LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille nousevia asioita, vaan niissä määritellään ne perusperiaatteet, jotka ohjaavat Yhtiön ( Yhtiö tarkoittaa Pulse Electronics Corporationia ja kaikkia sen tytäryhtiöitä) kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden toimintaa. Kaikkien työntekijöidemme, toimihenkilöidemme ja johtajiemme on toimittava eettisten ohjeiden mukaan. Jotkut tilanteet voivat antaa vaikutelman epäasiallisesta käytöksestä. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että toimit parhaasi mukaan siten, ettei synny edes vaikutelmaa siitä, että toimintasi ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Nämä eettiset ohjeet on toimitettava myös Yhtiön kaupallisille edustajille (agents, representatives), joiden on noudatettava niitä. Lisäksi Yhtiöllä on toimintaperiaatteita, jotka koskevat Yhtiön eri toimintoja. Sinun on tunnettava nämä toimintaperiaatteet ja noudatettava niitä soveltuvin osin työssäsi. Mikäli paikallisen lainsäädännön ja näiden eettisten ohjeiden välillä on ristiriita, noudata paikallista lainsäädäntöä. Mikäli taas paikallinen tapa tai käytäntö on ristiriidassa näiden eettisten ohjeiden kanssa, on noudatettava eettisiä ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää mahdollisista ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisusta, ota yhteyttä esimieheesi, paikalliseen henkilöstöhallinnon edustajaan tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajaan (Corporate Ethics Officer). Työntekijöiden ja toimihenkilöiden on ymmärrettävä heidän työhönsä vaikuttavat lainsäädännölliset ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset ja raportoitava kaikesta epäillystä lain, näiden eettisten ohjeiden tai muiden yhtiön toimintatapojen vastaisesta toiminnasta. Näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä, joihin voi sisältyä myös työsuhteen päättäminen. Eettisten ohjeiden rikkominen voi lisäksi rikkoa myös lakia, mistä voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia rangaistuksia rikkoneelle henkilölle, hänen esimiehilleen ja/tai Yhtiölle. Jos olet tilanteessa, jonka uskot olevan näiden eettisten ohjeiden vastainen tai johtavan näiden eettisten ohjeiden vastaiseen tilanteeseen, toimi kohdan 19 ohjeiden mukaisesti. Näissä eettisissä ohjeissa kuvatut perusperiaatteet riippuvat muista samoja asioita koskevista Yhtiön menettelytapaohjeista. (Eettisten ohjeiden piiriin kuuluvista aiheista saattaa olla myös muita Yhtiön menettelytapaohjeita, jotka ovat eettisiin ohjeisiin nähden ensisijaisia.) Sarbanes-Oxley-lain (2002) pykälän 406 ja siitä johdettujen määräysten mukaisesti kaikki näiden eettisten ohjeiden kohdat, poislukien kohdat 7, 8 ja 9, toimivat myös Yhtiön talousjohdon eettisinä ohjeina. 1. LAKIEN, MÄÄRÄYSTEN JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN Yhtiön eettisten ohjeiden perustana on lain noudattaminen. Kaikkien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien on kunnioitettava ja noudatettava niiden kaupunkien, osavaltioiden, läänien ja maiden lakeja, määräyksiä ja säädöksiä, joissa Yhtiö toimii. Vaikka työntekijöiden ja 1

2 toimihenkilöiden ei oleteta tietävän kaikkien näiden lakien, määräysten ja säädösten yksityiskohtia, on tärkeää tuntea niitä tarpeeksi tietääkseen, milloin on kysyttävä neuvoa esimiehiltä, johtajilta, henkilöstöhallinnolta tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajalta tai muulta asiaankuuluvalta henkilöltä. 2. ETURISTIRIIDAT Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtainen etu on vastoin tai näyttää olevan vastoin Yhtiön etua. Eturistiriita voi syntyä, kun työntekijä tai toimihenkilö toimii siten tai hänellä on sellaisia intressejä, että hänen on vaikea tehdä työnsä Yhtiölle objektiivisesti, tehokkaasti ja Yhtiön parhaan edun mukaisesti. Eturistiriita voi syntyä myös, jos työntekijä tai toimihenkilö (tai hänen perheenjäsenensä) vastaanottaa perusteettomia henkilökohtaisia etuuksia, jotka ovat seurausta hänen asemastaan Yhtiössä. Yhtiön työntekijöilleen, toimihenkilöilleen tai heidän perheenjäsenilleen antamat lainat tai velan takaukset voivat luoda eturistiriitoja ja olla joissain tapauksissa lainvastaisia. Yhtiön työntekijän tai toimihenkilön työskentely kilpailijan, asiakkaan tai toimittajan palveluksessa katsotaan eturistiriidaksi. Vältä kaikenlaisia suoria tai epäsuoria liikesuhteita Yhtiön asiakkaisiin, toimittajiin tai kilpailijoihin paitsi silloin, kun toimintaa harjoitetaan Yhtiön puolesta. Yhtiön menettelytavoissa eturistiriidat on kielletty, ellei Yhtiön hallitus ole niitä hyväksynyt. Eturistiriidat eivät aina ole itsestään selviä, joten voit kysyä lisää aiheesta esimieheltäsi tai noudattaa kohdassa 19 kuvattua menettelytapaa. Työntekijän tai toimihenkilön, joka havaitsee eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan, on ilmoitettava siitä esimiehelle, johtajalle tai muulle asiaankuuluvalle henkilölle tai toimia näiden eettisten ohjeiden kohdan 19 mukaisesti. 3. SISÄPIIRIKAUPAT Kaikki Yhtiötä koskeva julkaisematon tieto on luottamuksellista. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä, joilla on pääsy Yhtiötä tai muuta kokonaisuutta koskevaan luottamukselliseen tietoon, ei ole oikeutta käyttää tai jakaa kyseistä tietoa kaupankäyntiin Pulse Electronics Corporationissa, muun kokonaisuuden osakkeilla tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Yhtiön liiketoimintaan. Julkaisemattoman tiedon käyttö omaksi taloudelliseksi hyödyksi tai tiedon paljastaminen kolmansille osapuolille, jotka voivat tehdä kyseisen tiedon perusteella sijoituspäätöksiä, on sekä epäeettistä että lainvastaista. Lisäkysymyksiin vastaa Yhtiön eettisten asiain neuvonantaja tai hallintojohtaja. 4. TYÖSUHTEESSA HAVAITUT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Työntekijät ja toimihenkilöt eivät saa käyttää yhtiön omaisuuden, tiedon tai asemansa ansiosta havaitsemiaan liiketoimintamahdollisuuksia omaksi hyödykseen ilman hallituksen suostumusta. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää yhtiön omaisuutta, tietoa tai omaa asemaansa omaksi hyödykseen, eikä kukaan työntekijä tai toimihenkilö saa suoraan tai välillisesti kilpailla Yhtiön kanssa. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä on velvollisuus edistää Yhtiön etuja mahdollisuuksien mukaan. 5. KILPAILU JA OIKEUDENMUKAINEN TOIMINTA Työntekijöiden on pyrittävä olemaan kilpailijoitamme parempia rehdisti ja rehellisesti sekä pyrkiä kilpailuetuun erinomaisen suorituskyvyn kautta, eikä koskaan epäeettisiä tai lainvastaisia 2

3 liiketoimintatapoja käyttäen. Kolmannen osapuolen tiedon varastaminen, ilman omistajan lupaa hankitun liikesalaisuudeksi luokiteltavan tiedon hallussapito tai muiden yhtiöiden entisten tai nykyisten työntekijöiden houkutteleminen paljastamaan liikesalaisuuksia on kielletty. Kunkin työntekijän ja toimihenkilön on pyrittävä kunnioittamaan Yhtiön asiakkaita, toimittajia, kilpailijoita ja työntekijöitä sekä toimimaan oikeudenmukaisesti heitä kohtaan. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää toista osapuolta epäoikeudenmukaisesti hyväkseen manipuloimalla, salailemalla, käyttämällä väärin luottamuksellista tietoa, esittämällä olennaisia tosiasioita virheellisesti tai muilla lainvastaisilla liiketoiminnan käytännöillä. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa osallistua hintakartelliin, tarjouskartelliin, markkinoiden tai asiakkuuksien jakamiseen tai muihin vastaavanlaisiin lainvastaisiin toimiin. Yhtiön hyvän maineen säilyttämiseksi laatuprosessien ja turvamääräysten noudattaminen on ehdottoman tärkeää. Kaikki tarkastus- ja testausdokumentaatio on käsiteltävä soveltuvien spesifikaatioiden ja vaatimusten mukaisesti. Kaikki hinnoittelua koskevat neuvonpidot kilpailijoiden kanssa ovat ehdottomasti kiellettyjä. Liiketoimintaan liittyvän kestityksen ja lahjojen tarjoamisen tarkoituksena on luoda goodwillia ja vahvistaa suhteita, ei saada asiakkaiden keskuudessa oikeudetonta etulyöntiasemaa. Kukaan Yhtiön työntekijä tai toimihenkilö, työntekijän tai toimihenkilön perheenjäsen tai Yhtiön kaupallinen edustaja (agent) ei saa tarjota, antaa, toimittaa tai hyväksyä lahjaa tai kestitystä, paitsi mikäli (1) kyseessä ei ole käteislahja tai lahjakortti, (2) se on tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaista, (3) se on arvoltaan kohtuullinen, (4) sitä ei voida tulkita lahjukseksi ja (5) se ei riko mitään lakia, määräystä tai toisen osapuolen organisaation soveltuvia toimintaperiaatteita. Lisätietoa lahjoista löytyy kansainvälisen korruption vastaista lakia (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ) koskevista Yhtiön toimintaperiaatteista. Lahjoista tai ehdotetuista lahjoista, joiden asianmukaisuudesta on epävarmuutta, on keskusteltava esimiehen kanssa. 6. TALOUDELLINEN TUKI POLIITTISILLE PUOLUEILLE JA RYHMILLE Yhtiö tai sen liiketoimintayksiköt eivät saa antaa taloudellista tukea (suoraan tai välillisesti) poliittisille puolueille tai ryhmille, paitsi jos asiasta on sovittu etukäteen hallituksen kanssa. Tueksi katsotaan: (a) mikä tahansa lahjoitus Yhtiön varoista tai muusta omaisuudesta poliittisiin tarkoituksiin, (b) yksittäisten työntekijöiden kannustaminen ko. taloudellisen tuen antamiseen tai (c) tällaisen työntekijän antaman tuen hyvittäminen työntekijälle. Joissain tilanteissa toiminta voi vaikuttaa hyvien tapojen vastaiselta. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että työntekijät toimivat siten, että vältetään antamasta edes vaikutelmaa siitä, että heidän toimintansa ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Työntekijät voivat yksityishenkilöinä antaa halutessaan vapaasti taloudellista ja muuta tukea poliittisille puolueille ja ryhmille. 7. SYRJINTÄ JA HÄIRINTÄ Yhtiön työntekijöiden erilaisuus on tärkeä rikkaus. Yhtiö on sitoutunut vahvasti tarjoamaan tasaarvoiset mahdollisuudet työsuhteessa eikä suvaitse minkäänlaista lainvastaista rotuun, ihonväriin, uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai kansallisuuteen liittyvää syrjintää tai häirintää. 3

4 8. TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS Yhtiö pyrkii tarjoamaan jokaiselle työntekijälleen ja toimihenkilölleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Jokaisen työntekijän ja toimihenkilön vastuulla on ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille noudattamalla ympäristö-, työturvallisuus- ja työterveysmääräyksiä ja -käytäntöjä sekä raportoimalla tapaturmista, loukkaantumisista, vaarallisista laitteista, käytännöistä tai olosuhteista. Väkivalta ja uhkaava käytös eivät ole sallittuja. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden odotetaan tekevän heidän Yhtiöön liittyvä työnsä turvallisesti sekä olematta alkoholin, laittomien huumausaineiden tai valvottavien aineiden vaikutuksen alaisena. Laittomien huumausaineiden käyttö työpaikalla on kielletty. 9. YMPÄRISTÖ Yhtiö odottaa työntekijöidensä ja toimihenkilöidensä täyttävän tai ylittävän kaikkien soveltuvien ympäristöön liittyvien vaatimusten, lakien ja säädösten vaatimukset. Jos et ole varma vastuistasi tai velvollisuuksistasi, varmista asia esimieheltäsi tai Yhtiön eettisestä toiminnasta vastavalta henkilöltä. 10. PÖYTÄKIRJANPITO, TALOUDELLINEN VALVONTA JA TIEDON LUOVUTTAMINEN Yhtiö edellyttää totuudenmukaista, tarkkaa ja viivästyksetöntä tiedon kirjaamista ja raportointia, jotta se pystyy tekemään vastuullisia liiketoiminnallisia päätöksiä. Jotkut tilanteet voivat antaa vaikutelman, että liiketoimet ja kirjanpito ovat hyvien tapojen vastaisia. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että pyrit toimimaan parhaasi mukaan siten, ettei synny edes vaikutelmaa siitä, että toimintasi ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Kaikki kulut on dokumentoitava ja kirjattava tarkasti ja viipymättä. Jos et ole varma, onko kulu hyväksyttävä, kysy neuvoa paikalliselta talouspäälliköltä (Controller). Yhtiön kirjanpidon, tositteiden, pöytäkirjojen, tilien ja tilinpäätöstietojen on oltava kokonaisuudessaan riittävän yksityiskohtaisia. Niiden täytyy totuudenmukaisesti kuvata Yhtiön liiketoimintaa, niistä täytyy luovuttaa tietoa viipymättä kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten vaatimalla tavalla, ja niiden on oltava sekä soveltuvien lakien että Yhtiön sisäisten valvontavaatimusten mukaisia. Liiketoimintaa koskevat asiakirjat ja viestintä ovat usein julkisia. Työntekijöiden tulisi välttää liioittelua, halventavia huomioita tai henkilöiden tai yhtiöiden epäasiallisia luonnehdintoja, jotka voidaan ymmärtää väärin. Tämä koskee myös sähköpostiviestintää, sisäisiä muistioita ja muodollisia raportteja. Liiketoimintaa koskevat asiakirjat ja tositteet on säilytettävä ja tuhottava Yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Edellä mainittujen käytäntöjen mukaisesti oikeuskäsittelyn tai valtionhallinnon tekemän tarkastuksen yhteydessä on otettava yhteyttä Yhtiön eettisten asiain neuvonantajaan (Corporate Ethics Officer). 11. SALASSAPITO Työntekijöiden ja toimihenkilöiden on säilytettävä Yhtiön, sen asiakkaiden tai toimittajien heille luovuttama luottamuksellinen tieto luottamuksellisena ja noudatettava täysimääräisesti Yhtiön Salassapitokäytäntöä (Confidentiality Policy) ja työntekijän Salassapito- ja 4

5 keksintöjensiirtosopimuksen (Confidentiality and Invention Assignment Agreements) soveltuvia salassapitomääräyksiä, paitsi mikäli toimitusjohtaja on myöntänyt kirjallisen suostumuksen luovuttaa tietoa tai tiedon luovutus perustuu lain tai säädösten vaatimuksiin. Luottamukselliseksi tiedoksi katsotaan kaikki ei-julkinen tieto, jota kilpailijat voisivat hyödyntää tai joka voisi julkaistuna olla vahingollista Yhtiölle, sen asiakkaille tai toimittajille. Luottamuksellinen tieto sisältää toimittajien ja asiakkaiden meille toimittamat tiedot. Salassapitovelvoite jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. 12. YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJELU JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on suojeltava yhtiön omaisuutta ja varmistettava, että sitä käytetään tehokkaasti. Varastaminen, huolimattomuus ja tuhlaus vaikuttavat suoraan Yhtiön kannattavuuteen. Kaikkea Yhtiön omaisuutta käytetään Yhtiön lainmukaiseen toimintaan. Kaikki epäillyt petokset ja varkaudet on ilmoitettava välittömästi tutkintaa varten. Yhtiön omaisuutta ei saa käyttää Yhtiön liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden velvollisuus suojella Yhtiön omaisuutta kattaa myös Yhtiön luottamuksellisen tiedon. Luottamukselliseen tietoon kuuluu aineeton omaisuus, kuten liikesalaisuudet, patentit, tuotemerkit ja tekijänoikeudet sekä markkinointi- ja palvelusuunnitelmat, suunnittelu- ja valmistusideat, suunnitelmat, tietokannat, pöytäkirjat ja tallenteet, palkkatiedot ja kaikki julkaisemattomat taloustiedot ja raportit. Tällaisen tiedon luvaton jakaminen on vastoin Yhtiön toimintatapaa. Lisäksi tiedon jakaminen voi olla lainvastaista ja johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. 13. MAKSUT VALTION TYÖNTEKIJÖILLE Yhdysvaltain kansainvälisen korruption vastaisessa laissa (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ) kielletään antamasta mitään arvokasta (suoraan tai välillisesti) muiden valtioiden hallituksen työntekijöille tai poliittisille ehdokkaille liiketoiminnan luomiseksi tai ylläpitämiseksi tai minkään muun hyödyn saamiseksi. Vaikka FCPA:ssa sallitaan nimellisten helpotusmaksujen maksaminen joissain rajoitetuissa tilanteissa, tällaisista maksuista on aina keskusteltava paikallisjohdon ja Yhtiön eettisten asiain neuvonantajan kanssa etukäteen. Lisäksi Yhdysvalloissa on lukuisia lakeja ja säädöksiä liiketoiminnan palkkioista, joita Yhdysvaltain valtion työntekijät saavat ottaa vastaan. Minkä tahansa näitä sääntöjä rikkovan lahjan, palveluksen tai muun palkkion lupaaminen, tarjoaminen tai toimittaminen Yhdysvaltain valtion työntekijälle on Yhtiön toimintatavan vastaista ja muodostaa siviili- tai rikosoikeudellisen rikoksen. Osavaltioiden hallinnolla ja paikallishallinnoilla sekä muiden valtioiden hallituksilla on usein vastaavia sääntöjä. 14. LIIKETOIMINNAN RAJOITUKSET Yhdysvaltain hallitus, jonkin vieraan valtion hallitus tai Yhdistyneet kansakunnat voivat asettaa jonkin valtion tai alueen kauppasaartoon tai kohdistaa niihin talouspakotteita. Näitä liiketoiminnan rajoitteita on noudatettava. Talousjohtajalta (CFO) saa päivitettyä tietoa liiketoiminnan rajoituksista. 5

6 15. POIKKEUKSET LIIKETOIMINNAN EETTISIIN OHJEISIIN Näihin eettisiin ohjeisiin voi tehdä poikkeuksia johtajia tai muita vastuunalaisia toimeenpanevassa asemassa olevia henkilöitä varten ainoastaan Yhtiön hallituksen hyvästä hallintotavasta vastaava toimikunta, ja niistä on ilmoitettava viipymättä lain tai säädöksen vaatimalla tavalla. Mikäli eettisistä ohjeista myönnetään poikkeus johtajalle tai muulle vastuunalaiselle toimeenpanevalle henkilölle, poikkeusluvasta on laitettava ilmoitus Yhtiön internetsivustolle neljän päivän kuluessa poikkeusluvan myöntämisestä, tai siitä täytyy muutoin ilmoittaa soveltuvan lainsäädännön tai New Yorkin pörssisääntöjen vaatimalla tavalla. Ilmoituksessa on oltava lyhyt kuvaus poikkeusluvan luonteesta, poikkeusluvan saajan nimi ja poikkeusluvan päiväys. Ilmoituksen on oltava näkyvissä vähintään 12 kuukautta, ja sitä on säilytettävä Yhtiön arkistossa lain vaatimusten mukaisesti. Näissä eettisissä ohjeissa termi poikkeuslupa tarkoittaa myös hiljaista poikkeuslupaa, joka tarkoittaa tilannetta, jossa Yhtiö ei ole toiminut kohtuullisen ajanjakson kuluessa siitä, kun merkittävä poikkeama näiden eettisten ohjeiden määräyksestä on tuotu Yhtiön vastuunalaisessa toimeenpanevassa asemassa olevan henkilön tietoon. 16. LAINVASTAISESTA TAI EPÄEETTISESTÄ TOIMINNASTA RAPORTOINTI Työntekijöillä on velvollisuus keskustella esimiesten, johtajien tai muutoin asiaankuuluvan henkilön kanssa havaitsemistaan tapahtumista, joiden he uskovat olevan lainvastaisia tai rikkovan näitä eettisiä ohjeita tai Yhtiön toimintatapaa tai kun he ovat epävarmoja parhaasta toimintatavasta kyseisessä tilanteessa. Yhtiössä ei sallita kostotoimia niitä työntekijöitä kohtaan, jotka ovat hyvässä uskossa ilmoittaneet toisen työntekijän epäasiallisesta toiminnasta. Työntekijöiden odotetaan tekevän yhteistyötä sisäisessä epäasiallista toimintaa koskevassa tutkinnassa. 17. YRITYKSET VAIKUTTAA TILINTARKASTAJIEN TOIMINTAAN Mikä tahansa suora tai välillinen yritys painostaa, manipuloida tai harhaanjohtaa Yhtiön riippumattomia tilintarkastajia, salata heiltä tietoa, tai vilpillisesti vaikuttaa heihin tarkoituksena saada Yhtiön tilinpäätös olennaisesti harhaanjohtavaksi on kielletty. Kiellettyjä ovat esimerkiksi toimenpiteet, joilla painostetaan, manipuloidaan, harhaanjohdetaan tai vilpillisesti vaikutetaan tilintarkastajaan, jotta: (1) hän antaisi tai julkaisisi uudelleen Yhtiön tilinpäätöstiedot sellaisina, etteivät olosuhteet anna niille perustetta (johtuen olennaisista yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden, yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusperusteiden tai muiden ammatillisten tai lainsäädännöllisten määräysten rikkomuksista), (2) hän ei suorittaisi tilintarkastusta, muuta tarkastusta tai muita yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusperiaatteiden tai muiden ammatillisten määräysten mukaisia toimenpiteitä, (3) hän ei vetäisi pois antamaansa tilintarkastuskertomusta tai (4) hän ei raportoisi asioita Yhtiön tarkastuskomitealle. 18. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Pörssiyhtiönä Yhtiön on raportoitava totuudenmukaisesti ja vaaditussa ajassa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle United States Securities and Exchange Commissionille. Yhtiö odottaa työntekijöidensä ja toimihenkilöidensä suhtautuvan raportointivastuuseen vakavasti ja toimittavan viipymättä täsmällisiä vastauksia kaikkiin Yhtiön julkistamisvaatimusta koskeviin kyselyihin. 6

7 Yhtiön toimintatapana on noudattaa kaikkia Yhtiöön sovellettavia taloudellista raportointia ja kirjanpitoa koskevia säädöksiä. Mikäli kenellä tahansa työntekijällä tai toimihenkilöllä on Yhtiön kirjanpitoa tai tilintarkastusta koskevia huolenaiheita tai valituksia, hänen on ilmoitettava huolenaiheistaan kohdassa 19 kuvatulla tavalla. 19. MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN Kaikkien työntekijöiden on osaltaan varmistettava, että näiden eettisten ohjeiden rikkomuksiin puututaan järjestelmällisesti ja viipymättä. Joissakin tilanteissa voi kuitenkin olla vaikeaa erottaa oikea väärästä. Koska Yhtiö ei pysty ennakoimaan kaikkia mahdollisia tilanteita, on tärkeää, että työntekijät tietävät, kuinka lähestyä heitä askarruttavaa kysymystä tai ongelmaa. Muista siis nämä vaiheet: (a) Varmista, että sinulla on tiedossasi kaikki tosiseikat. Oikeaan ratkaisuun päätyäkseen työtekijöillä on oltava mahdollisimman paljon tietoa. (b) Kysy itseltäsi: Mitä minua on tarkkaan ottaen pyydetty tekemään? Vaikuttaako se epäeettiseltä tai hyvien tapojen vastaiselta? Tämä auttaa sinua kohdistamaan huomiosi pohdittavana olevaan kysymykseesi ja sinulla oleviin vaihtoehtoihin. Käytä omaa harkintaasi ja maalaisjärkeä: jos jokin vaikuttaa epäeettiseltä tai hyvien tapojen vastaiselta, se todennäköisesti on sitä. (c) Keskustele ongelmasta esimiehesi kanssa. Tämä on perusohje kaikkiin tilanteisiin. Usein esimiehesi tuntee mieltäsi vaivaavan asian paremmin, ja hän osallistuu päätöksentekoon mielellään. Muista, että esimiehesi on velvollinen auttamaan sinua ratkaisemaan ongelman. Jos sinusta tuntuu epämiellyttävältä keskustella asiasta esimiehesi kanssa, kysy neuvoa henkilöstöpäälliköltä tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajalta. (d) Hae apua Yhtiön resursseista. Jossain tapauksissa ei välttämättä ole mahdollista keskustella asiasta esimiehen tai paikallisen johdon kanssa. Pulse Electronics Corporationilla on puhelimitse ja internetin välityksellä toimiva ilmoitusjärjestelmä, josta vastaa Ethics Point (www.ethicspoint.com). Ohjelma on luotu parantamaan tiedonvälitystä ja kannustamaan meitä toimimaan turvallisella ja eettisellä tavalla. Ethics Pointin ilmoituslinja on vaihtoehtoinen kanava, mikäli haluat raportoida huolenaiheistasi luottamuksellisesti ja nimettömästi. Voit ilmoittaa mahdollisen epäilyn, kysymyksen tai ehdotuksen puhelimitse soittamalla oman alueesi Hotline-palvelun maksuttomaan puhelinnumeroon. Tämän jälkeen Ethics Pointin asiantuntija auttaa kokoamaan kaiken tarvitsemasi tiedon. Jos sinusta tuntuu epämiellyttävältä välittää tietoa puhelimitse, Yhtiöllä on myös verkkopalvelu, joka löytyy osoitteesta (e) Rikkomuksista voi raportoida luottamuksellisesti ja ilman pelkoa kostotoimenpiteistä. Mikäli tilanne edellyttää, että henkilöllisyytesi salataan, anonymiteettiäsi suojellaan. Yhtiössä ei sallita vastatoimenpiteitä niitä työntekijöitä tai toimihenkilöitä kohtaan, jotka ovat hyvässä uskossa ilmoittaneet epäasiallisesta toiminnasta. 7

8 (f) Kysy ensin, toimi vasta sitten. Jos et ole varma siitä, kuinka jossain tietyssä tilanteessa tulee toimia, kysy neuvoa ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin. (g) Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava Yhtiön eettisiä ohjeita, joissa kuvataan menettelytapa eettisten ohjeiden rikkomuksista ilmoittamiselle. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava annettuja raportointiohjeita ja edistettävä eettisten ohjeiden noudattamista. Näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä, joihin voi sisältyä myös työsuhteen päättäminen. 20. VUOTUINEN SITOUMUS Eettisten ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi Yhtiö vaatii, että kaikki kiinteäpalkkaiset toimihenkilöt ja johtajat lukevat eettiset ohjeet ja sitoutuvat niihin kirjallisesti vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämän eettiset ohjeet -kyselyn kautta. Jos tämän suomennoksen ja alkuperäisen englannin kielisen version välillä on eroja, noudatetaan englannin kielistä versiota. (This translation is for reference only. In cases where there are differences between the Finnish translation and the original English version, the English version should be used. ) 8

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Tämä Black Boxin liiketoiminnan eettinen säännöstö sitoo meitä kaikkia. Sen tarkoituksena on antaa jokaiselle tietoa ja opastusta hyväksyttävän

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Liiketoimintaetiikkaohje

Liiketoimintaetiikkaohje Liiketoimintaetiikkaohje Kaikille sidosryhmille Kartellikiellot Liiketoimintaetiikka Lakien noudattaminen Eturistiriidat Rehellisyys talousasioissa Ympäristö, terveys ja turvallisuus Sisäpiirikaupat Kansainväliset

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut yt es iv ut Nä 38 4 Hallitustyöskentely 39 4 HALLITUSTYÖSKENTELY 4.1 Hallituksen toimintaperiaatteet Hallituksen työskentelytavoista sopiminen Hallitustyöskentelyllä tarkoitetaan taloyhtiön hallituksen

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

turvallisen työilmapiirin luominen ja sen suojaaminen

turvallisen työilmapiirin luominen ja sen suojaaminen I. JOHDANTO EXIDE TECHNOLOGIES EETTISET JA LIIKETOIMINTAPERIAATESÄÄNNÖT Exide Technologies on laatinut nämä eettiset ja liiketoimintaperiaatteita koskevat säännöt ( säännöt ) sen varmistamiseksi, että

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Talousohjesääntö Suomen Saunaseura ry:n johtokunnan hyväksymä 13.6.2016. 1 Suhde muihin säännöksiin Suomen Saunaseura ry:n (jäljempänä yhdistys ) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen,

Meidän tapamme toimia. CSC:n toimintaohje. 1. Hyvä CSC:läinen, Meidän tapamme toimia CSC:n toimintaohje 1. Hyvä CSC:läinen, CSC:n toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen, opetuksen, julkishallinnon ja yritysten toimintaedellytyksiä. Voittoa tavoittelemattomana

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot