Yrityksen periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen periaatteet"

Transkriptio

1 Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat kaikkia hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia, esimiehiä ja työntekijöitä kaikkialla maailmassa. Esimiesten on erityisen tärkeää noudattaa ohjeita, koska he toimivat esimerkkinä muille. 01 Yleiset periaatteet Näiden toimintaohjeiden keskeiset elementit ovat asiakaskeskeisyys, kannattavuus, kehittyminen, keskinäinen rehellisyys ja luottamus sekä vastuullisuus. Ohjeet perustuvat DB-Konsernin toiminta-ajatukseen ja ovat osa sen periaatteita. Sitoudumme toimimaan aina oikein ja rehellisesti liiketoiminnassamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme ja omistajiemme kanssa. Se, että harjoitamme liiketoimiamme eettisten ja laillisesti moitteettomien periaatteiden mukaisesti, on erottamattomassa yhteydessä tapaan, jolla käyttäydymme työssämme. Kannustamme yhteistyökumppaneitamme ottamaan käyttöön samanlaiset eettiset periaatteet, jotka perustuvat kansainvälisesti sovittuihin arvoihin, ja edellytämme, että he noudattavat kaikissa liiketoimissaan voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja standardeja. Näin pyritään välttämään eturistiriitoja, kunnioittamaan omaisuuttamme ja osoittamaan asiaankuuluvaa kunnioitusta niiden maiden ja kulttuuristen ryhmien tavoille, perinteille ja yhteiskunnallisille arvoille, joissa toimimme.

2 02 Vastuu yhteiskuntaa ja työntekijöitä kohtaan Sosiaalinen vastuu on yrityksemme pitkän aikavälin menestyksen avaintekijä ja näin ollen yrityksemme arvoperusteisen johtamisen välttämätön elementti. Siksi kaikkia yrityksen toimintoja sitoo velvoite kestävään kehitykseen. Kasvu ja työpaikkojen pysyvyys ovat tärkeitä tekijöitä DB-Konsernin menestyksen kannalta. Ihmisoikeudet Lapsityövoima ja pakkotyö Tasa-arvo Yhteistyö DB-Konserni kunnioittaa yleisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia. DB-Konserni ei hyväksy lapsityövoiman eikä minkäänlaisen pakkotyön käyttöä. DB-Konsernin työntekijöistä heijastuu yhteiskunnan, kielten, kulttuurien ja elämäntyylien moninaisuus. Kunnioitamme ja edistämme tätä moninaisuutta, sillä se takaa, että pysymme lähellä yhteiskuntaa ja asiakkaitamme ja avoimina uusia ajatuksia kohtaan. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää varsinkaan henkilön syntyperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden, alkuperän, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan, iän, sukupuolen tai vamman perusteella. DB-Konserni kunnioittaa kokoontumisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. Puolustamme näitä oikeuksia kaikissa yksiköissämme ympäri maailmaa ja odotamme yhteistyökumppaneidemme tekevän samoin. Yhteistyötämme ja liiketoimintaamme määrittää keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Toimimme yhteistyöhaluisesti ja varmistamme positiivisen työympäristön. Työterveys ja -turvallisuus Ehkäisemme yksilöihin kohdistuvia vaaroja jatkuvilla ennalta ehkäisevillä työturvallisuustoimenpiteillä ja pyrimme ylläpitämään työntekijöidemme terveyttä inhimillisten työolosuhteiden ja muiden toimenpiteiden avulla. Työntekijöidemme turvallisuus ja oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ovat keskeisiä seikkoja yrityksemme toiminnassa. Jokainen yksittäinen työntekijä on kuitenkin myös omalta osaltaan vastuussa työturvallisuudesta. Riskejä tulee välttää toimimalla ennakoivasti, huolellisesti ja turvallisuustietoisesti. Mahdollisista puutteista työturvallisuustoimenpiteissämme on välittömästi ilmoitettava niistä vastaavalle johdolle. Ympäristönsuojelu Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia, ympäristön ja yhteiskunnan arvot huomioon ottavia ja kustannustehokkaita matka- ja logistiikkapalveluita. DB-Konsernilla on konserninlaajuinen ympäristönhallintajärjestelmä, joka vastaa ISO:n vaatimuksia. Kaikkien liiketoimintayksiköiden, joiden ympäristövaikutus on merkityksellinen, on huolehdittava omasta sopivasta ympäristönhallintajärjestelmästään konserninlaajuisen ympäristönhallintajärjestelmän puitteissa. Kannustamme yhteistyökumppaneitamme tukemaan meitä ympäristövastuullisuudessa. Turvallisuus Turvallisuus on osa asiakkaillemme lupaamaamme laatua. Tämä ei koske ainoastaan rautatieinfrastruktuurimme turvallista toimintaa, vaan kaikkien kuljetuspalveluidemme järjestämistä turvallisesti.

3 03 Työntekijöidemme vastuu Työntekijöidemme rooli on elintärkeä DB-Konsernin menestyksen kannalta. DB-Konserni tukee kaikkia työntekijöitä ja kannustaa heitä kehittämään itseään jatkuvasti. Työntekijämme ovat velvollisia noudattamaan DB-Konsernissa voimassa olevia määräyksiä näissä toimintaohjeissa määritellyllä tavalla. Julkinen käytös Luottamuksellisuus Työntekijät vaikuttavat DB-Konsernin julkiseen kuvaan. Takaamme, että olemme aina kohteliaita, ystävällisiä ja palveluhenkisiä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan. Kaikkea julkaisematonta ja ei-julkista tietoa DB-Konsernin liiketoiminnoista käsitellään luottamuksellisena. Emme käytä mitään yrityksen sisäisistä prosesseista saatuja tietoja yksityistarkoituksiin. Periaatteessa kaikki viestintä tiedotusvälineiden ja suuren yleisön kanssa on yrityksen valtuuttaman edustajan vastuulla. Eturistiriitojen välttäminen Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtaiset tai yksilölliset taloudelliset edut ovat ristiriidassa DB-Konsernin tai yhteistyökumppaneidemme etujen kanssa. Konfliktitilanteissa DB-Konsernin etuja ei saa vaarantaa. Tämä ei vaikuta perheen ja uran yhteensovittamiseen. Sivutoimet ja sijoitukset kilpailijoihimme ja/tai yhteistyökumppaneihimme eivät saa aiheuttaa eturistiriidan riskiä. Kaikista todellisista tai epäillyistä eturistiriidoista on ilmoitettava työntekijän esimiehelle. DB-Konserni kannustaa työntekijöitään osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan luottamustoimien, kerhojen ja yhdistysten tai kansalaisjärjestöjen muodossa edellyttäen, että tällainen sitoutuminen ei ole ristiriidassa DB-Konsernin laillisten etujen kanssa. Kutsut ja lahjat On sallittua hyväksyä ja esittää kutsuja, esimerkiksi liikelounaille, edellyttäen, että ne ovat soveliaita ja hyväksyttyjen liiketapojen mukaisia ja edellyttäen, että ne ovat vapaaehtoisia eikä vastapalvelukseksi odoteta mitään etuja tai muuta etuoikeutettua kohtelua. Yllä oleva pätee myös lahjojen tai minkä tahansa muiden etujen tai huomionosoitusten vastaanottamiseen tai antamiseen.

4 04 Vastuu kilpailijoitamme, julkisia viranomaisia ja yhteistyökumppaneita kohtaan DB-Konserni vastaa asiakkaidensa, toimittajiensa ja yhteistyökumppaneidensa tarpeisiin ja kohtelee heitä rehellisesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Korruptio Käyttäytyminen julkisia viranomaisia kohtaan DB-Konserni vastustaa korruptiota ja epärehellisiä liiketapoja. Me tai valtuuttamamme kolmannet osapuolet emme tarjoa emmekä ota vastaan mitään etuja, jotka voisivat vaikuttaa henkilön kykyyn tehdä objektiivisia ja rehellisiä kaupallisia päätöksiä tai joista voisi saada sellaisen käsityksen. Periaatteessa kaikenlaiset aineelliset ja/tai aineettomat lahjat julkisten viranomaisten tai instituuttien työntekijöille tai edustajille tai tällaisten henkilöiden sukulaisille on kielletty. Yleensä kaikenlaiset lahjat poliittisille puolueille, niiden edustajille tai julkisille viranomaisille tai poliittisiin virkoihin ehdolla oleville henkilöille on myös kielletty. Konsultit/edustajat/välittäjät Kilpailu ja kartellilait Lahjoitukset/sponsorointi Konsulteille, edustajille ja/tai välittäjille maksettujen palkkioiden tulee olla heidän tarjoamiensa palvelujen mukaisia eikä niiden tarkoituksena saa olla epäasianmukaisten etujen tarjoaminen yhteistyökumppaneille. Noudatamme rehellisen kilpailun sääntöjä emmekä solmi sopimuksia, jotka vaikuttavat hintoihin ja/tai ehtoihin tai jotka jollakin muulla tavalla lainvastaisesti rajoittavat rehellistä kilpailua. DB-Konserni tukee koulutusta ja tiedettä sekä urheilun, taiteen ja kulttuurin eri aloja. Lahjoitusten myöntämisen tulee aina olla avointa ja dokumentoitua. Lahjoituksia saa tehdä vain vapaaehtoisuuteen perustuen odottamatta niiden vastineeksi mitään huomionosoituksia. Sponsorointitoimenpiteet eivät saa palvella piilotettua omien etujen edistämistä. 05 Yhtiön omaisuuden suojeleminen Vastuu omistajia kohtaan DB-Konsernin toimintoja määrittää vastuu ja avoimuus työntekijöitämme ja omistajiamme kohtaan. Työmme tavoitteet ovat yhtiön varojen suojaaminen ja yhtiön arvon kestävä kasvu. Yhtiön omaisuutta saa käyttää vain yhtiön tarkoituksiin ja sitä tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Yhtiön omaisuutta ei saa myydä eikä lainata kolmansille osapuolille eikä käyttää muihin kuin yhtiön tarkoituksiin riippumatta omaisuuden kunnosta tai arvosta ilman yhtiön nimenomaista lupaa. Raportointi Kaikki yhtiön raportit ja asiakirjat on laadittava tarkasti ja totuudenmukaisesti, niiden on oltava sovellettavien standardien mukaisia ja sisällettävä täysi dokumentaatio kaikesta asiaankuuluvasta tiedosta.

5 Sisäpiirikaupat Tietosuoja DB-Konsernin työntekijät eivät saa käyttää mitään työssään saamiaan tietoja, jotka eivät ole julkisia, hankkiakseen taloudellista hyötyä itselleen tai kolmansille osapuolille. Me keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siinä määrin kuin asiaankuuluvat lait ja yhtiön toimintaohjeet sallivat. Asiakirjoja, jotka sisältävät henkilötietoja työntekijöistä, käsitellään luottamuksellisina, säilytetään huolellisesti ja näytetään vain valtuutetuille henkilöille. Rahanpesu DB-Konserni tekee kaiken tarpeellisen estääkseen rahanpesun vaikutusalueellaan. 06 Toimintaohjeiden noudattaminen DB-Konserni ottaa käyttöön näissä toimintaohjeissa määritellyt periaatteet kaikilla liiketoimintasektoreillaan kaikkialla maailmassa. Noudattamisvelvoite Ilmiantajan suojelu Seuraukset Lisätietoja Kaikki DB-Konsernin hallitusten ja johtoryhmien jäsenet, toimitusjohtajat, esimiehet ja työntekijät ovat velvollisia noudattamaan näitä toimintaohjeita. Esimiehillä on erityinen velvollisuus tiedottaa näistä ohjeista ja ottaa ne käyttöön. Kaikki DB-Konsernin työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan vakavista lakien ja/tai sisäisten sääntöjen rikkomuksista DB-Konsernin vihjejärjestelmän kautta. Emme salli mitään toimia niitä työntekijöitä vastaan, jotka raportoivat tällaisista rikkomuksista. Rehellisten työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme etujen mukaisesti lakien ja/tai sisäisten määräysten rikkomisesta ryhdytään työsopimuslain mukaisiin toimenpiteisiin siitä vastuussa olevaa työntekijää kohtaan. Tällaiset rikkomukset voivat myös johtaa rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisiin seurauksiin. Lisätietoja on osoitteessa Jos jokin asia on epäselvä tai jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä esimieheesi. Voit myös halutessasi ottaa yhteyttä DB:n Compliance-osastoon tai paikalliseen lakiasiainosastoon. Toimintaohjeen numero Versio 1.0, voimassa alkaen: Voimassaoloalue DB Group Julkaisija Deutsche Bahn AG Koordinointi Wolfgang Schaupensteiner (GC) Puhelin

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT JOHDANTO Lahjomattomuus ja vastuullisuus ovat Anglo Americanin ydinarvoja. Luottamuksen ansaitseminen ja säilyttäminen on oleellista menestyksekkään liiketoiminnan

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot