heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

2 heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus 26 Lisätietoja 29

3 JOHDANTO Liikenne- ja viestintäministeriö on tukenut joukkoliikenteen kehittämishankkeita jo vuosia merkittävällä panostuksella. Vuosina toiminut henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI-ohjelma on koordinoinut erityisesti liikenteen telematiikkaa hyödyntävien joukkoliikenteen kehityshankkeiden välistä yhteistyötä ja samalla vastannut tiedon vaihdosta eri hankkeiden välillä. Tähän loppuraporttiin on koottu HEILI-ohjelman keskeiset tulokset. Raportti antaa lukijalleen kuvan siitä, miten henkilöliikenteen informaatiojärjestelmät ovat kehittyneet ohjelman toiminta-aikana. Raportin lopussa on lueteltu ohjelmassa mukana olleet yksittäiset hankkeet. Osa hankkeista on toteutettu HEILI-ohjelman ulkopuolella alan toimijoiden omana työnä. Loppuraportin on koonnut ohjelman koordinaattori Juhani Vehviläinen Jussa Consultingista. Hänen lisäkseen kirjoittamiseen ovat osallistuneet Sabina Lindström, Armi Vilkman ja Seppo Öörni liikenne- ja viestintäministeriöstä. Yksittäisten hankkeiden kuvaukset on kirjoitettu hankkeiden tuottaman aineiston pohjalta. 1

4 VISIO HEILI ohjelman vision tehtävä on kuvata tavoitetila siitä, miten tiedotus vuonna 2006 palvelee matkalaisia. Vision pohjalta määriteltiin ohjelmakokonaisuudelle tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät, jotta tavoitetila saavutetaan vuoden 2001 tilanteesta lähtien. Visio 2006 Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti valitsemastaan lähteestä tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen itselleen sopivat kulkutavat, reitin ja matkustusajankohdan ja matkan eri vaiheissa pystyäkseen tekemään matkan mukavasti ja varmasti sekä tarvittaessa muuttamaan suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan. Visio toteutuu, kun osapuolet muodostavat yhdessä tiedotuspalveluja tuottavia palveluketjuja, joissa toimintamallit ja osapuolien roolit ovat selvät. Vision sisältö tarkentuu ja selittyy seuraavasti: Vision lähtökohtana on tehdä matkustamisesta helpompaa ja sujuvampaa. Edellytyksenä tälle on helposti saatava ja luotettava liikenneinformaatio osana koko liikennejärjestelmää. Visio tavoitetila kuvaa vuotta Vuonna 2006 on kulunut kaksi vuotta Henkilöliikenteen info-ohjelman päättymisestä. HEILI-ohjelmassa toteutettiin tärkeimmät laajamittaiset toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Eri väestöryhmien tarpeet ja mahdollisuudet otetaan palveluiden suunnittelussa huomioon siten, että kuka tahansa saa tarvitsemansa tiedot. Palvelut voidaan yksilöidä kullekin käyttäjälle erikseen siten, että käyttäjä saa vain itselleen olennaista tietoa. Palveluissa otetaan huomioon myös alueellisten erojen ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeet. Liikenteen tiedotuspalvelut on yhdistetty tai linkitetty niin tiiviisti yhteen, että käyttäjä saa valitsemastaan lähteestä koko matkaketjusta ja vaihtoehtoisista kulkutavoista tarvitsemansa tiedot. Jakelukanavia, joista tietoja saadaan, on useita. Palveluista matkalaiset saavat tarvittavat liikennetiedot esimerkiksi reiteistä, eri liikennemuodoista ja näiden yhteiskäytöstä, aikatauluista, liikenteestä ja olosuhteista luotettavasti ja ajantasaisesti. Päätöksen teko itselle sopivimmista matkustustavoista jää matkustajalle. Matkalaisten tietotarpeet ja soveltuvat palvelut ovat jonkin verran erilaisia matkaketjun eri vaiheissa: ennen matkaan korostuu reitinsuunnittelun ja aikataulutietojen tarve ja matkan aikana ajantasaisen liikenne- ja häiriötilannetietojen tarve. Vision mukaisten palveluiden toteuttamisessa tarvitaan useiden osapuolien yhteistyötä. Yhteistyössä eri osapuolien roolien eli esimerkiksi tehtävien, vastuiden, rahoituksen ja korvauksien on oltava mahdollisimman selvät. Useiden osapuolten hankkeiden ja järjestelmien kokonaisuuden yhteentoimivuuden varmistaminen vaatii yhteisesti sovittuja toimintamalleja. Palveluiden ja järjestelmien tulee perustua yleiseen avoimeen arkkitehtuuriin ja standardiratkaisuihin sekä lainsäädäntöön. 2 heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA

5 TAVOITTEET HEILIn tavoitteena oli kehittää matkustajille annettavaa informaatiota ja informaatiopalveluja sekä yksilö- että joukkoliikenteessä kaikki liikennemuodot kattaen. Erityisesti haluttiin panostaa palvelujen vaatimien tieto- ja tiedonvälitysjärjestelmien kehittämiseen. HEILIn tehtävänä oli edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi vuosina Ohjelman tavoitteena oli varmistaa, että matkustajainformaation palveluketjun tarvittavat osat toteutuvat. Lisäksi ohjelman toivottiin edistävän uusien palvelutuottajien ja innovatiivisten palveluiden kehittymistä. Ohjelmalla pyrittiin ohjaamaan työnjakoa päällekkäisyyksien välttämiseksi ja kertyneiden kokemusten siirtämiseksi muiden hyödyksi. Vision toteutuminen edellyttää, että matkustajainformaation palveluketjujen eri osat ovat olemassa ja toimivat. Henkilöliikenteen info-ohjelman tavoitteena oli varmistaa, että matkustajainformaation palveluketjussa tarvittavat osat toteutuvat. Rahoituksen avulla työtä ohjattiin tärkeimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin ja jaettiin samalla hankkeisiin osallistuvien tahojen kanssa palveluiden toteuttamiseen liittyviä riskejä. Matkustajainformaation kehityksen tulee tapahtua koordinoidusti kohti yhteentoimivaa tiedotusjärjestelmää, joka vastaa käyttäjien tarpeita ja tuottaa liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisia vaikutuksia. Ohjelmalla pyrittiin ohjaamaan työnjakoa, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään ja eri hankkeissa tehtävän työn kokemukset saadaan siirrettyä myös muiden hyödyksi. Lisäksi tavoitteena oli edistää osapuolien yhteistyötä ja varmistaa järjestelmien yhteentoimivuus. TAVOITTEET 3

6 TOIMINTA HEILI-ohjelma käynnistyi lokakuussa vuonna 2001 ja jatkuu vuoden 2004 loppuun. HEILI vastasi toimintaaikanaan myös liikenne- ja viestintäministeriön liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehittämisohjelman (FITS) hankealueen 5, matkustajainformaatio, toiminnasta. Liikenteen tiedotuspalveluiden toteuttamista pidettiin kuitenkin niin tärkeänä ja laajana alueena, että sitä varten perustettiin oma ohjelma, joka laajensi FITSin matkustajainformaatio-hankealueen omaksi ohjelmakseen ja joka vastasi samalla FITSin hankealueen 5 toiminnasta. Käytännön työn suuntaamiseksi ohjelma jaettiin viiteen itsenäiseen tavoitealueeseen, joilla kuvattiin kokonaisuutena, mitä palveluketjun osia tai toimintoja ohjelmassa toteutetaan ja kehitetään. Kullekin tavoitealueelle asetettiin toimintokohtaiset tavoitteet ja tulosodotukset. Tarpeet ja vaikutukset Toteuttettavat palvelut ja järjestelmät palvelevat käyttäjien tarpeita ja niillä saavutetaan halutut vaikutukset. Joukkoliikennetiedot Matkustajainformaatiossa tarvittavat tiedot ovat kattavasti olemassa ja palveluiden saatavilla. Henkilöliikenteen tiedotuspalvelut Ennen matkaa ja matkan aikana matkustajilla on käytettävissä tarpeita vastaavat tiedotuspalvelut. Joukkoliikenteen häiriönhallinta Häiriötilanteita syntyy mahdollisimman vähän ja häiriötilanteet hoidetaan yhteistyössä tehokkaasti. Toimintamallit ja säännöt Palvelut toimivat taloudellisesti ja organisatorisesti kestävällä tavalla ja ne perustuvat yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin ja sääntöihin. Kuva 1. Ohjelman tavoitealueet 4 heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA

7 Ohjelman etenemistä seurasi ja johti HEILIn johtoryhmä, joka kokoontui 2 3 kertaa vuodessa. Johtoryhmässä olivat edustettuina Liikenne- ja viestintäministeriö, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, Ilmailulaitos, Kuntaliitto, Suomen Paikallisliikenneliitto, Suomen Taksiliitto, Linja-autoliitto, Ficom, VR Osakeyhtiö, Matkahuolto, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV ja Tampereen kaupunki. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Harri Cavén liikenne- ja viestintäministeriöstä. HEILI-ohjelman koordinaattorina toimi Juhani Vehviläinen Jussa Consultingista. Käytännön toimintaa ohjasi työvaliokunta ja käytännön asioista vastasi ohjelman koordinaattori. Työvaliokunnan vetäjänä toimivat liikenneneuvos Seppo Öörni ( saakka) ja yli-insinööri Armi Vilkman-Vartia ( lähtien). Työvaliokuntaan kuuluivat liikenneja viestintäministeriön henkilöliikenneyksikön vastaavat virkamiehet sekä FITS-ohjelman koordinaattori. TOIMINTA 5

8 Ohjelman hankkeet valittiin kolmella tavalla: 1. Ohjelma käynnisti itse ohjelman tavoitteiden kannalta keskeisiä kaikkia liikennemuotoja koskevia hankkeita (tarjouspyyntömenettely). 2. Eri osapuolet toivat ohjelmaan omia, käynnissä ja suunnitteilla olevia tärkeimpiä hankkeitaan. 3. Ohjelma järjesti kolme avointa hankehakua. Kullakin hakukierroksella pyrittiin painottamaan hakuja siten, että hankkeet tukivat kunkin tavoitealueen kehityksen ja toimintojen painotuksia. TAVOITEALUE Henkilöliikenteen tiedotuspalvelut Joukkoliikenteen häiriöhallinta Joukkoliikennetiedot ja niiden saatavuus Painopisteet Matkan suunnittelupalveluiden toteuttaminen Ajantasaisten ja häiriötiedotuspalvelujen toteuttaminen Yhdistelmäpalvelujen kehittäminen Tarpeet, mahdollisuudet Toimintamallien luominen Casekokeilut Reitti- ja aikataulutietojen tuottaminen ja ylläpito Ajantasaisen ja häiriötiedon tuottaminen ja ylläpito Hankkeille annettiin laaja vapaus toimia itsenäisesti. Tärkeintä oli niiden konkreettisuus ja pysyvien palveluiden syntyminen. Pelisääntöihin liittyvät kysymykset ja hankkeiden vaikutusten selvittäminen ohjattiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta toteutettavaksi FITS-ohjelmassa. Kuva 2. Ohjelman tavoitealueiden painotukset HEILI-ohjelmassa oli mukana kaikkiaan 40 hanketta, joista pääosa oli konkreettisia kehityshankkeita. Yksittäisten projektien määrä oli noin 50. Hankkeiden suoranainen työllistävä vaikutus oli noin 400 henkilötyövuotta, välillisesti vielä enemmän. heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA 6

9 Hankkeet rahoittivat niihin osallistuvat osapuolet. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö myönsi valtaosalle hankkeista ohjelmarahoitusta prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista joko valtionavustuksena tai osallistumalla suoraan hankkeen kustannuksiin. Heili-ohjelman tavoitteita tukevien hankkeiden kokonaisrahoitus oli n. 24,7 miljoonaa euroa, josta ohjelmassa raportoitujen hankkeiden osuus oli noin 15 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat tahot panostivat ohjelman tavoitteita tukeviin omiin hankkeisiinsa n. 9,7 miljoonaa euroa. HEILI LVM MUUT:Omat 9,7 9,7 Milj. 7,3 Milj. 7,7 Milj. 7,7 Kuva 3. Ohjelmarahoituksen jakautuminen TOIMINTA 7

10 TULOKSET Ohjelman hankkeissa toteutettiin mm. palveluja ja järjestelmiä joukkoliikenteen matkan suunnitteluun ja tosiaikaiseen tiedotukseen sekä joukkoliikenteen häiriönhallintaan. Lisäksi ohjelmassa toteutettiin eri palveluiden tarvitsemia taustarakenteita, ns. informaatioinfrastruktuuria, jonka perustalle voidaan synnyttää palveluihin liittyvää liiketoimintaa. Ohjelmassa toteutettujen palveluiden välittömässä vaikutuspiirissä on päivittäin 2,5 miljoonaa suomalaista, internetpalvelut huomioituna palvelut ovat käytännössä jokaisen kansalaisen saavutettavissa. tietokannassa on nyt kaukoliikenteen bussivuoroa, kaikki junavuorot sekä Helsingin seudun ja Tampereen koko joukkoliikenne. Kantaan on tulossa myös Oulun ja muiden pienempien kaupunkien paikallisliikenteet. Lauttojen ja lentoliikenteen tietokantoja ollaan tekemässä. Helsingin seudulla on käytettävissä myös digitaalinen kevyen liikenteen väyläverkko. Tavoitealue Joukkoliikennetiedot ja niiden saatavuus Joukkoliikenteen informaatio perustuu luotettaviin, ajantasaisiin ja kattaviin lähtötietoihin, joita voidaan käyttää eri palveluissa. Heili-ohjelmalle vuonna 2001 asetettuna tavoitteena oli varmistaa, että joukkoliikenneinformaatiossa tarvittavia tietoja kerätään ja ylläpidetään ja että tiedot ovat tietojärjestelmistä saatavissa eri palveluketjujen käyttöön. Tiedot ovat luotettavia ja olennaisia tietoja ei puutu. Eri tiedon tuottajien tiedot ovat yhdistettävissä palveluiden käyttöön. Vuosille asetetut avaintulostavoitteet ovat joko toteutuneet tai toteutumassa lähivuosina. Suomessa on kansallinen liikenteen tietoarkkitehtuurikuvaus TelemArk. -kirjastossa voi tutustua standardoituihin tietolajeihin, rajapintoihin sekä sanomien tietomalleihin. XML-sanomana lähetetty tieto voidaan viedä melkein mihin palveluun tahansa. Ns. Digistop järjestelmään on digitoitu n pysäkkiä Suomen yli pysäkistä (pysäkeillä on tunnus ja koordinaatit). Suomen kunnista pysäkkien koordinaattitiedot on viety Digistop järjestelmään 261 kunnalla 443:sta (lokakuu 2004). Liikenne- ja viestintäministeriön joukkoliikenteen koonti- 8 heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA

11 Tavoitealue Henkilöliikenteen tiedotuspalvelut Ohjelman toiminnan painopiste on ollut koko toimintaajan henkilöliikenteen tiedotuspalvelujen kehittämisessä. Tätä osoittaa myös se, että vuonna 2001 tiedotuspalveluille määritellyt avaintulokset ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, poikkeuksena liityntäpysäköinti, johon liittyviä hankkeita käynnistyi vasta vuoden 2004 alussa. Sen sijaan esim. internetpalveluiden ja reaaliaikaisten informaatiopalveluiden kehittyminen on ollut jopa nopeampaa kuin alunperin ajateltiin. Internetpalvelut Kaikilla keskeisillä joukkoliikenteen toimijoilla on omat internetsivunsa, joilta saa tietoa palveluista. Internetpalveluiden kehittämistä jatketaan tulevaisuudessakin voimakkaasti. Valtakunnallinen monen kulkutavan yhteinen reitityspalvelu (www.journey.fi) julkaistaan kevään 2005 aikana yleisölle. Palvelu etsii asiakkaan antaman lähtöpaikan ja määräpaikan välille sopivia joukkoliikenneyhteyksiä kattaen koko Suomen. VR:n junat asemineen ovat kaikki mukana ja Matkahuollon vuoroista kaikki pikavuorot sekä suuri osa vakiovuoroistakin. Myöhemmin tietokantaa täydennetään lento- ja laivayhteyksillä. Matka.fi reitinhakupalvelun toiminta edellyttää, että joukkoliikenteen pysäkit ovat mahdollisimman kattavasti nimineen ja paikkatietoineen mukana, jotta kaikkiin kuntiin voida reitittää joukkoliikennematkoja. Palvelun käyttäjälle esitetään kuntakartan avulla ne kunnat, jotka ovat palvelussa mukana. Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduilla on omat kehittyneet monen kulkutavan reitityspalvelunsa. Internetiä jakelutienä hyödyntäviä joukkoliikenteen informaatiopalveluja on toteutettu Joensuussa, Kuopiossa, Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Vaasassa. TULOKSET 9

12 Internetsivuilta voidaan tutkia joukkoliikenneyhteyksiä sekä varata ja ostaa lippuja. Myös karttapalvelut ovat hyvin suosittuja. Myös pienet kunnat haluavat antaa tietonsa netin kautta. Keväällä 2004 julkaistun kuntakyselyn mukaan kunnat tarvitsevat helppoa työkalua nettiaikataulujen tekoon. Kun aikataulut ovat sähköisessä muodossa, ne voidaan viedä helposti myös muihin välineisiin: tehdä aikataulujulkaisuja, pysäkkitulosteita ja matkapuhelinpalveluita. Sähköinen asiointi Lääninhallitukset kehittävät sähköistä asiointia bussiyrittäjien kanssa. VALLU tietojärjestelmässä on pysäkit, reitit ja liikenteenharjoittajien liikenneluvat. Lupien reittejä voidaan katsoa kartalla. Seuraava askel on liikennelupien hakeminen ja käsittely sähköisellä lomakkeella. Vallu -tietojärjestelmän hyödyntämistä myös informaatiopalvelujen lähtöaineistona kehitetään. Terminaalit ja pysäkit Ohjelman hankkeissa on parannettu matkustajainformaatiota mm. asentamalla linja-autoasemille informaatio-ohjelmistoja ja laitteita (Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Hämeenlinna, Mikkeli, Turku, Oulu, Tampere, Kuopio). Kampin terminaalin informaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus on hyvässä vauhdissa ja järjestelmä valmistuu vuonna Ratahallintokeskus varustaa tärkeimmät asemat uusilla näytöillä ja kaiutinjärjestelmillä. Tampereella on uusia pysäkkinäyttöjä ja Helsingin pysäkeille on tulossa 3. sukupolven näytöt. Pienemmissä kaupungeissa on paikallisliikenteen tietoja tarjoavia näyttöjä keskeisillä torialueilla. Joukkoliikenteen ja matkailun tietoja tarjoavia infokioskeja on isoimmilla asemilla. Kouvolassa joukkoliikenneinfokioskeja on viety myös läheiselle kävelykadulle ja kauppakeskukseen. Ajantasaiset järjestelmät Helsingin seudulla ja Tampereella on toteutettu reaaliaikajärjestelmä, jolla seurataan bussien kulkua kaduilla satelliittipaikannuksen avulla. Kummassakin on oma radioverkko bussien ja ohjauksen viestintään. On keskusteltu, että olisi varattava tietty radiotaajuus koko maassa joukkoliikenteen tarpeisiin. Reaaliaikajärjestelmän avulla matkustajat saavat todellista tietoa bussien ja raitiovaunujen kulusta. Reaaliaikajärjestelmässä kannattaa aina ottaa mukaan myös liikennevaloetuus. Sekä matkustajat että liikenteenharjoittajat hyötyvät eniten siitä, että järjestelmässä olevat kulkuvälineet saavat valon vaihtumaan vihreäksi tullessaan risteykseen, näin reitin ajoaika, täsmällisyys ja autokierto nopeutuu. Pelkkää informaatiota varten kallista järjestelmää ei kannata tehdä. Nyt on rakenteilla junien, laivojen reaaliaikaseuranta sekä Oulun kaupungin reaaliaikajärjestelmä, jossa mukana on myös maksujärjestelmä (vanha älykorttijärjestelmä korvataan integroidulla järjestelmällä). Oulussa käytetään kaupallista radioverkkoa. heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA 10

13 Matkapuhelinpalvelut Matkapuhelinpalveluita on kokeiltu erilaisia, esim. matkan maksamista ja reittioppaan käyttöä käsipuhelimella. Helsingissä annetaan raitioliikenteen häiriötietoja matkapuhelimeen. Palvelu on rakennettu siten, että liikennelaitos voi keskittyä häiriönpoistoon ja yksityinen palveluyritys hoitaa tiedottamisen. Tampereella internetin kautta annetaan ensin tiedot käyttäjästä eli kerrotaan mitä tietoja matkapuhelimeen halutaan. Kun matkapuhelimella otetaan yhteyttä, käyttäjä tunnistetaan ja palvelu antaa vakioreittien lähtö- ja määräpysäkkien seuraavat 5 lähtöä parilla napinpainalluksella. Myös muun tyyppiset kyselyt ovat mahdollisia; matkapuhelimeen saa halutessaan myös tiedot matkakortin saldosta tai palvelulla voidaan maksaa esim. uimahallikäynti. TULOKSET 11

14 12 Tavoitealue Joukkoliikenteen häiriönhallinta Tavoitealueen yleisenä tavoitteena oli luoda puitteet mahdollisimman sujuvalle ja luotettavalle joukkoliikenteelle. Ohjelman erityisenä tavoitteena oli selvittää ja toteuttaa toimintamalleja, joilla matkaketjun toimivuus varmistetaan matkan eri vaiheiden välillä. Osatavoitteena liikennettä seuraamalla ja tietoa välittämällä on auttaa ennakoimaan toimintaa matkaketjun seuraavissa vaiheissa, jotta häiriötilanteita ei syntyisi. Lisäksi pyrittiin selvittämään ja toteuttamaan toimintamalleja, joilla joukkoliikenteen palvelutuottajat toimivat yhteistyössä häiriötilanteissa siten, että syntyvät häiriötilanteet hoidetaan tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa matkustajille. Ohjelmassa toteutetut häiriönhallinnan tavoitteita tukevat palvelut on pääosin kuvattu edellä kohdassa henkilöliikenteen tiedotuspalvelut. heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Tavoitealue Tarpeet ja vaikutukset Ohjelman tavoitteena oli varmistaa, että toteutettavat palvelut perustuvat käyttäjien tarpeisiin ja että niissä otetaan huomioon eri väestöryhmien erilaiset edellytykset käyttää palveluja. Synergiaetujen saavuttamiseksi HEILI-ohjelman hankkeiden arvioinnit, hankearvioinnin kehittämiseen liittyvät yleiset tutkimukset ja selvitykset toteutettiin pääsääntöisesti samaan aikaan käynnissä olleen FITS-ohjelman hankealueella 2 Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet. FITS-ohjelman loppuraportin mukaan joukkoliikennematkustamista palvelevat ELMI eli Reaaliaikainen matkustajainformaatiojärjestelmä ja pääkaupunkiseudun Reittiopas auttavat kulkumuodon ja reitin valinnassa, tehostavat aikataulutiedon hakua, vähentävät epävarmuutta sekä auttavat hyödyntämään odotusaikaa. Reittiopas tukee matkustamista ennen matkaa, ELMI matkan aikana. Kumpikin järjestelmä on koettu tärkeäksi ja hyödylliseksi. Reittiopas osoittautui yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattavaksi hankkeeksi. Nykyisin joukkoliikenteen telematiikkaan liittyen arvioihin on sisällytetty lähinnä nykyisten matkustajien suoria aikasäästöjä. Vaikutusarviointimenetelmiä tuleekin FITS-ohjelman suositusten mukaan jatkossa kehittää suuntaan, jossa pystytään arvioimaan hankkeiden pitkäaikaisvaikutuksia sekä vaikutuksia joukkoliikennematkustamisen kokonaismäärään.

15 Tavoitealue Toimintamallit ja säännöt Ohjelma pyrki siihen, että palveluilla ja järjestelmillä on taloudellisesti ja organisatorisesti kestävät toimintamallit. Palveluiden ja järjestelmien tuli perustua yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin ja sääntöihin, jotka varmistavat järjestelmien yhteentoimivuuden. Hyvänä esimerkkinä yhteentoimivista järjestelmistä voidaan pitää joukkoliikenteen valtakunnallista aikataulu- ja reittitietojen koontitietokantaa, joka mahdollistaa tulevaisuudessa lukuisten erilaisten palveluiden tarjoamisen julkishallinnolle, yrityksille ja erityisesti yksittäisille joukkoliikenteen matkustajille. Ohjelman toimesta pyrittiin erityisesti kannustamaan kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja sekä kansalliseen liikennetietokirjastoon kerättyjen rajapintakuvausten mukaisia toteutuksia. Yleiset selvitykset, projektien tukipalvelut ja hallinnolliset uudistukset jätettiin tälläkin tavoitealueella FITS-ohjelman hankealueen 1 Liikennetelematiikan palveluiden edellytykset tehtäväksi. Ohjelman hankkeissa havaitut ongelmat ja kehitysehdotukset välitettiin kuitenkin FITS-ohjelman tietoon. Ohjelman arviointi HEILI-ohjelma arvioitiin yhdessä FITS-ohjelman kanssa vuoden 2003 lopulla. Arvioinnin yhteydessä haastatellut liikenteen asiantuntijat olivat melko tyytyväisiä ohjelmien ja hankealueiden etenemiseen ja siten suomalaisen liikennetelematiikan kehittymiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että HEILI-ohjelma on onnistunut tavoitteissaan tuottaa konkreettisia palveluja ja ohjelman lähtökohdaksi asetettu, toteutukseen tähtäävä toimintamalli oli oikea. Erityisen tärkeänä tuloksena on pidetty myös alan osapuolten yhteistyön tiivistymistä ja uusien toimijoiden ja kontaktien syntymistä. TULOKSET 13

16 KEHITTÄMISEN JATKAMINEN Tiedotus kulkumahdollisuuksista ja liikenteen sujuvuudesta ohjaavat matkustajia käyttämään energiaa säästäviä reittejä sekä ympäristöystävällisiä ja turvallisempia kulkuvälineitä. Tiedotus poikkeavista tilanteista parantaa turvallisuutta. Tiedotus lisää matkustamisen mukavuutta ja turvallisuuden tunnetta. Toteuttamalla eri väestöryhmille suunnattuja tai henkilökohtaisia palveluja voidaan huomioida eri väestöryhmien tarpeet ja erilaiset edellytykset informaation vastaanottamiseen. Riittävän informaation avulla kynnys liikkua madaltuu ja liikkuminen tuntuu turvalliselta. Toimiva ja nykyaikainen tiedotus luo positiivista kaupunkikuvaa, haja-asutusalueilla tiedotus tukee joukkoliikenteen käyttöä. Kaikkien tavoitettavissa olevat tiedotuspalvelut liikenteestä ovat tietoyhteiskunnan peruspalveluja. Tiedotus vaihtoehtoisista kulkumuodoista ja matkaketjusta auttaa matkustajia käyttämään tarkoituksenmukaisia, taloudellisia reittejä ja kulkuvälineitä. Julkisin varoin toteutettavan informaation tulee ohjata taloudellisten liikennemuotojen ja reittien käyttöön. Tiedotus mm. kulkumahdollisuuksista, palveluista ja liikenteen sujuvuudesta vaikuttaa kysynnän määrään ja suuntautumisen ja siten suoraan liikennettä harjoittavien yritysten tuloihin. Tieto liikenteen häiriötilanteista auttaa yrityksiä toimimaan nopeasti ja tehokkaasti häiriöiden poistamiseksi. Tiedotus ja häiriötilanteiden hallinta lisäävät matkustajien mukavuutta ja lisäävät kuljetuspalveluiden käyttöä. HEILIn työn pohjana olleen vision toteutumisen kannalta ongelmana voidaan nähdä jo toteutettujen ja tulevien tietovarastojen laatu ja kattavuus, luotettavan lähtöaineiston puute ja erityisesti tietoinfrastruktuurin ylläpidon järjestäminen. Eri järjestelmien yhteen toimivuudessa nykytilanteessa on vielä parantamisen varaa ja jatkossa tuleekin erityisesti huomioida yhteinen järjestelmäarkkitehtuuri ja eri järjestelmien välisten rajapintojen kehittäminen siten, että tiedonvaihto eri järjestelmien välillä toimii tehokkaasti. Samoin yhteistyön pelisäännöt ja tiedon tuottamisen vastuunjako tulee sopia eri tahoja tyydyttävällä tavalla. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuudet lainsäädännön uudistamistarpeisiin siten, että yleistä etua palvelevien järjestelmien tiedot saadaan palveluiden toteuttajien käyttöön. Tulevaisuuden kannalta suurimpia haasteita on löytää joukkoliikenteen informaatiopalveluille luonteva isäntä, jonka vastuualueelle informaation ylläpito ja jakelu kuuluu. Yksittäisiä isäntiä löytyy jo nyt, mutta valtakunnallisten, multimodaalisten palveluiden osalta selkeää vastuutahoa ei vielä ole olemassa. Palveluiden kehittämisen kannalta tulee huomioida eri liikennevälineitä yhdistävät matkaketjut, joissa matkustaja saa ennen matkaa ja matkan aikana tarvitsemiansa matkaan liittyviä tietoja. Pelkkien joukkoliikennetietojen lisäksi esimerkiksi henkilöauton käyttö tulee tuoda mukaan palveluihin yhtenä vaihtoehtoisena matkustusvälineenä. Ajantasaisten tietojen käyttö nousee tärkeäksi elementiksi, koska sen avulla matkustajalle voidaan tiedottaa poikkeavista tilanteista. Ajantasaisten tietojen hyödyntämisen rinnalla tärkeäksi asiaksi nousevat lyhyen aikavälin ennusteet. HEILI-ohjelman tuloksina syntyneitä tietovarastoja ja osaamista voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää uusia palveluita ja yhteistyömuotoja kehitettäessä. Matkustajainformaation sekä erilaiset telemaattisten järjestelmien merkitys tulee korostumaan entisestään. Joukkoliikenneoperaattorit ja kuntasektori joutuvat yhteistyössä etsimään yhä uusia keinoja joukkoliikennepalvelujen tuottamiseksi kustannustehokkaasti palvelutason siitä kärsimättä. 14 heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA

17 OHJELMAN HANKKEET Ohjelman hankkeiden esittely on sijoitettu tässä kuvauksessa sen tavoitealueen alle, johon hankkeella on suurin liittymäpinta. Yleisesti ottaen yksittäinen hanke tukee useita ohjelman tavoitealueita, esim. reitinsuunnittelupalvelut tukevat matkasuunnittelua, mutta niiden taustalla on tietovarasto, joka voi välittää tietoa myös muiden järjestelmien käyttöön. Yhteystietoluettelon yksittäisten hankkeiden vastuuhenkilöistä voi ladata HEILI-ohjelman www-sivuilta osoitteessa Joukkoliikenteen tiedotuspalvelut - Matkan suunnittelu matkainfo matkainfo on joukkoliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä, joka toteutettiin toimittajan ja Joensuun, Kouvolan, Kuopion, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupunkien yhteistyönä. Palvelun taustalla oleva ohjelmisto jakaantuu karkeasti jaettuna kahteen osaan, ylläpitokäyttöliittymään ja julkiseen käyttöliittymään. Julkinen käyttöliittymä käsittää www- ja sms -palvelut. Vaasan ja Kotkan kaupungit liittyivät hankkeeseen myöhemmissä kehitysvaiheissa. Linkki palveluun löytyy kaupunkien kotisivuilta. Lisätietoja: kirjallisuusluettelon lähde nro 11 TKL:n www-pohjainen reitinsuunnittelupalvelu Hankkeessa toteutettiin Tampereen kaupungin alueella toimiva palvelu, joka mahdollistaa joukkoliikennematkojen reitityksen ovelta-ovelle. Palvelussa ovat mukana Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussit. Palvelu on tuotantokäytössä nimellä Repa Reittiopas ja sen kotisivu on Lisätietoja: kirjallisuusluettelon lähde nro 50 OHJELMAN HANKKEET 15

18 Joukkoliikenteen tiedotuspalvelut - Ajantasainen tiedotus Helsingin HEILI HELMI-järjestelmän jatkokehitys HELMI on vuonna 1999 käynnistynyt Helsingin joukkoliikenteen liikennevaloetuus- ja matkustajainformaatiojärjestelmä. Helsingin HEILI on liikenne- ja viestintä-ministeriön Henkilöliikenteen info-ohjelmaan HEILI sisältyvä hanke, jonka tavoitteena oli kehittää ja laajentaa HELMIjärjestelmää. Hankkeessa toteutettiin HELMIin uusi radioverkko, joka perustui IT-radiotekniikkaan. Pysäkeillä olevien ajantasaisten aikataulujen ulkonäköä parannettiin ja samalla taulut yhdistettiin rakenteellisesti pysäkkikatokseen. Tauluun liitettiin myös liikennehäiriöistä tiedottava erillinen kenttä. Liikennevaloetuuksien toimintaa tehostettiin pysäkki-ilmaisimella. Samoin kehitettiin valopilkku-opaste, jonka avulla havaitaan helposti vialliset joukkoliikenneilmaisimet. Lisätietoja: kirjallisuusluettelon lähteet nro 40, 41 Hankkeen kotisivu on PARAS - Tampereen bussi-info Tampereella on toteutettu ajantasainen bussiliikenteen informaatiojärjestelmä. Järjestelmä välittää pysäkeille sijoitettujen informaatiotaulujen ja julkisissa tiloissa sijaitsevien monitorien välityksellä ajantasaista tietoa seuraavaksi pysäkille saapuvista linja-autoista. PARAS-hankkeen kotisivu OULA paikallisliikenteen matkustajainformaatio ja liikennevaloetuusjärjestelmä Hankkeen aluksi laadittiin suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat Oulun ja Lahden paikallisliikenteeseen ajoneuvopaikannukseen perustuvan ajantasaisen matkustajainformaatiojärjestelmän toteuttamisesta. Työ tehtiin Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n johdolla. Työn tuloksena käynnistettiin ajantasaisen paikallisliikenteen informaatiojärjestelmän toteutus Oulun kaupungissa keväällä Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna Lisätietoja: kirjallisuusluettelon lähteet nro 30, 46, Helsingin joukkoliikennepysäkin varustaminen matkustajanäytöllä 1. vaihe määrittely Projektin tavoitteina oli selvittää tiedonsiirron toteuttaminen digitaalista televisioverkkoa (DVB-T) hyödyntäen ja mahdollisesti GSM/GPRS -tiedonsiirtoa (paluukanava) hyödyntäen, sopivan näytön tuotteistaminen ja täten yksittäisten näyttöjen hintojen laskeminen alhaiselle tasolle. Lisäksi päämääränä oli tehdä toteutusesitys 250 joukkoliikennepysäkin varustamisesta laadukkailla ja edullisilla näyttötauluilla ja tämän edellyttämä projektisuunnitelma. Hankkeen 2. vaiheen laajuus todettiin niin suureksi, että toteutukseen sitoutuminen vaatii vielä tarkemmat selvitykset kuin mitä tämän selvityksen aikataulu- ja kustannusresursseilla oli mahdollista saavuttaa. Hankinnan toteuttaminen ns. palvelusopimusmallina saattaisi olla tulevaisuuden ratkaisu. Lisätietoja: kirjallisuusluettelon lähde nro 7 Erillisenä kehityshankkeena oli PARAS-pysäkkiaikataulujärjestelmän 3. vaihe (mobiilireaaliaikaisuus), jossa pyrittiin välittämään reaaliaikaista odotusaikatietoa myös matkapuhelimeen. Hanke ei toteutunut. Lisätietoja: kirjallisuusluettelon lähteet nro 47, 48 heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA 16

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma

HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma > Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnantoteuttamiseksi > Käynnissä vuosina 2001-2004 Juhani Vehviläinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä:

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: Tavoitetilana on, että kuka tahansa saa yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen kulkumuodon, reitin ja matkustusajankohdan

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali Reijo Kinnunen Kirjava kana Oy reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 LVM Joukkoliikenneportaalin tavoitteet Tavoite parantaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut Liikenteen ja kuljetusten seuranta Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut 15.03.2001 Taustaa Liikenteen hallinnan toimintalinjat Peruspalvelut joukkotiedotus häiriön hallinta Painopiste ajantasainen

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Finnish R&D Programme on ITS Infrastructures and Services Risto Kulmala 23.5.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT Yritykset - Viranomaiset

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Jani Granqvist Iisakki Kosonen. Poissa: Sirkka Holmberg VR-Cargo Oy

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Jani Granqvist Iisakki Kosonen. Poissa: Sirkka Holmberg VR-Cargo Oy Kokousmuistio TKI 3.4.2003 sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous 3.4.2003 klo 9-11.00 Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone Paikalla:

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen ESTEETÖN NAVIGOINTI Ari Virtanen NOPPA Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaation visio: Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti

Lisätiedot

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus Sampo Hietanen Tieliikelaitos liikkujan palvelut puh. 040 565 7688 HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus PV 1 00.00.0000 Häiriöinfo-pilotti Pilotin

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Ohjelman johtoryhmä

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Ohjelman johtoryhmä Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Ohjelman johtoryhmä 22.1.2002 Finnish R&D Programme on ITS Infrastructures and Services Risto Kulmala 22.1.2002 0 Hallinta, tiedotus > Matti

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist Kokousmuistio TKI 4.9.2002 sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous 4.9.2002 klo 9-11.00 Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone Paikalla:

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat : Suunnittelutyön tilanne

Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat : Suunnittelutyön tilanne Liikennetelematiikan T&K-ohjelmat 2004-2007: Suunnittelutyön tilanne Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Säätytalo 28.10.2003 1 Sisältö Valmisteluprosessi Valmistelutyön tuloksia

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.4.2003 1/12 Projektista lyhyesti 1/2 projekti käynnistettiin tammikuun 2002 lopulla ja valmistui tammikuun 2003 alussa tuloksena

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista?

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Risto Kulmala VTT Risto Kulmala 16.10.2003 Esityksen sisältö > Ratkaistavat ongelmat > Mitä telematiikalla voidaan tehdä? >

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Liikenne ja maankäyttö 8.10.2015 Pekka Aalto PLL Marja Rosenberg Liikennevirasto Sisältö 1. Mitä Ruotsissa on tehty ja saavutettu 2. Mitä Suomessa

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Jani Granqvist Iisakki Kosonen. Poissa: Sirkka Holmberg VR-Cargo Oy

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Jani Granqvist Iisakki Kosonen. Poissa: Sirkka Holmberg VR-Cargo Oy Kokousmuistio TKI 11.12.2002 sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous 11.12.2002 klo 9-11.00 Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katse tulevaisuuteen VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019 Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katsaus tulevaisuuteemme VR:n tavoite on, että junamatkustaminen on kaukoliikenteen halutuin matkustusmuoto.

Lisätiedot

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Satu Innamaa Iisaakki Kosonen Jani Granqvist

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Satu Innamaa Iisaakki Kosonen Jani Granqvist Kokousmuistio TKI 9.4.2002 sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous 9.4.2002 klo 9-11.00 Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone Paikalla:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin.

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin. Liikennetelematiikan arkkitehtuuri HelpDesk HelpDesk Liikennetelematiikan arkkitehtuuri (TelemArk) kuvaa tärkeimmät henkilö- ja tavaraliikenteen telematiikan prosessit. Prosesseja ovat esimerkiksi tiedotus

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

KÄTEVÄ. Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle. ELSA hankeseminaari 16.3.2006

KÄTEVÄ. Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle. ELSA hankeseminaari 16.3.2006 KÄTEVÄ Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle ELSA hankeseminaari 16.3.2006 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Visio 1.2 Työn tausta 1.3 Liittyminen LVM:n muihin hankkeisiin 1.4 Informaation määrittely

Lisätiedot

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001 / 10.4.2001 / 1 Globaali tietoyhteiskuntakehitys Toiminnan verkottuminen tietoverkoissa

Lisätiedot

Hankealue 1: Palvelujen edellytykset MUISTIO (5)

Hankealue 1: Palvelujen edellytykset MUISTIO (5) Hankealue 1: Palvelujen edellytykset MUISTIO 11.4.03 1(5) FITS 1 hankeryhmän kokous Aika: Keskiviikko 9.4.2003 klo 9.30 n. 12:00 Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriö, kokoushuone KONTTI, Etelä-Esplanadi

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

ITS Finland. Toiminnan esittely

ITS Finland. Toiminnan esittely ITS Finland Toiminnan esittely 28.10.2003 Haasteet Liikenneverkot ovat kuormitettuja ja alttiita häiriöille, kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sujuva liikenne säästää resursseja

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Väliseminaari 18.1.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Kuvaus palvelumalleista Tampereen teknillinen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma www.aino.info Koordinaattori Risto Kulmala VTT Hankesihteeri Juhani Vehviläinen Jussa Consulting AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma Päämääränä

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Pietari Pentinsaari Liikenteenharjoittajatilaisuus 5.11.2015 JOUSI-ryhmän taustaa Ryhmä asetettiin 13.3.2012 Alan eri toimijat laaja-alaisesti

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

FITS-OHJELMA ON PUOLIMATKASSA MITÄ ON SAATU AIKAAN?

FITS-OHJELMA ON PUOLIMATKASSA MITÄ ON SAATU AIKAAN? FITS-OHJELMA ON PUOLIMATKASSA MITÄ ON SAATU AIKAAN? Risto Kulmala, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, risto.kulmala@vtt.fi Matti Roine, Liikenne- ja viestintäministeriö, matti.roine@mintc.fi Ohjelman

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot