Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain."

Transkriptio

1 Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Yhtiömme filosofia, Takedaismi, vaatii kuitenkin enemmän meidän on toimittava oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja korkeimpien eettisten standardien mukaisesti kaikissa liiketoimissamme; korkeiden eettisten standardien ylläpitäminen on aina etusijalla. Takedaismin hengessä laaditut Takedan maailmanlaajuiset käytännesäännöt (nämä käytännesäännöt ) on suunniteltu auttamaan meitä toimimaan oikein ja ohjaamaan toimintaamme tietyillä avainalueilla korkeimpien eettisten standardien saavuttamiseksi. Nämä käytännesäännöt koskevat Takeda-ryhmän kaikkien yhtiöiden kaikkia johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä, ja sen vuoksi näissä käytännesäännöissä käytetty termi me viittaa meistä jokaiseen. Nämä käytännesäännöt eivät kuitenkaan voi kattaa kaikkia tilanteita tai paikallisia lakeja ja määräyksiä, ja sen vuoksi jokainen Takeda-ryhmän yhtiö voi muokata paikallisia sääntöjään siten, että ne noudattavat sekä näiden käytännesääntöjen että muiden lisästandardien asettamia määräyksiä. Paikallisten sääntöjen ei kuitenkaan tule sisältää mitään sellaisia määräyksiä, jotka ovat näiden käytännesääntöjen vastaisia tai niitä sallivampia. Jokaisen Takeda-yhtiön tulee varmistaa, että kaikki työntekijät lukevat ja ymmärtävät nämä käytännesäännöt ja paikalliset säännöt (mikäli käytössä) sekä noudattavat niitä. Kaikkien johtajien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden odotetaan ymmärtävän nämä käytännesäännöt ja paikalliset säännöt (mikäli käytössä) ja noudattavan ja toteuttavan niitä jokapäiväisissä liiketoimissaan. Näiden käytännesääntöjen tai paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä) noudattamatta jättäminen saattaa johtaa paikallisen työlainsäädännön mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Rehelliset ja oikeudenmukaiset liiketoimet 1. Tuoteturvallisuus ja -laatu / lääkelait ja -määräykset Potilaan turvallisuus on Takedalle tärkeintä. Tulemme kaikissa tutkimus-, kehitys-, tuotanto-, varastointi-, jakelu- ja jälkimarkkinointitoimissamme noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, lääkevalmisteiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi suunniteltujen turvallisuustietojen raportointi mukaan luettuna. Noudatamme aina myös patenttiturvallisuuden ja tuotteiden laadun varmistamiseksi laadittuja sisäisiä toimintaperiaatteitamme sekä standardien mukaisia toimintamenetelmiä. Esimerkiksi: (i) Tulemme tutkimus-, kehitys- ja jälkimarkkinointitoimissamme noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät laboratoriokäytännöt, hyvät kliiniset tutkimustavat ja hyvät lääkevalvontakäytännöt mukaan lukien. Tulemme myös varmistamaan, että kaikki tutkimus- ja kehitystulokset, kliinisten tutkimusten tulokset mukaan luettuina, kirjataan tarkasti, vääristelemättä ja manipuloimatta. 1

2 (ii) Tuotteita valmistaessamme noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät tuotantotavat mukaan lukien, ja teemme asianmukaista laadunvalvontaa kaikissa tuotantoprosesseissamme. (iii) Varastointi- ja jakelutoimissamme noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät jakelutavat mukaan lukien. 2. Mainonta ja myynninedistäminen Takeda on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja teollisuudenalan käytäntöjä, jotka säätelevät myynninedistämistä ja mainontaa, ja se tulee menettelemään näissä toimissa asianmukaisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Tulemme noudattamaan yhtiön sovellettavia menettelytapoja, jotka on laadittu sen varmistamiseksi, että myynninedistämistietomme ja mainoksemme ovat vaatimusten mukaisia sekä paikkansapitäviä, tasapuolisia, oikeudenmukaisia, tieteellisten todisteiden tukemia, eivätkä millään tavoin valheellisia tai harhaanjohtavia. Emme edistä tuotteidemme myyntiä mitään erityistä tarkoitusta varten ennen kuin tuotteen markkinoinnille kyseistä tarkoitusta varten on saatu tarvittava hyväksyntä asianomaisessa maassa. 3. Suhteet terveydenhuollon ammattilaisiin Takeda on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja teollisuudenalan käytäntöjä (mukaan lukien IFPMA:nlääkemarkkinointia koskevat ohjeet ja muut alueellisten ja paikallisten teollisuusjärjestöjen laatimat ohjeet) kanssakäymisessään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Emme toimita, tarjoa tai lupaa mitään rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä hankkiaksemme tuotteillemme suotuisan vastaanoton tai palkitaksemme siitä. Kun hankimme konsultointipalveluita, neuvoa-antavien toimikuntien palveluita tai muita terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamia palveluita, liiketoiminnallamme on niihin perusteltu tarve, emmekä maksa suoritetuista palveluista asianmukaista markkinahintaa enempää. 4. Korruption- ja lahjonnanvastaisuus Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka kieltävät valtion virkamiesten lahjonnan, sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka kieltävät ulkomaisten virkamiesten lahjonnan. Joissakin maissa sairaaloiden tai muiden julkisia terveyspalveluita tarjoavien, valtion elinten rahoittamien tai säätelemien laitosten työntekijöiden katsotaan olevan valtionvirkamiehiä lahjontalakien tarkoittamassa merkityksessä. Tämän lisäksi jotkut maat kieltävät myös yksityisen sektorin työntekijöiden lahjonnan. Myös me noudatamme näitä lakeja ja määräyksiä. Emme toimita, tarjoa tai lupaa mitään lahjusta (mukaan lukien rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä) suoraan tai välillisesti valtion virkamiehille tai ulkomaisille virkamiehille. Emme myöskään anna mitään maksuja tai yksityisen sektorin työntekijöille yrittääksemme vaikuttaa heihin 2

3 liiketoimintaedun hankkimiseksi tai sen säilyttämiseksi. Tulemme myös varmistamaan, että meidän nimissämme toimivat osapuolet, kuten edustajamme, eivät osallistu korruptioon. 5. Kilpailulainsäädäntö ja kartellilaki Noudatamme kaikkia sovellettavia kilpailua ja kartelleja koskevia lakeja kaikissa maissa, joissa meillä on liiketoimia. Sitoudumme erityisesti seuraaviin toimiin: (i) Emme vaihda hinnoittelua, tuotantomääriä, asiakasvalintoja tai mitään muita kilpailukykyä koskevia tietoja kilpailijoidemme kanssa, emmekä solmi mitään näitä asioita koskevia sopimuksia (esimerkiksi hintoja, markkinoiden jakamista tai tarjouskartelleja koskevia sopimuksia). (ii) Emme osallistu kauppiasyhdistysten tapaamisiin tai muihin tapaamisiin kilpailijoidemme kanssa, mikäli pidämme todennäköisenä, että tapaamisissa tullaan ehdottamaan tällaista tiedonvaihtoa tai sopimuksia. Jos kilpailijamme ottaa tällaisen aiheen puheeksi, keskeytämme keskustelun tai pyydämme puheenjohtajaa tai kokouksen järjestäjää keskeyttämään keskustelun, ja mikäli keskustelu ei pääty, poistumme paikalta välittömästi. Mikäli tällaisia keskusteluita ilmenee, kysymme välittömästi neuvia toimipaikkamme oikeusosastolta tai lainopilliselta neuvonantajaltamme. (iii) Me emme määrää laittomia jälleenmyyntihintojen rajoituksia tukkukauppiaille, jakelijoille, lisenssinhaltijoille, myyntiedustajille tai millekään muille osapuolille. 6. Kansainvälisen kaupan valvonta Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat tuotteiden, materiaalien, koneiden, teknologian ja muiden hyödykkeiden vientiä tai tuontia. Joissakin maissa hallitus valvoo tiukasti tavaroiden tai teknologian vientiä kansallisen turvallisuuden vuoksi. Tavaroiden tai teknologian viennistä ja/tai tuonnista vastuussa olevien työntekijöiden on tutustuttava huolellisesti näihin lakeihin ja määräyksiin. Varallisuuden ja tiedon suojelu 7. Yhtiön varallisuus Suojelemme Takedan varoja, omaisuutta ja muuta varallisuutta ja käytämme niitä ainoastaan toteuttaaksemme velvollisuuksiamme, joita meillä on Takedaa kohtaan. Emme käytä niitä väärin emmekä kavalla niitä itsellemme tai millekään kolmannelle osapuolelle. Emme vaadi emmekä myönnä mitään vilpillisiä kulukorvauksia. Tämän lisäksi edistämme tietokoneiden ja muiden tiedonkäsittelyjärjestelmien asianmukaista ja tehokasta käyttöä. Emme käytä niitä laittomasti tai sopimattomasti, emmekä käytä niitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, muutoin kuin yhtiön soveltuvien käytäntöjen salliman satunnaisen käytön rajoissa. Emme asenna tietokoneillemme mitään luvattomia ohjelmistoja tai laitteita, kuten tiedostojen yhteiskäyttöohjelmistoja, joihin liittyy vaara tietojen tahattomasta paljastumisesta kolmansille osapuolille. 3

4 8. Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus (1) Luottamukselliset tiedot Sekä työsuhteemme aikana että sen päätyttyä säilytämme luottamuksellisina kaikki luottamukselliset tiedot ja suojelemme niitä liikesalaisuudet sekä Takedaa ja sen tuotteita koskevat liiketoimintatiedot ja tekniset tiedot mukaan lukien. Emme paljasta tällaista tietoa sääntöjenvastaisesti millekään kolmannelle osapuolelle emmekä käytä sitä muuhun kuin työhömme Takedalla. Myös Takedan sisällä käytämme näitä tietoja ainoastaan työssämme, ja paljastamme ne vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä omien töidensä suorittamiseen. (2) Immateriaalioikeudet Kaikki immateriaaliomaisuus, jonka Takeda on saanut tai hankkinut omistukseensa tai jota se on kehittänyt joko tutkimuksen, kehityksen tai muiden toimenpiteiden (mukaan lukien patentit, luonnokset, tekijänoikeudet, tuotemerkit, tietotaito, tiedot ja tekninen osaaminen) kautta, on Takedalle elintärkeää omaisuutta sen toiminnan kannalta. Sen vuoksi suojelemme huolellisesti Takedan immateriaaliomaisuutta ja teemme täydellistä yhteistyötä luodaksemme, suojellaksemme, ylläpitääksemme ja puolustaaksemme Takedan immateriaalioikeuksia. (3) Muiden osapuolten luottamukselliset tiedot Takeda kunnioittaa kolmansien osapuolien tietojen luottamuksellisuutta. Emme siis suoraan tai välillisesti hanki tällaisia tietoja laittomin tai epäeettisin tavoin, paljasta niitä luvattomasti kolmansille osapuolille tai käytä niitä väärin. Emme myöskään yritä saada muilta Takedan työntekijöiltä heidän aiempia työnantajiaan koskevia luottamuksellisia tietoja. (4) Muiden osapuolten immateriaalioikeudet Takeda kunnioittaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Emme siis väärinkäytä emmekä loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. 9. Henkilötiedot ja tietosuoja Takedan toimintalinjaan kuuluu henkilötietojen yksityisyyden kunnioittaminen. (Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää tietyn henkilön tunnistamiseen nimen, syntymäajan tai muun tietojen sisältämän kuvauksen perusteella. Ne saattavat sisältää työntekijöitä, potilaita, kliinisten tutkimusten osanottajia, lääkäreitä, asiakkaiden työntekijöitä ja muita henkilöitä koskevia tietoja.) Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat henkilötietojen suojelua maissa, joissa toimimme. Vaikka kyseiset lait ja määräykset saattavatkin vaihdella maittain, noudatamme aina kuitenkin vähintään seuraavia periaatteita: (i) Keräämme henkilötietoja ainoastaan perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin ja ainoastaan lainmukaisilla menetelmillä. Emme paljasta henkilötietoja emmekä käytä niitä muihin kuin perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin tai lainsäädännön velvoittamina. (ii) Suojelemme henkilötietoja kohtuullisin turvallisuustoimenpitein tahatonta menetystä tai tuhoutumista sekä luvatonta pääsyä, käyttöä, muokkausta ja julkaisua vastaan. 4

5 Yhtiön asiakirjat, tiedonannot ja arvopaperikauppa 10. Yhtiön asiakirjat Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat yrityksen kirjanpitoa. Kirjaamme kaikki tapahtumat yhtiön kirjanpitoon paikkansapitävästi ja asianmukaisesti yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Emme luo valheellisia tai keinotekoisia kirjauksia. Ylläpidämme sisäisiä valvontajärjestelmiä, joiden avulla varmistamme, että kaikki tapahtumat kirjataan paikkansapitävästi ja asianmukaisesti. 11. Tiedonannot Takeda on sitoutunut ilmoittamaan sijoittajilleen ajankohtaisia ja paikkansapitäviä liiketietoja. Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat taloudellisia tiedonantoja. Kaikkien julkisiin tiedonantoihin osallistuvien työntekijöiden on tutustuttava huolellisesti näihin lakeihin ja määräyksiin sekä yhtiön käytäntöihin. 12. Sisäpiirikaupat Noudatamme kaikkia arvopapereita koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka rajoittavat arvopapereiden sisäpiirikauppoja. Jos Takedalla työskennellessämme tietoomme tulee merkittäviä ei-julkisia tietoja, jotka koskevat Takedaa tai mitä tahansa osapuolta, jonka kanssa Takedalla on liiketoimia, emme osta emmekä myy Takedan tai kyseisen toisen yhtiön osakkeita omasta puolestamme, Takedan puolesta tai kenenkään muun puolesta. Emme myöskään välitä näitä merkittäviä ei-julkisia tietoja muille, ennen kuin ne on julkaistu sovellettavien lakien, määräysten ja yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Merkittäviksi ei-julkisiksi tiedoiksi katsotaan kaikki julkaisematon tieto, joka voisi vaikuttaa sijoittajien päätöksiin myydä tai ostaa arvopapereita. Esimerkkeihin saattavat kuulua osakkeiden liikkeellelasku, osakkeiden takaisinosto, fuusiot ja yritysostot, uusien tuotteiden tuominen markkinoille, kliinisten tutkimusten edistyminen tai epäonnistuminen sekä merkittävät muutokset talousennusteissa. Työympäristö 13. Eturistiriidat Toimimme Takedan edun mukaisesti ja vältämme kaikkia toimia ja tilanteita, jotka saattavat olla Takedan edun vastaisia. Jos kohdallemme tulee todellinen tai mahdollinen tilanne, jossa henkilökohtaiset etumme ovat ristiriidassa Takedan etujen kanssa, pyydämme neuvoa esimieheltämme ennen mihinkään toimiin ryhtymistä, minkä jälkeen toimimme Takedan etujen mukaisesti. Suhteet tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin Valitsemme tavarantoimittajamme ja asiakkaamme oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti, emmekä suosi tai anna etusijaa henkilökohtaisiin suhteisiin perustuen. 5

6 Kestitseminen ja lahjat Emme ota vastaan tai pyydä mitään laittomia tai sopimattomia etuja (mukaan lukien rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä) tavarantoimittajilta, asiakkailta tai muilta osapuolilta, joiden kanssa meillä on liiketoimia. Taloudelliset ja ammatilliset intressit Meillä ei ole mitään merkittävää taloudellista intressiä, emmekä osallistu minkään kilpailijan, nykyisen tai mahdollisen tavarantoimittajan tai asiakkaan toimintaan ilman Takedan suostumusta. Henkilöstöasiat Käsittelemme henkilöstöä koskevat asiat puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti. Emme anna työntekijöille henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvia etuoikeuksia henkilöstöasioissa, jotka koskevat esimerkiksi rekrytointia, arviointeja, siirtoja tai ylennyksiä. 14. Erilaisuuden kunnioittaminen sekä syrjinnän- ja häirinnänvastaisuus Takeda kunnioittaa työntekijöidensä erilaisuutta ja ihmisarvoa. Takedan toimintalinjaan kuuluu kansallisuuteen, rotuun, väriin, uskoon, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaan tai johonkin muuhun lainsäädännöllä suojattuun tilaan perustuvan syrjinnän ja häirinnän estäminen. Me emme hyväksy sukupuolista tai muunlaista häirintää tai mitään muuta käyttäytymistä, joka saattaa luoda vihamielisen työympäristön. Takeda ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisen syrjinnän tai häirinnän estämiseksi. 15. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus Takeda on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön. Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat työterveyttä ja -turvallisuutta. Ympäristö 16. Takeda on sitoutunut minimoimaan tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutukset. Noudatamme kaikissa liiketoimissamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun ja onnettomuuksien estämiseen. Ilmoittaminen käytännesääntöjen mahdollisista rikkomuksista 17. Meillä on henkilökohtainen vastuu auttaa näiden käytännesääntöjen ja paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä) asettamien tavoitteiden saavuttamisessa noudattamalla kaikkia niiden määräyksiä, ehkäisemällä rikkomuksia ja ilmoittamalla kaikista epäillyistä rikkomuksista. Meillä on velvollisuus ottaa esille asiat, jotka mielestämme rikkovat tai saattavat rikkoa näitä käytännesääntöjä tai paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä). 6

7 Takedan toimintalinjana on vaatia, että työntekijät, jotka vilpittömästi uskovat, että joku Takedan työntekijöistä tai johtajista rikkoo näitä käytännesääntöjä tai paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä), mitä tahansa lakia tai mitä tahansa yhtiön toimintalinjaa, ilmoittavat mahdollisesta rikkomuksesta tutkia viipymättä kaikki oletetut rikkomukset sekä ryhtyä tarkoituksenmukaisiin korjaaviin tai kurinpidollisiin toimenpiteisiin estää kaikki kostotoimenpiteet Takedan työntekijää vastaan, joka on vilpittömin mielin ilmoittanut näiden käytännesääntöjen, paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä), minkä tahansa lain tai minkä tahansa yhtiön toimintalinjan mahdollisesta rikkomuksesta, vaikka myöhempi tutkimus osoittaisikin ilmoituksen perusteettomaksi. Jos epäilemme, että näitä käytännesääntöjä, paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä), mitä tahansa lakia tai mitä tahansa yhtiön toimintalinjaa on rikottu, otamme yhteyttä esimieheemme toiseen esimiesasemassa olevaan työntekijään toimipaikallamme henkilöstöpäällikköömme sääntöjen noudattamista valvovaan henkilöstöömme oikeusosaston henkilöstöömme työntekijöiden Compliance-numeroon (mikäli käytössä toimipaikallamme). 7

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

RPM INTERNATIONAL INC. JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA OPERATIIVISET YRITYKSET SAFE HARBOR -TIETOSUOJAILMOITUS. VOIMAANTULOPÄIVÄ: 12.

RPM INTERNATIONAL INC. JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA OPERATIIVISET YRITYKSET SAFE HARBOR -TIETOSUOJAILMOITUS. VOIMAANTULOPÄIVÄ: 12. RPM INTERNATIONAL INC. JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA OPERATIIVISET YRITYKSET SAFE HARBOR -TIETOSUOJAILMOITUS VOIMAANTULOPÄIVÄ: 12. elokuuta 2015 Tässä ilmoituksessa esitetään periaatteet, joita RPM International

Lisätiedot

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Puh. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Faksi 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

TRINSEON EETTINEN OHJEISTO

TRINSEON EETTINEN OHJEISTO TRINSEON* EETTINEN OHJEISTO JOHDANTO Pääjohtajan alkusanat TRINSEON EETTINEN OHJEISTO 1. KESKEISET ARVOT Responsible Care (Vastuu huomisesta) Kunnioitus ja riippumattomuus Luotettavuus ja lisäarvon luominen

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Järjestäjä Oy Gustav Paulig Ab

Järjestäjä Oy Gustav Paulig Ab Järjestäjä Oy Gustav Paulig Ab Osallistuminen Voit osallistua kampanjaan ottamalla Elvis-selfien Frezza Limited Edition -pullon kanssa, tägäämällä kuvan #ABCFREZZA ja jakamalla sen Instagramissa. Kampanjaan

Lisätiedot

R-Sarkon Oy:n eettiset säännöt

R-Sarkon Oy:n eettiset säännöt R-Sarkon Oy:n eettiset säännöt Eettiset säännöt Tämä eettisten sääntöjen versio on yhteenveto eettisistä säännöistä. Se jaetaan kaikille työntekijöillemme. Eettisten sääntöjen täysi versio toimitetaan

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

Johnson Controlsin sitovat tietosuojasäännöt

Johnson Controlsin sitovat tietosuojasäännöt Johnson Controlsin sitovat tietosuojasäännöt Sisältö 1. Johdanto 2. Laajuus ja soveltamistapa 3. Läpinäkyvyys ja ilmoittaminen 4. Oikeudenmukaisuus ja käyttötarkoituksen rajoittaminen 5. Tietojen laatu

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

Flint Group. Käytännesäännöt

Flint Group. Käytännesäännöt Flint Group Käytännesäännöt Käytännesäännöt Johdanto Flint Group on täysin sitoutunut eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, henkilökohtaiseen rehellisyyteen ja ja näiden Käytännesääntöjen ("Käytännesäännöt"

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus 1 Suomenkielinen versio Tervetuloa Tervetuloa Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus. Tämän kurssin avulla kumppanit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Tietosuojakäytäntö ja Rekisteriseloste

Tietosuojakäytäntö ja Rekisteriseloste Tietosuojakäytäntö ja Rekisteriseloste Asio-Data Oy Päivitetty 11.10.2017 Asio-Data Oy:n Tietosuojakäytännöt Asio-Data Oy ottaa tietosuojan vakavasti. Yksityisyytesi kunnioittamisessa Asio-Data noudattaa

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Administrative Policy Finnish translation from English original

Administrative Policy Finnish translation from English original Eettinen ohjesääntö Kaikki yksiköt Missiomme on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Visiomme on tarjota paras käyttäjäkokemus tuomalla asiakkaille ja loppukäyttäjille helppoutta, tehokkuutta ja

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot