Tu-53.C Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tu-53.C Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa"

Transkriptio

1 Tu-53.C Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa Johanna Koroma TtM, tohtorikoulutettava Tuotantotalouden laitos Työpsykologian ja johtamisen yksikkö

2 Luennon sisältö, Kurssin kokonaisuus ja suorittaminen - Työhyvinvoinnin ja työkyvyn käsite - Mitä on stressi? - Työstressimallit

3 Kurssin suorittaminen ja arviointi Kurssin osasuoritukset ja niiden painottuminen arvioinnissa: - Aktiivinen osallistuminen luennoille (pakollinen osallistuminen viidelle seitsemästä luennosta) - Elokuvaobservoinnin raportointi parityönä tai tentti (50%) - Hyvinvointisuunnitelma (50%) - Kurssipalautteen antaminen verkossa Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5

4 Kurssin suorittaminen ja arviointi 2/3 ELOKUVAOBSERVOINTI (korvaa tentin) Luennoilla käsiteltyjen hyvinvointiteemojen observoiminen työelämään liittyvästä elokuvasta (Up in the Air): Mitä vaatimuksia elokuvan henkilöhahmojen työ sisältää? Minkälaisia vaatimuksia työn ulkopuolinen elämä asettaa heille? Minkälaisia voimavaroja (yksilöllisiä, sosiaalisia, organisatorisia) heillä on käytössään stressin ja kuormituksen hallitsemisessa? Minkälaisia hyvinvointivaikutuksia vaatimus- ja voimavaratekijöillä on henkilöhahmoille? Miten vaatimukset ja voimavaratekijät vaikuttavat heidän toimimiseensa työssä ja vapaa-ajalla sekä suoriutumiseensa erilaisista tehtävistä? Tarkemmat ohjeet löytyvät Nopasta!

5 Elokuvan katsomisen vaihtoehdot: Esitys tarve/ajankohta (?) Tai lainaa elokuva kaupungin kirjastosta Tai vuokraa elokuva videovuokraamosta tai netistä DL Rubyricin kautta perjantaihin mennessä

6 Kurssin suorittaminen ja arviointi 3/3 HYVINVOINTISUUNNITELMA A) Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma luonteeltaan reflektiivinen, opiskelijan omia kuormitustekijöitä ja voimavaroja arvioiva työ, jossa hyödynnetään aihepiirin keskeistä kirjallisuutta B) Työhyvinvointisuunnitelma suunnitelma tuntemasi organisaation tai työyhteisön hyvinvoinnin arvioimiseksi ja kehittämiseksi Tarkemmat ohjeet löytyvät Nopasta DL Rubyricin kautta sunnuntaihin mennessä

7 Kurssiaikataulu Pv Sisältö Kirjan s Luento/Tervetuloa kurssille! Kurssin esittely, suorittaminen ja käytännön asiat. Stressi ja työhyvinvoinnin mallit Luento/Kuormitus- ja vaatimustekijät (työssä ja vapaa-ajalla) 7-74, Luento/Hyvinvointivaikutukset sekä vaikutukset työn tuottavuuteen ja innovatiivisuuteen Luento/Voimavaratekijät sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen , Luento/Työyhteisön toimivuuden ja johtamisen laadun vaikutukset hyvinvointiin Luento/Modernit työt sekä niiden hyvinvointi- ja kuormitustekijät Tehtävän palautus /Elokuvaobservointitehtävä Luento/Elokuvaobservoinnin tuloksia ja kurssin yhteenveto Tehtävän palautus /Hyvinvointisuunnitelma Tentti (korvaa elokuvaobservointitehtävän)

8 Stressi ja hyvinvointi työelämässä Hyvinvointi on sairauden tai pahoinvoinnin puuttumista. (Antonovsky) Työstressi aiheuttaa hyvinvointi- ja terveysongelmia Masennus, diabetes sekä sydän- ja verenkiertoelinsairaudet Elintapojen merkitys Työkyky ja työhyvinvointi? Stressi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä organisaatioille ja yhteiskunnalle Työsuorituksen, innovatiivisuuden lasku Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa Työympäristön tulee olla fyysistä ja psyykkistä terveyttä tukeva (Työturvallisuuslaki, Työterveyshuoltolaki)

9 Työhyvinvointi tarkoittaa, että työnteko on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä (Työterveyslaitos 2009) Miten työhyvinvointi määriteltäisiin jossain toisessa kulttuurissa?

10

11 Mauno Maalari Työkykyinen Olkapään kipu ja liikerajoitukset estävät työskentelyn hartiatason yläpuolella Vuosien työkokemus ja hyvä osaaminen, lisäosaamista tarvitaan uusien työskentelytapojen käyttöönottoon Haluaa jäädä eläkkeelle 65-vuotiaana, koska muuten eläke jää pieneksi katkonaisen työuran vuoksi Esimies huomioi työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet, töihin on hankittu työtä keventäviä apuvälineitä ja työolosuhteita voidaan muokata ja halutaan kehittää TYÖKYKY Terveys ja toimintakyky Osaaminen Arvot, asenteet ja motivaatio Työ, työolot työyhteisö johtaminen

12 Lyly-Yrjänäinen (2013): TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

13 Lyly-Yrjänäinen (2013): TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

14 Lyly-Yrjänäinen (2013): TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

15 Kolme näkökulmaa työstressiin 1. Stressi ärsykkeenä työntekijän työ on kuormittavaa (stressaavaa) 2. Stressi reaktiona työntekijä kokee itsensä stressaantuneeksi 3. Stressi prosessina monitahoinen prosessi, jossa työn vaatimukset vaikuttavat työntekijään (ja päinvastoin!) STRESSI- TEKIJÄT STRESSI- REAKTIO

16 1. Stressi ärsykkeenä Ulkoiset stressitekijät aiheuttavat psyykkistä kuormitusta: Fyysiset työolot Työtehtävien vaatimukset Rooliylikuormitus, -epäselvyys ja -ristiriita! Työtoveri-, asiakas- ja/tai esimiessuhteet Työaika Työuralla eteneminen Traumaattiset tapahtumat (esim. kiusaaminen, työtapaturmat) Organisaatiomuutokset HUOM! Ärsykkeiden (stressitekijöiden) vaikutus vaihtelee yksilöittäin. On löydetty työn piirteitä, jotka aiheuttavat yleensä tai useimmille stressiä.

17 2. Stressi reaktiona Stressireaktiot ovat fysiologisia, psykologisia tai käyttäytymisen tasolla ilmeneviä reaktioita: Fysiologiset reaktiot: autonomisen hermoston sympaattisen osan aktivoituminen stressitilanteessa; stressihormonien eritys, verenpaineen nousu, sydämen sykevälivaihtelun muutokset. Lyhyellä aikavälillä nostaa suoritustasoa, mutta pitkäkestoisesti kohonnut stressihormonien eritys edistää sairauksien syntyä. Psykologiset, tunneperäiset reaktiot: ärtymys, ahdistus, masennus, psykosomaattiset oireet (päänsärky, vatsavaivat ja alaselkäkivut) Käyttäytymisreaktiot: työsuorituksen heikkeneminen, kognitiivisten toimintojen heikkeneminen (muisti, päätöksentekokyky, keskittyminen) HUOM! Reaktiot eri ärsykkeisiin vaihtelevat yksilöittäin.

18 3. Stressi vuorovaikutuksena Stressi syntyy yksilön ja ympäristön dynaamisessa vuorovaikutuksessa (interaktio) Yksilö arvioi tilanteen vaatimusten ylittävän hänen voimavaransa selviytyä tilanteesta ja vaarantavan hänen hyvinvointinsa Prosessi, jossa yksilön kognitiivisella arviolla on keskeinen merkitys Useimpien työstressimallien pohjalla on vuorovaikutteinen näkemys stressistä. person-environment-fit

19 Yksilön kuormittumisen prosessi valmiustila uhka stressi sopeutu minen, copingstrategiat tilanteen tasaantuminen valmiustila uhka stressi epäonnistunut coping stressi jatkuu

20 Arvioidut työympäristön stressitekijät ja omat resurssit selviytyä TRANSAKTIONAALINEN STRESSIPROSESSI (Lazarus & Folkman, 1984) Stressitekijöiden säätely (=coping)

21 Yksilön kognitiivinen arviointi transaktionaalisessa kuormittumisprosessissa (Lazarus & Folkman, 1984) Mahdollinen stressin aiheuttaja Persoonallisuus Ympäristö Ensisijainen arvio (primary appraisal): Tilanteen merkitys yksilölle Myönteinen, suotuisa Mahdollisuus, haaste Neutraali Uhka Menetys Toissijainen arvio (secondary appraisal) Yksilön kokemat mahdollisuudet ja keinot selviytyä Selviytyminen tai stressitilan jatkuminen

22 Työstressin teoreettiset mallit (interaktiomallit) STRESSI- TEKIJÄT STRESSI- REAKTIO

23 Käsiteltävät mallit 1. Työn vaatimusten ja hallinnan malli 2. Vitamiinimalli 3. Affektiivisen työhyvinvoinnin malli 4. Työn vaatimusten ja voimavarojen malli

24 Käsiteltävät mallit 1. Työn vaatimusten ja hallinnan malli 2. Vitamiinimalli 3. Affektiivisen työhyvinvoinnin malli 4. Työn vaatimusten ja voimavarojen malli Huom! Käytetään elokuvaobservoinnissa

25 1. Työn vaatimusten ja hallinnan malli (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) suuret vähäiset TYÖN VAATIMUKSET suuret Oppiminen, motivaatio, työssä kehittyminen (eustressi) TYÖN HALLINTA (vaikutusmahdollisuudet) Kuormittamaton työ Passiivinen työ Aktiivinen työ Kuormittava työ vähäiset + Sosiaalinen tuki (kollektiivinen/eristäytynyt työ) Stressi, kuormittuneisuus, sairaudet

26 Lyly-Yrjänäinen (2013): TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

27 Hyvä stressi Eustressi (Selye, 1956) Kuormitustaso on optimaalinen Hyödyksi erityisesti työssä Myönteiset vaikutukset Virkeys ja aktiivisuus Työn ilo ja työtyytyväisyys Uusien taitojen oppiminen Persoonallisuuden kehittyminen Suoritusten määrän kasvaminen ja/tai laadun paraneminen Hans Selye havaitsi, että ihminen reagoi stressiin fysiologisten reaktioiden lisäksi myös psykologisesti.

28 Hyvinvointi 2. Vitamiinimalli (Warr, 1987) Optimaalinen taso C ja E vitamiinit Palkka, turvallisuus, arvostus, esimiehen tuki Edistystä hyvinvoinnissa A ja D vitamiinit Tehtävien monipuolisuus, työn vaatimukset, työn itsenäisyys, palaute työstä, sosiaalinen tuki, taitojen käyttö. Hyvinvoinnin lasku Tietyn työn piirteen ominaisuuden kasvu

29 virittyneisyys 3. Affektiivisen (tunneperäisen) työhyvinvoinnin malli (Warr 1990, 1994) - avainkokemukset Jännittyneisyys Flow Ahdistus Innostus Stressi, kuormittuneisuus mielihyvä Työn imu Kyllästyneisyys Masennus Työtyytyväisyys sitoutuneisuus Mukavuus Työuupumus, väsymys

30 Työn vaatimukset 1.Työympäristö 2.Työn sisältö 3.Työyhteisö Vapaa-ajan vaatimukset 1.Rakenteelliset tekijät 2.Psykososiaaliset tekijät 4. Työn vaatimukset ja voimavarat -malli Vaatimukset Negatiiviset vaikutukset - Stressi - Tyytymättömyys työhön - Työuupumus / burnout - Psykosomaattiset oireet - Heikentynyt terveys - Epäterveelliset elintavat - Tyytymättömyys elämään ja parisuhteeseen Yksilölliset - Persoonallisuus - Taidot ja osaaminen - Coping strategiat (stressinsäätelykeinot) Voimavarat - - Positiiviset vaikutukset Työssä ja vapaa-ajalla toimiminen Tehtävistä suoriutuminen Sosiaaliset Sosiaalinen tuki esimieheltä, kollegoilta, perheeltä, ystäviltä Organisatoriset Organisaatiokulttuuri Arvot ja politiikka - Työtyytyväisyys - Työn imu - Työsitoutuneisuus - Tyytyväisyys elämään ja parisuhteeseen (mukaillen Demerouti ym. 2001; Schaufeli & Bakker, 2004)

OPINNÄYTETYÖ. Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ. Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ Sanna-Mari Poikela Riina Rissanen 2011 OTA VÄLILLÄ RENNOSTI FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Kira Topp 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Opettajien työhyvinvointi

Opettajien työhyvinvointi Jussi Onnismaa Opettajien työhyvinvointi Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004 2009 Raportit ja selvitykset 2010:1 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2010 : 1 ISBN 978-952-13-4461-9

Lisätiedot

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN

PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN PIENYRITTÄJÄN TYÖKYKY JA JAKSAMINEN yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta Anu Kaarlela Taina Kuuskorpi Esko Keskinen Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2001 2 TIIVISTELMÄ...4 ESIPUHE...5 1

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 16.9.2009 Päivi Jalonen, PsT, kehittämispäällikkö Helena Palmgren, KM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Työhyvinvointi? työntekijän

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

Esimiestyön ja työyhteisön merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle lastensuojelussa

Esimiestyön ja työyhteisön merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle lastensuojelussa Esimiestyön ja työyhteisön merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle lastensuojelussa Sinikka Forsman, TaY Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Työryhmä 8 29.9.2011 Esityksen sisältö Työelämän ajankohtaisia

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri

Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana. Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyshuolto työn kuormittavuuden arvioijana Heikki Arola LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri 3.11.2014 Psykososiaaliset kuormitustekijät työssä! Työn sisältöön liittyvät!

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot