PALVELUSOPIMUS Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):"

Transkriptio

1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t): Apulaiskaupunginjohtaja Jorma kilpeläinen Tilaaja-asiantuntija Kari Paunonen Palvelun tuottaja: JÄMSÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastuuhenkilö(t): Vanhustyön johtaja Anne Lyysaari 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimus koskee kunnanvaltuuston päättämän Vanhusten palvelut tulosalueen palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva SoTe-tilaajalautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan ja/tai hankkimaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut sopimuskaudella Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palvelui-

2 (5) den järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. 2. Tuotettavat palvelut ja sopimuksen kokonaishinta Tulosalueelle tuotettujen palvelujen arvonlisäveroton kokonaishinta sopimuskaudella on Tästä Jämsän kaupungin osuus on M ja Kuhmoisten kunnan osuus M Palvelun tuottaja tuottaa palvelun pääsääntöisesti itse käyttäen tukipalveluihin kuntaorganisaation omia palvelujen tuottajia. Palvelun tuottaja voi 1) hankkia tilatun palvelun kokonaisuudessaan/osittain kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta tilaajan vahvistamien puitesopimusten rajoissa, 2) hankkia tilatun palvelun tuottamisessa välttämättömiä tukipalveluja kaupungin ulkopuoliselta palvelutuottajalta tämän sopimuksen liitteenä nro 1 olevan palvelujen hankintasuunnitelman mukaisesti. Ulkopuoliset ostot on toteutettava sopimuksen kokonaishinnan puitteissa. Ulkopuolelta hankittujen palveluiden on täytettävä tässä sopimuksessa sovitut palveluiden laatu- ja sisältömääritykset ja palveluntuottaja on velvollinen valvomaan ja raportoimaan palvelun tilaajalle hankittujen palveluiden laadusta, sisällöstä ja määrästä kuten omasta tuotannostaan. Tuottaja huolehtii tietojen antamisesta omalta osaltaan vanhusten palveluja koskeviin tilastoihin ja vastaa omaa tulosaluettaan koskeviin, tuottajan toimintaa koskeviin kyselyihin. Tuottaja huolehtii tietojen antamisesta tilaajalle tilastointiin, raportointiin, talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun sekä lautakuntien valmisteluun liittyviin tehtäviin. Tuotanto osallistuu asioiden lautakuntavalmisteluun tilaajan kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. 3. Palvelujen hankintasuunnitelma, joka sisältää seurattavien tuotteiden määrät ja hinnat Liitteessä nro 1 on lueteltu palvelualueella sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelut, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset menot, kaupungin sisäiset vyörytyserät sekä pääomakulut (poistot ja sisäinen korko). Muista tuotantomäärien muutoksista neuvotellaan tilaajan kanssa. Sopimuksen hinnanmuutokset hyväksyy järjestämisvastuussa oleva SoTe-tilaajalautakunta. Palvelujenhankintasuunnitelmaan (Excel-taulukko) kirjataan kommentteina tai linkkeinä tarpeellisia lisätietoja. Muutostarpeet neuvotellaan neljännesvuosikatsausten yhteydessä. Muutos voi merkitä myös laskutuskäytännön muuttumista, josta on sovittava palvelusopimuksen muutoksella. Muutos laskutuskäytännöissä sovitaan erikseen. Puolivuosikatsauksen yhteydessä annetaan tilaajalle toteutumatiedot, joita tarvitaan seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. 4. Palvelutuotekuvaukset ja palvelujen sisältö Liitteessä nro 2 on esitetty sopimuksessa sovittujen palveluiden palvelutuotekuvaukset, joita kehitetään vuosittain tilaajan ja tuottajan yhteistyönä palvelujen tuotteistuksen kehittymisen mukaisesti. 5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Talousarviossa valtuusto on päättänyt tulosalueen arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 esitetään Talousarvio 2011 kirjan mukaiset Vanhusten palvelujen tavoitteet ja arviointi talousarviovuodelle Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella neljännesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan toisen kuu-

3 (5) kauden 15. päivään mennessä (1. neljännes mennessä) jne. Tässä yhteydessä tuottaja antaa selvityksen perusteluineen mahdollisesta palveluiden yli- /alikäytöstä. Tuottajan omasta toiminnastaan tekemistä arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä (mm. asiakastyytyväisyyskyselyt). Muista raporteista palvelujohtaja ja tilaajajohtaja/tilaaja-asiantuntija sopivat erikseen. Raportointia kehitetään yhteistyössä vuoden 2011 aikana palvelemaan sekä tilaajan että tuotannon tarpeita. 6. Palveluiden laatu Vanhusten palvelut tulee toteuttaa alan lainsäädännön, asetusten, valtakunnallisten suunnitelmien ja laatusuositusten sekä STM:n ohjeistuksen ja yleiskirjeiden edellyttämällä tavalla. Vanhusten palvelut tuotetaan kaupunginvaltuuston vahvistaman, voimassa olevan vanhustenhuollon strategian mukaisesti. Palveluiden laadulle asetetaan tässä sopimuksessa seuraavat kriteerit: lakisääteisiä palvelun saatavuuden määräaikoja noudatetaan ja tarvittaessa niiden toteuttamisen ongelmat ratkaistaan yhdessä tilaajan kanssa. Henkilöstömitoituksissa noudatetaan STM:n laatusuositusta. Tuottaja toteuttaa em. mittaamisen ja dokumentoinnin toimintavuoden aikana ja toimittaa tulokset tilaajan käyttöön lähinnä dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Palveluprosessien kuvausta jatketaan ja palvelukuvauksia tarkennetaan. Vanhusten palvelut järjestetään kolmella tulosyksiköllä; vanhusten avohoito, vanhusten laitoshoito ja yhteiset vanhusten palvelut. Tuottaja (vanhusten palvelujen tulosalue) kuvaa tarkemmin mm. Lähipalveluina tuotetaan. Keskitettyinä palveluina. Ym. kuvausta! 7. Asiakasmaksut Asiakasmaksujen perusteista ja tasosta päättää järjestämisvastuussa oleva SoTe-tilaajalautakunta. Asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä huolehtii tuottaja oman tuotannon ja ostopalvelujen osalta. Laskutetut oman tuotannon asiakasmaksut kirjataan tuottajan tuloksi ja tuottajan poistamat maksut kirjataan tuottajan kuluksi. 8. Palvelun yli- ja alikäyttö Mikäli tilaajan on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustelluista syistä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tuotteiden yksikköhintaa ei tarkisteta sopimuskauden aikana. Tilaaja maksaa tuottajalle sopimuksen kokonaishinnan ylittävän osan. Tuotteen yksikköhintaa tarkistetaan tilaajan ja tuottajan välillä seuraavasti sovituilla periaatteilla, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Palvelusopimuksen toteutumista seurataan säännöllisissä tapaamisissa Oma toiminta Tilatun tuotantomäärän ylityksestä tilaaja korvaa tuottajalle vain ylituotannosta aiheutuneet välittömät lisäkulut jos asiasta on sovittu palvelusopimuksen toteutumisen seurantatapaamisissa. Vastaavasti tuotantomäärän alittuessa tilaaja ei korvaa käyttämättä jääneestä ja varatusta kapasiteetista tuottajalle mitään kuluja Ostopalvelut, avustukset ja muut läpilaskutettavat erät Mikäli tilaajan on kuntalaisten palvelutarpeista (asiakkaalla ns. subjektiivinen oikeus) johtuen järjestettävä arvioitua

4 (5) enemmän lakisääteisistä tarpeista johtuen ostopalveluita tai myönnettävä avustuksia, korvaa tilaaja täysimääräisesti yhteisesti sovitut ostopalvelujen/avustusten ylitykset. Pääsääntöisesti kate on etsittävä vahvistetusta talousarviosta yhteistyössä tilaajan kanssa. Ostopalvelujen/avustusten käytön jäädessä alle arvioidun korvaa tilaaja tuottajalle vain toteutuneet kulut Seuranta Mahdollisesta yli- ja alikäytöstä tulee tilanteen syntyessä informoida tilaajaa. Palvelun yli- tai alikäyttöä arvioidaan vähintään neljännesvuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin yhteydessä, jonka perusteella tilaaja ja tuottaja tarkistavat palvelusopimuksen sisältöä sovitun kokonaishinnan puitteissa Tilaajan ja tuottajan erikseen sopimat ehdot yli- ja alikäyttötilanteisiin Tuottaja antaa tilaajalle edellisen vuoden tilinpäätöstä, palvelujen hankintasuunnitelmaa ja muita yhteisesti sovittuja välineitä hyväksikäyttäen ennen kesää käytävissä tilausneuvotteluissa tarvittavat tiedot. 9. Seuranta ja raportointi Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden arvioinnista tuottaja tekee yhdessä tilaajan ja tuottajan kesken sovitun mallin mukaisen seurantaraportin tilaajalle neljännesvuosittain, kuten edellä on sovittu. Tuottaja toimittaa tilaajalle kutakin toimintakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, kokonaishinta ja laskun loppusumma. Lasku tulee olla yksilöity niin, että tilaaja voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot sovituille tilaajalautakunnan kustannuspaikoille ja vastaavasti tuottajalle voidaan kohdentaa laskusta saadut tulot tuottajan kustannuspaikoille. Laskutusta kehitetään koko kuntaa koskevien periaatteiden mukaisesti ja laskutuspalvelujen asiantuntemuksella. Tilaaja ja tuottaja suunnittelevat yhdessä laskupohjan. 10. Tilaajan ja tuottajan yhteistoiminta Apulaiskaupunginjohtaja vastaa toimintasäännön mukaisesti palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Apulaiskaupunginjohtaja ja tilaaja-asiantuntija vastaavat ao. lautakunnan tehtäväalueiden palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä yhteistyöstä tilaaja- ja tuottajaorganisaation kesken kyseisten tehtäväalueiden osalta. Tilaajan nimeämä tehtäväalueen vastuuhenkilö voi kutsua koolle tarvittaessa palvelutuottajan tehtäväalueen johtoa ja henkilöstöä neuvotteluun palveluiden suunnittelua, kehittämistä, raportointia yms. varten. Tilaaja on velvollinen informoimaan tuottajaa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin. Apulaiskaupunginjohtaja, tilaaja-asiantuntija ja sosiaali- ja terveysjohtaja voivat sopia palvelusopimuksen vähäisistä muutoksista toimivaltansa puitteissa. Huomattavat muutokset hyväksyy SoTe-tilaajalautakunta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kaupunginhallitus. Palvelusopimus on käsitelty Kokouspvm SoTe-tilaajalautakunnassa Sosiaali- ja terveyslautakunnassa Päiväys ja allekirjoitukset

5 (5) Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Liitteet nro 1: Palvelujen hankintasuunnitelma nro 2: Palvelutuotekuvaukset nro 3: Vanhusten palvelujen tavoitteet ja arviointi 2010 Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Vai ilmenevätkö ne riittävästi liitteessä 3, joka perustuu tuottajan talousarvioon vai Esim. ostopalvelusopimus Mainio Vireen kanssa katkolla Ennaltaehkäisevät ikäihmisten Veteraanien

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja-

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t): PALVELUSOPIMUS 2008 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja

Lisätiedot

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa

Sopimusohjaus kytkeytyy kaupungin strategiseen suunnittelujärjestelmään ja siinä erityisesti palvelujen hankintasuunnitelmaan tilaajaorganisaatiossa Konsernihallinto OHJE 1 (3) 29.11.2006 KKA:2723/003/2006 Tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset SOPIMUSOHJAUKSEN PERIAATTEET JA SOPIMUSMALLI SISÄISESSÄ TILAAJA TUOTTAJA MALLISSA Kaupunki siirtyy vuoden

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDON JA KUNNOSSAPIDON PALVELUSOPIMUS Ohjaava osa 1.1.2014 31.12.2014 Palveluosa 1.1.2014 31.12.2014 Hyväksymismerkinnät: Liikelaitosten johtokunta 26.2.2014 Aikuisväestön lautakunta

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä 1 Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä SOPIJAKUNNAT ALAVIESKAN KUNTA KALAJOEN KAUPUNKI MERIJÄRVEN KUNTA PYHÄJOEN KUNTA RAAHEN KAUPUNKI SIIKAJOEN KUNTA 2 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot