PERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta PERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet: JÄRJESTÄMISVASTUUSSA OLEVA (tilaaja) Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalvelulautakunta Osoite: Mariankatu 16 20, KOKKOLA Peruspalveluiden järjestämisestä vastaavana: Tilaajajohtaja Minna Korkiakoski ENSISIJAINEN PALVELUTUOTANTO (tuotanto I) Perhon kunta Osoite: PL 20, PERHO y-tunnus Kunnanjohtaja Ari Kinnunen Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja Seija Kinnunen TÄYDENTÄVÄ PALVELUTUOTANTO (tuotanto II) Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalvelulautakunta (Peruspalveluliikelaitos) Osoite: Mariankatu 16 20, KOKKOLA Peruspalveluiden tuottamisesta vastaavana: Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

2 2. Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella sovitaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvan kunnan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän järjestämisvastuulle siirtämien peruspalveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Palveluiden järjestämisestä vastaa peruspalvelulautakunta. Peruspalvelulautakunta vastaa pääsääntöisesti myös palveluiden tuottamisesta omana tuotantona tai ostopalveluna yhteistoiminta-alueella. Perhon kunnan osalta palvelut tuotetaan kuitenkin ensisijaisesti Perhon kunnan tuottamana palveluna, jonka peruspalvelulautakunta ostaa voidakseen toteuttaa järjestämisvastuun. Täydentävinä palveluina käytetään peruspalveluliikelaitoksen tuottamia palveluja, joista sovitaan tarkemmin tässä sopimuksessa. Palvelusopimuksessa kunta (Perho) voi lisäksi määritellä ne erityiset palvelunjärjestämisen laatua, määrää ja järjestämispaikkaa koskevat ehdot, joiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin kunta sitoutuu kuntansa asukkaiden osalta peruspalvelulautakunnan päättämän ensisijaisen järjestämistason lisäksi. 3. Sopimukseen sisältyvät palvelut Peruspalvelut jakautuvat seuraaviin palvelukokonaisuuksiin: a. Perheiden tukemisen palvelut b. Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut c. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut d. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen e. Tukipalvelut f. Hallinto ja johtaminen 4. Kustannusten jakautuminen Palvelukokonaisuuksien a, b ja c palvelut tuottaa ensisijaisesti Perhon kunta. Perhon kunnan talousarviossa on varauduttu kyseisten palveluiden tuotannosta aiheutuviin kustannuksiin. Peruspalvelulautakunnan budjetissa on varattu määräraha kyseisten palveluiden ostoon. Palvelun tuottaja voi hankkia oman toiminnan tuotteisiin sisältyviä palveluja ja muita erikseen sovittavia palveluja ostopalveluna alihankintasopimuksina ja ne sisältyvät kokonaishintaan. Kunta rahoittaa palvelusopimuksen mukaiset palvelut ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi kunta on velvollinen rahoittamaan ne kuntalaisille järjestetyt palvelut, joiden järjestäminen katsotaan palvelussopimuksen sisällöstä riippumatta välttämättömäksi peruspalveluiden järjestämisvastuun toteuttamiseksi ja lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi kaikille yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille.

3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (d.) palvelukokonaisuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa yhteistoiminta-alueen kunnille. Laskentaperusteena käytetään toimintavuotta edeltävän vuoden mukaista tietoa. Peruspalvelulautakunnan hyväksymien projektien kustannukset jaetaan ensisijaisesti asukasluvun ja tarvittaessa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tukipalveluiden (e.) kustannukset sisältyvät Perhon kunnan tuotantokustannuksiin. Talous- ja toimistopalvelujen kustannukset jaetaan peruspalveluiden toimialan osalta kuntien peruspalveluihin käyttämien kokonaismenojen suhteessa, josta on vähennetty ulkopuoliset ostopalvelut. Perhon kunta ei kuitenkaan osallistu henkilöstöhallinnon kustannuksiin eikä taloushallinnon kustannuksiin siltä osin kuin kustannukset johtuvat ostolaskujen käsittelystä. Tietohallinnon ohjelmistopalvelujen (yhteisessä käytössä olevat ohjelmistot) kustannukset jaetaan työasemien mukaisessa suhteessa laskutuksen mukaisesti. Palveluja voidaan hankkia myös kunnalta ostopalveluna erillisen sopimuksen mukaisesti. Hallinnon ja johtamisen kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa yhteistoiminta-alueen kunnille. Laskentaperusteena käytetään toimintavuotta edeltävän vuoden mukaista tietoa. Hallinnon ja johtamisen kustannuksiin sisällytetään tilaajajohtajan, peruspalvelujohtajan sekä palvelujohtajien palkka- ym. toimintamenot, omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja peruspalvelulautakunnan toimintamenot sekä tulosyksikköjohtajien palkkauskustannuksista siltä osin kuin ne kohdistuvat tulosyksikön toiminnan kehittämistehtävään, jossa Perhon työntekijät ovat mukana (tulosyksikköjohdon kustannus Perhon kunnalle ). Aiheuttamisperiaatteen mukaisen kustannustenjakoperiaatteen tarkemmasta soveltamisesta päätetään tarvittaessa peruspalvelulautakunnassa. 5. Palveluluettelo, määrä ja hinta Budjetoidut palvelut tuotetaan Perhon omana tuotantona ja alihankintasopimuksilla ostopalveluna, mikäli myöhemmin tässä sopimuksessa ei ole erikseen muuta todettu. Tällöin kyseessä on palvelu, jonka peruspalvelulautakunta palveluna järjestäjänä ostaa Perhon kuntalaisille peruspalvelulautakunnalta. Sopimuskauden kunnan maksama kokonaishinta tehtäväalueittain ilman asiakasmaksuja ja myyntituottoja Perhon budjetin mukaisesti: a. Perheiden tukemisen palvelut Neuvola Sosiaalityö Vammaistyö Psykososiaaliset palvelut

4 Edellä mainituista palveluista tilaaja hankkii peruspalveluliikelaitokselta seuraavat palvelut (tuotanto II): kasvatus- ja perheneuvolapalvelut sosiaalityöntekijä palveluiden turvaaminen erityistilanteissa b. Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Omaishoito Kotihoito Palveluasuminen ja laitoshoito c. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Avoterveydenhoito Vuodeosastohoito Suun terveydenhoito Kuntoutus työterveyshoito Edellä mainituista palveluista tilaaja hankkii peruspalveluliikelaitokselta seuraavat palvelut (tuotanto II): vuodeosastopalvelut Ensisijaisena päivystyspisteenä on yhteispäivystys keskussairaalassa, tämän lisäksi päivystysmahdollisuus myös Tunkkarilla oikomishoidot skopiat ja EKG-rasitustutkimukset (käytetään Jytan voimassaolevia ostopalvelusopimuksia) päivystysluonteisten hammashoitopalveluiden turvaaminen loma-aikoina d. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Jyta-alueen kokonaiskustannus asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista (kehittämispäällikön toimintakulut); arvio lautakunnan hyväksymät projektit aiheuttamisperiaatteen/ asukasluvun mukaisesti e. Tukipalvelut

5 Keskitetyt talous- ja toimistopalvelut sekä tietohallinnon ohjelmistopalvelut (ei henkilöstöhallinnon kustannuksia eikä taloushallinnon kustannuksia siltä osin kuin ne muodostuvat ostolaskujen käsittelystä) f. Hallinto ja johtaminen asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluliikelaitoksen talousarviossa vuodelle 2009 Perhon kunnalle peruspalveluihin kohdistettavaksi arvioitu kokonaiskustannus on (Perhon oma tuotanto) ja kokonaissumma sisältäen arvioidut Jytan hallinnon kustannukset yhteensä Sopimuksen liitteenä on suoritteisiin perustuva arvioerittely järjestettävien palveluiden määrästä. Sopimuskauden aikana lähtökohta on palvelutason säilyttäminen vuoden 2008 tason mukaisena, mikäli asiasta ei toimeksiantajakunnan kanssa muuta sovita. 1 Kunnan edellyttämät toiminnan painopisteet ja laatu- ja määräkriteerit Hoitoketjun toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Niiden palveluiden osalta, joita Perhon kunta ei tuota omana tuotantonaan, on ensisijaisesti käytettävä oman yhteistoiminta-alueen tuottamia palveluita. Yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta ostettavia palveluita käytetään vasta, mikäli se hoitoketjun toimivuuden kannalta katsotaan välttämättömäksi. Vuodeosastopalvelut ostetaan ensisijassa Tunkkarin vuodeosastolta 5.2 Kunnan edellyttämät palvelut ja palveluiden järjestämistapaa koskevat erityisehdot, jotka poikkeavat järjestämisvastuussa olevan palveluntuottajan päättämästä ensisijaisesta palvelun järjestämistavasta ja palvelutasosta Irtain omaisuus jää Perhon kunnan omistukseen. Perhon kunnan tuotanto järjestetään kunnan omistamissa tai vuokraamissa tiloissa. 6. Laatumääritteet Palvelujen laatu perustuu seuraaviin tekijöihin:

6 Palvelusopimukseen kirjatut laadun ja palvelutason kuntakohtaiset määritteet Hyväksytty palvelusuunnitelma Sosiaali-ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt palvelujen järjestämistä koskevat määräajat Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteet Valtakunnalliset laatusuositukset Liikelaitoksen toiminnalle laadittava laatujärjestelmä 7. Sopimuksen toteutumisen seuranta ja raportointi sekä kuntalaskutus Palvelun käyttöä, laatua ja taloudellisuutta arvioidaan kuukausittain tilaajajohtajan ja peruspalvelujohtajan välisissä neuvotteluissa Jytan tuotannon osalta sekä neljännesvuosittain tilaajajohtajan ja Perhon kunnan tuotannosta vastaavan tahon kesken. Perhon kunnan tuottaman palvelun tulee sisällöltään vastata vähintään peruspalvelulautakunnan linjauksen ja Jyta liikelaitoksen tuotannon mukaista tasoa. Perhon tuottaman palvelun sisällön laadun toteamiseksi arvioinnissa voidaan tarvittaessa käyttää asiantuntijoina liikelaitoksen peruspalvelujohtajaa, palvelujohtajia ja tulosyksikköjohtajia. Viime kädessä palvelun tuotannon laadun, määrän riittävyyden ja taloudellisuuden tason arvioi järjestämisvastuussa oleva peruspalvelulautakunta. Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden toteutumisesta Perhon kunta palvelun tuottajana tekee seurantaraportin järjestämisvastuussa olevalle peruspalvelulautakunnalle puolivuosittain. Liikelaitoksen tuotanto II laatii vastaavan selvityksen peruspalvelulautakunnalle ja yhteistoiminta-alueen kunnille kunnan osavuotiskatsauksen yhteydessä puolivuosittain. Omistajan ja tilaajan edustajalle toimitetaan raportit liikelaitoksen tuotannossa muodostuneista kustannuksista ja niiden perusteista kuukausittain. Palvelun tuottaja toimittaa palvelun järjestäjälle kuukauden 10. päivään mennessä kuntalaskutusta varten laskutustiedot, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Lasku tulee olla yksilöity niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yhteistoiminta-alueen kunnille. Järjestäjä lähettää yhteistoiminta-alueen kuntiin laskun kuukausittain siten, että kunkin kuukauden 5. ja 15. päivänä erääntyvissä laskuissa laskutetaan budjetointiin perustuva ennakkomaksu ( puolet 1/12 osa) ja kuukauden 15. päivänä erääntyvässä laskutetaan ennakon lisäksi käyttöön perustuva tasauslasku kuntayhtymän hallituksessa hyväksyttyjen laskutuskausien mukaisesti. Edellä esitettyjen raportointia ja kuntakohtaisen laskutuksen määräytymistä koskevien järjestelyjen toimeenpanossa noudatetaan siirtymäaikaa, joka kestää toiminnan käynnistymisestä lukien kaksi vuotta. Vuoden 2009 kustannukset laskutetaan kuukausittain talousarvion toteutuman perusteella ja kuntakohtaiset aiheuttamisperiaatteeseen perustuvat tiedot tasataan yksikkökohtaisiksi todellisiksi

7 kustannuksiksi mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin tilinpäätösvaiheessa. Perhon kunnan osalta K-P erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän laskuttamassa kuntalaskutuksen ennakkomaksuissa laskutetaan ainoastaan hallinnosta ja asukaslukuun perustuvista kustannuksista johtuvat menoerät. Effican ja ProConsonan kautta laskutettavat asiakasmaksut tulevat kuntayhtymän tilille, josta ne hyvitetään Perhon kunnalle kuukausittain. Toimeentulotuen maksut myönnetään kuntayhtymän varoista ja peritään toteutuman mukaisesti Perhon kunnalta kuukausittain. Kunnille myönnettävät toimeentulotuen valtionosuudet tilitetään kuntayhtymälle. Toimeentulotuen myöntämistä koskeva vuosi-ilmoitus tehdään yhteistyössä kuntayhtymän ja kunnan kanssa ja ilmoituksen allekirjoittaa kunta. Valtiokonttorin myöntämät korvaukset tilitetään hakemuksesta suoraan Perhon kunnalle. Perhon kunnan tuottamasta palvelutuotannosta aiheutuvat kustannukset (ostona / myyntinä peruspalvelulautakunnan kirjanpidossa, myyntinä / ostona Perhon kunnan kirjanpidossa) laskutetaan kirjanpidollisina erinä kolmannesvuosittain. Sisäinen valvonta Jyta valvoo päätösten sisällön oikeellisuutta. Henkilöstöhallinnon osalta valvonta on kunnalla. 8. Sopimus- ja omistajaohjaus - yhteistoiminta Tuotannosta vastaava taho ei voi yksipuolisesti muuttaa tässä sopimuksessa sovittujen palvelujen sisältöä, rakennetta, laatua tai palvelumääriä. Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy järjestäjän puolesta tilaajajohtaja ja huomattavat muutokset hyväksyy peruspalvelulautakunta. Asiassa kuullaan omistaja-ohjauksen neuvottelukuntaa tai yksittäisen kunnan kunnanjohtajaa. Tuottajan on sovittava muutoksista järjestäjän kanssa ennen toimeenpanoa. Tarvittaessa palvelusopimusta voidaan tarkistaa vuoden aikana. Henkilöstötilanteen muuttuessa merkittävästi, neuvotellaan järjestämisvastuussa olevan peruspalvelulautakunnan kanssa mahdollisesta palvelujen järjestämistavan uudistamisesta ennen kuin rekrytointia aloitetaan. Neuvotteluvelvoite koskee erityisesti tilanteita, joissa katsotaan olevan mahdollisuus palvelujen järjestämistavan uudelleen organisoinnille. 9. Sopimuksen voimassaoloaika ja erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimus on voimassa Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asian osalta Vaasan hallinto-oikeudessa ja sopimusriita-asian osalta Kokkolan käräjäoikeudessa.

8 Kokkolassa xx.xx.2009 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ PERUSPALVELULAUTAKUNTA Minna Korkiakoski Tilaajajohtaja PERHON KUNTA Ari Kinnunen Kunnanjohtaja Seija Kinnunen hallinto- ja sivistystoimenjohtaja KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ PERUSPALVELULAUTAKUNTA (Tuotanto II) Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalvelujohtaja

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja-

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 1. Mänttä-Vilppulan kaupunki (jäljempänä Mänttä-Vilppula, Tilaaja, Osapuoli) Seppälän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t): PALVELUSOPIMUS 2008 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS RANTASALMEN HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimuksen osapuolet 1 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskussairaalantie 6 57170 Savonlinna (jäljempänä Tilaaja ) 2

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris 1 Vammaisfoorumi ry LAUSUNTO Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Lausuntopyyntö kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Liite 6 Perusturvalautakunta 17.12.2013 154 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2014 Säädösperusta

Lisätiedot

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa Konsernihallinto OHJE 1 (3) 29.11.2006 KKA:2723/003/2006 Tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset SOPIMUSOHJAUKSEN PERIAATTEET JA SOPIMUSMALLI SISÄISESSÄ TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Kaupunki siirtyy vuoden

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot