LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA"

Transkriptio

1 LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

2 Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä huolella. Hyvä maine takaa sen, että pystymme jatkossakin olemaan ylpeitä työpaikastamme, asiakkaamme ja omistajamme luottavat meihin ja meillä on mahdollisuus kasvaa ja menestyä. Yhtiömme maine rakentuu tuhansista arkisista teoista ja valinnoista isoista ja pienistä. Nämä ohjeet on koottu helpottamaan näiden valintojen tekemistä. Jokaisen L&T:läisen tulee perehtyä näihin ohjeisiin huolella ja pohtia, mitä ne tarkoittavat juuri minulle minun jokapäiväisessä työssäni. Kun me kaikki toimimme näiden ohjeiden mukaisesti, syntyy yhteinen tapamme toimia. Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja

3 ME L&T:LLÄ TOIMIMME YHDESSÄ MÄÄRITTELEMIEMME TOIMINTAPERIAATTEIDEN MUKAAN, NOUDATAMME MEITÄ KOSKEVIA LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ, KUNNIOITAMME TOISIAMME SEKÄ VAALIMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEITA, JOTKA OHJAAVAT SÄÄSTÄMÄÄN RAAKA-AINEITA, ENERGIAA JA LUONTOA. Jokainen L&T:läinen on velvollinen noudattamaan näitä ohjeita. Ne auttavat meitä 1) tekemään oikeita päätöksiä 2) ratkaisemaan mahdollisia ongelmatilanteita ja 3) toimimaan yhdessä asiakkaidemme ja muiden keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Ohjeet koskevat kaikkia konsernimme palveluksessa olevia niin Suomessa kuin muissa toimintamaissamme. Olemme täydentäneet näitä yleisiä ohjeita tarvittavilta osin yksityiskohtaisemmilla politiikoilla ja periaatteilla. L&T:n henkilöstö-, ympäristö- ja viestintäpolitiikat sekä hankinta- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet löydät www-sivuiltamme osoitteesta 1. NOUDATAMME LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ Noudatamme kaikessa toiminnassamme meitä koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia. Jokaisen meistä on tunnettava omaa työtään koskevat lait, määräykset ja sopimukset. Esimiehet vastaavat tarvittavasta perehdytyksestä ja seurannasta. Epäselvissä tilanteissa työntekijän pitää kysyä neuvoa esimieheltään tai muulta vastuuhenkilöltä. Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksia.

4 2. TOIMINTAMME ON REHELLISTÄ JA LÄPINÄKYVÄÄ Noudatamme hallinnossamme Suomen lakeja ja säännöksiä, yhtiöjärjestystämme ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hyvä liiketoimintatapa ja reilu kilpailu Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme hyvää liiketoimintatapaa. Kaikki liiketoimet, joissa L&T on osallisena, ovat rakenteeltaan läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja. Kannatamme reilua kilpailua ja toimimme aina kilpailulainsäädännön mukaisesti. Emme keskustele kilpailijoiden kanssa kilpailuun liittyvistä asioista tai sovi hinnoista tai myyntiehdoista. Omaisuuden ja luottamuksellisen tiedon turvaaminen Hoidamme talouttamme täsmällisesti ja lakien ja säännösten mukaisesti. Pidämme hyvää huolta yhtiömme omaisuudesta, emmekä käytä sitä luvattomiin tarkoituksiin tai oman edun tavoitteluun. Turvaamme sekä yhtiömme oman että asiakkailtamme ja muilta liikekumppaneiltamme haltuumme saamamme luottamuksellisen aineiston. Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja huolehdimme tietosuojasta. Eturistiriidat Toimimme yhtiömme parhaaksi ja teemme työtä yhtiömme hyväksi. Toimemme eivät saa aiheuttaa vahinkoa yhtiölle eikä niihin saa vaikuttaa henkilökohtainen etu. Yhtiön kustannuksella ei saa hankkia henkilökohtaista hyötyä. Emme osallistu L&T:n kanssa suoraan tai välillisesti kilpailevaan toimintaan tai L&T:hen liikesuhteessa olevan yrityksen toimintaan. Suhteet tavaran- ja palveluntoimittajiin Henkilökohtaiset perhesuhteet tai taloudelliset suhteet tavaran- tai palveluntoimittajan palveluksessa olevaan henkilöön eivät vaikuta yhtiömme edun mukaiseen päätöksentekoomme. Kaikki hankintapäätöksemme perustuvat kilpailukykyisiin toimitussopimuksiin. Tarkemmat ohjeet löydät L&T:n hankintaperiaatteista. Korruptio ja lahjonta Emme anna emmekä vastaanota lahjuksia liiketoimintamme käynnistämiseksi tai edistämiseksi. Emme tarjoa emmekä ota vastaan sellaista vieraanvaraisuutta tai sellaisia lahjoja, jotka voisivat vaikuttaa päätöksentekoon liikesuhteissamme ja joiden voitaisiin katsoa ylittävän tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajat. Tarkemmat liikelahjoihin liittyvät ohjeet löydät Liikelahjat ja eturistiriidat -ohjeistuksesta. Noudatamme erikseen määriteltyä lupamenettelyä varmistaaksemme asiakastilaisuuksien tarkoituksenmukaisuuden sekä sponsoroinnin ja tukimainonnan läpinäkyvyyden.

5 3. KUNNIOITAMME TOISIAMME JA YHTEISTÄ TYÖPAIKKAAMME Kohtelemme toisiamme reilusti ja tasa-arvoisesti. Kunnioitamme jokaisen yksilön ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, emmekä suvaitse työpaikalla minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai kiusaamista. Työelämän oikeudet Noudatamme työsuhteissamme kansallisia lakeja ja sopimuksia ja kunnioitamme työntekijöittemme vapautta järjestäytyä ammatillisesti. Työskentelyolosuhteet Tarjoamme henkilöstöllemme terveys- ja työturvallisuusmääräysten mukaiset työskentelyolosuhteet Tavoitteenamme on taata turvallinen ja terveellinen työympäristö kaikissa työtehtävissä sekä varmistaa, että mahdollisimman moni meistä voisi jäädä työkykyisenä vanhuuseläkkeelle. Huomioimme turvallisuusohjeistuksen kaikessa päivittäisessä toiminnassamme. Puutumme lainsäädännön ja ohjeiden vastaiseen toimintaan ja käytökseen välittömästi yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Koulutus ja kehittyminen Kannustamme henkilöstöämme kehittämään itseään ammatillisesti ja tarjoamme monipuolisia koulutus- ja uramahdollisuuksia L&T:n sisällä. Päihteiden käyttö Emme työskentele tai esiinny työpaikalla alkoholin tai muiden päihteiden alaisena. Henkilöstöön liittyvistä asioista löydät tarkempaa ohjeistusta L&T:n henkilöstöpolitiikasta.

6 4. HUOLEHDIMME TINKI- MÄTTÖMÄSTI YMPÄRISTÖ- VELVOITTEISTAMME Noudatamme ympäristölainsäädäntöä, asetuksia ja lupia kaikessa toiminnassamme. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Kierrätyksen edistäminen Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja ja prosesseja kierrätyksen edistämiseksi ja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Omien ympäristövaikutusten minimoiminen Jotta onnistumme työssämme asiakkaidemme hyväksi, meidän on oltava esimerkillisiä omassa työssämme. Seuraamme jatkuvasti oman toimintamme ympäristövaikutuksia, päästöjä ja energiankulutusta sekä pyrimme jätteen synnyn vähentämiseen ja mahdollisimman tehokkaaseen lajitteluun. Pyrimme minimoimaan oman toimintamme ympäristövaikutukset tehokkaalla omavalvonnalla, avoimella ja jatkuvalla yhteistyöllä viranomaisten kanssa ja nopealla epäkohtiin puuttumisella. Kumppanit Luovutamme jätettä vain sellaisille toimijoille, joilla on lupa sitä vastaanottaa tai käsitellä. Edellytämme kumppaneiltamme ja toimittajiltamme vastuullista ympäristöasioiden hoitoa. L&T:n ympäristöpolitiikassa määrittelemme tarkemmin ympäristönäkökulmat ja periaatteet, joita noudatamme niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaille tuottamissamme palveluissakin.

7 5. PYRIMME AVOIMEEN VUORO- VAIKUTUKSEEN KESKEISTEN SIDOSRYHMIEMME KANSSA Toimimme aktiivisesti yhteiskunnassa ja pyrimme avoimeen vuorovaikutukseen keskeisten sidosryhmiemme kanssa turvataksemme liiketoimintamme edellytykset nyt ja jatkossa. Asiakkaat Mittaamme ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti toteutettavilla tutkimuksilla ja asiakaspalautejärjestelmän avulla. Saamaamme tietoa käytämme palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen. Omistajat Pyrimme asettamaan ja saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme tavalla, joka tuottaa pitkäjänteisesti taloudellista lisäarvoa yhtiömme omistajille. Viranomaiset ja poliitikot Pyrimme edistämään kierrätysyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja turvaamaan liiketoimintamme kasvumahdollisuudet. Osallistumme aktiivisesti toimialan lainsäädännön kehittämiseen. Tiedotusvälineet Vastaamme median tiedontarpeisiin mahdolli simman nopeasti ja ammattitaitoisesti. Emme kommentoi yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia emmekä kilpailijoiden asioita. Viestintälinjauksia käsitellään tarkemmin L&T:n viestintäpolitiikassa. Tavaran- ja palveluntoimittajat Teemme tiivistä yhteistyötä keskeisten tavaran- ja palveluntoimittajiemme kanssa. Edellytämme toimittajiltamme lakien ja sopimusten noudattamista sekä omien vastuullisuusperiaatteidemme mukaista toimintaa.

8 Esimiesten tehtävänä on perehdyttää nykyiset ja uudet työntekijät ohjeiden sisältöön ja käytäntöön soveltamiseen. Jokaisen työntekijän on varmistuttava siitä, että he ymmärtävät nämä ohjeet. Epäselvissä tilanteissa asia on otettava puheeksi oman esimiehen tai muun vastuuhenkilön kanssa. Johto seuraa ohjeiden noudattamista. Jokaisen L&T:läisen on pyrittävä ehkäisemään näiden ohjeiden vastaista toimintaa. Mahdollisista rikkomuksista on ilmoitettava viipymättä omalle esimiehelle. Esimiesten on varmistettava, että ilmoitusmenettely on kaikkien tiedossa. Ohjeiden vastaisen menettelyn ilmoittamisesta ei aiheudu kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle ja epäilyt ohjeiden vastaisesta menettelystä tutkitaan luottamuksellisesti. Vilpillisten ilmoitusten tekeminen ei ole sallittua. Ohjeiden vastaiset menettelytavat tulee korjata viipymättä. Vakavissa rikkomuksissa ryhdytään heti toimenpiteisiin, jotka voivat johtaa jopa työsuhteen päättämiseen. Ohjeiden päivittäminen Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on hyväksynyt nämä ohjeet Niitä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään niin, että ne vastaavat kulloinkin voimassaolevia säädöksiä ja yhtiön tavoitteita.

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA

SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA SOS-LAPSIKYLÄ RY:N TOIMINTAPERIAATE LAPSEN SUOJELEMISEKSI KAIKENLAISELTA KALTOINKOHTELULTA SISÄLTÖ 3 JOHDANTO 4 TOIMINTAPERIAATTEEN TAVOITTEET 5 MITÄ ON LAPSEN KALTOIN- KOHTELU? 8 ERITYISIÄ HUOMIOITA 9

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot