KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002"

Transkriptio

1 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/ / Liikevaihto 683,8 637, , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579, , ,2 Poistot -45,1-47,2-169,8-176,1 Arvonalennus GrowHowssa - -78, ,2 Liikevoitto 21,7-65,2 144,1 40,0 Rahoitustuotot ja -kulut -4,0-5,9-23,4-29,5 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,6 5,3-2,7 5,5 Nettorahoitustuotot ja -kulut -5,6-0,6-26,1-24,0 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 16,1-65,8 118,0 16,0 Välittömät verot -9,3 21,7-39,9-5,3 Vähemmistöosuus -1,5-0,5-4,5-2,5 Tilikauden voitto 5,3-44,6 73,6 8,2 TUNNUSLUVUT 10-12/ / Tulos / osake, e **) 0,04-0,38 0,62 0,07 Tulos / osake ennen arvonalennusta, e **) 0,04 0,16 0,62 0,61 Liiketoiminnan rahavirta / osake, e 0,74 0,61 1,85 2,45 Bruttoinvestoinnit, milj.e Bruttoinvestoinnit/liikevaihto, % 7,3 11,0 8,6 9,3 Osakkeita (1000 kpl) keskimäärin ***) Oma pääoma / osake, e 9,04 8,94 Omavaraisuusaste,% 44,2 43,3 Velkaantumisaste (gearing),% 69,1 71,6 Nettovelat, milj.e Henkilökunta keskimäärin **) Laimenettu tulos per osake on saman suuruinen ***) Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia osakkeita. TULOS TOIMIALOITTAIN Liikevaihto Milj.e 10-12/ / Pulp & Paper 136,9 129,9 521,0 484,7

2 Kemwater 66,5 41,4 215,4 176,4 Paints & Coatings 84,6 84,8 439,4 449,6 Industrial Chemicals 96,4 103,0 409,8 403,7 GrowHow 311,3 293, , ,2 Muut ja ryhmien välinen -11,9-15,6-52,8-67,3 Konserni yhteensä 683,8 637, , ,3 Liikevoitto 10-12/ / Pulp & Paper 8,4 10,5 42,5 28,0 Kemwater 6,8 4,9 23,7 17,9 Paints & Coatings -4,7-10,1 29,7 23,9 Industrial Chemicals 10,8 10,7 39,6 26,8 GrowHow 3,9-76,6 24,8-31,8 Muut -3,5-4,6-16,2-24,8 Konserni yhteensä 21,7-65,2 144,1 40,0

3 TASE Milj.e VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 228,0 221,2 Aineelliset hyödykkeet 1 086, ,0 Laskennalliset verosaamiset 4,8 10,6 Sijoitukset 123,3 169,9 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 442, ,7 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 391,0 358,4 Saamiset Korolliset saamiset 13,0 7,8 Korottomat saamiset 570,8 570,5 Saamiset yhteensä 583,8 578,3 Rahoitusarvopaperit 29,5 40,1 Rahat ja pankkisaamiset 48,5 40,7 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 052, ,5 Vastaavaa yhteensä 2 495, ,2 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 217,0 217,0 Omat osakkeet -28,2-28,2 Muu oma pääoma 879,0 867,5 Oma pääoma yhteensä 1 067, ,3 Vähemmistöosuus 32,2 16,4 Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 542,5 636,9 Laskennallinen verovelka 39,3 41,8 Varaukset 51,1 74,9 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 632,9 753,6 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 296,1 211,8 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 438,6 406,6 Varaukset 27,5 46,5 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 762,2 664,9 Vieras pääoma yhteensä 1 395, ,5

4 Vastattavaa yhteensä 2 495, ,2

5 OMAN PÄÄOMAN MUUTOS Osake- Ylikurssi- Muut Kurssi- ja Arvon- Omat Kertyneet pääoma rahasto rahastot muuntoerot muutos- osakkeet voittovarat Yhteensä rahasto Oma pääoma ,0 252,5 2,8-7, ,2 671, ,1 Tilikauden tulos ,2 8,2 Osingonjako ,5-35,5 Kurssi- ja muuntoerot , ,7 Suojattua hankintamenoa oikaisemaan siirretty määrä (equity hedging) , ,4 Rahavirran suojaus: omaan pääomaan merkitty määrä , ,6 Omien osakkeiden osto ,0 - -7,0 Muut muutokset - - 0, ,2 0,2 Oma pääoma ,0 252,5 3,2-33,0 0,6-28,2 644, ,3 Oma pääoma ,0 252,5 3,2-33,0 0,6-28,2 644, ,3 Tilikauden tulos ,6 73,6 Osingonjako ,5-35,5 Osingot vähemmistölle ,6-1,6 Kurssi- ja muuntoerot , ,0 Suojattua hankintamenoa oikaisemaan siirretty määrä (equity hedging) , ,9 Rahavirran suojaus: omaan pääomaan merkitty määrä , ,6 Lahjoitukset ,4-0,4 Muut muutokset - - 0, ,9-0,9 Oma pääoma ,0 252,5 3,2-56, ,2 679, ,8 Kemiran oli omia osakkeita kpl. Niiden keskihinta oli 6,73 euroa ja osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 3,4%.

6 VASTUUSITOUMUKSET Milj.e Kiinnitykset 102,8 111,1 Annetut pantit Omien sitoumusten puolesta 38,0 46,3 Muiden puolesta 0,8 1,0 Takaukset Osakkuusyritysten puolesta 67,6 63,9 Muiden puolesta 1,8 1,6 Käyttöleasingvastuut Vuoden sisällä erääntyvät 5,3 3,3 Yli vuoden sisällä erääntyvät 23,9 21,0 Muut vastuut Osakkuusyritysten puolesta - - Muiden puolesta 1,6 1,0 JOHDANNAISSOPIMUKSET Milj.e Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Valuuttasopimukset Valuuttatermiinisopimukset 256,6 0,0 278,7 9,5 joista oman pääoman suojaukseen 19,2 0,4 21,1 3,8 Valuuttaoptiot Ostetut 502,8 6,3 224,9 6,1 Asetetut 558,9-2,0 418,6-0,5 Valuutanvaihtosopimukset 79,9-15,9 145,1-14,1 joista oman pääoman suojaukseen 0,0 0,0 12,5-1,2 Korkosopimukset Koronvaihtosopimukset 198,1-6,2 145,4-8,8 Korko-optiot 92,8-1,1 Ostetut 27,9-0,5 29,6-0,2 Asetetut 36,9-0,1 63,2-0,9 Korkotermiinisopimukset 250,0 0,0 448,2-0,2 joista avoinna 0,0 0,0 47,7-0,2 Obligaatiotermiinisopimukset 7,5 0,0 25,0-0,1 joista avoinna 7,5 0,0 5,0-0,1 Rahoitusinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan niiltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muut sopimukset on arvostettu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.

7 Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa, ei spekulatiivisesti. RAHAVIRTALASKELMA Milj.e Liiketoiminnan rahavirrat 219,1 289,8 Bruttoinvestoinnit -236,0-243,5 Luovutustulot käyttöomaisuuden myynnistä 36,3 20,9 Investointien rahavirrat -199,7-222,6 Rahavirrat ennen rahoitusta 19,4 67,2 Vieraan pääoman lisäykset/vähennykset 23,5 25,0 Maksetut osingot -37,1-35,5 Muu rahoitus -8,5-45,7 Rahoituksen rahavirrat -22,1-56,2 Rahavarojen nettomuutos -2,7 11,0

8 TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Milj.e I/2003 II/2003 III/2003 IV/ Liikevaihto Pulp & Paper 121,1 122,6 140,4 136,9 521,0 Kemwater 43,2 47,0 58,7 66,5 215,4 Paints & Coatings 105,8 126,9 122,1 84,6 439,4 Industrial Chemicals 99,4 117,1 96,9 96,4 409,8 GrowHow 343,3 288,5 262,3 311,3 1205,4 Muut mukaan lukien eliminoinnit -13,3-30,2 2,6-11,9-52,8 Yhteensä 699,5 671,9 683,0 683,8 2738,2 Liikevoitto Pulp & Paper 8,8 5,7 19,6 8,4 42,5 Kemwater 4,1 4,8 8,0 6,8 23,7 Paints & Coatings 5,9 13,7 14,8-4,7 29,7 Industrial Chemicals 7,9 12,8 8,1 10,8 39,6 GrowHow 4,6 16,1 0,2 3,9 24,8 Muut mukaan lukien eliminoinnit -0,3-8,2-4,2-3,5-16,2 Yhteensä 31,0 44,9 46,5 21,7 144,1 Rahoitustuotot ja -kulut -4,9-5,7-8,8-4,0-23,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4-0,3-1,2-1,6-2,7 Nettorahoitustuotot ja -kulut -4,5-6,0-10,0-5,6-26,1 Voitto ennen veroja 26,5 38,9 36,5 16,1 118,0 Tilikauden voitto 17,1 27,5 23,7 5,3 73,6 Tulos / osake, e 0,14 0,24 0,20 0,04 0,62

Kari Savolainen 11.2.2003 1(18)

Kari Savolainen 11.2.2003 1(18) Kari Savolainen 11.2.2003 1(18) KEMIRAN VIIME VUODEN TULOS JÄI EDELLISVUOTISESTA Lannoiteliiketoiminnan irrottaminen ei onnistunut - Liikevaihto 2 612 milj. e (2001: 2 454 milj.). - Liikevoitto 45 milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1

LIIKEVOITTO 25,1 20,7 86,8. Rahoitustuotot 0,3 0,1 0,8 Rahoituskulut -9,9-6,9-35,5-9,6-6,8-34,7 VOITTO ENNEN VEROJA 15,6 13,9 52,1 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 01.01.-31.03.2012 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 80,9 49,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 0,5 3,1 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten

Lisätiedot

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8

LIIKEVOITTO 60,1 40,7 178,3. Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,9 Rahoituskulut -9,7-9,1-38,5-9,5-9,0-37,6 VOITTO ENNEN VEROJA 50,7 31,7 140,8 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 73,6 67,9 311,5 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 1,1 0,5 1,8 Sijoitusasuntojen käyvän arvon

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma käynnistyi hyvin Kolmas neljännes: Liikevaihto kasvoi 2 % 567,2 miljoonaan euroon (558,3) valuuttakurssimuutosten suotuisan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 2 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 2,0 milj. euroa (2,1). - Katsauskauden

Lisätiedot

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2007 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) WÄRTSILÄN LIIKEVAIHTO KASVOI 2.519 MILJOONAAN EUROON. HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖKOKOUKSELLE YHTEENSÄ 1,75 EURON OSINKOA. - Liikevaihto kasvoi 2.519

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot