RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005

2 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta 2004 Hyvä ResMedin työntekijä: ResMed on sitoutunut noudattamaan liiketoimissaan korkeita yritysetiikan standardeja. Meidän on oltava rehellisiä, oikeudenmukaisia ja suorapuheisia kaikissa liiketoimissamme työntekijöitä, osakkeenomistajia, asiakkaita, toimittajia, yhteisön edustajia ja muita liiketoimintakontakteja kohtaan. ResMedin työntekijänä joudut päivittäin useiden eri liiketoimintaa koskevien päätösten eteen. Henkilökohtainen velvollisuutesi on toimia yhtiön korkeiden yritysetiikan standardien mukaisesti kaikissa näissä tilanteissa. Emme voi liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöissä käsitellä kaikkia mahdollisesti esiintulevia tilanteita. Jos käytät liiketoimissasi hyvää harkintaa ja hankkimaasi kokemusta, liiketoiminnalliset päätöksesi eivät varmaankaan aiheuta eettisiä ongelmia. Jos eteesi tulee eettinen ongelma, toivomme että nämä menettelysäännöt ohjaavat sinua oikean päätöksen tekemisessä. Rohkaisemme sinua perehtymään menettelysääntöihin ja keskustelemaan mahdollisista kysymyksistä esimiehesi kanssa tai ottamalla yhteyttä suoraan lakiosastoomme. Näissä menettelysäännöissä annettuja ohjeita on noudatettava organisaation kaikilla tasoilla hallituksen jäsenet, johtohenkilöt ja työntekijät mukaan lukien. Luotamme siihen, että vaalit ydinarvojamme ja toimit rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti kaikissa liiketoimissa. Ystävällisin terveisin, Peter Farrell, Toimitusjohtaja

3 JOHDANTO Tarkoitus Nämä liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt sisältävät yleiset ohjeet koskien yhtiön korkeiden yrityseettisten standardien mukaisista liiketoimintaa. Nämä säännöt koskevat ResMed Inc:iä ja kaikkia tytäryhtiöitämme. Ne koskevat kaikkia hallituksen jäseniä, johtohenkilöitä ja työntekijöitä. Kaikkia näitä henkilöitä kutsutaan yhteisesti yhtiön työntekijöiksi tai työntekijöiksi. Toimitusjohtajaa, varatalousjohtajaa ja talousjohtajaa kutsutaan yhteisesti talousjohtajiksi. Lisätietoja Nämä säännöt eivät sisällä eivätkä voi kattaa kaikkia eteesi mahdollisesti tulevia tilanteita. Jos olet epävarma tilanteesta etkä tiedä onko se yhtiön eettisten standardien mukainen, kysy asiasta. Suosittelemme, että otat ensin yhteyttä omaan esimieheesi. Jos esimiehesi ei pysty vastaamaan kysymykseesi tai jos et halua puhua asiasta esimiehellesi, ota yhteys lakiosastoon soittamalla David Pendarvikselle, joka on asianajajamme ja vastaa eettisten sääntöjen noudattamisesta, puh. +1 (858) , tai lähetä sähköpostia osoitteeseen Sääntöjenvastaisista toimista ilmoittaminen Kaikkien työntekijöiden velvollisuus on ilmoittaa todellisista tai epäillyistä sääntöjenvastaisista toimista aivan kuten minkä tahansa yhtiötä koskevien lakien, sääntöjen, määräysten tai menettelytapojen rikkomuksista. Jos tiedät tai epäilet, että näitä sääntöjä on rikottu, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi. Esimiehesi ottaa yhteyden lakiosaston edustajaan, joka käsittelee ilmoitetun tapauksen yhdessä sinun ja esimiehesi kanssa. Jos et halua ilmoittaa tapauksesta esimiehellesi tai esimiehesi ei käsitellyt ilmoitustasi sinua tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä suoraan lakiosastoon. Kaikki todelliset tai epäillyt sääntöjen rikkomusilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja hienovaraisesti. Esimiehesi, lakiosasto ja yhtiö suojaavat luottamuksellisuuttasi soveltuvien lakien ja ilmoittamasi tapauksen tutkimiseen vaadittavien tarpeiden mukaisesti. Yhtiön käytännön mukaisesti näitä sääntöjä rikkovaa työntekijää vastaan ryhdytään asianmukaisiin kurinpidollisiin toimiin, joihin voi kuulua työsuhteen irtisanominen. Nämä päätökset tehdään jokaisen erillisen tilanteen tosiseikkojen ja olosuhteiden mukaisesti. Sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa huomattaviin siviilioikeudellisiin korvauksiin, rikosoikeudellisiin sakkoihin ja vankilatuomioon. Yhtiö voi myös joutua maksamaan huomattavia sakkoja ja korvauksia ja voi menettää maineensa ja asemansa yhteisössä. Lakien tai näiden sääntöjen vastaiset toimet voivat johtaa vakaviin seurauksiin sekä yhtiötä edustavalle työntekijälle että yhtiölle.

4 Kostotoimia koskeva käytäntö Yhtiö kieltää kostotoimet työntekijää kohtaan, joka on hyvässä uskossa pyytänyt apua tai ilmoittanut tietämästään tai epäilemästään sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Kostotoimet työntekijää vastaan siitä syystä, että työntekijä pyysi apua tai jätti rikkomusilmoituksen hyvässä uskossa, johtavat kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien mahdollinen työsuhteen irtisanominen. Poikkeuslupa sääntöihin Poikkeusluvan sääntöihin saa työntekijälle myöntää ainoastaan yhtiön johtaja. Ainoastaan yhtiön hallitus tai yhtiön hallituksen asianmukainen valiokunta saa myöntää poikkeusluvan säännöistä hallituksen jäsenille, johtohenkilöille tai muille talousjohtajille ja niistä ilmoitetaan julkisesti web-sivustollamme viiden työpäivän sisällä tai lain määräysten tai New York Stock Exchangen sääntöjen mukaisesti. ETURISTIRIIDAT Mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistaminen Eturistiriita voi syntyä, kun työntekijän henkilökohtainen etu haittaa tai näyttää kohtuullisesti haittaavan yhtiön etua. Työntekijän on vältettävä tilanteita, joissa henkilökohtainen etu vaikuttaa työntekijän kykyyn toimia yhtiön edun mukaisesti tai jonka vuoksi työntekijän on vaikea suoriutua työtehtävistään objektiivisesti ja tehokkaasti. Mahdollisten eturistiriitojen tunnistaminen ei välttämättä aina ole helppoa. Seuraavat tilanteet ovat esimerkkejä eturistiriitatilanteista: Ulkopuolinen palvelusuhde. Työntekijä ei saa olla yhtiön asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan palveluksessa tai hallituksen jäsenenä tai toimittaa näille mitään palveluja. Asiattomat henkilökohtaiset edut. Työntekijä ei saa vastaanottaa mitään hänen asemansa johdosta tarjottuja henkilökohtaisia etuja tai etuisuuksia. Taloudelliset edut. Työntekijällä ei saa olla huomattavaa taloudellista etua (omistusta tai muuta) missään yhtiössä, joka on yhtiömme asiakas, toimittaja tai kilpailija. Huomattava taloudellinen etu tarkoittaa (i) yli 10 % omistusta asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan osakekannasta tai (ii) sijoitusta asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan yrityksessä, joka edustaa yli 10 % työntekijän kokonaisomaisuudesta. Lainat tai muut rahoitustapahtumat. Työntekijät eivät saa hankkia lainoja tai lainan takuita tai ryhtyä muihin henkilökohtaisiin rahoitustapahtumiin minkään yrityksen kanssa, joka on yhtiön asiakas, toimittaja tai kilpailija. Tämä sääntö ei estä riippumattomia tapahtumia pankkien, arvopaperivälittäjien tai muiden rahoituslaitosten kanssa.

5 Jäsenyys muiden yhtiöiden hallituksissa ja valiokunnissa. Työntekijä ei saa toimia minkään sellaisen yhteisön (voittoa tavoittelevan tai tavoittelemattoman) luottamushenkilönä tai hallituksen tai valiokunnan jäsenenä, jonka etujen voidaan odottaa kohtuullisesti olevan ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Perheenjäsenten toimet. Perheenjäsenten toimet työpaikan ulkopuolella voivat myös aiheuttaa yllä kuvatun eturistiriitatilanteen, sillä ne voivat vaikuttaa työntekijän objektiivisuuteen yhtiön asioista päätettäessä. Näissä säännöissä perheenjäsenillä tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, veljiä, siskoja, vanhempia, aviopuolison vanhempia ja lapsia, olivat nämä perhesuhteet synty- tai adoptioperäisiä. Jos et ole varma onko tietty yritys asiakas, toimittaja tai kilpailija, käänny lakiosaston puoleen. Eturistiriidoista ilmoittaminen Yhtiö vaatii, että työntekijät ilmoittavat tilanteista, joiden voidaan kohtuullisesti odottaa aiheuttavan eturistiriitatilanteen. Jos epäilet, että sinulla on eturistiriita tai olet tilanteessa, jonka muut voisivat kohtuullisesti katsoa eturistiriidaksi, sinun on ilmoitettava siitä esimiehellesi tai lakiosastolle. Esimiehesi ja lakiosasto käsittelevät asian kanssasi ja määrittävät onko kyseessä eturistiriita. Mikäli kyseessä on eturistiriita, he selvittävät kanssasi parhaan ratkaisun tilanteeseen. Vaikka eturistiriitoja ei automaattisesti kielletä, ne eivät ole toivottavia tilanteita ja niihin saa poikkeusluvan ainoastaan yllä olevassa sääntöjen poikkeuslupia koskevassa kohdassa esitetyllä tavalla. LIIKETOIMINTATILAISUUDET Yhtiön työntekijänä sinun velvollisuutesi on edistää yhtiön etuja aina kun siihen tulee tilaisuus. Jos tietoosi tulee tai jos sinulle tarjotaan tilaisuus liiketoimintaan käyttäessäsi yhtiön omaisuutta tai tietoa tai asemasi johdosta, sinun on ensin esitettävä kyseinen liiketoimintatilaisuus yhtiölle ennen kuin ryhdyt siihen yksityishenkilönä. Työntekijät eivät voi käyttää yhtiön omaisuutta, tietoa tai asemaansa henkilökohtaisen edun ajamiseen eivätkä he saa kilpailla yhtiön kanssa. Sinun on ilmoitettava esimiehellesi kaikkien liiketoimintatilaisuuksien ehdot, jotka mainitaan näissä säännöissä ja jotka haluat käyttää hyväksesi. Esimiehesi ottaa yhteyden lakiosastoon ja asianmukaiseen johtohenkilöstöön määrittääkseen haluaako yhtiö käyttää hyväkseen kyseessä olevan liiketoimintatilaisuuden. Jos yhtiö ei halua käyttää hyväkseen kyseistä liiketoimintatilaisuutta, voit ryhtyä siihen itse sen alkuperäisten ehtojen ja näiden eettisten sääntöjen mukaisesti.

6 LUOTTAMUKSELLINEN TIETO Työntekijät saavat tietoonsa monenlaista luottamuksellista tietoa yhtiön palveluksessa ollessaan. Luottamuksellista tietoa on kaikki ei-julkinen tieto, joka saattaisi hyödyttää kilpailijoita tai joka paljastettuna haittaisi yhtiötä tai yhtiön asiakkaita. Työntekijöiden velvollisuus on vaalia kaikkea yhtiön tai yhtiön kanssa liiketoimissa olevien kolmansien tahojen luottamuksellista tietoa lukuun ottamatta tietoa, jonka paljastamiseen on annettu lupa tai jonka laki määrää paljastettavaksi. Työntekijän velvollisuus luottamuksellisen tiedon salassapitoon jatkuu hänen työsuhteensa päättymisen jälkeen. Valtuuttamaton luottamuksellisen tiedon paljastaminen voi aiheuttaa yhtiölle tai yhtiön asiakkaille kilpailukykyä haittaavaa vahinkoa ja voi johtaa työntekijään ja yhtiöön kohdistuviin oikeustoimiin. Työntekijän on otettava yhteys lakiosastoon välittömästi, mikäli hänellä on epäselvyyttä siitä onko yhtiön tietoa paljastettava lain mukaan. KILPAILU JA REHELLINEN TOIMINTA Kaikkien työntekijöiden on toimittava oikeudenmukaisesti muiden työntekijöiden ja yhtiön asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden kanssa. Työntekijät eivät saa käyttää hyväkseen ketään manipuloimalla, salaamalla totuutta, väärinkäyttämällä luottamuksellista tietoa, valehtelemalla tai muulla epärehellisellä tavalla. Asiakassuhteet Menestymisemme perustuu kykyymme ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Yhtiö on sitoutunut toimimaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti asiakkaiden kanssa. Erityisesti seuraavat ohjeet on pidettävä mielessä asiakkaiden kanssa toimittaessa: Asiakkaille antamiemme tietojen on oltava totuudenmukaisia, parhaan tietomme mukaan täydellisiä ja niiden on noudatettava soveltuvien sääntöjen vaatimuksia. Työntekijät eivät saa tahallisesti antaa asiakkaille virheellistä tietoa. Työntekijät eivät saa kieltäytyä myymästä, huoltamasta tai ylläpitämästä yhtiön tuotteita ainoastaan siitä syystä, että asiakas ostaa tuotteita toiselta toimittajalta. Edustustilaisuudet asiakkaiden kanssa eivät saa ylittää kohtuullista ja tavanomaista liiketoiminnallista tapaa. Työntekijät eivät saa tarjota edustustilaisuuksia tai muita etuja, joiden voidaan katsoa vaikuttavan asiakkaan ostopäätöksiin tai palkitsevan niitä. Asiakkailta vastaanottamiamme potilaiden hoitotietoja on pidettävä luottamuksellisina ja niitä on suojattava valtuuttamattomilta tahoilta tai paljastamiselta. Toimittajasuhteet Yhtiö toimii oikeudenmukaisesti ja rehellisesti toimittajien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että suhteemme toimittajiin perustuu hintaan, laatuun, palveluun ja maineeseen muiden tekijöiden lisäksi. Toimittajien kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden on vaalittava objektiivisuuttaan huolellisesti. Työntekijät eivät nimenomaisesti saa

7 vastaanottaa tai pyytää henkilökohtaisia etuja toimittajalta tai mahdolliselta toimittajalta, joka voisi estää tai näyttää estävän työntekijän kykyä arvioida toimittajan tuotteita ja hintoja objektiivisesti. Työntekijät voivat antaa tai vastaanottaa nimellisarvoisia myynninedistämiseen tarkoitettuja esineitä tai kohtuullisia edustuskutsuja, jotka ovat vastuullisten ja tavanomaisten liiketoimintatapojen mukaisia. Kilpailijasuhteet Yhtiö on sitoutunut vapaaseen ja avoimeen kilpailuun markkinoilla. Työntekijöiden on vältettävät toimia, jotka ovat vallitsevien kilpailua koskevien lakien vastaisia, mukaan lukien maakohtaiset kilpailua koskevat lait. Näihin kuuluvat kilpailijan luottamuksellisen tiedon virheellinen jakaminen ja/tai käyttö tai virheellisten lausuntojen antaminen kilpailijan liiketoimista ja liiketoiminnallisista menettelytavoista. YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN JA KÄYTTÄMINEN Työntekijöiden on suojattava yhtiön omaisuutta ja varmistettava, että sitä käytetään tehokkaasti ainoastaan liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Varkaudet, huolimattomuus ja tuhlaaminen vaikuttavat suoraan yhtiön kannattavuuteen. Yhtiön rahojen tai omaisuuden käyttäminen mihinkään henkilökohtaista etua tai muuta ajavaan laittomaan tai asiattomaan tarkoitukseen on kielletty. Yhtiön omaisuuden suojaamiseksi ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi jokaisen työntekijän on toimittava seuraavasti: Noudata kohtuullista huolellisuutta ja estä yhtiön omaisuuden varastaminen, vaurioituminen ja väärinkäyttö Ilmoita tapahtuneesta tai epäillystä yhtiön omaisuuden varkaudesta, vauriosta tai väärinkäytöstä esimiehelle Käytä yhtiön puhelinjärjestelmää, muita sähköisiä tiedonvälityspalveluja, kirjallista materiaalia ja muuta omaisuutta pääasiallisesti liiketoiminnallisiin tarkoituksiin Suojaa kaikkia sähköisiä ohjelmia, tietoa, tiedonvälitystä ja kirjallista materiaalia asiaankuulumattomilta Käytä yhtiön omaisuutta ainoastaan työtehtäviesi vastuualueisiin liittyviin ja valtuutettuihin laillisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Työntekijöiden on oltava tietoisia siitä, että kaikki tieto, joka välitetään tai joka sisältyy yhtiön sähköisiin tai puhelinjärjestelmiin, on yhtiön omaisuutta. Kaikki kirjallinen tiedonvälitys on myös yhtiön omaisuutta. Työntekijät tai muut tämän omaisuuden käyttäjät eivät voi olettaa näiden tietojen ja tiedonvälityksen olevan yksityistä. Yhtiö voi ja pidättää oikeuden tarkkailla kaikkea sähköistä ja puhelinviestintää lain sallimissa rajoissa. Nämä voivat olla myös laki- ja valtion viranomaisille tietojen paljastusta koskevan lain alaisia.

8 YHTIÖN KIRJANPITO Täsmällinen ja luotettava kirjanpito on äärimmäisen tärkeää liiketoimintamme kannalta. Tuloslaskelmat, tilinpäätökset ja muut julkiset asiakirjat perustuvat kirjanpitoon ja ohjaavat liiketoimintamme päätöksentekoa ja strategista suunnittelua. Yhtiön kirjanpitoon kuuluvat tilaustiedot, palkanlaskenta, aikakortit, matkakorvaukset, sähköpostit, kirjanpito- ja tilinpäätöstiedot, toiminnanohjaus- ja arviointitiedot, sähköiset tietoarkistot ja kaikki muut normaaliin liiketoimintaan kuuluvat asiakirjat. Kaiken yhtiön kirjanpidon on oltava täydellistä, täsmällistä ja luotettavaa kaikissa aineellisissa merkityksissä. Salaiset tai kirjaamattomat rahastot, maksut tai kuitit ovat liiketoimiemme vastaisia ja kiellettyjä. Olet vastuussa siitä, että ymmärrät ja noudatat kaikkia yhtiön käyttöönottamia kirjanpidollisia menettelytapoja. Ota yhteys esimieheesi, jos sinulla on kysyttävää. TILINPÄÄTÖSTEN JA MUIDEN JULKISTEN ASIAKIRJOJEN TÄSMÄLLISYYS Julkisena yhtiönä olemme useiden arvopaperilakien, säännösten ja ilmoitusvelvollisuuksien alaisia. Sekä valtion sisäiset lait että omat menettelytapamme vaativat täsmällisten ja täydellisten yhtiön liiketoimia, taloudellista tilaa ja toiminnan tuloksia koskevien tietojen julkistamista. Virheellisesti, riittämättömästi tai myöhässä julkaistuja tietoja ei hyväksytä ja ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa yhtiölle ja johtaa lailliseen vastuuseen. Yhtiön talousjohtajilla ja muilla talousosaston työntekijöillä on erityinen velvollisuus varmistaa, että kaikki julkaistut taloudelliset tiedot ovat täydellisiä, oikeudenmukaisia, täsmällisiä, ajankohtaisia ja ymmärrettäviä. Näiden työntekijöiden on ymmärrettävä ja noudatettava kirjaimellisesti yleisiä kirjanpidon periaatteita ja kaikkia tilinpitoa ja maksutapahtumien, arvioiden ja ennusteiden taloudellista raportointia koskevia standardeja, lakeja ja säännöksiä. LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Näissä säännöissä annettujen ohjeiden lisäksi jokaisen työntekijän velvollisuus on noudattaa kaikkia yhtiötä koskevia lakeja ja säännöksiä. Näihin sisältyvät lahjontaa, lääketieteellisten laitteiden valmistamista, jälleenmyyntiä ja myyntiä, petoksia ja väärinkäyttöä, lahjuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja kauppasalaisuuksia, tietosuojaa, sisäpiirin kauppaa (lisätietoja alla), laittomia poliittisia lahjoituksia, kilpailua koskevia kieltoja, ulkomaisia lahjontamenettelyjä, lisämaksujen maksamista tai vastaanottamista, ympäristöhaittoja, työntekijöiden syrjintää tai häirintää, työpaikkaterveyttä ja -turvallisuutta, virheellistä tai harhaanjohtavaa taloudellista tietoa tai yhtiön omaisuuden väärinkäyttöä koskevat lait. Yhtiö odottaa, että tunnet kaikki asemaasi koskevat lait, säännökset ja määräykset ja noudatat niitä. Jos et ole varma, onko jokin toimi lainmukaista, kysy asiasta esimieheltäsi tai lakiosastolta.

9 SISÄPIIRIN KAUPPAA KOSKEVIEN LAKIEN NOUDATTAMINEN Yhtiön työntekijät eivät saa käydä kauppaa ResMed, Inc:in osakkeilla, vaihtovelkakirjoilla tai muilla arvopapereilla, jos heillä on aineellista, julkaisematonta tietoa yhtiöstä. Tämän lisäksi yhtiön työntekijät eivät saa suositella, antaa vihjeitä tai ehdottaa muille yhtiön osakkeiden tai muiden arvopapereiden ostamista tai myymistä hallussaan olevan aineellisen, julkaisemattoman tiedon perusteella. Yhtiön työntekijät, jotka saavat haltuunsa aineellista, julkaisematonta tietoa toisesta yhtiöstä työsuhteensa aikana, eivät saa käydä kauppaa kyseisen yhtiön osakkeilla tai arvopapereilla niin kauan kuin kyseinen tieto on heidän hallussaan tai antaa vihjeitä muille osakekaupoista kyseisen tiedon perusteella. Sisäpiirin kauppaa koskevien lakien rikkominen voi johtaa huomattaviin sakkoihin ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin sekä kurinpidollisiin toimiin yhtiön puolesta, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen. Tieto on julkaisematonta, jos sitä ei ole levitetty yleiseen tietoon joko lehdistötiedotteella tai muulla laajalle levitettävällä tavalla. Tieto on aineellista, jos kohtuullinen sijoittaja pitäisi sitä tärkeänä asiana tehdessään osakkeen tai muun arvopaperin osto-, hallussapito- tai myyntipäätöstä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kaikkea osakkeiden tai muiden arvopapereiden arvoon vaikuttavaa tietoa on pidettävä aineellisena. Seuraavassa annetaan esimerkkejä tiedosta, jota pidetään yleensä aineellisena : Taloudelliset tulokset, ennusteet tai muu tieto, josta käy selville ylittävätkö tai alittavatko taloudelliset tulokset ennusteet tai odotukset Tärkeät uudet tuotteet tai palvelut Vireillä olevat tai harkitut yrityshankinnat tai myynnit, mukaan lukien fuusiot, ostotarjoukset tai yhteisyrityshankkeet Mahdolliset johdon muutokset tai yhtiön päätösvallassa tapahtuvat muutokset Vireillä oleva tai harkittu julkinen tai yksityinen lainojen tai osakepääoma-arvopapereiden myynti Huomattavan asiakkaan tai sopimuksen saaminen tai menettäminen Huomattavat poistot Huomattavan oikeudenkäynnin alkaminen tai sopiminen Yhtiön tilintarkastajien muutos tai ilmoitus tilintarkastajilta, ettei yhtiö voi enää luottaa tilintarkastajien raporttiin. Sisäpiirin kauppaa koskevat lait ovat yksityiskohtaisia ja monimutkaisia. Jos sinulla on kysymyksiä hallussasi olevasta tiedosta tai yhtiön osakkeilla käymästäsi kaupasta, ota välittömästi yhteys lakiosastoon. Näissä säännöissä olevien ohjeiden lisäksi yhtiön hallituksen jäsenille, johtohenkilöille ja tietyille muita nimetyille henkilöille on olemassa yksityiskohtaisemmat sisäpiirin kauppaa koskevat ohjeet. Nämä ohjeet annetaan erikseen kyseisille henkilöille. Jos sinulla on kysyttävää näistä tai muista ohjeista, ota yhteys asianajajaamme David Pendarvisiin, puh. +1 (858) tai lähetä sähköposti osoitteeseen

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

turvallisen työilmapiirin luominen ja sen suojaaminen

turvallisen työilmapiirin luominen ja sen suojaaminen I. JOHDANTO EXIDE TECHNOLOGIES EETTISET JA LIIKETOIMINTAPERIAATESÄÄNNÖT Exide Technologies on laatinut nämä eettiset ja liiketoimintaperiaatteita koskevat säännöt ( säännöt ) sen varmistamiseksi, että

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 23.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/3 EUROOPAN KESKUSPANKKI EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Talousohjesääntö Suomen Saunaseura ry:n johtokunnan hyväksymä 13.6.2016. 1 Suhde muihin säännöksiin Suomen Saunaseura ry:n (jäljempänä yhdistys ) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 9.2.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 40/13 EUROOPAN KESKUSPANKKI EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot