Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille perusteluosio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio"

Transkriptio

1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan sairaanhoitopiiri

2 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus 3 2. Palvelutasopäätöksen tarkoitus, perusteet ja sisältö 5 3. Satakunnan sairaanhoitopiirin riskikartoitus 9 4. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu Kustannukset Kohteessa tapahtuva potilaan hoito Kiireettömät siirtokuljetukset Ensihoitopalvelun ja päivystyksen yhteistyö Varautuminen Viranomaisyhteistyö Toiminnan seuranta, valvonta ja mittarit Koulutus Sairaanhoitopiirin väestön neuvonta ja tiedottaminen Tieto- ja viestijärjestelmät Liitteet 49 2

3 1. Yleiskatsaus Terveydenhuoltolain 39 :n mukaan: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu alkaen. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden sekä mahdollistaa saumattoman yhteistyön päivystystoiminnan, hätäkeskuksen, pelastustoimen, poliisin sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden, esimerkiksi kolmannen sektorin kanssa. Terveydenhuoltolaissa ensihoitopalvelu määritellään terveydenhuollon toiminnaksi, jonka tehtävänä on vastata ensisijaisesti terveydenhuollon laitosten ulkopuolella olevien kiireellistä apua tarvitsevien potilaiden hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee laatia lain mukaan ensihoidon palvelutasopäätös. Terveydenhuollon yksikössä hoidossa olevien potilaiden hoitovastuu on kyseisellä laitoksella. Potilaan siirtokuljetuksesta terveydenhuollon yksiköiden välillä säädetään erikseen terveydenhuoltolain 73. :ssä. Hoitolaitosten väliset kiireettömät, ennalta suunnitellut potilassiirrot tai kotiinkuljetukset eivät kuulu ensihoitopalvelun tehtäviin. Usealla paikkakunnalla on kuitenkin tarkoituksenmukaista käyttää samaa ambulanssikalustoa sekä ensihoitopalvelun kiireellisissä tehtävissä että hoitolaitosten välisissä siirtotehtävissä, koska tehtävämäärät saattavat jäädä liian pieniksi ja toiminta tehottomaksi, jos yksikkö varataan yksinomaan jompaankumpaan tehtävätyyppiin. Tämän takia on tarkoituksenmukaista, että ensihoitopalvelua koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin kaikkia ambulansseja, jotka saattavat osallistua myös ensihoitopalvelun toimintavastuulla olevien potilaiden kuljetuksiin. Sairaanhoitopiirin ja ensihoidon palveluntuottajien välisissä sopimuksissa tulee sopia periaatteista ja toimintatavoista, joilla palveluntuottajan yksiköitä käytetään ensihoitopalvelun tehtäviin, mikäli palveluntuottaja on tehnyt sopimuksia myös muiden kuin sairaanhoitopiirin kanssa. Palvelutasopäätöksessä tulee määritellä ensihoitopalvelun järjestämistapa, johtamisjärjestelmä, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. STM:n asetuksessa ensihoitopalveluista (340/2011) säädetään yksityiskohtaisemmin ensihoitopalvelun tehtävistä, johtamisjärjestelmästä sekä palvelutasopäätöksen laatimisesta. Ministeriön ohjeessa (STM julkaisu 2011:11) syvennetään säädöspohjan perustelua ja siinä annetaan palvelutason laatimisesta ja sisällöstä tarkempia ohjeita. Terveydenhuoltolain 40 mukaan ensihoitopalveluun sisältyy: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 3

4 5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Sairaanhoitopiirin on ensihoitopalvelua järjestäessään, sen lisäksi, mitä terveydenhuoltolaissa säädetään: vastattava alueellaan ensihoitopalvelujen järjestämisestä, valmiuden ylläpidosta ja operatiivisesta toiminnasta sekä laadittava ohjeet kuljetusta edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta vastattava alueellaan ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta laadittava ensihoitopalvelun toiminta-alueen hälytys- ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi sovittava toimintamalleista, joiden avulla meripelastusviranomaisten toimintavastuulla olevien tehtävien ensihoitoa vaativien potilaiden ensihoito turvataan sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoiskulkuneuvojen, kuten veneiden tai moottorikelkkojen, virka-apukäytännöistä niitä hallinnoivien viranomaisten kanssa vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalvelun toimialaan kuuluvissa asioissa ohjattava alueellaan ensihoitopalvelun yksiköiden asianmukaisuutta mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomiin ambulanssikuljetuksiin käytettäviä ajoneuvoja tuotettava ja seurattava tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta tuotettava muita terveydenhuollon palveluita siten, kun siitä on alueellisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tai ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä sovittu. Nykyinen ja uusi palvelutasopäätös Satakunnan sairaanhoitopiirin ensimmäinen palvelutasopäätös tehtiin vuosille Sen mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä on ensihoitopalvelu rakennettu siinä esitettyyn tavoitetilaan. Saavutettu ensihoitopalvelu on toimiva ja kustannuksiltaan siedettävällä tasolla nykyinen kuntien rahatilanne huomioiden. Ensihoitopalvelu sisältää v lopussa sairaanhoitopiirin alueella 4 vaativan hoitotason ambulanssia, 13 hoitotason ambulanssia, lääkäriyksikön, kenttäjohtotoiminnan sekä ensivasteen. Lisäksi sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus vastaa ensihoitopalvelun henkilöstön koulutuksesta ja ammattipätevyyden valvonnasta, sairaanhoitopiirin häiriötilannevalmiuden koordinoinnista, viranomaisyhteistyöstä sekä muista sopimuksiin perustuvista yhteistyömuodoista muiden viranomaisten kanssa. Raumalle toteutettava sairaanhoitopiirin vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikkö aloittaa toimintansa lukien (ei lukien). Palvelutason analysoinnissa on käytetty potilaiden saavuttamisen ja riskikartoituksen osuvuuden osalta hätäkeskuksen tietojen analyysia Inplace Oy:n toimittamana. Tämä tieto ohjaa seuraavan palvelutason osalta mahdollisia muutoksia. 4

5 Tämä palvelutasopäätös laaditaan kattamaan vuodet Suurimmat haasteet toiminnan osalta ovat SOTE-lainsäädäntö ja sen mukanaan tuomat rakenteelliset muutokset, kuntien supistuva rahatilanne sekä ensihoitopalvelun työntekijöiden työaikoihin ja varallaoloon kohdistuvat muutosvaatimukset. Vuosina ensihoitopalvelun järjestämisestä vastaa Satakunnan sairaanhoitopiiri, jollei SOTE-lainsäädännössä ja sitä seuraavissa rakenteissa määrätä muutoksia sairaanhoitopiirin nimeen tai rakenteeseen. Jatkossa tekstissä käytetään kuitenkin termiä Satakunnan sairaanhoitopiiri tarkoittamaan nykyisen kaltaista katto-organisaatiota. Joka tapauksessa tavoitteena on säilyttää Satakunnan alueella vähintään nykytasoinen ensihoitopalvelu, joka tukeutuu olemassa oleviin päivystyspisteisiin sekä Satakunnan keskussairaalaan kuten aiemminkin. Palvelurakenne tulee pysymään entisellään, eli palvelua tuottavat Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan pelastuslaitos (ambulanssit ja ensivaste) sekä yksityisen palveluntuottajat. Palvelurakenteeseen tullaan tekemään joitakin muutoksia, vaikka tuotannon suuret linjat pysyvät entisellään. Mikäli SOTE-lainsäädäntö ja siinä tehtävät muutokset ensihoitopalvelun rakenteeseen vaikuttavat palvelutasopäätöksen toteuttamiseen, tullaan palvelutasopäätös päivittämään niiltä osin erikseen arvioitavana ajankohtana. 2. Palvelutasopäätöksen tarkoitus, perusteet ja sisältö Palvelutasopäätöksen tarkoituksena on luoda puitteet tasavertaisen palvelun tuottamiselle riippuen sairaanhoitopiirin eri alueisiin kohdistuvista ensihoitoon vaikuttavista riskitekijöistä. Palvelutasopäätöksessä määritellään asetettavat tavoitteet, kuten palvelun saatavuus, taso sekä sen sisältö. Ensihoitopalvelun tuottamisen lähtökohtana tulee olla samantasoisten palvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samanlaisille alueille sairaanhoitopiirin alueella. Ensihoitopalvelua on tarkoitus tuottaa käytettävissä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti sekä tavoittaa valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään alueellisesti määritellyssä enimmäisajassa. Palvelutasopäätös ja sen kuvaama ensihoitopalvelun rakenne perustuvat riskianalyysiin. Riskikartoituksessa on selvitetty alueen riskit ja jaettu sairaanhoitopiirin alue neliökilometrin kokoisiin alueisiin. Nämä neliökilometrin suuruiset alueet luokiteltu kukin riskiluokkiin I V. Alueittain on tehty riskianalyysi, johon on huomioitu mm. alueen asukasluku, väestön ikärakenne, sairastavuus sekä alueella sijaitsevat riskikohteet. I-luokassa ensihoitotehtävien ennustettu määrä on suurin, kun taas V-riskiluokassa ei alueelle ole odotettavissa ensihoitotehtäviä (merialue tai muu asumaton ja saavuttamaton alue). Tämän jälkeen on määritelty riskiluokittain prosenttiosuus hälytyksistä, joissa potilas tulee tavoittaa. Näiden periaatteiden mukaisesti palvelutasopäätös turvaa mahdollisimman tasa-arvoisten ensihoitopalveluiden saannin koko Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Ensihoitopalvelun tärkein toiminto on mahdollisimman hyvän hoidon antaminen potilaille sekä potilaiden ohjaaminen tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan ilman välietappeja. Hoidon laatu ja potilasohjaus määritellään entistä tarkemmin uudessa palvelutasopäätöksessä. Ensihoitopalvelu on osa yhteiskunnan turvaverkkoa ja myös omalta osaltaan tärkeä turvallisuustoimija. Toimiva ensihoito antaa väestölle luottamusta ja lisää turvallisuuden tunnetta. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa korostuu päivittäisissä tehtävissä sekä erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa. Palvelutasopäätöksessä tarkennetaan tätä toiminnan osa-aluetta. 5

6 Synergia päivystyspisteiden toiminnan kanssa on oleellinen osa ensihoitopalvelun onnistunutta toimintaa. Tulevassa palvelutasossa määritellään tämän osa-alueen puitteet ja toiminta. Palvelun saatavuus Hyvin toimivassa ensihoitojärjestelmässä yksiköt ovat pääsääntöisesti välittömässä lähtövalmiudessa, yksiköiden sijaintia seurataan ja tarvittaessa asemapaikkaa muutetaan (valmiussiirrot) reaaliaikaisesti vallitsevan tilanteen mukaan. Hyvin toimiva hätäkeskus ja oikeaan osuva riskinarvio yhdessä toimivan kenttäjohtamisjärjestelmän kanssa kohdentaa resurssit oikein sekä vähentää toiminnasta aiheutuvia riskejä, kuten turhia hälytysajoja. Ensivastetoiminnalla voidaan lyhentää potilaiden tavoittamisviivettä korkeariskisissä tehtävissä. Hätätilapotilaan tavoittamisen nopeudesta ei ole olemassa säädöksiä tai muita viranomaismääräyksiä. Kriittisen potilasryhmän muodostavat elottomat potilaat, joiden kohdalla selviytymisen mahdollisuuksia ei käytännössä ole, mikäli potilaan tavoittamisviive ylittää 10 minuuttia ilman maallikkoelvytystä. Kun otetaan huomioon hätäpuhelun käsittelyyn kuluva aika ja yksikön lähtöviive, potilaalla on käytännössä mahdollisuus selvitä 8 minuutin aikaikkunan sisällä. Hengitystie-este, runsas verenvuoto tai muu välittömästi henkeä uhkaava tilanne on kiireellisyydeltään rinnastettavissa sydänpysähdykseen. Ensihoitotilanteessa edellä mainitun kaltainen hätätilapotilas tulisi tavoittaa 8 minuutin kuluessa yksiköllä, joka kykenee aloittamaan henkeä pelastavan yksinkertaisen hoidon (ensivaste). Kyseisen yksikön ei tarvitse olla ambulanssi. Tämä edellyttää toimivaa hätäkeskusjärjestelmää sekä hyvin suunniteltua hälytysohjeistusta. Näissä hätätilanteissa korostuu myös läheisten ja lähellä olevien ensiaputaitoisten ihmisten apu ennen viranomaisavun saapumista. Tätä osaamista pyritään omalta osaltaan lisäämään valistuksella ja yhteistyöllä esim. SPR:n kanssa. Seuraava aikaikkuna ensihoidossa vaikeasti akuutisti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tavoittamisessa on 15 minuuttia hälytyksestä. Tämä 15 minuutin aikaraja perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty eräiden hoitojen aloittamisviiveiden vaikutuksia hoitotuloksiin. Esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin liuotushoidossa 15 minuutin lisäviiveellä on tilastollisesti merkitsevä vaikutus hoidon lopputulokseen. Samansuuntaista näyttöä on myös sydäninfarktin pallolaajennushoidosta. 15 minuutin tavoitettavuus vaatii hyvin toimivan hälytysjärjestelmän ja myös ensivasteen, jolla on selkeä hälytysohje. Suomessa on valittu 30 minuutin tavoitettavuus korkeariskisissä tehtävissä hoitotason ambulanssin osalta. Tämä aika ei perustu varsinaisesti tutkimuksiin, mutta voidaan pitää tuotettavan palvelun osalta vähimmäisvaatimuksena. Maantieteelliset olosuhteet ja ambulanssitiheys sekä mahdolliset palvelua kuormittavat seikat vaikuttavat ambulanssien saatavuuteen tavoiteajassa. Lähtökohtaisesti on tämän suhteen pyrittävä mahdollisimman korkeaan tavoitettavuuteen, tehokkuutta kuitenkaan unohtamatta. Palvelun saatavuus määritellään palvelutasopäätöksessä suhteessa alueen riskikartoitukseen ja toisaalta tehtävän kiireellisyysluokkaan. Saatavuuden osalta huomioidaan sekä ensiauttajatasoiset yksiköt (EVY) sekä hoitotason ambulanssit aiemman mukaisesti. Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat Ensihoidon hälytystehtävät jaetaan hätäkeskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perusteella neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan seuraavasti: A-luokan tehtävä: 6

7 Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi. Palvelutasopäätöksessä näiden tehtäväluokkien osalta on määriteltävä osuus tehtävistä, miten milläkin riskialueella tavoitetaan potilas missäkin tehtäväkiireellisyydessä eri toimijatasoilla. Ohessa ovat määritelmät siitä, miten tehtäväluokkien tavoitettavuuden toteutumaa seurataan ja riskialueiden tavoitettavuus määritellään: A- ja B-riskiluokan tehtäväkiireellisyysluokissa vähintään ensiauttajatasoisella yksiköllä 8 ja 15 minuutissa A- ja B-riskiluokan tehtäväkiireellisyysluokissa hoitotasoisella yksiköllä 30 minuutissa C-riskiluokan tehtäväkiireellisyysluokissa ensihoitopalvelun yksiköllä 30 minuutissa D-riskiluokan tehtäväkiireellisyysluokissa ensihoitopalvelun yksiköllä 2 tunnissa Palvelutasopäätöksen seurannassa tavoittamisajan laskenta alkaa siitä, kun tehtävä on välitetty hätäkeskuksesta ensihoitopalvelulle, ja päätyy siihen, kun yksikön henkilöstö on hälytysosoitteessa eli kohteessa. Virve-tilatietojen käytössä tulee käyttää kohteessa -tilatietoa ja hätäkeskuksen tulee tallentaa ko. tieto tietojärjestelmiinsä. Ensihoitopalvelun riskialueluokat Palvelutasopäätöstä varten sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue on jaettu yhden neliökilometrin kokoisiin alueisiin. Jokainen neliökilometrin alue määritellään yhteen viidestä riskialueluokasta sen mukaan, kuinka monta ensihoitopalvelun tehtävää alueella muodostuu aikayksikössä. Myös alueen tiestö ja asutus vaikuttavat arviointiin. Korkeimpaan riskialueluokkaan kuuluu alue, jossa syntyy vähintään yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa. Toiseen riskialueluokkaan kuuluu alue, jossa ensihoitotehtäviä on vähemmän kuin yksi päivässä, mutta enemmän kuin yksi viikossa. Kolmannen riskialueluokan alueella ensihoitotehtäviä on vähemmän kuin yksi viikossa, mutta enemmän kuin yksi kuukaudessa, ja neljännessä riskialueluokassa on vähemmän kuin yksi tehtävä kuukaudessa, jos alue on asutettu tai sen läpi kulkee kantatie tai valtatie. Viidennen riskialueluokan muodostavat alueet, joissa ei ole vakinaista asutusta. Edellä mainitulla tavalla tarkasteltuna voidaan arvioida, kuinka suuri alueen ensihoidon tarve on normaalioloissa, sekä tehdä päätelmiä siitä, miten ensihoitopalvelun yksiköt tulisi sijoittaa, jotta palvelutasopäätöksessä asetetut tavoittamisajat voidaan toteuttaa. Suunnitelmassa huomioidaan myös terveydenhuollon päivystyspisteiden sijainnit, jotta voidaan tehdä arvioita ambulanssien keskimääräisistä tehtäväkestoista ja niistä johtuvista tarvittavista ambulanssimääristä. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi määrittelee ensihoitopalvelun riskialueet, joiden luokittelu perustuu asukastiheyteen, väestön 7

8 ikärakenteeseen, tapahtuneisiin ensihoitotehtävämääriin sekä erityisolosuhteisiin. Riskialueet jaetaan viiteen riskiluokkaan (I - V ja näistä I on korkeariskisin) ennustemallin tulosten perusteella: I riskialueet ovat tiheään rakennettua ja tiheästi asuttuja taajamia sekä vilkkaasti liikennöityjä tiealueita, joissa todennäköisyys ensihoitotehtäville on suuri, ja joissa onnettomuudet saattavat vaarantaa erityisen suuren ihmismäärän, ja joissa ennustettu tehtävämäärä on yli 350 tehtävää vuodessa (yli 1 vuorokaudessa / suuren kaupungin keskusta) II-riskialueet ovat alueita, joissa melko tiheästi asuttuja taajamia sekä tiealueita, joissa todennäköisyys ensihoitotehtäville on melkoinen, ja joissa ennustettu tehtävämäärä on tehtävää vuodessa (vähintään 1 viikossa, mutta alle 1 vuorokaudessa/kaupungin asuinlähiö, pienen kaupungin keskusta). III-riskialueet ovat asuttuja alueita, joissa on yksittäisiä asumuksia laajempia kylätaajamia tai asutuskokonaisuuksia sekä liikennöityjä väyliä, ja joissa ennustettu tehtävämäärä on tehtävää vuodessa (vähintään 1 kuukaudessa, mutta alle 1 viikossa/maaseututaajama). IV-riskialueet ovat asuttuja alueita, joissa on yksittäisiä asumuksia sekä liikennöityjä väyliä ja joissa ennustettu tehtävämäärä on < 10 tehtävää vuodessa (asuttu maaseutu). V-riskialueet ovat asumattomia alueita tai tieverkon ulkopuolella olevia alueita (metsä, meri- tai järvialue, saari, johon ei mene tietä). Luokka Määritelmä Esimerkki 1 Yli 350 tehtävää vuodessa (yli 1/vrk) Suuren kaupungin keskusta tehtävää vuodessa Kaupungin asuinlähiö, pienen kaupungin keskusta tehtävää vuodessa Maaseututaajama 4 Alle 10 tehtävää vuodessa, Asuttu maaseutu mutta alueella on vakituista asutusta tai kanta- tai valtatie 5 Alueella ei ole asutusta tai tiestöä, perustoiminta-alueen ulkopuoliset alueet Metsä, meri tai järvi Riskiluokituksen tekemiseen ei tule käyttää pelkästään toteutuneita tehtäviä, koska erityisesti harvaan asutuilla alueilla esim. vuoden mittaisessa aineistossa satunnaisvaihtelu voi vääristää tuloksia. Sen sijaan mallin tuottamaa ennustetta voidaan tarvittaessa täydentää aikaisemmalla toteumalla erityiskohteiden osalta. Tällaisia erityiskohteita voivat olla esim. palvelutalot, muut sosiaalialan hoitopaikat, julkiset rakennukset kuten linja-auto- tai rautatieasemat ja vastaavat. Lisäksi riskikartoituksessa tulee huomioida kausivaihtelu, mikäli esimerkiksi mökkiasutus tai muu matkailu muuttaa riskiä normaalista. Liikenneonnettomuuksista aiheutuvat riskit huomioidaan rajankäynnissä luokkien 4 ja 5 välillä siten, että ruudun alueella kulkeva kanta- tai valtatie nostaa riskiluokituksen luokasta 5 luokkaan 4. 8

9 Asumattomat ja tieverkon tavoittamattomissa olevat alueet luokitellaan riskiluokkaan 5. Kyseisille alueille ei palvelutasoa varsinaisesti määritetä, mutta sairaanhoitopiiri järjestää tästä huolimatta ensihoitopalvelut myös näille alueille. 3. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen riskikartoitus 3.1 Riskikartoitus ja riskianalyysi Alueen kuvaus Satakunnan sairaanhoitopiiri muodostuu 20 kunnasta, joista suurimmat ovat Pori (n asukasta) ja Rauma (n asukasta). Pienimmät kunnat ovat Siikainen (n asukasta) ja Honkajoki (n asukasta). Alueen keskussairaala sijaitsee Porissa, Raumalla on aluesairaala sekä Harjavallassa psykiatrinen sairaala. Alueella on kokonaisuudessaan n asukasta. Alueen erityispiirteinä voidaan pitää rannikkoa ja saaristoaluetta, jossa on kohtuullisesti vapaa-ajan asutusta. Sen sijaan vakinaista asutusta saaristossa on varsin vähän. Alueella on huomattavia satamia (Porin Mäntyluoto ja Rauman satama), osittain näitä palvelevia rautatieyhteyksiä, Porin lentoasema sekä Eurajoen Olkiluodossa sijaitseva ydinvoimala-alue. Lisäksi alueella on merkittäviä puolustusvoimien kohteita, joita ovat tykistöprikaati Kankaanpäässä sekä Porin Prikaati Säkylässä. Tarkempia erityiskohteiden riskejä tarkastellaan myöhemmin Riskianalyysi Riskianalyysi Satakunnan alueelle on alun perin tehty v ensihoitotehtävien perusteella. Riskianalyysia ja tehtävien toteutumaan on seurattu neljännesvuosittain. Käytössä ovat myös puolen vuoden ja vuoden 2013 analyysit uutta palvelutasopäätöstä suunniteltaessa. Riskianalyysin tekeminen on kuvattu liitteessä 8. Kuvassa 1 on v aineiston mukaan tehty alueiden ensihoitotehtävien määrää mahdollisesti lisäävien kohteiden osalta korjattu riskikartoitus. Korjaamisperusteet on selvitetty liitteessä 8. Vuoden 2013 aineiston perusteella tehtävät korjaukset on selvitetty myöhemmin. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella on solua, joista merkittävä osa (n ) sijaitsee merialueella ja noin 400 sisävesissä. Aivan tarkkaa määrää ei pystytty käytössä olevalla aineistolla laskemaan, koska hallintoraja-aineisto sisälsi kuntarajat aluevesirajaan asti eikä ns. maarajoja ollut käytettävissä. Vesialueet sisältyvät alla olevassa taulukossa riskiluokkaan 5. Riskiluokkaan 1 kuuluvia alueita löytyy vain suurimmista kaupungeista, Porista ja Raumalta. Riskiluokkaa 2 löytyy lähes kaikilta taajama-alueilta, mutta aivan pienimmistä kunnista (Siikainen, Köyliö, Jämijärvi, Honkajoki) keskusta-alueetkin kuuluvat riskiluokkaan 3. Vuoden 2013 riskianalyysissä aiemmin ennustettua korkeamman riskin alueita (1 neliökilometrin soluja) todettiin olevan 192 kappaletta. Nämä solut jakautuvat kohtalaisen tasaisesti koko maakuntaan, eikä niiden perusteella ole syytä tehdä päätelmiä esimerkiksi ambulanssien sijoituspaikoista (kuva 6). Alueen ensihoitotehtävien muutos on dynaaminen tapahtuma, jonka takia riskialueen muutoksen tai ambulanssin sijoituspaikan muuttumisen tulee perustua merkittävään alueelliseen muutokseen riskissä. Tarkastelun perusteella iso osa näistä muutoksista on riskiluokkien III-IV alueiden muutoksia, jolloin muutaman yksittäisen tehtävän osuminen näille alueilla voi muuttaa riskiluokkaa. 9

10 Edellä mainitun perusteella on mahdollista käyttää myös tässä palvelutasossa v riskialuejakoa perusteena ambulanssien sijoittamiselle. Tässä palvelutasossa on kuvattuna v riskialueluokituksen perusteet, koska myös sairaanhoitopiirin väestö on pysynyt oleellisesti samansuuruisena eivätkä väestömäärän muutokset muuttoliikkeen takia alueen sisällä ole riskianalyysin osalta merkittäviä. 10

11 Kuva 1. Satakunnan riskikartoitus (v aineiston perusteella) 11

12 Kuva 2. Riskialueet ensihoidon Porin (KARHU) toiminta-alueella. 12

13 13

14 14

15 Kuva 3. Riskialueet ensihoidon Pohjois-Satakunnan (POSA) toiminta-alueella 15

16 16.

17 Kuva 4. Riskialueet ensihoidon Kaakkois-Satakunnan (KAAKKO) toiminta-alueella. 17

18 18

19 Kuva 5. Riskialueet ensihoidon Etelä-Satakunta (ETELÄ) toiminta-alueella. 19

20 20

21 21

22 22

23 Kuva 6. Riskikartoituksen muutokset v (Inplace Oy RiskGIS analyysi) Taulukko 1: Riskiluokkien jakauma kunnittain vuonna 2010 Taulukko 2: Vakinainen väestö kunnittain ja riskiluokittain vuonna

24 Taulukossa 2 on esitetty väestön jakautuminen kunnittain ja riskiluokittain. Vuoden 2010 tasosta Porin väkiluku on hieman kasvanut, kun taas joidenkin maakuntakeskusten osalta väkiluku on voinut vähentyä. Vuosittainen maakunnan sisäinen väestöliike on noin ihmistä. Maakunnan kokonaisväestä vähenee muutaman sadan ihmisen vuosivauhtia. Nämä muutokset eivät vielä vaikuta toiminnallisesti ensihoitopalvelun toimintaedellytyksiin. Taulukko 3: Tehtävät kunnittain ja riskiluokittain vuonna Tehtävämäärin jakautuminen riskialueittain (koko sairaanhoitopiiri) Tehtävämäärät jakautuivat v riskiluokittain ja kunnittain taulukon 3 mukaisesti. Yhteensä tehtäviä on ollut Tehtävämäärä oli vuonna 2013 noin Oheisessa kuvassa (Inplace Oy) on vuoden 2013 riskiluokkakohtainen toteuma v sisältäen tehtävämäärät sekä tavoitettavuustoteuman tehtävittäin eri riskiluokissa. 24

25 3.3 Yhteenveto Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitoalueen riskianalyysistä Satakunnan alueella tulee tapahtumaan kuntaliitoksia jo nykyisen palvelutason aikana. Näiden kuntaliitosten vaikutus ensihoitopalvelun toimintaan ei ole riskianalyysin perusteella merkittävä. Satakunnassa on kaksi kuntaa, joiden tavoitettavuus on ambulanssilla ajallisesti haastavaa. Nämä kunnat ovat Lavia ja Karvia. Näiden kuntien alueiden osalta tehtävämäärä on vuositasolla sen verran pieni, että sijoituspaikkana ambulanssin näihin kuntiin asettaminen on kohtalaisen tehotonta, joten alueiden ensivasteiden kehittäminen on tavoitettavuuden avainsana tässä suhteessa. Riskikartoituksen toteutumisen seuranta on toteutettu aiemman palvelutasopäätöksen mukaisesti. Sen analyysin, väestökehityksen ja tehtävämäärien perusteella riskikartoitusta ei ole syytä muuttaa vuoden 2010 aineiston perusteella tehdystä. Perusteet v tehtävien osalta suoritetulle riskikartoitukselle on selvitetty liitteessä 1, joten niitä ei enää uudelleen kirjata tähän. Sairaanhoitopiirin alueelle ei ole syntynyt uusia riskikohteita jo aiemmassa palvelutasossa huomioitujen lisäksi. Riskikartoituksessa STM:n ohjeen mukaan huomioidaan perusväestön ja kiinteiden riskikohteiden olemassaolo, mutta yksittäisiin ihmisten kokoontumisiin, tapahtumiin tai äkillisesti ilmaantuviin riskeihin valmistaudutaan valmiustoiminnan kautta ja reagoidaan valmiutta lisäämällä tai siirtämällä akuutin riski- ja uhka-arvion perusteella. 3.4 Kehittämissuunnitelma Seurataan riskialueiden ja uhkien mahdollisia muutoksia, analysoidaan riskikohteita sekä muutetaan riskiluokittelua tarvittaessa. Seurataan onnettomuuskehitystä sekä tapahtuneita ensihoitotehtäviä alueella. Otetaan riskikehitys huomioon ensihoitopalvelun toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä, niin että palvelutasopäätöksen perusperiaatteet pystytään mahdollisimman hyvin toteuttamaan Satakunnan alueella. Mikäli riskianalyysi johtaa merkittävään ambulanssien tai muiden yksiköiden muutostarpeeseen, asia valmistellaan sairaanhoitopiirin johdon kautta yhtymähallituksen päätettäväksi

26 Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu 4.1. Yleistä Satakunnan sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelua lakisääteisesti tuottamalla osan palvelusta omana tuotantona, yhteistoimintasopimuksella Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa sekä hankkimalla osan palvelusta yksityisiltä palveluntuottajilta. Ensihoitopalvelun suunnittelu-, valvonta-, ja ohjaustoiminnot sekä operatiivisen toiminnan ohjaus kuuluvat Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen vastuulle myös v Ensihoitokeskus ja ensihoitopalvelu kuuluvat Ensihoidon ja päivystyksen toimialueeseen. SOTE-lainsäädännön aiheuttamat mahdolliset muutokset aiheuttavat toteutuessaan tähän organisaatioon mahdollisesti muutoksia, jotka päivitetään erikseen palvelutasopäätökseen. On kuitenkin todennäköistä, että toiminnallisesti on järkevää jatkaa jo rakentuneella organisaatiolla tukeutuen Satakunnan keskussairaalan päivystyssairaalatoimintoihin Ensihoitopalvelun operatiiviset toimintayksiköt ja henkilöstön pätevyysvaatimukset sekä ammattitaidon ylläpito Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Ensihoitopalveluasetuksessa säädetyt ensihoitohenkilöstön kelpoisuusehdot vastaavat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nykyisin voimassa olevia aluehallintoviranomaisten ja Valviran soveltamia sairaankuljetuslupien myöntämistä koskevia ohjeita ja lupakäytäntöjä. Asetuksen koulutusvaatimukset koskevat sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia. Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuuluvaa henkilöstöä ja kulkuneuvoa. Ensivasteen, perustason ja hoitotason tarkemmat hoitovelvoitteet määritellään erillisessä Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon operatiivisessa toimintaohjeessa ja hoito-ohjeissa (liitteet 9 ja 10). Ensivasteyksikkö: Ensivasteyksikkönä voi toimia sopimuspohjaisesti esimerkiksi vapaaehtoisen tai vakinaisen pelastustoimen, rajavartiolaitoksen tai SPR:n ensivastekoulutuksen saanut ryhmä. Vähimmäisvaatimuksen ensivasteryhmän koulutukseen on se, että ryhmässä on vähintään yksi ensivastekoulutuksen saanut henkilö (työturvallisuus huomioiden). Tehtävän tavoitevahvuus on 1+2 henkilöä. Perustaso: Lähtökohtaisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa ei ole perustason yksiköitä. Alueella on kuitenkin yksiköitä, jotka pääasiassa ovat kuntien ja palveluntuottajien kahdenvälisten sopimuksien nojalla toimivia kiireettömiin ja riskittömiin laitossiirtoihin tarkoitettuja ambulansseja. Näiden koulutusvaatimus on perustason koulutus. Ensihoitoasetuksen mukaan perustasolla olevassa yksikössä on kaksi ensihoitajaa, joista ainakin toisen oltava terveydenhuollon ammattihenkilö (laki 559/1994), jolla ensihoitoon suuntautuva koulutus (lähihoitaja). Toisen oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastaja (tai vastaava aiempi ammattitutkinto). Hoitotaso: Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun yksiköt ovat kaikki hoitotason yksiöitä. Näin voidaan taata tasokas kaikissa mahdollisissa ensihoitopalvelun tehtävissä sekä varmistaa että tehtävissä missä potilas tarvitsee suonensisäistä lääkitystä, ei paikalle pelkän lääkityksen antamisen takia tarvitse kutsua toista yksikköä. Ensihoitoasetuksen mukaan yksikkö on hoitotasolla, jos siinä työskentelee kaksi ensihoitajaa, joista toisen oltava ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja, jolla on ensihoitoon suuntautuva lisäkoulutus (30 op). Toisen tulee olla vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastaja (tai sitä vastaava aiempi ammattitutkinto). 26

27 Kenttäjohtaja: Toimii ensihoitopalvelun päivittäistoiminnan operatiivisena johtajana sekä häiriö- ja suuronnettomuustilanteissa tilannejohtajana ensihoidon osalta onnettomuuspaikalla. Kenttäjohtajan tulee olla ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja, jolla ensihoitoon suuntautuva lisäkoulutus (30 op). Lisäksi vaaditaan ensihoidon johtamiskoulutus sekä kokemus esimiestyöskentelystä. Edellä mainittujen toimijoiden ammattipätevyysvaatimus on kirjattu Ensihoitoasetukseen. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa toimii myös sairaanhoitopiirin lääkäriyksikkö, jossa toimivat sairaanhoitaja ja ensihoitolääkäri. Pätevyysvaatimukset näihin toimiin ovat seuraavat: Lääkäriyksikön sairaanhoitaja: Toimii ajoneuvon kuljettajana sekä lääkärin kanssa työparina. Pätevyysvaatimuksena on, että kyseinen henkilö on kokenut ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja, jolla ensihoitoon suuntautuva lisäkoulutus (30 op). Lääkäriyksikön lääkäri: Lääkäriyksikön lääkäri toimii ensihoitolääkärin tehtävissä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Hänen tulee olla ensihoidon erityispätevyyskoulutuksen suorittanut erikoislääkäri tai poikkeustapauksessa ensihoitoon perehtynyt/perehdytetty laillistettu lääkäri. Hoitotason siirtymäsäännös: Säännös on voimassa Satakunnan sairaanhoitopiirissä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan. Hoitotasolla voivat toimia sellaiset terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat aloittaneet ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitajaopinnot ennen , ja joilla on voimassa oleva hoitotason lupa ja tehtävän edellyttämä kokemus. Velvoite 30 opintopisteen ensihoitoon suuntautuvista opinnoista ei koske niitä sairaanhoitajia, joilla on voimassa oleva hoitotason lupa. 4.3 Muut yksiköt: Rajavartiolaitos voi osallistua helikopteriyksiköillä muuhun perustasoiseen ensihoitoon lakisääteisten tehtävien niin salliessa, jos asiasta on ennalta sovittu sairaanhoitopiirin ja rajavartiolaitoksen välillä. Tarkoitus on, että rajavartiolaitos osallistuu tällaiseen perustasoiseen ensihoitoon niillä resursseilla ja varustuksilla, joita se ylläpitää meripelastustoimea varten, tai joita sairaanhoitopiiri on osoittanut sen käyttöön niin, että välineiden käytöstä on sovittu. Toimintaedellytykset ja henkilöstön ammattitaidon ylläpito Yksityisiltä ensihoitopalveluiden tuottajilta edellytetään yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista toimilupaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on asianmukainen ambulanssiajoneuvo ja sen varustus sekä toimintaan osallistuvan henkilöstön asianmukainen koulutus. Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitohenkilöstö osallistuu määräajoin (1 4 v) ns. valtakunnalliseen, Turun ammattikorkeakoulusta käsin organisoituun näyttökokeeseen (perusja hoitotasoteoria). Sairaanhoitopiiri järjestää lisäksi, käytettävissä olevien resurssien puitteissa, simulaatio- ja käytännön opetusta sekä harjoituksia. Ensihoitopalvelussa työskentelevä henkilöstön on velvollinen osallistumaan sairaanhoitopiirin toimesta järjestettävään opetukseen. Henkilöstön tulee osallistua myös määräajoin hälytysajoneuvon ajokoulutukseen. Henkilöstön työnantajan tulee mahdollistaa em. koulutus. Koulutuskustannuksien osalta osallistujien 27

28 palkka-, matka-, ja päivärahakustannuksista vastaan henkilön työnantaja, ei Satakunnan sairaanhoitopiiri. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan edellä mainituista vaatimuksista tilapäisesti poiketa. Koulutusvaatimuksista voidaan poiketa tilapäisesti esimerkiksi suuronnettomuus- tai muissa erityistilanteissa, joissa normaalisti valmiudessa oleva henkilöstö ei riitä, ja joudutaan lyhyellä varoitusajalla perustamaan ylimääräisiä yksiköitä. Päätöksen palvelutason tilapäisestä tai osittaisesta laskusta tekee kenttäjohtaja, ensihoitopäällikkö, päivystävä ensihoitolääkäri tai ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja riippuen päätöksenteon kiireellisyydestä tai laajuudesta. 4.4 Ensihoitopalvelun toiminta-aluejako Satakunnassa Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköiden toiminta-alue on kaikilla tasoilla koko sairaanhoitopiirin alue, kuntarajoitta. Aiemman palvelutasopäätöksen mukaisesti Satakunta on jaettu neljään ensihoitoalueeseen toiminnan ohjaamisen ja johtamisen helpottamiseksi. Lähtökohtaisesti jokaisella toimialueella tulee olla vaativan hoitotason yksikkö. Edellinen palvelutasopäätös määrittää, että vaativan hoitotason yksiköt sijaitsevat Porissa (Karhu-alue), Kankaanpäässä (POSA:n alue), Huittisissa (Kaakon alue) ja Raumalla (Etelän alue). Uudessa palvelukokonaisuudessa Kaakon alueen vaativan hoitotason yksikkö Huittisista lopetetaan ja sairaanhoitopiiri perustaa uuden vaativan hoitotason yksikön Euraan. Syynä vaihtoon on Euran keskeinen sijainti eteläisessä Satakunnassa suhteessa Huittisiin. Eurasta tavoitetaan vaativan hoitotason yksiköllä sekä Säkylän, Harjavallan, Rauman ja Huittisten alue tasaisesti. Näin ollen, Euran alue siirtyy Kaakon toimialueeseen, ja Etelän toimialueeksi jäävät näin ollen Rauman ja Eurajoen alueet. Lavia liittyy Porin kaupunkiin v alusta, mutta toiminnallisesti Lavian osalta kylä pidetään POSA-toiminta-alueella ensihoidon osalta, koska myös pelastustoimen 3-alue kattaa Lavian ja toisaalta Kankaanpään yksiköt ovat nopeampia tavoittamaan Lavian alueen vaativan hoitotason osalta kuin Porista käsin. Toiminta-alueiden nimet ja numeroinnit ovat: 1. KARHU (Porin seutu, paitsi Lavian kylä) 2. ETELÄ (Rauma/Eurajoki) 3. POSA (Pohjois-Satakunta) 4. KAAKKO (Keski-Satakunta/Huittinen/Pyhäjärviseutu). 28

29 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja ensihoitoalueet 2016 Merikarvi Luvi Por Eurajok Rauman Raum 2.ETELÄ Siikaine 1.KARHU Pomarkk Satakunnan Ulvila Antinkartanon Nakkil Harjavalt Eur Honkajok 3.POSA Kankaanpä Kokemäk Köyliö Säkyl Lavi Satalinnan Harjavallan 4.KAAKKO Karvi Jämijärv Huittine E n si h oi to p al v el u n p al v el ut a s o S at a k u n n a s s a E ns ih oitopalvelulla käsitetään kiireelliset sekä päivystysluonteiset kansalaistehtävät, jotka välitetään ensihoitoyksiköille hätäkeskuksen kautta. Ensihoitopalveluun sisältyvät hoito- ja hoivalaitoksien kiireelliset tehtävät, sen sijaan laitospotilaiden ambulanssilla tapahtuvat kiireettömät 29

30 siirtokuljetukset eivät sisälly palveluun. Siirtokuljetuksia tekevät yksiköt ovat kuitenkin tarvittaessa myös ensihoitopalvelun käytössä ruuhkatilanteissa sekä korkeariskisten tehtävien ensivasteena. Kuntien kanssa aloitetaan v syksyn /talven aikana neuvottelut siitä, miten kiireettömien suunniteltujen hoitolaitosten (vast) väliset kuljetukset Satakunnassa toteutetaan. Ensihoitopalvelu tuotetaan monituottajamalli- järjestelmällä, kuten aiemmassakin palvelutasossa. Joitakin muutoksia (alla) tulee tuottajien osalta tapahtumaan sekä vaativan hoitotason että hoitotason yksiköiden osalta Ensihoitopalvelun toiminta Satakunnan ensihoitopalvelu sisältää seuraavat osa-alueet tämän palvelutason ajan: Ensihoitokeskus Kenttäjohtoyksikkö Vaativan hoitotason yksiköt 4 kpl Hoitotason ensihoitoyksiköt 13 kpl Lääkäriyksikkö 1 kpl Ensivasteyksiköt 40 kpl (sis. vakinaisen pelastustoimen yksiköt 7 kpl myös) Taktinen ensihoito Siirtokuljetusyksikkö ja kuljetuskoordinaattori Ensihoitokeskus Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus sijaitsee Satakunnan keskussairaalan yhteydessä osana Ensihoidon ja päivystyksen toimialuetta. Ensihoitokeskusta johtaa ylilääkäri. Ensihoitokeskuksen tehtävät ovat seuraavat: ensihoitopalvelun hallinnollinen ja operatiivinen johtaminen sekä toimintaedellytysten ylläpito ensihoitopalvelun laadun ja toiminnan ohjaaminen, ohjeistaminen ja valvonta koulutus ja ammattitason tarkistuksen (tentit) organisointi operatiivisen toiminnan määrittely ja johtaminen viranomaisyhteistyö normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen valmiuden suunnittelu ja ylläpito ym. Ensihoitokeskuksen organisaatiossa työskentelevien viranhaltijoiden tehtävät on tarkennettu erillisissä toimenkuvauksissa. Yhteistyötä tehdään ERVA-alueen ensihoitokeskuksen kanssa. ERVA-Ensihoitokeskuksen tehtävät ovat: 1. yhteen sovitettava alueensa sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelujen toimintaa ja annettava niitä koskevia ohjeita ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten kieli ja maantieteelliset 30

31 olosuhteet, sekä yhdessä muiden erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten kanssa valmisteltava ja yhteen sovitettava ensihoitopalvelun toimintaa koskevat valtakunnalliset ohjeet 2. seurattava alueensa ensihoitopalvelun toiminnan tunnuslukuja ja vaikuttavuutta sekä edistettävä ensihoitopalvelua koskevaa tutkimustoimintaa alueellaan 3. yhteen sovitettava alueensa ensihoitopalveluissa käytettäviä sähköisiä potilastietojärjestelmiä ja muita sairaanhoitopiirien tarvitsemia tietojärjestelmiä siten, että ne muodostavat sairaanhoitopiirien kanssa sovitun toiminnallisen kokonaisuuden. SATSHP: N ENSIHOITOKESKUKSEN ORGANISAATIO Katkoviiva: hallinnollinen esimies-alainen suhde Suora viiva: operatiivinen johtovastuu TOIMIALUEJOHTAJA ENSIHOIDON YLILÄÄKÄRI TOIMIALUEYLIHOITAJA OSASTONHOITAJA TOIMISTOSIHTEERI KENTTÄJOHTAJAT SAIRAANHOITOPIIRIN SIIRTOKULJETUS-YKS ENSIHOITOLÄÄKÄRIT LÄÄKÄRIYKSIKÖN VAATIVAN HOITOTASON Kenttäjohtoyksikkö 31

32 Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimii 24/7 päivystävä kenttäjohtaja. Kenttäjohtaja toimii ensihoitopalvelun ylimpänä viranomaisena ja ohjaa ja valvoo ensihoitopalvelun toimintaa niin, että hätäkeskusten välittämien tehtävien osalta ensihoitopalvelun toiminta on tehokasta ja potilaat saavat tarvitsemansa avun. Kenttäjohtajalla on oikeus muuttaa ja muokata hätäkeskuksen hälyttämää ensihoitovastetta. Kenttäjohtajan pääasiallinen tehtävä on ensihoitopalvelun ohjaaminen ja johtaminen. Kenttäjohtaja voi liittyä tavanomaiseen ensihoitotehtävään oman harkintansa mukaan. Monipotilastilanteessa ja suuronnettomuudessa kenttäjohtaja siirtyy ensihoidon tilannejohtajaksi. Kenttäjohtamisen tarkemmat tavoitteet, johtosuhteet, ja toimintatavat on määritelty Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun operatiivisen johtamisen oppaassa (liite 10). Vaativan hoitotason yksiköt Vaativan hoitotason yksiköllä tarkoitetaan ammattitaito- ja pätevyysvaatimuksiltaan hoitotason ensihoitoyksikköä, jossa molemmat yksikön henkilöt ovat hoitotason pätevyyden omaavia. Näitä yksiköitä v palvelutasossa on Satakunnan alueella 4 kpl. Nämä yksiköt ovat sairaanhoitopiirin omia yksiköitä ja näin ollen henkilöstö on sairaanhoitopiirin työntekijöitä. Tällä saavutetaan synergiaetu parhaiten alueen päivystyspisteiden kanssa, tasapuolisuus toimintatavoissa, koulutus- ja ohjaustoimintojen helpottuminen sekä henkilöstön siirtäminen tarvittaessa yksiköstä toiseen esim. akuutissa sairaslomatilanteessa. Näistä yksiköistä on jo perustettu Porin (Karhu-alue) ja Kankaanpään (POSA) sekä Rauman (Etelä) ( ) yksiköt edellisen palvelutason aikana sairaanhoitopiirin henkilöstöllä. Uutena yksikkönä v alusta perustetaan sairaanhoitopiirin vaativan hoitotason yksikkö Euraan, ja samalla Eura muuttaa ensihoitoalueen Kaakkoon. Huittisissa v loppuun asti toimiva vaativan hoitotason yksikkö muutetaan hoitotason yksiköksi. Tämä tulee helpottamaan rekrytointia kyseisellä yksiköllä. Vaativan hoitotason yksiköt ovat välittömässä (60 s) lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden. Ne toimivat oman alueensa tilannejohtoyksikköinä ollessaan toimintakohteessa, mikäli erikseen ei toisin määrätä kenttäjohtajan toimesta. Yksiköillä on mukana mm. kannettava laboratoriolaite, sekä lähtökohtaisesti hyvä perehdytys eri osa-alueisiin joita ensihoitotehtävissä voi tulla vastaan. Sijoituspaikat on pyritty arvioimaan niin, että saavutettavuus yksiköillä on hyvä koko Satakunnan alueella. Nämä yksiköt on velvoitettu toimimaan asemapaikkansa päivystyspisteissä tilanteen mukaan. Lisäksi, valmiussiirrot ovat yksi näiden yksiköiden käyttöperiaate. Porin ja Rauman yksiköt toimivat lisäksi poliisivankilan osalta terveydenhuollon asiantuntijoina sopimuspohjaisesti. Vaativan hoitotason yksiköiden henkilöstöllä on ensihoitotehtävien lisäksi myös koulutus-, ylläpito-, ja kehitystehtäviä, jotka ensihoitokeskus määrittelee Hoitotason yksiköt Satakunnassa hoitotason yksiköitä on 13 kpl. Muutoksena edelliseen palvelutasoon on vaade välittömästä lähtövalmiudesta. Aiemmin yksiköistä osa on ollut 15 minuutin lähtövalmiudessa öisin, mutta aluehallintoviraston päätös siitä, että 15 minuutin valmiusaika on itse asiallisesti aktiivityötä, merkitsee sitä, että taloudellisesti 15 minuutin valmiusaika työpaikalla ei tule olemaan edullisempaa kuin välitön lähtövalmius. Välittömän lähtövalmiuden kustannukset ensihoitoyksikköä kohden ovat noin euroa enemmän kuin yöaikaisen 15 minuutin valmiuden. Tämä tuo lisää kustannuksia ensihoitopalvelulle. Välitön lähtövalmius takaa mahdollisimman hyvän hätätilapotilaiden tavoitettavuuden kaikkina vuorokauden aikoina, mikä parantaa hätätilapotilaiden saamaa palvelua ja voi vaikuttaa merkittävästi potilaan toipumiseen tilanteesta. 32

33 Seurattaessa yöaikaista aktiviteettia osalla ensihoitopalvelun yksiköistä se on vähäistä. Näin ollen ainoa peruste ylläpitää yksikköä, jonka yöaikainen tehtävämäärä on vähemmän kuin 1 tehtävä yötä kohden on alueellinen valmius. Lisäksi, usean yksikön pitäminen alle kahden tehtävän yöaikaisen aktiviteetin pisteessä mikäli kyseinen alue tavoitetaan kohtuuajassa (< 15-20min) ei ole taloudellisesti perusteltua. Toisaalta on taas huomioitava mahdollinen korkeariskisten tehtävien päällekkäisyys, alueelliset erityispiirteet, mahdollisesti tarvittava kuljetusmatka ja siihen kuluva aika sekä yleinen turvallisuuden tunne. Osa yksiköistä on jo valmiudessa ainoastaan klo 08-22, mutta taloudelliset tekijät ovat pakottamassa lisäämään näiden yksiköiden lukumäärää, mikäli jokainen yksikkö on välittömässä lähtövalmiudessa. Hoitotason yksiköiden toiminta-aika määritellään lähinnä taloudellisten tekijöiden vaikuttaessa. Potilaslähtöinen toimintatapa olisi se, että kyseisistä yksiköistä kaikki olisivat välittömässä valmiudessa ympäri vuorokauden. Tehokkuusnäkökulmasta on kuitenkin järkevää, että yöaikaisia valmiuksia tarkastellaan kriittisesti. Kun katsotaan sekä Rauman että Kaakon alueita, voidaan yöaikaisia valmiuksia supistaa kohtalaisen turvallisesti. Näin saadaan turvattua mahdollisesti välitöntä lähtövalmiutta koko alueelle myös tehokkuus- ja taloudellisuusmielessä. Rauman nykyisellä yksikkömäärällä päivittäinen tehtävämäärä kolmannelle yksikölle jää hyvin pieneksi, ja yksiköllä on tehtävä keskimäärin joka kolmas yö. Näin ollen on perusteltua tässä suhteessa poistaa yöaikainen valmius yhdeltä Rauman yksiköltä. Rauman sairaalan päivystys on kohtalaisen lähellä, ja siellä hoidettavien potilaiden kuljetusmatka yleensä lyhyt. Toisaalta vaativan erikoissairaanhoidon potilaat joudutaan Raumalta kuljettamaan pääosin Satakunnan keskussairaalaan ja toisinaan myös Turun yliopistolliseen keskussairaalaan, jolloin tehtävien kesto on pitkä. Mikäli tulevaisuudessa tapahtuu niin, että Rauman päivystys yöaikaan syystä tai toisesta joudutaan lopettamaan, on Raumalla siinä tapauksessa välttämättä oltava myös yöaikaan kolme ensihoitoyksikköä. Kaakon alueella on yöaikaisia tehtäviä Harjavaltaa lukuun ottamatta alle 2 tehtävää yötä kohden. Kun lähtövalmius on välitön, saavutetaan Kaakon alue harvemmilla yksiköillä yöaikaan samalla tavoitettavuusajalla kuin 15 minuutin lähtövalmiudessa. Kokemäki on keskellä toiminta-aluetta, ja mikäli Kokemäen yöaikainen valmius lopetetaan, tulee keskimäärin Kaakon yksiköille 2.3 tehtävää yötä kohden, mikä on selkeästi vielä vähemmän kuin esim. Porissa. Merikarvia ja POSA-alue on maantieteellisesti haastava ja varsin harvaan asuttu. Tehtävien kesto on pitkä pitkien etäisyyksien takia. POSA:n alueella on kaksi ongelmakuntaa (Lavia ja Karvia) joiden tavoitettavuus hoitotason yksiköllä juuri ja juuri mahtuu tavoitemarginaaliin Kankaanpäästä (30 min). On kuitenkin tehotonta sijoittaa näihin kuntiin omaa ambulanssia, koska päivittäinen tehtävämäärä on vähemmän kuin 1 tehtävä päivässä. Karvia ja Lavia tavoitetaan parhaiten Kankaanpäässä sijaitsevilla yksiköillä. Näille alueille hätäkeskus voi myös hälyttää yksiköitä Pirkanmaalta, mutta etenkin Karvian osalta saavutettavuus Pirkanmaalta on samaa luokkaa kuin Kankaanpäästä. POSA:n alueen valmius vaatii kaksi välittömässä lähtövalmiudessa olevaa ympärivuorokautista yksikköä. Noormarkun ympärivuorokautinen yksikkö tukee näitä yksiköitä olleessaan välittömässä lähtövalmiudessa. Merikarvia sijaitsee puolivälissä Poria ja Kristiinankaupunkia. Alue on harvaan asuttua, mutta kesällä erityisesti mökkiläisten suosiossa. Merikarvian sijainti on ensihoidon näkökulmasta strategisesti tärkeä, koska sen toimintasäde ylettyy aina Ahlaisiin asti. Lisäksi valtatie 8 on riskialtis väylä. Näin ollen Merikarvian valmius tulee pitää vähäisestä tehtävämäärästä riippumatta välittömänä ympäri vuorokauden. Porin kaupungin alueella toimii kolme ympärivuorokautista hoitotason yksikköä (Kanta-Pori) sekä kaksi hoitotason yksikköä, jotka ovat valmiudessa (Ulvila ja Noormarkku). Yksi Kanta-Porin ympärivuorokautisista yksiköistä on sijoitettuna Meri-Poriin. Porin kaupungin alueelle sijoitetut hoitotason yksiköt tuottaa yhtä lukuunottamatta Satakunnan pelastuslaitos 33

34 perustuen yhteistoimintasopimukseen sairaanhoitopiirin kanssa. Noormarkkuun sijoitetun yksikön tuottaa yksityinen palveluntuottaja, ja se on välittömässä valmiudessa klo Noormarkku on liitetty Porin kaupunkiin v alusta. Porin alue on asukasmäärältään suurin ja siellä on eniten tehtäviä. Tavoittamisajat ja kuljetusmatkat ovat pääosin lyhyitä. Ongelmaa tuottaa ensisijaisesti se, että Porista käsin tuetaan Pohjois-Satakunnan valmiutta (Ahlainen, Merikarvia, Pomarkku, Kankaanpää) ruuhkatilanteissa. Näin ollen voi olla järkevää lisätä Porin pohjoisen osan valmiutta (Noormarkku) ja vähentää täten Porin keskustan yöaikaista valmiutta vastaavasti. Vuoden 2016 alusta ensihoitoyksikkömäärä Porin alueella pysyy samana kuin aiemmassa palvelutasossa klo Porin keskustassa esitetään sijoitettavaksi yöaikaan (22-08) vaativan hoitotason yksikkö (shp) ja kaksi hoitotason yksikköä Kanta-Porin paloasemalle, jotka huolehtivat Porin keskustan sekä Meri-Porin, Ulvilan ja Luvian tehtävistä. Noormarkkuun esitetään sijoitettavaksi yhteistoimintasopimuksella analogisesti Porin kaupungin alueella pelastuslaitoksen kanssa jatkettavaan yhteistoimintasopimukseen lisättynä ympärivuorokautinen välittömässä lähtövalmiudessa oleva hoitotason yksikkö, joka huolehtii Noormarkun alueesta, tukee Pohjois-Porin ja Ahlaisten alueita sekä voidaan käyttää tukemaan POSA:n aluetta sekä Merikarvian suuntaa. Näin nykyinen valmius ei sinänsä laske, mutta painopistettä siirretään käytännön kannalta järkevämpään suuntaan. Hoitotason yksiköt tullaan sijoittamaan em. perusteella seuraavasti: KARHU-ensihoitoalue: esitetty valmiusaika Pori Kanta-Porin paloasema 2 24/7 Pori Meri-Porin paloasema Pori Noormarkku 1 24/7 Ulvila Merikarvia 1 24/7 ETELÄ-ensihoitoalue Rauma Rauman paloasema 1 24/7 Rauma Rauman paloasema KAAKKO-ensihoitoalue Harjavalta 1 24/7 Kokemäki Säkylä 1 24/7 Huittinen 1 24/7 POSA-ensihoitoalue Kankaanpää 1 24/7 Toteuttamissuunnitelma Vuoden 2016 alusta Satakunnan shp:n alueella ei ole ensihoitopalvelussa varallaolossa olevia yksiköitä. Yöaikaisia valmiuksia vähennetään esitetyn mukaan, mutta varataan optio palauttamaan valmiuksia palvelutasoanalyysin seurannan perusteella tai mikäli yöaikaisen valmiuden puuttuminen heikentää merkittävästi alueen palvelutasoa tai potilaiden saamaa ensihoitoa. Hoitotason yksiköt tullaan tuottamaan seuraavalla tavalla: Porin alue : Rauman alue: Kaakko: Yhteistoimintasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa Yhteistoimintasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa Yksityiset palveluntuottajat; kilpailutus 34

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Sisältö 1 Johdanto...3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...5 3 Ensihoidon järjestämistapa...6 4 Tavoittamisprosentit...8

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 6 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PÄÄTÖS 3.2.2015 ISAVI/4403/05.07.05/2013 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Perustietoa Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Anne Koskela 29.3.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 1. Johdanto Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädetään ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Rajaukset... 4 3. Palvelutason

Lisätiedot

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta SELVITYKSIÄ 2:2014 Helsinki 2014 ISSN 1799-780 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-780 ISBN 978-92-978-3-0 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013ALKAEN Valtuuston hyväksymä 25.5.2012 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet

Lisätiedot

ENSIHOITO JA TRIAGE TOIMINTA MERELLÄ. 1. Yleistä

ENSIHOITO JA TRIAGE TOIMINTA MERELLÄ. 1. Yleistä Versio 4.3.2014 1 (4) ENSIHOITO JA TRIAGE TOIMINTA MERELLÄ 1. Yleistä Merellä tapahtuvassa onnettomuudessa johto- ja toimintavastuu on meripelastusviranomaisilla. Sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelu vastaa

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 2012.11.02 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 1 Sisällysluettelo 1) Johdanto ja rajaukset 2) Ensihoitopalveluun ja palvelutasopäätökseen liittyvät säädökset 3)

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset Jouni Kurola KYS 1 Ensihoitopalvelun Tehtävämäärät/vuosi 60000 50000 40500 46954 49836 48512 43 628 47958 40000 30000 20000 27300 25 000 31150 32270 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen 1 Kunnan-/kaupunginhallituksille jakelun mukaisesti Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen Yleistä Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu tulee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Yleistä

Sosiaali- ja terveysministeriö Yleistä 1 TEHY ry ja SEHL ry LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi 26.10.2010 Asia: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM 093:00/2010 Tehy ry:n ja Suomen Ensihoitoalan Liitto

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta JÄRJESTÄMISSOPIMUS ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ENSIHOI- DON JA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISESTÄ MONIAMMATILLI- SESTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA SEN TOIMINNAN PILOTOINNISTA RAUTJÄRVEN

Lisätiedot

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi Anne Koskela hallitusneuvos, STM Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen tausta...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04. Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012 Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.01/2012 PERLA 40 Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011. Laki määrää

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2012 2013. Päivitys vuodelle 2013

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2012 2013. Päivitys vuodelle 2013 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2012 2013 Päivitys vuodelle 2013 15.12.2011/ Tekninen päivitys 14.12.2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Rajaukset...

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015 Harri Hagman H. Hagman Laboratorionäytteidenoton, kuvantamisen (K) ja lääkehuollon (L) toimipisteitä on yhteensä 24 sivu 2 Eurajoen terveysasema + K Harjavallan sairaala

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN HALLITUS 39 03.03.2014 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2015 LÄHTIEN 40/06/02/2014 HALL 39 Taustaa Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan ensihoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Tuukka Kivelän oikaisuvaatimus ensihoitajan toimivalinnasta alkusijoituspaikkana Varkauden paloasema. Henkilöstö- Ja Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

HEMS-yksiköiden sijoittaminen. 6.5.2010 HEMS hallinnointiyksikköhanke

HEMS-yksiköiden sijoittaminen. 6.5.2010 HEMS hallinnointiyksikköhanke HEMS-yksiköiden sijoittaminen 6.5.2010 HEMS hallinnointiyksikköhanke 1 Problematiikka Ensihoidossa ei ole määritelty Arvoja Normeja Tavoitteita Vaihtoehtoiset tavoitteet Nopeasti, mutta vähemmän väestöä

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä 21.10.2014 Lähettäjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Meijerikatu 2 (PL 4) 74101 Iisalmi Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1454-13 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 4-3 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 16.12.2013 8/2013

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1454-13 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 4-3 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 16.12.2013 8/2013 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1454-13 Ratakatu 3, PL 32 Ään. 4-3 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 16.12.2013 8/2013 Ensihoitopalvelun työtehtävät eivät olleet sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritettavaa

Lisätiedot

ENSIHOIDON PALVELUTASO

ENSIHOIDON PALVELUTASO Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:11 ENSIHOIDON PALVELUTASO Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2011 Ensihoidon

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 Q1 2 (6) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE

SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE SELVITYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUS- LAUTAKUNNILLE Raportin laatija: Tutkimuskoordinaattori Annina Nääppä Tarkastustoimi Tampereen kaupunki 16.3.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Meripelastus Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Keskushallinto 3.6.2013 1(5)

Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Keskushallinto 3.6.2013 1(5) Kolarin ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu 2013 Aika ma 3.6.2013 klo 9.00-12.05 Paikka Kolari, Kunnantalo Osallistujat: Eija Koivuranta, Kolarin kunta Sakari Lipponen,

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasomääritelmä Porvoon sairaanhoitoalue

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasomääritelmä Porvoon sairaanhoitoalue Liite 4 Versio 6.10. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasomääritelmä Porvoon sairaanhoitoalue 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Riskianalyysi 2 3. Ensihoitoyksiköt Porvoon

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA?

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? AKAVA SATAKUNNAN FLOORANPÄIVÄN JUHLA 13.5.2014 SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 13.5.2014 APisto

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun toimintaohje. eija.vaula@satshp.fi 10.03.2009

Ensihoitopalvelun toimintaohje. eija.vaula@satshp.fi 10.03.2009 Ensihoitopalvelun toimintaohje eija.vaula@satshp.fi 10.03.2009 Satakunta 226 756 asukasta 24 kuntaa ESH päivystys Pori PTH päivystys 24h Pori Rauma Satakunnan ensihoitoresurssit Kumppanuudella terveyttä

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015

Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 1 Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 Suomen Yrittäjät ry Suomen Sairaankuljetusliitto ry 2 Ensihoito Suomessa Yhteenvetoraportti 2015 SISÄLLYS ENSIHOITO

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0,

Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0, HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/7 ENSIHOITOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0, Ekenäs Sjuktransport Ab,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot