Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain."

Transkriptio

1 Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Yhtiömme filosofia, Takedaismi, vaatii kuitenkin enemmän meidän on toimittava oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja korkeimpien eettisten standardien mukaisesti kaikissa liiketoimissamme; korkeiden eettisten standardien ylläpitäminen on aina etusijalla. Takedaismin hengessä laaditut Takedan maailmanlaajuiset käytännesäännöt (nämä käytännesäännöt ) on suunniteltu auttamaan meitä toimimaan oikein ja ohjaamaan toimintaamme tietyillä avainalueilla korkeimpien eettisten standardien saavuttamiseksi. Nämä käytännesäännöt koskevat Takeda-ryhmän kaikkien yhtiöiden kaikkia johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä, ja sen vuoksi näissä käytännesäännöissä käytetty termi me viittaa meistä jokaiseen. Nämä käytännesäännöt eivät kuitenkaan voi kattaa kaikkia tilanteita tai paikallisia lakeja ja määräyksiä, ja sen vuoksi jokainen Takeda-ryhmän yhtiö voi muokata paikallisia sääntöjään siten, että ne noudattavat sekä näiden käytännesääntöjen että muiden lisästandardien asettamia määräyksiä. Paikallisten sääntöjen ei kuitenkaan tule sisältää mitään sellaisia määräyksiä, jotka ovat näiden käytännesääntöjen vastaisia tai niitä sallivampia. Jokaisen Takeda-yhtiön tulee varmistaa, että kaikki työntekijät lukevat ja ymmärtävät nämä käytännesäännöt ja paikalliset säännöt (mikäli käytössä) sekä noudattavat niitä. Kaikkien johtajien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden odotetaan ymmärtävän nämä käytännesäännöt ja paikalliset säännöt (mikäli käytössä) ja noudattavan ja toteuttavan niitä jokapäiväisissä liiketoimissaan. Näiden käytännesääntöjen tai paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä) noudattamatta jättäminen saattaa johtaa paikallisen työlainsäädännön mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Rehelliset ja oikeudenmukaiset liiketoimet 1. Tuoteturvallisuus ja -laatu / lääkelait ja -määräykset Potilaan turvallisuus on Takedalle tärkeintä. Tulemme kaikissa tutkimus-, kehitys-, tuotanto-, varastointi-, jakelu- ja jälkimarkkinointitoimissamme noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, lääkevalmisteiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi suunniteltujen turvallisuustietojen raportointi mukaan luettuna. Noudatamme aina myös patenttiturvallisuuden ja tuotteiden laadun varmistamiseksi laadittuja sisäisiä toimintaperiaatteitamme sekä standardien mukaisia toimintamenetelmiä. Esimerkiksi: (i) Tulemme tutkimus-, kehitys- ja jälkimarkkinointitoimissamme noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät laboratoriokäytännöt, hyvät kliiniset tutkimustavat ja hyvät lääkevalvontakäytännöt mukaan lukien. Tulemme myös varmistamaan, että kaikki tutkimus- ja kehitystulokset, kliinisten tutkimusten tulokset mukaan luettuina, kirjataan tarkasti, vääristelemättä ja manipuloimatta. 1

2 (ii) Tuotteita valmistaessamme noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät tuotantotavat mukaan lukien, ja teemme asianmukaista laadunvalvontaa kaikissa tuotantoprosesseissamme. (iii) Varastointi- ja jakelutoimissamme noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät jakelutavat mukaan lukien. 2. Mainonta ja myynninedistäminen Takeda on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja teollisuudenalan käytäntöjä, jotka säätelevät myynninedistämistä ja mainontaa, ja se tulee menettelemään näissä toimissa asianmukaisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Tulemme noudattamaan yhtiön sovellettavia menettelytapoja, jotka on laadittu sen varmistamiseksi, että myynninedistämistietomme ja mainoksemme ovat vaatimusten mukaisia sekä paikkansapitäviä, tasapuolisia, oikeudenmukaisia, tieteellisten todisteiden tukemia, eivätkä millään tavoin valheellisia tai harhaanjohtavia. Emme edistä tuotteidemme myyntiä mitään erityistä tarkoitusta varten ennen kuin tuotteen markkinoinnille kyseistä tarkoitusta varten on saatu tarvittava hyväksyntä asianomaisessa maassa. 3. Suhteet terveydenhuollon ammattilaisiin Takeda on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja teollisuudenalan käytäntöjä (mukaan lukien IFPMA:nlääkemarkkinointia koskevat ohjeet ja muut alueellisten ja paikallisten teollisuusjärjestöjen laatimat ohjeet) kanssakäymisessään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Emme toimita, tarjoa tai lupaa mitään rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä hankkiaksemme tuotteillemme suotuisan vastaanoton tai palkitaksemme siitä. Kun hankimme konsultointipalveluita, neuvoa-antavien toimikuntien palveluita tai muita terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamia palveluita, liiketoiminnallamme on niihin perusteltu tarve, emmekä maksa suoritetuista palveluista asianmukaista markkinahintaa enempää. 4. Korruption- ja lahjonnanvastaisuus Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka kieltävät valtion virkamiesten lahjonnan, sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka kieltävät ulkomaisten virkamiesten lahjonnan. Joissakin maissa sairaaloiden tai muiden julkisia terveyspalveluita tarjoavien, valtion elinten rahoittamien tai säätelemien laitosten työntekijöiden katsotaan olevan valtionvirkamiehiä lahjontalakien tarkoittamassa merkityksessä. Tämän lisäksi jotkut maat kieltävät myös yksityisen sektorin työntekijöiden lahjonnan. Myös me noudatamme näitä lakeja ja määräyksiä. Emme toimita, tarjoa tai lupaa mitään lahjusta (mukaan lukien rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä) suoraan tai välillisesti valtion virkamiehille tai ulkomaisille virkamiehille. Emme myöskään anna mitään maksuja tai yksityisen sektorin työntekijöille yrittääksemme vaikuttaa heihin 2

3 liiketoimintaedun hankkimiseksi tai sen säilyttämiseksi. Tulemme myös varmistamaan, että meidän nimissämme toimivat osapuolet, kuten edustajamme, eivät osallistu korruptioon. 5. Kilpailulainsäädäntö ja kartellilaki Noudatamme kaikkia sovellettavia kilpailua ja kartelleja koskevia lakeja kaikissa maissa, joissa meillä on liiketoimia. Sitoudumme erityisesti seuraaviin toimiin: (i) Emme vaihda hinnoittelua, tuotantomääriä, asiakasvalintoja tai mitään muita kilpailukykyä koskevia tietoja kilpailijoidemme kanssa, emmekä solmi mitään näitä asioita koskevia sopimuksia (esimerkiksi hintoja, markkinoiden jakamista tai tarjouskartelleja koskevia sopimuksia). (ii) Emme osallistu kauppiasyhdistysten tapaamisiin tai muihin tapaamisiin kilpailijoidemme kanssa, mikäli pidämme todennäköisenä, että tapaamisissa tullaan ehdottamaan tällaista tiedonvaihtoa tai sopimuksia. Jos kilpailijamme ottaa tällaisen aiheen puheeksi, keskeytämme keskustelun tai pyydämme puheenjohtajaa tai kokouksen järjestäjää keskeyttämään keskustelun, ja mikäli keskustelu ei pääty, poistumme paikalta välittömästi. Mikäli tällaisia keskusteluita ilmenee, kysymme välittömästi neuvia toimipaikkamme oikeusosastolta tai lainopilliselta neuvonantajaltamme. (iii) Me emme määrää laittomia jälleenmyyntihintojen rajoituksia tukkukauppiaille, jakelijoille, lisenssinhaltijoille, myyntiedustajille tai millekään muille osapuolille. 6. Kansainvälisen kaupan valvonta Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat tuotteiden, materiaalien, koneiden, teknologian ja muiden hyödykkeiden vientiä tai tuontia. Joissakin maissa hallitus valvoo tiukasti tavaroiden tai teknologian vientiä kansallisen turvallisuuden vuoksi. Tavaroiden tai teknologian viennistä ja/tai tuonnista vastuussa olevien työntekijöiden on tutustuttava huolellisesti näihin lakeihin ja määräyksiin. Varallisuuden ja tiedon suojelu 7. Yhtiön varallisuus Suojelemme Takedan varoja, omaisuutta ja muuta varallisuutta ja käytämme niitä ainoastaan toteuttaaksemme velvollisuuksiamme, joita meillä on Takedaa kohtaan. Emme käytä niitä väärin emmekä kavalla niitä itsellemme tai millekään kolmannelle osapuolelle. Emme vaadi emmekä myönnä mitään vilpillisiä kulukorvauksia. Tämän lisäksi edistämme tietokoneiden ja muiden tiedonkäsittelyjärjestelmien asianmukaista ja tehokasta käyttöä. Emme käytä niitä laittomasti tai sopimattomasti, emmekä käytä niitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, muutoin kuin yhtiön soveltuvien käytäntöjen salliman satunnaisen käytön rajoissa. Emme asenna tietokoneillemme mitään luvattomia ohjelmistoja tai laitteita, kuten tiedostojen yhteiskäyttöohjelmistoja, joihin liittyy vaara tietojen tahattomasta paljastumisesta kolmansille osapuolille. 3

4 8. Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus (1) Luottamukselliset tiedot Sekä työsuhteemme aikana että sen päätyttyä säilytämme luottamuksellisina kaikki luottamukselliset tiedot ja suojelemme niitä liikesalaisuudet sekä Takedaa ja sen tuotteita koskevat liiketoimintatiedot ja tekniset tiedot mukaan lukien. Emme paljasta tällaista tietoa sääntöjenvastaisesti millekään kolmannelle osapuolelle emmekä käytä sitä muuhun kuin työhömme Takedalla. Myös Takedan sisällä käytämme näitä tietoja ainoastaan työssämme, ja paljastamme ne vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä omien töidensä suorittamiseen. (2) Immateriaalioikeudet Kaikki immateriaaliomaisuus, jonka Takeda on saanut tai hankkinut omistukseensa tai jota se on kehittänyt joko tutkimuksen, kehityksen tai muiden toimenpiteiden (mukaan lukien patentit, luonnokset, tekijänoikeudet, tuotemerkit, tietotaito, tiedot ja tekninen osaaminen) kautta, on Takedalle elintärkeää omaisuutta sen toiminnan kannalta. Sen vuoksi suojelemme huolellisesti Takedan immateriaaliomaisuutta ja teemme täydellistä yhteistyötä luodaksemme, suojellaksemme, ylläpitääksemme ja puolustaaksemme Takedan immateriaalioikeuksia. (3) Muiden osapuolten luottamukselliset tiedot Takeda kunnioittaa kolmansien osapuolien tietojen luottamuksellisuutta. Emme siis suoraan tai välillisesti hanki tällaisia tietoja laittomin tai epäeettisin tavoin, paljasta niitä luvattomasti kolmansille osapuolille tai käytä niitä väärin. Emme myöskään yritä saada muilta Takedan työntekijöiltä heidän aiempia työnantajiaan koskevia luottamuksellisia tietoja. (4) Muiden osapuolten immateriaalioikeudet Takeda kunnioittaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Emme siis väärinkäytä emmekä loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. 9. Henkilötiedot ja tietosuoja Takedan toimintalinjaan kuuluu henkilötietojen yksityisyyden kunnioittaminen. (Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää tietyn henkilön tunnistamiseen nimen, syntymäajan tai muun tietojen sisältämän kuvauksen perusteella. Ne saattavat sisältää työntekijöitä, potilaita, kliinisten tutkimusten osanottajia, lääkäreitä, asiakkaiden työntekijöitä ja muita henkilöitä koskevia tietoja.) Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat henkilötietojen suojelua maissa, joissa toimimme. Vaikka kyseiset lait ja määräykset saattavatkin vaihdella maittain, noudatamme aina kuitenkin vähintään seuraavia periaatteita: (i) Keräämme henkilötietoja ainoastaan perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin ja ainoastaan lainmukaisilla menetelmillä. Emme paljasta henkilötietoja emmekä käytä niitä muihin kuin perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin tai lainsäädännön velvoittamina. (ii) Suojelemme henkilötietoja kohtuullisin turvallisuustoimenpitein tahatonta menetystä tai tuhoutumista sekä luvatonta pääsyä, käyttöä, muokkausta ja julkaisua vastaan. 4

5 Yhtiön asiakirjat, tiedonannot ja arvopaperikauppa 10. Yhtiön asiakirjat Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat yrityksen kirjanpitoa. Kirjaamme kaikki tapahtumat yhtiön kirjanpitoon paikkansapitävästi ja asianmukaisesti yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Emme luo valheellisia tai keinotekoisia kirjauksia. Ylläpidämme sisäisiä valvontajärjestelmiä, joiden avulla varmistamme, että kaikki tapahtumat kirjataan paikkansapitävästi ja asianmukaisesti. 11. Tiedonannot Takeda on sitoutunut ilmoittamaan sijoittajilleen ajankohtaisia ja paikkansapitäviä liiketietoja. Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat taloudellisia tiedonantoja. Kaikkien julkisiin tiedonantoihin osallistuvien työntekijöiden on tutustuttava huolellisesti näihin lakeihin ja määräyksiin sekä yhtiön käytäntöihin. 12. Sisäpiirikaupat Noudatamme kaikkia arvopapereita koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka rajoittavat arvopapereiden sisäpiirikauppoja. Jos Takedalla työskennellessämme tietoomme tulee merkittäviä ei-julkisia tietoja, jotka koskevat Takedaa tai mitä tahansa osapuolta, jonka kanssa Takedalla on liiketoimia, emme osta emmekä myy Takedan tai kyseisen toisen yhtiön osakkeita omasta puolestamme, Takedan puolesta tai kenenkään muun puolesta. Emme myöskään välitä näitä merkittäviä ei-julkisia tietoja muille, ennen kuin ne on julkaistu sovellettavien lakien, määräysten ja yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Merkittäviksi ei-julkisiksi tiedoiksi katsotaan kaikki julkaisematon tieto, joka voisi vaikuttaa sijoittajien päätöksiin myydä tai ostaa arvopapereita. Esimerkkeihin saattavat kuulua osakkeiden liikkeellelasku, osakkeiden takaisinosto, fuusiot ja yritysostot, uusien tuotteiden tuominen markkinoille, kliinisten tutkimusten edistyminen tai epäonnistuminen sekä merkittävät muutokset talousennusteissa. Työympäristö 13. Eturistiriidat Toimimme Takedan edun mukaisesti ja vältämme kaikkia toimia ja tilanteita, jotka saattavat olla Takedan edun vastaisia. Jos kohdallemme tulee todellinen tai mahdollinen tilanne, jossa henkilökohtaiset etumme ovat ristiriidassa Takedan etujen kanssa, pyydämme neuvoa esimieheltämme ennen mihinkään toimiin ryhtymistä, minkä jälkeen toimimme Takedan etujen mukaisesti. Suhteet tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin Valitsemme tavarantoimittajamme ja asiakkaamme oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti, emmekä suosi tai anna etusijaa henkilökohtaisiin suhteisiin perustuen. 5

6 Kestitseminen ja lahjat Emme ota vastaan tai pyydä mitään laittomia tai sopimattomia etuja (mukaan lukien rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä) tavarantoimittajilta, asiakkailta tai muilta osapuolilta, joiden kanssa meillä on liiketoimia. Taloudelliset ja ammatilliset intressit Meillä ei ole mitään merkittävää taloudellista intressiä, emmekä osallistu minkään kilpailijan, nykyisen tai mahdollisen tavarantoimittajan tai asiakkaan toimintaan ilman Takedan suostumusta. Henkilöstöasiat Käsittelemme henkilöstöä koskevat asiat puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti. Emme anna työntekijöille henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvia etuoikeuksia henkilöstöasioissa, jotka koskevat esimerkiksi rekrytointia, arviointeja, siirtoja tai ylennyksiä. 14. Erilaisuuden kunnioittaminen sekä syrjinnän- ja häirinnänvastaisuus Takeda kunnioittaa työntekijöidensä erilaisuutta ja ihmisarvoa. Takedan toimintalinjaan kuuluu kansallisuuteen, rotuun, väriin, uskoon, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaan tai johonkin muuhun lainsäädännöllä suojattuun tilaan perustuvan syrjinnän ja häirinnän estäminen. Me emme hyväksy sukupuolista tai muunlaista häirintää tai mitään muuta käyttäytymistä, joka saattaa luoda vihamielisen työympäristön. Takeda ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisen syrjinnän tai häirinnän estämiseksi. 15. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus Takeda on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön. Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat työterveyttä ja -turvallisuutta. Ympäristö 16. Takeda on sitoutunut minimoimaan tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutukset. Noudatamme kaikissa liiketoimissamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun ja onnettomuuksien estämiseen. Ilmoittaminen käytännesääntöjen mahdollisista rikkomuksista 17. Meillä on henkilökohtainen vastuu auttaa näiden käytännesääntöjen ja paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä) asettamien tavoitteiden saavuttamisessa noudattamalla kaikkia niiden määräyksiä, ehkäisemällä rikkomuksia ja ilmoittamalla kaikista epäillyistä rikkomuksista. Meillä on velvollisuus ottaa esille asiat, jotka mielestämme rikkovat tai saattavat rikkoa näitä käytännesääntöjä tai paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä). 6

7 Takedan toimintalinjana on vaatia, että työntekijät, jotka vilpittömästi uskovat, että joku Takedan työntekijöistä tai johtajista rikkoo näitä käytännesääntöjä tai paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä), mitä tahansa lakia tai mitä tahansa yhtiön toimintalinjaa, ilmoittavat mahdollisesta rikkomuksesta tutkia viipymättä kaikki oletetut rikkomukset sekä ryhtyä tarkoituksenmukaisiin korjaaviin tai kurinpidollisiin toimenpiteisiin estää kaikki kostotoimenpiteet Takedan työntekijää vastaan, joka on vilpittömin mielin ilmoittanut näiden käytännesääntöjen, paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä), minkä tahansa lain tai minkä tahansa yhtiön toimintalinjan mahdollisesta rikkomuksesta, vaikka myöhempi tutkimus osoittaisikin ilmoituksen perusteettomaksi. Jos epäilemme, että näitä käytännesääntöjä, paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä), mitä tahansa lakia tai mitä tahansa yhtiön toimintalinjaa on rikottu, otamme yhteyttä esimieheemme toiseen esimiesasemassa olevaan työntekijään toimipaikallamme henkilöstöpäällikköömme sääntöjen noudattamista valvovaan henkilöstöömme oikeusosaston henkilöstöömme työntekijöiden Compliance-numeroon (mikäli käytössä toimipaikallamme). 7

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: 02.04.2013. 1. Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange

Lisätiedot