LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille nousevia asioita, vaan niissä määritellään ne perusperiaatteet, jotka ohjaavat Yhtiön ( Yhtiö tarkoittaa Pulse Electronics Corporationia ja kaikkia sen tytäryhtiöitä) kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden toimintaa. Kaikkien työntekijöidemme, toimihenkilöidemme ja johtajiemme on toimittava eettisten ohjeiden mukaan. Jotkut tilanteet voivat antaa vaikutelman epäasiallisesta käytöksestä. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että toimit parhaasi mukaan siten, ettei synny edes vaikutelmaa siitä, että toimintasi ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Nämä eettiset ohjeet on toimitettava myös Yhtiön kaupallisille edustajille (agents, representatives), joiden on noudatettava niitä. Lisäksi Yhtiöllä on toimintaperiaatteita, jotka koskevat Yhtiön eri toimintoja. Sinun on tunnettava nämä toimintaperiaatteet ja noudatettava niitä soveltuvin osin työssäsi. Mikäli paikallisen lainsäädännön ja näiden eettisten ohjeiden välillä on ristiriita, noudata paikallista lainsäädäntöä. Mikäli taas paikallinen tapa tai käytäntö on ristiriidassa näiden eettisten ohjeiden kanssa, on noudatettava eettisiä ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää mahdollisista ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisusta, ota yhteyttä esimieheesi, paikalliseen henkilöstöhallinnon edustajaan tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajaan (Corporate Ethics Officer). Työntekijöiden ja toimihenkilöiden on ymmärrettävä heidän työhönsä vaikuttavat lainsäädännölliset ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset ja raportoitava kaikesta epäillystä lain, näiden eettisten ohjeiden tai muiden yhtiön toimintatapojen vastaisesta toiminnasta. Näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä, joihin voi sisältyä myös työsuhteen päättäminen. Eettisten ohjeiden rikkominen voi lisäksi rikkoa myös lakia, mistä voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia rangaistuksia rikkoneelle henkilölle, hänen esimiehilleen ja/tai Yhtiölle. Jos olet tilanteessa, jonka uskot olevan näiden eettisten ohjeiden vastainen tai johtavan näiden eettisten ohjeiden vastaiseen tilanteeseen, toimi kohdan 19 ohjeiden mukaisesti. Näissä eettisissä ohjeissa kuvatut perusperiaatteet riippuvat muista samoja asioita koskevista Yhtiön menettelytapaohjeista. (Eettisten ohjeiden piiriin kuuluvista aiheista saattaa olla myös muita Yhtiön menettelytapaohjeita, jotka ovat eettisiin ohjeisiin nähden ensisijaisia.) Sarbanes-Oxley-lain (2002) pykälän 406 ja siitä johdettujen määräysten mukaisesti kaikki näiden eettisten ohjeiden kohdat, poislukien kohdat 7, 8 ja 9, toimivat myös Yhtiön talousjohdon eettisinä ohjeina. 1. LAKIEN, MÄÄRÄYSTEN JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN Yhtiön eettisten ohjeiden perustana on lain noudattaminen. Kaikkien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien on kunnioitettava ja noudatettava niiden kaupunkien, osavaltioiden, läänien ja maiden lakeja, määräyksiä ja säädöksiä, joissa Yhtiö toimii. Vaikka työntekijöiden ja 1

2 toimihenkilöiden ei oleteta tietävän kaikkien näiden lakien, määräysten ja säädösten yksityiskohtia, on tärkeää tuntea niitä tarpeeksi tietääkseen, milloin on kysyttävä neuvoa esimiehiltä, johtajilta, henkilöstöhallinnolta tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajalta tai muulta asiaankuuluvalta henkilöltä. 2. ETURISTIRIIDAT Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtainen etu on vastoin tai näyttää olevan vastoin Yhtiön etua. Eturistiriita voi syntyä, kun työntekijä tai toimihenkilö toimii siten tai hänellä on sellaisia intressejä, että hänen on vaikea tehdä työnsä Yhtiölle objektiivisesti, tehokkaasti ja Yhtiön parhaan edun mukaisesti. Eturistiriita voi syntyä myös, jos työntekijä tai toimihenkilö (tai hänen perheenjäsenensä) vastaanottaa perusteettomia henkilökohtaisia etuuksia, jotka ovat seurausta hänen asemastaan Yhtiössä. Yhtiön työntekijöilleen, toimihenkilöilleen tai heidän perheenjäsenilleen antamat lainat tai velan takaukset voivat luoda eturistiriitoja ja olla joissain tapauksissa lainvastaisia. Yhtiön työntekijän tai toimihenkilön työskentely kilpailijan, asiakkaan tai toimittajan palveluksessa katsotaan eturistiriidaksi. Vältä kaikenlaisia suoria tai epäsuoria liikesuhteita Yhtiön asiakkaisiin, toimittajiin tai kilpailijoihin paitsi silloin, kun toimintaa harjoitetaan Yhtiön puolesta. Yhtiön menettelytavoissa eturistiriidat on kielletty, ellei Yhtiön hallitus ole niitä hyväksynyt. Eturistiriidat eivät aina ole itsestään selviä, joten voit kysyä lisää aiheesta esimieheltäsi tai noudattaa kohdassa 19 kuvattua menettelytapaa. Työntekijän tai toimihenkilön, joka havaitsee eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan, on ilmoitettava siitä esimiehelle, johtajalle tai muulle asiaankuuluvalle henkilölle tai toimia näiden eettisten ohjeiden kohdan 19 mukaisesti. 3. SISÄPIIRIKAUPAT Kaikki Yhtiötä koskeva julkaisematon tieto on luottamuksellista. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä, joilla on pääsy Yhtiötä tai muuta kokonaisuutta koskevaan luottamukselliseen tietoon, ei ole oikeutta käyttää tai jakaa kyseistä tietoa kaupankäyntiin Pulse Electronics Corporationissa, muun kokonaisuuden osakkeilla tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Yhtiön liiketoimintaan. Julkaisemattoman tiedon käyttö omaksi taloudelliseksi hyödyksi tai tiedon paljastaminen kolmansille osapuolille, jotka voivat tehdä kyseisen tiedon perusteella sijoituspäätöksiä, on sekä epäeettistä että lainvastaista. Lisäkysymyksiin vastaa Yhtiön eettisten asiain neuvonantaja tai hallintojohtaja. 4. TYÖSUHTEESSA HAVAITUT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Työntekijät ja toimihenkilöt eivät saa käyttää yhtiön omaisuuden, tiedon tai asemansa ansiosta havaitsemiaan liiketoimintamahdollisuuksia omaksi hyödykseen ilman hallituksen suostumusta. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää yhtiön omaisuutta, tietoa tai omaa asemaansa omaksi hyödykseen, eikä kukaan työntekijä tai toimihenkilö saa suoraan tai välillisesti kilpailla Yhtiön kanssa. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä on velvollisuus edistää Yhtiön etuja mahdollisuuksien mukaan. 5. KILPAILU JA OIKEUDENMUKAINEN TOIMINTA Työntekijöiden on pyrittävä olemaan kilpailijoitamme parempia rehdisti ja rehellisesti sekä pyrkiä kilpailuetuun erinomaisen suorituskyvyn kautta, eikä koskaan epäeettisiä tai lainvastaisia 2

3 liiketoimintatapoja käyttäen. Kolmannen osapuolen tiedon varastaminen, ilman omistajan lupaa hankitun liikesalaisuudeksi luokiteltavan tiedon hallussapito tai muiden yhtiöiden entisten tai nykyisten työntekijöiden houkutteleminen paljastamaan liikesalaisuuksia on kielletty. Kunkin työntekijän ja toimihenkilön on pyrittävä kunnioittamaan Yhtiön asiakkaita, toimittajia, kilpailijoita ja työntekijöitä sekä toimimaan oikeudenmukaisesti heitä kohtaan. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää toista osapuolta epäoikeudenmukaisesti hyväkseen manipuloimalla, salailemalla, käyttämällä väärin luottamuksellista tietoa, esittämällä olennaisia tosiasioita virheellisesti tai muilla lainvastaisilla liiketoiminnan käytännöillä. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa osallistua hintakartelliin, tarjouskartelliin, markkinoiden tai asiakkuuksien jakamiseen tai muihin vastaavanlaisiin lainvastaisiin toimiin. Yhtiön hyvän maineen säilyttämiseksi laatuprosessien ja turvamääräysten noudattaminen on ehdottoman tärkeää. Kaikki tarkastus- ja testausdokumentaatio on käsiteltävä soveltuvien spesifikaatioiden ja vaatimusten mukaisesti. Kaikki hinnoittelua koskevat neuvonpidot kilpailijoiden kanssa ovat ehdottomasti kiellettyjä. Liiketoimintaan liittyvän kestityksen ja lahjojen tarjoamisen tarkoituksena on luoda goodwillia ja vahvistaa suhteita, ei saada asiakkaiden keskuudessa oikeudetonta etulyöntiasemaa. Kukaan Yhtiön työntekijä tai toimihenkilö, työntekijän tai toimihenkilön perheenjäsen tai Yhtiön kaupallinen edustaja (agent) ei saa tarjota, antaa, toimittaa tai hyväksyä lahjaa tai kestitystä, paitsi mikäli (1) kyseessä ei ole käteislahja tai lahjakortti, (2) se on tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaista, (3) se on arvoltaan kohtuullinen, (4) sitä ei voida tulkita lahjukseksi ja (5) se ei riko mitään lakia, määräystä tai toisen osapuolen organisaation soveltuvia toimintaperiaatteita. Lisätietoa lahjoista löytyy kansainvälisen korruption vastaista lakia (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ) koskevista Yhtiön toimintaperiaatteista. Lahjoista tai ehdotetuista lahjoista, joiden asianmukaisuudesta on epävarmuutta, on keskusteltava esimiehen kanssa. 6. TALOUDELLINEN TUKI POLIITTISILLE PUOLUEILLE JA RYHMILLE Yhtiö tai sen liiketoimintayksiköt eivät saa antaa taloudellista tukea (suoraan tai välillisesti) poliittisille puolueille tai ryhmille, paitsi jos asiasta on sovittu etukäteen hallituksen kanssa. Tueksi katsotaan: (a) mikä tahansa lahjoitus Yhtiön varoista tai muusta omaisuudesta poliittisiin tarkoituksiin, (b) yksittäisten työntekijöiden kannustaminen ko. taloudellisen tuen antamiseen tai (c) tällaisen työntekijän antaman tuen hyvittäminen työntekijälle. Joissain tilanteissa toiminta voi vaikuttaa hyvien tapojen vastaiselta. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että työntekijät toimivat siten, että vältetään antamasta edes vaikutelmaa siitä, että heidän toimintansa ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Työntekijät voivat yksityishenkilöinä antaa halutessaan vapaasti taloudellista ja muuta tukea poliittisille puolueille ja ryhmille. 7. SYRJINTÄ JA HÄIRINTÄ Yhtiön työntekijöiden erilaisuus on tärkeä rikkaus. Yhtiö on sitoutunut vahvasti tarjoamaan tasaarvoiset mahdollisuudet työsuhteessa eikä suvaitse minkäänlaista lainvastaista rotuun, ihonväriin, uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai kansallisuuteen liittyvää syrjintää tai häirintää. 3

4 8. TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS Yhtiö pyrkii tarjoamaan jokaiselle työntekijälleen ja toimihenkilölleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Jokaisen työntekijän ja toimihenkilön vastuulla on ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille noudattamalla ympäristö-, työturvallisuus- ja työterveysmääräyksiä ja -käytäntöjä sekä raportoimalla tapaturmista, loukkaantumisista, vaarallisista laitteista, käytännöistä tai olosuhteista. Väkivalta ja uhkaava käytös eivät ole sallittuja. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden odotetaan tekevän heidän Yhtiöön liittyvä työnsä turvallisesti sekä olematta alkoholin, laittomien huumausaineiden tai valvottavien aineiden vaikutuksen alaisena. Laittomien huumausaineiden käyttö työpaikalla on kielletty. 9. YMPÄRISTÖ Yhtiö odottaa työntekijöidensä ja toimihenkilöidensä täyttävän tai ylittävän kaikkien soveltuvien ympäristöön liittyvien vaatimusten, lakien ja säädösten vaatimukset. Jos et ole varma vastuistasi tai velvollisuuksistasi, varmista asia esimieheltäsi tai Yhtiön eettisestä toiminnasta vastavalta henkilöltä. 10. PÖYTÄKIRJANPITO, TALOUDELLINEN VALVONTA JA TIEDON LUOVUTTAMINEN Yhtiö edellyttää totuudenmukaista, tarkkaa ja viivästyksetöntä tiedon kirjaamista ja raportointia, jotta se pystyy tekemään vastuullisia liiketoiminnallisia päätöksiä. Jotkut tilanteet voivat antaa vaikutelman, että liiketoimet ja kirjanpito ovat hyvien tapojen vastaisia. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että pyrit toimimaan parhaasi mukaan siten, ettei synny edes vaikutelmaa siitä, että toimintasi ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Kaikki kulut on dokumentoitava ja kirjattava tarkasti ja viipymättä. Jos et ole varma, onko kulu hyväksyttävä, kysy neuvoa paikalliselta talouspäälliköltä (Controller). Yhtiön kirjanpidon, tositteiden, pöytäkirjojen, tilien ja tilinpäätöstietojen on oltava kokonaisuudessaan riittävän yksityiskohtaisia. Niiden täytyy totuudenmukaisesti kuvata Yhtiön liiketoimintaa, niistä täytyy luovuttaa tietoa viipymättä kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten vaatimalla tavalla, ja niiden on oltava sekä soveltuvien lakien että Yhtiön sisäisten valvontavaatimusten mukaisia. Liiketoimintaa koskevat asiakirjat ja viestintä ovat usein julkisia. Työntekijöiden tulisi välttää liioittelua, halventavia huomioita tai henkilöiden tai yhtiöiden epäasiallisia luonnehdintoja, jotka voidaan ymmärtää väärin. Tämä koskee myös sähköpostiviestintää, sisäisiä muistioita ja muodollisia raportteja. Liiketoimintaa koskevat asiakirjat ja tositteet on säilytettävä ja tuhottava Yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Edellä mainittujen käytäntöjen mukaisesti oikeuskäsittelyn tai valtionhallinnon tekemän tarkastuksen yhteydessä on otettava yhteyttä Yhtiön eettisten asiain neuvonantajaan (Corporate Ethics Officer). 11. SALASSAPITO Työntekijöiden ja toimihenkilöiden on säilytettävä Yhtiön, sen asiakkaiden tai toimittajien heille luovuttama luottamuksellinen tieto luottamuksellisena ja noudatettava täysimääräisesti Yhtiön Salassapitokäytäntöä (Confidentiality Policy) ja työntekijän Salassapito- ja 4

5 keksintöjensiirtosopimuksen (Confidentiality and Invention Assignment Agreements) soveltuvia salassapitomääräyksiä, paitsi mikäli toimitusjohtaja on myöntänyt kirjallisen suostumuksen luovuttaa tietoa tai tiedon luovutus perustuu lain tai säädösten vaatimuksiin. Luottamukselliseksi tiedoksi katsotaan kaikki ei-julkinen tieto, jota kilpailijat voisivat hyödyntää tai joka voisi julkaistuna olla vahingollista Yhtiölle, sen asiakkaille tai toimittajille. Luottamuksellinen tieto sisältää toimittajien ja asiakkaiden meille toimittamat tiedot. Salassapitovelvoite jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. 12. YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJELU JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on suojeltava yhtiön omaisuutta ja varmistettava, että sitä käytetään tehokkaasti. Varastaminen, huolimattomuus ja tuhlaus vaikuttavat suoraan Yhtiön kannattavuuteen. Kaikkea Yhtiön omaisuutta käytetään Yhtiön lainmukaiseen toimintaan. Kaikki epäillyt petokset ja varkaudet on ilmoitettava välittömästi tutkintaa varten. Yhtiön omaisuutta ei saa käyttää Yhtiön liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden velvollisuus suojella Yhtiön omaisuutta kattaa myös Yhtiön luottamuksellisen tiedon. Luottamukselliseen tietoon kuuluu aineeton omaisuus, kuten liikesalaisuudet, patentit, tuotemerkit ja tekijänoikeudet sekä markkinointi- ja palvelusuunnitelmat, suunnittelu- ja valmistusideat, suunnitelmat, tietokannat, pöytäkirjat ja tallenteet, palkkatiedot ja kaikki julkaisemattomat taloustiedot ja raportit. Tällaisen tiedon luvaton jakaminen on vastoin Yhtiön toimintatapaa. Lisäksi tiedon jakaminen voi olla lainvastaista ja johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. 13. MAKSUT VALTION TYÖNTEKIJÖILLE Yhdysvaltain kansainvälisen korruption vastaisessa laissa (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ) kielletään antamasta mitään arvokasta (suoraan tai välillisesti) muiden valtioiden hallituksen työntekijöille tai poliittisille ehdokkaille liiketoiminnan luomiseksi tai ylläpitämiseksi tai minkään muun hyödyn saamiseksi. Vaikka FCPA:ssa sallitaan nimellisten helpotusmaksujen maksaminen joissain rajoitetuissa tilanteissa, tällaisista maksuista on aina keskusteltava paikallisjohdon ja Yhtiön eettisten asiain neuvonantajan kanssa etukäteen. Lisäksi Yhdysvalloissa on lukuisia lakeja ja säädöksiä liiketoiminnan palkkioista, joita Yhdysvaltain valtion työntekijät saavat ottaa vastaan. Minkä tahansa näitä sääntöjä rikkovan lahjan, palveluksen tai muun palkkion lupaaminen, tarjoaminen tai toimittaminen Yhdysvaltain valtion työntekijälle on Yhtiön toimintatavan vastaista ja muodostaa siviili- tai rikosoikeudellisen rikoksen. Osavaltioiden hallinnolla ja paikallishallinnoilla sekä muiden valtioiden hallituksilla on usein vastaavia sääntöjä. 14. LIIKETOIMINNAN RAJOITUKSET Yhdysvaltain hallitus, jonkin vieraan valtion hallitus tai Yhdistyneet kansakunnat voivat asettaa jonkin valtion tai alueen kauppasaartoon tai kohdistaa niihin talouspakotteita. Näitä liiketoiminnan rajoitteita on noudatettava. Talousjohtajalta (CFO) saa päivitettyä tietoa liiketoiminnan rajoituksista. 5

6 15. POIKKEUKSET LIIKETOIMINNAN EETTISIIN OHJEISIIN Näihin eettisiin ohjeisiin voi tehdä poikkeuksia johtajia tai muita vastuunalaisia toimeenpanevassa asemassa olevia henkilöitä varten ainoastaan Yhtiön hallituksen hyvästä hallintotavasta vastaava toimikunta, ja niistä on ilmoitettava viipymättä lain tai säädöksen vaatimalla tavalla. Mikäli eettisistä ohjeista myönnetään poikkeus johtajalle tai muulle vastuunalaiselle toimeenpanevalle henkilölle, poikkeusluvasta on laitettava ilmoitus Yhtiön internetsivustolle neljän päivän kuluessa poikkeusluvan myöntämisestä, tai siitä täytyy muutoin ilmoittaa soveltuvan lainsäädännön tai New Yorkin pörssisääntöjen vaatimalla tavalla. Ilmoituksessa on oltava lyhyt kuvaus poikkeusluvan luonteesta, poikkeusluvan saajan nimi ja poikkeusluvan päiväys. Ilmoituksen on oltava näkyvissä vähintään 12 kuukautta, ja sitä on säilytettävä Yhtiön arkistossa lain vaatimusten mukaisesti. Näissä eettisissä ohjeissa termi poikkeuslupa tarkoittaa myös hiljaista poikkeuslupaa, joka tarkoittaa tilannetta, jossa Yhtiö ei ole toiminut kohtuullisen ajanjakson kuluessa siitä, kun merkittävä poikkeama näiden eettisten ohjeiden määräyksestä on tuotu Yhtiön vastuunalaisessa toimeenpanevassa asemassa olevan henkilön tietoon. 16. LAINVASTAISESTA TAI EPÄEETTISESTÄ TOIMINNASTA RAPORTOINTI Työntekijöillä on velvollisuus keskustella esimiesten, johtajien tai muutoin asiaankuuluvan henkilön kanssa havaitsemistaan tapahtumista, joiden he uskovat olevan lainvastaisia tai rikkovan näitä eettisiä ohjeita tai Yhtiön toimintatapaa tai kun he ovat epävarmoja parhaasta toimintatavasta kyseisessä tilanteessa. Yhtiössä ei sallita kostotoimia niitä työntekijöitä kohtaan, jotka ovat hyvässä uskossa ilmoittaneet toisen työntekijän epäasiallisesta toiminnasta. Työntekijöiden odotetaan tekevän yhteistyötä sisäisessä epäasiallista toimintaa koskevassa tutkinnassa. 17. YRITYKSET VAIKUTTAA TILINTARKASTAJIEN TOIMINTAAN Mikä tahansa suora tai välillinen yritys painostaa, manipuloida tai harhaanjohtaa Yhtiön riippumattomia tilintarkastajia, salata heiltä tietoa, tai vilpillisesti vaikuttaa heihin tarkoituksena saada Yhtiön tilinpäätös olennaisesti harhaanjohtavaksi on kielletty. Kiellettyjä ovat esimerkiksi toimenpiteet, joilla painostetaan, manipuloidaan, harhaanjohdetaan tai vilpillisesti vaikutetaan tilintarkastajaan, jotta: (1) hän antaisi tai julkaisisi uudelleen Yhtiön tilinpäätöstiedot sellaisina, etteivät olosuhteet anna niille perustetta (johtuen olennaisista yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden, yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusperusteiden tai muiden ammatillisten tai lainsäädännöllisten määräysten rikkomuksista), (2) hän ei suorittaisi tilintarkastusta, muuta tarkastusta tai muita yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusperiaatteiden tai muiden ammatillisten määräysten mukaisia toimenpiteitä, (3) hän ei vetäisi pois antamaansa tilintarkastuskertomusta tai (4) hän ei raportoisi asioita Yhtiön tarkastuskomitealle. 18. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Pörssiyhtiönä Yhtiön on raportoitava totuudenmukaisesti ja vaaditussa ajassa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle United States Securities and Exchange Commissionille. Yhtiö odottaa työntekijöidensä ja toimihenkilöidensä suhtautuvan raportointivastuuseen vakavasti ja toimittavan viipymättä täsmällisiä vastauksia kaikkiin Yhtiön julkistamisvaatimusta koskeviin kyselyihin. 6

7 Yhtiön toimintatapana on noudattaa kaikkia Yhtiöön sovellettavia taloudellista raportointia ja kirjanpitoa koskevia säädöksiä. Mikäli kenellä tahansa työntekijällä tai toimihenkilöllä on Yhtiön kirjanpitoa tai tilintarkastusta koskevia huolenaiheita tai valituksia, hänen on ilmoitettava huolenaiheistaan kohdassa 19 kuvatulla tavalla. 19. MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN Kaikkien työntekijöiden on osaltaan varmistettava, että näiden eettisten ohjeiden rikkomuksiin puututaan järjestelmällisesti ja viipymättä. Joissakin tilanteissa voi kuitenkin olla vaikeaa erottaa oikea väärästä. Koska Yhtiö ei pysty ennakoimaan kaikkia mahdollisia tilanteita, on tärkeää, että työntekijät tietävät, kuinka lähestyä heitä askarruttavaa kysymystä tai ongelmaa. Muista siis nämä vaiheet: (a) Varmista, että sinulla on tiedossasi kaikki tosiseikat. Oikeaan ratkaisuun päätyäkseen työtekijöillä on oltava mahdollisimman paljon tietoa. (b) Kysy itseltäsi: Mitä minua on tarkkaan ottaen pyydetty tekemään? Vaikuttaako se epäeettiseltä tai hyvien tapojen vastaiselta? Tämä auttaa sinua kohdistamaan huomiosi pohdittavana olevaan kysymykseesi ja sinulla oleviin vaihtoehtoihin. Käytä omaa harkintaasi ja maalaisjärkeä: jos jokin vaikuttaa epäeettiseltä tai hyvien tapojen vastaiselta, se todennäköisesti on sitä. (c) Keskustele ongelmasta esimiehesi kanssa. Tämä on perusohje kaikkiin tilanteisiin. Usein esimiehesi tuntee mieltäsi vaivaavan asian paremmin, ja hän osallistuu päätöksentekoon mielellään. Muista, että esimiehesi on velvollinen auttamaan sinua ratkaisemaan ongelman. Jos sinusta tuntuu epämiellyttävältä keskustella asiasta esimiehesi kanssa, kysy neuvoa henkilöstöpäälliköltä tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajalta. (d) Hae apua Yhtiön resursseista. Jossain tapauksissa ei välttämättä ole mahdollista keskustella asiasta esimiehen tai paikallisen johdon kanssa. Pulse Electronics Corporationilla on puhelimitse ja internetin välityksellä toimiva ilmoitusjärjestelmä, josta vastaa Ethics Point ( Ohjelma on luotu parantamaan tiedonvälitystä ja kannustamaan meitä toimimaan turvallisella ja eettisellä tavalla. Ethics Pointin ilmoituslinja on vaihtoehtoinen kanava, mikäli haluat raportoida huolenaiheistasi luottamuksellisesti ja nimettömästi. Voit ilmoittaa mahdollisen epäilyn, kysymyksen tai ehdotuksen puhelimitse soittamalla oman alueesi Hotline-palvelun maksuttomaan puhelinnumeroon. Tämän jälkeen Ethics Pointin asiantuntija auttaa kokoamaan kaiken tarvitsemasi tiedon. Jos sinusta tuntuu epämiellyttävältä välittää tietoa puhelimitse, Yhtiöllä on myös verkkopalvelu, joka löytyy osoitteesta (e) Rikkomuksista voi raportoida luottamuksellisesti ja ilman pelkoa kostotoimenpiteistä. Mikäli tilanne edellyttää, että henkilöllisyytesi salataan, anonymiteettiäsi suojellaan. Yhtiössä ei sallita vastatoimenpiteitä niitä työntekijöitä tai toimihenkilöitä kohtaan, jotka ovat hyvässä uskossa ilmoittaneet epäasiallisesta toiminnasta. 7

8 (f) Kysy ensin, toimi vasta sitten. Jos et ole varma siitä, kuinka jossain tietyssä tilanteessa tulee toimia, kysy neuvoa ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin. (g) Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava Yhtiön eettisiä ohjeita, joissa kuvataan menettelytapa eettisten ohjeiden rikkomuksista ilmoittamiselle. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava annettuja raportointiohjeita ja edistettävä eettisten ohjeiden noudattamista. Näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä, joihin voi sisältyä myös työsuhteen päättäminen. 20. VUOTUINEN SITOUMUS Eettisten ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi Yhtiö vaatii, että kaikki kiinteäpalkkaiset toimihenkilöt ja johtajat lukevat eettiset ohjeet ja sitoutuvat niihin kirjallisesti vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämän eettiset ohjeet -kyselyn kautta. Jos tämän suomennoksen ja alkuperäisen englannin kielisen version välillä on eroja, noudatetaan englannin kielistä versiota. (This translation is for reference only. In cases where there are differences between the Finnish translation and the original English version, the English version should be used. ) 8

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Yhtiön hallitus on hyväksynyt asiakirjan 18. lokakuuta 2011 PERIAATTEET The Warranty Group, Inc. on sitoutunut tarjoamaan

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION TOIMITTAJIEN TOIMINTASÄÄNNÖT. Yleiskatsaus. Lakien noudattaminen. Laatu ja ympäristöterveys ja -turvallisuus

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION TOIMITTAJIEN TOIMINTASÄÄNNÖT. Yleiskatsaus. Lakien noudattaminen. Laatu ja ympäristöterveys ja -turvallisuus Yleiskatsaus United Technologies Corporation, mukaan lukien sen kaikki osastot, liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt (kollektiivisesti UTC ) on sitoutunut noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja ja

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen... 2 3 Lahjat ja muuta taloudelliset etuudet... 2 4 Kutsujen hyväksyminen

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Hyvä tilitoimistotapa

Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Sisältö: Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa on Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y:n jäsenkokouksessa 13.6.2005 hyväksytty jäseniä

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Tämä Black Boxin liiketoiminnan eettinen säännöstö sitoo meitä kaikkia. Sen tarkoituksena on antaa jokaiselle tietoa ja opastusta hyväksyttävän

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1]

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. Applus+:n ARVOT 1 3 3. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ: ARVOJEMME TURVAAMINEN 3.1. Mikä on säännöstön tarkoitus? 3.2. Kenen täytyy

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Ohje korruption vastaiseen toimintaan

Ohje korruption vastaiseen toimintaan Ohje korruption vastaiseen toimintaan 1. Määritelmät... 1 2. Tausta ja tarkoitus... 1 3. Sovellusala... 2 4. Kaikentyyppisten etujen antaminen ja vastaanottaminen... 2 5. SSAB:n työntekijöille tarjottujen

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

Whistleblower-ohjeistus

Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus... 1 1. Johdanto... 1 2. Soveltamisala henkilöstö... 1 3. Yleistä kehotus ilmoittaa kyseenalaisista kirjanpitokäytännöistä ja muista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

Liiketoimintaetiikkaohje

Liiketoimintaetiikkaohje Liiketoimintaetiikkaohje Kaikille sidosryhmille Kartellikiellot Liiketoimintaetiikka Lakien noudattaminen Eturistiriidat Rehellisyys talousasioissa Ympäristö, terveys ja turvallisuus Sisäpiirikaupat Kansainväliset

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset toimintaperiaatteet KUNTARAHOITUS Eettiset toimintaperiaatteet Hyväksytty: 21.10.2009 Päivitetty: 6.6.2014 Hyväksyjä: Hallitus Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

TRINSEON EETTINEN OHJEISTO

TRINSEON EETTINEN OHJEISTO TRINSEON* EETTINEN OHJEISTO JOHDANTO Pääjohtajan alkusanat TRINSEON EETTINEN OHJEISTO 1. KESKEISET ARVOT Responsible Care (Vastuu huomisesta) Kunnioitus ja riippumattomuus Luotettavuus ja lisäarvon luominen

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi Jäsenyys ja jäsenet Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö (katsokaa säännöt) Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen

Lisätiedot

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö I MERKITYS Lahjojen, aterioiden, matkojen ja kestityksen tarjoaminen ja vastaanottaminen liiketoiminnan yhteydessä on yleinen käytäntö, jonka tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot