ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TEKNISESTÄ ANALYYSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TEKNISESTÄ ANALYYSISTA"

Transkriptio

1 60 Martti Luoma Kirjoittaja on Vaasan yliopiston tilastotieteen emeritusprofessori ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TEKNISESTÄ ANALYYSISTA Millä hinnalla ostaa ja millä myydä? on arvopaperisijoittajan ja -spekulantin ydinkysymys. Kysymys voidaan muotoilla myös Mikä on arvopaperin oikea hinta? Tavallisimmin osakkeen tai muun arvopaperin oikealla hinnalla tarkoitetaan korkeinta hintaa, joka olisi taloudellisesti kannattavaa maksaa arvopaperista, jotta sen omistaja saisi kilpailukykyisen tuoton sijoitukselleen. Tämä oikea hinta pyritään löytämään eri arvonmääritysmallien avulla ja sen laskemisessa käytetään yrityksen taseista ja kirjanpidosta saatavia tietoja sekä myös makrotaloudellista informaatiota. Tätä analyysimuotoa kutsutaan fundamentaali- eli perusteanalyysiksi. Osakkeiden pörssikurssien oletetaan ainakin pitkän päälle asettuvan lähelle oikeaa hintaa. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että verraten suurella todennäköisyydellä näin ei tapahdu. Tästä johtuu luonnollinen tarve kehittää fundamentaalianalyysin menetelmiä mutta myös löytää fundamentaalianalyysin ulkopuolisia keinoja ja informaatiolähteitä arvonmääritykseen. Muun muassa näistä lähtökohdista on arvopaperien tekninen analyysi syntynyt ja saa elinvoimansa. Tekninen analyysi määritellään tavallisesti keinoiksi, joissa käytetään hyväksi pelkästään arvopaperin hintatietoja ja vaihdon volyymia, siis ainoastaan markkinainformaatiota. Teknisen analyysin välineitä ovat muun muassa monet indikaattorit ja kurssien graafiset esitykset. Tyypillisenä esimerkkinä indikaattoreista mainittakoon erilaiset ja eripituiset liukuvat keskiarvot. Tämän artikkelin tarkoituksena on asemoida tekninen analyysi arvopaperimarkkina-analyysissa eli tarkastella sen teoreettisia ja

2 käytännöllisiä perusteita ja lähtökohtia. Tarkastelemme myös teknisen analyysin ongelmia ja rajoitteita. Vaikka kirjoitustamme voi soveltaa kaikkeen arvopaperianalyysiin, puhumme seuraavassa yksinkertaisuuden vuoksi vain osakeanalyysista. Kirjoituksemme jäsentyy suurin piirtein seuraavasti: historiaa, taustaa, tarvetta, teoreettisia perusteita ja käytännön aspekteja. Tekninen analyysi ei ole uusi asia. Sen länsimainen historia yltää noin sadan vuoden taakse, sillä niin sanotut kynttiläkuviot olivat käytössä Japanissa toista sataa vuotta aikaisemmin. Vasta viime vuosikymmeninä teknisen analyysin käyttö on yleistynyt ja lukujen vaihteessa julkaistiin Dow n jo aikaisemmin kehittämä teoria, nyttemmin tunnettu Dow-teorian nimellä, jonka katsotaan olleen pohjana teknisen analyysin kehittämiselle. Tietokoneet mahdollistivat numeerisesti monimutkaisempien analyysien teon. Ennen tietokoneiden aikakautta tekniset analyysit perustuivat lähes yksinomaan graafisiin esityksiin. Tekninen analyysi on jostain syystä jakanut spekulantit ja muut arvopaperimarkkinoilla operoivat analyysimuodon kannattajiin ja vastustajiin. Harvat näyttävät voivan suhtautua analyysimenetelmään neutraalisti. Teknisen analyysin vastustajat vetoavat tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin (efficient market hypothesis). Jos relevantti informaatio leviää hetkessä kaikille ja kaikki osaavat sitä myös tulkita, seurauksena on, että pörssikurssit noudattavat satunnaiskulkua (random walk). Tällöin kurssihistorian tunteminen ei auta tulevaisuuden ennustamisessa. Päivän kurssi on tilastollisesti riippumaton edellisen päivän kurssista. Paras strategia olisi osta ja pidä strategia. Tästä seuraakin, että empiirisissä tutkimuksissa vertailustrategiana on usein juuri tuo osta ja pidä strategia. Teknisen analyysin käyttökelpoisuus tässä problematiikassa palautuu tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin eli siihen, ovatko markkinat informatiivisesti tehokkaat. Tehokkaita markkinoita ei ole todettu missään. Esimerkiksi erilaiset viikonpäiviin tai kuukausien vaihtumiseen liittyvät anomaliat osoittavat markkinoiden tehottomuutta. 61

3 62 Klassisia akateemisia tutkimuksia, joissa tekninen analyysi on todettu tehottomaksi, ovat Fama ja Blume (1966) sekä Jensen ja Benington (1970). Tekniselle analyysille myönteinen, paljon viitattu artikkeli on Brock, Lakonishok ja LeBaron (1992). Sullivan, Timmermann ja White (1999) testaavat 26 kaupankäyntistrategiaa (katso myös heidän kirjallisuusviittauksiaan). Teknistä analyysia on usein pidetty ristiriitaisena menetelmänä ja sanottu, että se on kuin itsensä tukasta nostamista tai itsensä toteuttava profetia. On ajateltu, että esimerkiksi teknisen indikaattorin ostosignaali menettää merkityksensä, jos kaikki tai hyvin monet sitä noudattavat. Tässä päättelyssä on useita virheellisyyksiä. Ensiksikin samaa päättelyä voidaan soveltaa fundamentaalianalyysiin, eikä fundamentaalianalyysia suinkaan väitetä hyödyttömäksi. Jos kaikki tulisivat samaan tulokseen fundamentaalianalyysissa, niin menettäisikö analyysi tehonsa, etenkin kun sijoittajien käyttäytyminen saman analyysituloksen perusteella ei välttämättä olekaan sama. Käytännössä analyytikotkaan eivät päädy samoihin tuloksiin osakkeen fundamenttien arvioimisessa, puhumattakaan niistä tehtävissä osto- ja myyntipäätöksissä. Ei tietystikään ole merkillistä päätyä eri tuloksiin, koska osakkeen fundamenttien arvioinnissa on kyse tulevaisuuden ennustamisesta. Aivan samoin teknisen analyysin käyttäjä arvioi markkinatilanteen eri tavalla ja valitsee eri indikaattoreita sekä käyttää niitä eri tavalla. Monet indikaattorithan on tehty eri markkinatilanteisiin. Teknisen analyysin tyrmääjät unohtavat, että teknisen analyysin käyttö osakearvioinneissa ei ole yksinkertaisia ja yksikäsitteisiä osto- tai myyntisignaaleja, vaan vaativaa ja laajaa ammattitaitoa edellyttävää työtä. Ensi ajattelemalta tuntuisi siltä, että pörssikaupan tulisi perustua pelkästään oikean hinnan pohjalle. Tällöin fundamentaalianalyysi olisi ainoa oikea ja myös riittävä keino osakeanalyyseille. Tällöin kuitenkin unohdetaan eräs olennainen seikka. Jokaisen hyödykkeen hintaan vaikuttavat luonnollisesti hyödykkeen ominaisuudet, erikoisesti sen laatu. Osakkeen laatu tässä tarkoittaa yrityksen tuloskuntoa nyt ja tulevaisuudessa. Mutta jokaisen hyödykkeen hinnan määrää viime

4 63 kädessä kysyntä ja tarjonta. Jos tyydymme pelkästään fundamentaalianalyysiin, hinnoittelemme vain laadun, emme kysyntää ja tarjontaa. Koska pörssiosakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, on kysynnän ja tarjonnan merkitys suuri. Rinnastus torikauppaan on sattuva, jossa kysynnän ja tarjonnan suhde on usein ratkaiseva hinnan muodostaja. Kysynnän ja tarjonnan takana on sijoittajien käyttäytyminen, erikoisesti joukkokäyttäyminen. Esimerkiksi niin sanottu teknologiaosakkeiden kupla on tyypillinen esimerkki sijoittajien laumapsykoosista. Pörssin sanotaan usein liioittelevan, mikä on tyypillistä joukkojen käyttäytymisessä. Teknisen analyysin avulla pyritään selvittämään ja ennakoimaan joukon käyttäytymistä pörssissä. Tunnetun teknisen analyysin spesialistin mukaan When you analyze charts you analyze the behaviour of traders. Technical indicators help make this analysis more objective. (Elder 1993: 73). Murphyn mukaan teknisen analyysin käyttö perustuu kolmeen olettamukseen (Murphy 1986 ja Ykspuu 1989): 1. Markkinat diskonttaavat kaiken hintoihin vaikuttavan tiedon. 2. Hinnat liikkuvat trendeissä. 3. Historia toistaa itseään. Nämä premissit eivät ole eksakteja, vaan löysiä oletuksia. Itse asiassa on kysymys tendenssistä, taipumuksista. Oletuksella 1 tehdään pelkän kurssidatan tutkiminen oikeutetuksi. Koska kaikki informaatio on kurssidatassa, riittää tutkia pelkästään sitä. Käytännössä analyytikko tai sijoittaja tutkii muutakin kuin pelkkiä kurssitietoja, joten oletusta 1 ei pidetä yleisesti totena. Silloin ei siis pelkän teknisen analyysin katsota riittävän. Itse asiassa kohta 1 edellyttää sellaisten ihmisten olemassaoloa, jotka seuraavat fundamentaali-informaatiota ja operoimalla markkinoilla diskonttaavat informaation kursseihin. Oletus 2 saa tukea käytännöstä, mutta myös teoreettisista tarkasteluista. Hurstin (1970) teorian mukaan kurssit muodostuvat eripituisista samanaikaisista sykleistä. Teorian avulla voidaan osoittaa syntyvän eritasoisia trendejä. Niistä käytännössä ovat kiintoisia kolmenlaiset

5 64 trendit: pitkät, keskipitkät ja lyhyet. Relevanttisuutta Hurstin teorialle tuo myös se, että siinä selittyvät trendien lisäksi monet klassiset kuviot, esimerkiksi kolmiot sekä pää ja hartiat kuvio. Indikaattoreilla yritetään selvitellä osakekurssien ja indeksien tulevaa kehitystä. Julkisesti käytettyjä indikaattoreita on toista sataa. Sopivasti valittuna muutama riittää eli muutaman avulla voi hyödyntää käytännöllisesti katsoen kaiken datan sisältämän relevantin informaation. Alexander Elder (1993: ) jakaa indikaattorit kolmeen luokkaan: 1. trendiä seuraavat, 2. oskillaattorit ja 3. sekalaiset. Sijoittajat pyrkivät hyödyntämään kurssien trendit, joisssa edellä olevan oletuksen 2 mukaan hinnoilla on taipumus liikkua. Tärkeää on tunnistaa alkava trendi niin pian kuin mahdollista, jotta voi hyödyntää trendin mahdollisimman hyvin. Kohdan 1 indikaattorit on kehitetty tähän tarkoitukseen. Tärkeimpiä näistä ovat erilaiset ja eripituiset liukuvat keskiarvot, jotka matematiikan tavoista poiketen sijoitetaan useimmiten viimeisen havainnon kohdalle. Indikaattorien tulkintoihin emme tässä artikkelissa esimerkkiä lukuun ottamatta puutu. Se on oma maailmansa, jossa kullakin käyttäjällä on omat mielipiteet vahvasti mukana. Kohdan 2 indikaattorit, oskillaattorit, on alun perin kehitetty trendittömän kurssikehityksen indikaattoreiksi. Trenditön kurssi liikkuu tavallisesti vaakasuorassa kanavassa. Oskillaattoreita käytetään paljon myös trendianalyyseissa. Niiden avulla pyritään ennakoimaan uuden trendin alkaminen. Jos tähän voitaisiin päästä edes joltisellakin todennäköisyydellä, ihanteellinen työkalu olisi keksitty. Toisaalta oskillaattoreilla pyritään löytämään markkinoiden emotionaaliset ääritilat, jolloin puhutaan yliostetuista tai ylimyydyistä markkinoista. Tyypillinen oskillaattori on esimerkiksi niin sanottu hintaoskillaattori, joka on kahden eripituisen liukuvan keskiarvon erotus.

6 65 Kolmanteen ryhmään eli sekalaisten ryhmään kuuluu indikaattoreita, joiden avulla yritetään mitata markkinoiden optimismin tai pessimismin intensiteettiä. Tyypillinen esimerkki on NH-NL eli New High minus New Low, jossa New High ja New Low tarkoittavat niiden osakkeiden lukumääriä, jotka ovat saavuttaneet vuoden aikaisen kurssihuipun tai vastaavasti kurssipohjan. Elder (1993: 200) arvelee tätä markkinoiden parhaaksi ennakoivaksi indikaattoriksi (leading indicator). Pring (1985: 3) jakaa indikaattorit myös kolmeen luokkaan. Hänen luokituksensa koskee lähinnä aggregaattimarkkinoita, kun Elderillä kyse on lähinnä yksittäisten osakkeiden markkinoista. Pringin kolme luokkaa ovat 1. sentimentti-indikaattorit (sentiment indicators), 2. rahavirtaindikaattorit (flow-of-funds indicators), 3. rakenneindikaattorit (market structure indicators). Kaikkien näiden indikaattorien avulla yritetään selvittää sijoittajajoukon ahneuden ja pelon keskinäistä suhdetta eli markkinoiden sen hetkistä tilaa. Koska joukkojen käyttäytymisessä on tiettyä pysyvyyttä, markkinat usein toistavat itseään, mikä antaa mahdollisuuden myös ennakointiin. Yhteenvetona edellä esitetystä toteamme teknisen analyysin puolustavan paikkaansa arvopaperianalyysissa fundamentaalianalyysin ohessa. Yritän lopuksi valaista teknisen analyysin käyttöä suppealla esimerkillä. Seuraavan sivun kuvassa 1 on Soneran päivittäinen kurssikuvio muutamalta kuukaudelta vuodelta Kuvioon on piirretty myös 25 ja 40 päivän liukuvat keskiarvot sekä alapuolelle päivittäiset kaupankäyntivolyymit. Lisäksi yläosaan on piirretty suhteellinen voimaindeksi (Relative Strength Index, RSI), eräs tavallisimmista oskillaattoreista. Syksyllä Soneran kriisi syveni ja kaikki halusivat tietää, kuinka alas Soneran kurssi voi vajota. Syyskuussa kurssi tasaantui hetkeksi, mutta onko kysymys pohjasta vai jatkuuko lasku? Kurssin liikkuessa vaakasuorassa kanavassa RSI likkuu ylimyydyssä alueessa (alle 30) ja nousevassa kanavassa.

7 Relative Strength Index (62.06) x August September October N x100 Kuva 1. Soneran kurssigraafeja vuodelta Kokemuksen mukaan nämä seikat lisäävät kurssinousun todennäköisyyttä. Lisäksi eräät muut seikat tukevat päätelmää mahdollisesta noususta, mm. kuvan viimeisenä päivänä tapahtunut kurssin loikka (gap) edellisestä päivästä suurella vaihdolla. Yhteen käyrään ei pidä teknisessä analyysissa pitäytyä. On tapana sanoa, että tekninen analyysi on enemmän taidetta kuin tiedettä. Tämä johtunee markkinoiden dynaamisuudesta eli markkinoilla toimivien sijoittajien ja spekulanttien joukkokäyttäytymisessä tapahtuvista muutoksista, joiden tunteminen on tulkinnalle tärkeää.

8 67 Lähteet Brock, W., J. Lakonishok & B. LeBaron (1992). Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. The Journal of Finance. Vol. XLVII, NO. 5. December 1992, Elder, A. (1993). Finacial Trading. How to trade successfully for a living. Kogan Page Limited. Fama, E. & M. Blume (1966). Filter rules and stock market trading profits. Journal of Business (April), Hurst, J. M. (1970). The profit magic of stock transaction timing. Prentice- Hall and Englewood Cliffs. Jensen, M. & G. Benington (1970). Random walks and technical theories, some additional evidence. Journal of Finance (June), Murphy, John J. (1986). Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications.Prentice Hall Company. Pring, Martin J. (1985). Technical Analysis Explained. The Succesful investor s guide to spotting investment trends and turning points. McGraw-Hill Book Company. New York. Sullivan, R., A. Timmermann & H. White (1999). Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap. The Journal of Finance. Vol. LIV, NO. 5. October 1999, Ykspuu, E. (toim.) (1989). Tekninen osakeanalyysi. Suomen Pörssimediat OY.

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Janne

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

OSINGONMAKSUN ARVOITUS

OSINGONMAKSUN ARVOITUS OSINGONMAKSUN ARVOITUS Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma Laatija Mikko Piippo 17384 Ohjaaja KTT Pekka Mannonen 1.4.2010 Turku Sisältö 1 Johdanto 3 2 Osinko ja osakkeen arvo 5 2.1 Osinkopohjaiset

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Laskentatoimi Toukokuu 2010

Lisätiedot

Viisas Raha 7 2009 9,50

Viisas Raha 7 2009 9,50 Viisas Raha 7 2009 9,50 14 23 21 8 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Kriisin opit Kirjoitin tähän lehteen jutun siitä, mitä sijoittaja voisi finanssikriisistä oppia. Aloitin kirjoituspöytätutkimuksella.

Lisätiedot

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA?

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Laatija: Veli Hemming

Lisätiedot

KANSANTALOU DELLI N EN AIKAKAUSKIRJA 1988

KANSANTALOU DELLI N EN AIKAKAUSKIRJA 1988 PAAVO YLI-OLLI Osakemarkkinoiden pelisäännöt ja tehokkuus PENTTI KOIVISTO Verotus kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ohjailijana ILPO SANTALA Pankkien muuttuva rooli rahoituksen välittäjänä PEKKA KORPINEN

Lisätiedot

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla

Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kansainvälisen yrityksen valuuttaposition riskinhallinta johdannaisilla Currency risk management in a multinational company with derivatives Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä 28 Maanmittaus 81:1-2 (2006) Saapunut 4.4.2006 ja tarkistettuna 28.6.2006 Hyväksytty 14.8.2006 Patrik Skogster Turun kauppakorkeakoulu, Kilpailuinstituutti Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku patrik.skogster@tse.fi

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ KAUPPAKORKEAKOULU Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot

Viisas Raha INTIASSA TRILJOONAN EURON MARKKINAT NÄIN SÄÄSTÄT ISOMMAN ELÄKKEEN 6 ONKO TYÖELÄKERAHASTOISSA LIIKAA RISKIÄ?

Viisas Raha INTIASSA TRILJOONAN EURON MARKKINAT NÄIN SÄÄSTÄT ISOMMAN ELÄKKEEN 6 ONKO TYÖELÄKERAHASTOISSA LIIKAA RISKIÄ? 35 MONIMUTKAINEN JOHDANNAISSTRATEGIA EI LUPAA HYVÄÄ SIJOITTAJALLE Viisas Raha 8 2010 9,50 NÄIN SÄÄSTÄT ISOMMAN ELÄKKEEN 6 ONKO TYÖELÄKERAHASTOISSA LIIKAA RISKIÄ? 18 HUIPPUJOHTAJIEN KURSSIT NOUSEVAT 22

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Heinoja, Sofia 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava OSAKEYHTIÖN YRITYSOSTOPROSESSI PANKKI X:N JA FINNVERAN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille

Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Faktoreiden identifiointi ja rahastotuottojen analysointi Eurooppalaisille Large Cap osakerahastoille Mat 2.77 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kristian Nikinmaa (projektipäällikkö) Markus Ehrnrooth

Lisätiedot

Kysynnän ennustaminen

Kysynnän ennustaminen t-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyöt ura Salmi 41917D Kysynnän ennustaminen Sisällys 1 1. Johdanto... 2 2. Kysyntä... 3 3. Ennustamismenetelmät... 4 3.1 Kvalitatiiviset menetelmät... 4 3.2 Kvantitatiiviset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Huhtikuu 2008 Ville Urpalainen

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Vesa-Matti Sinkko KULJETUSLAJIN YHTEYS KANNATTAVUUTEEN ETELÄ- JA ITÄSUOMALAISISSA KULJETUSYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaaminen epälineaaristen aikasarjamallien avulla 1

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaaminen epälineaaristen aikasarjamallien avulla 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 VÄITÖKSIÄ Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaaminen epälineaaristen aikasarjamallien avulla 1 Carolina Sierimo VTT, Tutkija ETLA 1 Lectio praecursoria

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Sälli 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot