LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille nousevia asioita, vaan niissä määritellään ne perusperiaatteet, jotka ohjaavat Yhtiön ( Yhtiö tarkoittaa Pulse Electronics Corporationia ja kaikkia sen tytäryhtiöitä) kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden toimintaa. Kaikkien työntekijöidemme, toimihenkilöidemme ja johtajiemme on toimittava eettisten ohjeiden mukaan. Jotkut tilanteet voivat antaa vaikutelman epäasiallisesta käytöksestä. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että toimit parhaasi mukaan siten, ettei synny edes vaikutelmaa siitä, että toimintasi ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Nämä eettiset ohjeet on toimitettava myös Yhtiön kaupallisille edustajille (agents, representatives), joiden on noudatettava niitä. Lisäksi Yhtiöllä on toimintaperiaatteita, jotka koskevat Yhtiön eri toimintoja. Sinun on tunnettava nämä toimintaperiaatteet ja noudatettava niitä soveltuvin osin työssäsi. Mikäli paikallisen lainsäädännön ja näiden eettisten ohjeiden välillä on ristiriita, noudata paikallista lainsäädäntöä. Mikäli taas paikallinen tapa tai käytäntö on ristiriidassa näiden eettisten ohjeiden kanssa, on noudatettava eettisiä ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää mahdollisista ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisusta, ota yhteyttä esimieheesi, paikalliseen henkilöstöhallinnon edustajaan tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajaan (Corporate Ethics Officer). Työntekijöiden ja toimihenkilöiden on ymmärrettävä heidän työhönsä vaikuttavat lainsäädännölliset ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset ja raportoitava kaikesta epäillystä lain, näiden eettisten ohjeiden tai muiden yhtiön toimintatapojen vastaisesta toiminnasta. Näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä, joihin voi sisältyä myös työsuhteen päättäminen. Eettisten ohjeiden rikkominen voi lisäksi rikkoa myös lakia, mistä voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia rangaistuksia rikkoneelle henkilölle, hänen esimiehilleen ja/tai Yhtiölle. Jos olet tilanteessa, jonka uskot olevan näiden eettisten ohjeiden vastainen tai johtavan näiden eettisten ohjeiden vastaiseen tilanteeseen, toimi kohdan 19 ohjeiden mukaisesti. Näissä eettisissä ohjeissa kuvatut perusperiaatteet riippuvat muista samoja asioita koskevista Yhtiön menettelytapaohjeista. (Eettisten ohjeiden piiriin kuuluvista aiheista saattaa olla myös muita Yhtiön menettelytapaohjeita, jotka ovat eettisiin ohjeisiin nähden ensisijaisia.) Sarbanes-Oxley-lain (2002) pykälän 406 ja siitä johdettujen määräysten mukaisesti kaikki näiden eettisten ohjeiden kohdat, poislukien kohdat 7, 8 ja 9, toimivat myös Yhtiön talousjohdon eettisinä ohjeina. 1. LAKIEN, MÄÄRÄYSTEN JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN Yhtiön eettisten ohjeiden perustana on lain noudattaminen. Kaikkien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien on kunnioitettava ja noudatettava niiden kaupunkien, osavaltioiden, läänien ja maiden lakeja, määräyksiä ja säädöksiä, joissa Yhtiö toimii. Vaikka työntekijöiden ja 1

2 toimihenkilöiden ei oleteta tietävän kaikkien näiden lakien, määräysten ja säädösten yksityiskohtia, on tärkeää tuntea niitä tarpeeksi tietääkseen, milloin on kysyttävä neuvoa esimiehiltä, johtajilta, henkilöstöhallinnolta tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajalta tai muulta asiaankuuluvalta henkilöltä. 2. ETURISTIRIIDAT Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtainen etu on vastoin tai näyttää olevan vastoin Yhtiön etua. Eturistiriita voi syntyä, kun työntekijä tai toimihenkilö toimii siten tai hänellä on sellaisia intressejä, että hänen on vaikea tehdä työnsä Yhtiölle objektiivisesti, tehokkaasti ja Yhtiön parhaan edun mukaisesti. Eturistiriita voi syntyä myös, jos työntekijä tai toimihenkilö (tai hänen perheenjäsenensä) vastaanottaa perusteettomia henkilökohtaisia etuuksia, jotka ovat seurausta hänen asemastaan Yhtiössä. Yhtiön työntekijöilleen, toimihenkilöilleen tai heidän perheenjäsenilleen antamat lainat tai velan takaukset voivat luoda eturistiriitoja ja olla joissain tapauksissa lainvastaisia. Yhtiön työntekijän tai toimihenkilön työskentely kilpailijan, asiakkaan tai toimittajan palveluksessa katsotaan eturistiriidaksi. Vältä kaikenlaisia suoria tai epäsuoria liikesuhteita Yhtiön asiakkaisiin, toimittajiin tai kilpailijoihin paitsi silloin, kun toimintaa harjoitetaan Yhtiön puolesta. Yhtiön menettelytavoissa eturistiriidat on kielletty, ellei Yhtiön hallitus ole niitä hyväksynyt. Eturistiriidat eivät aina ole itsestään selviä, joten voit kysyä lisää aiheesta esimieheltäsi tai noudattaa kohdassa 19 kuvattua menettelytapaa. Työntekijän tai toimihenkilön, joka havaitsee eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan, on ilmoitettava siitä esimiehelle, johtajalle tai muulle asiaankuuluvalle henkilölle tai toimia näiden eettisten ohjeiden kohdan 19 mukaisesti. 3. SISÄPIIRIKAUPAT Kaikki Yhtiötä koskeva julkaisematon tieto on luottamuksellista. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä, joilla on pääsy Yhtiötä tai muuta kokonaisuutta koskevaan luottamukselliseen tietoon, ei ole oikeutta käyttää tai jakaa kyseistä tietoa kaupankäyntiin Pulse Electronics Corporationissa, muun kokonaisuuden osakkeilla tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Yhtiön liiketoimintaan. Julkaisemattoman tiedon käyttö omaksi taloudelliseksi hyödyksi tai tiedon paljastaminen kolmansille osapuolille, jotka voivat tehdä kyseisen tiedon perusteella sijoituspäätöksiä, on sekä epäeettistä että lainvastaista. Lisäkysymyksiin vastaa Yhtiön eettisten asiain neuvonantaja tai hallintojohtaja. 4. TYÖSUHTEESSA HAVAITUT LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Työntekijät ja toimihenkilöt eivät saa käyttää yhtiön omaisuuden, tiedon tai asemansa ansiosta havaitsemiaan liiketoimintamahdollisuuksia omaksi hyödykseen ilman hallituksen suostumusta. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää yhtiön omaisuutta, tietoa tai omaa asemaansa omaksi hyödykseen, eikä kukaan työntekijä tai toimihenkilö saa suoraan tai välillisesti kilpailla Yhtiön kanssa. Työntekijöillä ja toimihenkilöillä on velvollisuus edistää Yhtiön etuja mahdollisuuksien mukaan. 5. KILPAILU JA OIKEUDENMUKAINEN TOIMINTA Työntekijöiden on pyrittävä olemaan kilpailijoitamme parempia rehdisti ja rehellisesti sekä pyrkiä kilpailuetuun erinomaisen suorituskyvyn kautta, eikä koskaan epäeettisiä tai lainvastaisia 2

3 liiketoimintatapoja käyttäen. Kolmannen osapuolen tiedon varastaminen, ilman omistajan lupaa hankitun liikesalaisuudeksi luokiteltavan tiedon hallussapito tai muiden yhtiöiden entisten tai nykyisten työntekijöiden houkutteleminen paljastamaan liikesalaisuuksia on kielletty. Kunkin työntekijän ja toimihenkilön on pyrittävä kunnioittamaan Yhtiön asiakkaita, toimittajia, kilpailijoita ja työntekijöitä sekä toimimaan oikeudenmukaisesti heitä kohtaan. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää toista osapuolta epäoikeudenmukaisesti hyväkseen manipuloimalla, salailemalla, käyttämällä väärin luottamuksellista tietoa, esittämällä olennaisia tosiasioita virheellisesti tai muilla lainvastaisilla liiketoiminnan käytännöillä. Kukaan työntekijä tai toimihenkilö ei saa osallistua hintakartelliin, tarjouskartelliin, markkinoiden tai asiakkuuksien jakamiseen tai muihin vastaavanlaisiin lainvastaisiin toimiin. Yhtiön hyvän maineen säilyttämiseksi laatuprosessien ja turvamääräysten noudattaminen on ehdottoman tärkeää. Kaikki tarkastus- ja testausdokumentaatio on käsiteltävä soveltuvien spesifikaatioiden ja vaatimusten mukaisesti. Kaikki hinnoittelua koskevat neuvonpidot kilpailijoiden kanssa ovat ehdottomasti kiellettyjä. Liiketoimintaan liittyvän kestityksen ja lahjojen tarjoamisen tarkoituksena on luoda goodwillia ja vahvistaa suhteita, ei saada asiakkaiden keskuudessa oikeudetonta etulyöntiasemaa. Kukaan Yhtiön työntekijä tai toimihenkilö, työntekijän tai toimihenkilön perheenjäsen tai Yhtiön kaupallinen edustaja (agent) ei saa tarjota, antaa, toimittaa tai hyväksyä lahjaa tai kestitystä, paitsi mikäli (1) kyseessä ei ole käteislahja tai lahjakortti, (2) se on tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaista, (3) se on arvoltaan kohtuullinen, (4) sitä ei voida tulkita lahjukseksi ja (5) se ei riko mitään lakia, määräystä tai toisen osapuolen organisaation soveltuvia toimintaperiaatteita. Lisätietoa lahjoista löytyy kansainvälisen korruption vastaista lakia (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ) koskevista Yhtiön toimintaperiaatteista. Lahjoista tai ehdotetuista lahjoista, joiden asianmukaisuudesta on epävarmuutta, on keskusteltava esimiehen kanssa. 6. TALOUDELLINEN TUKI POLIITTISILLE PUOLUEILLE JA RYHMILLE Yhtiö tai sen liiketoimintayksiköt eivät saa antaa taloudellista tukea (suoraan tai välillisesti) poliittisille puolueille tai ryhmille, paitsi jos asiasta on sovittu etukäteen hallituksen kanssa. Tueksi katsotaan: (a) mikä tahansa lahjoitus Yhtiön varoista tai muusta omaisuudesta poliittisiin tarkoituksiin, (b) yksittäisten työntekijöiden kannustaminen ko. taloudellisen tuen antamiseen tai (c) tällaisen työntekijän antaman tuen hyvittäminen työntekijälle. Joissain tilanteissa toiminta voi vaikuttaa hyvien tapojen vastaiselta. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että työntekijät toimivat siten, että vältetään antamasta edes vaikutelmaa siitä, että heidän toimintansa ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Työntekijät voivat yksityishenkilöinä antaa halutessaan vapaasti taloudellista ja muuta tukea poliittisille puolueille ja ryhmille. 7. SYRJINTÄ JA HÄIRINTÄ Yhtiön työntekijöiden erilaisuus on tärkeä rikkaus. Yhtiö on sitoutunut vahvasti tarjoamaan tasaarvoiset mahdollisuudet työsuhteessa eikä suvaitse minkäänlaista lainvastaista rotuun, ihonväriin, uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai kansallisuuteen liittyvää syrjintää tai häirintää. 3

4 8. TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS Yhtiö pyrkii tarjoamaan jokaiselle työntekijälleen ja toimihenkilölleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Jokaisen työntekijän ja toimihenkilön vastuulla on ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille noudattamalla ympäristö-, työturvallisuus- ja työterveysmääräyksiä ja -käytäntöjä sekä raportoimalla tapaturmista, loukkaantumisista, vaarallisista laitteista, käytännöistä tai olosuhteista. Väkivalta ja uhkaava käytös eivät ole sallittuja. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden odotetaan tekevän heidän Yhtiöön liittyvä työnsä turvallisesti sekä olematta alkoholin, laittomien huumausaineiden tai valvottavien aineiden vaikutuksen alaisena. Laittomien huumausaineiden käyttö työpaikalla on kielletty. 9. YMPÄRISTÖ Yhtiö odottaa työntekijöidensä ja toimihenkilöidensä täyttävän tai ylittävän kaikkien soveltuvien ympäristöön liittyvien vaatimusten, lakien ja säädösten vaatimukset. Jos et ole varma vastuistasi tai velvollisuuksistasi, varmista asia esimieheltäsi tai Yhtiön eettisestä toiminnasta vastavalta henkilöltä. 10. PÖYTÄKIRJANPITO, TALOUDELLINEN VALVONTA JA TIEDON LUOVUTTAMINEN Yhtiö edellyttää totuudenmukaista, tarkkaa ja viivästyksetöntä tiedon kirjaamista ja raportointia, jotta se pystyy tekemään vastuullisia liiketoiminnallisia päätöksiä. Jotkut tilanteet voivat antaa vaikutelman, että liiketoimet ja kirjanpito ovat hyvien tapojen vastaisia. Tällaisia tilanteita on aina vältettävä. On erittäin tärkeää, että pyrit toimimaan parhaasi mukaan siten, ettei synny edes vaikutelmaa siitä, että toimintasi ei olisi Yhtiön parhaan edun mukaista. Kaikki kulut on dokumentoitava ja kirjattava tarkasti ja viipymättä. Jos et ole varma, onko kulu hyväksyttävä, kysy neuvoa paikalliselta talouspäälliköltä (Controller). Yhtiön kirjanpidon, tositteiden, pöytäkirjojen, tilien ja tilinpäätöstietojen on oltava kokonaisuudessaan riittävän yksityiskohtaisia. Niiden täytyy totuudenmukaisesti kuvata Yhtiön liiketoimintaa, niistä täytyy luovuttaa tietoa viipymättä kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten vaatimalla tavalla, ja niiden on oltava sekä soveltuvien lakien että Yhtiön sisäisten valvontavaatimusten mukaisia. Liiketoimintaa koskevat asiakirjat ja viestintä ovat usein julkisia. Työntekijöiden tulisi välttää liioittelua, halventavia huomioita tai henkilöiden tai yhtiöiden epäasiallisia luonnehdintoja, jotka voidaan ymmärtää väärin. Tämä koskee myös sähköpostiviestintää, sisäisiä muistioita ja muodollisia raportteja. Liiketoimintaa koskevat asiakirjat ja tositteet on säilytettävä ja tuhottava Yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Edellä mainittujen käytäntöjen mukaisesti oikeuskäsittelyn tai valtionhallinnon tekemän tarkastuksen yhteydessä on otettava yhteyttä Yhtiön eettisten asiain neuvonantajaan (Corporate Ethics Officer). 11. SALASSAPITO Työntekijöiden ja toimihenkilöiden on säilytettävä Yhtiön, sen asiakkaiden tai toimittajien heille luovuttama luottamuksellinen tieto luottamuksellisena ja noudatettava täysimääräisesti Yhtiön Salassapitokäytäntöä (Confidentiality Policy) ja työntekijän Salassapito- ja 4

5 keksintöjensiirtosopimuksen (Confidentiality and Invention Assignment Agreements) soveltuvia salassapitomääräyksiä, paitsi mikäli toimitusjohtaja on myöntänyt kirjallisen suostumuksen luovuttaa tietoa tai tiedon luovutus perustuu lain tai säädösten vaatimuksiin. Luottamukselliseksi tiedoksi katsotaan kaikki ei-julkinen tieto, jota kilpailijat voisivat hyödyntää tai joka voisi julkaistuna olla vahingollista Yhtiölle, sen asiakkaille tai toimittajille. Luottamuksellinen tieto sisältää toimittajien ja asiakkaiden meille toimittamat tiedot. Salassapitovelvoite jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. 12. YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJELU JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on suojeltava yhtiön omaisuutta ja varmistettava, että sitä käytetään tehokkaasti. Varastaminen, huolimattomuus ja tuhlaus vaikuttavat suoraan Yhtiön kannattavuuteen. Kaikkea Yhtiön omaisuutta käytetään Yhtiön lainmukaiseen toimintaan. Kaikki epäillyt petokset ja varkaudet on ilmoitettava välittömästi tutkintaa varten. Yhtiön omaisuutta ei saa käyttää Yhtiön liiketoimintaan kuulumattomiin tarkoituksiin. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden velvollisuus suojella Yhtiön omaisuutta kattaa myös Yhtiön luottamuksellisen tiedon. Luottamukselliseen tietoon kuuluu aineeton omaisuus, kuten liikesalaisuudet, patentit, tuotemerkit ja tekijänoikeudet sekä markkinointi- ja palvelusuunnitelmat, suunnittelu- ja valmistusideat, suunnitelmat, tietokannat, pöytäkirjat ja tallenteet, palkkatiedot ja kaikki julkaisemattomat taloustiedot ja raportit. Tällaisen tiedon luvaton jakaminen on vastoin Yhtiön toimintatapaa. Lisäksi tiedon jakaminen voi olla lainvastaista ja johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. 13. MAKSUT VALTION TYÖNTEKIJÖILLE Yhdysvaltain kansainvälisen korruption vastaisessa laissa (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ) kielletään antamasta mitään arvokasta (suoraan tai välillisesti) muiden valtioiden hallituksen työntekijöille tai poliittisille ehdokkaille liiketoiminnan luomiseksi tai ylläpitämiseksi tai minkään muun hyödyn saamiseksi. Vaikka FCPA:ssa sallitaan nimellisten helpotusmaksujen maksaminen joissain rajoitetuissa tilanteissa, tällaisista maksuista on aina keskusteltava paikallisjohdon ja Yhtiön eettisten asiain neuvonantajan kanssa etukäteen. Lisäksi Yhdysvalloissa on lukuisia lakeja ja säädöksiä liiketoiminnan palkkioista, joita Yhdysvaltain valtion työntekijät saavat ottaa vastaan. Minkä tahansa näitä sääntöjä rikkovan lahjan, palveluksen tai muun palkkion lupaaminen, tarjoaminen tai toimittaminen Yhdysvaltain valtion työntekijälle on Yhtiön toimintatavan vastaista ja muodostaa siviili- tai rikosoikeudellisen rikoksen. Osavaltioiden hallinnolla ja paikallishallinnoilla sekä muiden valtioiden hallituksilla on usein vastaavia sääntöjä. 14. LIIKETOIMINNAN RAJOITUKSET Yhdysvaltain hallitus, jonkin vieraan valtion hallitus tai Yhdistyneet kansakunnat voivat asettaa jonkin valtion tai alueen kauppasaartoon tai kohdistaa niihin talouspakotteita. Näitä liiketoiminnan rajoitteita on noudatettava. Talousjohtajalta (CFO) saa päivitettyä tietoa liiketoiminnan rajoituksista. 5

6 15. POIKKEUKSET LIIKETOIMINNAN EETTISIIN OHJEISIIN Näihin eettisiin ohjeisiin voi tehdä poikkeuksia johtajia tai muita vastuunalaisia toimeenpanevassa asemassa olevia henkilöitä varten ainoastaan Yhtiön hallituksen hyvästä hallintotavasta vastaava toimikunta, ja niistä on ilmoitettava viipymättä lain tai säädöksen vaatimalla tavalla. Mikäli eettisistä ohjeista myönnetään poikkeus johtajalle tai muulle vastuunalaiselle toimeenpanevalle henkilölle, poikkeusluvasta on laitettava ilmoitus Yhtiön internetsivustolle neljän päivän kuluessa poikkeusluvan myöntämisestä, tai siitä täytyy muutoin ilmoittaa soveltuvan lainsäädännön tai New Yorkin pörssisääntöjen vaatimalla tavalla. Ilmoituksessa on oltava lyhyt kuvaus poikkeusluvan luonteesta, poikkeusluvan saajan nimi ja poikkeusluvan päiväys. Ilmoituksen on oltava näkyvissä vähintään 12 kuukautta, ja sitä on säilytettävä Yhtiön arkistossa lain vaatimusten mukaisesti. Näissä eettisissä ohjeissa termi poikkeuslupa tarkoittaa myös hiljaista poikkeuslupaa, joka tarkoittaa tilannetta, jossa Yhtiö ei ole toiminut kohtuullisen ajanjakson kuluessa siitä, kun merkittävä poikkeama näiden eettisten ohjeiden määräyksestä on tuotu Yhtiön vastuunalaisessa toimeenpanevassa asemassa olevan henkilön tietoon. 16. LAINVASTAISESTA TAI EPÄEETTISESTÄ TOIMINNASTA RAPORTOINTI Työntekijöillä on velvollisuus keskustella esimiesten, johtajien tai muutoin asiaankuuluvan henkilön kanssa havaitsemistaan tapahtumista, joiden he uskovat olevan lainvastaisia tai rikkovan näitä eettisiä ohjeita tai Yhtiön toimintatapaa tai kun he ovat epävarmoja parhaasta toimintatavasta kyseisessä tilanteessa. Yhtiössä ei sallita kostotoimia niitä työntekijöitä kohtaan, jotka ovat hyvässä uskossa ilmoittaneet toisen työntekijän epäasiallisesta toiminnasta. Työntekijöiden odotetaan tekevän yhteistyötä sisäisessä epäasiallista toimintaa koskevassa tutkinnassa. 17. YRITYKSET VAIKUTTAA TILINTARKASTAJIEN TOIMINTAAN Mikä tahansa suora tai välillinen yritys painostaa, manipuloida tai harhaanjohtaa Yhtiön riippumattomia tilintarkastajia, salata heiltä tietoa, tai vilpillisesti vaikuttaa heihin tarkoituksena saada Yhtiön tilinpäätös olennaisesti harhaanjohtavaksi on kielletty. Kiellettyjä ovat esimerkiksi toimenpiteet, joilla painostetaan, manipuloidaan, harhaanjohdetaan tai vilpillisesti vaikutetaan tilintarkastajaan, jotta: (1) hän antaisi tai julkaisisi uudelleen Yhtiön tilinpäätöstiedot sellaisina, etteivät olosuhteet anna niille perustetta (johtuen olennaisista yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden, yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusperusteiden tai muiden ammatillisten tai lainsäädännöllisten määräysten rikkomuksista), (2) hän ei suorittaisi tilintarkastusta, muuta tarkastusta tai muita yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastusperiaatteiden tai muiden ammatillisten määräysten mukaisia toimenpiteitä, (3) hän ei vetäisi pois antamaansa tilintarkastuskertomusta tai (4) hän ei raportoisi asioita Yhtiön tarkastuskomitealle. 18. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Pörssiyhtiönä Yhtiön on raportoitava totuudenmukaisesti ja vaaditussa ajassa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle United States Securities and Exchange Commissionille. Yhtiö odottaa työntekijöidensä ja toimihenkilöidensä suhtautuvan raportointivastuuseen vakavasti ja toimittavan viipymättä täsmällisiä vastauksia kaikkiin Yhtiön julkistamisvaatimusta koskeviin kyselyihin. 6

7 Yhtiön toimintatapana on noudattaa kaikkia Yhtiöön sovellettavia taloudellista raportointia ja kirjanpitoa koskevia säädöksiä. Mikäli kenellä tahansa työntekijällä tai toimihenkilöllä on Yhtiön kirjanpitoa tai tilintarkastusta koskevia huolenaiheita tai valituksia, hänen on ilmoitettava huolenaiheistaan kohdassa 19 kuvatulla tavalla. 19. MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN Kaikkien työntekijöiden on osaltaan varmistettava, että näiden eettisten ohjeiden rikkomuksiin puututaan järjestelmällisesti ja viipymättä. Joissakin tilanteissa voi kuitenkin olla vaikeaa erottaa oikea väärästä. Koska Yhtiö ei pysty ennakoimaan kaikkia mahdollisia tilanteita, on tärkeää, että työntekijät tietävät, kuinka lähestyä heitä askarruttavaa kysymystä tai ongelmaa. Muista siis nämä vaiheet: (a) Varmista, että sinulla on tiedossasi kaikki tosiseikat. Oikeaan ratkaisuun päätyäkseen työtekijöillä on oltava mahdollisimman paljon tietoa. (b) Kysy itseltäsi: Mitä minua on tarkkaan ottaen pyydetty tekemään? Vaikuttaako se epäeettiseltä tai hyvien tapojen vastaiselta? Tämä auttaa sinua kohdistamaan huomiosi pohdittavana olevaan kysymykseesi ja sinulla oleviin vaihtoehtoihin. Käytä omaa harkintaasi ja maalaisjärkeä: jos jokin vaikuttaa epäeettiseltä tai hyvien tapojen vastaiselta, se todennäköisesti on sitä. (c) Keskustele ongelmasta esimiehesi kanssa. Tämä on perusohje kaikkiin tilanteisiin. Usein esimiehesi tuntee mieltäsi vaivaavan asian paremmin, ja hän osallistuu päätöksentekoon mielellään. Muista, että esimiehesi on velvollinen auttamaan sinua ratkaisemaan ongelman. Jos sinusta tuntuu epämiellyttävältä keskustella asiasta esimiehesi kanssa, kysy neuvoa henkilöstöpäälliköltä tai Yhtiön eettisten asiain neuvonantajalta. (d) Hae apua Yhtiön resursseista. Jossain tapauksissa ei välttämättä ole mahdollista keskustella asiasta esimiehen tai paikallisen johdon kanssa. Pulse Electronics Corporationilla on puhelimitse ja internetin välityksellä toimiva ilmoitusjärjestelmä, josta vastaa Ethics Point (www.ethicspoint.com). Ohjelma on luotu parantamaan tiedonvälitystä ja kannustamaan meitä toimimaan turvallisella ja eettisellä tavalla. Ethics Pointin ilmoituslinja on vaihtoehtoinen kanava, mikäli haluat raportoida huolenaiheistasi luottamuksellisesti ja nimettömästi. Voit ilmoittaa mahdollisen epäilyn, kysymyksen tai ehdotuksen puhelimitse soittamalla oman alueesi Hotline-palvelun maksuttomaan puhelinnumeroon. Tämän jälkeen Ethics Pointin asiantuntija auttaa kokoamaan kaiken tarvitsemasi tiedon. Jos sinusta tuntuu epämiellyttävältä välittää tietoa puhelimitse, Yhtiöllä on myös verkkopalvelu, joka löytyy osoitteesta (e) Rikkomuksista voi raportoida luottamuksellisesti ja ilman pelkoa kostotoimenpiteistä. Mikäli tilanne edellyttää, että henkilöllisyytesi salataan, anonymiteettiäsi suojellaan. Yhtiössä ei sallita vastatoimenpiteitä niitä työntekijöitä tai toimihenkilöitä kohtaan, jotka ovat hyvässä uskossa ilmoittaneet epäasiallisesta toiminnasta. 7

8 (f) Kysy ensin, toimi vasta sitten. Jos et ole varma siitä, kuinka jossain tietyssä tilanteessa tulee toimia, kysy neuvoa ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin. (g) Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava Yhtiön eettisiä ohjeita, joissa kuvataan menettelytapa eettisten ohjeiden rikkomuksista ilmoittamiselle. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on noudatettava annettuja raportointiohjeita ja edistettävä eettisten ohjeiden noudattamista. Näiden eettisten ohjeiden rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä, joihin voi sisältyä myös työsuhteen päättäminen. 20. VUOTUINEN SITOUMUS Eettisten ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi Yhtiö vaatii, että kaikki kiinteäpalkkaiset toimihenkilöt ja johtajat lukevat eettiset ohjeet ja sitoutuvat niihin kirjallisesti vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämän eettiset ohjeet -kyselyn kautta. Jos tämän suomennoksen ja alkuperäisen englannin kielisen version välillä on eroja, noudatetaan englannin kielistä versiota. (This translation is for reference only. In cases where there are differences between the Finnish translation and the original English version, the English version should be used. ) 8

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot