EKS 110. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14"

Transkriptio

1 EKS Käyttöohjeet s

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste Sarjanro Valmistusvuosi EKS 110 Lisätietoja Puolesta Pvm s EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittaneet vakuuttavat täten, että yksilöity moottorikäyttöinen trukki täyttää EYdirektiivien 2006/42/EY (konedirektiivi) ja 2004/108/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC) sekä niihin liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten määräykset. Kullakin allekirjoittajalla on yksikseen oikeus laatia tekniset asiakirjat. 1

3 2

4 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on järjestetty kirjaimittain ja sivut on numeroitu yhtäjaksoisesti. Tässä käyttöohjeessa dokumentoidaan erilaisia trukkityyppejä. Ohjauksessa ja suoritettaessa huoltotöitä on kiinnitettävä huomiota siihen, että sovelletaan kyseiselle trukkityypille sopivaa ko. kuvausta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tästä syystä tämän käyttöohjeen sisällöstä ei voida johtaa minkäänlaisia laitteen tiettyjä ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Turvaohjeet ja merkinnät Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: VAARA! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena on vakavia pysyviä loukkaantumisia tai kuolema. VAROITUS! Tarkoittaa poikkeuksellisen suurta vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia pysyviä tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia. HUOMIO! Tarkoittaa vaaratilannetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla lieviä tai kohtalaisen vakavia loukkaantumisia. Z HUOMAUTUS Tarkoittaa esinevahinkojen vaaraa. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla esinevahinkoja. Ohjeet ja selitykset t Tarkoittaa vakiovarustusta o Tarkoittaa lisävarustusta Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. 3

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Saksa Puhelin: +49 (0) 40/

6 Sisällysluettelo A Määräystenmukainen käyttö Yleistä Määräystenmukainen käyttötapa Sallitut käyttöolosuhteet Laitteen haltijan velvollisuudet Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen B Ajoneuvon kuvaus Käyttökuvaus Ajosuunnan määrittäminen Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus Rakenneryhmien yleiskatsaus Toimintakuvaus Tekniset tiedot Suorituskykytiedot Painot Renkaat Mitat EN-standardit Käyttöolosuhteet Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Tyyppikilpi Trukin kantavuuskilpi C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto Nosturikuormaus Trukin varmistus kuljetuksen aikana Ensimmäinen käyttöönotto Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa D Akun huolto, lataus ja vaihto Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Yleistä akkujen käsittelystä Akkutyypit Akun ottaminen esille Akun irrottaminen ja asentaminen Akun lataaminen

7 E Käyttö Trukin käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset Näyttöjen ja käyttöelementtien kuvaus Käyttöpaikkana kuljettajan seisomataso vetoyksikön suuntaan Toinen käyttöpaikka (o) kuorman suuntaan Lisänoston käyttöelementit Käyttö vieressä kulkien, sivupuomillinen EKS Pitokytkin ja turvapuomi Näyttöelementit Trukin käyttöönotto Tarkistukset ja toimenpiteet ennen laitteen päivittäistä käyttöönottoa Kuljettajanpaikan säädöt Trukilla työskentely Ajokäyttöä koskevat turvallisuussäännöt Käyttövalmiuden luominen Trukin turvallinen pysäköiminen Hätäpysäytys Pitokytkin Ajaminen Ohjaaminen Jarruttaminen Ajaminen ryömintäkäytöllä vieressä kulkien (o) Kuljettajan seisomatason nostaminen ja laskeminen Lisänoston nostaminen ja laskeminen Nostaminen ja laskeminen ryömintäkäytössä vieressä kulkien Kuljettajan seisomatason nostaminen ja laskeminen noston katkaisun yhteydessä (o) Kuormien ottaminen, kuljettaminen ja laskeminen Haarukoiden säätäminen Astumisen salliva lavakaiteellinen kuormalaite (o) Ajaminen kapeissa käytävissä Kisko-ohjatut, käytäväntunnistimelliset trukit (o) Hätälasku CanCode-ohjausnäppäimistö Koodilukko Parametrit Parametriasetukset Häiriötilanteet Trukki ei liiku F Trukin kunnossapito Käyttöturvallisuus ja ympäristönsuojelu Kunnossapitoa koskevat turvallisuusmääräykset Huolto ja tarkastukset Huoltotaulukko Haltija Asiakaspalvelu Käyttöaineet ja voitelukaavio Käyttöaineiden turvallinen käsittely

8 5.2 Voitelukaavio Käyttöaineet Huolto- ja kunnossapitotöiden kuvaus Trukin valmistelu huolto- ja kunnossapitotöitä varten Pyörän muttereiden kiristäminen Mastovarmistuksen asentaminen ja poistaminen Etuosan kuomun asentaminen ja poistaminen Sähköjärjestelmä Sulakkeiden tarkistaminen Trukin ottaminen uudelleen käyttöön huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen Trukin seisauttaminen Toimenpiteet ennen seisottamista Toimenpiteet seisottamisen aikana Trukin ottaminen uudelleen käyttöön seisottamisen jälkeen Turvallisuustarkastus määräajoin ja epätavallisten tapahtumien jälkeen Lopullinen käytöstä poistaminen ja hävittäminen Kehotärinän mittaus

9 8

10 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

11 FIN

12 A Määräystenmukainen käyttö 1 Yleistä Tässä käyttöohjeessa kuvattava trukki on tarkoitettu kuormayksiköiden nostamiseen, laskemiseen ja kuljettamiseen. Trukkia on käytettävä ja huollettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö ei ole määräysten mukaista, ja se voisi johtaa henkilöiden, trukin tai esineiden vahingoittumiseen. 2 Määräystenmukainen käyttötapa HUOMAUTUS Suurin sallittu otettava kuorma ja kuorman suurin sallittu etäisyys on esitetty kuormakaaviossa. Arvoja ei saa ylittää. Kuorman on oltava kuormanoton päällä, tai se on otettava valmistajan hyväksymällä lisälaitteella. Kuorman on vastattava haarukkakelkan selkään ja oltava haarukan keskellä. Käyttäjän ja kuorman nostaminen, laskeminen ja siirtäminen. Henkilökuljetus ja henkilöiden nostaminen on kielletty. Astuminen kuormausvälineiden päälle on sallittua vain, kun käytetään asianmukaisia turvalaitteita, kuten lavakaidetta ja lavan kaatumissuojaa. Lavojen pinoaminen hyllystöihin on kielletty. Kuormayksiköiden työntäminen ja vetäminen on kielletty. 3 Sallitut käyttöolosuhteet VAARA! Ajoväylien sallittuja piste- ja kokonaiskuormia ei saa ylittää. Jos näkyvyys on huono, toisen henkilön on opastettava kuljettajaa. Ammattimainen käyttö teollisessa ympäristössä. Käyttö vain ajoväylillä, joilla on hyvä näkyvyys ja joiden käyttöön on laitteen haltijan lupa. Käyttö vain kiinteillä, kantavilla ja tasaisilla pinnoilla, jotka vastaavat standardia DIN Poikittain ja viistottain ajaminen nousevissa ja laskevissa luiskissa on kielletty. Aja kuorma ylämäkeen päin. Aja kapeissa käytävissä vain trukeilla, jotka ovat siihen tarkoitettuja. Sallittu lämpötila-alue: 5 C 25 C, lyhytaikaisesti 40 C. Trukin ja hyllyn väliset turvaetäisyydet EN :n kohdan mukaiset. Vähintään 100 mm:n turvaetäisyys kisko-ohjatun trukin ja hyllyn välillä. Vähintään 125 mm:n turvaetäisyys induktiivisesti ohjatun trukin ja hyllyn välillä. Ajopinnan kaltevuus ilman kuormaa enintään 10 %. Ajopinnan kaltevuus nimelliskuormalla enintään 5 %. 9

13 Trukkia ei saa käyttää palo- tai räjähdysvaarallisilla alueilla eikä voimakkaasti korroosiolle altistavissa tai erittäin pölyisissä paikoissa. Trukin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa edellyttää erikoisvarustusta ja -lupaa. 10

14 4 Laitteen haltijan velvollisuudet Tässä käyttöohjeessa laitteen haltijalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää trukkia tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) laitteen haltijana pidetään henkilöä, jolla trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella on laitteen haltijan velvollisuuksia vastaavat velvollisuudet. Käyttäjän on varmistettava, että trukkia käytetään vain määräysten mukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai kolmansien henkilöiden henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat pyritään estämään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita turvallisuusteknisiä säädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet tämän käyttöohjeen ja ymmärtäneet sen sisällön. HUOMAUTUS Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos tätä käyttöohjetta ei noudateta. Takuu raukeaa myös, jos asiakas tai kolmas osapuoli on ilman valmistajan lupaa suorittanut laitetta koskevia epäasianmukaisia töitä. 5 Lisälaitteiden ja/tai lisäosien liittäminen Lisäosien liittäminen Trukin toimintoihin vaikuttavien tai niitä täydentävien lisälaitteistojen asentaminen ja liittäminen on sallittu ainostaan valmistajan kirjallisella luvalla. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saatu lupa ei kuitenkaan korvaa valmistajan myöntämää lupaa. 11

15 12

16 B Ajoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus EKS 110 on pystysuora keräilyajoneuvo, joka toimii sähkömoottorilla. Se on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen ja keräilyyn tasaisella alustalla DIN 15185:n mukaisesti. Sillä voi nostaa avopohjaisia tai poikittaislaudoin varustettuja lavoja sekä rullavaunuja. Trukki ei sovellu lavojen pinoamiseen hyllyköihin. Ohjaamo nousee kuormanoton myötä, joten käytettävät lokerot ovat sopivalla korkeudella, niihin on helppo päästä käsiksi ja nähdä niiden sisään. Hyllystöjen on oltava EKS 110:lle sopivia. Valmistajan vaatimia ja määräämiä turvaetäisyyksiä (esim. EN standardin kohta 7.3.2) on ehdottomasti noudatettava. Trukin ja hyllyn välisen turvaetäisyyden on oltava vähintään 100 mm kisko-ohjatuissa trukeissa ja 125 mm induktiivisesti ohjatuissa trukeissa. Alustan on vastattava DIN standardin vaatimuksia. Kisko-ohjausjärjestelmää (SF) varten kapeissa käytävissä on oltava ohjauskiskot. Trukkia ohjaavat ohjauskiskojen välissä ajoneuvon runkoon ruuvein kiinnitetyt, Vulkollanista valmistetut ohjausrullat. Trukissa on vakiovarusteena yksinkertainen masto (E-masto) tai kaksinkertainen masto (ZZ-masto) (nostokorkeudet,ks. "Tekniset tiedot" sivulla 19). Lisävarusteena on saatavana lisänosto, jonka avulla haarukkaa voi nostaa 800 mm korkeammalle. 13

17 2 Ajosuunnan määrittäminen Ajosuunnat ilmoitetaan seuraavin määritelmin: Kohta Ajosuunta 1 Vasen 2 Vetoyksikön suunta 3 Kuorman suunta 4 Oikea 14

18 3 Rakenneryhmä- ja toimintakuvaus 3.1 Rakenneryhmien yleiskatsaus

19 Kohta Nimike 5 t Kuljettajan turvakehä 6 o Kaksinkertainen masto 7 t Ajokytkin 8 t Turvapuomi (1 200 mm:stä alkaen) 9 t Yksinkertainen masto 11 t Haarukka 10 t Kuljettajan seisomataso 17 t Sähköjärjestelmän suojakansi 16 t Ajokoneikon kuomu 15 o Ohjausrullat 14 t Kuljettajan näyttö 13 t Akkukotelon kuomu 12 t Vetopyörä t Vakiovaruste o Lisävaruste 16

20 3.2 Toimintakuvaus Turvalaitteet Trukin rakenne on suljettu. Vetopyörää suojaa vakaa törmäyssuojus. Kuljettajan seisomatasossa on iskunvaimennus. Kuljettajan turvakehä suojaa kuljettajaa mahdollisilta putoavilta kappaleilta. Kuljettajan seisomatason molemmin puolin sijaitsevat turvapuomit keskeyttävät kaikki ajo- ja nostoliikkeet yli mm:n korkeudessa. Kun käytössä on kisko-ohjaus käytäväntunnistimella (o) kapeissa käytävissä, ajamiseksi ja nostamiseksi on lisäksi painettava kaksinkäsinkäyttöpainiketta (o). Kaksinkäsinkäyttö estää kurottamisen hyllyyn ajon tai noston aikana. Hätäpysäytys: Hätäpysäytyskytkimen käyttäminen poistaa toiminnasta kaikki sähköiset toiminnot. Trukin rakenne Trukki on kolmipyöräinen ajoneuvo, jossa on kääntyvä vetopyörä suljetun ajoneuvorakenteen sisäpuolella. Helposti avautuvan etuosan kuomun, akkukotelon kääntyvän kuomun ja sähköjärjestelmän poistettavan suojakannen ansiosta kaikki aggregaatit ovat helposti käsillä. Jarrut Jarruttaminen tapahtuu päästämällä pitokytkin ylös (käyttöjarru) tai päästämällä ajosäädin irti (pysäytysjarru). Kun sähköjärjestelmä on kytketty pois päältä, jousikuormitteinen jarru toimii seisontajarruna. Ohjaus Ohjausalue on 90 molemmilla sivuilla. Ohjauspyörän liikkeet vaikuttavat sähköisesti ohjausvaihteen moottoriin. Lieriöhammasvaihde siirtää ohjausliikkeen vetopyörän välityksellä. Käytettäessä kisko-ohjausta käytäväntunnistimella (o) ohjaus pysyy automaattisesti suoraan eteenpäin -asennossa. Hydraulijärjestelmä Nostotoiminnon päälle kytkeminen käynnistää pumppuyksikön, joka syöttää hydrauliöljyä öljysäiliöstä nostosylinteriin. Hydrauliakku ja määränsäätöventtiili vaimentavat nostoa ja laskua. 17

21 Nostolaite Trukissa on hitsattu yksinkertainen masto. Kuormakelkka kuljettajan seisomatasoineen ja haarukoineen liikkuu vierintälaakeroiduilla rullilla kitkahäviön ja virran kulutuksen pitämiseksi alhaisena. Nostaminen tapahtuu hydraulisylinterien ajaessa ulos. Lisänostokäytössä (o) haarukkaa nostetaan keskellä sijaitsevalla nostosylinterillä kääntöketjun kautta. Trukissa voi myös olla kaksinkertainen masto. Käyttö- ja näyttöelementit Käyttöelementit ja näytöt on sijoitettu selkeästi kuljettajanpaikan ympäristöön. Ajokytkin säätelee nopeutta. Nosto-, lasku- ja äänitorvitoimintoja voi käyttää painikkein, jotka ovat ###käytettävissä suoraan. Jos varustukseen sisältyy lisänosto (o) Z, lisänoston käyttöosat nostoa/laskua varten on sijoitettu loogisesti kuorman puolelle (lisänostoon). Kuljettajan näyttö näyttää akun varaustilan, käyttötunnit sekä huolto- ja diagnostiikkatiedot. Pyörän asennon näyttö ilmaisee vetopyörän kulloisenkin ohjauskulman Käyttötuntilaskuri Z Luo trukin käyttövalmius, ks. "Käyttövalmiuden luominen" sivulla 56 tai ks. "CanCode-ohjausnäppäimistö" sivulla 85. Käyttötunteja lasketaan, kun trukki on käyttövalmis ja pitokytkintä on painettu Käyttötuntilaskuri talutuskäytössä Z Luo trukin käyttövalmius, ks. "Käyttövalmiuden luominen" sivulla 56 tai ks. "CanCode-ohjausnäppäimistö" sivulla 85. Käyttötunteja lasketaan, kun trukki on käyttövalmis ja jotakin seuraavista hallintalaitteista on käytetty: talutuskäyttö vetoyksikön suuntaan, katso sivu 62, talutuskäyttö kuorman suuntaan, katso sivu 62, talutuskäytön nostopainike, katso sivu 68, talutuskäytön laskupainike, katso sivu

22 4 Tekniset tiedot Z Z Tekniset tiedot on ilmoitettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. Kaikki tiedot pätevät versioihin L ja Z, ellei muuta ilmoiteta. 4.1 Suorituskykytiedot Nimike EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) Q Nimelliskantavuus kg Ajonopeus nimelliskuormalla / ilman nimelliskuormaa 9,8/10,1 9,0/9,0 9,0/9,0 km/h Nostonopeus nimelliskuormalla / ilman 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s nimelliskuormaa, Z Nostonopeus nimelliskuormalla / ilman 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s nimelliskuormaa, L Laskunopeus nimelliskuormalla / ilman 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s nimelliskuormaa, Z Laskunopeus nimelliskuormalla / ilman 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s nimelliskuormaa, L Nousukyky nimelliskuorman kanssa / ilman 5/10 % nimelliskuormaa Ajomoottorin teho S2 60 min. 2,8 kw Nostomoottorin teho S3 15 % 3 kw Nostomoottorin teho S3 5 % 2,2 kw Nostomoottorin teho S3 20 % 6 kw 19

23 4.2 Painot Nimike EKS 110 (100 E) Omapaino sis. akun L/Z 1756/ 1859 Akselikuorma edessä/takana kuorman kanssa (sis. akun) Z Akselikuorma edessä/takana ilman kuormaa (sis. akun) Z Akselikuorma edessä/takana kuorman kanssa (sis. akun) L Akselikuorma edessä/takana ilman kuormaa (sis. akun) L 481/ / / / 678 EKS 110 (160 E) 1934/ / / / / 834 EKS 110 (190 E) 1970/ / / / / 862 EKS 110 (280 ZZ) 2270/ / / / / 965 kg kg kg kg kg 4.3 Renkaat Nimike Arvo Renkaat Vulkollan d1 Rengaskoko edessä 230 x 80 mm d2 Rengaskoko takana 150x130 mm 20

24 4.4 Mitat h4 C h y x h7 s l Q h9 h13 h3 h12 h6 l2 l1 Wa b1 b5 b11 e a/2 a/2 Ast 21

25 Nimike EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) c Kuorman painopisteen etäisyys mm x Kuorman etäisyys L/Z 143/ mm y Akseliväli mm h 1 Korkeus masto sisään ajettuna mm h 3 Nosto mm h 4 Korkeus masto ulos ajettuna (h 1 +h 3 ) mm h6 Kuljettajan turvakehän korkeus mm h 7 Istuma-/seisontakorkeus mm h 9 Lisänosto Z mm Seisontakorkeus nostettuna h 12 (h 3 +h 7 ) mm h 13 Korkeus ala-asennossa mm Ast Ast Työkäytävän leveys 800 x lavalla 2 pitkittäin L/Z Työkäytävän leveys x lavalla 2 poikittain L/Z 3149/ mm 3039/ mm b 1 / b 2 Kokonaisleveys mm b 4 Leveys tukijalkojen/ kuormauspintojen välissä mm b 5 Haarukan ulkoleveys mm b 11 Raideväli takana mm I 1 Kokonaispituus L/Z 2890/ mm Pituus, sis. haarukan selän L/ I 2 Z 1690/ mm I 3 Työtason pituus L/Z 775/ /710 mm I Haarukan pituus 1200 mm Wa Kääntösäde mm s/e/ l Haarukan mitat L 60 / 160 / 1200 s/e/ l Haarukan mitat Z 65 / 160 / 1200 m 1 Maavara maston alla kuorman kanssa 60 / 160 / / 160 / 1200 mm mm mm a Turvaetäisyys mm 22

26 Nimike Haarukkakelkka ISO 2328, luokka/tyyppi A, B EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) FEM 2A (lisävaruste) EKS 110 (280 ZZ) 1 Kun varustukseen sis. kuljettajan turvakehä (o), mm 2 Kääntämiseen varatun lavapaikan edessä VDI 2198:n muk. (diagonaalimenetelmä) 23

27 4.5 EN-standardit Z Z Z Jatkuva äänenpainetaso EKS 110: 68 db(a) EN mukaisesti ja ISO 4871 vastaava. Jatkuva äänenpainetaso on standardin määräysten mukaan mitattu arvo, jossa huomioidaan äänenpainetaso ajon, noston ja tyhjäkäynnin aikana. Äänenpainetaso mitataan kuljettajan korvan kohdalta. Tärinä EKS 110: 0,96 m/s² EN standardin mukaan Kehoon työskentelyasennossa vaikuttava värähtelykiihtyvyys on standardin mukainen lineaarisesti integroitu, painotettu pystysuuntainen kiihtyvyys. Se mitataan ajettaessa vakionopeudella ajoalustassa olevien kohoumien yli. Trukkikohtaiset mittaustiedot on selvitetty kertaalleen, eikä niitä saa sekoittaa työntekijädirektiivissä 2002/44/EY (tärinä) määritettyyn ihmiseen kohdistuvaan tärinään. Ihmiseen kohdistuvan tärinän mittaamiseen valmistaja tarjoaa erikoispalvelua, ks. "Kehotärinän mittaus" sivulla 122. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Valmistaja vahvistaa sähkömagneettisten häiriöpäästöjen ja häiriönkestävyyden raja-arvojen noudattamisen sekä sähköstaattisen purkaustarkastuksen suorittamisen standardin EN ja siinä mainittujen määräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkaosia ja niiden järjestystä saa muuttaa vain valmistajan kirjallisella luvalla. VAROITUS! Ei-ionisoivan säteilyn lääkinnällisille laitteille aiheuttama häiriö Ei-ionisoivaa säteilyä luovuttava trukin sähkövarustus (esim. langaton tiedonsiirto) voi häiritä käyttäjän käyttämien lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistinten, kuulolaitteiden yms.) toimintaa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. On selvitettävä lääkärin tai lääkinnällisen laitteen valmistajan kanssa, voiko kyseistä laitetta käyttää trukin läheisyydessä. 24

28 4.6 Käyttöolosuhteet Z Käyttöympäristön lämpötila Käytön aikana 5 C 25 C, lyhytaikaisesti 40 C. Jos trukkia käytetään jatkuvasti äärimmäisen vaihtelevissa lämpötila- tai ilmankosteusoloissa, siihen tarvitaan erikoisvarustus ja -lupa. 4.7 Sähkölaitteita koskevat vaatimukset Valmistaja vahvistaa sähkölaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevien vaatimusten noudattamisen trukin määräystenmukaisessa käytössä standardinen 1175 Trukkien turvallisuus sähkölaitteita koskevat vaatimukset mukaisesti. 25

29 Merkintäpaikat ja tyyppikilvet Varoitus- ja ohjekilpien, kuten kuormakaavioiden, kiinnityspisteiden ja tyyppikilpien, on oltava aina luettavissa. Ne on tarvittaessa vaihdettava Koht a Nimike 18 Leikkaantumis-/puristumisvaara-varoituskilpi 19 Älä työnnä kättäsi maston läpi -kieltokilpi 20 Älä mene kuormankäsittelylaitteen alle -kieltokilpi 21 Varoituskilpi "Huomio, ryömintäkäyttö" 22 Katsastuslaatta (o) 23 Kantavuuskilpi, kantavuus / kuorman painopiste / nostokorkeus 24 Trukin tyyppikilpi 25 Nostotunkin kiinnityskohta 26 Kiinnityskohta nosturikuormausta varten 28 Henkilökuljetus kielletty -kieltokilpi 26

30 5.1 Tyyppikilpi Z Koht Koht Nimike a a Nimike 29 Tyyppi 35 Valmistusvuosi 30 Sarjanumero 36 Kuorman painopisteen etäisyys (mm) 31 Nimelliskantavuus (kg) 37 Käyttöteho 32 Akun jännite (V) 38 Akun vähimmäis-/enimmäispaino (kg) 33 Tyhjäpaino ilman akkua kg 39 Valmistaja 34 Lisävaruste 40 Valmistajan logo Trukkiin tai varaosatilauksiin liittyvissä kysymyksissä on mainittava sarjanumero (30). 27

31 5.2 Trukin kantavuuskilpi Kantavuuskilpi (23) ilmoittaa trukin kantavuuden paunoina (lyhenne lb) (suluissa kg) maston ollessa pystysuorassa. Taulukkomuodossa esitetään enimmäiskantavuus tietyllä kuorman painopisteellä A/B/D (tuumaa/mm) ja halutussa nostokorkeudessa C (tuumaa/mm). Esimerkki enimmäiskantavuuden laskemisesta Kun kuorman painopiste C on 600 mm ja enimmäisnostokorkeus H on 1000 mm, enimmäiskantavuus Q on 1000 kg. 28

32 C Kuljetus ja ensimmäinen käyttöönotto 1 Nosturikuormaus VAROITUS! Asiaton nosturikuormaus aiheuttaa tapaturmavaaran Asiattomien nostovälineiden käyttö voi johtaa trukin putoamiseen nosturikuormauksen aikana. Estä trukin ja maston törmääminen esineisiin ja niiden hallitsematon liikkuminen nostettaessa. Tue trukkia ja mastoa tarvittaessa ohjausköysin. Vain nostovälineiden ja -laitteiden käyttöön opastetut henkilöt saavat kuormata trukin ja maston. Käytä henkilönsuojaimia (esim. turvakenkiä, kypärää, huomioliiviä, suojakäsineitä jne.) nosturikuormauksen yhteydessä. Riippuvien kuormien alla oleskelu on kielletty. Vaara-alueelle meneminen ja vaara-alueella oleskelu on kielletty. Käytä vain nostovälineitä, joiden kantavuus on riittävä (katso trukin paino laitekilvestä). Kiinnitä nostovälineet vain niille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin ja varmista, etteivät ne irtoa. Käytä nostovälineitä vain niille määrätyssä kuormitussuunnassa. Kiinnitä nosturin nostovälineet siten, etteivät ne nostettaessa kosketa lisävarusteita. Trukin kuormaaminen nosturilla Edellytykset Kuormanotto on alhaalla Virtalukko on AUS-asennossa Avain on poistettu virtalukosta tai koodilukossa O-painiketta on painettu. Hätäpysäytyskytkin on AUS-asennossa Tarvittavat työkalut ja materiaalit Nostolaite Nostovälineet Menettelytapa Kiinnitä nostovälineet kiinnityskohtiin (41). Nyt trukin voi kuormata nosturilla

33 2 Trukin varmistus kuljetuksen aikana VAROITUS! Hallitsemattomat liikkeet kuljetuksen aikana Jos trukkia ja nostolaitetta ei varmisteta asianmukaisesti kuljetuksen aikana, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Tehtävään koulutetun ammattihenkilökunnan on suoritettava kuormaus säädöksen VDI 2700 ja VDI 2703 suositusten mukaan. Kuormauksen turvallisuustoimenpiteiden oikea mitoitus ja toteutus on määriteltävä erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa. Kun trukkia kuljetetaan kuorma-autolla tai perävaunulla, se on kiinnitettävä asianmukaisesti köysillä. Kuorma-autossa tai perävaunussa on oltava kiinnitysrenkaat. Varmista trukki kiiloilla niin, ettei se pääse liikkumaan. Käytä vain sellaisia kiinnitysvöitä tai kiristysvöitä, joiden nimelliskestävyys on riittävä. Trukin kiinnittäminen kuljetusta varten Edellytykset Kuormanotto on alhaalla Virtalukko on AUS-asennossa Avain on poistettu virtalukosta tai koodilukossa O-painiketta on painettu Hätäpysäytystä on painettu Akkupistoke on irrotettu 42 Tarvittavat työkalut ja materiaalit Kiristysliinat/kiinnitysliinat Menettelytapa Pysäköi trukki turvallisesti kuorma-auton tai perävaunun lavalle. Kiinnitä vähintään neljä kiristysliinaa (42) mastoon (kaksi oikealle, kaksi vasemmalle puolen). Nyt trukkia voi kuljettaa. 30

34 3 Ensimmäinen käyttöönotto Z Ensimmäisen käyttöönoton valmisteleminen Menettelytapa Tarkista varustuksen täydellisyys. Asenna akku tarvittaessa, ks. "Akun irrottaminen ja asentaminen" sivulla 37 Aja trukkia vain akkuvirralla. Tasasuunnattu vaihtovirta vaurioittaa ajoneuvon elektroniikkaosia. Akkuun yhdistettävät kaapelit (hinauskaapeli) saavat olla enintään 6 metriä pitkiä. Lataa akku, ks. "Akun lataaminen" sivulla 39 Trukin voi nyt ottaa käyttöön, ks. "Trukin käyttöönotto" sivulla

35 4 Trukin liikuttaminen ilman omaa käyttökoneistoa Jarrun vapauttaminen HUOMIO! Trukin liikkeet ovat hallitsemattomia Älä vapauta jarrua luiskassa tai viettävällä pinnalla. Poista jarrun vapautus kohteessa. Älä pysäköi trukkia vapautetuin jarruin. Tarvittavat työkalut ja materiaalit Kaksi M5x42-kuusiokoloruuvia Kuusiokoloavain Menettelytapa Kytke pääkytkin asentoon AUS. Kytke virtalukko asentoon AUS ja poista avain. Varmista, että ajoneuvo pysyy paikoillaan. Avaa etuosan kuomu (16) ja laita se syrjään, ks. "Etuosan kuomun asentaminen ja poistaminen" sivulla 114. Ruuvaa kaksi M5x42-kuusiokoloruuvia (43) vasteeseen asti ja vedä kiinnityslaatta ylös. Jarru vapautuu, trukkia voi liikuttaa. Jarrun vapautuksen poistaminen Menettelytapa Kierrä kaksi M5x42-kuusiokoloruuvia (43) jälleen ulos. Asenna etuosan kuomu (16) paikalleen ja sulje se. Jarrutusvalmius on taas olemassa. 32

36 D Akun huolto, lataus ja vaihto 1 Turvallisuusmääräykset rikkihappoa sisältävien akkujen käsittelyyn Huoltohenkilöstö Vain tehtävään koulutettu henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Töiden suorituksessa on noudatettava tätä käyttöohjetta ja akun/latausaseman valmistajan määräyksiä. Paloturvallisuustoimet Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty. Ladattavan trukin läheisyydessä vähintään 2 m etäisyydellä ei saa olla helposti syttyviä aineita eikä kipinää muodostavia käyttöaineita tai -välineitä. Tilan on oltava tuuletettu. Sammutusvälineiden on oltava käyttövalmiina. Akun huolto Akkukennojen kannet on pidettävä kuivina ja puhtaina. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. HUOMIO! Ennen akun kannen sulkemista on varmistettava, ettei akkukaapeli pääse vahingoittumaan. Vaurioituneet kaapelit aiheuttavat oikosulkuvaaran. Akun hävittäminen Akun hävityksessä on ehdottomasti noudatettava maakohtaisia ympäristönsuojelumääräyksiä ja ongelmajätettä koskevia lakeja. Valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. 33

37 1.1 Yleistä akkujen käsittelystä VAROITUS! Tapaturma- ja loukkaantumisvaara akkujen käsittelyssä Akut sisältävät liuenneita happoja, jotka ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Vältä ehdottomasti kosketusta akkuhapon kanssa. Hävitä käytetyt akkuhapot määräysten mukaisesti. Työskenneltäessä akuilla on ehdottomasti käytettävä suojavaatteita ja suojalaseja. Varo, ettei akkuhappoa pääse iholle, vaatteille tai silmiin. Jos niin kuitenkin käy, huuhtele akkuhappo runsaalla puhtaalla vedellä. Ota henkilövahinkojen yhteydessä (esim. akkuhappoa on joutunut iholle tai silmiin) välittömästi yhteyttä lääkäriin. Neutralisoi läikkynyt akkuhappo välittömästi runsaalla vedellä. Akkuja saa käyttää vain akkutelineen ollessa suljettuna. Noudata lainvoimaisia määräyksiä. VAROITUS! Sopimattomien akkujen käytön aiheuttama tapaturmavaara Akun painolla ja mitoilla on merkittävä vaikutus trukin vakauteen ja kantavuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla, koska alkuperäistä pienempien akkujen yhteydessä on käytettävä vastapainoja. Akkua vaihdettaessa tai asennettaessa on varmistettava akun tukeva kiinnitys trukin akkutilaan. Trukki on pysäköitävä turvallisesti ennen kaikkia akkua koskevia töitä (ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 57). 34

38 2 Akkutyypit Trukin akkuvarustus vaihtelee mallin mukaan. Seuraavassa taulukossa esitetään kapasiteettitietojen kera vakiovarusteeksi tarkoitettu yhdistelmä: Akkutyyppi Kapasiteetti Paino 24 V:n akku (huoltovapaa) 4 EPzV 480 Ah 480 kg 24 V:n akku 4 EPzS 560 Ah 24 V:n akku 4 EPzS 620 Ah 24 V - akku (vähäinen huoltotarve) 4 EPzW 560 Ah Akun painot käyvät ilmi akun tyyppikilvestä. Akut, joiden napoja ei ole eristetty, on peitettävä liukumattomalla eristysmatolla. HUOMAUTUS Käytä vain akkuja, joiden paino on trukin tyyppikilvessä ilmoitetun vähimmäisja enimmäispainon välisellä alueella. Määrätystä akun painoalueesta poikkeaminen voi epävakauttaa trukkia. 35

39 3 Akun ottaminen esille Z Edellytykset Kuormanotto on alhaalla Virtalukko on AUS-asennossa Avain on poistettu virtalukosta tai koodilukossa O-painiketta on painettu Hätäpysäytys on AUS-asennossa Menettelytapa Tartu akkukotelon kuomun (13) molempiin kädensijoihin (44) ja käännä kuomua ylöspäin vasteeseen asti. Akkukotelon kuomu pysyy tässä asennossa omalla painollaan. Ennen trukin käyttöönottoa palauta suojukset ja liitännät käyttövalmiustilaan. Sulje akkukotelon kuomu aina pitämällä kiinni kädensijoista (44)

40 4 Akun irrottaminen ja asentaminen VAROITUS! Tapaturmavaara akun irrotuksen ja asennuksen yhteydessä Akun paino ja akkuhappo voivat aiheuttaa puristumisia tai syöpymiä akun irrotuksen ja asennuksen yhteydessä. Noudata tämän luvun kappaleessa "Happoakkujen käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset" olevia ohjeita. Käytä turvajalkineita akun irrotuksen ja asennuksen aikana. Käytä vain akkuja, joiden kennot ja napakytkennät on eristetty. Aseta trukki vaakasuoraan asentoon, jotta akku ei luisu ulos trukista. Vaihda akku vain riittävän kantavuuden omaavien nosturin nostovälineiden avulla. Käytä vain hyväksyttyjä akunvaihtolaitteita (akunvaihtoteline, akunvaihtoasema jne.). Varmista, että akku on tukevasti kiinnitettynä trukin akkutilaan. Akun irrottaminen Edellytykset Trukki on pysäköity turvallisesti, ks. "Trukin turvallinen pysäköiminen" sivulla 57. Akkupistoke on irrotettu. Tarvittavat työkalut ja materiaalit Nosturi tai haarukkatrukki Nostovälineet Akun vaihtoasema (o) Menettelytapa Käännä akun lukituksen lukitusvipua (47) 180 vastapäivään. 47 Poista akun lukitusmekanismi vetämällä sitä ylös- ja ulospäin. Irrottaminen akun vaihtoaseman yhteydessä (o) Vedä akku pois trukista sivuttain. Noudata akun vaihtoaseman käyttöohjetta. Irrottaminen nosturilla tai haarukkatrukilla Kiinnitä nostovälineiden koukku akun kiinnityssilmukoihin (45). Löysällä olevat nostovälineet eivät saa pudota akkukennojen päälle. Nosta akku hitaasti ja varovasti trukista. Akku on irrotettu. 37

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Nostokorkeuden esivalinta

Nostokorkeuden esivalinta Nostokorkeuden esivalinta 09.11 - Käyttöohjeet s 51235484 09.11 Johdanto Käyttöohjetta koskevia ohjeita Nostokorkeuden esivalinnan turvallinen käyttö edellyttää tietoja, jotka ovat saatavana tästä ALKUPERÄISESTÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu, Eläinkuljetusvaunu Ajoneuvosi tiedot Ajoneuvon tyyppi: Rungon numero: Sallittu kokonaispaino: Valmistusvuosi:

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: 80291803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1 Matkailuvaunun käyttöohie Weltweit Nummer 1 Hyvä matkailuautoilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohie tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot