Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen

2 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius Ensivaste Perustason ensihoito Hoitotason ensihoito 8 3 Sairaanhoitopiirin perustiedot 9 4 Riskiluokat Tavoittamisprosentit 14 5 Ensihoidon järjestämistapa Nykytila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin oma toiminta Ensihoitopalvelu Siirtokuljetukset Ensihoitopalvelu v > Yhteistyö pelastuslaitosten kanssa Yhteistyö pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa 17 6 Kustannukset Nykytilan kustannukset Tulevan järjestelmän kustannukset Kustannukset, jos ensihoito järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa Kustannukset, jos palvelu järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa 22 7 Ensihoitopalvelun johtaminen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 24 2

3 7.2 Ensihoitopäällikkö Virvepäällikkö Ensihoitokeskuksen ensihoitolääkäri Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja 25 8 Ensivastetoiminta 26 9 Ensihoitoyksiköt Henkilöstön pätevyysvaatimukset 28 3

4 1 4

5 Johdanto Terveydenhuoltolain ( /1326) 39 velvoittaa sairaanhoitopiirien tekemään alueellaan ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätökseen määritellään ensihoitopalvelun sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Palvelutasopäätöksen toteutumista tullaan seuraamaan ja sen sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa. Terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelu pitää järjestää palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tällä pyritään varmistamaan sairaanhoitopiirin alueella riittävä ensihoitovalmius, joka toimii tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja tasapuolisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta sisältää ohjeet palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Palvelutasopäätöksistä on tarkoitus tehdä valtakunnallisesti yhtenevät, jotta vaikuttavuutta, laatua, kustannuksia ja toimintatapoja voidaan seurata ja vertailla. Ensihoidon palveluntason perustana ovat palvelun saatavuus ja laatu. Sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelu pyritään järjestämään niin, että mahdollisimman moni hätätilapotilaista tavoitetaan riittävän ajoissa. Ensihoitopalvelun potilaista kuitenkin suurin osa on muita kuin hätätilapotilaita. Nämä potilaat pitää pystyä hoitamaan niin, ettei hätätilapotilaiden hoito kärsi. Näiden potilaiden oikea aikainen tavoittaminen ja oikeanlaisen hoidon piirin ohjaaminen on myös huomioitava. On arvioitu, että täysin uuden ensihoitojärjestelmän luominen lisää aluksi kustannuksia. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden seurannan sekä toimintatapojen vakiintumisen myötä kustannukset vähenevät, kun potilaan hoitoonohjaus tapahtuu tarkoituksenmukaisesti ja ensihoitoyksiköitä käytetään tehokkaammin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä oman alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon päivystävä peruspalvelu, jonka tulee kattaa koko sairaanhoitopiirin alue tehokkaasti. Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso, 5

6 palvelun sisältö, henkilöstön koulutusvaatimukset, tavoitteet potilaan tavoittamisajoista sekä muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta oleelliset asiat. Tässä määritellyt kriteerit eivät ole suoraan suuronnettomuustilanteissa käytettävissä. Suuronnettomuustilanteessa päivittäinen ensihoidon kapasiteetti ylittyy, silloin hälyttämisen kriteerit ovat erilaiset. 6

7 2 7

8 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius Ensihoitopalvelu sisältää seuraavat toiminnot äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä potilaan kuljettaminen tarvittaessa lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ensihoitovalmiuden ylläpitäminen tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa (Terveydenhuoltolaki / ) Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. (Terveydenhuoltolaki / ) Ensihoitovalmius ei nojaa pelkästään yksiköiden määrään ja sijoitteluun. Toimiva järjestelmä vaatii johtamista ja ohjaamista sekä miten hoitolaitossiirtoihin varatut yksiköt voidaan hyödyntää ensihoitovalmiuden säilyttämisessä(= dynaaminen valmius). Alueen kaikkien ensihoitoyksiköiden ollessa varattuja jää siirtoyksikkö päivystysvalmiuteen. Toisaalta siirtoyksikkö voi hakea terveyskeskuksesta potilaan erikoissairaanhoitoon, jolloin alueen ensihoitopalvelun yk- 8

9 sikön ei tarvitse poistua paikalta ja näin ei muodostu ambulanssityhjiötä. Päivystävien hoitolaitosten vähentyessä ensihoitopalvelun toimivuuden varmistaminen on erittäin tärkeään. Ensihoitopalvelu on syrjäseutujen ensimmäinen ja ainut terveydenhuollon päivystävä toimija. Pelkästään siirtokuljetuksiin keskittyminen vähentää henkilöstön akuuttien hätätilanteiden suoritteita, mikä taas vähentää henkilöstön ammattitaitoa akuuttitilanteissa, eikä ole ammatillisesti mielekästä ja houkuttavaa. Jos sama palveluntuottaja hoitaa sekä ensihoitopalvelun että hoitolaitossiirrot, voidaan henkilöstöä kierrättää työvuoroissa (kiireellisessä ensihoidossa ja kiireettömissä hoitolaitossiirroissa). Näin voidaan parantaa osaamisen tasoa ja viihtyvyyttä. 1 Ensivaste Ensivasteella tarkoitetaan porrastetussa ensihoitojärjestelmässä kohteeseen nopeimmin ja lähimpänä hälytettävissä olevaa muuta yksikköä kuin varsinaista ensihoitoyksikköä. Ensivasteyksikkönä voi olla esim. pelastusauto, poliisi tai toinen ambulanssi. Terveysviranomaisen tehtävä on määritellä mahdolliset ensivasteyksiköt, toimintavaltuudet ja hälytysperusteet. (Määttä 2008, 27.) Ensivasteyksikkönä voi olla mikä tahansa yksikkö, joka tavoittaa hätätilapotilaan ensimmäisenä, nopeuttaen potilaan saaman hoidon aloitusta. Ensivasteyksikkö ei yleensä kuljeta potilasta, eikä näin ollen korvaa ambulanssia. (Valli 2009, 359.) 9

10 2 10

11 Perustason ensihoito Perustason sairaankuljetuksella tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone, ja mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. (Asetus sairaankuljetuksesta /565.) Perustason lääkevalikoimaan kuuluvat lääkkeet ovat pääsääntöisesti luonnollisia teitä (suun/ihon kautta, peräsuoleen tai hengitettynä) annettavia lääkkeitä. Erityistilanteissa ja henkeä pelastavana plasman korvausneste, glukoosiliuos ja adrenaliini suonensisäisesti kuuluvat myös perustason lääkehoidon piiriin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 94.) 3 Hoitotason ensihoito Hoitotason ensihoitajalla on enemmän lääkkeitä ja toimenpiteitä käytettävissä potilaiden hoitoon kuin perustasolla. Koulutusvaatimukset hoitotasolle ovat korkeammat. Hoitotason sairaankuljetuksella tarkoitetaan valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata. (Asetus sairaankuljetuksesta /565.) Hoitotason ensihoitajan tehtäviin kuuluu arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tila, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, parantaa potilaan ennustetta ja lievittää tai kohentaa hänen tilaansa. Ensihoitajan tehtäviin kuluu myös tukea ja ohjata yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään erilaisissa akuuteissa tilanteissa elämän eri vaiheissa. (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2006, 72.) 11

12 3 12

13 Sairaanhoitopiirin perustiedot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Väkiluku ( ) vuotiaat yli Huoltosuhde 54,3 (koko maa 50,6) Asukastiheys, as/maa-km² 10,75 Sairastavuusindeksi 114,4 Maapinta-ala km²

14 Kuva 1. PPSHP 2011 P-P shp:n sairaala a Terveyskeskussairaala (esh + vuodeosasto) Terveyskeskus (vuodeosasto) + Terveyskeskus tai terveysasema, ei vuodeosastoa KUUSAMO Terveydenhuollon kuntayhtymät ja vast.: Raahe Kallio + Kuivaniemi Helmi TAIVALKOSKI Oulunkaari II PUDASJÄRVI YLI-II Selänne HAUKIPUDAS KIIMINKI Ylikiiminki YLIKIIMINKI + 14

15 HAILUOTO OULU OULUNSALO KEMPELE + + MUHOS LUMIJOKI UTAJÄRVI + LIMINKA + JOKI TYRNÄVÄ Pattijoki Lappi Ruukki RAAHE + + SIIKA- Länsi- VAALA PYHÄJOKI Pohja VIHANTI Rantsila as. OULU + MERIJÄRVI Pulkkila + 15

16 Kestilä OYS Pohjois- + SIIKALATVA OULAINEN KALAJOKI Pohjanmaa Kainuu + ALAVIESKA Keski- + HAAPAVESI Piippola Pohjanmaa PYHÄNTÄ YLIVIESKA Savo Vaasa NIVALA Pohjanmaa + Karjala KYS KÄRSÄMÄKI Suomi SIEVI JÄRVI maa Savo Pohjois- Etelä- Pohjois- Keski- HAAPA- Pirkan- Itä- Etelä- Sata- 16

17 Savo kunta TAYS Etelä-Karjala Häme PYHÄJÄRVI Päijät- Kanta- Varsinais- Häme Kymenlaakso Suomi TYKS Helsinki ja Uusimaa REISJÄRVI HYKS 17

18 4 18

19 Riskiluokat Yhtenäisessä riskianalyysissä alueen kartalle sijoitetaan neliökilometrin kokoisia ruutuja. Ruutuihin sisältyvän asukasluvun ja sairaankuljetustehtävien perusteella tarkastellaan alueen teoreettista ensihoito- ja sairaankuljetustarvetta ihmisen väestö tuottaa n. 100 ensihoitotehtävää vuodessa. Ensihoitopalvelun kysyntä voidaan jakaa viiteen riskiluokkaan seuraavasti: Riskiluokka 1: o yli 1 tehtävä / vrk ts. yli 365 tehtävää vuodessa o yli 4000 asukasta o yli 20 hätätilapotilasta vuodessa Riskiluokka 2: o enintään 1 tehtävä / vrk eli alle 365 tehtävää vuodessa o 1000 asukasta 4000 asukasta o 5-20 hätätilapotilasta vuodessa Riskiluokka 3: o enintään 2 tehtävää / viikko o 120 asukasta asukasta o 0-5 hätätilapotilasta vuodessa Riskiluokka 4: o enintään 1 tehtävä / kuukausi o alle 120 asukasta o 5 hätätilapotilasta 10 vuodessa eli joka toinen vuosi Riskiluokka 5: o ei vakituista asutusta Riskiluokka kpl Väkiluku alueella RL RL RL RL RL

20 20

21 Kuva 2. Oulu-Koillismaan riskialueet 21

22 22

23 23

24 Kuva 3. Jokilaaksojen riskialueet 24

25 25

26 26

27 1 27

28 Tavoittamisprosentit Ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmä perustuu porrasteiseen järjestelmään, jossa tapahtumaosoite tavoitetaan vähintään ensiauttajatasoisella yksiköllä riskiluokittain taulukon mukaisesti. Ensihoitopalvelun palvelutason tavoittamisprosentit riskiluokittain (hätäkeskuksen hälytyksestä yksikkö kohteessa) Riskiluokka A B A ja B C D Ensivaste, pete, pe- H o i - Ensihoi- Ensivasr u s t a s o r u s t a s o to-yksikkkto-yksik- tai hoitotaso tai hoitotaso Ensihoito-yksikkö 8 min 15 min 30 min 30 min 120 min Yksiköiden lukumäärät pitää perustaa edellä mainittuihin riskiluokkiin ja tavoittamiskriteereihin. Harvaan asutuilla alueilla asutuskeskittymien pitkien välimatkojen takia tarvitaan suhteessa enemmän ensihoitoyksiköitä. Juhlapäivät ja suuret yleisötapahtumat lisäävät ensihoidon tarvetta. Ensihoidon kenttäjohtaja tai vastuulääkäri voi määrätä tarvittaessa lisäyksiköitä valmiuteen. Ensihoitoyksiköiden sijoittelussa pyritään siihen, että väestöstä tavoitetaan mahdollisimman moni mahdollisimman nopeasti. Ensihoitoyksiköiden asemapaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa eri vuorokauden aikoina. Ensihoitoyksiöiden asemapaikkojen sijaintiin vaikuttaa myös olemassa olevien tilojen hyödynnettävyys (esim. pelastuslaitosten valmiit asemapaikat) ja käytettävissä olevat taloudelliset ja muut resurssit. Terveydenhuoltolain yhtenä tavoitteena on parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta hoidon 28

29 saatavuudessa (2 : Lain tarkoituksena on toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta ). Täysin yhdenvertaiseen ensihoidon saatavuuteen kaupungissa ja haja-asutusalueilla on vaikea päästä. 5 Ensihoidon järjestämistapa Terveydenhuoltolain 39 mukaan sairaanhoitopiirin voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. 1 Nykytila 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin oma toiminta ensihoitolääkäri 2 Ensihoitopalvelu Pelastuslaitos hoitaa ensihoitopalvelun seuraavilla alueilla: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos hoitaa Oulun ja Hailuodon kuntien alueen ensihoitopalvelun. Jokilaakson pelastuslaitos hoitaa Alavieskan, Ylivieskan ja Haapajärven kuntien alueen ensihoidon. Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymä hoitaa Raahen ja Pyhäjoen kuntien alueen ensihoitopalvelun. Muissa kunnissa (28 kuntaa) ensihoitopalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Tällä hetkellä ympärivuorokautisessa välittömässä lähtövalmiudessa (24/7) ovat ensihoitoyksiköt viiden kunnan (Kuusamo, Oulu, Raahe, Ylivieska ja Haapajärvi) alueella. Muiden aluei- 29

30 den yksiköt ovat välittömässä lähtövalmiudessa vain virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella pääsääntöisesti lähtövalmiusaika näissä kunnissa on 15 minuuttia. Tutkimusten mukaan näillä viiveillä on vaikutusta hätätilapotilaiden lopulliseen selviämiseen. 3 Siirtokuljetukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden (OYS ja Oulaskankaan sairaala) hoitolaitoskuljetukset on kilpailutettu yksityisten palveluntuottajien kesken. Samat palveluntuottajat ajavat sairaanhoitopiirin alueella myös muita hoitolaitosten välisiä siirtoja, mikä on ajoittain johtanut kalustovajeeseen ja siirtokuljetusten viivästymiseen sairaanhoitopiirin sairaaloista muihin hoitopaikkoihin. 2 Ensihoitopalvelu v > Omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä on aiemmin linjannut, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ota ensihoitoa omaksi toiminnakseen, joten ensihoidon järjestämistä on valmisteltu yhteistyövaihtoehtojen pohjalta. Sairaanhoitopiiri järjestää kuitenkin lain edellyttämän ensihoitokeskuksen toiminnan seuraavasti: päivystävän ensihoitolääkärin tehtävät lääkäriyksikön toiminta kenttäjohtojärjestelmä (ensihoidon johtaja, ensihoitopäällikkö ja kenttäjohtajat) 1 Yhteistyö pelastuslaitosten kanssa Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset hoitavat ensihoitopalvelun kokonaisuudessaan koko sairaanhoitopiirin kattavilla omilla alueillaan. Tämän lisäksi pelastuslaitokset hoitavat hoitolaitossiirrot. Organisointi, ohjaus ja valvonta säilyvät sairaanhoitopiirillä, jotta koko erva-alueen hoitolaitossiirrot saadaan hoidettua tehokkaasti. 30

31 Tällä tavoin toiminta on johdettavissa isona toiminnallisena kokonaisuutena. Toimintatavat ovat yhteneväiset ja yhteistyö pelastustoimen kanssa on saumatonta (esim. suuronnettomuudet). Dynaamisen valmiuden ylläpito onnistuu, kun hoitolaitossiirtoihin varatut yksiköt eivät pelkästään päivystäisi hoitolaitossiirtoja vaan olisivat osa ensihoitopalvelua. Ensihoitopalvelun kokonaisvalmius paranisi koko sairaanhoitopiirin alueella. Laadunhallinta olisi helpompaa pienen palveluntuottaja lukumäärän takia. Tämä malli edellyttää perusteellisia neuvotteluja pelastuslaitosten kanssa. Täytyy huolehtia, että pelastuslaitokset pystyvät osoittamaan kustannusten läpinäkyvyyden. 2 Yhteistyö pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelee ensihoitopalvelun järjestämisestä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa seuraavien kuntien alueella: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu (Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii) ja Tyrnävä. Asukkaita alueella on yhteensä (heinäkuu 2011). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelee ensihoitopalvelun järjestämisestä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa seuraavien kuntien alueella: Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Vihanti ja Ylivieska. Asukkaita alueella on yhteensä (heinäkuu 2011). Ensihoitopalvelu kilpailutetaan sairaanhoitopiirin tietyissä kolmena isompana aluekokonaisuutena: Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä ja Siikalatva Muhos, Utajärvi ja Vaala Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski Ensihoitokeskus koordinoi hoitolaitosten välisiä siirtokuljetuksia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kilpailuttaa siirtokuljetukset sairaanhoitopiirin ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Ne palvelevat ensisijaisesti Oulun yliopistollista sairaalaa, mutta ovat tarvittaessa käytettävissä koko OYS eritysvastuualueella. Oulaskankaan ja Raahen sairaalan hoitolaitossiirrot hoitavat osin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksiköt sekä osin Siikalatvan alueen kilpailutetut yksiköt. 31

32 Tällä mallilla mahdollistetaan paikallisten yrittäjien osallistuminen ensihoitopalvelun tuotantoon. Laadun valvonta on helpompaa kuin nykyisin. Tulevaisuudessa työtekijöiden tarve kasvaa, joten nykyisin ensihoidossa työskenteleville tulee löytymään jatkossakin töitä. Riskinä on, että kilpailu ensihoitopalvelun tehtävistä ja siirtokuljetuksista yritysten kesken voi jatkua. Dynaamisen valmiuden järjestäminen on vaikeaa, koska yksityisen yrityksen kuljetuksesta saama korvaus voi olla määräävä tekijä. Alueen yhdenmukainen toiminta ja johtaminen ovat vaikeampaa. 32

33 6 33

34 Kustannukset Kuva 4. Ensihoitopalvelun kustannusrakenne (Kurola & Kettunen 2009) Nykyisen ensihoitojärjestelmän kustannukset muodostuvat monikanavaisella rakenteella. Kunnat maksavat valmiuden ylläpidosta valmiuskorvausta. Pääsääntöisesti yrittäjät saavat Kelalta kuljetuksista korvaukset sekä potilaiden omavastuuosuudet. Tämän lisäksi kunnat maksavat hoitolaitossiirroista sopimuksen mukaisia korvauksia. Jotkut kunnat maksavat jonkinlaista korvausta myös peruuntuneista ensihoitotehtävistä. Palveluntuottajat saavat osan tuloistaa myös vakuutusyhtiöiltä (esim. liikenneonnettomuudet). Nykyinen rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja kannustaa potilaan kohtaamispaikalla hoitamisen ja ensihoitopalvelun toimivuuden sijasta potilaan kuljettamiseen (KELAn matkakorvausperuste). Julkinen palveluntuottaja toimii nettoperiaatteella, jossa kuntien maksuosuudesta vähennetään saadut tulot ( esim. KELA-korvaukset ja asiakasmaksut). Ensihoidon kustannuksista suurin osa on palkkakustannuksia (n. 80%) ja loput vuokrista, ka- 34

35 lustosta ja hoitovälineistä johtuvia kuluja. Palkkakustannukset ovat suoraan verrannollisia ensihoitoyksikön valmiustasoon. Välittömässä lähtövalmiudessa ympärivuorokauden oleva hoitotasoinen ensihoitoyksikkkö maksaa kaikkinensa n euroa vuodessa. Tälläinen yksikkö vaatii vähintään 10 henkilötyövuotta. Ensihoitoyksikössä pitää aina olla kaksi työntekijää paikalla, joten myös äkillisiin sairaslomiin pitää olla varahenkilä saatavilla. 1 Nykytilan kustannukset Nykyisen järjestelmän kustannuksia on yritetty selvittää. Tämä on osoittautunut erittäin haastavaksi, koska kuntien sopimukset ovat hyvin vaihtelevan laajuisia ja sisältöisiä, eikä kustannuksia voida tarkasti kohdentaa. Vastaavaa ongelmaa on ilmennyt muuallakin Suomessa. Sairaanhoitopiirin sairaaloista (Oulaskangas ja OYS) vuonna 2010 tehtyjen suunniteltujen hoitolaitossiirtojen kustannus oli 2,3 milj.. Vuonna 2010 siirtoja oli n Tulevan järjestelmän kustannukset Uusi terveydenhuoltolaki ja asetus ensihoitopalvelusta edellyttävät selvästi korkeampaa valmiutta ja laatu- ja palvelutasoa kuin nykyisin. Valmiuden ja palvelutason nosto vaatii useampia ensihoitoyksiköitä ja suurempaa henkilömäärää kuin nykyinen järjestelmä, joka nojaa erittäin paljon ensihoitoyksiköiden varallaoloon. Ensihoidon kustannukset tulevat näiltä osin kasvamaan. Kiireettömien hoitolaitossiirtojen tehokkaampi organisointi taas vähentää ensihoitoyksiköiden turhaa käyttöä ja tämä tulee vähentämään kustannuksia. Siihen vaikuttavat ensihoitojärjestelmän yhtenäisyys ja kokonaisvaltainen johtaminen. 3 Kustannukset, jos ensihoito järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Kustannuksissa esitetään kokonaisarvio koko sairaanhoitopiirin alueella. Lopullisia kustannuksia on vaikea arvioida, koska siihen vaikuttavat ensihoitotehtävien lukumäärä. KELA:lta saadut korvaukset ja potilaiden omavastuu osuudet vähentävät pelastuslaitoksille maksettavaa 35

36 valmiuskorvaus osuutta. Pelastuslaitoksen asemapaikkojen hyödyntäminen on järkevää. Asemat ovat jo käytössä eikä uusien asemarakennusten hankkiminen tai rakentaminen aiheuta lisäkustannuksia. Joissakin asemarakennuksissa voidaan joutua tekemään joitain muutostöitä. Pelastuspuolella on tehty riskien arviointia useiden vuosien ajan ja heillä on omat riskiruudut ja niiden tavoittamismääritykset. Pelastuspuolen riskiruudukoiden määritykset perustuvat asukaslukumäärään ja kerrosalaan. Tästä johtuen pelastuslaitosten asemapaikkojen sijaintia on pyritty suunnittelemaan niin, että päästää hyviin tavoitettavuusaikoihin. Jokilaaksojen pelastuslaitos on laskenut kokonaiskustannukseen mukaan siirtokuljetukseen osallistuvat yksiköt. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella siirtoihin varattuja yksiköitä ei ole laskettu pelastuslaitoksen kustannusarvioon mukaan, koska Oulun yliopistollisen sairaalan siirrot täytyy huomioida tarkemmin kokonaisuutta rakennettaessa. Arvioidut kustannukset ovat yhteensä 22,1 miljoonaa euroa. Hoitolaitossiirroista tuleva kustannus on arvioitu tässä versiossa pienenevän, koska ensihoitopalvelun ja siirto-organisaation toiminta on nivottu yhteen. Dynaamisen valmiuden maksimaalisen hyödyntämisen seurauksena saadaan säästöä. 4 Kustannukset, jos palvelu järjestetään yhteistyössä pelastuslaitosten ja kilpailutettujen yritysten kanssa Kustannukset on arvioitu niin, että pelastuslaitoksilta on pyydetty omat kustannusarviot ja muiden alueiden kustannusarvio on laskettu valtakunnassa yleisesti käytössä olevien kustannusarvioiden mukaan. Esim. 24/7 välittömässä valmiudessa olevan ensihoitoyksikön hinta on euroa. Ensihoitoyksikön, joka on 8-16 arkisin välittömässä lähtövalmiudessa ja muun ajan varallaolossa, kustannus edellisestä yksiköstä on n. 35 %. OYS:n sairaala-siirrot on arvioitu tässä kilpailutuksen seurauksena yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi. Arvioidut kustannukset ovat yhteensä 22,65 miljoonaan euroa. 36

37 Kuva 5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluejako 37

38 Alue 1: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Alue 2: Kilpailutus (Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski) Alue 3: Kilpailutus (Muhos, Utajärvi ja Vaala) Alue 4: Kilpailutus: Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä ja Siikalatva Alue 5: Jokilaaksojen pelastuslaitos OYS:n sairaala-siirrot: Kilpailutus 7 Ensihoitopalvelun johtaminen Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta määrätään sairaanhoitopiirin kuntayhtymä luomaan alueen ensihoitopalveluun johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on johtaa ja ohjata ensihoitopalvelun lääketieteellistä ja operatiivista toimintaa. 1 Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri vastaa ensihoitopalvelun taloussuunnittelusta ja laadun valvonnasta vastaa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun liittyvissä asioissa vastaa ensihoitopalvelun kokonaisvaltaisesta johtamisesta, suunnittelusta, ohjauksesta ja toiminnan asianmukaisesta valvonnasta laatii hoito-ohjeet ja hoitoon ohjaus ohjeet sairaanhoitopiirin alueen ensihoitohenkilöstölle ja palveluntuottajille laatii ohjeet ensihoitopalvelun toiminnasta sekä päivittäistoiminnan että erityistilanteiden osalta laatii ensihoitopalvelun hälytysohjeet laatii virka-apu sopimukset muiden viranomaisten kanssa 2 Ensihoitopäällikkö vastaa ensihoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja työvuorosuunnittelusta vastaa ensihoitopalvelun tilastoinnista ja laadun valvonnasta 38

39 osallistuu kenttäjohtaja toimintaan osallistuu ensihoidon kouluttamistoimintaan 3 Virvepäällikkö vastaa ensihoitopalvelun tarvitsemien viesti-, kenttäjohto- ja ensihoidon potilaskertomusten tarvitsemien laitteiden teknisestä suunnittelusta ja hankinnasta vastaa osaltaan viestijärjestelmäkoulutuksesta 4 Ensihoitokeskuksen ensihoitolääkäri päivystäessään johtaa toiminta-alueen tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa vastaa osaltaan hoito-ohjeiden antamisesta ensihoitohenkilöstölle osallistuu potilaiden hoidon ohjaukseen osallistuu ensihoitotehtävien hoitamiseen muiden ensihoidon yksiköiden tukena osallistuu osaltaan ensihoitojärjestelmän kouluttamiseen toimii suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa hoitojohtajana 5 Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja valvoo ja ohjaa alueensa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa pitää osaltaan yllä tilannekuvaa toimii hätäkeskuksen ja päivystävän ensihoitolääkärin tukena tilanteissa, joissa päivittäistoiminnan ohjeistuksesta joudutaan poikkeamaan määrää ensihoitoyksiköiden valmiussiirrot päättää lisäyksiköiden perustamisesta tilanteissa, joissa kysyntä ylittää päivittäisen valmiuden osallistuu ensihoitotehtävien hoitamiseen muiden ensihoitoyksiöiden tukena toimii suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa alueensa lääkinnällisen pelastustoiminnan johtajana 39

40 8 40

41 Ensivastetoiminta Ensivastetoiminnan tuottaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos. Pelastuslaitokset tuottavat ensivastepalvelut omilla alueillaan. Ensivasteyksikössä tulee olla vähintään kaksi koulutusvaatimuksen täyttävää henkilöä. Ensivasteyksiköt hälytetään erillisten ohjeiden mukaan. 41

42 9 42

43 Ensihoitoyksiköt Taulukossa on kunnittain esitetty ensihoitoyksiköiden sijainti, taso ja valmius. Yksiköiden sijoittelu, lukumäärä ja valmius perustuvat asukaslukumääriin, tehtävämääriin, riskiluokkamäärittelyyn ja tavoitettavuus mittauksiin. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueen yksikkömäärissä on huomioitu myös osittain siirtokuljetusten hoitaminen (dynaaminen valmius). 43

44 H = hoitotason ensihoitaja P = perustason ensihoitaja VO = varallaolo Potilaiden ensihoidon laadun ja saatavuuden, palvelutasopäätöksen toteutumisen ja ensihoi- 44

45 topalvelun toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseksi ensihoitopalvelun toimintaa on seurattava ja siitä on raportoitava säännöllisesti puolivuosittain. Ensihoitopalvelu tarvitsee seurantatietoa oman toimintansa analysoimiseksi, mm. ostopalvelusopimusten toteuman seuraamiseksi ja tutkimus- ja kehittämistyötä varten. Raporttien perusteella ensihoitopalvelun pitää reagoida epäkohtiin ja olla valmis muutoksiin (esim. ensihoitoyksiköiden valmiuden muutos tai asemapaikan vaihto). 10 Henkilöstön pätevyysvaatimukset Henkilöstön pätevyysvaatimuksissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta olevia vaatimuksia. Pätevyysvaatimuksia voidaan tulevaisuudessa tarkentaa palvelutasopäätökseen. Asetuksessa tarkoitetun henkilöstön koulutusvaatimuksiin voidaan soveltaa asetuksen ensihoitopalvelusta voimaan tullessa voimassa olevia säännöksiä vuoden 2013 loppuun. 45

46 LÄHTEET Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:24 Asetus sairaankuljetuksesta /565. Hakupäivä Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa. Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta Kettunen, T. & Kurola, J Ensihoitopalvelun nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä -projekti. PSSHP. Määttä, T Ensihoitopalvelu. Teoksessa Kuisma, M., Holmström, P. & Porthan, K. (toim.) Ensi-hoito. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Suomen kuntaliitto. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sosiaali- ja terveysministeriö Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2005:32. Yliopistopaino. Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta /340. Terveydenhuoltolaki / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 46

47 Valli, J Hoitotason ensihoito. Teoksessa Silfvast, T., Castren, M., Kurola, J., Lund, V. & Martikainen, M. Ensihoito-opas. Kustannus Oy Duodecim. 47

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius... 5 3 Ensihoidon järjestämistapa... 6 4 Tavoittamisprosentit...

Lisätiedot

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4 HALLITUS 3/2012 26.3.2012 LIITE 4 ASIA 4 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013-2 Sisältö 1 Johdanto...4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...6 3 Ensihoidon

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden Palveluntuottajan näkökulma Uuden terveydenhuoltolain hengessä Kuntien resurssit huomioiden Esitämme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella olisi pelastustoimen nykyisin hoitamien toimintaalueiden

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö Sisältö Taustaa Ensihoidon vaikuttavuus Selvitykset kehittämistarpeista Uusi lainsäädäntö ja normit Ensihoidon peruskäsitteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Vertailua valtakunnallisesti

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI TERVEYDENHUOLTOLAIN TOIMEENPANOSSA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA. 29.2.2012 Raahe. Hannu Leskinen Shpjohtaja, TtT

SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI TERVEYDENHUOLTOLAIN TOIMEENPANOSSA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA. 29.2.2012 Raahe. Hannu Leskinen Shpjohtaja, TtT SAIRAANHOITOPIIRIN ROOLI TERVEYDENHUOLTOLAIN TOIMEENPANOSSA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 29.2.2012 Raahe Hannu Leskinen Shpjohtaja, TtT Sosiaali- ja terveydenhuolto on lukuisten haasteiden edessä Väestön

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA AIDOLLA YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA 1 EVA SALOMAAN SEMINAARI 14.6.2016 SISÄLTÖ OYS-ERVA Yhteistyön välineet Mitä odotuksia meillä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN HALLITUS 101 29.08.2016 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA 1.1.2018 LUKIEN 40/06/02/2014 HALL 101 HUS/67/2016 Nykyinen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2. Maakuntauudistus Tukipalvelut Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.2017 Maakuntaan siirtyvät organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri NordLab (liikelaitoskuntayhtymä)

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

Kuraus>Paraus Sotelsrfvaeskejavati 1.2.2012 Oulu

Kuraus>Paraus Sotelsrfvaeskejavati 1.2.2012 Oulu Kuraus>Paraus Sotelsrfvaeskejavati 1.2.2012 Oulu Hannu Leskinen Shpjohtaja, TtT ONKO TARVETTA -KURA-UKSEEN -PARA-HDUKSEEN? Sosiaali- ja terveydenhuolto on lukuisten haasteiden edessä Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012 ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012 Pohjoinen ERVA sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluhanke STM:n hyväksymä hanke,

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MILTÄ NÄYTTÄÄ POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUS? KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖ. Oulu 16.10.

MILTÄ NÄYTTÄÄ POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUS? KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖ. Oulu 16.10. MILTÄ NÄYTTÄÄ POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUS? KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISTYÖ Oulu 16.10.2012 Hannu Leskinen Sairaanhoitopiirin johtaja, TtT Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus Vanhuspalveluiden tilannekatsaus SISÄLTÖ 1. Väestöennusteet (3-4) 2. Vanhuspalveluiden peittävyys (5-13) 3. Dementiaindeksi ja muistisairaiden lukumäärän muutos (14-15) 4. PoPSter: Alustavat toiminnalliset

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN UUDELLEENJÄRJESTELY

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN UUDELLEENJÄRJESTELY HALLITUS 99 29.08.2016 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN UUDELLEENJÄRJESTELY 2016-2017 360/02/08/00/12/2012 HALL 99 Lohjan sairaanhoitoalueen ensihoidon järjestelyt ja tilanne Lohjan sairaanhoitoalue

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013 Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tammi-joulukuu 12/2012

Tammi-joulukuu 12/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-joulukuu 12/2012 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla Muutosagentti Rita Oinas

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla Muutosagentti Rita Oinas Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaalla Muutosagentti 1 8.3.2017 Keihäänkärkiä ovat Alueellisen palvelukokonaisuuden ja keskitetyn asiakas- /palveluohjauksen

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015

Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu 29.1.2015 Sisältö 1 Yhteenveto 2 Toimeksiannon toteutus ja rajaukset 3 Ensihoidon tuotanto ja toimintaympäristö 4 Toiminnan yksikkö- ja tuotantokustannusten

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 KATSAUS POHJOISPOHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus PohjoisPohjanmaan tilanteeseen v.

Lisätiedot

Ammatinvalinnanohjaus

Ammatinvalinnanohjaus Pohjois-Pohjanmaan TEtoimiston etäpalvelu - Ammatinvalinnanohjaus Marjo Pekkonen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 Ammatinvalinnanohjausta TE-toimistosta - kasvokkain ja etäpalveluna Ammatinvalinnanohjauksessa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi 22.9.2016 Huono-osaisuus ja osallisuus 2 Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen

LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen OYS ERVA 2013 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI Vaasa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa Pirkanmaa Länsi- Pohja Keski- Pohjanmaa Keski- Suomi HYKS Lappi

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 5

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Sähköinen hyvinvointikertomus Kainuun 3. Hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Soile Paahtama erityisasiantuntija Kuntalaki (1995/365) 1 3 mom. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa

Lisätiedot

HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko?

HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko? HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko? Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2013 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi

Lisätiedot

PoPSTer -hanke Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana IHA kokonaisuutta

PoPSTer -hanke Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana IHA kokonaisuutta PoPSTer -hanke Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana IHA kokonaisuutta 2015 2025 2030 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 0-17v. 18-64 v 65-74v

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 18.3.2010 Taustaa TAUSTAA Maaliskuussa 2005 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen n:o 1019 Hoitoon pääsyn

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet.

Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet. Hailuodon riistanhoitoyhdistys Kumpulankaari 14, 90650 OULU hailuoto@rhy.riista.fi 0400-803858 RHY-numero 253 PetoyhdyshenkilöJani RantasuoOULU jani.rantasuo@elisanet.fi 0400-803858 Haukiputaan riistanhoitoyhdistys

Lisätiedot

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN Kuntakokous 7.10.2015 Talousjohtaja Elisa Kusmin Ensihoidon kustannukset /asukas eri shp:t vuoden 2014 talousarviossa 2 Yhtymävaltuuston käsittely 27.11.2013 34

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015

SILLANRAKENTAJA PROJEKTI. Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA PROJEKTI Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö 23.9.2015 SILLANRAKENTAJA -PROJEKTI LYHYESTI Tekee TE-palveluita tunnetuksi 2500 pk-yrityksille ajalla 1.8.2015 30.6.2016. Kerää tietoa yritysten

Lisätiedot

Toimitilat ja kiinteistöt

Toimitilat ja kiinteistöt Toimitilat ja kiinteistöt Valmistelija Pasi Keskitalo PPSHP Työryhmä Toimitilat- ja kiinteistöt Valmistelija: Pasi Keskitalo (varalla Kari-Pekka Tampio) Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala (Juho Leppänen,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sairaalapäivät 23.-24.11.2010 Menoja sopeutettu ja sopeutetaan tuloihin rakenteita ja palveluja uudistamalla

Sairaalapäivät 23.-24.11.2010 Menoja sopeutettu ja sopeutetaan tuloihin rakenteita ja palveluja uudistamalla Sairaalapäivät 23.-24.11.2010 Menoja sopeutettu ja sopeutetaan tuloihin rakenteita ja palveluja uudistamalla Hannu Leskinen Sairaanhoitopiirin johtaja, TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 2012.11.02 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 1 Sisällysluettelo 1) Johdanto ja rajaukset 2) Ensihoitopalveluun ja palvelutasopäätökseen liittyvät säädökset 3)

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Yli 50 -vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo PL 50 50101 MIKKELI Viite: Selvityspyyntö ISAVI/1095/05.07.03/2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- N SELVITYS Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Kohti Lapsiystävällistä Oulua

Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kohti Lapsiystävällistä Oulua Toimiva arki Pohjois-Pohjanmaalla Hyvinvointipäällikkö Arto Willman Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaa osallistuu Lapsiperheiden muutosohjelman

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 1 21.9.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto TE-toimiston tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista ja työllisyyden

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN KIIREETTÖMÄN SAIRAANKULJETUKSEN JA ENSIHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN KIIREETTÖMÄN SAIRAANKULJETUKSEN JA ENSIHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN HALLITUS 81 06.06.2016 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN KIIREETTÖMÄN SAIRAANKULJETUKSEN JA ENSIHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN HALL 81 HUS/67/2016 Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta päätti 19.5.2016 41 esittää

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot