Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016"

Transkriptio

1 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 340/ ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT JA STRATEGISET TAVOITTEET KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN STRATEGISET TAVOITTEET ENSIHOITOPALVELUN TARPEEN MÄÄRITTÄMINEN RISKIANALYYSI JA RISKIALUELUOKITUKSEN PERIAATTEET RISKIANALYYSI KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA YHTEENVETO SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEEN ERITYISKOHTEISTA JA RISKIALUEISTA ENSIHOITOPALVELUN SAATAVUUS JA JÄRJESTÄMISTAPA VÄESTÖN TAVOITETTAVUUS ENSIHOITOPALVELULLE KUULUVISSA TEHTÄVISSÄ ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA KOHTEESSA ANNETTAVA HOITO JA ENSIHOITOPALVELUUN KUULUMATTOMAT TEHTÄVÄT ENSIHOITOPALVELUN HENKILÖSTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET ENSIVASTE PERUSTASO HOITOTASO KENTTÄJOHTAJA OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA TÄYDENNYSKOULUTUS ENSIHOITOPALVELUN JOHTAMINEN PÄIVYSTÄVÄ ENSIHOITOLÄÄKÄRI SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON VASTUULÄÄKÄRI ENSIHOIDON OSASTONHOITAJA (ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ) KENTTÄJOHTAJA

3 8 MUUT ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEN KANNALTA OLENNAISET SEIKAT VIRKA-APU VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KUSTANNUKSET RAPORTOINTI JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN SEURANTA LIITTEET Liite 1 Liite 2 KARTTALIITE RISKIALUERUUDUISTA RISKIALUELUOKAT, VÄESTÖ JA ENSIHOITOTEHTÄVÄT KUNNITTAIN Liite 3 ENSIHOITO- JA SIIRTOKULJETUSTEHTÄVÄT KPSHP:n ALUEELLA VUONNA 2010 Liite 4 Liite 5 Liite 6 TAULUKKO - YKSIKÖT, VALMIUS, JÄRJESTÄMISTAPA JA KUSTANNUKSET VALMISTELUAINEISTO KUSTANNUSTENJAOSTA SUORITE/KAPITAATIOMALLI KARTAT SAAVUTETTAVUUSALUEISTA VUODESTA 2014 ALKAEN 3

4 1 JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirtää kuntien järjestämisvastuulla olevan sairaankuljetuksen sairaanhoitopiirien tehtäväksi vuoteen 2013 mennessä. Toimintakokonaisuutta kutsutaan jatkossa ensihoitopalveluksi, ja siitä tulee kiinteä osa terveydenhuollon päivystyspalveluja. Samalla luovutaan käsitteestä sairaankuljetus. Jatkossa ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista ja kuljetuksesta. Terveydenhuoltolaissa ja sen nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta säädetään, että sairaanhoitopiiri vahvistaa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Tässä palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, päätetään tavoiteajoista, joiden sisällä ensihoitopalvelun tulisi tavoittaa potilaat sairaanhoitopiirin eri osissa erikseen kuvatun riskialuejaottelun mukaisesti sekä kuvataan tarkemmin palvelun sisältöä. Palvelutasopäätöksessä tulee huomioida seuraavat seikat (STM Opas Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen tekemisestä 2011) Turvataan palvelutarpeeltaan (riskiluokaltaan) samanlaisille alueille samantasoinen ensihoitopalvelu Tuotetaan käytössä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti Tavoitetaan valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka yms.) alueellisesti määritellyssä vasteajassa. Ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtökohtana on turvata mahdollisimman tasa-arvoisen ensihoitopalvelujen saanti Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän (sairaanhoitopiirin) ensihoitopalvelun lähtökohdat ja tehtävät määritellään uudessa terveydenhuoltolaissa sekä sitä seuranneessa asetuksessa. Ensihoitopalvelun järjestämissuunnitelman valmistelua varten sairaanhoitopiirissä käynnistettiin projekti elokuussa Projektiin palkattiin projektityöntekijä, joka yhdessä projektiryhmän kanssa ja oh- 4

5 jausryhmän alaisuudessa on valmistellut ja laatinut tämän palvelutasoesityksen vuoden aikana käytyjen neuvotteluiden, projektin ohjausryhmän kokousten ja muun aineiston perusteella. Projektiryhmän jäseninä ovat toimineet projektityöntekijä Sami Salo, ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula, koulutuspäällikkö Maria Isokoski, operatiivisen tulosalueen ylihoitaja Kaija-Riitta Suonsyrjä ja johtajaylilääkäri Sakari Telimaa. Projektin ohjausryhmän jäseniä ovat olleet johtajaylilääkäri Sakari Telimaan lisäksi toimitusjohtaja Hannu Pajunpää, talousjohtaja Minna Korkiakoski, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi, peruspalveluliikelaitos JYTA:n edustajana peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka ja ylilääkäri Esa Jaakkola (varalla Ilkka Luoma) sekä Kokkolan kaupungin edustajina sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen, johtava ylilääkäri Hanna Rinne (varalla Virve Ojutkangas / Asko Linna) ja sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Jari Saarinen. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän alueen ensihoidon palvelutasopäätös muodostetaan sairaanhoitopiirin valtuustokaudeksi aikavälille Palvelutasopäätöksen siirtymäkausi koskee vuotta 2013, jolloin ensihoitopalvelut tuotetaan alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa siten, että voimassaolevat sairaankuljetussopimukset siirretään Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle (sairaanhoitopiirille). Sopimusten siirtämistä pidetään perusteltuna siksi, että tällä menettelyllä voidaan turvata ensihoitopalveluiden jatkuvuus alueella myös muuttuvassa hallinnollisessa tilanteessa. Vuoden 2014 alusta lukien tehdään ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset järjestelyt ja uudistetaan palvelutuotantoprosessit sen mukaisiksi. Palvelutasopäätösesitys käsitellään Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa, josta päätösesitys lähetetään edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on tehnyt tässä esitetyn palvelutasopäätöksen kokouksessaan XX.XX

6 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemään alueensa ensihoidon palvelutasosta päätöksen. Terveydenhuoltolain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta (340/2011) säädetään yksityiskohtaisemmin palvelutasopäätöksen laatimisesta. Sairaanhoitopiiri vahvistaa palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattava säännöllisesti, esimerkiksi puolivuosittain, muun toiminnan ja talouden seurannan ohessa ja palvelutasopäätöstä on päivitettävä tarvittaessa. Terveydenhuoltolain mukaan palvelutasopäätöksessä tulee määrittää ensihoitopalvelun järjestämistapa, johtamisjärjestelmä, palvelun sisältö, henkilöstön koulutus- ja pätevyysvaatimukset, tavoitteet potilaan tavoittamisajoista sekä muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta olennaiset seikat. Sairaanhoitopiirien on turvattava ensihoitopalvelujen saatavuus yhdenvertaisesti alueellaan. Perustuslaki velvoittaa noudattamaan yhdenvertaisuusperiaatetta julkisten terveyspalvelujen järjestämisessä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaan ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Hänen tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Jo kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa on ollut velvoite suunnitella terveydenhuollon palvelut siten, että ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Uuden terveydenhuoltolain tavoitteena on vahvistaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja lisätä yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden välillä. Lakiuudistuksen tavoitteena on myös kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon palvelut on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan tai sairaanhoi- 6

7 topiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava sen vastuulla olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Lisäksi alueen terveydenhuollon palvelut on järjestettävä riittävän lähellä asukkaiden omia yhteisöjä, jollei palvelujen alueellinen keskittäminen ole perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi. Terveydenhuoltolaissa tarkoitetun ensihoitopalvelun sisällöstä ja tehtävistä säädetään tarkemmin sosiaalija terveysministeriön asetuksella ensihoitopalvelusta. Asetuksen säännökset koskevat soveltuvin osin myös hoitolaitosten välisiä potilassiirtoja silloin, kun potilaan tilan edellyttämän hoidon ja valvonnan turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää potilaan kuljettamiseen mainitussa asetuksessa tarkoitettua ensihoitopalvelun yksikköä. Terveydenhuoltolain mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien on laadittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Näissä asiakirjoissa sovitaan muun muassa yhteistyöstä terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Säännöksiä täydentää valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (377/2011). Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava miten kiireellinen sairaanhoito toteutetaan sairaanhoitopiirin alueella. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu. Ensihoitokeskuksen toiminnasta erityisvastuualueella on sovittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Sairaanhoitopiirin tulee myös seurata ja valvoa yhdessä sen alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa, että yhtenäiset hoidon perusteet toteutuvat alueella. Ensihoitopalvelujen järjestämisessä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palvelujen saanti edellyttää nopeaa ja oikeaa hoidon tarpeen arviota ja väestön tarpeisiin oikein suunnattua resursointia. Useissa ensihoidon resurssien sijoittamismalleissa tavoitteena on potilaan keskimääräisen tavoittamisviiveen lyhentäminen. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että vaikka suurin osa väestöstä tavoitetaan entistä nopeammin, saattaa haja-asutusalueella avunsaanti viivästyä. Tehokkuuden lisääminen ei siten välttämättä edistä yhtäläisiä mahdollisuuksia palvelun saantiin. 7

8 2.1 Terveydenhuoltolaki 1326/ Ensihoitopalvelun järjestäminen 39 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet Ensihoitopalvelun sisältö 40 Ensihoitopalveluun sisältyy: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. 8

9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä Ensihoitokeskus 46 Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on: 1) vastata alueensa ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä; 2) suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan; 3) sovittaa yhteen alueensa hoitolaitosten väliset suunnitellut potilassiirrot; 4) vastata sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta; ja 5) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet. Ensihoitokeskuksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 2.2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/ Ensihoitopalvelun tehtävät 2 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensihoitopalvelua järjestäessään: 1) vastattava ensihoitovalmiuden ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa ja laadittava ohjeet kuljetusta edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta sekä ohjeet niitä tilanteita varten, joissa potilas ei tarvitse kuljetusta; 2) vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta; 9

10 3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi; 4) sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan potilaiden hoitotason ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä; 5) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulkuneuvojen käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; 6) vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa asioissa; 7) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien yksiköiden soveltuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit; 8) seurattava ja tuotettava ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi; 9) tuotettava muita ensihoitopalvelun toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon palveluja siten, kuin siitä on erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa alueellisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tai ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä sovittu; 10) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisältö 4 Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Riskianalyysissä on otettava huomioon alueella vakituisesti oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaaajan asutus ja matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon eri viranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin 5 :ssä säädetyllä tavalla. Palvelutasopäätöksessä asetetaan kussakin riskialueluokassa ohjeelliset tavoittamisajat ensihoitopalvelun yksiköille kussakin 6 :n mukaisessa tehtäväkiireellisyysluokassa. 10

11 2.2.3 Ensihoitopalvelun riskialueluokat 5 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen yhden neliökilometrin kokoiset alueet jaetaan viiteen riskialueluokkaan alueella muodostuvien keskimääräisten ensihoitotehtävien, asutuksen ja tiestön mukaan seuraavasti: Riskialueluokka 1 enemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa Riskialueluokka 2 Riskialueluokka 3 Riskialueluokka 4 Riskialueluokka 5 vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa, mutta enemmän kuin yksi viikossa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä viikossa, mutta enemmän kuin yksi kuukaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä kuukaudessa, jos alue on asutettu tai sen läpi kulkee kantatie tai valtatie alueella ei ole vakinaista asutusta Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat 6 Ensihoidon hälytystehtävät jaetaan hätäkeskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perusteella neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan seuraavasti: A-luokan tehtävä: B-luokan tehtävä C-luokan tehtävä D-luokan tehtävä korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi Tavoittamisaikojen määrittely 7 Palvelutasopäätöksessä määritellään riskialueluokkakohtaisesti kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensivasteyksikkötasoisella yksiköllä A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokassa kahdeksan 11

12 minuutin ja kuinka suuri osuus 15 minuutin sisällä hälytyksestä. C-luokan tehtävissä määritellään riskialueluokkakohtaisesti, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään ensihoitopalvelun yksiköllä tavoittamaan 30 minuutin ja D-luokan tehtävissä kahden tunnin sisällä hälytyksestä. Kaikissa riskialueluokissa määritellään lisäksi, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokassa tavoittamaan hoitotason yksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksestä. Tavoittamisaika lasketaan siitä, kun hätäkeskus on hälyttänyt yksikön siihen, kun yksikkö ilmoittaa olevansa kohteessa. Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta. Sairaanhoitopiirien tulee sopia yhtenäisistä käytännöistä reuna-alueidensa ensihoitotehtävien hoitamisesta Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö 8 Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuuluvaa kulkuneuvoa ja sen henkilöstöä. Ensihoitopalvelun yksiköitä voivat olla ambulanssien lisäksi esimerkiksi johto- ja lääkäriautot. Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöllä on oltava vähintään seuraava koulutus: 1) ensivasteyksikössä vähintään kahdella henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva koulutus; 2) perustason ensihoidon yksikössä: a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus; ja b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö; 3) hoitotason ensihoidon yksikössä: a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma; ja 12

13 b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan 2 momentissa mainituista vaatimuksista tilapäisesti poiketa. Lisäksi 2 momenttia ei sovelleta rajavartiolaitoksen helikopteriyksikönkokoonpanoon ja varustukseen sekä miehistön pätevyyksiin toiminnassa, josta säädetään meripelastuslaissa (1145/2001) Johtamisjärjestelmä 9 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka johtaa alueen ensihoitopalvelua ja sen toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus sekä hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen ja kokemusta ensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on järjestettävä alueellaan ympärivuorokautinen ensihoitolääkärin päivystys vähintään yhteen toimipisteeseen. Päivystävä ensihoitolääkäri johtaa toiminta-alueensa ensihoitopalvelujen tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja vastaa hoito-ohjeiden antamisesta alueen ensihoidon kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon henkilöstölle. Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat. Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja 10 Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on: 1) hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen; 2) usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä; 3) tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat. 13

14 Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta Siitä, koska ensihoitopalvelu on viimeistään järjestettävä terveydenhuoltolain 39 :n mukaiseksi, säädetään terveydenhuoltolain 79 :n 1 momentissa. Tämän asetuksen 8 :n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön koulutusvaatimuksiin voidaan soveltaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2013 loppuun. Sen estämättä, mitä 8 :n 2 momentin 2 kohdassa säädetään, henkilöt jotka ovat tämän asetuksen voimaan tullessa suorittaneet pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöllisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voivat kahdestaan muodostaa perustason ensihoidon yksikön henkilöstön. Sen estämättä, mitä 8 :n 2 momentin 3 kohdassa ja 10 :n 2 momentissa säädetään, henkilöt jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla on riittävä ensihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava 9 :n 3 momentissa ja 10 :ssä tarkoitetut kenttäjohtajat viimeistään 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 14

15 3 ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT JA STRATEGISET TAVOITTEET Terveydenhuoltolain 40 ja STM:n asetus ensihoitopalvelusta 2 määrittävät Keski-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun tehtävät. 3.1 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun tehtävät 1) Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 2) Ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) Tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; 5) Virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. 6) Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päättää tässä palvelutasopäätöksessä myös ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua; 7) Ensihoitopalvelun henkilöstön tehtäviin voidaan sisällyttää myös ennalta määriteltyjä muita terveydenhuollon tukipalveluja, mikäli tämä katsotaan yhdessä alueen perusterveydenhuollon kanssa tarkoituksenmukaiseksi. Näiden tehtävien tulee olla luonteeltaan ensihoitohenkilöstön hoidettavaksi sopivia ja niiden tekeminen ei saa aiheuttaa haittaa varsinaisten ensihoitotehtävien suorittamiselle eikä henkilöstön työssä jaksamiselle. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sisällyttää ensivastetoiminnan osaksi ensihoitopalveluaan. Ensivasteella tarkoitetaan avun saamista potilaan luo silloin, kun ensivasteyksikkö tavoittaa kohteen ambulanssia nopeammin. Ensivastetoiminnan järjestämisestä sovitaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa. Kiireettömät ennalta suunnitellut hoitolaitosten väliset potilassiirrot ja kotiinkuljetukset eivät lähtökohtaisesti kuulu ensihoitopalvelun järjestämisvastuulle. Sairaanhoitopiiri voi kuitenkin palvelutasopäätöksessä päättää, että esimerkiksi tehtävien vähäisen lukumäärän vuoksi osa näistä kuljetuksista voidaan hoitaa myös ensihoitopalvelun käytössä olevilla yksiköillä. Näin ollen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tarkoituksenmukaista päättää, että ensihoitopalvelun kokonaiskoordinaation ja synergiaetujen vuoksi ambulanssilla suoritettavat siirtokuljetukset hoidetaan myös ensihoitopalvelun käytössä olevilla yksiköillä. 15

16 Siirtokuljetusten koordinointivastuu on terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävä. Tavoitteena on koko kuljetuskapasiteetin hyödyntäminen ja tehokas logistiikka. Kun siirtokuljetusten koordinointi ensihoitokeskusten tekemänä käynnistyy, hätäkeskukset eivät enää jatkossa välitä kiireettömiä siirtokuljetuksia. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella sairaanhoitopiirien sisäisen siirtokuljetuslogistiikan hoitavat sairaanhoitopiirit itse ja erityisvastuualueen ensihoitokeskus ohjaa osaltaan sairaaloiden välisiä siirtokuljetuksia. 3.2 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun strategiset tavoitteet 1) Kriittisesti sairastuneet potilaat tavoitetaan lääketieteellisesti arvioiden hyväksyttävällä viiveellä koko sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on samantasoisten ensihoitopalvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samanlaisilla alueilla. Hyväksyttävää on kuitenkin, että ennakoimattomissa ensihoidon ruuhkatilanteissa, suuronnettomuuksissa tai joissakin erityistilanteissa tavoittamisviiveet väistämättä kasvavat. 2) Tavoitteena on osaavan, hyvin johdetun ja tehokkaan ensihoitopalvelun järjestäminen Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle luomalla toiminnallinen kokonaisuus ilman kuntarajoja. 3) Tavoitteena on ensihoitopalvelun korkea tuloksellisuus; tuottavuus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Erityisenä painopisteenä on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit oikein. Ensihoitopalvelua tehostamalla pyritään terveydenhuollon kokonaiskustannusten vähentämiseen. 4) Ensihoitopalvelu toimii potilaslähtöisesti tarjoten asiantuntevaa, vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa oikeille potilasryhmille, keskittyen erityisesti väestön informoimiseen, hoidon tarpeen arvioon potilaan luona tai tapahtumapaikalla ja ohjaamiseen, potilaan turvalliseen kotiin jättämiseen mikäli päivystyksellistä hoidontarvetta ei todeta, sekä tarvittaessa kuljettamiseen kulloinkin tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. 5) Ensihoitopalvelun painopisteenä on keskittyminen vaikuttaviin hoitopolkuihin yhdessä erikoissairaanhoidon erikoisalojen kanssa. Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean palvelukokonaisuuden hätätilanteissa yhdessä erikoissairaanhoidon päivystys- ja tehohoitopalvelujen kanssa. 6) Ensihoitopalvelun yhtenä painopisteenä on tuoda erikoissairaanhoidon erityisosaaminen hoidon tarpeen arviossa osaksi perusterveydenhuollon päätöksentekoa. Sillä hillitään erikoissairaanhoidon tarvetta muodostamalla lähipalveluna saumaton palvelukokonaisuus oman alueen perusterveydenhuollon, kotisairaanhoidon ja vuodeosastotoimintojen kanssa tilanteissa, joissa potilaan hoidon tarpeen arvion jälkeen ei ole kyse erikoissairaanhoitoa vaativasta tilanteesta. 7) Ensihoitopalvelu arvostaa ja kehittää ensihoitohenkilöstönsä osaamista laaja-alaisesti huomioiden alueen väestön tarpeet. Ensihoitopalvelu on vetovoimainen työpaikka tarjoten henkilöstölleen jatkuvan kehittymismahdollisuuden, jonka tavoitteena on varmistaa vetovoimaisuudellaan ensihoitohenkilöstön saatavuus. 16

17 4 ENSIHOITOPALVELUN TARPEEN MÄÄRITTÄMINEN Tässä palvelutasopäätöksessä määritellään Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin riskialueet sekä tavoitteet sille, minkä ajan sisällä ja kuinka suuri osuus (%) eri riskialueluokkien alueen väestöstä pyritään tavoittamaan eri tehtäväkiireellisyysluokissa. Palvelutasopäätöksessä päätetään ensihoitopalvelun yksiköiden (ambulanssit ja ensivasteyksiköt) määrä, lähtövalmius ja ensisijaiset yksiköiden sijoituspaikat. Lisäksi palvelutasopäätöksessä esitetään riskialueluokituksessa ja väestön tavoitettavuuden laskennassa käytetyt muodostamisperiaatteet. 4.1 Riskianalyysi ja riskialueluokituksen periaatteet Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaan palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Riskianalyysissä on otettava huomioon alueella vakituisesti oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon eri viranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin asetuksen 5 :ssä säädetyllä tavalla seuraavasti: Riskialueluokka 1 enemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa Riskialueluokka 2 Riskialueluokka 3 Riskialueluokka 4 Riskialueluokka 5 vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa, mutta enemmän kuin yksi viikossa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä viikossa, mutta enemmän kuin yksi kuukaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä kuukaudessa, jos alue on asutettu tai sen läpi kulkee kantatie tai valtatie alueella ei ole vakinaista asutusta STM:n julkaiseman ohjeen mukaan riskialueluokituksen tekemiseen ei tule käyttää pelkästään toteutuneita tehtäviä, koska erityisesti harvaan asutuilla alueilla esimerkiksi vuoden mittaisessa aineistossa satun- 17

18 naisvaihtelu voi vääristää tuloksia. Sen sijaan mallin tuottamaa ennustetta voidaan tarvittaessa täydentää aikaisemmalla toteumalla erityiskohteiden osalta. Tällaisia erityiskohteita voivat olla esimerkiksi palvelutalot, muut sosiaalialan hoitopaikat sekä julkiset rakennukset, kuten linja-auto- tai rautatieasemat ja vastaavat. Liikenneonnettomuuksista aiheutuvat riskit otetaan huomioon rajankäynnissä luokkien 4 ja 5 välillä siten, että ruudun alueella kulkeva kanta- tai valtatie nostaa riskialueluokituksen luokasta 5 luokkaan 4. Asumattomat ja tieverkon tavoittamattomissa olevat alueet luokitellaan riskialueluokkaan 5. Tehtävämäärät näillä alueilla ovat erittäin pieniä, minkä vuoksi palvelutasopäätöksessä määritellyt tavoittamisajat jäävät lähinnä viitteellisiksi. Sairaanhoitopiirin on tästä huolimatta järjestettävä ensihoitopalvelut myös näille alueille. (Ensihoidon palvelutaso - Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille, STM 2011) 4.2 Riskianalyysi Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella Ensihoidon riskialueluokitus on toteutettu STM:n ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukaisesti jakamalla Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhden neliökilometrin kokoiset alueet viiteen riskiluokkaan alueella muodostuvien keskimääräisten ensihoitotehtävien, asutuksen ja tiestön mukaan. Yhdenmukaisilla luokitteluperusteilla varmistetaan, että riskiluokitus on riippumaton kulloinkin voimassaolevasta kunta- ja muista aluejaoista ja näin ollen perustuu palveluiden todelliseen tarpeeseen. Valmistelun tässä vaiheessa riskiluokituksessa ei ole erityisesti huomioitu väestön ikärakennetta, vapaaajan asutusta, kausivaihtelua eikä alueellisia erityiskohteita. Taustatyö seuraavaa palvelutasopäätöksen päivitystä varten tehdään vuoden 2013 aikana. Palvelutasopäätöksen toteutumista seurataan ja alueiden riskiluokitusta päivitetään tarvittaessa vuosittain uusien ensihoitotehtävien toteuma- ja väestötietojen avulla. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun riskianalyysi on kehittyvä työkokonaisuus, joka on aloitettu marraskuussa Ensimmäinen palvelutasopäätös hyödyntää FinnHEMS:n toimittamaa vuosien 2009 ja 2010 tilastotietoa väestön ja ensihoitotehtävien osalta. Tehtävämääristä on poistettu potilassiirrot (A-D 793) ja kiireettömät aikatilaustehtävät (D794). Keskimääräisten ensihoitotehtävien, asutuksen ja tiestön pohjalta muodostetun riskialueluokituksen vertailemiseksi tehtiin myös matemaattinen ennustemalli alueille muodostuvista tehtävistä. Malli on luonteel- 18

19 taan lineaarinen regressiomalli, jossa kunkin solun ikäryhmittäinen väestömäärä toimii selittäjänä ja hätäkeskusaineistosta saatu tehtävämäärä selitettävänä. Aikaisempien selvitysten perusteella tiedetään, että merkittävin ensihoitotehtäviin vaikuttava tekijä on väestö ja väestön ikä-rakenne, erityisesti yli 65- vuotiaiden osuus väestöstä. Muiden tekijöiden osuus on vähäinen. Väestön määrään ja ikärakenteeseen pohjautuva mallinnus tyypillisesti kuitenkin aliarvioi tehtävämääriä suurempien asutuskeskusten ydinkeskustoissa, ja mallia tulee mahdollisesti täsmentää muutamien keskustan solujen osalta. Esimerkiksi matemaattisessa tehtäväennustemallissa riskiluokan 2 riskiruuduista yhteensä kaksi on ylittänyt toteutuneelta tehtävämäärältään riskiluokan 1 rajan. Toinen näistä ruuduista sijaitsee Kannuksen keskustassa ja toinen Kokkolan keskustassa muiden riskiluokan 1 ruutujen yhteydessä. Tällainen ennustevirhe on tyypillinen keskusta-alueilla, joissa liikkuu paljon ihmisiä, mutta varsinaista asutusta on vähän. On perusteltua, että edellä mainitut riskialueruudut kuuluvat riskiluokkaan 2, koska vakituisesti asuvan väestön määrän ja ikäjakauman perusteella ei ole selkeää perustetta korottaa kyseisiä riskiruutuja luokkaan 1. Kyseisiä riskialueruutuja tarkastellaan kuitenkin erityiskohteina ja niiden tehtävämääriä sekä tehtävämäärään vaikuttavia tekijöitä (esim. hoitolaitokset, asumispalveluyksiköt, julkiset rakennukset) seurataan ja tehdään tarvittaessa päivitykset riskialueluokitukseen sekä alueen ensihoitovalmiuteen. Puutteistaan huolimatta matemaattisen mallin tuottama ensihoitotehtävien ennuste on kuitenkin varsin yhtäpitävä todellisten tehtävämäärien kanssa. Haja-asutusalueella lähinnä luokkaan 4 ja osittain myös luokkaan 3 kuuluvissa riskialueruuduissa hajonta tehtävämäärissä on kuitenkin varsin suuri, koska yksittäisen ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja perussairaudet alkavat vaikuttaa merkittävästi toteumaan. Riskialueruutujen matemaattisen tehtäväennustemallin korrelaatio vuonna 2010 toteutuneisiin ensihoitotehtäviin on noin 91 %. 4.3 Yhteenveto sairaanhoitopiirin alueen erityiskohteista ja riskialueista Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri muodostuu 9 kunnasta, joista suurin kunta on Kokkola ( asukasta) ja pienin kunta on Lestijärvi (853 asukasta). Sairaanhoitopiirin alueella on yhteensä asukasta vuoden 2010 väestötietojen perusteella. Alueen erityispiirteinä voidaan pitää rannikkoa ja saaristoaluetta, 19

20 jossa on kohtuullisesti vapaa-ajan asutusta. Sen sijaan vakinaista asutusta saaristossa on varsin vähän. Sairaanhoitopiirin alueen erityiskohteista voidaan mainita seuraavat: Valtatiet 8, 13, 28 sekä kantatiet 63 ja 58, joilla vilkkaan henkilöliikenteen lisäksi liikkuu raskasta liikennettä sisältäen mm. palavien nesteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksia. Pohjanmaan rata kulkee Kruunupyyn, Kokkolan ja Kannuksen kautta. Radan vuotuinen henkilöliikenteen matkustajamäärä kyseisellä osuudella on luokkaa miljoona matkustajaa. Pohjanmaan rata on useissa vaarallisten aineiden kuljetusluokissa pääkuljetusreittejä. Kruunupyyn lentoaseman päivittäinen liikenne painottuu kotimaan reittiliikenteeseen ja ulkomaan lennot ovat pääosin tilausliikennettä. Lentomatkustajia vuonna 2011 oli noin henkilöä. Kokkolassa on huomattava syväsatama (merkittävää tavaraliikennettä), henkilöliikennettä merialueilla on saaristoristeilyjen ja huviveneilyn muodossa. Kokkolan alueella on useita teollisuuslaitoksia, jotka luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviksi. Pelastustoimen näkökulmasta merkittävimmistä riskeistä voidaan mainita Kokkolassa sijaitseva pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian teollisuuskeskittymä sekä yksi maan suurimmista palavien nesteiden tuontivarastoalueista, joka palvelee Keski-Pohjanmaan talousalueen lisäksi laajoja alueita Keski- ja Itä-Suomessa. Muissa alueen kunnissa on useita pien- ja keskisuuren teollisuuden tuotantolaitoksia sekä yksittäisiä varsin suuria teollisuuslaitoksia, muun muassa muovi-, elintarvike-, ja puunjalostusteollisuuden tuotantolaitoksia. Hoitolaitoksista Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kokkolassa sekä vanhusten palvelukeskukset, asumispalveluyksiköt ja terveyskeskusten vuodeosastot Kokkolassa, Kruunupyyssä ja JYTAalueella Kaupallisen alan keskittymät Kokkolassa Eteläväylän ympäristössä, jonka seurauksena alueella on vilkasta henkilöliikennettä. Alueen läpi kulkevilta valtateiltä on pääyhteys myös suurteollisuusalueelle, joten raskaan liikenteen osuus alueella on kasvamassa (sis. vaarallisten aineiden kuljetukset). Merkittävä puolustusvoimien harjoitusalue Lohtajan Vattajanniemessä Kokkolassa. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on maantieteeltään varsin haasteellinen sairaanhoitopiiri. Pohjanlahden rannalla sijaitsevassa Kokkolassa entiset liitoskunnat mukaan lukien asuu noin 62 % sairaanhoitopiirin väestöstä. Kokkolassa sijaitsee myös keskussairaala, jossa lähtien on toiminut myös Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys. Näin ollen päivystyspisteiden keskittyessä matkat keskussairaalan yhteispäivystykseen eri puolilta sairaanhoitopiiriä ovat pidentyneet ja siten myös ensihoitopalvelun merkitys päivystyspalvelujen tarjoajana on kasvanut. 20

21 Asutus keskittyy sairaanhoitopiirin alueella Kokkolan lisäksi valtateiden 8 ja 13 sekä Perhon- ja Lestinjokilaakson varrella oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin. Sairaanhoitopiirissä on myös laajoja täysin asumattomia alueita kuten Salamajärven kansallispuisto Perhon ja Lestijärven välillä. Ensihoitopalvelujen järjestämisen kannalta tällainen väestöjakauma on haastava, koska etäisyydet tehtäväkeskittymien välillä ovat pitkät. Ambulanssityhjiöitä syntyy helposti, ja niiden hallinta esim. valmiussiirroilla vaatii jatkuvaa aktiivista tilannekuvan ylläpitämistä. Samoin suuronnettomuuksien ja monipotilastilanteiden vaatiman yksikkömäärän saaminen haja-asutusalueille on haastavaa. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on yhteensä 7210 riskialueruutua, joista merkittävä osa sijaitsee merialueella. Vesialueet sisältyvät riskiluokkaan 5. Vuoden 2010 toteutuneiden ensihoitotehtävien perusteella muodostetun riskialueluokituksen mukaisesti riskiluokkaan 1 kuuluvia alueita on kaupunkien keskustoissa; Kokkolan keskustassa (3 kpl) ja Kannuksen keskustassa (1 kpl). Riskiluokkaa 2 löytyy lähes kaikilta taajama-alueilta, mutta aivan pienimmistä kunnista (Halsua ja Lestijärvi) keskusta-alueetkin kuuluvat riskiluokkaan 3. Myös Kruunupyyn kunnan taajamat (Kruunupyy, Teerijärvi ja Alaveteli) kuuluvat riskiluokkaan 3. Riskiluokkaa 3 esiintyy myös suurempien keskusten ympärillä. Riskiluokkaa 4 esiintyy siellä, missä on harvaa asutusta tai vilkkaasti liikennöity tie ja 5- riskiluokkaa lähinnä asumattomilla alueilla, joita Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on merkittävän paljon. Riskialueruudut on esitetty kartalla (kuvat 1-8) tämän palvelutasopäätöksen liitteessä (LIITE 1). Riskiluokkaruutujen jakautuminen, lukumäärät ja tehtävämäärät riskiluokittain eri järjestämisalueilla on koottu taulukoihin 1a, 1b ja 1c, jotka tämän palvelutasopäätöksen liitteessä (LIITE 2) Taulukoissa on esitetty myös riskiluokan ja tehtävämäärien suhteellinen osuus kyseisellä alueella. Myös ensihoito- ja siirtokuljetustehtävien jakautuminen viikonpäivien tai vuorokauden ajan mukaisesti esitetään tämän palvelutasopäätöksen liitteessä (LIITE 3). 21

22 5 ENSIHOITOPALVELUN SAATAVUUS JA JÄRJESTÄMISTAPA 5.1 Väestön tavoitettavuus ensihoitopalvelulle kuuluvissa tehtävissä Palvelutasopäätöksessä määritellään, kuinka suuri osuus kunkin riskialueluokan väestöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensivastetasoisella yksiköllä A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokan tehtävissä 8 minuutin ja 15 minuutin sisällä hälytyksestä. Lisäksi määritellään, kuinka suuri osuus kunkin riskialueluokan väestöstä pyritään tavoittamaan ensihoitopalvelun yksiköllä C-tehtäväkiireellisyysluokassa 30 minuutin ja D- tehtäväkiireellisyysluokassa kahden tunnin sisällä hälytyksestä. Lisäksi on päätettävä, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan hoitotasoisella ensihoitoyksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksestä A- ja B- kiireellisyysluokan tehtävissä, mikäli potilaan hoito sitä edellyttää. Kaikissa tehtävissä ei ole tarpeen käyttää hoitotason yksikköä, joten tiedot kerätään vain niistä tehtävistä, joissa se on katsottu tarpeelliseksi. Sairaanhoitopiirien on turvattava ensihoitopalvelujen saatavuus yhdenvertaisesti alueellaan. Ensihoitopalvelujen järjestämisessä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palvelujen saanti edellyttää nopeaa ja oikeaa hoidon tarpeen arviota ja väestön tarpeisiin oikein suunnattua resursointia. Ensihoitopalvelun suunnittelussa lähtökohtana on koko väestön tasavertainen palvelu, eikä enää kuntakohtainen ja kuntarajoihin perustuva suunnittelu. Keskeistä on, että kaikissa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän saman riskialueluokan alueilla on yhtenevät tavoittamisajat palveluntuottajasta riippumatta. Tällä menettelyllä taataan väestölle samanvertaiset palvelut saman riskialueluokan alueilla koko sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella. Koti- ja ulkomaisten esimerkkien perusteella näyttää siltä, että hyvin toimivassa ensihoitojärjestelmässä yksiköt ovat pääsääntöisesti välittömässä lähtövalmiudessa sekä yksiköiden sijaintia seurataan ja tarvittaessa asemapaikkaa muutetaan reaaliaikaisesti vallitsevan tilanteen mukaan. Hyvin toimiva hätäkeskus ja oikeaan osuva riskinarvio yhdessä toimivan kenttäjohtamisjärjestelmän kanssa kohdentavat resurssit oikein ja vähentävät toiminnasta aiheutuvia riskejä, kuten turhia hälytysajoja. Lisäksi ensivastetoiminnalla voidaan jossain määrin lyhentää kriittisimpien potilaiden tavoittamisviivettä ja nopeuttaa hätätilapotilaan hoidon aloittamista. Ensihoitopalvelun saatavuus riippuu ensihoitoyksiköiden lähtövalmiudesta ja tehtävämääristä (päällekkäistehtävät). Ensihoitopalvelun saatavuus perustuu MapInfo- / GRouter -ohjelmistoilla laskettuihin ajoaikoihin sekä vuoden 2010 tehtävätilastointiin ja siitä saatuun tavoittamisviivearvioon eri riskiluokissa. 22

23 Tavoitteellista osuutta (%) on arvioitu suhteessa ensihoitopalvelun toiminta-alueeseen, lähtövalmiuteen ja tehtävämääriin. Tavoitetaso on riskialueluokittain sama koko sairaanhoitopiirin alueella. Ensihoitopalvelun täytyy tavoittaa palvelutasopäätöksessä määritellyt prosenttiosuudet potilaista tavoiteajoissa. Väestön tavoittamisprosentit riskiluokittain vuonna 2013 Riskialueluokka Päätös Päätös Päätös Päätös A/B A/B C D Vähintään hätäensiapuun Hoitotason Ambulanssi Ambulanssi pystyvä yksikkö yksikkö 8 min 15 min 30 min 30 min 2 h Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka 5 EI MÄÄRITELLÄ Väestön tavoittamisprosentit riskiluokittain vuodesta 2014 eteenpäin. Riskialueluokka Päätös Päätös Päätös Päätös A/B A/B C D Vähintään hätäensiapuun Hoitotason Ambulanssi Ambulanssi pystyvä yksikkö yksikkö 8 min 15 min 30 min 30 min 2 h Luokka Luokka Luokka Luokka Luokka 5 EI MÄÄRITELLÄ 23

24 5.2 Ensihoitopalvelun järjestämistapa Palvelutasopäätöksen siirtymäkausi koskee vuotta 2013, jolloin ensihoitopalvelut tuotetaan alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa siten, että voimassaolevat sopimukset siirretään Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle (sairaanhoitopiirille). Sopimusten siirtämistä pidetään perusteltuna siksi, että tällä menettelyllä voidaan turvata ensihoitopalveluiden jatkuvuus alueella muuttuvassa hallinnollisessa tilanteessa. Vuoden 2014 alusta lukien tehdään tarvittavat ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset järjestelyt ja uudistetaan palvelutuotantoprosessit sen mukaisiksi. Taulukko ensihoitoyksiköiden sijoituspaikoista, valmiusajasta ja järjestämistavasta siirtymäkaudella 2013 Asemapaikka Valmiusaika Järjestämistapa Kokkola välitön 24/7 Pelastuslaitos Kokkola välitön 14 h (ma-to), 16 h (pe,su) ja 24 h (la), muuna aikana 15 min lähtövalmius Pelastuslaitos Kokkola (siirto) välitön 6/ min varallaolo Yksityinen Kälviä välitön 8/ min varallaolo Yksityinen Lohtaja välitön 8/5 (+ 15 min varallaolo) Yksityinen Alaveteli välitön 8/5 + 7 min varallaolo Yksityinen Kaustinen välitön 6/ min varallaolo Yksityinen Veteli välitön 6/ min varallaolo Yksityinen Perho välitön 8/ min varallaolo Yksityinen Toholampi välitön 8/ min varallaolo Yksityinen Kannus välitön 8/ min varallaolo Yksityinen Ensivastetoiminta Kokkolan terveyskeskuksella ja JYTA:lla on ensivastetoiminnasta yhteistoimintasopimus Keski- Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa. Nykyiset ensivastetoiminnan yhteistoimintasopimukset siirretään sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alussa. Ensivasteyksiköiden asemapaikat ovat 24

25 Kokkola, Kälviä, Lohtaja, Ullava, Kruunupyy, Alaveteli, Teerijärvi, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lestijärvi, Toholampi ja Kannus. Ensivasteyksiköiden kokonaismäärä on 14 yksikköä Ensihoitopalvelun yksiköiden pääasiallinen asemapaikka, yksikön taso, valmiusaika ja järjestämistapa vuoden 2014 alusta alkaen Alla olevissa taulukoissa on esitetty alueittain ensihoitopalvelun yksiköiden pääasialliset asemapaikat, yksikön taso, valmiusaika ja järjestämistapa. Ensihoitoyksiköiden optimaalisten asemapaikkojen saaminen ei aina ole mahdollista kiinteistöjen saatavuuden ja taloudellisten seikkojen takia. Ensihoitoyksiköiden päivystyspaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa eri vuorokauden aikoina. Vaikka yksikön pääasiallinen asemapaikka on merkitty tiettyyn kuntaan tai kunnanosaan, yksikkö toimii ja on käytettävissä kuntaa laajemmalla alueella. Taulukoissa on käytetty seuraavia lyhenteitä: H = hoitotason ensihoitaja, P = perustason ensihoitaja ja VO = 15 min varallaolo Tavoitteena on perustason yksiköiden (P+P) tason nostaminen hoitotasolle (H+P) vuoteen 2015 mennessä. Perustason yksikkö saattaa olla ajoittain myös hoitotasolla riippuen henkilöstön työvuorojärjestelyistä. Taulukossa kuvatut tasot ovat minimivaatimuksia vuoden 2014 alusta alkaen. Kokkolan ja Kruunupyyn alue: Kokkola (Kälviä, Lohtaja), Kruunupyy (Alaveteli) Asemapaikka Yksikön taso Valmiusaika Järjestämistapa Kokkola Kenttäjohtoyksikkö H+H Välitön 24/7 Pelastuslaitos / Shp KEJO:t Hoitotaso H+P Välitön 24/7 Pelastuslaitos Siirtoyksikkö P+P (H+P) Välitön 12/7 Sairaanhoitopiiri Kälviä Perustaso P+P (H+P) Välitön 8/5 Sairaanhoitopiiri Lohtaja Hoitotaso H+P Välitön 24/7 Sairaanhoitopiiri Alaveteli Perustaso P+P (H+P) Välitön 8/5 + VO (12/7?) Sairaanhoitopiiri 25

26 Lestijokilaakson alue: Kannus, Toholampi Asemapaikka Yksikön taso Valmiusaika Järjestämistapa Kannus Perustaso P+P (H+P) Välitön 8/5 + VO Yksityinen Toholampi Hoitotaso H+P Välitön 24/7 Sairaanhoitopiiri Perhonjokilaakson alue: Kaustinen, Veteli, Perho Asemapaikka Yksikön taso Valmiusaika Järjestämistapa Kaustinen Perustaso P+P (H+P) Välitön 8/5 Sairaanhoitopiiri Veteli Hoitotaso H+P Välitön 24/7 Sairaanhoitopiiri Perho Hoitotaso H+P Välitön 8/5 +VO Yksityinen 5.3 Kohteessa annettava hoito ja ensihoitopalveluun kuulumattomat tehtävät Sairaanhoitopiirin alueen kattava ensihoidon kenttäjohtamisjärjestelmä tehostaa ensihoitopalvelun yksiköiden käyttöä ja potilaat saavat tarvitsemansa avun nopeasti tarkoituksenmukaisimman yksikön antamana. Kaikkien ensihoitoyksiköiden ollessa vähintään H+P yksiköitä mahdollistetaan kaikissa potilaskontakteissa tasalaatuinen hoidon tarpeen arviointi sekä tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan valinta sekä potilasohjauksen tehostuminen. Lisäksi jatkossa on pyrkimys saada ambulanssiyksiköistä yhteys alueen sairaaloiden ja terveyskeskusten sähköisiin potilasasiakirjoihin. Tämä helpottaa potilaiden hoitoa kohteessa niin, että yhä useampi potilas voidaan hoitaa paikanpäällä ilman välitöntä kuljetusta päivystykseen. Järjestelmää tulee kehittää siten, että potilaat, jotka tarvitsevat hoitoa, mutta eivät välitöntä toimittamista päivystykseen, saavat ensihoitoyksiköltä ajanvarauksen tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön, jossa potilaan terveysongelma hoidetaan jatkossa. Ensihoitopalvelun ambulanssiyksiköt voivat tuottaa omistajakunnille erikseen siitä näiden kanssa sopimalla turvapuhelin- tai perusterveydenhuollon toimintaa (esim. kotisairaala, kotisairaanhoito) tukevia palveluita siten, että se ei haittaa perustehtävän eli ensihoitotehtävien suorittamista. Mikäli näitä palveluita tuote- 26

27 taan, on huolehdittava siitä että annetut ensihoitotehtävät suoritetaan lähtövalmiusaikojen puitteissa. Näiden ensihoitopalveluun kuulumattomien tehtävien suorittamisesta tulee sopia sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuuyksikön kanssa sekä järjestämistavasta riippuen myös sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan välisissä sopimuksissa. 6 ENSIHOITOPALVELUN HENKILÖSTÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöltä vaadittavasta koulutuksesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta antaman asetuksen (340/2011) 8 :ssä. Asetuksen siirtymäsäännösten (11 ) mukaisesti ensihoitopalvelun henkilöstön koulutusvaatimuksiin voidaan soveltaa asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2013 loppuun. Näin ollen ensihoitopalveluun osallistuvien henkilöiden pätevyysvaatimukset viimeistään alkaen ovat seuraavat: 6.1 Ensivaste Ensivasteyksikössä (EVY) vähintään kahdella henkilöllä on oltava ensivastetoimintaan soveltuva koulutus. Koulutuksen tulee olla ensihoidon vastuuyksikön hyväksymää. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella soveltuvalla koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi SPR:n ensiapukursseja 1 ja 2 tai palokuntien ensiapukurssia sekä lisäksi ensivastekoulutusta. Ensivasteyksikössä voi toimia myös terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joka on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hyväksytty joko perus- tai hoitotasolle, tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Tässä tapauksessa ei edellytetä erillistä ensivastekoulutusta. 6.2 Perustaso Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaisesti perustason ensihoidon yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Toisen henkilön on oltava terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaisesti henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa suorittaneet pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöllisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voivat myös jatkossa kahdestaan muodostaa perustason ensihoidon yksikön henkilöstön. 27

28 6.3 Hoitotaso Ensihoitoasetuksen mukaisesti hoitotason ensihoidon yksikössä on ainakin toisen ensihoitajan oltava ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan 30 opintopisteen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö, pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on riittävä ensihoidon osaaminen, tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä. 6.4 Kenttäjohtaja Ensihoitoasetuksen mukaisesti ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kokemus. Henkilöt, jotka ovat asetuksen voimaan tullessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on riittävä ensihoidon osaaminen, tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä suositellaan näiden vaatimusten lisäksi täydentävää koulutusta ensihoitotyön johtamiseen ja kenttäjohtajana toimimiseen. Tällainen lisäkoulutus voidaan suorittaa myös työn ohessa. 6.5 Osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutus Ensihoitopalvelun yksiköissä työskentelevän henkilöstön pätevyysvaatimuksena on terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen määrittelemä koulutusvaatimus siirtymäsäännökset huomioiden. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitoyksiköissä työskentelevillä ensihoidon työntekijöillä tulee lisäksi olla ensihoidon vastuulääkärin myöntämä voimassa oleva toimivaltuutus (perustaso / hoitotaso). Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan edellä mainituista vaatimuksista tilapäisesti poiketa. Pätevyysvaatimuksista voidaan poiketa tilapäisesti esimerkiksi suuronnettomuus- tai muissa erityistilanteissa, joissa normaalisti valmiudessa oleva henkilöstö ei riitä, ja joudutaan lyhyellä varoitusajalla perustamaan 28

29 ylimääräisiä yksiköitä. Päätöksen palvelutason tilapäisestä tai osittaisesta laskusta tekee sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri, ensihoidon osastonhoitaja (ensihoitopäällikkö), kenttäjohtaja tai päivystävä ensihoitolääkäri riippuen päätöksenteon kiireellisyydestä tai laajuudesta. Siirtymäsäännösten mukaisesti ensihoidossa tulee myös jatkossa toimimaan eriasteisella pohjakoulutuksella, kokemuksella ja täydennyskoulutuksella olevaa henkilöstöä. Yhtenäinen järjestelmä kuitenkin edellyttää, että osaaminen ja toiminta saadaan sellaiseksi, että palvelu on mahdollisimman tasalaatuista. Työnantaja vastaa osaamisen kehittämisen tavoitteellisuudesta ja siitä, että henkilöstöä käytetään tehtävissä, joihin kunkin koulutus ja kokemus ovat riittävät. Lähtökohtana on henkilöstön osaamisen mahdollisimman tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen koko ensihoidon palvelutuotannossa. Ensihoidon henkilöstön osaamisen varmistaminen perustuu koulutussuunnitelmaan, jossa tavoitteena on osaltaan ensihoidossa toimivien pätevyyksien varmistaminen lain edellyttämälle tasolle sekä määritellä osaamisen arviointi ja koulutuksen seuranta. Valtakunnallisten täydennyskoulutusta ohjaavien säännösten mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta, toimenkuvasta ja siinä tapahtuvista muutoksista sekä ammatillisista kehittymistarpeista riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Koulutuksen vähimmäis- tai enimmäismääriä ei ole säädelty. Yhtenä keskimääräisenä lähtökohtana voidaan pitää 3-10 täydennyskoulutuspäivää vuodessa työntekijää kohden. Ensihoitohenkilöstön tulee osallistua lisäksi säännöllisesti ensihoitotyön osaamisen varmistamiseen sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuuyksikön antaman erillisen ohjeen mukaan (esim. perus- ja hoitotason teoriakoe ja/tai näyttökoe simulaatioympäristössä). Ensihoitohenkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus voidaan toteuttaa yksiköiden sisäisenä toimipaikkakoulutuksena, sairaanhoitopiirin järjestämänä ensihoidon alueellisena koulutuksena sekä alueellisena yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Lisäksi osa täydennyskoulutuksesta voidaan toteuttaa tukemalla henkilöstön osallistumista valtakunnallisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Koulutussuunnittelun lähtökohtina ovat kuntayhtymän strategia, ensihoidon alueellinen työvoimatarve ja henkilöstön kehityskeskustelujen kautta esiin nousseet osaamistarpeet. Täydennyskoulutuksessa huomioidaan paikalliset olosuhteet kuten etäisyydet ja käytettävissä olevat omat resurssit. Etäyhteyksiä käytetään mahdollisuuksien mukaisesti. Koulutussuunnittelussa toimitaan aktiivisesti yhteistyössä OYS Erva- 29

30 alueen sairaanhoitopiirien kanssa ja pyritään vaikuttamaan sekä toisen asteen että ammattikorkeakoulujen ensihoidon tutkintotavoitteisen ja tutkinnon jälkeisen lisäkoulutuksen (esim. 30 opintopisteen hoitotason ensihoidon opintokokonaisuus) turvaamiseen alueella. 7 ENSIHOITOPALVELUN JOHTAMINEN Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuuyksikkö sijoittuu hallinnollisesti operatiivisen tulosalueen alaisuudessa toimivaan päivystyksen ja ensihoidon tulosyksikköön omana vastuuyksikkönään. Ensihoidon vastuuyksikkö vastaa alkaen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelusta terveydenhuoltolain, ensihoitoasetuksen ja tämän palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoidon vastuuyksikkö toimii yhteistyössä OYS ERVA - ensihoitokeskuksen kanssa. Lähtökohtana on ensihoitopalvelun johtaminen ja kehittäminen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella siten, että alueen asukkaat saavat tarvitsemansa palvelutasopäätöksen mukaiset ensihoitopalvelut sekä ensihoitopalvelun koordinointi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan muuhun toimintaan. Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri, ensihoidon osastonhoitaja (ensihoitopäällikkö) ja ensihoidon kenttäjohtajat osaltaan johtavat ensihoitopalvelua, vastaavat ensihoitopalvelun viranomaisyhteistyöstä tärkeimpien sidosryhmien kanssa sekä vastaavat ensihoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena on voimavarojen oikea ja tarkoituksenmukainen suuntaaminen potilaan laadukkaan ensihoidon toteuttamiseksi. 7.1 Päivystävä ensihoitolääkäri Sairaanhoitopiirien erityisvastuualueelle yhdessä perustama ensihoitokeskus vastaa ensihoitolääkäripäivystyksestä. Erityisvastuualueella tulee olla vähintään yksi päivystävä ensihoitolääkäri. Sairaanhoitopiirit sopivat keskenään toiminnan käytännön järjestämisestä ja kustannusten jakamisesta. Sairaanhoitopiirien ensihoidosta vastaavat lääkärit voivat osallistua ensihoitolääkäripäivystykseen. Päivystävän ensihoitolääkärin tehtävänä on antaa potilaskohtaisia hoito-ohjeita alueensa ensihoidon henkilöstölle, toimia konsulttina ensihoidollisissa kysymyksissä muille terveydenhuollon toimintayksiköille sekä ohjata ensihoidon potilaita tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Virka-aikana hoito-ohjepyynnöt voidaan sopia ohjattaviksi sairaanhoitopiirin omalle ensihoidon vastuulääkärille ja päivystysaikana päivystävälle ensihoitolääkärille. 30

31 7.2 Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka johtaa alueen ensihoitopalvelua ja sen toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus sekä hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen ja kokemusta ensihoitopalvelun toiminnasta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärinä toimii yhteispäivystyksen ylilääkäri. 7.3 Ensihoidon osastonhoitaja (Ensihoitopäällikkö) Ensihoidon osastonhoitajan tehtävänä on ensihoitopalvelun asiantuntijuuden johtaminen, kehittämis- ja suunnittelutyö sekä toiminnan valvonta yhdessä ensihoidon vastuulääkärin kanssa. Ensihoidon osastonhoitajan tehtävänä on lisäksi toimia omien vastuualueidensa asioiden valmistelijana ja tehdä esitykset yhteistyössä ensihoidon vastuulääkärin kanssa. Ensihoidon osastonhoitaja toimii asiantuntijuutensa mukaisesti kenttäjohtajien ja osaltaan ensihoidon henkilöstön lähiesimiehenä. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon osastonhoitajan (ensihoitopäällikön) ydintehtävät jakaantuvat seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hallinnolliseen johtamiseen; ensihoidon kenttäjohtajien esimiehenä toimiminen, osaltaan ensihoidon kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu, erilaisten vuosikatsausten tekeminen (tehtävämäärät, resurssit, talous), tiedottaminen ja yhteistoiminnan ylläpitäminen kaikkien kentän yhteistyötahojen (poliisi, pelastustoimi, sosiaalitoimi, alueen terveyskeskukset, sairaalat, hätäkeskus ja puolustusvoimat) kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu osaamisen ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä sekä toiminnan kehittämistehtäviä. 2. Huolehtii osaltaan ensihoitopalvelun ajoneuvo- ja infrastruktuurisuunnittelusta. 3. Huolehtii osaltaan ensihoitopalvelun valmius- ja varautumissuunnittelusta. 4. Operatiivinen ja lääkinnällinen tilannejohtaminen omalta osaltaan sekä suuronnettomuustilanteissa esikuntatyöskentely. 7.4 Kenttäjohtaja Kenttäjohtajan merkitys korostuu usean yksikön tehtävissä ja moniviranomaistilanteissa, joissa myös ensihoitopalvelulla tulee olla toimiva johtamisjärjestelmänsä. Toiminta-alue laajenee merkittävästi ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtyessä sairaanhoitopiirille. Saman sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelun yksiköt liikkuvat laajemmilla alueilla, ja samaan tehtävään voi osallistua usean eri palveluntuottajan ambulansseja. Tämän vuoksi on perusteltua, että sairaanhoitopiiri itse johtaa palveluntuottajista ja 31

32 palvelun järjestämistavoista riippumatonta kenttäjohtajajärjestelmäänsä ja kenttäjohtajat ovat palvelussuhteessa sairaanhoitopiiriin. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on: 1. palvelutason päivittäisen toteutumisen johtaminen, valvonta ja ohjaus 2. hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen 3. toimia suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa alueensa ensihoitopalvelun tilannejohtajana 4. usean yksikön tilanteissa sekä moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä 5. tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat 6. muut ensihoidon vastuuyksikön erikseen määrittämät operatiivisen johtamisen tehtävät, jotka määritellään kenttäjohtajan toimenkuvassa sekä erillismääräyksin tai ohjein 7. koordinoida sairaanhoitopiirin hoitolaitosten välisiä ensihoitopalvelun yksiköillä suoritettavia potilaan siirtokuljetuksia 8. valvoa ja ohjata alueensa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa sekä pitää osaltaan yllä ensihoitopalvelun tilannekuvaa 9. päättää tarvittaessa ensihoitoyksiköiden valmiussiirroista ja määrätä tarvittaessa ensihoitoyksiköitä varallaolovalmiudesta välittömään lähtövalmiuteen 10. päättää lisäyksiköiden perustamisesta tilanteissa, joissa kysyntä ylittää päivittäisen valmiuden, lisäyksiköiden perustaminen voidaan tehdä etupainotteisesti (esim. juhlapyhät, suuret yleisötapahtumat) Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelun kenttäjohtajat ja kenttäjohtamisjärjestelmän toimintavalmiudessa viimeistään 1 päivänä tammikuuta Tätä ennen tulee rekrytoida ja kouluttaa henkilöstö sekä laatia kenttäjohtamisohje. Kenttäjohtaminen toteutetaan suunnitelman mukaan siten, että Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren aluepelastuslaitoksen kanssa neuvotellaan Kokkolan asemapaikan nykyisten lääkintäesimiesten toimien siirtämisestä yhteistoimintasopimuksella sairaanhoitopiirille alkaen. Toimet muutetaan viroiksi vielä puuttuvien kenttäjohtajien virat täytetään normaalin viranhakumenettelyn kautta. Kenttäjohtajia tarvitaan kaikkiaan 6, jotta ympärivuorokautinen ensihoitopalvelun kenttäjohtotoiminta voidaan turvata. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue muodostaa yhden ensihoitopalvelun kenttäjohtoalueen alkaen. 32

33 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun kenttäjohtaja (L4) toimii käytännössä pelastuslaitoksen hoitotason ensihoitajan työparina yksikössä (EKP 11), joka osallistuu kiireellisten hoitotason tehtävien (A/B) hoitamiseen hälytysohjeen mukaisesti. Kenttäjohtajien lähiesimiehenä toimii ensihoidon osastonhoitaja (ensihoitopäällikkö). 8 MUUT ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEN KANNALTA OLENNAISET SEIKAT 8.1. Virka-apu Virka-avulla tarkoitetaan viranomaisen antamaa apua toiselle viranomaiselle, jotta apua pyytävä viranomainen voisi suoriutua vastuullaan olevan tehtävän hoitamisesta. Terveydenhuoltolain 40 :n mukaan ensihoitopalveluun sisältyy virka-avun antaminen muun muassa poliisille ja pelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Virka-avulla ei tarkoiteta sitä, että toimivaltainen viranomainen tekee tai varautuu tekemään omia tehtäviään, kuten esimerkiksi ensihoidon varallaoloa mahdollisen oman tehtävän suorittamiseen pelastustoimen tulipalo- tai räjähdysvaaratilanteissa. Sen sijaan ambulanssin henkilökunnan käyttö esimerkiksi palotilanteen työvoimana on virka-apua, jonka hälytyskäytännöistä tulee sopia ennalta. Virka-avun antamisesta, sen epäämisestä tai rajoittamisesta tulee tehdä päätös. Pääsääntöisesti ensihoitopalvelun virka-apupäätökset suorittaa ensihoitopalvelun kenttäjohtaja (EKP 11 L4) konsultoiden tarvittaessa sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäriä tai päivystävää ensihoitolääkäriä. Sairaanhoitopiirin tulee huolehtia siitä, että päätösvaltainen terveysviranomainen (ensihoidon kenttäjohtaja) on aina tavoitettavissa. Ensihoidon henkilöstöä ei saa määrätä sellaiseen virka-aputehtävään, joka aiheuttaa normaalityöstä poikkeavan työturvallisuusriskin tai edellyttää erityiskoulutusta. 8.2 Viranomaisten välinen yhteistyö Yhteistyö poliisin kanssa Ensihoitopalvelun yhteistyö poliisin kanssa on jatkuvaa ja päivittäistä. Yhteistyö jakaantuu hallinnolliseen sekä toiminnalliseen yhteistyöhön, toimintojen valmistelemisen sekä toisaalta varsinaisten tehtävien hoitamiseen kenttäolosuhteissa. Ensihoitopalvelu tarvitsee tavallisimmin virka-apua poliisilta mielenterveyslain (1116/1990) mukaisissa tehtävissä. Poliisin vaativissa tilanteissa (esim. piiritys-, panttivanki-, pommiuhkatilanteet) poliisi voi pyytää ensihoitopalvelua taktisen ensi-hoidon erikoisryhmältä (TEMS). 33

34 Taktisella ensihoidolla (TEMS = Tactical Emergency Medical Support) tarkoitetaan erillistä järjestelmää, jolla terveydenhuollon asiantuntemus varmistetaan poliisin vaativissa tilanteissa. TEMS-toiminnassa kysymyksessä ei ole poliisille annettava poliisilain (493/1995) 41 :n mukainen virka-apu, vaan toiminnasta sovitaan erikseen sairaanhoitopiirien ja poliisin välillä Yhteistyö pelastuslaitosten kanssa Ensihoitopalvelun yhteistyö pelastustoimen kanssa on päivittäistä sekä kiinteää. Pelastustoimi tuottaa pelastuslaissa säädettyjä pelastustoimen, onnettomuuksien ehkäisyn sekä väestönsuojelun palveluja kunnille sekä tuottaa ensihoitopalveluja siten, kuin niistä on terveydenhuoltoviranomaisten kanssa erikseen sovittu. Ensihoitopalveluiden tuottaminen ei ole pelastustoimen lakisääteinen tehtävä. Pelastustoimi on tuottanut ensihoitopalveluita kattavasti sekä pitkäjänteisesti Kokkolan alueella. Pelastustoimen ensivastetoiminta kattaa kaikki Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnat, ja sillä on käytössään kattava asemaverkosto. Ensihoitopalvelun ja pelastustoimen saumaton yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää onnettomuuksien uhrien auttamiseksi erilaisissa onnettomuuksissa. Pelastustoimen tehtävien johtaminen on pelastusviranomaisen vastuulla. Ensihoitopalvelun kenttäjohtamisen sovittaminen yhteen pelastustoimen johtamiseen takaa potilaiden tehokkaan avun saamisen sekä viranomaisyhteistyön parantumisen entisestään. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiri voi sopia ensihoitopalveluiden tuottamisesta alueellaan yhteistoimintasopimuksella alueellisen pelastustoimen kanssa. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on viime vuosien aikana lisännyt terveydenhuollon osaamistaan. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on tuottanut sairaanhoitopiirin alueella ensivastetoimintaa Kokkolan kantakaupungin vakinaisesti miehitetyn paloaseman sekä sopimuspalokuntien tuottamana. Ensivastetoimintaa on vakiinnutettu yhteistyöllä terveydenhuollon kanssa. Ensivastetoimintaan on laadittu yhtenäinen, maakunnallinen ensivastetoiminnan toimintaohje, jonka mukaisesti kaikki ensivasteyksiköt suorittavat ensihoidon ensivastetehtäviä Yhteistyö hätäkeskuslaitoksen kanssa Hätäkeskuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat hätäkeskuspalveluiden tuottaminen ja siihen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen. Hätäkeskuspalveluihin kuuluu hätätilanteiden ja muiden vastaavien välittömiä toimenpiteitä edellyttävien ilmoitusten 34

35 (hätäilmoitus) vastaanottaminen ja riskinarviointi sekä näiden ilmoitusten tai tehtävien välittäminen eri viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Hätäkeskuksessa voidaan tehdä myös päätös siitä, ettei tehtävää välitetä viranomaiselle. Tällöin hätäkeskuksessa annetaan soittajalle tarvittavat neuvot sekä ohjeet ja tehdään dokumentointi tehtävän päättymisestä hätäkeskuksessa. Ensihoitopalveluiden hätäilmoitukset muodostavat merkittävän osan hätäkeskuksiin tulevista hätäpuheluista. Ensihoitopuheluiden osalta merkittävää on nopea riskinarvio eli tilanteen tunnistaminen, välitön ensihoitopalvelun aktivoiminen sekä puhelinohjeiden antaminen hätäilmoituksen tekijälle esimerkiksi siitä, miten potilasta voidaan auttaa ilmatie-este tapauksessa hätäensiavun keinoin ennen ensihoitopalvelun saapumista tapahtumapaikalle. Vastuu ensihoitotehtävän hoitamisesta siirtyy ensihoitopalvelun yksikölle tai muulle päivystyspisteelle, kun Hätäkeskuslaitoksen toimittama tehtävä tai ilmoitus on vastaanotettu esimerkiksi ensihoitopalvelun kenttäjohtojärjestelmään. Ensihoitopalvelun alueellisten hälytys-, toiminta- ja muiden ohjeiden laatimisesta vastaavat sairaanhoitopiirit. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuuluu nykyisin Pohjanmaan hätäkeskusalueeseen. Hätäkeskusuudistuksen myötä, viimeistään vuonna 2014, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuuluu Pohjanmaan ja Keski-Suomen hätäkeskusalueeseen. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri antaa ensihoitopalvelua koskevat hälytysohjeet Hätäkeskus-laitokselle. Erityisvastuualueen (ERVA) ensihoitokeskukset vastaavat alueensa sairaanhoitopiirien laatimien hälytysohjeiden yhteensovittamisesta ja hyväksymisestä hätäkeskusten käyttöön. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävänä on huolehtia valtakunnallisten ensihoitopalvelua koskevien ohjeiden yhteensovittamisesta sekä käyttöönotosta yhteistoiminnassa toiminta-alueen sairaanhoitopiirien kanssa. Ohjeiden tulee sisältää myös kiireettömän ensihoitopalvelun resurssitiedot muun muassa mahdollisten suuronnettomuuksien varalta. Ohjeita on päivitettävä tarpeen mukaan. Tilanteen niin vaatiessa on ensihoitopalvelun kenttäjohtajan asetettava tehtävät tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen ja annettava tarvittaessa Hätäkeskuslaitokselle lisäohjeita tehtävien priorisoinnin suhteen. Yhteistyö Pohjanmaan hätäkeskuksen kanssa on välitöntä ja jatkuvaa. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuuyksikkö pyrkii osaltaan kehittämään ja tukemaan hätäkeskusta tehtävissään. Keskeisintä on Hätäkeskuslaitoksen ja ensihoitopalvelun kenttäjohdon yhteistyö tilannekuvan ylläpidon kannalta. 35

36 8.2.4 Yhteistyö meripelastuksen kanssa Meripelastuslain (1145/2001) mukaan meripelastusviranomaisten vastuulla on merialueella tapahtuvien hätätilanteiden hoito. Lain mukaan meripelastustoimen helikopterilla tulee voida osallistua perustasoisen ensihoidon antamiseen. Kokonaisvastuu ensihoitopalvelusta on kuitenkin terveydenhuollon viranomaisilla, ja potilaalle on kaikissa tilanteissa pyrittävä antamaan hänen tilansa edellyttämä hoito jo ennen mahdollista kuljetustapahtumaa ja sen aikana. Ensihoitopalvelun vastuuyksikön ja meripelastusviranomaisten tulee käytännön tasolla sopia, miten varmistetaan tiedonkulku eri osapuolten välillä ja ensihoitohenkilöstön osallistuminen potilaan hoitoon meripelastusviranomaisten johtovastuulla olevissa tehtävissä, joissa ensihoitopalvelu toimii yhteistoimintaviranomaisena. Tehtävissä meripelastusviranomainen käyttää ensihoitopalvelun henkilöstöä sekä kalustoa meriolosuhteissa suoritettaviin ensihoitotehtäviin onnettomuuksissa tai yksittäisissä sairastumistapauksissa Yhteistyö sosiaalipäivystyksen kanssa Vuodesta 2007 kuntia on edellytetty huolehtimaan myös virka-ajan ulkopuolisesta kiireellisestä sosiaalipäivystyksestä. Sosiaalipäivystys on kiireellistä sosiaalialan ammattilaisen antamaa apua sosiaalisessa hätätilanteessa päivittäisen virastotyöajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin. Sosiaalinen hätätilanne on luonteeltaan nopeita toimenpiteitä vaativa, eikä asiassa voida ilman vakavia seurauksia odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli. Kiireellisen sosiaalipalvelun tarpeessa voi olla asianmukaista hoivaa vaille jäänyt lapsi, nuori ongelmineen, päihteiden käytön johdosta nopeasti hoitoa tarvitseva, tai vanhus, jonka kunto äkillisesti heikkenee, väkivaltatilanteet perheissä tai muut vastaavat tilanteet. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kiireellisissä sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa otetaan yhteyttä virka-aikana oman kunnan / alueen sosiaalityöntekijöihin. Virastojen tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella välttämättömissä, kiireellisissä tapauksissa voidaan ottaa yhteyttä Kokkolan, JYTA-alueen ja Kruunupyyn kunnan yhteiseen sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden Hätäkeskuksen kautta puhelinnumerosta 112, josta puhelu tarvittaessa ohjataan sosiaalipäivystäjälle. Myös ensihoitopalvelu saa yhteyden sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta. 36

37 8.2.6 Yhteistyö muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa Ensihoitopalvelun ja puolustusvoimien yhteistyötä pyritään lisäämään ja kehittämään edelleen. Puolustusvoimilla on merkittävä harjoituskohde Lohtajan Vattajalla, jossa harjoitusvahvuus voi isompien harjoitusleirien (maa-, ilma- ja merivoimat) aikana olla yli henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on tehnyt yhteistyötä puolustusvoimien kanssa muun muassa tarjoamalla terveydenhuollon päivystyspalveluja harjoituksiin osallistuville varusmiehille ja puolustusvoimien henkilökunnalle. Ensihoitopalvelun ja puolustusvoimien välistä yhteistyötä ohjataan tarvittaessa sopimusmenettelyllä. TraFi on Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että lentoliikenteen sujuvuuteen liittyviä asioita. Ensihoitopalvelu toimii yhteistoimintaviranomaisena ilmaliikenneonnettomuuksissa sekä ilmaliikenneonnettomuuden vaaratilanteessa. Tehtävissä hyödynnetään ensihoitopalvelun tavanomaisia valmiuksia. Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuuyksikkö pyrkii aktiivisesti ylläpitämään ja kehittämään yhteistyötä eri tahojen, kuten oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa. Oppilaitosten kanssa yhteistyö keskittyy opiskelijoiden ensihoitovalmiuksien kasvattamiseen ja työelämäharjoitteluun sekä ensihoitopalvelun henkilöstön valmiuksien ja erityisesti osaamisen kehittämiseen. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa keskittyy eri kohteiden toimintavalmiuksien ja menetelmien parantamiseen, ensihoitopalvelun kohdetuntemuksen kasvattamiseen sekä osapuolten resurssien vuorovaikutteiseen hyödyntämiseen. Ensihoidosta annetun asetuksen mukaan sairaanhoitopiirien tulee sopia yhtenäisistä käytännöistä reunaalueidensa ensihoitotehtävien hoitamisesta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi sopia yhteistyöstä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa siten, että Reisjärvellä oleva perustason ensihoitopalvelun yksikkö hoitaa myös Lestijärven alueen kiireettömiä (C/D) ensihoitotehtäviä. Vastavuoroisesti Lohtajan alueella oleva yksikkö voi hoitaa lähimpänä yksikkönä Himangan eli nykyisen Kalajoen kaupungin alueella olevia kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A/B). Yhteistyöstä reuna-alueiden ensihoitotehtävien hoitamisesta voidaan sopia myös Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa. 37

38 9 KUSTANNUKSET Ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset tai kustannustenjaon periaatteet eivät sisällöllisesti kuulu suoraan palvelutasopäätökseen. Ensihoitopalvelun kustannukset ovat seurausta päätetystä palvelutasosta. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. yksiköiden määrä, lähtövalmiusaika sekä ensihoitopalvelun johtaminen ja hallinto. Vuoden 2013 siirtymäkauden aikana ensihoito järjestetään pääsääntöisesti nykyisin sopimuksin, jotka siirtyvät sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle ja sopimusten kustannukset kuntayhtymän budjettiin. Vuonna 2013 kustannukset esitetään jaettavaksi siten, että kukin kunta / kunta-alue vastaa nykyisten sopimusten kustannuksista ja ensihoidon yleiset yhteiset kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa. Vuoden 2014 alusta palvelutasoon tehtävien järjestelyiden ja siitä johtuvien kustannustenjaon suunnittelussa on käytetty mm. kapitaatioperusteista kustannusten jakoa, jossa ensihoitopalvelun sairaanhoitopiirille kohdistuva kokonaiskustannusarvio jaetaan kuntien asukasmäärän mukaan. Kustannustenjaossa on esitetty vaihtoehtoisena mallina suorite/kapitaatiomallia, jossa kustannukset jaettaisiin 50% toteutuneiden tehtävien mukaan ja 50% asukasluvun mukaan. Kuntien antamien lausuntojen mukaan oikeudenmukaisimmat kustannustenjakoperiaatteet ovat joko puhdas kapitaatiomalli tai suorite/kapitaatiomalli. Vaihtoehtoisista kustannustenjakoperusteista on laadittu valmistelun kuluessa laskelmia. Liitteessä 4 on esitetty ensihoitopalvelun yksiköiden kustannukset ja kustannustenjako kapitaatioperusteisesti vuoden 2014 alusta. Liitteessä 5 on esitetty suorite/kapitaatiomalli, jossa kustannukset jaettaisiin 50% toteutuneiden tehtävien mukaan ja 50% asukasluvun mukaan. Ensihoidon vastuuyksikkö selvittää edelleen eri kustannustenjakomalleja ja pyrkii antamaan ehdotuksensa huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin valtuusto päättää vuoden 2014 alusta lukien voimaan tulevista kustannusten jakoperusteista erikseen vuoden 2013 aikana. Kelan korvausten hakemisen huolehtii toistaiseksi kukin palveluntuottaja itse. Kelan ja STM toimesta on suunnitteilla sairausvakuutuskorvausjärjestelmän muutos, jolloin nykyinen palveluntuottajien perimä Kelakorvaus maksettaisiin suoraan sairaanhoitopiirille. Tapahtuva muutos sairausvakuutuskorvausjärjestelmässä tulee huomioida tarvittavin osin sopimuksissa. Alustava suunnitelma muutoksen toteutumiselle on sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportin mukaan vuoden 2014 alusta alkaen. Muutoksen tarkempi toteutus ja voimaantulo ovat kuitenkin vielä avoinna. 38

39 10 RAPORTOINTI JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN SEURANTA Palvelutasopäätös on voimassa saakka. Sairaanhoitopiirin valtuusto voi tarvittaessa tarkistaa ja päivittää ensihoidon palvelutasopäätöstä sen voimassaolo aikana. Potilaiden ensihoidon laadun ja saatavuuden, palvelutasopäätöksen toteutumisen ja ensihoitopalvelun toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseksi, ensihoitopalvelun toimintaa seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti esimerkiksi puolivuosittain. Ensihoitopalvelu tarvitsee seurantatietoa myös oman toimintansa analysoimiseksi sekä tutkimus- ja kehittämistyötä varten. Avoimuutta lisää sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen julkaiseminen esimerkiksi sairaanhoitopiirin internet-sivuilla. 39

40 KARTTALIITE RISKIALUERUUDUISTA LIITE 1/1 Kuva 1. Riskialueet Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta-alueella. Pohjakartta Karttakeskus Oy 2012 Näiden toteutuneiden ensihoitotehtävien perusteella voidaan havaita, että ensihoitotehtävät painottuvat väestökeskittymiin ja riskialueille. Lähtökohtaisesti ensivasteyksiköt ja ambulanssien asemapaikat sijaitsevat samoilla alueilla, jolloin toimintavalmius on varsin hyvä. 40

41 Kuva 2. Riskialueet Kokkolan alueella LIITE 1/2 Pohjakartta Karttakeskus Oy 2012 Kuva 3. Riskialueet Kruunupyyn alueella Pohjakartta Karttakeskus Oy

42 Kuva 4. Riskialueet Tunkkarin (Kaustinen, Veteli, Halsua) alueella LIITE 1/3 Pohjakartta Karttakeskus Oy 2012 Kuva 5. Riskialueet Perhon alueella Pohjakartta Karttakeskus Oy

43 Kuva 6. Riskialueet Lestijärven alueella LIITE 1/4 Pohjakartta Karttakeskus Oy 2012 Kuva 7. Riskialueet Toholammin alueella Pohjakartta Karttakeskus Oy

44 Kuva 8. Riskialueet Kannuksen alueella LIITE 1/5 Pohjakartta Karttakeskus Oy

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Toimintaympäristö Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pirkanmaa sairaanhoitopiirin alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1 31.12.2019 Laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä:

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 5

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

Anne Koskela. Hallitusnevos

Anne Koskela. Hallitusnevos 1 Etunimi Sukunimi Anne Koskela Hallitusnevos ENSIHOITOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖUUDISTUS Esityksen sisältö Vuoden 2017 alusta toteutetut muutokset STM:n asetus ensihoitopalvelusta 24.8.2017 Ensihoito sote-rakenteissa

Lisätiedot

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI SAIRAANKULJETUKSESTA ENSIHOITOON ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT TERVEYDENHUOLTOLAIN 40 MUKAISESTI 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Sisältö 1 Johdanto...3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...5 3 Ensihoidon järjestämistapa...6 4 Tavoittamisprosentit...8

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2018-31.12.2019 Laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä:

Lisätiedot

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuusto 19.3.2.2012 Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Luonnos 20.2.2012 Tiivistelmä Säädökset: Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Ensihoito Lapissa. Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus

Ensihoito Lapissa. Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus Ensihoito Lapissa Matias Wesin Ensihoidon kenttäjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Ensihoitokeskus Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 (voim. 1.5.2011/1.1.2013) Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 6 2.2

Lisätiedot

Kantelija arvosteli Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän menettelyä ensihoitopalvelun ensivastetoiminnassa.

Kantelija arvosteli Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän menettelyä ensihoitopalvelun ensivastetoiminnassa. 28.2.2018 EOAK/314/2017 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PÄÄTÖS 3.2.2015 ISAVI/4403/05.07.05/2013 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä 2.1.2017 1 (5) Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä Aluejohtokunta on tarkastusinsinööri Jorma Mattisen valmistamana tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille, että Savonrannan paloasemalla

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius... 5 3 Ensihoidon järjestämistapa... 6 4 Tavoittamisprosentit...

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019 ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ENSIHOITOPALVELUN TARPEEN MÄÄRITTÄMINEN... 4 2.1 RISKIANALYYSI JA RISKIALUELUOKITUKSEN PERIAATTEET... 4 2.2 RISKIANALYYSI OYS

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4 HALLITUS 3/2012 26.3.2012 LIITE 4 ASIA 4 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013-2 Sisältö 1 Johdanto...4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...6 3 Ensihoidon

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017 Liitteet hallituksen esityslistaan 3.11.2017, klo 9.00 No 11 / 2017 LIITE 171 24.10.2017 BILAGA LIITE 174/1-2 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 31 Hankintapäätös:

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN HALLITUS 101 29.08.2016 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA 1.1.2018 LUKIEN 40/06/02/2014 HALL 101 HUS/67/2016 Nykyinen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018

Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018 Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018 Johdanto Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös perustuu STM asetukseen ensihoitopalvelusta 585/2017. Sairaanhoitopiirit tekevät

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos )

Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos ) Lausunto 1(5) 24.5.2017 Viitteet: hankenumerot STM 094:00/2016 ja STM 032:00/2017 Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos 30.3.2017) Koskien luonnosta STM:n asetukseksi

Lisätiedot

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen 29.12.2014 Dnro 4410/4/13 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ENSIHOIDON YHDENVERTAINEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 8.10.2013

Lisätiedot

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM SOTE-VALMIUS YHTEISTYÖALUEILLA Soten uudet rakenteet 2020- Yhteistyöalueen tehtäviä lainsäädännössä Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon päivystys ja yhteistyöalueet

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelutasoesitys vuodelle 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelutasoesitys vuodelle 2018 1 (32) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoidon palvelutasoesitys vuodelle 2018 2 (32) Sisällys Johdanto 4 Ensihoitopalveluun ja palvelutasopäätökseen liittyvät säädökset 4 Ensihoidon palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa 2017-2019 12.4.2017 Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 2017: Alueuudistuksen ensihoidon tiekartta Tärkeä osa esivalmisteluvaihetta on huolellinen

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Ensivaste. Eilen, tänään ja huomenna. Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri

Ensivaste. Eilen, tänään ja huomenna. Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri Ensivaste Eilen, tänään ja huomenna Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri Sekä käsite että toimintamalli on peräisin Yhdysvalloista. Sana ensivaste

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö Sisältö Taustaa Ensihoidon vaikuttavuus Selvitykset kehittämistarpeista Uusi lainsäädäntö ja normit Ensihoidon peruskäsitteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Vertailua valtakunnallisesti

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS

Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös 27.11.2012 Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS Palvelutasopäätöksen taustaa STM:n asetus ensihoitopalvelusta 6.5.2011,

Lisätiedot

ENSIHOIDON PALVELUTASON SEURANTARAPORTTI versio

ENSIHOIDON PALVELUTASON SEURANTARAPORTTI versio 1 (65) ENSIHOIDON PALVELUTASON SEURANTARAPORTTI 1.1 31.12.2017. versio 2 (65) Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 1.1 JOHDANTO... 4 1.2 TULOKSET... 9 2 PSHP 2017 SAAVUTETTAVUUS... 11 3 TULOKSET KUNTAKOHTAISESTI...

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen 1 Kunnan-/kaupunginhallituksille jakelun mukaisesti Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen Yleistä Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu tulee

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi Anne Koskela hallitusneuvos, STM Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen

Lisätiedot

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Perustietoa Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo PL 50 50101 MIKKELI Viite: Selvityspyyntö ISAVI/1095/05.07.03/2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- N SELVITYS Valvontaviranomaisen näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013ALKAEN Valtuuston hyväksymä 25.5.2012 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS

Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset. Jouni Kurola KYS Ensihoitopalvelu ja HEMS Muutokset Jouni Kurola KYS 1 Ensihoitopalvelun Tehtävämäärät/vuosi 60000 50000 40500 46954 49836 48512 43 628 47958 40000 30000 20000 27300 25 000 31150 32270 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Rajaukset... 4 3. Palvelutason

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 2012.11.02 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 1 Sisällysluettelo 1) Johdanto ja rajaukset 2) Ensihoitopalveluun ja palvelutasopäätökseen liittyvät säädökset 3)

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Lapin sosiaali- ja terveysturvan Syyspäivät 8.9.2017 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Haikko 16.5.2017 1 12.5.2017 Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Varautuminen sotelainsäädännössä

Varautuminen sotelainsäädännössä Varautuminen sotelainsäädännössä STM:n valmiusseminaari 24.5.2018, Tuusula 1 23.5.2018 Anne Koskela Valmiuslaki Varautumisvelvollisuus Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Anne Koskela 29.3.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 1. Johdanto Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädetään ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04. Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012 Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.01/2012 PERLA 40 Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011. Laki määrää

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019

Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019 1 STM032:00/2017 luonnos 30.3.2017 Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019 Yksityiskohtaiset perustelut 39 Ensihoitopalvelun järjestäminen Pykälän 1 momentissa ensihoitopalvelu säädetään

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun varautumisvelvoitteet

Ensihoitopalvelun varautumisvelvoitteet laajemman alueellisen kokonaisuuden piirissä. Kaikki käytettävissä olevat voimavarat on otettava johdetusti käyttöön ilman rajoista johtuvaa hidastelua tai pahimmillaan estelyä. Tähän suuntaan ohjaavat

Lisätiedot

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue Aluehallintovirasto PÄÄTÖS ISAVI/1095105.07.0312015 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 5.10.2015 JULKINEN -vastuualue Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Yhtymähallitus

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot