Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):"

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS 2008

2 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimus koskee kunnanvaltuuston päättämän Vapaa-aikapalvelut palvelualueen palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan ja/tai hankkimaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. 2. Tuotettavat palvelut ja sopimuksen kokonaishinta Palvelualueelle tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on Palvelun tuottaja tuottaa palvelun pääsääntöisesti itse käyttäen tukipalveluihin kuntaorganisaation omia palvelujen tuottajia. Palvelun järjestäjän suostumuksella tuottaja voi 1) hankkia palvelun osittain kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta 2) hankkia palvelun tuottamiseen tarvittavia tukipalveluja kunnan ulkopuoliselta palvelutuottajalta. Kaikki tuottajan hankkimat ostopalvelut sisältyvät kokonaishintaan. Ulkopuolelta hankittujen palveluiden ja niiden tuottajien on täytettävä ko. tuotteiden tuottamiseen vaadittavat yleisesti hyväksytyt laatu- ja sisältökriteerit. Tuottaja huolehtii tietojen antamisesta lakisääteisiin opetustointa koskeviin tilastoihin ja vastaa omaa toimintaaluettaan koskeviin kyselyihin. Tuottajan toimesta hoidetaan tilaajan talousarvion ja käyttösuunnitelman valmisteluun ja raportointiin liittyviä tehtäviä sekä asioiden valmistelua vapaa-aikalautakuntaan tilaajajohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 3. Palvelutuoteluettelo sekä seurattavien tuotteiden määrät ja hinnat Liitteessä nro 1 on lueteltu palvelualueelle sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelut, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset menot sekä pääomakulut (poistot ja sisäinen korko), joista on vähennetty tuottajan saama palvelun käyttäjältä perimä maksu tai korvaus. Hintaa voidaan tarkistaa, mikäli siihen on olemassa ennalta arvaamattomaan tekijään perustuva syy, johon ei ole voitu varautua ja joka on olennainen. Hinnan muutokset hyväksyy järjestämisvastuussa oleva lautakunta. 4. Palvelutuotekuvaukset ja palvelujen sisältö Liitteessä nro 2 on esitetty sopimuksessa sovittujen palveluiden palvelutuotekuvaukset. 5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 on vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi talousarviovuodelle Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja on velvollinen antamaan tilaajalle talouden seurantaraportin, jossa tuottaja esittää toteuman liitteen 4 ja palvelutuoteluettelon (liite 1) toteutumien mukaisella tasolla ja antaa kirjallisen selvityksen perusteluineen mahdollisista yli-/alikäytöstä suhteessa 1/12 laskutukseen (kts. kohta 9). Lisäksi liitteen 2 mukaisten palvelutuotekuvausten mukaisista arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Vapaa-aikapalveluiden strategia ja BSC mallin mukaiset mittarit tullaan päivittämään vuoden 2008 aikana. Osavuosikatsausten yhteydessä tätä palvelusopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa molempien osapuolten hyväksymällä tavalla.

3 6. Palveluiden laatu Vapaa-aikapalveluiden laadun mittaaminen on määritelty sopimuksen kohdassa 5. Tuottajan toteuttaa em. mittaamisen ja dokumentoinnin toimintavuoden aikana ja toimittaa tulokset tilaajan käyttöön lähinnä dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. 7. Asiakasmaksut Lakisääteisten asiakasmaksujen perusteista ja tasosta päättää järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä huolehtii tuottaja. Laskutetut asiakasmaksut kirjataan tuottajan tuloksi ja johtokunnan poistamat maksut kirjataan tuottajan kuluksi. Tuottaja voi määrätä maksuja niihin palveluihin joiden maksuista ei ole lainsäädäntöä, mutta päätetyistä maksuista on ilmoitettava järjestämisvastuussa olevalle lautakunnalle. 8. Palvelun yli- ja alikäyttö Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. Tuotteen hintaa tarkistetaan järjestäjän ja tuottajan välillä seuraavasti sovituilla periaatteilla. 8.1 Oma toiminta Mahdollisesta yli- ja alikäytöstä tulee välittömästi tilanteen syntyessä informoida tilaajaa. Palvelujen ylikäyttö tulee aina perustella ja ylikäytöstä sopia osavuosikatsausten yhteydessä, jolloin palvelusopimusta voidaan tarkistaa suhteessa mahdolliseen ali- ja ylikäyttöön. Tuotantomäärän ylityksestä järjestäjä korvaa tuottajalle vain ylituotannosta aiheutuneet välittömät lisäkulut. Vastaavasti tuotantomäärän alittuessa järjestäjä korvaa käyttämättä jääneestä ja varatusta kapasiteetista tuottajalle jääneet tuotannon perusvalmiuskulut. 8.2 Ostopalvelut, avustukset ja muut läpilaskutettavat erät Mikäli järjestäjän on kuntalaisten palvelutarpeista johtuen järjestettävä arvioitua enemmän ostopalveluita tai myönnettävä avustuksia, korvaa järjestäjä täysimääräisesti yhteisesti sovitut ostopalvelujen/avustusten ylitykset. Ostopalvelujen/avustusten käytön jäädessä alle arvioidun korvaa järjestäjä tuottajalle vain toteutuneet kulut. 8.3 Seuranta Palvelun yli- tai alikäyttöä arvioidaan vähintään kolmannesvuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin yhteydessä, jonka perusteella järjestäjä ja tuottaja tarkistavat palvelusopimuksen sisältöä sovitun kokonaishinnan puitteissa. Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyy tai alittuu, tulee tuotteen hintaa tarkistaa määrää muutettaessa. 9. Seuranta ja raportointi Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden arvioinnista tuottaja tekee seurantaraportin järjestäjälle kolmannesvuosittain (kts. kohta 5). Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotteiden arvioitu määrä, hinta ja laskun loppusumma. Laskutus tapahtuu tasaerinä; kunakin kuukautena laskutetaan 1/12 osa sovitusta kokonaissummasta. Lasku yksilöidään niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot lautakunnan kustannuspaikalle ja vastaavasti tulot voidaan kohdentaa tuottajan kustannuspaikalle ja tuotteille.

4 10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta Kunnanjohtaja vastaa toimintasäännön mukaisesti palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Tilaajajohtaja vastaa vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueiden palveluiden yhteensovittamisesta ja strategisesta kehittämisestä sekä yhteistyöstä tilaaja- ja tuottajaorganisaation kesken kyseisten tehtäväalueiden osalta. Tilaajajohtaja voi kutsua koolle palvelutuottajan tehtäväalueen johtoa ja henkilöstöä neuvotteluun palveluiden suunnittelua, kehittämistä, raportointia yms. varten. Järjestäjä on velvollinen informoimaan tuottajaa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy toimivaltansa puitteissa tilaajajohtaja ja palvelujohtaja. Huomattavat muutokset hyväksyy vapaa-aikalautakunta ja palvelujohtokunta. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus. Palvelusopimus on käsitelty Kokouspvm Vapaa-aikalautakunnassa Palvelujohtokunnassa Päiväys ja allekirjoitukset lautakunnan esittelijä palvelujohtaja Liitteet (Huom! Myös liitteiden oltava pystysuunnassa luettavia) nro 1: nro 2: nro 3: nro 4: Palvelutuoteluettelo Palvelutuotekuvaukset Vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi Talouden seurantaraportti

5 PALVELUTUOTELUETTELO 2008 Liite 1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. NUORISOTYÖ Nuorisotilatoiminta nuorisotila Leiritoiminta leiri Tapahtumat tapahtuma Kerhotoiminta kerho Avustustoiminta avustus Erityisnuorisotyö erityisnuorisotyö LIIKUNTAPALVELUT Ohjaustoiminta ryhmä Tapahtumat tapahtuma Käyttövuorojen myöntäminen käyttövuoro Avustustoiminta avustus Liikuntapaikat liikuntapaikka VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ

6 Palvelutuotekuvaus Liite 2 1. Palvelutuotteen nimi Avustustoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Kunnan alueella toimivat liikuntajärjestöt Tukea kunnan alueella toimivien järjestöjen toimintaa tuottamaan laadukkaita ja monipuolisia liikuntapalveluja ja tapahtumia. Asian valmistelu päätöksentekoa varten päättävälle hallintokunnalle, myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Hakuilmoituksen laatiminen, hakemusten kirjaaminen ja yhteenveto Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK Ammattitaitoinen, järjestöjen toimintaan perehtynyt henkilökunta. Tyytyväisyyskysely

7 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Liikunta-alueet 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat, urheiluseurat, koulut Alueiden kunnossapidon tarkoituksena on ylläpitää liikunta-alueet siinä kunnossa, että alueiden käyttäminen, liikkuminen ja eri liikuntalajien harrastaminen on turvallista ja alueet ovat käyttötarkoituksen mukaisille lajeille soveltuvia. Kunnossapito käsittää liikunta-alueiden kesä- ja talvi kunnossapidon. Liikunta-alueiden kunnossapito käsittää alueiden kesä ja talvi kunnossapidon. Talvella alueiden jäädyttämisen, hiihtolatujen kunnostus, valaistuksen ylläpito ja P-alueiden kunnossapito Jääkiekkoratojen laitaelementtien kunnostus. Kesällä kenttien ja juoksuratojen tasauksen ja jyräyksen, tarvittavien merkintöjen tekemisen ( pelirajat ja juoksuradat), nurmien leikkaamisen ja lannoituksen, alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen. kenttävarusteiden huolto ja asennus. Huoltorakennusten ja alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen ympäri vuoden. Atk-palvelut, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon palvelut Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, yhdyskuntatekniset ja ylläpito palvelut ( työnjohtaja, liikuntapaikkojen hoitajat, kausityön ) tarvittava konekalusto ja varastotilat. Urakoitsijat. Urheiluseurojen talkootyö. Tarvittava määrä koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä nykyaikainen kunnossapitokalusto. Tarvittava määrä ammattitaitoisia aliurakoitsijoita. Kustannustehokkuus, tyytyväisyyskysely

8 Tuote perustuu yhdyskuntateknisen ja ylläpitopalvelun työntekijöihin ja kausityöntekijöihin sekä kolmannen sektorin kanssa tehtäviin sopimuksiin.

9 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Avustustoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Nuorisojärjestöt ja yhdistykset Antaa järjestöille mahdollisuus tuottaa lisää laadukasta ja monipuolista toimintaa kunnassa. Avustusten hakuilmoitus, hakemukset, myöntämiseen määrätyt asiat kohdallaan. Ajoissa tulleet hakemukset kirjataan. Joka vuosi päätetään avustusten määrärahasta. Lautakunta ja päätöksenteko, jossa päätetään määräraha. Liikuntasihteeri, nuorisosihteeri Ammattitaitoinen järjestöjen ja yhdistysten toimintaan perehtynyt henkilökunta sekä hyvä yhteistyö. Tyytyväisyyskysely

10 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Erityisnuorisotyö 2. Asiakaskohderyhmä vuotiaat nuoret Vaikeissa elämäntilanteissa olevien syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorien auttaminen/ohjaaminen myönteisellä tavalla takaisin osalliseksi yhteiskuntaa. yksilöohjaus, yläastepäivystys, erityiskerhot, viikonlopun toimintaleirit, talvisin ja kesäisin erä- ja seikkailuleirit, yhteistyö eri tahojen kanssa. leirin ja retkensuunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, asiakkaiden valinta mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. sosiaalityöntekijä, koulukuraattori), kerhon suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta, kävijämäärä kirjaus. Erityisnuorisotyöntekijä, tarvittavat resurssit leiri, retki ja kerhotoimintaan. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta, erityisesti korostuu hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, positiivisuus sekä tarvittavien tietojen omaaminen sosiaalityön palveluista. Yhteistyö eri ammattikuntien kanssa (sosiaalityö, koulukuraattori, opintoohjaajat, poliisi). Pienryhmätoiminta Toiminnassa mukana olleiden nuorten jatkokouluttautuminen/ työllistyminen ja elämänhallinnan vakiintuminen. Kävijämäärien mittaus: kerhot, leirit, retket, pitkäaikainen yksilöohjaus. Yhteistyö seurakunnan erityisnuoriso-ohjaajan kanssa. Yhteistyö muiden kuntien ohjaajien kanssa.

11 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Kerhotoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Lapset ja nuoret Kerhotoiminta on lapsen ja nuoren arkea ja itsenäistä kasvua tukevaa, se vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja itsensä kehittämiseen. Kerhotoiminta sisältää teeman, jonka ympärille tehdään vuosisuunnitelma Mm. kokkikerho, liikuntakerho, sarjakuvakerho. Kerhon suunnittelu, päiväkirjan pito kerhokerroittain, osallistujamäärä/kerhokerta, toteutus, palautekysely. Riittävät ja oikeat tilat ja välineet. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta Tyytyväisyyskysely Kerhosuunnitelma, ostopalvelut

12 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Käyttövuorojen myöntäminen 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset, järjestöt ja mahdolliset ulkopaikkakuntalaiset tilojen vuokraajat Mahdollistaa laadukkaan liikuntatoiminnan ja ohjauksen järjestäminen asianmukaisilla liikuntapaikoilla. Luoda liikuntalain mukaisia edellytyksiä liikuntatoiminnan harrastamiselle. Käyttövuorojen myöntäminen Liikuntapaikkojen kunnossapitäminen Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK Laadukkaat liikuntapaikat Asiakaspalaute

13 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Leiritoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Lapset ja nuoret Leiri- ja retkitoiminta on lapsen ja nuoren arkea ja itsenäistä kasvua tukevaa, se vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä ja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Leiri ja retkitoiminta käsittää mm. teemaleirit kesäisin ja talvisin, ostopalveluleirit (setlementti, OSK Kirppusirkus), yhteistyössä tehtävät retket ja leirit Oulun seudun nuorisotoimien kanssa. Kansainvälisyys ulkomaanretkien myötä. Leirin - ja retkensuunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, varaukset, ilmoitukset, tiedottaminen, ilmoittautuminen, kävijämääräkirjaus. Tarvittava henkilökunta, majoitus- ja kuljetuspalvelut Ammattitaitoinen henkilökunta, tarvittavat/riittävät resurssit Kävijämäärät ja tyytyväisyyskysely. Leiriohjelma, ostopalvelut

14 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Nuorisotilatoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Noin vuotiaat lapset ja nuoret Luoda lapsille ja nuorille turvallinen ja tasapuolinen mukava paikka, jossa viettää vapaa-aikaa. Tavoitteena myös aktivoida nuoria mukaan toimintaan ja myös itse toimintaa kehittämään ja vaikuttamaan siihen. Monipuolista toimintaa, avoimet ovet, teemapäivät: leivonta-, askartelu- ja peli-iltoja, tiedotus ja neuvontapalvelut. Kävijämäärät kirjataan säännöllisesti. Nuorisotilat Jäälissä sekä Kiimingissä, 2 nuorisotyöntekijää, jotka suunnittelevat toiminnan sekä järjestävät lapsille turvallisen, nuorisoystävällisen ympäristön viettää vapaa-aikaa sekä tarpeellinen henkilö- ja rahallinen resurssi Työntekijöiltä vaadittava alan koulutus. Tyytyväisyyskysely Kausisuunnitelma, ostopalvelut

15 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Ohjaustoiminta 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset. lapset. nuoret, aikuiset ja erityisryhmät Tavoitteena luoda ryhmille laadukasta ohjaustoimintaa eri liikuntalajeissa ja terveysliikunnassa ottaen huomioon kaikki kuntalaiset Tarvittavien tilojen, paikkojen ja ohjaajaresurssien järjestäminen - ilmoittaminen - tilojen ja paikkojen varaus - ohjaajien palkkaaminen -liikuntasihteeri, palvelusihteeri - riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat ja välineet Asianmukaiset tilat ja ammattitaitoinen ohjaus Tyytyväisyyskysely Ryhmien ohjaus ostopalveluna

16 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Tapahtumat 2. Asiakaskohderyhmä Kuntalaiset Liikuntalain mukainen edellytysten luominen liikunnan järjestämiseen. Tapahtumat käsittävät eri lajien kunnanmestaruuskilpailut, teemapäivät ja osallistumisen järjestettäviin esittelytilaisuuksiin. Tapahtuman suunnittelu, liikuntapaikan varaus, ohjaajan hankkiminen Liikuntasihteeri, palvelusihteeri, ATK, alueiden kunnossapito ( tekniset palvelut ) ammattitaitoinen ohjaaja, kunnossa olevat liikuntapaikat Tyytyväisyyskysely, osallistujamäärän seuranta Ostopalvelu

17 Palvelutuotekuvaus 1. Palvelutuotteen nimi Tapahtumat 2. Asiakaskohderyhmä Lapset ja nuoret Tukea lapsen ja nuoren arkea ja itsenäistä kasvua, vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä sekä kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Tapahtumat käsittävät kaikki lapsiin ja nuoriin liittyvä tapahtumat ja valistustoimintatilaisuudet, mm. diskot, bändi-illat, laskiaisriehat, tanssi-illat, yökahvilat sekä elämyslabyrintit. Tapahtuman suunnittelutyö, turvallisuusasiakirja, varaukset, ilmoitukset, tiedottaminen, kävijämäärät. Riittävä henkilökunta sekä tila- ja raharesurssit. Ammattitaitoinen henkilökunta Tyytyväisyyskysely Tapahtumaohjelma, ostopalvelut

18 Liite 3 Vapaa-aikapalvelujen tavoitteet ja arviointi 1. ASIAKAS Kriittinen menestystekijä Ohjattu vapaa-aikatoiminta Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Osallisuus ja sosiaalinen vahvistaminen Kävijämäärät Kävijämääriin 5 % nousu ja uusia asiakkaita Palvelujen saatavuus Tilojen käytön tehostaminen Tilavarausjärjestelmä Tilavarausjärjestelmän käyttöönotto Tiedottaminen Asiakkaiden yhdenvertaisuus Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot internetiin Erityisryhmien toiminnan vakiinnuttaminen 2. PROSESSIT JA RAKENTEET Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Toimitilat ja paikat Laivakankaan liikunta-alueen suunnittelu aloitetaan Hankkeen eteneminen Laivakankaan liikunta-alue/huoltorak. nuorisotila Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Seutuyhteistyön onnistuminen Yhteistyön toimivuus ja moniammatillinen yhteistyö Yhteisten palvelujen määrä Kehittäminen ja monipuolistaminen Verkostoituminen Osallistuminen Aktiivinen osallistuminen 3. HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Onnistunut henkilöstö-politiikka Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Hyvä Henki -kysely Oikeudenmukaiset palkka- ja työolot TYKY-toiminnan tehostaminen

19 4. TALOUS Kriittinen menestystekijä Kustannustehokkaat palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2008 Nettokustannukset Lääninhallitukset tilastot, läänin keskitaso Kustannustehokkuus säilyy

20 Liite 4 Talouden seurantaraportti TULOSLASKELMA Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) Korvaukset yksityisiltä Toimintatuotot yhteensä ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Ulkoiset toimintakulut yhteensä SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut Kiinteistöpalvelut Puhtauspalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Sisäiset toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 0 0 0

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1)

Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx. Sivu 1 (1) Koko kunnan toteuma 1-7 2014.xlsx null Tuloslaskelma Tammikuu-Heinäkuu 2014 922 Vesilahti 15.9.2014 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 6 314 590 6 416 447 441

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot