Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa"

Transkriptio

1 Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa Paavo Marttila Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunnan puheenjohtaja Taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämispäivä Helsingin Messukeskus

2 Mitä tehdään? Suuria korjaushankkeita, kuten Viemäri- ja käyttövesiverkkosaneerauksia Katto- ja julkisivusaneerauksia Parveke- ja ikkunasaneerauksia Hissiremontteja Sähkö-, antenni- ja dataverkon korjauksia

3 Miksi tehdään? Koska yhtiö on tullut siihen elinkaarensa vaiheeseen, että kyseinen remontti on joko pakko tehdä tai ainakin erittäin tarpeellista tehdä Suurempien vahinkojen tai kustannusten välttämiseksi Koska tehdyt tutkimukset osoittavat, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä Yhtiön taloudellinen tilanne mahdollistaa korjauksen rahoittamisen

4 Miten tehdään? Suunnitelmallisesti ja ohjelmoidusti tarkan aikataulun mukaan Työnjako- ja vastuukysymykset selvittäen Käyttäen asiantuntijoita ja päteviä palveluntoimittajia Yhtiöjärjestystä, lakeja ja säädöksiä sekä rakennusmääräyksiä noudattaen Ottaen huomioon yhtiön ja osakkaiden taloudelliset edellytykset

5 Kuka tekee? Yhtiökokous: tärkeimmät päätökset, rahoitus, kustannusten jako Hallitus: toimeenpano- ja toteutusvastuu, suunnitelmien teettäminen, valvonnan järjestäminen, viranomaisyhteydet, viestintä, toteutuksen tekninen ja taloudellinen seuranta, osakkaiden yhdenvertainen kohtelu

6 Kuka tekee (jatkuu) Projektipäällikkö/ valvoja: (korjaushankkeen koosta riippuen joko molemmat tai vain valvoja) Yhteydet rakennusvalvontaan Tarvittavista asiakirjoista huolehtiminen (rakennusluvat, urakkasopimukset ja niiden liitteet, verotodistukset jne.) Urakoitsijoiden työn valvonta (suunnitelmien mukaisuus, tarjousten mukaisuus, määräysten mukaisuus, aikataulussa pysyminen, laskutuksen oikeellisuus) Suunnitelmista poikkeamisesta neuvottelu suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja taloyhtiön kanssa Taloudellinen loppuselvitys

7 Kuka tekee (jatkuu) Isännöitsijä, jonka rooli vaihtelee projektinvetäjästä perustehtävien suorittamiseen hankkeen koon ja sovitun työnjaon mukaan Kun hankkeelle on valittu projektipäällikkö, ovat isännöitsijän tehtävät suppeammat Mahdollinen teknisen isännöitsijän osallistuminen otetaan huomioon

8 Kuka tekee (jatkuu) Mahdollinen projektinjohtopalkkio määräytyy isännöitsijän roolin perusteella Vastaa projektia varten varattujen varojen riittävyydestä, hankkeen käsittelystä kirjanpidosta, tarvittavien päätösten viemisestä hallituksen tai yhtiökokouksen päätettäviksi, yhtiöjärjestyksen noudattamisesta, neuvotteluista osakkaiden kanssa, aikataulussa ja budjetissa pysymisestä

9 Suunnittelijat Hankesuunnitteluvaiheessa laativat tilaajan pyytämät esisuunnitelmat ja kustannusarviot erilaisista toteutusvaihtoehdoista Neuvovat tilaajaa vaihtoehtojen vertailussa ja auttavat tilaajaa valitsemaan toteutuskelpoisen vaihtoehdon Laativat tarvittaessa tarkempia kustannusvertailuja

10 Suunnittelijat (jatkuu) Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelijat laativat yksityiskohtaiset suunnitelmat, joita käytetään tarjousasiakirjoina tarjouskilpailussa urakoitsijoille Kaikki urakkakilpailuun osallistujat tekevät tarjouksensa samojen suunnitelmien ja aikataulujen pohjalta Suunnittelijoiden edustaja osallistuu tarjouskilpailun ratkaisuun sekä urakkasopimusneuvotteluihin Suunnittelijat ovat mukana koko hankkeen toteutusprosessin ajan

11 Urakoitsijat Urakoitsijat tekevät tarjouksensa tarjousasiakirjojen perusteella Urakoitsijoiden kanssa käydään tarkentavat tarjousneuvottelut ennen urakkasopimuksen antamista Urakkasopimusneuvottelut käydään tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan kanssa Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen sovitaan asukastiedotustilaisuudesta, ennakko-tarkastuksista, rakennusvalvonnan aloituskokouksesta sekä töiden aikataulusta

12 Urakoitsijat (jatkuu) Työt käynnistyvät aikataulun mukaisesti Työmaakokouksia pidetään säännöllisesti, tavallisesti joka toinen viikko Kokouksissa käsitellään toteutetut työvaiheet, aikataulussa pysyminen, työvoimavahvuudet, hyväksytään maksuerätaulukon mukaiset laskut maksettaviksi, mahdolliset poikkeamat suunnitelmista, työturvallisuusasiat, esille tulleet ongelmat jne.

13 Aliurakoitsijat ja tavaratoimittajat Suositeltavaa on, että urakoitsijoista suurimman työpanoksen omaava toimii hankkeen pääurakoitsijana Muut urakoitsijat ovat tällöin hänen aliurakoitsijoinaan Päävastuun urakan toteutuksesta, aikataulusta ja taloudellisesta vastuusta kantaa pääurakoitsija Tilaajan ei pidä hankkia tavaroita hankkeeseen ohi urakoitsijan, koska tämä sekoittaa vastuun

14 Rakennusvalvonta Paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaiset pitävät tietyt kokoukset ja seuraavat hankkeen kulkua erityisesti rakennusmääräysten ja turvallisuusmääräysten noudattamista Rakennusvalvonta on eräänlainen ylituomari, joka määrää, miten hanke viranomaisten kannalta on toteutettava

15 Korjaushankkeen vaiheet Tutkimukset ja selvitykset Kuntotutkimukset ja muut selvitykset, joilla määritetään korjattavan kohteen kunto ja korjaustarve Hankesuunnittelu Esisuunnittelu, jossa työ suunnitellaan pääpiirteissään, selvitetään erilaiset korjausvaihdot ja laaditaan kustannusvertailut niiden välillä

16 Toteutussuunnittelu Kohteen yksityiskohtainen suunnittelu, rakennesuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu sekä rakennussuunnittelu korjaustoimenpiteiden toteuttamiseksi Toteutussuunnitelmat ovat osa tarjousasiakirjoja tarjouspyyntöjä varten Muita tarjousasiakirjoja ovat ehdotettu aikataulu ja mahdollinen toteutusjärjestys

17 Tarjouskilpailu Tarjouspyynnöt lähetetään valituille urakoitsijoille, joita tulisi 3 10 kpl markkinatilanteesta riippuen (yhdeltä pyydetty tarjous ei ole tarjouskilpailu!) Tarjoajille annetaan kohtuullinen aika tarjousten laatimiseen Tarjousten jättöajasta on pidettävä tarkoin kiinni Jos jollekin tarjoajalle annetaan lisäaikaa, on kaikki tarjoukset kuitenkin avattava yhtäaikaa

18 Urakoitsijan valinta Urakkaneuvotteluihin voidaan kutsua esim. kaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä tarjoajaa Urakkaneuvotteluiden jälkeen on mahdollisimman pian ilmoitettava valinnasta kaikille tarjoajille Urakkasopimusneuvottelut käydään ensi tilassa ja laaditaan urakkasopimus aikatauluineen jne.

19 Töiden toteutus Urakkasopimuksessa huomioidaan mm. työnjako tilaajan ja urakoitsijan välillä asukasviestinnässä Järjestetään asukastiedotustilaisuus, jossa kaikille osakkaille tarjotaan tilaisuus saada hanketta koskevat tiedot ja nähdä valittavia materiaaleja jne. Ennakkokatselmukset kohteessa suoritetaan ennen töiden aloittamista Työt aloitetaan rakennusvalvonnan kanssa käytävällä aloituskokouksella

20 Työmaakokoukset Työn aikana järjestetään säännöllisesti (esim. joka toinen viikko) työmaakokoukset, joihin osallistuvat yhtiön edustajat (hpj ja jäseniä), isännöitsijä, projektipäällikkö/valvoja, suunnittelijat, urakoitsijat, turvallisuuskoordinaattori sekä tarvittaessa huoltoyhtiön edustaja Työmaakokoukset on pidettävä säännöllisesti, jotta hanke voi edetä suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti Kokousten pitämättä jättäminen voi johtaa hankkeen pysähtymiseen

21 Työmaakokoukset (jatkuu) Kokouksissa käsitellään työvaiheet, aikataulu, työmaavahvuudet, hyväksytään maksuerätaulukon mukaiset laskut maksettaviksi Toteutustyössä esiintyneet ongelmat, muutokset suunnitelmiin, poikkeamat sovitusta toteutustavasta, mahdolliset viivästykset urakan toteutumisessa, työturvallisuusasiat käsitellään Käsitellään eri osapuolten, rakennuttajan, urakoitsijoiden ja valvojan esille ottamat asiat Päätetään tarvittavista lisätöistä ja käsitellään saadut lisätyötarjoukset Käsitellään muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kysymykset ja sovitaan seuraavista kokouksista, tarkastuksista ja ja neuvotteluista

22 Hankkeen päättäminen Loppukatselmuksia järjestetään laajempien kokonaisuuksien kuten tietyn rakennuksen osan valmistuttua sekä koko hankkeen päättyessä Urakan vastaanottotarkastus pidetään 14 vrk kuluessa siitä, kun jompikumpi sopijaosapuoli sitä pyytää. Siinä verrataan työn tulosta urakkasopimukseen ja eroavaisuudet kirjataan Urakan taloudellinen loppuselvitys tehdään urakoitsijan esityksen pohjalta. Siinä päätetään mm. lisäveloituksista ja hyvityksistä ja todetaan urakan taloudellinen lopputulos

23 Hallituksen kannalta erittäin tärkeät kysymykset Hankkeen kustannusarviossa on varauduttava yllättäviin kustannuksiin vähintään 10 % osuudella kokonaisarviosta On varauduttava työssä eteen tuleviin ylimääräisiin tehtäviin kuten esim. putkiremontissa ilmanvaihtotöiden osuuteen Yhtiökokouksen, joka tekee päätökset hankkeen käynnistämisestä ja lainanottovaltuuksista, on oltava huolella valmisteltu Yhtiökokous voi päättää lainan määrän, laina-ajan ja tavoiteltavan korkotason, mutta lainasta sopivat hallitus ja isännöitsijä Lainan ehdot on saatava sellaisiksi, että osakkailla on mahdollisuus selvitä rahoituksen aiheuttamasta rasituksesta Rahoitusvastikkeen määrä ei saisi missään vaiheessa muodostua osakkaille kohtuuttoman suureksi

24 Hallituksen kannalta tärkeät kysymykset Hallitus valitsee urakoitsijan ja neuvottelee urakkasopimuksen, ei yhtiökokous Toteutusaikataulua tehtäessä on teknisten kysymysten lisäksi valvottava, että töistä aiheutuvat haitat asumiselle minimoidaan Samanaikaisesti yhtiön hankkeen kanssa toteutettavat osakkaiden itse tilaamat työt eivät saa viivyttää yhtiön hanketta Yhtiö ei vastaa osakkaiden töiden valmistumisesta aikataulussaan Yhtiön ja osakkaan samoissa tiloissa tehtävien töiden vastuurajojen tulee olla selvät

25 Hallituksen kannalta tärkeät kysymykset Korjaushankkeen tekninen ja taloudellinen onnistuminen riippuu hyvästä projektipäälliköstä/ valvojasta Valvojan tehtävänä on varmistaa, että urakoitsija toteuttaa suunnittelijan tekemät suunnitelmat teknisesti oikein ja rakennusteknisten vaatimusten mukaan Kun suunnitelmaa ei sellaisenaan voida toteuttaa, valvoja hakee sellaisen tavan, jolla työ voidaan tehdä Valvoja varmistaa, että työ toteutuu aikataulussaan eikä tarpeettomia kustannuksia synny Valvoja varmistaa, että rakennusvalvonnan vaatimukset täytetään

26 Hallituksen kannalta tärkeät kysymykset Viestinnän on oltava avointa, riittävää, oikeaaikaista, myös taloyhtiön ulkopuolella asuville, ei liikaa infoa ilmoitustauluille Iso korjaushanke on taloyhtiön projekti, joten tulkintakysymyksissä taloyhtiön etu menee osakkaan edun edelle Suuret muutokset kustannuksissa, aikatauluissa ja hankkeen sisällössä vietävä ylimääräiseen yhtiökokoukseen

27 Iso korjaushanke on hallitukselle haaste, mutta myös erinomainen mahdollisuus kehittää yhtiötä! Kiitokset kiinnostuksestanne ja onnistuneita remontteja!

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö Antti Toivonen PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO Työn ohjaajat Tampere 2007 Lehtori, DI Petri Murtomaa ja isännöitsijä, insinööri Anna Poutanen,

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöinnin rooli korjausrakentamisessa Ilkka Saarinen Pirkanmaan Isännöitsijät ry puheenjohtaja AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa

Lisätiedot

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallitusforum 24.9.2011 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Esa Klemetti, DI Toimitusjohtaja, Citron Oy esa.klemetti@citron.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän OPAS PRKK Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta PRKK OPAS Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN 1 Vaikka ajatus voi kauhistuttaa, putkiremontti on mahdollisuus entistä parempaan viihtyvyyteen. NCC:n toimintamallissa asukastyytyväisyydellä on suuri painoarvo. 2 NCC:N SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot