TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET"

Transkriptio

1 TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy ULKOINEN Ver

2 2 2

3 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena on olla kaikkien materiaalinkäsittelyratkaisuja tarvitsevien asiakkaiden ensisijainen kumppani. Saavutamme tavoitteemme tarjoamalla laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita, palveluita ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja sekä käyttämällä resursseja kestävällä, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. TMHE:n työntekijöinä meidän kaikkien tulee toimia rehellisesti, noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä varmistaa, että myös TMHE noudattaa niitä. TMHE:n johto on laatinut nämä toimintaohjeet yhdessä Toyota Industries Corporationin kanssa yllä mainittua tavoitetta silmällä pitäen, jotta kaikille on selvää, millaista eettistä käytöstä TMHE:n työntekijöiltä odotetaan. TMHE pyrkii toimimaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Tavoitteenamme on olla eurooppalaisten asiakkaiden arvostetuin ja luotettavin materiaalinkäsittelykumppani. Jotta saavutamme tavoitteemme on erittäin tärkeää muistaa, että jokainen meistä on TMHE:n edustaja ja että meidän tulee toimia työtehtävissämme sen mukaisesti. Toimintamme tulee olla rehellistä, luotettavaa ja tarkkaa sekä päätöstemme perusteltuja. Jokaisen TMHE:n työntekijän tulee lukea nämä toimintaohjeet huolellisesti ja käyttäytyä niiden hengen ja kirjaimen mukaisesti. Matthias Fischer Pääjohtaja Toyota Material Handling Europe 3 4 3

4 4

5 Sisällysluettelo s. 3 Pääjohtajan esipuhe s. 6 TMHE:n missio ja ydinarvot s. 7 Toyota Way s. 8 TMHE ja me s. 10 Toimintamme TMHE:ssä s. 12 Asiointi toimittajien, asiakkaiden ja muiden ulkopuolisten osapuolten kanssa s. 14 TMHE ja yhteiskunta s. 15 Määritelmät 5 Challenge 5

6 TMHE:N MISSIO Olemme ensisijainen valinta kaikille materiaalikäsittelyratkaisuja tarvitseville asiakkaille. Meidät tunnetaan laajasti innovatiivisista tuotteista ja palveluista sekä vastuullisesta toiminnasta. Rakennamme asiakassuhteitamme ja huolehdimme asiakkaistamme toimittamalla ylivertaisia materiaalinkäsittelytuotteita ja palveluita. Luomme asiakkaidemme liiketoimintaan konkreettista arvoa. Kunnioitamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme odotuksia ja tavoitteita sitoutumalla jatkuvaan oppimiseen ja toimintamme määrätietoiseen kehittämiseen. Genchi Genbutsu TMHE:N YDINARVOT Respect Yritystoimintamme ja sitä ohjaavat arvot perustuvat Toyotan periaatteisiin. Nämä periaatteet ohjaavat koko yrityksen sekä jokaisen yksittäisen työntekijän toimintaa. Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa näitä perusarvoja päivittäisessä työssään ja asioidessaan muiden kanssa. 6

7 Toyota Way Challenge Haaste on mahdollisuus. Luomme pitkän tähtäimen tahtotilan ja toteutamme tavoitteemme rohkeasti ja luovasti. Kaizen Jatkuva kehittäminen. Parannamme toimintaamme jatkuvalla kehittämisellä sekä uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja etsimällä. Prosessi ei ole koskaan valmis aina on varaa kehittyä. Genchi Genbutsu Perussyiden tunnistaminen. Selvitämme tosiasiat, teemme päätökset ja sitoudumme niihin. Respect Keskinäinen kunnioitus. Kunnioitamme toisiamme ja näkemyksiämme, kannamme vastuumme ja rakennamme luottamuksen ilmapiirin. Teamwork Tiimityö. Kannustamme henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä. Jaamme tietoa, vaihdamme kokemuksia ja etsimme parhaita toimintatapoja koko organisaation hyödyksi. 7 7

8 TMHE ja ME TMHE pyrkii kehittämään yritystoimintaansa niin, että henkilöstön työllisyys on turvattu ja työntekijät voivat toimia oikeudenmukaisessa ja vakaassa ympäristössä. TMHE pyrkii luomaan viihtyisän työympäristön. Työntekijät puolestaan toimivat työssään tunnollisesti. Sovellamme osaamistamme ja teemme keskinäistä yhteistyötä, jotta TMHE:n yritystoiminta kehittyy jatkuvasti. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä syrji ketään rodun, sukupuolen, etnisen taustan, iän, uskonnon tai vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen, vammaisuuden, siviilisäädyn tai perhesuhteiden perusteella. Emme suvaitse työpaikkakiusaamista tai -häirintää. TMHE kunnioittaa ihmisoikeuksia koskevia yleissopimuksia ja noudattaa lapsityövoiman ja pakkotyön sekä pakollisen työn kieltäviä sopimuksia, syrjinnän poistavia sopimuksia sekä ammatillista järjestäytymisvapautta ja -oikeutta koskevia sopimuksia. Turvallisen ja terveellisen työympäristön kehittäminen ja ylläpitäminen TMHE pyrkii luomaan työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Ongelmatilanteet tai mahdolliset ongelmat ja niiden syyt tutkitaan perusteellisesti, jotta niiden toistuminen voidaan estää. Huumeiden ja alkoholin käyttö työpaikalla tai työskentely päihtyneenä on ehdottomasti kielletty. 8

9 Ulkopuoliset työsuhteet Työntekijät keskittyvät työtehtäviensä hoitamiseen tunnollisesti. TMHE:n työntekijöiden ei tule solmia muita työsuhteita eivätkä he saa osallistua taloudellisesti tai millään muulla tavalla mihinkään sellaiseen TMHE:n ulkopuoliseen toimintaan, joka voi vahingoittaa TMHE:n mainetta. Työtehokkuuden ja osaamisen kehittäminen Pyrimme ajattelemaan innovatiivisesti, kehittymään jatkuvasti sekä tehostamaan toimintaamme. Tuemme henkilökohtaista kasvua ja ammattitaidon kehittämistä koulutuksin ja muin soveltuvin keinoin. Henkilökohtainen kasvu on moniulotteinen käsite, jonka voi ymmärtää monin tavoin. TMHE:ssä henkilökohtainen kasvu tarkoittaa kokemusten ja tiedon jakamista sekä kykyä ottaa vastaan uusia vastuita. TMHE on sitoutunut parantamaan liiketoimintaansa siten, että se pystyy tarjoamaan työpaikkoja ja ylläpitämään oikeudenmukaiset ja vakaat työolosuhteet. Vastineeksi työntekijät toimivat rehellisesti ja tunnollisesti. Hyödyntämällä täysimääräisesti osaamistamme ja tekemällä yhteistyötä muiden kanssa, pyrimme parantamaan TMHE:n liiketoiminnallisia tuloksia

10 TOIMINTAMME TMHE:SSÄ TMHE pyrkii tarjoamaan asiakkaille heidän tarpeitaan vastaavia laadukkaita tuotteita, palveluita ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. TMHE pyrkii ylläpitämään työterveyden ja työturvallisuuden korkealla tasolla sekä pyrkii hoitamaan ympäristöasioita esimerkillisesti. Asetamme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, hankinnoissa, tuotannossa, jakelussa sekä myynnissä ja palveluissa. TMHE sitoutuu tällä tavoin yrityksenä kantamaan yhteiskuntavastuunsa ja toimimaan yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti. Pyrimme myös suojelemaan yrityksen omaisuutta ja liikesalaisuuksia. Lakien ja asetusten noudattaminen Noudatamme kaikkia toiminta-alueillamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Meidän tulee tuntea liiketoimintaamme koskeva lainsäädäntö ja noudattaa esimerkiksi kilpailu- ja ympäristölainsäädäntöä kaikissa tilanteissa. Toimimme työtehtävissämme ja myös niiden ulkopuolella tavalla, joka ei vahingoita TMHE:n hyvää mainetta. TMHE:n käytäntöjen ja sisäisten ohjeiden noudattaminen Noudatamme TMHE:n johdon laatimia käytäntöjä ja sisäisiä ohjeita. Omaisuuden ja luottamuksellisten tietojen hallinta ja käyttö TMHE:llä on laaja valikoima aineellista ja aineetonta omaisuutta (kuten teollis- ja tekijänoikeuden piiriin kuuluvia patentteja ja mallioikeuksia), jotka ovat yritykselle erittäin tärkeitä ja ehdoton edellytys sen menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Jotta TMHE voi käyttää omaisuuttaan tehokkaasti liiketoiminnassaan, hallitsemme sitä asiaankuuluvalla huolellisuudella ja ammattimaisesti. Noudatamme seuraavia TMHE:n sisäisiä ohjeita: TMHE:n teollis- ja tekijänoikeuksien sekä muun aineettoman omaisuuden suojeleminen Suojelemme TMHE:n teollis- ja tekijänoikeuksia loukkauksilta kaikin tavoin. Tämä koskee kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksia sekä muuta aineetonta omaisuutta, jonka TMHE on luonut tai kehittänyt suorasti tai epäsuorasti. 10

11 TMHE:n luottamuksellisten tietojen, liikesalaisuuksien ja tietotaidon suojeleminen TMHE:n liikesalaisuuksia ja muuta luottamuksellista tietoa ja tietotaitoa ei tule jakaa muille kuin sellaisille osapuolille, joilla on näiden tietojen käyttämiseen tarvittavat valtuudet. Noudatamme TMHE:n luottamuksellisten ja arkaluonteisten tietojen käsittelemiseen liittyviä sääntöjä ja pyrimme kaikin tavoin välttämään liikesalaisuuksien paljastumista tai tietovuotoja. Vaikka työsuhde tai sopimus TMHE:n kanssa päättyy (olipa syy mikä tahansa), meillä ei ole lupaa paljastaa mitään sellaisia luottamuksellisia tietoja, joita olemme saaneet tietoomme työsuhteen tai sopimuskauden aikana. TMHE:n luottamuksellisia tietoja koskevat ohjeet (Confidentiality Guidelines) sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen käsittelystä. Ohjeet ovat luettavissa intranetissä. Sisäpiirikauppa on kielletty Emme saa käydä kauppaa yrityksen osakkeilla tai muilla arvopapereilla hyödyntäen hallussamme olevaa, julkaisematonta TMHE:n liiketoimintaan liittyvää tietoa (sisäpiirikauppa). Ymmärrämme, että sisäpiirikauppa on useimmissa maissa rikos ja että siihen syyllistymällä tuhoamme yritysten, sijoittajien ja liikekumppaneiden välisen luottamuksen. Henkilökohtaisten tietojen suojeleminen Kaikkia henkilökohtaisia tietoja käsitellään asiaankuuluvalla huolellisuudella ja voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Hankimme ja säilytämme asiakkaiden ja liikekumppaneiden henkilökohtaisia tietoja vain laillisin keinoin. Hallitsemme ja suojelemme tietoja asianmukaisesti sekä käytämme niitä vain siihen tarkoitukseen, johon ne on hankittu. Yrityksen viestintävälineiden käyttö TMHE:n työntekijöiden käyttöön tarjoamat puhelimet, sähköpostiohjelmat, internetpalvelut ja muut viestintävälineet on tarkoitettu vain liiketoimintakäyttöön ja niitä tulee käyttää asiaankuuluvalla huolellisuudella. Työntekijöiden tietotekniikan käyttöpolitiikka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet sähköpostin, internetin, IT- ja puhelinjärjestelmien, laitteistojen, ohjelmistojen ja salasanojen käytöstä työpaikalla. Politiikka on luettavissa intranetissä. Kirjanpito ja raportointi TMHE ylläpitää toiminnastaan tarkat ja luotettavat taloudelliset tiedot. Kaikki taloudelliset ja muut tiedot kuvaavat TMHE:n liiketoimintaa tarkasti ja asianmukaisesti. 11

12 12Asiointi toimittajien, asiakkaiden ja muiden ULKOPUOLISTEN osapuolten kanssa TMHE pyrkii olemaan kaikkien materiaalinkäsittelyratkaisuja tarvitsevien asiakkaiden ensisijainen kumppani, joka tunnetaan innovatiivisista tuotteistaan ja palveluistaan sekä yhteiskunnallisesti vastuullisesta toiminnastaan. Ansaitsemme asiakkaidemme luottamuksen toimittamalla laadukkaita tuotteita ja palveluita, jotka synnyttävät lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle. Sopimukset ja muut sitoumukset TMHE sitoutuu noudattamaan sopimuksia ja muita sitoumuksia sekä pyrkii aina noudattamaan niiden ehtoja. Reilu kaupankäynti TMHE käy kauppaa reilusti ja noudattaa kilpailulainsäädäntöä. Eturistiriidat Työntekijöiden henkilökohtaiset suhteet toimittajiin, asiakkaisiin tai muihin ulkoisiin osapuoliin saattavat johtaa eturistiriitoihin tai ne saatetaan ymmärtää eturistiriidoiksi. Meidän tulee siksi aina toimia itsenäisesti niin, ettei mikään TMHE:n kanssa sopimussuhteessa oleva ulkoinen osapuoli vaikuta toimintaamme. Etuisuuksien vaatiminen tai vastaanottaminen Eturistiriita saattaa syntyä tilanteessa, jossa TMHE:n työntekijälle tarjotaan lahjoja, kestitystä tai muita etuja, jotka voivat vaikuttaa hänen liiketoimintapäätöksiinsä esimerkiksi tilaus- tai sopimuskumppanin valinnassa. TMHE:n työntekijöillä ei ole lupaa suoraan tai välillisesti vaatia tai vastaanottaa lahjoja tai muita perusteettomia etuja toimittajilta, asiakkailta tai muilta ulkoisilta osapuolilta (kuten julkisyhteisöiltä, viranomaisilta tai muilta vastaavilta tahoilta) yritystoiminnan yhteydessä tai missään muussa yhteydessä. 12

13 Etuisuuksien tarjoaminen TMHE kilpailee tarjoamalla laadukkaita tuotteita, palveluita ja lisäarvoratkaisuja. TMHE:n työntekijöillä ei ole lupaa suoraan tai välillisesti tarjota tai luvata lahjoja tai muita perusteettomia etuja toimittajille, asiakkaille tai muille ulkoisille osapuolille (kuten julkisyhteisöille, viranomaisille tai muille vastaaville tahoille) liiketoiminnan yhteydessä tai missään muussakaan yhteydessä. TMHE:n työntekijät eivät osallistu laittomaan voitonjakamiseen tai tee laittomia poliittisia lahjoituksia, jotka liittyvät julkishallinnon tai julkisten tai poliittisten organisaatioiden ja niiden edustajien toimintaan

14 TMHE ja YHTEISKUNTA TMHE vaalii läheisiä yhteiskuntasuhteita toimintayhteisöissään ja pyrkii aina kantamaan yhteiskuntavastuunsa. TMHE pyrkii avoimeen ja rehelliseen sidosryhmäviestintään sekä osallistuu toimintaan, joka edistää paikallisten yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kestävää kehitystä. Ympäristönsuojelu TMHE uskoo, että taloudellinen kasvu ja luonnonsuojelu eivät ole toisiaan poissulkevia tavoitteita. Pyrimme tarjoamaan puhtaita, turvallisia ja laadukkaita tuotteita, palveluita ja lisäarvoratkaisuja. TMHE pyrkii kehittämään tuotteita, jotka auttavat osaltaan vähentämään pakokaasuja melupäästöjä sekä lisäämään energiatehokkuutta ja kierrätystä. Pyrimme käyttämään energiaa tehokkaasti tuotannossa ja jakelussa sekä toimimaan luontoa säästäen vähentämällä haitallisten kemikaalien käyttöä, jätteitä ja päästöjä. Suhteen paikallisyhteisöihin TMHE pyrkii parantamaan mainettaan ja toimimaan paikallisten yhteisöjen kanssa osallistumalla paikallisiin tapahtumiin ja hankkeisiin. TMHE ylläpitää läheisiä suhteita yhteisöjen kanssa ja toimii tunnollisen yrityksen tavoin. TMHE pyrkii viestimään avoimesti ja rehellisesti sidosryhmien kanssa sekä osallistuu paikallisen yhteisön ja yhteiskunnan kestävään kehittämiseen. Yritysviestintä Jokainen TMHE:n työntekijä on omalta osaltaan yhtiön edustaja. Käyttäydymme asianmukaisesti ja annamme yrityksestä tarkkoja ja oikeita tietoja. TMHE on osa Toyota Industries Corporationia, joka on pörssiyhtiö. Virheelliset tai negatiiviset tiedot voivat siksi olla erityisen vahingollisia. Noudatamme TMHE:n yritysviestintäpolitiikkaa, jonka mukaan vain TMHE:n ylin johto antaa lausuntoja TMHE:n puolesta. Lisäksi vain TMH Finlandin toimitusjohtaja antaa lausuntoja TMH Finlandin puolesta. 14

15 MÄÄRITELMÄT TMHE:n toimintaohjeissa käytettävät termit määritellään seuraavasti. TMHE tarkoittaa kaikkia yrityksiä, jotka osallistuvat materiaalinkäsittelyliiketoimintaan ja sen tukemiseen TMHE:n toiminta-alueella ja jotka ovat suoraan tai välillisesti Toyota Industries Corporationin omistuksessa. TMH Finland tarkoittaa Toyota Material Handling Finland Oy:tä. TMHE:n johto tarkoittaa Toyota Material Handling Europen ylintä, toimivaa johtoa. TMHE Compliance Officer tarkoittaa TMHE:n johdon nimittämää henkilöä, joka on vastuussa TMHE:n eettisten ohjeiden noudattamisesta TMHE:ssä. TMHE:n työntekijä tarkoittaa kaikkia TMHE:n vakituisia tai määräaikaisia työntekijöitä. 15

16 22 16

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Yrityksen vastuuperiaatteet

Yrityksen vastuuperiaatteet Yrityksen vastuuperiaatteet Yrityksen vastuuperiaatteet Toimitusjohtajan alkusanat Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board and CEO Yhtiömme on jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri puolilla

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot