PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

2

3 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö Sopimus koskee kunnanvaltuuston päättämän Kirjastopalvelut palvelualueen palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan ja/tai hankkimaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. Palvelusopimuksen sisältöjä voidaan tarkentaa tilaajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 2. Tuotettavat palvelut ja sopimuksen kokonaishinta Palvelualueelle tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on Palvelun tuottaja tuottaa palvelun pääsääntöisesti itse käyttäen tukipalveluihin kuntaorganisaation omia palvelujen tuottajia. Palvelun järjestäjän suostumuksella tuottaja voi hankkia palvelun tuottamiseen tarvittavia tukipalveluja kunnan ulkopuolisilta tuottajilta. Kaikki tuottajan hankkimat ostopalvelut tulee sisältyä kokonaishintaan. Ulkopuolelta hankittujen palvelujen on täytettävä tässä sopimuksessa sovitut palvelujen laatu- ja sisältömääritykset ja palvelutuottaja on velvollinen valvomaan ja raportoimaan palvelun järjestäjälle hankittujen palvelujen laadusta, sisällöstä ja määrästä kuten omasta tuotannostaan. Palvelun tuottaja voi hankkia kunnan ulkopuolista palvelujen tuottamisen edellyttämää asiantuntija- tai järjestelyapua sopimuksen kokonaishinnan puitteissa. Tuottaja huolehtii tietojen antamisesta lakisääteisiin kirjastotoimintaa koskeviin tilastoihin ja vastaa omaa toiminta-aluettaan koskeviin kyselyihin. Tuottajan toimesta hoidetaan tilaajan talousarvion ja käyttösuunnitelman valmisteluun ja raportointiin liittyviä tehtäviä sekä asioiden valmistelua hyvinvointilautakuntaan tilaajajohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. Palvelutuotanto osallistuu tarvittaessa uuden Oulun valmisteluun ja työryhmien työskentelyyn. Uuden Oulun valmistelu on tilaajajohtoista. 3. Palvelutuoteluettelo sekä seurattavien tuotteiden määrät ja hinnat Liitteessä nro 1 on lueteltu palvelualueelle sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelut, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset menot sekä pääomakulut (poistot ja sisäinen korko), joista on vähennetty tuottajan saama palvelun käyttäjältä perimä maksu tai korvaus. Hintaa voidaan tarkistaa, mikäli siihen on olemassa ennalta arvaamattomaan tekijään perustuva syy, johon ei ole voitu varautua ja joka on olennainen. Hinnan muutokset hyväksyy järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Puolivuosikatsauksen yhteydessä annetaan tilaajalle toteutumatiedot, joita tarvitaan seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunta voi tarvittaessa päättää muutoksista palvelualueen ostojen loppusummaan. Muutoksesta on neuvoteltava. Edellä mainitusta johtuen muutostarpeet neuvotellaan osavuosikatsauksen/puolivuosikatsauksen yhteydessä. Muutos voi merkitä myös laskutuskäytännön muuttumista, josta on sovittava palvelusopimuksen muutoksella. 4. Palvelutuotekuvaukset ja palvelujen sisältö Liitteessä nro 2 on esitetty sopimuksessa sovittujen palveluiden palvelutuotekuvaukset.

4 5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 on kirjastopalveluiden tavoitteet ja arviointi talousarviovuodelle Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja on velvollinen antamaan tilaajalle talouden seurantaraportin, jossa tuottaja esittää toteuman vakiintuneen käytännön mukaisen tuloslaskelman muodossa ja antaa kirjallisen selvityksen perusteluineen mahdollisesta yli-/alikäytöstä suhteessa 1/12 laskutukseen (kts. kohta 9). Lisäksi liitteen 2 mukaisten palvelutuotekuvausten mukaisista arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Osavuosikatsausten yhteydessä tätä palvelusopimusta voidaan tarvittaessa tarkastaa molempien osapuolten hyväksymällä tavalla. 6. Palveluiden laatu Kirjasto on aikaansa seuraava ja asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa toimiva virkistys-, oppimis-, kulttuuri ja tietopalvelukeskus, joka tarjoaa asiakkailleen ihmisläheistä ja ammattitaitoista kirjastopalvelua asianmukaisissa kirjastotiloissa sekä riittävää ja ajan tasalla olevaa kirjastoaineistoa. Kirjastopalvelut ovat kaikkien helposti saavutettavissa. Kiimingin alueella kirjastopalvelua tarjotaan Kiimingin kirkonkylän ja Jäälin kirjastoissa. Pääkirjasto on avoinna talvikautena , Ma To 12 20, Pe 10 18, La lehtisali avataan Ma Pe klo 10. Kesäkautena Ma To 12-19, Pe Jäälin kirjasto on avoinna talvikautena , Ma - To 12-19, Pe Kesäkautena Ma, Ti, To 12-19, Ke, Pe Arkipyhien aattoina kirjastot ovat avoinna Kirjastotoimenjohtaja voi muuttaa aukioloja pakottavista syistä, joista ilmoitetaan tilaajalle. Kirjastot voidaan sulkea kerran vuodessa yhtenä päivänä OUTI- kirjastojen koulutuspäivän aikana, johon osallistuu koko henkilökunta. Mahdollisesta sulkemisesta kesällä päättää kirjastotoimenjohtaja. Kirjastopalveluita kehitetään kirjastoselvityksen 2010 mukaisin toimenpitein, painopisteenä lapset ja nuoret. Kunnan sisäistä yhteistoimintaa lisätään kirjastojen, koulujen, varhaiskasvatuksen ja kulttuurin kanssa. Lastenkirjastotyötä kehitetään yhdessä koulujen, esikoulun ja päivähoidon kanssa. Kirjastopalvelut tukevat kouluja opetussuunnitelman mukaiseen koulukirjaston käyttöön. Rajapintaa kirjastopalvelujen ja kulttuuripalvelujen tarjoamien tilaisuuksien välillä tarkistetaan ja yhteistyötä tiivistetään. Kirjastolla voidaan järjestää pienimuotoisia musiikin opiskelijoiden konsertteja ym. tapahtumia. OUTI- kirjastoyhteistyötä kehitetään ja yhteisiä, pienimuotoisia, kulttuuritapahtumia järjestetään säännöllisesti yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Osallistutaan Kirjatalkoot- hankkeeseen. 7. Asiakasmaksut Kirjaston peruspalvelut ovat lakisääteisesti asiakkaille maksuttomia. Muiden kuin peruspalvelujen asiakasmaksujen perusteista ja tasosta päättää järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä huolehtii tuottaja. Laskutetut asiakasmaksut kirjataan tuottajan tuloksi ja johtokunnan poistamat maksut kirjataan tuottajan kuluksi. Tuottaja voi määrätä maksuja muihin kuin kirjaston peruspalveluihin, mutta päätetyistä maksuista on ilmoitettava järjestämisvastuussa olevalle lautakunnalle. Liitteessä nro 4 on eritelty kirjastossa perittävät maksut. 8. Palvelun yli- ja alikäyttö Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua huomattavasti enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. Tuotteen hintaa tarkistetaan järjestäjän ja tuottajan välillä seuraavasti sovituilla periaatteilla. 8.1 Oma toiminta Mahdollisesta yli- ja alikäytöstä tulee välittömästi tilanteen syntyessä informoida tilaajaa. Palvelujen ylikäyttö tulee aina perustella ja ylikäytöstä sopia osavuosikatsausten yhteydessä, jolloin palvelusopimusta tulee tarkistaa suhteessa mahdolliseen ali- ja ylikäyttöön. Tuotantomäärän ylityksestä järjestäjä korvaa tuottajalle vain ylituotannosta aiheutuneet välittömät lisäkulut. Vastaavasti tuotantomäärän alittuessa järjestäjä korvaa käyttämättä jääneestä ja varatusta kapasiteetista tuottajalle jääneet tuotannon perusvalmiuskulut.

5 Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. Palvelusopimuksen toteutumista seurataan säännöllisissä tapaamisissa. 8.2 Ostopalvelut, avustukset ja muut läpilaskutettavat erät Mikäli järjestäjän on kuntalaisten palvelutarpeista johtuen järjestettävä arvioitua enemmän ostopalveluita tai myönnettävä avustuksia, korvaa järjestäjä täysimääräisesti yhteisesti sovitut ostopalvelujen/avustusten ylitykset. Ostopalvelujen/avustusten käytön jäädessä alle arvioidun korvaa järjestäjä tuottajalle vain toteutuneet kulut. 8.3 Seuranta Palvelun yli- tai alikäyttöä arvioidaan vähintään kolmannesvuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin yhteydessä, jonka perusteella järjestäjä ja tuottaja tarkistavat palvelusopimuksen sisältöä sovitun kokonaishinnan puitteissa. 8.4 Järjestäjän ja tuottajan erikseen sopimat ehdot yli- ja alikäyttötilanteisiin 9. Seuranta ja raportointi Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden arvioinnista tuottaja tekee seurantaraportin järjestäjälle kolmannesvuosittain (kts. kohta 5). Tuottaja toimittaa järjestäjälle sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden arvioitu määrä, yksikköhinta ja laskun loppusumma. Laskutus tapahtuu tasaerinä; kunakin kuukautena laskutetaan 1/12 osa sovitusta kokonaissummasta. Lasku yksilöidään niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot lautakunnan kustannuspaikalle ja vastaavasti tulot voidaan kohdentaa tuottajan kustannuspaikalle ja tuotteille. 10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta ja viranomaistehtävien jakautuminen Kunnanjohtaja vastaa toimintasäännön mukaisesti palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Tilaajajohtaja vastaa sivistyslautakunnan tehtäväalueiden palveluiden yhteensovittamisesta ja strategisesta kehittämisestä sekä yhteistyöstä tilaaja- ja tuottajaorganisaation kesken kyseisten tehtäväalueiden osalta. Tilaajajohtaja voi kutsua koolle palvelutuottajan tehtäväalueen johtoa ja henkilöstöä neuvotteluun palveluiden suunnittelua, kehittämistä, raportointia yms. varten. Järjestäjä on velvollinen informoimaan tuottajaa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin. Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy toimivaltansa puitteissa tilaajajohtaja ja palvelujohtaja. Huomattavat muutokset hyväksyy hyvinvointilautakunta ja palvelujohtokunta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus. Palvelusopimus on käsitelty Kokouspvm lautakunnassa johtokunnassa Päiväys ja allekirjoitukset lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Liitteet nro 1 :Palvelutuoteluettelo nro 2: Palvelutuotekuvaukset nro 3: Kirjastopalvelun tavoitteet ja arviointi nro 4: Kiimingin kunnankirjaston perimät maksut

6

7 Liite 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 HYVINVOINTILAUTAKUNTA KIRJASTOPALVELUT TUO- TE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. KIRJASTON PERUSPALVELUT Kirjastopalv , KOKOELMAPALVELUT Kirjastopalv , TIETOYHTEISKUNTAPALVELUT Kirjastopalv , OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ

8 Liite 2 PALVELUTUOTEKUVAUKSET 1. Palvelutuotteen nimi Kirjaston peruspalvelut 2. Asiakaskohderyhmä Kirjaston käyttäjät 3. Palvelun tavoite (millaisia vaikutuksia halutaan saada aikaan asiakkaiden tilassa tai tilanteessa) 4. Palvelun sisältö Toiminnot konkreettisella tasolla (Palvelun kulun tai prosessin hahmottaminen auttaa sisällön täsmentämisessä) 5. Palvelun toteuttamiseen tarvittava välillinen työpanos (kirjaaminen, tilastointi, suunnittelu, valmistelutyö ym.) Erittele tiettyyn palvelutuotteeseen liittyvä ja muu 6. Palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, toiminta, tilat) Yhtäläiset mahdollisuudet kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen sekä elinikäiseen oppimiseen asiakaspalvelu, tietopalvelu toimipisteiden aukiolo-aikojen toteuttaminen kirjastoaineiston lainaus- ja palautus asiakkailta palautuneen kirjastoaineiston järjestäminen koulujen, päiväkotien ja kirjaston välinen yhteistyö kirja- ja taidenäyttelyiden järjestäminen satutuokioiden järjestäminen tiedottaminen, www-sivujen ylläpito kokoontumistilojen välitys Tukipalveluilta palvelusopimuksella hankittavat taloushallintopalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tiedonhallinta- ja toimistopalvelut, kiinteistöpalvelut, vahtimestaripalvelut sekä puhtauspalvelut. Henkilöstö laskennall. osuus 4 kirjastonhoitajan htv:stä laskennall. osuus 4 kirjastovirkailjan htv:stä laskennall. osuus 1 kirjastotoimenj. htv:stä riittävät ja viihtyisät tilat 7. Keskeiset/erityiset laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAA- DUKAS (liittyen esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) hyvä asiakastyytyväisyys kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö monipuolinen kirjastoaineisto riittävät aukioloajat henkilöstöresurssiin suhteutettuna 8. Palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) 9. Muut palvelutuotteeseen liittyvät tekijät fyysiset kirjastokäynnit toimipisteittäin aukiolotunnit Talouden tasapainottaminen Pääkirjaston ja Jäälin kirjaston välisten aineiston kuljetuskertojen määrää vähennetty Kirjaston peruspalvelut prosessia tehostetaan järjestämällä kampanja sähköisen asioinnin puolesta

9 1. Palvelutuotteen nimi Kokoelmapalvelut 2. Asiakaskohderyhmä Kirjaston käyttäjät 3. Palvelun tavoite (millaisia vaikutuksia halutaan saada aikaan asiakkaiden tilassa tai tilanteessa) Yhtäläiset mahdollisuudet kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen sekä tietojen ja taitojen kehittämiseen 4. Palvelun sisältö Toiminnot konkreettisella tasolla (Palvelun kulun tai prosessin hahmottaminen auttaa sisällön täsmentämisessä) aineiston esilletuonti uuden aineiston valinta, tilaaminen, luettelointi ja asiakaskäyttöön saattaminen kokoelman hoito: kirjastoaineiston tarkistus, korjaus ja poistot, kotiseutukokoelman ylläpito muut ydintoimintaa tukevat materiaali hankinnat 5. Palvelun toteuttamiseen tarvittava välillinen työpanos (kirjaaminen, tilastointi, suunnittelu, valmistelutyö ym.) Erittele tiettyyn palvelutuotteeseen liittyvä ja muu Tukipalveluilta palvelusopimuksella hankittavat taloushallintopalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tiedonhallinta- ja toimistopalvelut, kiinteistöpalvelut, vahtimestaripalvelut sekä puhtauspalvelut. 6. Palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, toiminta, tilat) Henkilöstö laskennall. osuus 4 kirjastonhoitajan htv:stä laskennall. osuus 4 kirjastovirkailjan htv:stä laskennall. osuus 1 kirjastotoimenj. htv:stä Aineisto uusiutuva ja kuntalaisten tarpeisiin vastaava kirjastoaineisto riittävät ja tarkoituksenmukaiset toimintavälineet ja tarvikkeet toiminnan järjestämiseen 7. Keskeiset/erityiset laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAA- DUKAS (liittyen esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) 8. Palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) kattava kokoelma kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö hyvä asiakastyytyväisyys kokoelmiin kokoelmat / asukasluku kokonaislainaus toimipisteittäin 9. Muut palvelutuotteeseen liittyvät tekijät 1. Palvelutuotteen nimi Tietoyhteiskuntapalvelut

10 2. Asiakaskohderyhmä Kirjaston käyttäjät 3. Palvelun tavoite (millaisia vaikutuksia halutaan saada aikaan asiakkaiden tilassa tai tilanteessa) 4. Palvelun sisältö Toiminnot konkreettisella tasolla (Palvelun kulun tai prosessin hahmottaminen auttaa sisällön täsmentämisessä) Yhtäläiset mahdollisuudet kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. verkkopalvelut asiakastyöasemien käyttö kirjastojärjestelmä It-laitteet ja ohjelmistot seudullinen kirjastopalvelujen kehittäminen 5. Palvelun toteuttamiseen tarvittava välillinen työpanos (kirjaaminen, tilastointi, suunnittelu, valmistelutyö ym.) Erittele tiettyyn palvelutuotteeseen liittyvä ja muu Tukipalveluilta palvelusopimuksella hankittavat taloushallintopalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, tiedonhallinta- ja toimistopalvelut, kiinteistöpalvelut, vahtimestaripalvelut sekä puhtauspalvelut. 6. Palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, toiminta, tilat) Henkilöstö laskennall. osuus 4 kirjastonhoitajan htv:stä laskennall. osuus 4 kirjastovirkailjan htv:stä laskennall. osuus 1 kirjastotoimenj. htv:stä Tilat sijainniltaan keskeiset, riittävät ja viihtyisät tilat Irtaimisto ja laitteisto riittävät ja tarkoituksenmukaiset toimintavälineet 7. Keskeiset/erityiset laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAA- DUKAS (liittyen esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) 8. Palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) 9. Muut palvelutuotteeseen liittyvät tekijät toimipisteen keskeinen sijainti riittävät aukioloajat asiakaspalvelutaitoinen ja osaava henkilöstö verkkokäynnit

11 Liite 3 KIRJASTOPALVELUN TAVOITTEET JA ARVIOINTI NÄKÖ-KUL- MA Strateginen päämäärä 2025 ASIAKAS Vetovoi-mainen ja luonnon-läheinen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää Avaintavoite 2011 (Kriittinen menestystekijä) Laadukkaat peruspalvelut Arviointikriteeri (asia, jota seurataan) Asiakaslähtöisten perus-palveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Mittari (näyttää, miten ja mihin suuntaan toiminta kehittyy) Palvelurakenne Kokonaislainaus Tavoitetaso 2011 Kirjastoselvityksen 2010 mukainen palvelurakenteen kehittäminen Vähintään vuoden 2010 taso Fyysiset käynnit Vähintään vuoden 2010 taso Kokoelmien määrä ja laatu Kirjoja/asukas > 7.40 Lainan hinta Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Aukioloajat Vähintään vuoden 2010 taso Kuntalaisen hyvinvointi Kirjaston tapahtumat ja tilaisuudet -aineiston esilletuonti (näyttelyä/kk) Koulujen ja päivä-kotien käyntien määrä lisääntyy 2 % 3,0/kk TALOUS Vakava-rainen ja taloudel-lisesti elinvoimai-nen Kiiminki Tuloksekkuus ja vakavarai-suus Tasapainotta-misohjelman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamis-toimenpidepäätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. PROSESSI Seudulliset ja tehokkaat asiakaslähtöi-set palvelu-prosessit Palveluraken-teita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tulokselli-suuden lisäämiseksi Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Kehittämistoi-menpiteet ja arviointi Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Toteutuneet kehittämistoimen-piteet Nykytila-analyysi Kirjastoselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet (2011) Kts. keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella

12 HENKILÖSTÖ Osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka on mitoitettu oikein suhteessa tuotettaviin palveluihin Suunnitelmallinen henkilös-töpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun Tehtävien edellyttämä koulutus Työpanos Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset koulutukset) Sairauspoissaolo-päivien määrä (pv/henkilö/vuosi) 2 pv/ henkilötyövuosi Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv/henkilö/vuosi Uuden Oulun valmistelu-prosessista tiedottaminen Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutos-prosessista Asian käsittely henkilöstö-kokouksissa Säännöllinen käsittely Siva-joryssa, ja kirjaston henkilöstö-kokouksissa Liite 4

13 KIIMINGIN KUNNANKIRJASTON PERIMÄT MAKSUT ALKAEN - varausmaksu/nide 0,50 - uusi kortti kadonneen/turmeltuneen tilalle 3,00-1. palautuskehoitus 7 pv eräpäivästä, 2,00 jonka jälkeen lasku 30 pv eräpäivästä - valokopio/valotus 0,20 - tulosteet/sivu/mustavalkoinen 0,20 - tulosteet/sivu/värillinen 1,00 - kopiokalvo 0,20 - muovikassi 0,20 - kuljetusmaksu/nide (ei koske OUTI-lainaa) 1,00 - OUTI-kangaskassi 2,00 -laskutetun aineiston perimiskulut 4,00 Kirjastokäytöstä poistetun aineiston myynti - aikuisten kirjat 1,00 - lasten- ja nuortenkirjat 1,00 - aikakauslehdet / kpl 0,50 - aikakauslehdet / vuosikerta 2,00 - kaukolainamaksut peritään asiakkaalta lähettäjäkirjaston laskutuksen mukaan. - muilta kuin OUTI-kirjastoilta ja OMK-kirjastolta perittävä kaukolainamaksu 5,00 Maksut sisältävät 22%:n alv:n. Lainauskieltoraja on 6. Palauttamattoman ja turmeltuneen aineiston korvaushinnat: Palauttamattoman aineiston korvaushinta saadaan kirjaston tietokannasta. Hinta voidaan myös arvioida käyttäen hyväksi vanhan aineiston hintaoppaita, uuden aineiston hintoja tai asiantuntijoita. Korvaushinnan määräytymisessä ei huomioida lainauskertoja eikä aineiston kuntoa. Turmeltuneen aineiston korvaushinnan määräytymisessä voidaan ottaa huomioon aineiston kunto ennen turmeltumista. Turmeltunut korvattu aineisto luovutetaan asiakkaalle kirjaston harkinnan mukaan. Aineiston korvausvelvoite koskee kaikkea kirjastoaineistoa, myös jos osa aineistosta jää palauttamatta tai on turmeltunut. Hoitamaton lasku siirtyy perintään.

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t): PALVELUSOPIMUS 2008 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 Aikuisväestön lautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot