Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain."

Transkriptio

1 Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Yhtiömme filosofia, Takedaismi, vaatii kuitenkin enemmän meidän on toimittava oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja korkeimpien eettisten standardien mukaisesti kaikissa liiketoimissamme; korkeiden eettisten standardien ylläpitäminen on aina etusijalla. Takedaismin hengessä laaditut Takedan maailmanlaajuiset käytännesäännöt (nämä käytännesäännöt ) on suunniteltu auttamaan meitä toimimaan oikein ja ohjaamaan toimintaamme tietyillä avainalueilla korkeimpien eettisten standardien saavuttamiseksi. Nämä käytännesäännöt koskevat Takeda-ryhmän kaikkien yhtiöiden kaikkia johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä, ja sen vuoksi näissä käytännesäännöissä käytetty termi me viittaa meistä jokaiseen. Nämä käytännesäännöt eivät kuitenkaan voi kattaa kaikkia tilanteita tai paikallisia lakeja ja määräyksiä, ja sen vuoksi jokainen Takeda-ryhmän yhtiö voi muokata paikallisia sääntöjään siten, että ne noudattavat sekä näiden käytännesääntöjen että muiden lisästandardien asettamia määräyksiä. Paikallisten sääntöjen ei kuitenkaan tule sisältää mitään sellaisia määräyksiä, jotka ovat näiden käytännesääntöjen vastaisia tai niitä sallivampia. Jokaisen Takeda-yhtiön tulee varmistaa, että kaikki työntekijät lukevat ja ymmärtävät nämä käytännesäännöt ja paikalliset säännöt (mikäli käytössä) sekä noudattavat niitä. Kaikkien johtajien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden odotetaan ymmärtävän nämä käytännesäännöt ja paikalliset säännöt (mikäli käytössä) ja noudattavan ja toteuttavan niitä jokapäiväisissä liiketoimissaan. Näiden käytännesääntöjen tai paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä) noudattamatta jättäminen saattaa johtaa paikallisen työlainsäädännön mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Rehelliset ja oikeudenmukaiset liiketoimet 1. Tuoteturvallisuus ja -laatu / lääkelait ja -määräykset Potilaan turvallisuus on Takedalle tärkeintä. Tulemme kaikissa tutkimus-, kehitys-, tuotanto-, varastointi-, jakelu- ja jälkimarkkinointitoimissamme noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, lääkevalmisteiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi suunniteltujen turvallisuustietojen raportointi mukaan luettuna. Noudatamme aina myös patenttiturvallisuuden ja tuotteiden laadun varmistamiseksi laadittuja sisäisiä toimintaperiaatteitamme sekä standardien mukaisia toimintamenetelmiä. Esimerkiksi: (i) Tulemme tutkimus-, kehitys- ja jälkimarkkinointitoimissamme noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät laboratoriokäytännöt, hyvät kliiniset tutkimustavat ja hyvät lääkevalvontakäytännöt mukaan lukien. Tulemme myös varmistamaan, että kaikki tutkimus- ja kehitystulokset, kliinisten tutkimusten tulokset mukaan luettuina, kirjataan tarkasti, vääristelemättä ja manipuloimatta. 1

2 (ii) Tuotteita valmistaessamme noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät tuotantotavat mukaan lukien, ja teemme asianmukaista laadunvalvontaa kaikissa tuotantoprosesseissamme. (iii) Varastointi- ja jakelutoimissamme noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä standardeja, hyvät jakelutavat mukaan lukien. 2. Mainonta ja myynninedistäminen Takeda on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja teollisuudenalan käytäntöjä, jotka säätelevät myynninedistämistä ja mainontaa, ja se tulee menettelemään näissä toimissa asianmukaisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Tulemme noudattamaan yhtiön sovellettavia menettelytapoja, jotka on laadittu sen varmistamiseksi, että myynninedistämistietomme ja mainoksemme ovat vaatimusten mukaisia sekä paikkansapitäviä, tasapuolisia, oikeudenmukaisia, tieteellisten todisteiden tukemia, eivätkä millään tavoin valheellisia tai harhaanjohtavia. Emme edistä tuotteidemme myyntiä mitään erityistä tarkoitusta varten ennen kuin tuotteen markkinoinnille kyseistä tarkoitusta varten on saatu tarvittava hyväksyntä asianomaisessa maassa. 3. Suhteet terveydenhuollon ammattilaisiin Takeda on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja teollisuudenalan käytäntöjä (mukaan lukien IFPMA:nlääkemarkkinointia koskevat ohjeet ja muut alueellisten ja paikallisten teollisuusjärjestöjen laatimat ohjeet) kanssakäymisessään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Emme toimita, tarjoa tai lupaa mitään rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä hankkiaksemme tuotteillemme suotuisan vastaanoton tai palkitaksemme siitä. Kun hankimme konsultointipalveluita, neuvoa-antavien toimikuntien palveluita tai muita terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamia palveluita, liiketoiminnallamme on niihin perusteltu tarve, emmekä maksa suoritetuista palveluista asianmukaista markkinahintaa enempää. 4. Korruption- ja lahjonnanvastaisuus Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka kieltävät valtion virkamiesten lahjonnan, sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka kieltävät ulkomaisten virkamiesten lahjonnan. Joissakin maissa sairaaloiden tai muiden julkisia terveyspalveluita tarjoavien, valtion elinten rahoittamien tai säätelemien laitosten työntekijöiden katsotaan olevan valtionvirkamiehiä lahjontalakien tarkoittamassa merkityksessä. Tämän lisäksi jotkut maat kieltävät myös yksityisen sektorin työntekijöiden lahjonnan. Myös me noudatamme näitä lakeja ja määräyksiä. Emme toimita, tarjoa tai lupaa mitään lahjusta (mukaan lukien rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä) suoraan tai välillisesti valtion virkamiehille tai ulkomaisille virkamiehille. Emme myöskään anna mitään maksuja tai yksityisen sektorin työntekijöille yrittääksemme vaikuttaa heihin 2

3 liiketoimintaedun hankkimiseksi tai sen säilyttämiseksi. Tulemme myös varmistamaan, että meidän nimissämme toimivat osapuolet, kuten edustajamme, eivät osallistu korruptioon. 5. Kilpailulainsäädäntö ja kartellilaki Noudatamme kaikkia sovellettavia kilpailua ja kartelleja koskevia lakeja kaikissa maissa, joissa meillä on liiketoimia. Sitoudumme erityisesti seuraaviin toimiin: (i) Emme vaihda hinnoittelua, tuotantomääriä, asiakasvalintoja tai mitään muita kilpailukykyä koskevia tietoja kilpailijoidemme kanssa, emmekä solmi mitään näitä asioita koskevia sopimuksia (esimerkiksi hintoja, markkinoiden jakamista tai tarjouskartelleja koskevia sopimuksia). (ii) Emme osallistu kauppiasyhdistysten tapaamisiin tai muihin tapaamisiin kilpailijoidemme kanssa, mikäli pidämme todennäköisenä, että tapaamisissa tullaan ehdottamaan tällaista tiedonvaihtoa tai sopimuksia. Jos kilpailijamme ottaa tällaisen aiheen puheeksi, keskeytämme keskustelun tai pyydämme puheenjohtajaa tai kokouksen järjestäjää keskeyttämään keskustelun, ja mikäli keskustelu ei pääty, poistumme paikalta välittömästi. Mikäli tällaisia keskusteluita ilmenee, kysymme välittömästi neuvia toimipaikkamme oikeusosastolta tai lainopilliselta neuvonantajaltamme. (iii) Me emme määrää laittomia jälleenmyyntihintojen rajoituksia tukkukauppiaille, jakelijoille, lisenssinhaltijoille, myyntiedustajille tai millekään muille osapuolille. 6. Kansainvälisen kaupan valvonta Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat tuotteiden, materiaalien, koneiden, teknologian ja muiden hyödykkeiden vientiä tai tuontia. Joissakin maissa hallitus valvoo tiukasti tavaroiden tai teknologian vientiä kansallisen turvallisuuden vuoksi. Tavaroiden tai teknologian viennistä ja/tai tuonnista vastuussa olevien työntekijöiden on tutustuttava huolellisesti näihin lakeihin ja määräyksiin. Varallisuuden ja tiedon suojelu 7. Yhtiön varallisuus Suojelemme Takedan varoja, omaisuutta ja muuta varallisuutta ja käytämme niitä ainoastaan toteuttaaksemme velvollisuuksiamme, joita meillä on Takedaa kohtaan. Emme käytä niitä väärin emmekä kavalla niitä itsellemme tai millekään kolmannelle osapuolelle. Emme vaadi emmekä myönnä mitään vilpillisiä kulukorvauksia. Tämän lisäksi edistämme tietokoneiden ja muiden tiedonkäsittelyjärjestelmien asianmukaista ja tehokasta käyttöä. Emme käytä niitä laittomasti tai sopimattomasti, emmekä käytä niitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, muutoin kuin yhtiön soveltuvien käytäntöjen salliman satunnaisen käytön rajoissa. Emme asenna tietokoneillemme mitään luvattomia ohjelmistoja tai laitteita, kuten tiedostojen yhteiskäyttöohjelmistoja, joihin liittyy vaara tietojen tahattomasta paljastumisesta kolmansille osapuolille. 3

4 8. Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus (1) Luottamukselliset tiedot Sekä työsuhteemme aikana että sen päätyttyä säilytämme luottamuksellisina kaikki luottamukselliset tiedot ja suojelemme niitä liikesalaisuudet sekä Takedaa ja sen tuotteita koskevat liiketoimintatiedot ja tekniset tiedot mukaan lukien. Emme paljasta tällaista tietoa sääntöjenvastaisesti millekään kolmannelle osapuolelle emmekä käytä sitä muuhun kuin työhömme Takedalla. Myös Takedan sisällä käytämme näitä tietoja ainoastaan työssämme, ja paljastamme ne vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä omien töidensä suorittamiseen. (2) Immateriaalioikeudet Kaikki immateriaaliomaisuus, jonka Takeda on saanut tai hankkinut omistukseensa tai jota se on kehittänyt joko tutkimuksen, kehityksen tai muiden toimenpiteiden (mukaan lukien patentit, luonnokset, tekijänoikeudet, tuotemerkit, tietotaito, tiedot ja tekninen osaaminen) kautta, on Takedalle elintärkeää omaisuutta sen toiminnan kannalta. Sen vuoksi suojelemme huolellisesti Takedan immateriaaliomaisuutta ja teemme täydellistä yhteistyötä luodaksemme, suojellaksemme, ylläpitääksemme ja puolustaaksemme Takedan immateriaalioikeuksia. (3) Muiden osapuolten luottamukselliset tiedot Takeda kunnioittaa kolmansien osapuolien tietojen luottamuksellisuutta. Emme siis suoraan tai välillisesti hanki tällaisia tietoja laittomin tai epäeettisin tavoin, paljasta niitä luvattomasti kolmansille osapuolille tai käytä niitä väärin. Emme myöskään yritä saada muilta Takedan työntekijöiltä heidän aiempia työnantajiaan koskevia luottamuksellisia tietoja. (4) Muiden osapuolten immateriaalioikeudet Takeda kunnioittaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Emme siis väärinkäytä emmekä loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. 9. Henkilötiedot ja tietosuoja Takedan toimintalinjaan kuuluu henkilötietojen yksityisyyden kunnioittaminen. (Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää tietyn henkilön tunnistamiseen nimen, syntymäajan tai muun tietojen sisältämän kuvauksen perusteella. Ne saattavat sisältää työntekijöitä, potilaita, kliinisten tutkimusten osanottajia, lääkäreitä, asiakkaiden työntekijöitä ja muita henkilöitä koskevia tietoja.) Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat henkilötietojen suojelua maissa, joissa toimimme. Vaikka kyseiset lait ja määräykset saattavatkin vaihdella maittain, noudatamme aina kuitenkin vähintään seuraavia periaatteita: (i) Keräämme henkilötietoja ainoastaan perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin ja ainoastaan lainmukaisilla menetelmillä. Emme paljasta henkilötietoja emmekä käytä niitä muihin kuin perusteltuihin liiketoimintatarkoituksiin tai lainsäädännön velvoittamina. (ii) Suojelemme henkilötietoja kohtuullisin turvallisuustoimenpitein tahatonta menetystä tai tuhoutumista sekä luvatonta pääsyä, käyttöä, muokkausta ja julkaisua vastaan. 4

5 Yhtiön asiakirjat, tiedonannot ja arvopaperikauppa 10. Yhtiön asiakirjat Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat yrityksen kirjanpitoa. Kirjaamme kaikki tapahtumat yhtiön kirjanpitoon paikkansapitävästi ja asianmukaisesti yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Emme luo valheellisia tai keinotekoisia kirjauksia. Ylläpidämme sisäisiä valvontajärjestelmiä, joiden avulla varmistamme, että kaikki tapahtumat kirjataan paikkansapitävästi ja asianmukaisesti. 11. Tiedonannot Takeda on sitoutunut ilmoittamaan sijoittajilleen ajankohtaisia ja paikkansapitäviä liiketietoja. Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat taloudellisia tiedonantoja. Kaikkien julkisiin tiedonantoihin osallistuvien työntekijöiden on tutustuttava huolellisesti näihin lakeihin ja määräyksiin sekä yhtiön käytäntöihin. 12. Sisäpiirikaupat Noudatamme kaikkia arvopapereita koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka rajoittavat arvopapereiden sisäpiirikauppoja. Jos Takedalla työskennellessämme tietoomme tulee merkittäviä ei-julkisia tietoja, jotka koskevat Takedaa tai mitä tahansa osapuolta, jonka kanssa Takedalla on liiketoimia, emme osta emmekä myy Takedan tai kyseisen toisen yhtiön osakkeita omasta puolestamme, Takedan puolesta tai kenenkään muun puolesta. Emme myöskään välitä näitä merkittäviä ei-julkisia tietoja muille, ennen kuin ne on julkaistu sovellettavien lakien, määräysten ja yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Merkittäviksi ei-julkisiksi tiedoiksi katsotaan kaikki julkaisematon tieto, joka voisi vaikuttaa sijoittajien päätöksiin myydä tai ostaa arvopapereita. Esimerkkeihin saattavat kuulua osakkeiden liikkeellelasku, osakkeiden takaisinosto, fuusiot ja yritysostot, uusien tuotteiden tuominen markkinoille, kliinisten tutkimusten edistyminen tai epäonnistuminen sekä merkittävät muutokset talousennusteissa. Työympäristö 13. Eturistiriidat Toimimme Takedan edun mukaisesti ja vältämme kaikkia toimia ja tilanteita, jotka saattavat olla Takedan edun vastaisia. Jos kohdallemme tulee todellinen tai mahdollinen tilanne, jossa henkilökohtaiset etumme ovat ristiriidassa Takedan etujen kanssa, pyydämme neuvoa esimieheltämme ennen mihinkään toimiin ryhtymistä, minkä jälkeen toimimme Takedan etujen mukaisesti. Suhteet tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin Valitsemme tavarantoimittajamme ja asiakkaamme oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti, emmekä suosi tai anna etusijaa henkilökohtaisiin suhteisiin perustuen. 5

6 Kestitseminen ja lahjat Emme ota vastaan tai pyydä mitään laittomia tai sopimattomia etuja (mukaan lukien rahaa, tavaroita, kestitystä, lahjoja tai muita arvokkaita hyödykkeitä) tavarantoimittajilta, asiakkailta tai muilta osapuolilta, joiden kanssa meillä on liiketoimia. Taloudelliset ja ammatilliset intressit Meillä ei ole mitään merkittävää taloudellista intressiä, emmekä osallistu minkään kilpailijan, nykyisen tai mahdollisen tavarantoimittajan tai asiakkaan toimintaan ilman Takedan suostumusta. Henkilöstöasiat Käsittelemme henkilöstöä koskevat asiat puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti. Emme anna työntekijöille henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvia etuoikeuksia henkilöstöasioissa, jotka koskevat esimerkiksi rekrytointia, arviointeja, siirtoja tai ylennyksiä. 14. Erilaisuuden kunnioittaminen sekä syrjinnän- ja häirinnänvastaisuus Takeda kunnioittaa työntekijöidensä erilaisuutta ja ihmisarvoa. Takedan toimintalinjaan kuuluu kansallisuuteen, rotuun, väriin, uskoon, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaan tai johonkin muuhun lainsäädännöllä suojattuun tilaan perustuvan syrjinnän ja häirinnän estäminen. Me emme hyväksy sukupuolista tai muunlaista häirintää tai mitään muuta käyttäytymistä, joka saattaa luoda vihamielisen työympäristön. Takeda ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisen syrjinnän tai häirinnän estämiseksi. 15. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus Takeda on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön. Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä yhtiön käytäntöjä, jotka koskevat työterveyttä ja -turvallisuutta. Ympäristö 16. Takeda on sitoutunut minimoimaan tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutukset. Noudatamme kaikissa liiketoimissamme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yhtiön käytäntöjä, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun ja onnettomuuksien estämiseen. Ilmoittaminen käytännesääntöjen mahdollisista rikkomuksista 17. Meillä on henkilökohtainen vastuu auttaa näiden käytännesääntöjen ja paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä) asettamien tavoitteiden saavuttamisessa noudattamalla kaikkia niiden määräyksiä, ehkäisemällä rikkomuksia ja ilmoittamalla kaikista epäillyistä rikkomuksista. Meillä on velvollisuus ottaa esille asiat, jotka mielestämme rikkovat tai saattavat rikkoa näitä käytännesääntöjä tai paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä). 6

7 Takedan toimintalinjana on vaatia, että työntekijät, jotka vilpittömästi uskovat, että joku Takedan työntekijöistä tai johtajista rikkoo näitä käytännesääntöjä tai paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä), mitä tahansa lakia tai mitä tahansa yhtiön toimintalinjaa, ilmoittavat mahdollisesta rikkomuksesta tutkia viipymättä kaikki oletetut rikkomukset sekä ryhtyä tarkoituksenmukaisiin korjaaviin tai kurinpidollisiin toimenpiteisiin estää kaikki kostotoimenpiteet Takedan työntekijää vastaan, joka on vilpittömin mielin ilmoittanut näiden käytännesääntöjen, paikallisten sääntöjen (mikäli käytössä), minkä tahansa lain tai minkä tahansa yhtiön toimintalinjan mahdollisesta rikkomuksesta, vaikka myöhempi tutkimus osoittaisikin ilmoituksen perusteettomaksi. Jos epäilemme, että näitä käytännesääntöjä, paikallisia sääntöjä (mikäli käytössä), mitä tahansa lakia tai mitä tahansa yhtiön toimintalinjaa on rikottu, otamme yhteyttä esimieheemme toiseen esimiesasemassa olevaan työntekijään toimipaikallamme henkilöstöpäällikköömme sääntöjen noudattamista valvovaan henkilöstöömme oikeusosaston henkilöstöömme työntekijöiden Compliance-numeroon (mikäli käytössä toimipaikallamme). 7

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015.

Galaxy VM. IP32-sarja. Asennus 03/2015. Galaxy VM IP32-sarja Asennus 03/2015 www.schneider-electric.com Lainopilliset tiedot Schneider Electric -tuotenimi ja tässä oppaassa mainitut Schneider Electric Industriesin rekisteröidyt tuotemerkit ovat

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt Tevan lääketurvatoiminnassa

Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt Tevan lääketurvatoiminnassa Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt Tevan lääketurvatoiminnassa Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa asiakirjassa käytettyjen termien määritelmät Haittatapahtuma tarkoittaa Tevan lääkevalmisteen käyttöön

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste:

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: jäljempänä Myllyn Paras ) Osallistumalla tähän kilpailuun

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa muodostetut vertikaaliset suhteet: hyvän kauppatavan periaatteet

Elintarvikeketjussa muodostetut vertikaaliset suhteet: hyvän kauppatavan periaatteet Elintarvikeketjussa muodostetut vertikaaliset suhteet: hyvän kauppatavan periaatteet Yritysten välisen ryhmän seuraavien ydinjäsenten ehdotus: AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi Europolin yhteinen valvontaviranomainen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Erilaiset yksityiset ja julkiset yhteisöt

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT

KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT KÄYTTÖEHDOT 1. PERUSTIEDOT Viwer on verkkopohjainen palvelu (myöhemmin Palvelu), jossa kuka tahansa käyttäjä voi luoda 360- virtuaalikierroksia panoraamakuvista ja videoista sekä muista kuva- ja informaatiosisällöistä.

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot