapinta-ala km²

14 Kuva 1. PPSHP 2011 P-P shp:n sairaala a Terveyskeskussairaala (esh + vuodeosasto) Terveyskeskus (vuodeosasto) + Terveyskeskus tai terveysasema, ei vuodeosastoa KUUSAMO Terveydenhuollon kuntayhtymät ja vast.: Raahe Kallio + Kuivaniemi Helmi TAIVALKOSKI Oulunkaari II PUDASJÄRVI YLI-II Selänne HAUKIPUDAS KIIMINKI Ylikiiminki YLIKIIMINKI + 14

15 HAILUOTO OULU OULUNSALO KEMPELE + + MUHOS LUMIJOKI UTAJÄRVI + LIMINKA + JOKI TYRNÄVÄ Pattijoki Lappi Ruukki RAAHE + + SIIKA- Länsi- VAALA PYHÄJOKI Pohja VIHANTI Rantsila as. OULU + MERIJÄRVI Pulkkila + 15

16 Kestilä OYS Pohjois- + SIIKALATVA OULAINEN KALAJOKI Pohjanmaa Kainuu + ALAVIESKA Keski- + HAAPAVESI Piippola Pohjanmaa PYHÄNTÄ YLIVIESKA Savo Vaasa NIVALA Pohjanmaa + Karjala KYS KÄRSÄMÄKI Suomi SIEVI JÄRVI maa Savo Pohjois- Etelä- Pohjois- Keski- HAAPA- Pirkan- Itä- Etelä- Sata- 16

17 Savo kunta TAYS Etelä-Karjala Häme PYHÄJÄRVI Päijät- Kanta- Varsinais- Häme Kymenlaakso Suomi TYKS Helsinki ja Uusimaa REISJÄRVI HYKS 17

18 4 18

19 Riskiluokat Yhtenäisessä riskianalyysissä alueen kartalle sijoitetaan neliökilometrin kokoisia ruutuja. Ruutuihin sisältyvän asukasluvun ja sairaankuljetustehtävien perusteella tarkastellaan alueen teoreettista ensihoito- ja sairaankuljetustarvetta ihmisen väestö tuottaa n. 100 ensihoitotehtävää vuodessa. Ensihoitopalvelun kysyntä voidaan jakaa viiteen riskiluokkaan seuraavasti: Riskiluokka 1: o yli 1 tehtävä / vrk ts. yli 365 tehtävää vuodessa o yli 4000 asukasta o yli 20 hätätilapotilasta vuodessa Riskiluokka 2: o enintään 1 tehtävä / vrk eli alle 365 tehtävää vuodessa o 1000 asukasta 4000 asukasta o 5-20 hätätilapotilasta vuodessa Riskiluokka 3: o enintään 2 tehtävää / viikko o 120 asukasta asukasta o 0-5 hätätilapotilasta vuodessa Riskiluokka 4: o enintään 1 tehtävä / kuukausi o alle 120 asukasta o 5 hätätilapotilasta 10 vuodessa eli joka toinen vuosi Riskiluokka 5: o ei vakituista asutusta Riskiluokka kpl Väkiluku alueella RL RL RL RL RL

20 20

21 Kuva 2. Oulu-Koillismaan riskialueet 21

22 22

23 23

24 Kuva 3. Jokilaaksojen riskialueet 24

25 25

26 26

27 1 27

28 Tavoittamisprosentit Ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmä perustuu porrasteiseen järjestelmään, jossa tapahtumaosoite tavoitetaan vähintään ensiauttajatasoisella yksiköllä riskiluokittain taulukon mukaisesti. Ensihoitopalvelun palvelutason tavoittamisprosentit riskiluokittain (hätäkeskuksen hälytyksestä yksikkö kohteessa) Riskiluokka A B A ja B C D Ensivaste, pete, pe- H o i - Ensihoi- Ensivasr u s t a s o r u s t a s o to-yksikkkto-yksik- tai hoitotaso tai hoitotaso Ensihoito-yksikkö 8 min 15 min 30 min 30 min 120 min Yksiköiden lukumäärät pitää perustaa edellä mainittuihin riskiluokkiin ja tavoittamiskriteereihin. Harvaan asutuilla alueilla asutuskeskittymien pitkien välimatkojen takia tarvitaan suhteessa enemmän ensihoitoyksiköitä. Juhlapäivät ja suuret yleisötapahtumat lisäävät ensihoidon tarvetta. Ensihoidon kenttäjohtaja tai vastuulääkäri voi määrätä tarvittaessa lisäyksiköitä valmiuteen. Ensihoitoyksiköiden sijoittelussa pyritään siihen, että väestöstä tavoitetaan mahdollisimman moni mahdollisimman nopeasti. Ensihoitoyksiköiden asemapaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa eri vuorokauden aikoina. Ensihoitoyksiöiden asemapaikkojen sijaintiin vaikuttaa myös olemassa olevien tilojen hyödynnettävyys (esim. pelastuslaitosten valmiit asemapaikat) ja käytettävissä olevat taloudelliset ja muut resurssit. Terveydenhuoltolain yhtenä tavoitteena on parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta hoidon 28

29 saatavuudessa (2 : Lain tarkoituksena on toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta ). Täysin yhdenvertaiseen ensihoidon saatavuuteen kaupungissa ja haja-asutusalueilla on vaikea päästä. 5 Ensihoidon järjestämistapa Terveydenhuoltolain 39 mukaan sairaanhoitopiirin voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. 1 Nykytila 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin oma toiminta ensihoitolääkäri 2 Ensihoitopalvelu Pelastuslaitos hoitaa ensihoitopalvelun seuraavilla alueilla: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos hoitaa Oulun ja Hailuodon kuntien alueen ensihoitopalvelun. Jokilaakson pelastuslaitos hoitaa Alavieskan, Ylivieskan ja Haapajärven kuntien alueen ensihoidon. Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymä hoitaa Raahen ja Pyhäjoen kuntien alueen ensihoitopalvelun. Muissa kunnissa (28 kuntaa) ensihoitopalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Tällä hetkellä ympärivuorokautisessa välittömässä lähtövalmiudessa (24/7) ovat ensihoitoyksiköt viiden kunnan (Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska ja Haapajärvi) alueella. Muiden aluei- 29

30 den yksiköt ovat välittömässä lähtövalmiudessa vain virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella pääsääntöisesti lähtövalmiusaika näissä kunnissa on 15 minuuttia. Tutkimusten mukaan näillä viiveillä on vaikutusta hätätilapotilaiden lopulliseen selviämiseen. 3 Siirtokuljetukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden (OYS ja Oulaskankaan sairaala) hoitolaitoskuljetukset on kilpailutettu yksityisten palveluntuottajien kesken. Samat palveluntuottajat ajavat sairaanhoitopiirin alueella myös muita hoitolaitosten välisiä siirtoja, mikä on ajoittain johtanut kalustovajeeseen ja siirtokuljetusten viivästymiseen sairaanhoitopiirin sairaaloista muihin hoitopaikkoihin. 2 Ensihoitopalvelu v > Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä on aiemmin linjannut, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ota ensihoitoa omaksi toiminnakseen, joten ensihoidon järjestämistä on valmisteltu yhteistyövaihtoehtojen pohjalta. Sairaanhoitopiiri järjestää kuitenkin lain edellyttämän ensihoitokeskuksen toiminnan seuraavasti: päivystävän ensihoitolääkärin tehtävät lääkäriyksikön toiminta kenttäjohtojärjestelmä (ensihoidon johtaja, ensihoitopäällikkö ja kenttäjohtajat) 1 Yhteistyö pelastuslaitosten kanssa Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset hoitavat ensihoitopalvelun kokonaisuudessaan koko sairaanhoitopiirin kattavilla omilla alueillaan. Tämän lisäksi pelastuslaitokset hoitavat hoitolaitossiirrot. Organisointi, ohjaus ja valvonta säilyvät sairaanhoitopiirillä, jotta koko erva-alueen hoitolaitossiirrot saadaan hoidettua tehokkaasti. 30

31 Tällä tavoin toiminta on johdettavissa isona toiminnallisena kokonaisuutena. Toimintatavat ovat yhteneväiset ja yhteistyö pelastustoimen kanssa on saumatonta (esim. suuronnettomuudet). Dynaamisen valmiuden ylläpito onnistuu, kun hoitolaitossiirtoihin varatut yksiköt eivät pelkästään päivystäisi hoitolaitossiirtoja vaan olisivat osa ensihoitopalvelua. Ensihoitopalvelun kokonaisvalmius paranisi koko sairaanhoitopiirin alueella. Laadunhallinta olisi helpompaa pienen palveluntuottaja lukumäärän takia. Tämä malli edellyttää perusteellisia neuvotteluja pelastuslaitosten kanssa. Täytyy huolehtia, että pelastuslaitokset pystyvät osoittamaan kustannusten läpinäkyvyyden. 2 Yhteistyö pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelee ensihoitopalvelun järjestämisestä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa seuraavien kuntien alueella: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu (Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii) ja Tyrnävä. Asukkaita alueella on yhteensä (heinäkuu 2011). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelee ensihoitopalvelun järjestämisestä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa seuraavien kuntien alueella: Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Vihanti ja Ylivieska. Asukkaita alueella on yhteensä (heinäkuu 2011). Ensihoitopalvelu kilpailutetaan sairaanhoitopiirin tietyissä kolmena isompana aluekokonaisuutena: Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä ja Siikalatva Muhos, Utajärvi ja Vaala Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski Ensihoitokeskus koordinoi hoitolaitosten välisiä siirtokuljetuksia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kilpailuttaa siirtokuljetukset sairaanhoitopiirin ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Ne palvelevat ensisijaisesti Oulun yliopistollista sairaalaa, mutta ovat tarvittaessa käytettävissä koko OYS eritysvastuualueella. Oulaskankaan ja Raahen sairaalan hoitolaitossiirrot hoitavat osin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksiköt sekä osin Siikalatvan alueen kilpailutetut yksiköt. 31

32 Tällä mallilla mahdollistetaan paikallisten yrittäjien osallistuminen ensihoitopalvelun tuotantoon. Laadun valvonta on helpompaa kuin nykyisin. Tulevaisuudessa työtekijöiden tarve kasvaa, joten nykyisin ensihoidossa työskenteleville tulee löytymään jatkossakin töitä. Riskinä on, että kilpailu ensihoitopalvelun tehtävistä ja siirtokuljetuksista yritysten kesken voi jatkua. Dynaamisen valmiuden järjestäminen on vaikeaa, koska yksityisen yrityksen kuljetuksesta saama korvaus voi olla määräävä tekijä. Alueen yhdenmukainen toiminta ja johtaminen ovat vaikeampaa. 32

33 6 33

34 Kustannukset Kuva 4. Ensihoitopalvelun kustannusrakenne (Kurola & Kettunen 2009) Nykyisen ensihoitojärjestelmän kustannukset muodostuvat monikanavaisella rakenteella. Kunnat maksavat valmiuden ylläpidosta valmiuskorvausta. Pääsääntöisesti yrittäjät saavat Kelalta kuljetuksista korvaukset sekä potilaiden omavastuuosuudet. Tämän lisäksi kunnat maksavat hoitolaitossiirroista sopimuksen mukaisia korvauksia. Jotkut kunnat maksavat jonkinlaista korvausta myös peruuntuneista ensihoitotehtävistä. Palveluntuottajat saavat osan tuloistaa myös vakuutusyhtiöiltä (esim. liikenneonnettomuudet). Nykyinen rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja kannustaa potilaan kohtaamispaikalla hoitamisen ja ensihoitopalvelun toimivuuden sijasta potilaan kuljettamiseen (KELAn matkakorvausperuste). Julkinen palveluntuottaja toimii nettoperiaatteella, jossa kuntien maksuosuudesta vähennetään saadut tulot ( esim. KELA-korvaukset ja asiakasmaksut). Ensihoidon kustannuksista suurin osa on palkkakustannuksia (n. 80%) ja loput vuokrista, ka- 34

35 lustosta ja hoitovälineistä johtuvia kuluja. Palkkakustannukset ovat suoraan verrannollisia ensihoitoyksikön valmiustasoon. Välittömässä lähtövalmiudessa ympärivuorokauden oleva hoitotasoinen ensihoitoyksikkkö maksaa kaikkinensa n euroa vuodessa. Tälläinen yksikkö vaatii vähintään 10 henkilötyövuotta. Ensihoitoyksikössä pitää aina olla kaksi työntekijää paikalla, joten myös äkillisiin sairaslomiin pitää olla varahenkilä saatavilla. 1 Nykytilan kustannukset Nykyisen järjestelmän kustannuksia on yritetty selvittää. Tämä on osoittautunut erittäin haastavaksi, koska kuntien sopimukset ovat hyvin vaihtelevan laajuisia ja sisältöisiä, eikä kustannuksia voida tarkasti kohdentaa. Vastaavaa ongelmaa on ilmennyt muuallakin Suomessa. Sairaanhoitopiirin sairaaloista (Oulaskangas ja OYS) vuonna 2010 tehtyjen suunniteltujen hoitolaitossiirtojen kustannus oli 2,3 milj.. Vuonna 2010 siirtoja oli n Tulevan järjestelmän kustannukset Uusi terveydenhuoltolaki ja asetus ensihoitopalvelusta edellyttävät selvästi korkeampaa valmiutta ja laatu- ja palvelutasoa kuin nykyisin. Valmiuden ja palvelutason nosto vaatii useampia ensihoitoyksiköitä ja suurempaa henkilömäärää kuin nykyinen järjestelmä, joka nojaa erittäin paljon ensihoitoyksiköiden varallaoloon. Ensihoidon kustannukset tulevat näiltä osin kasvamaan. Kiireettömien hoitolaitossiirtojen tehokkaampi organisointi taas vähentää ensihoitoyksiköiden turhaa käyttöä ja tämä tulee vähentämään kustannuksia. Siihen vaikuttavat ensihoitojärjestelmän yhtenäisyys ja kokonaisvaltainen johtaminen. 3 Kustannukset, jos ensihoito järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Kustannuksissa esitetään kokonaisarvio koko sairaanhoitopiirin alueella. Lopullisia kustannuksia on vaikea arvioida, koska siihen vaikuttavat ensihoitotehtävien lukumäärä. KELA:lta saadut korvaukset ja potilaiden omavastuu osuudet vähentävät pelastuslaitoksille maksettavaa 35

36 valmiuskorvaus osuutta. Pelastuslaitoksen asemapaikkojen hyödyntäminen on järkevää. Asemat ovat jo käytössä eikä uusien asemarakennusten hankkiminen tai rakentaminen aiheuta lisäkustannuksia. Joissakin asemarakennuksissa voidaan joutua tekemään joitain muutostöitä. Pelastuspuolella on tehty riskien arviointia useiden vuosien ajan ja heillä on omat riskiruudut ja niiden tavoittamismääritykset. Pelastuspuolen riskiruudukoiden määritykset perustuvat asukaslukumäärään ja kerrosalaan. Tästä johtuen pelastuslaitosten asemapaikkojen sijaintia on pyritty suunnittelemaan niin, että päästää hyviin tavoitettavuusaikoihin. Jokilaaksojen pelastuslaitos on laskenut kokonaiskustannukseen mukaan siirtokuljetukseen osallistuvat yksiköt. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella siirtoihin varattuja yksiköitä ei ole laskettu pelastuslaitoksen kustannusarvioon mukaan, koska Oulun yliopistollisen sairaalan siirrot täytyy huomioida tarkemmin kokonaisuutta rakennettaessa. Arvioidut kustannukset ovat yhteensä 22,1 miljoonaa euroa. Hoitolaitossiirroista tuleva kustannus on arvioitu tässä versiossa pienenevän, koska ensihoitopalvelun ja siirto-organisaation toiminta on nivottu yhteen. Dynaamisen valmiuden maksimaalisen hyödyntämisen seurauksena saadaan säästöä. 4 Kustannukset, jos palvelu järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa Kustannukset on arvioitu niin, että pelastuslaitoksilta on pyydetty omat kustannusarviot ja muiden alueiden kustannusarvio on laskettu valtakunnassa yleisesti käytössä olevien kustannusarvioiden mukaan. Esim. 24/7 välittömässä valmiudessa olevan ensihoitoyksikön hinta on euroa. Ensihoitoyksikön, joka on 8-16 arkisin välittömässä lähtövalmiudessa ja muun ajan varallaolossa, kustannus edellisestä yksiköstä on n. 35 %. OYS:n sairaala-siirrot on arvioitu tässä kilpailutuksen seurauksena yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi. Arvioidut kustannukset ovat yhteensä 22,65 miljoonaan euroa. 36

37 Kuva 5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluejako 37

38 Alue 1: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Alue 2: Kilpailutus (Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski) Alue 3: Kilpailutus (Muhos, Utajärvi ja Vaala) Alue 4: Kilpailutus: Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä ja Siikalatva Alue 5: Jokilaaksojen pelastuslaitos OYS:n sairaala-siirrot: Kilpailutus 7 Ensihoitopalvelun johtaminen Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta määrätään sairaanhoitopiirin kuntayhtymä luomaan alueen ensihoitopalveluun johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on johtaa ja ohjata ensihoitopalvelun lääketieteellistä ja operatiivista toimintaa. 1 Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri vastaa ensihoitopalvelun taloussuunnittelusta ja laadun valvonnasta vastaa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun liittyvissä asioissa vastaa ensihoitopalvelun kokonaisvaltaisesta johtamisesta, suunnittelusta, ohjauksesta ja toiminnan asianmukaisesta valvonnasta laatii hoito-ohjeet ja hoitoon ohjaus ohjeet sairaanhoitopiirin alueen ensihoitohenkilöstölle ja palveluntuottajille laatii ohjeet ensihoitopalvelun toiminnasta sekä päivittäistoiminnan että erityistilanteiden osalta laatii ensihoitopalvelun hälytysohjeet laatii virka-apu sopimukset muiden viranomaisten kanssa 2 Ensihoitopäällikkö vastaa ensihoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja työvuorosuunnittelusta vastaa ensihoitopalvelun tilastoinnista ja laadun valvonnasta 38

39 osallistuu kenttäjohtaja toimintaan osallistuu ensihoidon kouluttamistoimintaan 3 Virvepäällikkö vastaa ensihoitopalvelun tarvitsemien viesti-, kenttäjohto- ja ensihoidon potilaskertomusten tarvitsemien laitteiden teknisestä suunnittelusta ja hankinnasta vastaa osaltaan viestijärjestelmäkoulutuksesta 4 Ensihoitokeskuksen ensihoitolääkäri päivystäessään johtaa toiminta-alueen tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa vastaa osaltaan hoito-ohjeiden antamisesta ensihoitohenkilöstölle osallistuu potilaiden hoidon ohjaukseen osallistuu ensihoitotehtävien hoitamiseen muiden ensihoidon yksiköiden tukena osallistuu osaltaan ensihoitojärjestelmän kouluttamiseen toimii suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa hoitojohtajana 5 Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja valvoo ja ohjaa alueensa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa pitää osaltaan yllä tilannekuvaa toimii hätäkeskuksen ja päivystävän ensihoitolääkärin tukena tilanteissa, joissa päivittäistoiminnan ohjeistuksesta joudutaan poikkeamaan määrää ensihoitoyksiköiden valmiussiirrot päättää lisäyksiköiden perustamisesta tilanteissa, joissa kysyntä ylittää päivittäisen valmiuden osallistuu ensihoitotehtävien hoitamiseen muiden ensihoitoyksiöiden tukena toimii suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa alueensa lääkinnällisen pelastustoiminnan johtajana 39

40 8 40

41 Ensivastetoiminta Ensivastetoiminnan tuottaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos. Pelastuslaitokset tuottavat ensivastepalvelut omilla alueillaan. Ensivasteyksikössä tulee olla vähintään kaksi koulutusvaatimuksen täyttävää henkilöä. Ensivasteyksiköt hälytetään erillisten ohjeiden mukaan. 41

42 9 42

43 Ensihoitoyksiköt Taulukossa on kunnittain esitetty ensihoitoyksiköiden sijainti, taso ja valmius. Yksiköiden sijoittelu, lukumäärä ja valmius perustuvat asukaslukumääriin, tehtävämääriin, riskiluokkamäärittelyyn ja tavoitettavuus mittauksiin. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueen yksikkömäärissä on huomioitu myös osittain siirtokuljetusten hoitaminen (dynaaminen valmius). 43

44 H = hoitotason ensihoitaja P = perustason ensihoitaja VO = varallaolo Potilaiden ensihoidon laadun ja saatavuuden, palvelutasopäätöksen toteutumisen ja ensihoi- 44

45 topalvelun toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseksi ensihoitopalvelun toimintaa on seurattava ja siitä on raportoitava säännöllisesti puolivuosittain. Ensihoitopalvelu tarvitsee seurantatietoa oman toimintansa analysoimiseksi, mm. ostopalvelusopimusten toteuman seuraamiseksi ja tutkimus- ja kehittämistyötä varten. Raporttien perusteella ensihoitopalvelun pitää reagoida epäkohtiin ja olla valmis muutoksiin (esim. ensihoitoyksiköiden valmiuden muutos tai asemapaikan vaihto). 10 Henkilöstön pätevyysvaatimukset Henkilöstön pätevyysvaatimuksissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta olevia vaatimuksia. Pätevyysvaatimuksia voidaan tulevaisuudessa tarkentaa palvelutasopäätökseen. Asetuksessa tarkoitetun henkilöstön koulutusvaatimuksiin voidaan soveltaa asetuksen ensihoitopalvelusta voimaan tullessa voimassa olevia säännöksiä vuoden 2013 loppuun. 45

46 LÄHTEET Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:24 Asetus sairaankuljetuksesta /565. Hakupäivä Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa. Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta Kettunen, T. & Kurola, J Ensihoitopalvelun nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä -projekti. PSSHP. Määttä, T Ensihoitopalvelu. Teoksessa Kuisma, M., Holmström, P. & Porthan, K. (toim.) Ensi-hoito. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Suomen kuntaliitto. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sosiaali- ja terveysministeriö Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2005:32. Yliopistopaino. Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta /340. Terveydenhuoltolaki / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 46

47 Valli, J Hoitotason ensihoito. Teoksessa Silfvast, T., Castren, M., Kurola, J., Lund, V. & Martikainen, M. Ensihoito-opas. Kustannus Oy Duodecim. 47

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Sprinter.

Moneen lähtöön. Sprinter. SSK kanteli EU:lle Suomen terveydenhuolto lakiesityksestä Kilpailutus ja verkottuminen Sepe ja Aslak 4.2010 Moneen lähtöön. Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter on valmiina nopeisiin lähtöi hin. Vakiovarustuksena

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Jorma Penttinen KYSin erva

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Jorma Penttinen KYSin erva Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta Jorma Penttinen KYSin erva NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö UUSI MALLI ERVA ERVA ESH PERUSTASO LAAJENNETTU PERUSTASO 1 14.12.2012 Etunimi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa.

Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa. MERLOT MEDI sähköinen raportointi- ja johtamisjärjestelmä Helsingin pelastuslaitos ja HUS Helsingin ensihoitoyksikkö on 17.1.2007 ottanut käyttöön ensimmäisenä suomessa uuden sähköisen raportointi- ja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA - KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Arja Lamminkangas Sari Vitikka 1.7.2009 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007 VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007 Hätäkeskusuudistuksen arviointi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot