PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus

2 ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen hallinnollinen käsittely 4 2. Ensihoidon palvelutasoon liittyvät säädökset ja ohjeet Terveydenhuoltolaki Ensihoitopalvelun järjestäminen Ensihoitopalvelun sisältö Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Ensihoitopalvelun tehtävät Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisältö Ensihoitopalvelun riskialueluokat Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat Tavoittamisaikojen määrittely Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö Johtamisjärjestelmä Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Ensihoitopalvelun järjestämistapa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alueella Esitys ensihoitopalvelun järjestämisestä lähtien Ensihoitopalvelun tehtävät ja strategiset tavoitteet Ensihoitopalvelun tehtävät Ensihoitopalvelun strategiset tavoitteet Ensihoitopalvelun sisältö ja saatavuus Riskianalyysi ja riskialueet Tavoitteet potilaan tavoittamisajoista Varautuminen erityis- ja ruuhkatilanteisiin sekä valmiudennosto Ensihoitopalvelun johtaminen Ensihoitokeskuksen ensihoidon ylilääkäri Ensihoitokeskuksen ensihoitopäällikkö Ensihoitokeskuksen kenttäjohtaja Ensihoitokeskuksen vastaavat ensihoitajat Henkilöstön koulutusvaatimukset Ensivasteyksikkö Perustason ensihoidon yksikkö Hoitotason ensihoidon yksikkö 25 Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 2

3 ENSIHOITOKESKUS 7.4. Vaativan hoitotason ensihoidon yksikkö Kenttäjohtaja Ylläpitokoulutus ja koulutuksen arviointi Hätäkeskukselle annettava ohjeistus koskien ensihoitopalvelun käyttöä Virka-apu Pelastustoimi Poliisi Sosiaalitoimi Tukipalvelut Infrastruktuuri Ajoneuvot Laskutus Tietoliikenne Laitehankinnat Apteekki- ja kulutustavara Tehtävät sopimukset Raportointi Aikataulu 30 Liitteet LIITE 1. Sairaanhoitopiirin perustiedot ja potilaiden tavoitettavuus riskialueittain LIITE 2. Ensihoidon riskialueet Päijät-Hämeessä LIITE 3. Ensihoidon kustannuslaskelma vuodelle 2013 LIITE 4. Päijät-Hämeen nykyisen ensihoitopalvelun kuvaus sekä ongelmat suhteessa terveydenhuoltolakiin ja ensihoitoasetukseen LIITE 5. Ensihoitopalvelun järjestämisvaihtoehdot Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 3

4 ENSIHOITOKESKUS 1. JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirtää kuntien järjestämisvastuulla olevan sairaankuljetuksen sairaanhoitopiirien tehtäväksi vuoteen 2013 mennessä. Toimintakokonaisuutta kutsutaan jatkossa ensihoitopalveluksi, ja siitä tulee kiinteä osa terveydenhuollon päivystyspalveluja. Samalla luovutaan käsitteistä sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoimi. Jatkossa ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista, ensihoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta. Terveydenhuoltolaissa ja sen nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta säädetään, että sairaanhoitopiiri vahvistaa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen. Tässä palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, päätetään tavoiteajoista, joiden sisällä ensihoitopalvelun tulisi tavoittaa potilaat sairaanhoitopiirin eri osissa erikseen kuvatun riskialuejaottelun mukaisesti sekä kuvataan tarkemmin palvelun sisältöä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (PHSOTEY) vastaa sairaanhoitopiirille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. Ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtökohtana on turvata mahdollisimman tasa-arvoinen ensihoitopalvelurakenne Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alueella (ns. yhdenvertaisuusperiaate). Ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelusta vastaa ensihoitokeskus, joka toimii ensihoitopalvelujen järjestämisvastuussa olevana yksikkönä. Ensihoitokeskuksen ensihoidon ylilääkäri yhdessä ensihoitopäällikön sekä ensihoito- ja päivystyskeskuksen johtajan kanssa vastaa palvelutasopäätöksen valmistelusta. Palvelutasopäätös esitettiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hallitukselle hyväksyttäväksi. Hallitus pyysi kunnilta lausuntoja palvelutasopäätösesityksestä mennessä. PHSOTEY valtuusto käsittelee palvelutasopäätöksen Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 4

5 ENSIHOITOKESKUS 2. ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemään alueensa ensihoidon palvelutasosta päätöksen. Terveydenhuoltolain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta (340/2011) säädetään yksityiskohtaisemmin palvelutasopäätöksen laatimisesta. Sairaanhoitopiiri vahvistaa palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja palvelutasopäätöstä on päivitettävä tarvittaessa. Perustuslaki velvoittaa noudattamaan yhdenvertaisuusperiaatetta julkisten terveyspalvelujen järjestämisessä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan potilaalla on oikeus terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaan ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Hänen tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Uuden terveydenhuoltolain tavoitteena on vahvistaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja lisätä yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden välillä. Lakiuudistuksen tavoitteena on myös kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon palvelut on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava sen vastuulla olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Lisäksi alueen terveydenhuollon palvelut on järjestettävä riittävän lähellä asukkaiden omia yhteisöjä, jollei palvelujen alueellinen keskittäminen ole perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi. Terveydenhuoltolaissa tarkoitetun ensihoitopalvelun sisällöstä ja tehtävistä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ensihoitopalvelusta. Asetuksen säännökset koskevat soveltuvin osin myös hoitolaitosten välisiä potilassiirtoja silloin, kun potilaan tilan edellyttämän hoidon ja valvonnan turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää potilaan kuljettamiseen mainitussa asetuksessa tarkoitettua ensihoitopalvelun yksikköä. Terveydenhuoltolain mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien on laadittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Näissä asiakirjoissa sovitaan muun muassa yhteistyöstä terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Säännöksiä täydentää valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (377/2011). Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava miten kiireellinen sairaanhoito toteutetaan Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 5

6 ENSIHOITOKESKUS sairaanhoitopiirin alueella. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu. Ensihoitokeskuksen toiminnasta erityisvastuualueella on sovittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Sairaanhoitopiirin tulee myös seurata ja valvoa yhdessä sen alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa, että yhtenäiset hoidon perusteet toteutuvat alueella. Ensihoitopalvelujen järjestämisessä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palvelujen saanti edellyttää nopeaa ja oikeaa hoidon tarpeen arviota ja väestön tarpeisiin oikein suunnattua resursointia Terveydenhuoltolaki 1362/ Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet. Sairaanhoitopiirien on turvattava ensihoitopalvelujen saatavuus yhdenvertaisesti alueellaan Ensihoitopalvelun sisältö Ensihoitopalveluun sisältyy: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön 2) tarvittaessa potilaan, hänen läheistensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin 3) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa ja 4) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaiselle, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 6

7 ENSIHOITOKESKUS Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/ Ensihoitopalvelun tehtävät 1) vastattava ensihoitovalmiuden ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa ja laadittava ohjeet kuljetusta edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta sekä ohjeet niitä tilanteita varten, joissa potilas ei tarvitse kuljetusta 2) vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta 3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi 4) sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan potilaiden hoitotason ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä 5) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja kulkuneuvojen käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa 6) vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa asioissa 7) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien yksiköiden soveltuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit 8) seurattava ja tuotettava ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi 9) tuotettava muita ensihoitopalvelun toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon palveluja siten, kuin siitä on erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa alueellisissa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tai ensihoidon palvelutasopäätöksessä sovittu 10) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisältö Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksen on perustuttava riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 7

8 ENSIHOITOKESKUS Palvelutasopäätöksessä tulee huomioida seuraavat seikat (STM Opas Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen tekemisestä 2011): 1. turvataan palvelutarpeeltaan (riskiluokaltaan) samanlaisille alueille samantasoinen ensihoitopalvelu (yhdenvertaisuusperiaate) 2. tuotetaan käytössä olevilla resursseilla ensihoitopalvelua mahdollisimman tehokkaasti 3. tavoitetaan valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (koti, työpaikka yms.) alueellisesti määritellyssä vasteajassa. Riskianalyysissä on otettava huomioon alueella vakituisesti oleskeleva väestö ja sen ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu, liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon eri viranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit. Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan riskiluokkiin 5 :ssä säädetyllä tavalla. Palvelutasopäätöksessä asetetaan kussakin riskialueluokassa ohjeelliset tavoittamisajat ensihoitopalvelun yksiköille kussakin 6 :n mukaisessa tehtäväkiireellisyysluokassa Ensihoitopalvelun riskialueluokat Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen yhden neliökilometrin kokoiset alueet jaetaan viiteen riskialueluokkaan alueella muodostuvien keskimääräisten ensihoitotehtävien, asutuksen ja tiestön mukaan. Riskialueluokat esitetään taulukossa Taulukko Ensihoitopalvelun riskialueluokat. Riskialueluokka 1 Riskialueluokka 2 Riskialueluokka 3 Riskialueluokka 4 Riskialueluokka 5 enemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä vuorokaudessa, mutta enemmän kuin yksi viikossa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä viikossa, mutta enemmän kuin yksi kuukaudessa vähemmän kuin yksi ensihoitotehtävä kuukaudessa, jos alue on asutettu tai sen läpi kulkee kantatie tai valtatie alueella ei ole vakinaista asutusta Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat Ensihoidon hälytystehtävät jaetaan hätäkeskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perusteella neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan. Kiireellisyysluokat esitetään taulukossa Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 8

9 ENSIHOITOKESKUS Taulukko Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat. A-luokan tehtävä korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta C-luokan tehtävä D-luokan tehtävä avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi Tavoittamisaikojen määrittely Palvelutasopäätöksessä määritellään riskialueluokkakohtaisesti kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensivasteyksikkötasoisella yksiköllä A- ja B- tehtäväkiireellisyysluokassa 8 minuutin ja kuinka suuri osuus 15 minuutin sisällä hälytyksestä. C- luokan tehtävissä määritellään riskialueluokkakohtaisesti, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään ensihoitopalvelun yksiköllä tavoittamaan 30 minuutin ja D-luokan tehtävissä 2 tunnin sisällä hälytyksestä. Kaikissa riskialueluokissa määritellään lisäksi, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään A- ja B -tehtäväkiireellisyysluokassa tavoittamaan hoitotason yksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksestä. Tavoittamisaika lasketaan siitä, kun hätäkeskus on hälyttänyt yksikön siihen, kun yksikkö ilmoittaa olevansa kohteessa. Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella. Sairaanhoitopiirien tulee sopia yhtenäisistä käytännöistä reuna-alueidensa ensihoitotehtävien hoitamisesta Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuuluvaa kulkuneuvoa ja sen henkilöstöä. Ensihoitopalvelun yksiköitä voivat olla ambulanssien lisäksi esimerkiksi johto- ja lääkäriautot. Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöllä on oltava vähintään seuraava koulutus: 1) ensivasteyksikössä vähintään kahdella henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva koulutus; 2) perustason ensihoidon yksikössä; a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus; ja b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö; Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 9

10 ENSIHOITOKESKUS 3) hoitotason ensihoidon yksikössä: a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Asetuksen voimaan tullessa ( ) on hoitotason ensihoitajana toimivien osalta siirtymäsäännös kelpoisuusvaatimuksissa; ja b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan 2 momentissa mainituista vaatimuksista tilapäisesti poiketa Johtamisjärjestelmä Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka johtaa alueen ensihoitopalvelua ja sen toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus sekä hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen ja kokemusta ensihoitopalvelun toiminnasta. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on järjestettävä alueellaan ympärivuorokautisesti ensihoitolääkärin päivystys vähintään yhteen toimipisteeseen. Päivystävä ensihoitolääkäri johtaa toiminta-alueensa tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja vastaa hoito-ohjeiden antamisesta ensihoidon kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon henkilöstölle. Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat. Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on: 1) hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen; 2) usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä; 3) tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat. Kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 10

11 ENSIHOITOKESKUS vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma tai sellainen henkilö, joka täyttää ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukaiset pykälän 11 mukaiset siirtymäsäännökset hoitotason kelpoisuuden osalta. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. Ensihoidon kenttäjohtajat toimivat ensihoitopalvelun operatiivisina esimiehinä, ja heillä on myös erilaisia henkilöstöhallintoon ja yleiseen työnjohtoon liittyviä tehtäviä. Kenttäjohtajan merkitys korostuu usean yksikön tehtävissä ja moniviranomaistehtävissä, joissa ensihoitopalvelulla tulee olla toimiva johtamisjärjestelmänsä. Kenttäjohtaja hoitaa tehtäviään tilanteesta riippuen johtokeskuksesta tai liikkuvasta johtoyksiköstä. Kenttäjohtajan toimenkuva edellyttää ensihoitojärjestelmän laaja-alaista tuntemusta ja käytännön kokemusta sekä ensihoidon johtamiskoulutusta (30 op). Koska kenttäjohtajilta odotetaan myös hoitotason ensihoidon osaamista, lähtökohtana on, että kenttäjohtajat täyttävät myös nämä kelpoisuusvaatimukset. Ensihoidon kenttäjohtaja toimii sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun alueellisena ympärivuorokautisena toiminnallisena esimiehenä. Kenttäjohtaja toimii monipotilastilanteissa ja moniviranomaistehtävissä tilannepaikan ensihoidon johtajana. Kenttäjohtaja toimii hätäkeskuksen tukena ruuhkatilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää tarjolla olevien ambulanssien määrän ja hätäkeskus joutuu asettamaan kiireellisiä ensihoitotehtäviä jonoon. Vuoden 2011 alussa voimaan astuneen uudistetun hätäkeskuslain (692/2010) 11 :n mukaan vastuu välitetystä ilmoituksesta tai tehtävästä siirtyy hätäkeskuksesta vastaanottavalle viranomaiselle, sen tehtäviä hoitavalle yksikölle tai muulle päivystyspisteelle, kun tämä on vastaanottanut ilmoituksen tai tehtävän. Koska hätäkeskuspäivystäjä ei ole osa terveydenhuoltojärjestelmää, kenttäjohtaja pystyy näissä tilanteissa tukemaan hätäkeskuspäivystäjää ensihoidon tehtävien suorittamisjärjestykseen asettamisessa. Lisäksi tilanteissa, joissa syntyy alueellisia ambulanssityhjiöitä, ensihoitopalvelun kenttäjohtaja voi määrätä lisäyksiköitä valmiuteen tai yksiköiden valmiussiirtoja tavoittamisviiveiden lyhentämiseksi. Sairaanhoitopiiri sopii käytännöistä ensihoidon kenttäjohtajien ja hätäkeskusten välisessä yhteistyössä. Kenttäjohtajan voi tarvittaessa määrätä potilaan kuljettamisesta myös muulla kuin ensihoitopalvelun kulkuvälineellä, jos esimerkiksi potilaan tila tai maasto-olosuhteet sitä edellyttävät. Tarvittaessa kenttäjohtaja voi pyytää virka-apua muilta viranomaisilta liittyen ensihoitopalvelussa esille tulevien tehtävien suorittamiseen Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Ensihoitoasetuksen 8 :n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön koulutusvaatimuksiin voidaan soveltaa asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2013 loppuun. Sen estämättä, mitä 8 :n 2 momentin 3 kohdassa ja 10 :n 2 momentissa säädetään henkilöt, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla on riittävä ensihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 11

12 ENSIHOITOKESKUS 3. ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYS- YHTYMÄN ALUEELLA Sairaanhoitopiiri voi terveydenhuoltolain 39 :n 2 momentin mukaan valita säännöksessä mainituista järjestämistapavaihtoehdoista tarkoituksenmukaisimman tavan järjestää ensihoitopalvelu. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun kokonaan tai osassa aluettaan: 1) omana toimintana 2) yhteistoiminnassa toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa 3) yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa 4) tekemällä sopimuksen palvelujen tuottamisesta yksityisen tai muun palveluntuottajan kanssa. Terveydenhuoltolain mukaisesti palvelun järjestämistapaa valitessaan sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää huomiota ensihoitopalvelun potilasturvallisuuteen, laatuun, alueelliseen yhdenvertaisuuteen ja hoitoprosessien kehittämiseen yhdessä alueellisen yhteispäivystyksen kanssa. Ensihoitopalvelu tulee järjestää kiinteässä yhteistyössä alueen päivystävien terveydenhuollon yksiköiden kanssa osana akuuttilääketieteellistä päivystystoimintaa. Terveydenhuoltolain edellyttämien tavoitteiden toteuttaminen vaatii ensihoitopalvelulta mahdollisimman yksinkertaista ja tuottamispohjaltaan laajaa ratkaisumallia. Näitä ovat ensihoitopalveluiden tuottaminen joko ensihoitokeskuksen omana toimintana tai läheinen ja pitkäjänteinen yhteistyö yhden palveluntuottajan kanssa. Toiminnallisesti paras ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen malli on näiden yhdistelmä. Oleellinen muutos on myös kuntarajoista luopuminen mietittäessä sekä palvelun tuotantotapaa että ensihoidon tasoa ja väestön tavoitettavuutta. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on pitkät perinteet hyvin hoidetusta ensihoidosta Lahden kaupungin alueella sekä lähtien Orimattilan alueella. Päijät-Hämeen alueen ensihoidon kokonaisuutta päätettäessä tulee harkita pelastuslaitoksen mahdollisuudet tehdä kumppanuusyhteistyötä PHSOTEY ensihoitokeskuksen kanssa. Päijät-Hämeessä on tehty ratkaisu keskittää päivystyspalvelut keväällä 2012 käynnistyvään alueelliseen yhteispäivystyskeskukseen. Jotta haja-asutusalueiden lähipalveluita voidaan tukea ja edelleen kehittää uudessa päivystysmallissa, vaaditaan ensihoitopalveluilta uudenlaisia toimintamuotoja. Kauempana yhteispäivystyskeskuksesta sijaitsevilla alueilla ensihoitopalvelua kehitetään kohti hoidon tarpeen arviota, pientoimenpiteiden tekemistä jo asukkaiden kotona ja tiivistetään yhteistyötä kotipalvelujärjestelmän kanssa. Parhaimmillaan ensihoitopalvelu voisi tuoda asukkaiden koteihin sairaanhoitajavastaanottoa terveysasemien ollessa suljettuna. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan lisäkoulutusta sekä ajattelutavan muutosta. Toiminnassa voidaan hyödyntää ensihoitoyksiköitä, joissa on sekä perustason että hoitotason henkilöstöä. Perustason henkilöstön osalta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastajien käyttämisestä ensihoidon toimintaan saadaan synergia etua alueelle. Toinen tarve on erityistason ensihoitojärjestelmän kehittäminen vastaamaan asukkaiden vakavien sairastapausten, vammojen ja onnettomuuksien ensilinjan hoitoon. Koska vakavia tilanteita tulee yhdelle ensihoitajalle vastaan harvoin, pitää ensihoidon tason nostamiseksi ja laadun varmistamiseksi keskittää vaativa hoitotaso. Tähän toimintaan osallistuvalle miehistölle järjestetään koulutus ja työnkierto akuuttisairaanhoidon alueella ammattitaidon ylläpitämiseksi ja työssä Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 12

13 ENSIHOITOKESKUS kehittymisen mahdollistamiseksi. Työnkierron vuoksi nämä ensihoitajat ovat ensihoitokeskuksen palveluksessa. Yhteistyötä lähisairaanhoitopiirien kanssa tulee harkita, jotta kustannuksen osalta päästään kilpailukykyiseen ratkaisuun Esitys ensihoitopalvelun järjestämisestä lähtien Uudessa ensihoitojärjestelmässä vaativan hoitotason ensihoitajat kuuluvat yhdessä kenttäjohtajien kanssa PHSOTEY ensihoitokeskuksen palvelukseen. Alueella operoi 24/7 kolme H + H miehitettyä vaativan hoitotason yksikköä. Yksiköiden miehistöt ovat säännöllisessä työkierrossa akuuttisairaanhoidon alueella. Työresurssi mitoitetaan akuuttisairaanhoidon alueella niin, että henkilöstön lisäkustannuksia ei merkittävästi synny. Henkilöstön tarve ensihoitopalvelussa on riippumatonta palvelun tuottamistavasta, joten ensihoitokeskuksen palvelukseen rekrytoitava henkilöstömäärä vähentää palveluntuottajien vastaavaa henkilöstömäärää. Alueellisiin vaativan hoitotason yksiköihin keskitetään ensihoidon erityisen kalliit lääkkeet ja -hoidot. Näin lääke- ja tarvikekustannukset voidaan minimoida. Tämä tuottaa taloudellisia säästöjä ensihoitopalvelun kustannusrakenteessa. Ensihoitokeskus tekee Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa laajapohjaisen yhteistoimintasopimuksen kattaen H + P miehistöt (pois lukien Asikkala, Hartola, Padasjoki ja Sysmä), kaiken tarvittavan ajoneuvokaluston huoltoineen sekä pääosan asemapaikoista. Yhteistoimintasopimuksessa molempien osapuolten vastuut määritellään sekä sovitaan toiminnan ohjaus- ja seurantajärjestelmästä sekä kustannusten jakautumisesta. Alueella nyt toiminnassa olevien paikallisten yksityisten ensihoidon palveluntuottajien kanssa pyritään sopimaan toiminnan jatkamisesta ensihoitokeskuksen kanssa. Henkilöstö siirtyisi ensihoitokeskuksen palvelukseen ja toimintaan tarvittava kalusto tuotettaisiin jatkossa Päijät- Hämeen pelastuslaitoksen kautta. Näin turvattaisiin jo nyt olemassa oleva hyvä paikallinen toimintamuoto ja aluetuntemus sekä samalla mahdollistettaisiin yritysten palveluksessa olevan henkilöstön työn jatkuvuus ja kouluttautumismahdollisuudet. Asikkalan sairaankuljetuksen kanssa tehdään sopimus liikkeenluovutuksesta vuoden 2013 alusta lähtien. Sysmä-Hartolan sairaankuljetuksen kanssa ensihoitokeskuksella on toistaiseksi voimassa oleva sopimus toiminnasta. Vuoden 2013 ja 2014 ajan poikkeuksellisesti Hartolan ja Sysmän alueella ensihoito järjestetään varallaololla nykyisen palveluntuottajan toimesta. Perusteluna kaksiportaiselle toiminnan muutokselle ovat voimassa oleva sopimus sekä nykytilanteessa kohtuullinen tavoittamisprosenttiosuus riskialueilla 2 ja 3. Toiminnan jatkamisesta vuoden 2014 jälkeen neuvotellaan erikseen. Osana ensihoitopalvelua järjestetään myös kiireettömien ambulanssia vaativien potilaskuljetusten järjestäminen ensihoitokeskuksen omana toimintana. Nykyisin toimintaa on organisoinut hätäkeskus, joka on ilmoittanut lopettavansa kiireettömien kuljetustehtävien välittämisen vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämän vuoksi ensihoitokeskukseen perustetaan oma kuljetustoimisto. Erikseen sovituilla kriteereillä kiireettömät potilaskuljetukset jaotellaan tuotettavaksi ambulanssilla, invataksilla ja taksilla. Toimintaan tarvitaan yhden henkilön työpanos aamuvuoroon. Päivystysaikana toiminta järjestetään ensihoidon kenttäjohtajien kautta. Kiireettömien kuljetusten liittäminen ensihoitopalveluun tulee vähentämään ensihoitojärjestelmän kustannuksia. Siirtokuljetusyksiköiden optimaalisella hyödyntämisellä pyritään tehostamaan Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 13

14 ENSIHOITOKESKUS kustannustehokkaalla tavalla kuntalaisten ensihoitopalveluja, kun alueella toimivia yksiköitä voidaan käyttää joustavasti myös ensihoidon korkeariskisissä tehtävissä ns. ensivasteyksikkönä lähimmän yksikön periaatteella. Samoin kyseinen kalusto on alueen käytettävissä suuronnettomuustilanteissa sekä muissa ensihoitopalvelun erityistilanteissa lisäresurssina. Oma tuotanto mahdollistaa myös henkilöstön joustavan ja nousujohteisen urakierron ensihoitopalvelussa. 4. ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT JA STRATEGISET TAVOITTEET 4.1. Ensihoitopalvelun tehtävät Terveydenhuoltolain 39 ja 40 :n ja STM:n asetus ensihoitopalvelusta 2 :n määrittävät Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelun tehtävät: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa ja 5) virka-avun antaminen muun muassa poliisille ja pelastusviranomaisille, niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi 6) sairaanhoitopiiri päättää tässä palvelutasopäätöksessä myös ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Tällä palvelutasopäätöksellä myös kaikki alueen hoitolaitosten väliset kiireettömät siirtokuljetukset liitetään osaksi alueellista ensihoitopalvelujärjestelmää edellä todettujen synergiaetujen takia. Lisäksi voidaan suorittaa terveydenhuollon tukitehtäviä, mikäli tämä katsotaan yhdessä alueen perusterveydenhuollon kanssa tarkoituksenmukaiseksi, eivätkä nämä tukitehtävät vaaranna ensihoitovalmiutta tai muutoin vaaranna potilasturvallisuutta. Lähinnä kyseeseen tulevat Päijät- Hämeen reuna-alueet joissa ensihoitotehtävien käyttöaste on alle 30 % Ensihoitopalvelun strategiset tavoitteet PHSOTEY ensihoitokeskus tulee järjestämään ensihoitopalvelun niin, että riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samantasoiset alueet saavat samanlaista palvelua. Tavoitteena on osaavan, hyvin johdetun ja tehokkaan ensihoitopalvelun järjestäminen luomalla hyvä toiminnallinen kokonaisuus ilman kuntarajoja. Kriittisesti sairastuneet tai vammautuneet potilaat tavoitetaan lääketieteellisesti arvioiden hyväksyttävällä viiveellä koko maakunnan alueella. Hyväksyttävää on kuitenkin, että ennakoimattomissa ensihoidon ruuhkatilanteissa, suuronnettomuuksissa tai joissakin erityistilanteissa tavoittamisviiveet väistämättä kasvavat. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 14

15 ENSIHOITOKESKUS Tavoitteena on ensihoitopalvelun vaikuttavuus ja tehokkuus sekä kustannusten läpinäkyvyys. Erityisenä painopisteenä on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit oikein. Kustannustehokkuutta haetaan terveydenhuollon kokonaiskustannuksista ensihoitopalvelua ja terveydenhuollon yhteistoimintaa tehostamalla. Ensihoitopalvelu toimii potilaslähtöisesti tarjoten asiantuntevaa, vaikuttavaa ja oikea-aikaista hoitoa oikeille potilasryhmille, keskittyen erityisesti väestön informoimiseen, hoidon tarpeen arvioon potilaan luona tai tapahtumapaikalla ja ohjaamiseen sekä tarvittaessa kuljettamiseen kulloinkin tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Ensihoitopalvelun painopisteenä on keskittyminen vaikuttaviin hoitopolkuihin yhdessä erikoissairaanhoidon erikoisalojen ja päivystyksen kanssa. Ensihoitopalvelu muodostaa tehokkaan ja nopean palvelukokonaisuuden alueellisen yhteispäivystyksen kanssa. Ensihoitopalvelu toimii saumattomasti osana koko alueen terveydenhuollon päivystystoimintaa muodostaen palvelukokonaisuuden oman alueen perusterveydenhuollon, kotisairaanhoidon ja vuodeosastotoimintojen kanssa tilanteissa, joissa potilaan hoidon tarpeen arvion jälkeen ei ole kyse välitöntä hoitoa vaativasta tilanteesta. Tavoitteena on tuoda erikoissairaanhoidon erityisosaaminen hoidon tarpeen arviossa osaksi perusterveydenhuollon päätöksentekoa, jolla hillitään osaltaan jatkuvasti kasvavaa erikoissairaanhoidon tarvetta. Ensihoitopalvelu arvostaa ja kehittää alueen ensihoidon osaamista laaja-alaisesti huomioiden alueen väestön tarpeet. Ensihoitopalvelu järjestää säännöllistä elvytys- ja hätätilanteiden koulutusta yhteistyössä alueen jäsenkuntien päivystysorganisaatioiden kanssa koko alueen tarpeisiin. Ensihoitopalvelu on vetovoimainen työpaikka tarjoten henkilöstölleen dynaamisen ammatillisen kehittymismahdollisuuden. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuudessakin ammattitaitoisen ensihoitohenkilöstön saatavuus alueella. 5. ENSIHOITOPALVELUN SISÄLTÖ JA SAATAVUUS Terveydenhuoltolaissa määritelty ensihoitopalvelu sisältää aiemmin kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa ja sairaankuljetuksesta annetussa asetuksessa käytetyt käsitteet sairaankuljetus, ensihoito ja lääkinnällinen pelastustoiminta. Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä tilanarviosta ja tarvittaessa ensihoidosta ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön. Päivystystoimintoja keskitettäessä korostuu potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja tarkoituksenmukaisen hoitoon ohjauksen merkitys, mikä vähentää turhien potilassiirtojen ja siten syntyvien ambulanssityhjiöiden määrää. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 15

16 ENSIHOITOKESKUS Taulukko 5. Asukasluku ja ensihoidon tehtävämäärät Päijät-Hämeessä vuonna Ensihoidon tehtävämäärät Kunta asukasmäärä 2010 tehtävämäärä 2010 Tehtäviä/asukas/vuosi Asikkala ,19 Hartola ,21 Heinola ,17 Hollola ,1 Hämeenkoski ,1 Iitti ,19 Kärkölä ,11 Lahti ,2 Myrskylä ,23 Nastola ,15 Orimattila* ,17 Padasjoki ,22 Pukkila ,17 Sysmä ,29 yhteensä ,18 *sisältää Artjärven Kiireettömät ennalta suunnitellut hoitolaitosten väliset potilassiirrot ja kotiinkuljetukset eivät lain mukaan kuulu ensihoitopalvelun järjestämisvastuulle. Tällä palvelutasopäätöksellä PHSOTEY kuitenkin päättää, että toimintojen kokonaiskoordinaation ja synergiaetujen vuoksi osa näistä kuljetuksista voidaan hoitaa myös ensihoitopalvelun käytössä olevilla yksiköillä. Siirtokuljetusten koordinointivastuu on terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävä. Tavoitteena on koko kuljetuskapasiteetin hyödyntäminen ja tehokas logistiikka. Kun siirtokuljetusten koordinointi ensihoitokeskusten tekemänä käynnistyy, hätäkeskukset eivät enää jatkossa välitä kiireettömiä siirtokuljetuksia. Erityisvastuualueen ensihoidon ohjausryhmässä on sovittu, että sairaanhoitopiirien sisäisen siirtokuljetuslogistiikan hoitavat sairaanhoitopiirit itse ja Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiikka ohjaa osaltaan sairaaloiden välisiä siirtokuljetuksia. Ensihoitopalvelu tulee suunnitella siten, että se mahdollistaa saumattoman yhteistoiminnan hätäkeskuksen, pelastustoimen, poliisin sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden, esimerkiksi kolmannen sektorin, kanssa Riskianalyysi ja riskialueet Ensihoidon riskianalyysi on toteutettu STM:n ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukaisesti. Riskianalyysin pohjana oleva riskikennojaottelu on toteutettu väestötietoihin; (väestötiheys, ikärakenne ja sairastuvuusindeksi) ja Hätäkeskuslaitokselta saatuihin 2010-vuoden tehtävätilastoihin sekä tieverkoston liikennetietoihin perustuen. Riskiruutujen tehtäväennustemallin korrelaatio vuonna 2010 toteutuneisiin ensihoitotehtäviin on 87,2 %. Merkittäviä poikkeamia nykytilanteeseen muodostavat lähinnä suuret työpaikat 3 riskiluokan alueilla ja uudet monitoimitilat Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 16

17 ENSIHOITOKESKUS 4 riskiluokan alueilla. Näitä suuria yrityksiä ovat Koskisen Oy Kärkölässä ja Versowood Group Oy Vierumäellä. Lisäksi kauppakeskukset Karisma Lahden Karistossa sekä Kärkkäinen Lahden Renkomäessä 4 riskiluokan alueella ovat monitoimitiloja, joiden riskianalyysi on korkeampi kuin 2010 tehtävien perusteella tehty arvio osoittaa. Ohjeen mukaisesti alue jaettiin viiteen riskiluokkaan. Korkeimman riskiluokan (1) kennoja tuli ainoastaan Heinolan- ja Lahden kaupunkien ydinkeskustoihin, mutta toiseksi korkeinta riskiluokkaa (2) kaikkiin suurempiin keskuksiin. 3-riskiluokkaa esiintyy lähinnä pienemmissä taajamissa ja suurempien keskusten ympärillä. 4-riskiluokkaa siellä, missä on harvaa asutusta tai vilkkaasti liikennöity tie ja 5-riskiluokkaa lähinnä asumattomilla alueilla, joita alueella suhteellisen paljon. Taulukko 5.1. Riskialueiden jakautuminen kunnittain. Riskiluokat (lkm) Kunta yhteensä Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä yhteensä Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 17

18 ENSIHOITOKESKUS Kartta riskialueluokista Päijät-Hämeessä. Punainen = riskiluokka 1, oranssi = riskiluokka 2, keltainen = riskiluokka 3, vihreä = riskiluokka 4 ja harmaa = riskiluokka 5. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 18

19 ENSIHOITOKESKUS 5.2. Tavoitteet potilaan tavoittamisajoista Ensihoitopalvelun saatavuus riippuu ensihoitoyksiköiden lähtövalmiudesta, asemapaikoista ja tehtävämääristä (päällekkäistehtävät) sekä kuormitusasteesta. Suurimman haasteen tasapuolisen valmiuden suunnittelussa alueellamme muodostavat 2-riskialueet, joita on kaikissa suuremmissa taajamissa. Lääketieteellisten kriteerien mukaan hyväksyttävät potilaiden tavoittamisajat turvataan sijoittamalla näille riskialueille vähintään osavuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa oleva ensihoitoyksikkö. Valmiutta tuetaan hiljaisempina aikoina harvemmalla, mutta riittävällä verkostolla ympäri vuorokauden välittömässä valmiudessa olevilla ensihoitoyksiköillä. Vaativan hoitotason yksiköt sijoitetaan alueelle siten, että ne sijoittuvat alueensa asutuskeskittymään ja vapaana ollessaan tavoittavat potilaat 30 minuutissa. Vaativan hoitotason yksiköt toimivat aluevastuussa omalla ensihoitoalueellaan. Ensihoitopalvelun saatavuus perustuu MapInfo-/GRoute-ohjelmistoilla laskettuihin ajoaikoihin sekä 2010 hätäkeskuksen tehtävätilastointiin ja siitä saatuun tavoittamisviivearvioon eri riskiluokissa. Näiden pohjalta on määritelty ensihoitoyksiköiden tarvittavat asemapaikat ja yksiköiden toimintavalmiusajat. Tavoitteellista osuutta (%) on arvioitu suhteessa ensihoitopalvelun toimintaalueeseen, lähtövalmiuteen ja tehtävämääriin. Ensihoitopalvelun tavoitetason tulee olla riskialueluokittain sama koko sairaanhoitopiirin alueella. Palvelutasopäätöksessä määritellään, kuinka suuri osuus kunkin riskialueluokan väestöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensivastetasoisella yksiköllä A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokan tehtävissä 8 minuutin ja 15 minuutin sisällä hälytyksestä. Lisäksi määritellään, kuinka suuri osuus kunkin riskialueluokan väestöstä pyritään tavoittamaan ensihoitopalvelun yksiköllä C- tehtäväkiireellisyysluokassa 30 minuutin ja D-tehtäväkiireellisyysluokassa kahden tunnin sisällä hälytyksestä. Lisäksi on päätettävä, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan hoitotasoisella ensihoitoyksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksestä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä, mikäli potilaan hoito sitä edellyttää. Ensihoitopalvelun saatavuuden palvelutaso tavoittamisajan mukaan riskiluokka-alueittain (hätäkeskuksen hälytyksestä ensihoitopalvelun yksikkö kohteessa) esitetään taulukossa 5.2. Taulukko 5.2. Palvelutasopäätöksen mukaiset tavoittamisprosentit vuodelle Riskialueluokka A / B C D Vähintään EVY Hoitotaso Ambulanssi Ambulanssi 8 min 15 min 30 min 30 min 120 min 1 90% 95% 100% 95% 90% 2 75% 90% 90% 90% 90% 3 30% 70% 90% 85% 90% 4 20% 50% 85% 70% 90% 5 Ei määritellä Ei määritellä Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 19

20 ENSIHOITOKESKUS Esitys yksiköiden lähtövalmiudesta ensihoitoalueittain: Alue 1 Lahti (Lahti) H+H 24/7 H+P 24/7 H+P 24/7 H+P 12/7 H+P 12/7 Alue 2 Päijät-Häme pohjoinen (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki ja Sysmä) H+H 24/7 H+P 24/7 H+P 24/7 H+P 24/7; vuosien ajan 12 h aktiivi ja 12 h varallaolo H+P 12/7; vuosien ajan 12 h aktiivi ja 12 h varallaolo H+P 12/7 Alue 3 Päijät-Häme eteläinen (Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Nastola, Myrskylä, Kärkölä, Orimattila ja Pukkila) H+H 24/7 H+P 24/7 H+P 24/7 H+P 24/7 H+P 12/7 H+P 12/7 Siirtokuljetusyksiköt H+P 24/7 P+P 12/7 H+P 12/5 P+P 12/5 Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 20

21 ENSIHOITOKESKUS 24/7 lääkäripäivystys Ensivasteyksikkö, välitön valmius Ensivasteyksikkö, muu valmius Alue 2. Päijät Häme pohjoinen H+H (24h) L5 H+P (24h) H+P (24h) H+P (12 / 12) H+P (12 / 12) H+P (12h) Kenttäjohtaja PH L4 (24h) siirtokuljetusyksiköt H+P (24/7) P+P (12/7) H+P (12/5) P+P (12/5) H+H (24h) L5 H+P (24h) H+P (24h) H+P (24h) H+P (12h) H+P (12h) Alue 1. Lahti H+H (24h) L5 H+P (24h) H+P (24h) H+P (12h) H+P (12h) Alue 3. Päijät Häme eteläinen Kuva 5.2. Ensihoitoyksiköiden valmius graafisesti kartalla Varautuminen erityis- ja ruuhkatilanteisiin sekä valmiudennosto Ensihoitopalvelulla tulee olla riittävä määrä varayksiköitä käytössään normaalien huolto-, katsastus- ja korjaustoimenpiteiden varalta, jotta sovittu palvelutaso voidaan turvata vuoden jokaisena päivänä. Käytännössä heti käyttöön otettavia varayksiköitä tulee olla yksi kutakin kolmea päivittäisessä valmiudessa olevaa ensihoitoyksikköä kohden. Tätä vähäisempi määrä vaarantaa palvelutason toteutumisen alueella. Varavalmiudesta sekä mekanismista niiden mobilisoimiseksi sovitaan yhteistoimintasopimuksessa pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoitokeskuksen omana toiminnan varmistamiseksi tarvitaan kenttäjohtajan varayksikön (varayksikkönä toimii ensihoitokeskuksen virka-auto PH 012) lisäksi yksi hoitotasoisesti varustettu varayksikkö. Yksikköä käytetään varavalmiuden lisäksi lisäyksikkönä ensihoitopalvelun ruuhkatilanteissa kenttäjohtajan päätöksellä. Tuolloin yksikkö miehitetään yhteispäivystyskeskukseen puskuroidun ensihoitopalvelun henkilöstöllä. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 21

22 ENSIHOITOKESKUS Ilta- ja yöaikaiseen valmiudenlisäykseen käytetään alueelle tämän palvelutasopäätöksen mukaisesti sijoitettuja 12 tunnin päivävalmiudessa olevia yksiköitä. Päätöksen henkilöstön paikalle kutsumiseen hälytystyönä vapaavuorolaisista tekee kenttäjohtaja. Ensihoitopalveluun kuulumattomia siirtokuljetusyksiköitä hyödynnetään ruuhka- ja erityistilanteissa sekä suuronnettomuuksissa ensihoitopalvelun tukena. Tuolloin siirtokuljetukset tilapäisesti keskeytetään alueella. Poikkeusoloissa kaikki ensihoitopalvelun yksiköt pyritään miehittämään valmiuteen ja lisäkapasiteettia hankitaan ensihoitopalvelun valmiussuunnitelmassa erikseen kuvattavalla tavalla. 6. ENSIHOITOPALVELUN JOHTAMINEN Lähtökohtana on ensihoitopalvelun johtaminen ja kehittäminen siten, että toiminta-alueen asukkaat saavat tarvitsemansa palvelutasopäätöksen mukaiset ensihoitopalvelut sekä ensihoitopalvelun koordinointi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan muuhun toimintaan. Ensihoitokeskuksen ensihoidon ylilääkäri ja ensihoitopäällikkö johtavat ensihoitopalvelua sekä vastaavat ensihoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Tavoitteena on voimavarojen oikea ja tarkoituksenmukainen suuntaaminen potilaan laadukkaan ensihoidon toteuttamiseksi. Ensihoidon ylilääkäri, ensihoitopäällikkö ja kenttäjohtajat vastaavat ensihoitopalvelun viranomaisyhteistyöstä tärkeimpien sidosryhmien kanssa, mm. alueen terveyskeskusten, sairaaloiden, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja sosiaalitoimen sekä AVI:n ja TAYS -Ervaalueen ensihoitokeskuksen kanssa Ensihoitokeskuksen ensihoidon ylilääkäri 1) johtaa ensihoitopalvelua kokonaisuutena 2) vastaa ensihoitopalvelun lääketieteellisestä ohjauksesta ja valvonnasta sekä valmius- ja varautumissuunnittelusta 3) vastaa ohjeiden laatimisesta ensihoitopalvelun toimintaan sekä päivittäistoiminnan että päivittäistoiminnasta poikkeavien erityistilanteiden osalta 4) vastaa ensihoitopalvelun hälytysohjeiden laatimisesta Hätäkeskuslaitokselle 5) vastaa virka-apusopimusten laatimisesta muiden viranomaisten kanssa 6) vastaa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun liittyvissä asioissa 7) vastaa ensihoitopalvelun taloudesta ja sen suunnittelusta 6.2. Ensihoitokeskuksen ensihoitopäällikkö 1) Hallinnollinen johtaminen, ensihoidon kenttäjohtajien esimiehenä toimiminen, osaltaan ensihoidon kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu, toimintaraporttien valmistelu, tiedottaminen ja yhteistoiminnan ylläpitäminen kaikkien ensihoitokentän yhteistyötahojen Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 22

23 ENSIHOITOKESKUS (poliisi, pelastustoimi, sosiaalitoimi, alueen terveyskeskukset, sairaalat sekä hätäkeskus) kanssa. Lisäksi ensihoitopäällikön tehtäviin kuuluu osaamisen ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä sekä toiminnan kehittämistehtäviä. 2) vastaa osaltaan ensihoitopalvelun valmius- ja varautumissuunnittelusta 3) operatiivinen ja lääkinnällinen tilannejohtaminen omalta osaltaan sekä suuronnettomuustilanteissa esikuntatyöskentely 4) toimii ensihoidon ylilääkärin sijaisena hallinnollisissa asioissa tämän estyneenä 6.3. Ensihoitokeskuksen kenttäjohtaja 1) huolehtii operatiivisen ensihoitovalmiuden ylläpitämisestä alueellaan 2) ohjaa toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käyttöä ensihoitopalvelun operatiivisissa tehtävissä 3) toimii monipotilastilanteissa ja moniviranomaistehtävissä tilannepaikan ensihoidon johtajana 4) tarvittaessa päättää virka-avun antamisesta muille viranomaisille ja virka-avun pyytämisestä 5) tukee hätäkeskusta yhtä aikaa jonossa olevien kiireellisten tehtävien kiireellisyysjärjestykseen asettamisessa ja keskeyttää tarvittaessa C- ja D tehtävien hoitamisen alueella 6) tarvittaessa määrää kulkuneuvoa käytettäväksi korvausta vastaan potilaan kuljettamiseksi hoitopaikkaan tai sellaiseen paikkaan, josta potilas voidaan kuljettaa jatkohoitoon ensihoitopalvelun ajoneuvolla Ensihoidon kenttäjohtajan (L4) tärkein lakisääteinen tehtävä on ympärivuorokautinen ensihoitovalmiuden ylläpitäminen. Tämän lisäksi kenttäjohtaja huolehtii potilassiirtokuljetusten koordinoinnista virka-ajan ulkopuolella. Kenttäjohtaja määrää tarvittaessa valmiussiirtoja, jonouttaa kiireettömiä kuljetuksia sallituissa viiverajoissa tai ohjaa kuljetuksia muille alueen ensihoitoyksiköille. Kenttäjohtaja voi toimialueellaan tilapäisesti keskeyttää kiireettömien kuljetusten hoitamisen, mikäli keskeytys on monipotilastilanteen tai muun erityisen perustellun syyn takia on tarpeen. Kenttäjohtaja voi muuttaa hätäkeskuksen määrittämää tehtäväkohtaista vastetta, jos se on yksiköiden sijainnin ja kohteen saavutettavuuden vuoksi tarpeellista. Kenttäjohtajan operatiivinen johtovastuu kattaa koko Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin laajuisen toiminta-alueen, lisäksi operatiivisella vastuulla on sopimuksellisesti tuotettu ensivastetoiminta. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alue jaetaan kolmeen ensihoitoalueeseen (kuva 6.4). Kenttäjohtaja toimii ensihoitopalvelun vastuullisena johtajana koko Päijät-Hämeen alueella. Kenttäjohtajien vastuualueisiin kuuluu myös ensihoitopalvelun kehittämiseen ja tutkimukseen, ensihoidon tilastointiin ja osaamisen ylläpitoon ja arviointiin liittyviä tehtäviä. Operatiiviseen toimintaan liittyvä tiedottaminen ja yhteistoiminnan ylläpitäminen kaikkien kentän yhteistyötahojen mm: poliisin, pelastustoimen, sosiaalitoimi, alueen terveyskeskusten, sairaaloiden sekä hätäkeskuksen kanssa kuuluvat myös kenttäjohtajan tehtäviin. Ensihoidon palvelutasopäätösesitys Sivu 23

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.3.2015 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 6 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017 31.12.2020 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 16.12.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen Sisältö 1 Johdanto...3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...5 3 Ensihoidon järjestämistapa...6 4 Tavoittamisprosentit...8

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 5

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN HALLITUS 101 29.08.2016 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA 1.1.2018 LUKIEN 40/06/02/2014 HALL 101 HUS/67/2016 Nykyinen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset

Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Sote-uudistus, ensihoito ja ensihoidon pätevyysvaatimukset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus -dialogi Anne Koskela hallitusneuvos, STM Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen

Lisätiedot

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013

3.2.2015. Viite Vesa Monosen kirjoitus Valviraan 18.12.2013 Asian siirto Valvirasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 27.12.2013 Aluehallintovirasto Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PÄÄTÖS 3.2.2015 ISAVI/4403/05.07.05/2013 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU

Lisätiedot

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuusto Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Valtuusto 19.3.2.2012 Liite 1 ( 6) Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Luonnos 20.2.2012 Tiivistelmä Säädökset: Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös, vuosi 2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius... 5 3 Ensihoidon järjestämistapa... 6 4 Tavoittamisprosentit...

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri

Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Ensihoitopalvelun muutos PSHP:ssa 2017-2019 12.4.2017 Kaius Kaartinen PSHP ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 2017: Alueuudistuksen ensihoidon tiekartta Tärkeä osa esivalmisteluvaihetta on huolellinen

Lisätiedot

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä

Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä 2.1.2017 1 (5) Savonrannan aluejohtokunnan esitys ensivasteen hälyttämisestä Aluejohtokunta on tarkastusinsinööri Jorma Mattisen valmistamana tehnyt esityksen sairaanhoitopiirille, että Savonrannan paloasemalla

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto Kunnanhallitus 243 07.10.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto 240/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 243 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013ALKAEN Valtuuston hyväksymä 25.5.2012 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017

Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 11 / 2017 Liitteet hallituksen esityslistaan 3.11.2017, klo 9.00 No 11 / 2017 LIITE 171 24.10.2017 BILAGA LIITE 174/1-2 Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 31 Hankintapäätös:

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS

Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös 27.11.2012 Antti Saari Ensihoidon vastuulääkäri, Lshp Päivystyspoliklinikan ylilääkäri, LKS Palvelutasopäätöksen taustaa STM:n asetus ensihoitopalvelusta 6.5.2011,

Lisätiedot

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen

Dnro 4410/4/13. Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen 29.12.2014 Dnro 4410/4/13 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen ENSIHOIDON YHDENVERTAINEN JÄRJESTÄMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 8.10.2013

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4

HALLITUS 3/ LIITE 4 ASIA 4 HALLITUS 3/2012 26.3.2012 LIITE 4 ASIA 4 Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2013-2 Sisältö 1 Johdanto...4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius...6 3 Ensihoidon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 2012.11.02 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2014 ALKAEN 1 Sisällysluettelo 1) Johdanto ja rajaukset 2) Ensihoitopalveluun ja palvelutasopäätökseen liittyvät säädökset 3)

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen 1 Kunnan-/kaupunginhallituksille jakelun mukaisesti Lausuntopyyntö ensihoitopalvelujen palvelutasosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä v. 2013 alkaen Yleistä Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu tulee

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 4 2 ENSIHOIDON PALVELUTASOON LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET JA OHJEET... 5 2.1 TERVEYDENHUOLTOLAKI 1326/2010... 6 2.2

Lisätiedot

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Perustietoa Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen

Lisätiedot

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

6 YH ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 6 YH 29.2.2012 19 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Dnro: DI020/198/2011 Terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirien vastuulle 1.1.2013 lukien. Muutokseen on valmistauduttu koko vuosi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019

Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019 1 STM032:00/2017 luonnos 30.3.2017 Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset vuonna 2019 Yksityiskohtaiset perustelut 39 Ensihoitopalvelun järjestäminen Pykälän 1 momentissa ensihoitopalvelu säädetään

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

PÄIJÄTHÄME panuusmalliksi 2015 HEI 1 A 16.10.2014

PÄIJÄTHÄME panuusmalliksi 2015 HEI 1 A 16.10.2014 PELASTUSLAITOS Esitys ensihoidon kump- PÄIJÄTHÄME panuusmalliksi 2015 HEI 1 A 16.10.2014 Kirjaan;:; 29.10-2014 Päijät-Hämeen kunnat Asfanu Ero iehtåväl okltus Päijät -Hämeen pelastuslaitoksen esitys ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.

Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012. Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04. Perusturvalautakunta 40 07.06.2012 Perusturvalautakunta 70 10.10.2012 Lausunto ensihoidon palvelutasopäätösesityksestä 62/00.04.01/2012 PERLA 40 Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011. Laki määrää

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Anne Koskela 29.3.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS ENSIHOITOPALVELUSTA 1. Johdanto Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädetään ensihoitopalvelun

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Sisältö Sisältö Taustaa Ensihoidon vaikuttavuus Selvitykset kehittämistarpeista Uusi lainsäädäntö ja normit Ensihoidon peruskäsitteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös Vertailua valtakunnallisesti

Lisätiedot

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu

Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu Sote päivystystoimintojen johto- /koordinaatiokeskusten suunnittelu 26.5.2016 Lasse Ilkka Ensihoitopalvelun toimintaympäristön muutokset Potilasjakauman muutokset Hätäkeskustoiminnan muutokset Sosiaali-

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Haikko 16.5.2017 1 12.5.2017 Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta SELVITYKSIÄ 2:2014 Helsinki 2014 ISSN 1799-780 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-780 ISBN 978-92-978-3-0 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Lisätiedot

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue

Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat JULKINEN -vastuualue Aluehallintovirasto PÄÄTÖS ISAVI/1095105.07.0312015 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 5.10.2015 JULKINEN -vastuualue Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Yhtymähallitus

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 03.10.2011 KOKOUSAIKA 03.10.2011 klo 17.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 28 PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 48 29 PERUSTURVAN ASUNTOJEN VUOKRIEN

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot ja o Rintala

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Turku 26.4.2017 1 26.4.2017 Kirsi Kaikko Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoitokeskus TAJ Eija Vaula Ylil. Vesa Lund Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2016 2019 - perusteluosio Yhteyshenkilö Ylilääkäri Vesa Lund Ensihoitokeskus Satakunnan

Lisätiedot

Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari

Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari Varautuminen yksityisessä palvelutuotannossa Valmiusseminaari xx 1 Tässä esityksessä yksityisten tuottajien varautumisvelvoitteista ja siihen liittyvästä yhteistyöstä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot