Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta"

Transkriptio

1 Kiimingin kunta Vapaa-aikalautakunta Osavuosikatsaus

2 2/2008 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikapalveluiden osavuosikatsaus Yleistä 1. tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa 2. sivistyspalvelutuotantoalueen strategiaprosessi 3. talouden tasapainottaminen ja rakenteelliset muutokset 1. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutuminen 2. Vapaa-aikalautakunnan toteutunut palvelutilaus 1-8/2008 ja merkittävät poikkeamat 3. Tilaajajohtajan arvio koko vuoden palvelutilauksen toteumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon

3 4. Liite 1 Vapaa-aikapalveluiden oman tuotannon tuloslaskelma Yleistä Kiimingin kunnassa on siirrytty tilaaja-tuottaja järjestelmään alkaen. Järjestelmässä organisaatio on jaettu tilaajaorganisaatioon ja tuottajaorganisaatioon, joiden kesken tehtävillä palvelusopi-

4 muksilla toimintaa ohjataan. Yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalveluiden palvelutuotantoalue koostuu opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelualueista. Vapaa-aikapalvelut kuuluvat vapaa-aikalautakunnan toimialaan ja muut em. palvelualueet sivistyslautakunnan toimialaan. Kullekin palvelualueelle on laadittu palvelusopimukset, jotka on hyväksytty palvelujohtokunnassa , sivistyslautakunnassa ja vapaa-aikalautakunnassa Palvelusopimuksissa on määritelty mm. tuotettavat palvelut, niiden hinta, määrä ja laatu sopimuskaudelle tilaaja-tuottaja- toimintamalli vapaa-aikapalveluissa Tilaaja on määritellyt asiakkuuteen, prosesseihin ja rakenteisiin, henkilöstöön sekä talouteen sovellettavat kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetason vuodelle Palvelutuotannon tavoitteena on pystyä vastaamaan näihin kriteereihin ja täyttämään tavoitetason niiltä osin, kuin se koskettaa omaa palvelutuotantoa. Tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot ovat omaksuneet hyvin roolinsa ja keskinäinen yhteistyö ja luottamus toimii erinomaisesti. Seudullinen yhteistyö on tiivistynyt entisestään ja uusia toimintamalleja on haettu mm. nuorisotilojen ja koulutilojen iltakäytön suhteen. Kesän kenttävuorojen osalta neuvoteltiin seurojen kanssa sopimus palloilulajien vuorojen keskittämisestä omille kentille kenttien hoidon parantamiseksi. Koulujen liikuntasalien käyttövuorojen osalta käytiin seurojen kanssa kaksi neuvottelutilaisuutta ennen päätösten tekemistä sivistyspalvelutuotantoalueen strategiaprosessi Tilaajajohtaja on aloittanut sekä sivistys- että vapaa-aikalautakunnan kanssa ko. lautakuntien strategioiden päivittämisen. Strategioita on työstetty erikseen sekä johtavien viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden kanssa. Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalvelutuotantoalueen strategiaa kokouksissaan 12.3., 7.5., 4.6. ja Koko palvelutuotantoalueen strategia vuoteen 2015 on koottu yhdeksi asiakirjaksi ja luonnos käsitelty lautakuntien lisäksi valtuustoseminaarissa Uuteen strategiaan sisällytetään palvelutuotantoalueen BSC- mallin mukaiset mittarit, jotka sisältyvät vuoden 2009 palvelusopimuksiin talouden tasapainottaminen ja rakenteelliset muutokset Sivistyspalvelutuotantoalueella vapaa-aikapalvelut ovat jo useita vuosia muodostaneet kustannustehokkaan palvelualueen. Kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa seudullisen yhteistyön, kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämisen ja sähköisten tiedonhallinta järjestelmien käyttöönotolla.

5 Vapaa-aikapalveluille ei asetettu yksilöityjä talouden tasapainottamistoimia vuodelle Sivistyspalveluiden palvelutuotantoalueella on kuitenkin toisen vuosikolmanneksen aikana edelleen vahvistettu edellytyksiä kustannustehokkaiden vapaa-aikapalveluiden järjestämiselle Kiimingin kunnassa. Talousarviokirjaan 2008 kirjatut rakenteelliset muutokset sivistyspalvelutuotanto-alueella ovat kaikki valmistelussa sekä seudulliselta osin että oman tuotannon toimesta. Vapaa-aikapalvelualueen oman tuotannon osalta voidaan todeta, että henkilöstön työtilat on sijoitettu keskustan nuorisotyötilan yhteyteen, mikä mahdollistaa aiempaa laajemman nuorisotilojen käytön. Tilojen edelleen kehittäminen työtilojen ja Sykkeen auditorion suhteen on valmistelussa. Sykkeen mahdolliset muutostyöt tullaan esittelemään lautakunnalle talousarvion 2009 valmistelun yhteydessä. Eri toimijoiden kanssa järjestettävillä yhteisneuvotteluilla on pyritty luomaan kaikkia käyttäjäryhmiä mahdollisimman hyvin palvelevat liikuntatilojen käyttömahdollisuudet. Tilavaraukset ja reaaliaikaiset kunnossapitotiedot pyritään saamaan internettiin vuoden 2008 aikana. Jäälin urheilualueen suunnittelun ohjaukseen on valittu ohjausryhmä ja suunnittelu on menossa kilpailutukseen. Liikuntapaikkojen ja -tilojen kokonaisselvitys on käynnistetty PHK:n toimesta ja työtä ohjaa tilaajajohtajan nimeämä ohjaustyhmä. Vuoden 2008 talousarviossa on varauduttu yhden erityisryhmien liikunnanohjaajan toimen perustamiseen. Vapaa-aikalautakunta on toimintasäännön mukaisesti perustanut toimen kokouksessaan / 21 alkaen Tointa ei kuitenkaan täytetä vuoden 2008 aikana kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen. 2. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutuminen Vapaa-aikapalveluiden palvelualue muodostuu liikunta- ja nuorisopalveluista. Liikuntapalvelut ovat järjestäneet kilpailuja ja tapahtumia, organisoineet koululaisten uimakoulut ja tehneet sopimukset urheiluseurojen kanssa palloilulajien vuorojen keskittämisestä, kenttien hoidon parantamiseksi. Yhteistyössä nuorisopalveluiden, seurakunnan, kouluterveydenhuollon sekä liikuntaja nuorisojärjestöjen kanssa järjestettiin Wiilis -messut, joilla esiteltiin yläkouluikäisille harrastusmah-

6 dollisuuksia Kiimingissä sekä järjestöjen toimintaa. Seudullisesti on oltu aktiivisesti mukana seuraavissa hankkeissa: Erityisliikuntaa kuntiin, Oulun seutu liikkeelle ja Terveyttä edistävä erityisliikunta. Jäälin urheilualueen suunnitteluun on perustettu ohjausryhmä ja suunnittelun kilpailutus on juuri käynnistymässä. Lisäksi Kiimingin kunnan kaikki liikuntapaikat kartoitetaan ja liitetään osaksi PHK:n kiinteistöselvitystä toimintojen ja tilojen edelleen kehittämiseksi. Nuorisopalveluissa on tehty seudullista yhteistyötä eri tapahtumien järjestelyissä sekä järjestetty omia tapahtumia ja retkiä nuorille. Lisäksi on järjestetty kerhotoimintaa yksin ja yhteistyössä sekä ostopalveluna koululaisille. Nuori kulttuuri -aluekatselmustapahtuma järjestettiin Oulun seudun, Oulun kaaren ja Koillismaan alueen lapsille ja nuorille Laivakankaan liikuntahallilla. Kiiminkijoki opiston kanssa järjestettiin yhteistyössä Taiteiden Yö-tapahtuma. Päihdelabyrintti järjestettiin yhteistyössä seurakunnan, koulun sekä poliisin kanssa. Tupakkalabyrinttiin osallistuivat kaikki kunnan neljäsluokkalaiset. Päihdelabyrinttiin osallistuivat kaikki kuudes ja seitsemäsluokkalaiset. Kiimingin järjestöjen ja yhdistysten kanssa järjestettiin toukokuussa koko perheen keväthulinat Sykkeessä. Kaikille 8 luokkalaisille pidettiin toukokuussa rakkaudenpolku tapahtuma, jonka aiheena oli seksuaalisuus, itsetunto ja seurustelu. Kiiminki on mukana myös nuorten tieto - ja neuvontapalveluissa, Seutunapissa, 14 muun kunnan kanssa. Palvelu toimii tällä hetkellä internetissä. Diskoja järjestettiin kolme kappaletta, nuorten itse suunnittelema lumilautakisa järjestettiin Jäälissä helmikuussa. Nuorisovaltuusto on kokoontunut kerran kuukaudessa. Nuorisotoimi on mukana myös kahdessa muussakin seudullisessa hankkeessa, Kuka Kulttuuri kasvattaa hanke, joka kouluttaa vuotiaista nuorista kerho-ohjaajia, sekä erityisnuorisotyö Onnistuvat opit hankkeessa. Erityisnuorisotyö on koostunut koulupäivystyksistä (Jokiranta ja Laivakangas) ja yksilöohjauksista. Jokkis -kerho on kokoontunut viikoittain, Ehkä -kerho kerran kuussa, uusi seikkailu/kalastuskerho on aloittanut huhtikuussa. Erityisnuorisotyön puitteissa on järjestetty myös viikonlopun erityisleiri, yökoulu. Erityisnuorisotyötä on tehty myös pitämällä yhteistyöpalavereita eri tahojen kanssa, nuorten palavereita sosiaalityöntekijän työparina sekä etsivästä nuorisotyöstä lähinnä Jäälin suhteen. Kesäkuussa oli viikon erityisleiri Hossassa. Seikkailu ja kalastus kerhon leiri pidettiin lapissa. Elokuussa käytiin lapin leirillä ja pidettiin seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivät Koitelissa yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Asiakas: Vapaa-aikapalveluiden ohjattu toiminta on tavoitteen mukaisesti saavuttanut uusia asiakkaita. Nuorisopuolen tapahtumissa on ollut kävijöitä yhteensä noin 1500, erityisnuorisotyö

7 Prosessit ja rakenteet: on tavoittanut noin 250 nuorta ja liikuntapalveluiden (15) tapahtumiin on osallistunut 803 henkilöä (vuonna 2007 / 719 hlöä).tilojen varausjärjestelmän kehittäminen etenee seudullisena hankkeena. Tiedottamiseen liittyen haetaan uusia toimintatapoja seudullisen hankkeen kautta Askel. Asiakkaiden yhdenvertaisuutta on parannettu entisestään perustamalla uusi erityisryhmien liikunnanohjaajan toimi, jonka täyttämistä on lykätty saakka osana vapaa-aikapalveluiden säästötoimenpiteitä. Laivakankaan liikunta-alueen, huoltorakennuksen ja nuorisotilan suunnittelua ollaan aloittamassa ja hankkeen ohjausryhmä on perustettu. Liikuntapaikkojen kartoitus (PHK) on käynnissä ja yhteisten hyvinvointipalveluiden sivistyspalvelutuotantoalueen strategia vuoteen 2015 tulee sisältämään liikuntapaikkojen strategisen kehittämisen ja haltuunoton. Liikuntakerhoja on toteutettu yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seututiimien toimintaan on osallistuttu säännöllisesti ja yhteistyö omassa prosessissa sekä moniammatillisessa yhteistyössä toimii hyvin. Henkilöstö: Hyvä henki kyselyä ei ole vielä tehty. Talous: Kustannukset pysyneet hyvin arvioidussa ja seudullisessa vertailussa kustannustehokkaana. Talouden seurantaa on vaikeuttanut uuteen kirjanpito-ohjelmaan siirtyminen. 3. Palvelutilauksen toteutuminen 1-8/2008 ja merkittävät poikkeamat Sivistyspalvelutuotantoalueen omassa palvelutuotannossa ei ole tuotannon kokonaistuloksen kannalta merkittäviä poikkeamia ajalla ja näin tehtyjen säästötoimenpiteiden myötä pysytään

8 käytettävissä olevan aineiston perusteella arvioituna asetetussa tulostavoitteessa. Vapaa-aikapalveluiden palvelusopimuksissa on sovittu mm. seuraavaa: Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 on vapaa-aikapalveluiden tavoitteet ja arviointi talousarviovuodelle Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja on velvollinen antamaan tilaajalle talouden seurantaraportin, jossa tuottaja esittää toteuman liitteen 4 ja palvelutuoteluettelon (liite 1) toteutumien mukaisella tasolla ja antaa kirjallisen selvityksen perusteluineen mahdollisista yli-/alikäytöstä suhteessa 1/12 laskutukseen (kts. kohta 9). Lisäksi liitteen 2 mukaisten palvelutuotekuvausten mukaisista arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä. Palvelutuotannon sopimuksen mukainen raportti talousarvion toteumasta liitteissä 1. Palvelutuoteluettelon mukaista raportointia palvelutuotanto ei aikataulullisista syistä ole osavuosikatsaukseen mennessä pystynyt toimittamaan. Palvelutuotanto on palvelusopimuksen mukaisesti arvioinut kriittisiä menestystekijöitä BSC- mallin mukaisesti. KIIMINGIN KUNTA

9 Vapaa-aikaautakunta TULOSLASKELMA budjetoitu toteutuma tot % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) Maksutuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 Asiakaspalvelujen ostot Palvelujen ostot -195 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Ulkoiset toimintakulut yhteensä ,1 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut ,5 Kiinteistöpalvelut Puhtauspalvelut Ateriapalvelut Vapaa-aikapalvelut, nuoriso ,9 Vapaa-aikapalvelut, liikunta ,6 Sis. korkomenot Sisäiset toimintakulut yhteensä ,6 Toimintakulut yhteensä ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 TILIKAUDEN TULOS ,9

10 Tiedot on koottu kirjanpidon tiedoista. 4. Tilaajajohtajan arvio koko vuoden palvelutilauksen toteumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon. Talousarvioon ei käytettävissä olevien tietojen perusteella ole odotettavissa poikkeamista.

11 Vapaa-aikapalvelut TULOSLASKELMA Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut budjetoitu toteutuma tot. budjetoitu toteutuma tot % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (sis.) , ,00 Myyntituotot (ulk.) 1 130,00 Maksutuotot , ,00 Toimintatuotot yhteensä , ,00 ULKOISET TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,00 Asiakaspalvelujen ostot Palvelujen ostot , ,00 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Ulkoiset toimintakulut yhteensä , ,00 SISÄISET PALVELUJEN OSTOT Taloushallinnon palvelut , ,00 1 Henkilöstöhallinnon palvelut , ,00 Tiedonhallinta- ja toimistopalvelut , ,00 2 Kiinteistöpalvelut , ,00 Puhtauspalvelut , ,00 Yhdyskuntatekniset palvelut ,00 75 Työllistämispalvelut -36,00 Ateriapalvelut ,00 Sisäiset toimintakulut yhteensä , ,00 Toimintakulut yhteensä , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,00 VUOSIKATE , ,00 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00

12 LIITE 1 LIITE 1 Tiedot on koottu kirjanpidon tiedoista. Sisäiset tulot on laskutettu tasaerinä vuosisummasta. Sisäisistä menoista saattaa puuttua vielä kirjauksia. Ulkoisista toimintakuluista palvelujen ostojen toteutuma on 99 %. Tämä johtuu liikuntapuolen osalta siitä, että latujen kunnossap maksetaan kevätkaudella neljästä kuukaudesta ja syyskaudella vain yhdestä kuukaudesta. Nuorisotoimen osalta palveluiden os johtuu retkiin ja tapahtumiin liittyvistä kuluista. Nuorisopalveluiden talousarvion 2008 laatimisen yhteydessä leiri-, retki- ja kerhotoimintaan varatut määrärahat kirjattiin menokohdalla 4940 (muut kulut). Laskuja hyväksyttäessä ko. menot on kirjattu oikealle m eli asiakaspalveluiden ostoihin. Tästä edellä mainitusta seikasta johtuen nuorisopalveluiden asiakaspalveluiden osto määräraha ovat ylittyneet. Poistoja ei ole vielä kirjattu.

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t): PALVELUSOPIMUS 2008 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja-

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Siv.ltk. 28.10.2008 Liite 2. Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys-

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 74 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina.

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. PALVELUSOPIMUS 2011 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö(t): Tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Kh 23.9.2014 133 LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA

Kh 23.9.2014 133 LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA Kh 23.9.2014 133 LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS... 1 1 YLEINEN KEHITYS... 4 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA... 4 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 181 023 226 800 204 864 Maksutuotot 256 378 318 460 235 269 Tuet ja Avustukset 90 240 83 800 108 797 Muut toimintatuotot

Lisätiedot