Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille"

Transkriptio

1 Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Tavoitteemme toteuttaminen ei merkitse vain innovatiivisten teknologioiden kehittämistä. Meidän tulee myös määritellä, keitä me olemme yhtiönä ja yksilöinä, kuinka hallitsemme sisäisiä toimintatapojamme sekä kuinka suhtaudumme ja toimimme yhdessä asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme, valtiollisten hallintoelimien, toimittajiemme ja erilaisten yhteisöjen kanssa. Kansainvälinen liiketoimintayhteisö muuttuu nopeasti ja vaatii meiltä yhä enemmän niin yhtiönä kuin yksittäisinä työntekijöinä. Meidän ei odoteta pelkästään toimittavan maailman parhaita tuotteita ja palveluita, vaan myös toimivan eettisesti ja vastuullisesti. On ensisijaisen tärkeää, että toimimme aina rehellisesti ja noudatamme tarkoin niitä lakeja ja säännöksiä, jotka sääntelevät kansainvälistä liiketoimintaamme. Microsoft on kehittänyt Standards of Business Conduct -ohjeessa (www.microsoft.com/mscorp/legal/buscond) määritetyt liiketoiminnan toimintamenetelmät ja säännökset, joita sovelletaan kaikkiin Microsoftin työntekijöihin, toimihenkilöihin ja johtajiin. Microsoft Standards of Business Conduct -ohje perustuu Microsoftin arvoihin ja kuvastaa kokonaisvaltaista sitoutumistamme eettisiin liiketoimintatapoihin sekä lakien ja säännösten kunnioittamiseen. Eettiset ohjeet Toimittajillemme Microsoft odottaa, että sen toimittajat ("Toimittajat") jakavat samat arvot ja toimivat osaltaan eettisten toimintatapojemme mukaisesti. Tiedostamme, että Toimittajat ovat itsenäisiä toimijoita, mutta myös sen, että niiden toimintatavat ja käytännöt voivat vaikuttaa ja heijastua Microsoftin liiketoimintaan. Tämän vuoksi Microsoft odottaa kaikkien Toimittajiensa sekä niiden työntekijöiden, edustajien ja alihankkijoiden (Toimittajien työntekijöitä, edustajia ja alihankkijoita kutsutaan tässä asiakirjassa yhteisnimellä "Edustajat") sitoutuvan noudattamaan Microsoftin toimittajille tarkoitettua eettisen toiminnan ohjetta kaikissa liiketoimissa Microsoftin kanssa ja/tai Microsoftin puolesta. Kaikkien (Microsoftin) Toimittajien tulee varmistaa, että heidän Edustajansa ymmärtävät ja toimivat Microsoftin toimittajille tarkoitettujen eettisten toimintatapojen mukaisesti. LAKIEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN Kaikkien Microsoftin Toimittajien ja niiden Edustajien liiketoimien, joita toteutetaan Microsoftin kanssa ja/tai Microsoftin puolesta, on tapahduttava paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti. Muiden Microsoftin kanssa mahdollisesti tehtyjen sopimusten ehtojen lisäksi kaikkien Microsoftin Toimittajien on rajoituksetta noudatettava seuraavia lakeja ja säännöksiä: paikalliset kaupparajoitukset sekä vientiä, jälleenvientiä ja tuontia koskevat lait ja säännökset; paikallinen kilpailulainsäädäntö ja rehellisestä menettelystä elinkeinotoiminnassa annetut lait; paikalliset ympäristölait ja -säännökset, jotka koskevat vaarallisia materiaaleja, ilmapäästöjä, jäte- ja jätevesipäästöjä mukaan lukien tällaisten aineiden valmistaminen, kuljettaminen, säilyttäminen, hävittäminen ja luontoon vapauttaminen; Yhdysvaltain viranomaisten säännökset tai paikalliset lait, jotka koskevat kansainvälisiä boikotteja. Korruption vastainen toiminta: Microsoft kieltää valtion virkamiesten ja edustajien kaikenlaisen lahjonnan. Tämä koskee niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin virkamiehinä ja edustajia. Microsoft on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltain ulkomaista korruptiota koskevan lain (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) vaatimuksia sekä niiden maiden, joissa se toimii, lahjonnan ja rahanpesun vastaisia lakeja. Toimittajan ja sen Edustajien on noudatettava kaikkia soveltuvia lahjonnan ja rahanpesun vastaisia lakeja, mukaan lukien FCPA), sekä lakeja, jotka liittyvät virkamiesten liittyvät obbaamiseen, lahjoihin ja maksuihin, sekä poliittisia kampanja-avustuksia koskevia lakeja ja kaikki muita vastaavia säädöksiä. Kukaan Toimittaja tai sen Edustaja ei suoraan tai epäsuoraan tarjoa tai maksa mitään arvokasta (mukaan lukien matkat, lahjat ja edustuskulut ja lahjoitukset) minkään valtion, valtion viraston tai laitoksen, poliittisen puolueen, julkisen kansainvälisen organisaation millekään edustajalla tai virkamiehellä tai kenellekään poliittiseen virkaan pyrkivälle pyrkiäkseen vaikuttamaan asiattomasti tämän henkilön toimintaan tai 1

2 päätöksiin pyrkiäkseen edistämään Microsoftin liiketoiminnan etuja millään tavalla tai pyrkiäkseen ajamaan Microsoftin liiketoiminnan etuja millään asiattomalla tavalla. Toimittajiemme tulee lisäksi toimia ja keskustella suoraan ja totuudenmukaisesti viranomaisten, niiden edustajien ja valtiollisten hallintoelimien kanssa. LIIKETOIMINTAKÄYTÄNNÖT Microsoftin Toimittajien ja niiden Edustajien liiketoimet on toteutettava rehellisesti ja Microsoftin kanssa solmittujen sopimusehtojen mukaisesti. Muiden Microsoftin kanssa mahdollisesti tehtyjen sopimusten ehtojen lisäksi kaikkien Microsoftin Toimittajien on rajoituksetta noudatettava seuraavia ohjeita: Tietojen arkistointi Toimittajien on arkistoitava rehellisesti ja täsmällisesti liiketoimintaa koskevat tiedot, sekä noudatettava tietojen arkistointija raportointitapoja sekä tietojen täsmällisyyttä koskevia paikallisia lakeja. Liiketoimintaa koskevat tiedot on luotava, säilytettävä ja arkistoidut tiedot hävitettävä paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Aineellisen ja aineettoman omaisuuden suojaaminen Toimittajien on suojattava ja käytettävä vastuullisesti Microsoftin aineellista ja aineetonta omaisuutta, mukaan lukien tiloja, tarvikkeita, kulutushyödykkeitä ja laitteita, joiden käyttämiseen Microsoft on antanut Toimittajalle tai sen Edustajille valtuutuksen. Microsoftin toimittamien tietojärjestelmien käyttö Toimittajien tulee rajoittaa Microsoftin toimittamien teknologioiden ja järjestelmien (mukaan lukien sähköpostin) käyttöä siten, että teknologiaa käytetään vain Microsoftin hyväksymiin, liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Microsoft kieltää ehdottomasti Toimittajilta ja niiden Edustajilta Microsoftin teknologian ja järjestelmien käyttämisen minkään sellaisen materiaalin luomiseen, käyttämiseen, tallentamiseen, tulostamiseen, jakamiseen tai lähettämiseen, joka on loukkaavaa, asiatonta, pelottelevaa, uhkaavaa, seksuaalisesti ahdistelevaa tai muulla tavoin sopimatonta, ja/tai väärennettyjen, loukkaavaa sisältöä sisältävien tai vahingoittavien viestien lähettämisen Microsoftin toimittamia järjestelmiä hyödyntämällä. Tietoturva ja luottamuksellisuus Toimittajan on noudatettava kaikkia Microsoftin vaatimuksia, jotka liittyvät salasanoihin, luottamuksellisuuteen, tietoturvaan ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin, saadakseen oikeuden tarjota Microsoftille tuotteita tai palveluita tai käyttää Microsoftin sisäisiä yritysverkkoja, järjestelmiä ja toimitiloja. Kaikki Microsoftin omistamiin tai vuokraamiin laitteisiin tallennetut tai niiden avulla lähetetyt tiedot katsotaan yksityisiksi ja Microsoftin omaisuudeksi. Microsoftilla on oikeus lain mukaisissa rajoissa valvoa kaikkea yritysverkkojensa ja kaikkien järjestelmiensä (mukaan lukien sähköpostin) käyttöä ja/tai nähdä kaikki Microsoftin yritysverkkoon tallennetut tai sen avulla lähetetyt tiedot. Immateriaalioikeudet Toimittajien tulee kunnioittaa Microsoftin ja muiden yritysten immateriaalioikeuksien omistusoikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja liikesalaisuudet. Ohjelmistoja, laitteistoja tai sisältöä käytettäessä on noudatettava kyseisten ohjelmistojen, laitteistojen tai sisällön käyttöoikeuksien ehtoja tai käyttöehtoja. Suhteet tiedotusvälineisiin Toimittajien on pidättäydyttävä antamasta lausuntoja tiedotusvälineiden edustajille Microsoftin puolesta, ellei Microsoft ole kirjallisesti valtuuttanut Toimittajaa ja/tai sen Edustajaa tekemään niin. 2

3 Lahjat ja muut etuudet Lahjoja Microsoftin työntekijöille ei yleisesti suositella, koska hyvää tarkoittava lahjakin voidaan katso lahjukseksi tietyissä olosuhteissa tai se voi aiheuttaa eturistiriitoja. Älä tarjoa Microsoftin työntekijöille mitään arvokasta saadaksesi tai hankkiaksesi sopimatonta hyötyä tai etua. Älä myöskään tarjoa Microsoftin työntekijöille mitään, jonka voidaan katsoa vaikuttavan häneen, vaikuttavan hänen päätöksiinsä tai velvoittavan häntä. Jos tarjoat Microsoftin työntekijöille lahjan, aterian tai viihdykettä, käytä aina hyvää harkintaa ja pysy kohtuudessa. Toimittaja ja/tai sen Edustaja ei saa antaa Microsoftin työntekijöille yksittäistä lahjaa tai usean lahjan yhdistelmää, jonka arvo ylittää saman vuoden aikana 400 Yhdysvaltain dollaria (tai paikallisessa lainsäädännössä määritellyn pienemmän summan), eikä Toimittaja tai sen Edustaja saa koskaan tarjota lahjuksia tai ehdottaa tavaroilla tai palveluilla käytävää vaihtokauppaa tai tarjota Microsoftin työntekijöille mitään muuta kannustinta päästäkseen osalliseksi Microsoftin liiketoiminnasta. Ennen kuin Toimittaja tai sen Edustaja antaa lahjan Microsoftin työntekijälle, hänen on selvitettävä, onko lahja sallittu Microsoftin työntekijän liiketoimintayksikössä ja maassa, koska Microsoftin paikalliset käytännöt ja liiketoimintakäytännöt saattavat estää lahjan kokonaan tai rajoittaa sen arvon enintään 400 Yhdysvaltain dollariin. Toimittajien ei ole sallittua antaa minkään arvoisia lahjoja kenellekään kansainvälisen hankintaryhmän (Global Procurement Group, GPG) jäsenelle tai edustajalle. Kaikki lahjat ja viihde-edut on kuitenkin lahjoitettava ja vastaanotettava paikallisia lakeja noudattaen sekä rikkomatta lahjoittavan ja/tai vastaanottavan osapuolen lahjoituskäytäntöjä tai loukkaamatta paikallisia tapoja. Henkilösuhteet ja eturistiriidat Toimittajien on vältettävä henkilösuhteisiin liittyvien epäilysten ja/tai eturistiriitojen syntymistä. Toimittajat ja/tai niiden Edustajat eivät saa tehdä liiketoimintaa sellaisten Microsoftin työntekijöiden kanssa, joiden puoliso, elämänkumppani tai muu perheenjäsen tai sukulainen on asemassa, jossa hän hyötyy taloudellisesti huomattavasti Toimittajasta. Toimittajan työntekijä ei myöskään saa Toimittajan kanssa tehtävää sopimusta laadittaessa tai Toimittajan velvollisuuksia hoidettaessa toimia suoraan Microsoftin palveluksessa olevan puolison, elämänkumppanin, muun perheenjäsenen tai sukulaisen kanssa. Sisäpiiriläisyys Toimittajan on vältettävä sisäpiirikauppaa Microsoftin tai muun yhtiön osakkeita ostamalla tai myymällä, kun hallussa on sellaista tietoa Microsoftista tai muusta yhtiöstä, joka ei ole julkisesti muiden sijoittajien saatavilla ja joka saattaisi vaikuttaa sijoittajien päätöksiin ostaa tai myydä osakkeita. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT Microsoft odottaa Toimittajiensa kunnioittavan ihmisoikeuksia ja tasa-arvon periaatetta työyhteisöissä. Microsoftin Toimittajien on noudatettava henkilöstöhallinnossaan kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä. Kaikkien Microsoftin Toimittajien ja/tai niiden edustajien on rajoituksetta noudatettava seuraavia, Microsoftin arvojen mukaisia periaatteita. Syrjintä Kaikenlainen ahdistelu ja lainvastainen syrjintä on työyhteisöissä kiellettyä. Kunnioitamme eri kulttuurien välisiä eroja, mutta Toimittajat eivät ole missään tilanteessa oikeutettuja syrjimään työntekijöitään työhönottoon, palkanmaksuun, koulutukseen, palkankorotukseen, työsuhteen päättämiseen tai eläkkeelle siirtymiseen liittyvissä asioissa rodun, värin, sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon, iän, fyysisen vamman, sukupuolisen identiteetin tai ilmaisun, siviilisäädyn, sukupuolisen suuntautumisen tai veteraaniaseman takia. Työturvallisuus Toimittajan on tarjottava turvallinen ja terveyttä tukeva työympäristö sekä noudatettava kaikkia paikallisia turvallisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyviä lakeja, säännöksiä ja käytäntöjä. Myös työympäristön vaaratekijöitä on vähennettävä riittävässä määrin. Laittomien huumaavien aineiden käyttö Toimittajan on kiellettävä laittomien huumaavien aineiden käyttö, hallussapito, jakelu ja/tai myynti Microsoftin omistamissa tai vuokraamissa tiloissa. Vapaaehtoisen työvoiman käyttö 3

4 Microsoftin Toimittajat ja/tai niiden Edustajat eivät saa missään tilanteessa teettää pakkotyötä, kuten velkatyötä, rangaistuksen uhalla teetettävää työtä tai vangeilla teetettävää työtä. Työntekijän vapaus irtisanoutua Työntekijöiltä ei saa edellyttää vakuuksien maksamista tai henkilöllisyystodistusten luovuttamista työnantajalle. Työntekijöillä tulee olla oikeus irtisanoa työsuhteensa ja lopettaa työskentely työnantajan palveluksessa paikallisen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja ilman laittomia rangaistuksia. Lapsityövoiman käyttö Toimittajien on noudatettava kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat työntekijän alaikärajaa, sekä sitouduttava olemaan käyttämättä lapsityövoimaa. Toimittajat eivät saa ottaa työhön alle 15-vuotiaita tai pakollisen peruskoulutuksen tai työntekijän laillista ikärajaa nuorempia, näistä vanhinta soveltaen. Microsoft tukee oppisopimusjärjestelmien kehittämistä ainoastaan siinä tapauksessa, että niistä on hyötyä nuorille, eikä se toimi liiketoimintasuhteessa tällaisia järjestelmiä väärinkäyttävien tahojen kanssa. Alle 18-vuotiaiden ei tule tehdä vaarallista työtä, ja heidän yötyönsä voidaan kieltää koulutustarpeiden perusteella. Voimankäyttö Ruumiilliset kurinpitotoimenpiteet, fyysinen voimankäyttö tai sen uhka, seksuaalinen tai muu ahdistelu, verbaalinen ahdistelu sekä muu pelottelu ovat kiellettyjä. Palkkaus ja työehdot Toimittajan on maksettava työntekijöilleen kohtuullista palkkaa ja taattava inhimilliset työskentelyolosuhteet. Kaikille työntekijöille on luovutettava yksiselitteinen kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista työsuhteen alkamisajankohdan palkkatiedot ja tarvittaessa koko työsuhteen keston aikaiset palkkatiedot mukaan lukien. Palkasta tehtävien vähennysten käyttäminen kurinpidollisena toimenpiteenä on kiellettyä, eikä palkasta saa tehdä mitään muita sellaisia vähennyksiä, joita paikallisessa lainsäädännössä ei sallita ilman työntekijän nimenomaisesta suostumusta. Kaikki kurinpidolliset toimenpiteet on kirjattava. Maksettavien palkkojen ja myönnettävien etuuksien on täytettävä paikallisessa lainsäädännössä määritellyt vähimmäisvaatimukset. Toimittaja ei saa edellyttää työntekijöiltä suurempaa työpanosta kuin päivittäinen kansallisessa ja paikallisessa lainsäädännössä määritelty enimmäistuntimäärä. Toimittajien on varmistettava, että ylityö on vapaaehtoista ja siitä maksettava korvaus määräytyy paikallisten ja kansallisten lakien ja säännösten mukaan. Työntekijöiden tiedoista on ylläpidettävä arkistoa paikallisten ja kansallisten lakien ja säännösten mukaisesti, ja työntekijöiden palkkauksen perusteet on toimitettava ajoissa palkkatositteen tai vastaavan asiakirjan muodossa. MICROSOFTIN EETTISEN TOIMINTAOHJEEN NOUDATTAMINEN Toimittajan vastuulla on varmistaa, että sen Edustajat ymmärtävät ja sitoutuvat noudattamaan Microsoftin toimittajille tarkoitettua eettistä ohjetta, sekä ilmoittaa Microsoft-yhteyshenkilölleen (tai Microsoftin johtoon kuuluvalle henkilölle) tilanteesta tai mahdollisesta tilanteesta, jossa Toimittaja joutuu toimimaan tässä asiakirjassa mainittujen ehtojen vastaisesti. Microsoftin Toimittajien oletetaan valvovan itse tämän ohjeen noudattamista. Muiden Toimittajan kanssa solmittujen sopimusten mukaisten oikeuksien lisäksi Microsoftilla on oikeus vaatia Edustajan kanssa tehtävän yhteistyön päättämistä, jos Edustaja toimii tavalla, joka on laitonta tai ristiriidassa tämän toimintaohjeen tai minkä tahansa muun Microsoftin käytännön kanssa. KYSEENALAISESTA TOIMINNASTA JA/TAI MAHDOLLISISTA RIKKOMUKSISTA RAPORTOIMINEN 4

5 Voit raportoida usealla tavalla mahdollisesta eettisen toimintaohjeen ehtojen vastaisesta rikkomuksesta, joka on ilmennyt sinä aikana, jolloin Toimittaja on tarjonnut tuotteita tai palveluja Microsoftille. Suosittelemme, että otat ensin yhteyttä Microsoft-yhteyshenkilöösi ja yrität ratkaista liiketoimintatapaan tai ehtojen noudattamiseen liittyvän ongelman hänen kanssaan. Jos tämä ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä Microsoftiin myös seuraavilla tavoilla: 1. Soita Microsoft Business Conduct Linen puhelinnumeroon Jos olet Toimittaja, jolla on Microsoftin intranetin käyttöoikeus, voit lähettää sähköpostia laillisuusasioista vastaavalle henkilölle käyttämällä Business Conduct and Compliance -sähköpostiosoitetta 3. Lähetä kirje laillisuusasioista vastaavalle henkilölle: Director of Compliance at Microsoft Corporation, Law and Corporate Affairs, One Microsoft Way, Redmond, WA Voit myös lähettää luottamuksellisen faksin numeroon Microsoft ei hyväksy minkäänlaisia rangaistus- tai kostotoimia, jotka kohdistuvat hyvässä uskossa neuvoja pyytäneeseen tai kyseenalaisesta toiminnasta ja/tai mahdollisista ehtorikkomuksista raportoineeseen henkilöön. 5

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Microsoftin Toimittajien Käytännesäännöt

Microsoftin Toimittajien Käytännesäännöt Microsoftin Toimittajien Käytännesäännöt Microsoftin pyrkimyksenä ei ole olla vain hyvä vaan erinomainen yritys. Tämän pyrkimyksen nojalla olemme sitoutuneet tehtäväämme koko maailman ihmisten ja yritysten

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1]

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. Applus+:n ARVOT 1 3 3. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ: ARVOJEMME TURVAAMINEN 3.1. Mikä on säännöstön tarkoitus? 3.2. Kenen täytyy

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää. SRV:n Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) 1. Meidän tapamme toimia Toimintamme pohjautuu arvoihimme. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET KINNARPS OY - EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET 2 ESITTELY Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä ja markkinoinnista Suomessa.

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet

Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy:n eettiset toimintaohjeet Kinnarps Oy - Eettiset toimintaperiaatteet Kinnarps Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyritys, joka vastaa sisustusratkaisujen ja -palveluiden myynnistä

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet 1 (5) Nesteen ihmisoikeusperiaatteet Elokuu 2017, versio 1 Seuraavat seitsemän periaatetta määrittävät Nesteen ihmisoikeuksia koskevat lähestymistavat ja standardit ja pitävät samalla yllä parhaita käytäntöjä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus 1 Suomenkielinen versio Tervetuloa Tervetuloa Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus. Tämän kurssin avulla kumppanit

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset toimintaperiaatteet KUNTARAHOITUS Eettiset toimintaperiaatteet Hyväksytty: 21.10.2009 Päivitetty: 6.6.2014 Hyväksyjä: Hallitus Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot