RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005

2 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta 2004 Hyvä ResMedin työntekijä: ResMed on sitoutunut noudattamaan liiketoimissaan korkeita yritysetiikan standardeja. Meidän on oltava rehellisiä, oikeudenmukaisia ja suorapuheisia kaikissa liiketoimissamme työntekijöitä, osakkeenomistajia, asiakkaita, toimittajia, yhteisön edustajia ja muita liiketoimintakontakteja kohtaan. ResMedin työntekijänä joudut päivittäin useiden eri liiketoimintaa koskevien päätösten eteen. Henkilökohtainen velvollisuutesi on toimia yhtiön korkeiden yritysetiikan standardien mukaisesti kaikissa näissä tilanteissa. Emme voi liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöissä käsitellä kaikkia mahdollisesti esiintulevia tilanteita. Jos käytät liiketoimissasi hyvää harkintaa ja hankkimaasi kokemusta, liiketoiminnalliset päätöksesi eivät varmaankaan aiheuta eettisiä ongelmia. Jos eteesi tulee eettinen ongelma, toivomme että nämä menettelysäännöt ohjaavat sinua oikean päätöksen tekemisessä. Rohkaisemme sinua perehtymään menettelysääntöihin ja keskustelemaan mahdollisista kysymyksistä esimiehesi kanssa tai ottamalla yhteyttä suoraan lakiosastoomme. Näissä menettelysäännöissä annettuja ohjeita on noudatettava organisaation kaikilla tasoilla hallituksen jäsenet, johtohenkilöt ja työntekijät mukaan lukien. Luotamme siihen, että vaalit ydinarvojamme ja toimit rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti kaikissa liiketoimissa. Ystävällisin terveisin, Peter Farrell, Toimitusjohtaja

3 JOHDANTO Tarkoitus Nämä liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt sisältävät yleiset ohjeet koskien yhtiön korkeiden yrityseettisten standardien mukaisista liiketoimintaa. Nämä säännöt koskevat ResMed Inc:iä ja kaikkia tytäryhtiöitämme. Ne koskevat kaikkia hallituksen jäseniä, johtohenkilöitä ja työntekijöitä. Kaikkia näitä henkilöitä kutsutaan yhteisesti yhtiön työntekijöiksi tai työntekijöiksi. Toimitusjohtajaa, varatalousjohtajaa ja talousjohtajaa kutsutaan yhteisesti talousjohtajiksi. Lisätietoja Nämä säännöt eivät sisällä eivätkä voi kattaa kaikkia eteesi mahdollisesti tulevia tilanteita. Jos olet epävarma tilanteesta etkä tiedä onko se yhtiön eettisten standardien mukainen, kysy asiasta. Suosittelemme, että otat ensin yhteyttä omaan esimieheesi. Jos esimiehesi ei pysty vastaamaan kysymykseesi tai jos et halua puhua asiasta esimiehellesi, ota yhteys lakiosastoon soittamalla David Pendarvikselle, joka on asianajajamme ja vastaa eettisten sääntöjen noudattamisesta, puh. +1 (858) , tai lähetä sähköpostia osoitteeseen Sääntöjenvastaisista toimista ilmoittaminen Kaikkien työntekijöiden velvollisuus on ilmoittaa todellisista tai epäillyistä sääntöjenvastaisista toimista aivan kuten minkä tahansa yhtiötä koskevien lakien, sääntöjen, määräysten tai menettelytapojen rikkomuksista. Jos tiedät tai epäilet, että näitä sääntöjä on rikottu, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi. Esimiehesi ottaa yhteyden lakiosaston edustajaan, joka käsittelee ilmoitetun tapauksen yhdessä sinun ja esimiehesi kanssa. Jos et halua ilmoittaa tapauksesta esimiehellesi tai esimiehesi ei käsitellyt ilmoitustasi sinua tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä suoraan lakiosastoon. Kaikki todelliset tai epäillyt sääntöjen rikkomusilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja hienovaraisesti. Esimiehesi, lakiosasto ja yhtiö suojaavat luottamuksellisuuttasi soveltuvien lakien ja ilmoittamasi tapauksen tutkimiseen vaadittavien tarpeiden mukaisesti. Yhtiön käytännön mukaisesti näitä sääntöjä rikkovaa työntekijää vastaan ryhdytään asianmukaisiin kurinpidollisiin toimiin, joihin voi kuulua työsuhteen irtisanominen. Nämä päätökset tehdään jokaisen erillisen tilanteen tosiseikkojen ja olosuhteiden mukaisesti. Sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa huomattaviin siviilioikeudellisiin korvauksiin, rikosoikeudellisiin sakkoihin ja vankilatuomioon. Yhtiö voi myös joutua maksamaan huomattavia sakkoja ja korvauksia ja voi menettää maineensa ja asemansa yhteisössä. Lakien tai näiden sääntöjen vastaiset toimet voivat johtaa vakaviin seurauksiin sekä yhtiötä edustavalle työntekijälle että yhtiölle.

4 Kostotoimia koskeva käytäntö Yhtiö kieltää kostotoimet työntekijää kohtaan, joka on hyvässä uskossa pyytänyt apua tai ilmoittanut tietämästään tai epäilemästään sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Kostotoimet työntekijää vastaan siitä syystä, että työntekijä pyysi apua tai jätti rikkomusilmoituksen hyvässä uskossa, johtavat kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien mahdollinen työsuhteen irtisanominen. Poikkeuslupa sääntöihin Poikkeusluvan sääntöihin saa työntekijälle myöntää ainoastaan yhtiön johtaja. Ainoastaan yhtiön hallitus tai yhtiön hallituksen asianmukainen valiokunta saa myöntää poikkeusluvan säännöistä hallituksen jäsenille, johtohenkilöille tai muille talousjohtajille ja niistä ilmoitetaan julkisesti web-sivustollamme viiden työpäivän sisällä tai lain määräysten tai New York Stock Exchangen sääntöjen mukaisesti. ETURISTIRIIDAT Mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistaminen Eturistiriita voi syntyä, kun työntekijän henkilökohtainen etu haittaa tai näyttää kohtuullisesti haittaavan yhtiön etua. Työntekijän on vältettävä tilanteita, joissa henkilökohtainen etu vaikuttaa työntekijän kykyyn toimia yhtiön edun mukaisesti tai jonka vuoksi työntekijän on vaikea suoriutua työtehtävistään objektiivisesti ja tehokkaasti. Mahdollisten eturistiriitojen tunnistaminen ei välttämättä aina ole helppoa. Seuraavat tilanteet ovat esimerkkejä eturistiriitatilanteista: Ulkopuolinen palvelusuhde. Työntekijä ei saa olla yhtiön asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan palveluksessa tai hallituksen jäsenenä tai toimittaa näille mitään palveluja. Asiattomat henkilökohtaiset edut. Työntekijä ei saa vastaanottaa mitään hänen asemansa johdosta tarjottuja henkilökohtaisia etuja tai etuisuuksia. Taloudelliset edut. Työntekijällä ei saa olla huomattavaa taloudellista etua (omistusta tai muuta) missään yhtiössä, joka on yhtiömme asiakas, toimittaja tai kilpailija. Huomattava taloudellinen etu tarkoittaa (i) yli 10 % omistusta asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan osakekannasta tai (ii) sijoitusta asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan yrityksessä, joka edustaa yli 10 % työntekijän kokonaisomaisuudesta. Lainat tai muut rahoitustapahtumat. Työntekijät eivät saa hankkia lainoja tai lainan takuita tai ryhtyä muihin henkilökohtaisiin rahoitustapahtumiin minkään yrityksen kanssa, joka on yhtiön asiakas, toimittaja tai kilpailija. Tämä sääntö ei estä riippumattomia tapahtumia pankkien, arvopaperivälittäjien tai muiden rahoituslaitosten kanssa.

5 Jäsenyys muiden yhtiöiden hallituksissa ja valiokunnissa. Työntekijä ei saa toimia minkään sellaisen yhteisön (voittoa tavoittelevan tai tavoittelemattoman) luottamushenkilönä tai hallituksen tai valiokunnan jäsenenä, jonka etujen voidaan odottaa kohtuullisesti olevan ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Perheenjäsenten toimet. Perheenjäsenten toimet työpaikan ulkopuolella voivat myös aiheuttaa yllä kuvatun eturistiriitatilanteen, sillä ne voivat vaikuttaa työntekijän objektiivisuuteen yhtiön asioista päätettäessä. Näissä säännöissä perheenjäsenillä tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, veljiä, siskoja, vanhempia, aviopuolison vanhempia ja lapsia, olivat nämä perhesuhteet synty- tai adoptioperäisiä. Jos et ole varma onko tietty yritys asiakas, toimittaja tai kilpailija, käänny lakiosaston puoleen. Eturistiriidoista ilmoittaminen Yhtiö vaatii, että työntekijät ilmoittavat tilanteista, joiden voidaan kohtuullisesti odottaa aiheuttavan eturistiriitatilanteen. Jos epäilet, että sinulla on eturistiriita tai olet tilanteessa, jonka muut voisivat kohtuullisesti katsoa eturistiriidaksi, sinun on ilmoitettava siitä esimiehellesi tai lakiosastolle. Esimiehesi ja lakiosasto käsittelevät asian kanssasi ja määrittävät onko kyseessä eturistiriita. Mikäli kyseessä on eturistiriita, he selvittävät kanssasi parhaan ratkaisun tilanteeseen. Vaikka eturistiriitoja ei automaattisesti kielletä, ne eivät ole toivottavia tilanteita ja niihin saa poikkeusluvan ainoastaan yllä olevassa sääntöjen poikkeuslupia koskevassa kohdassa esitetyllä tavalla. LIIKETOIMINTATILAISUUDET Yhtiön työntekijänä sinun velvollisuutesi on edistää yhtiön etuja aina kun siihen tulee tilaisuus. Jos tietoosi tulee tai jos sinulle tarjotaan tilaisuus liiketoimintaan käyttäessäsi yhtiön omaisuutta tai tietoa tai asemasi johdosta, sinun on ensin esitettävä kyseinen liiketoimintatilaisuus yhtiölle ennen kuin ryhdyt siihen yksityishenkilönä. Työntekijät eivät voi käyttää yhtiön omaisuutta, tietoa tai asemaansa henkilökohtaisen edun ajamiseen eivätkä he saa kilpailla yhtiön kanssa. Sinun on ilmoitettava esimiehellesi kaikkien liiketoimintatilaisuuksien ehdot, jotka mainitaan näissä säännöissä ja jotka haluat käyttää hyväksesi. Esimiehesi ottaa yhteyden lakiosastoon ja asianmukaiseen johtohenkilöstöön määrittääkseen haluaako yhtiö käyttää hyväkseen kyseessä olevan liiketoimintatilaisuuden. Jos yhtiö ei halua käyttää hyväkseen kyseistä liiketoimintatilaisuutta, voit ryhtyä siihen itse sen alkuperäisten ehtojen ja näiden eettisten sääntöjen mukaisesti.

6 LUOTTAMUKSELLINEN TIETO Työntekijät saavat tietoonsa monenlaista luottamuksellista tietoa yhtiön palveluksessa ollessaan. Luottamuksellista tietoa on kaikki ei-julkinen tieto, joka saattaisi hyödyttää kilpailijoita tai joka paljastettuna haittaisi yhtiötä tai yhtiön asiakkaita. Työntekijöiden velvollisuus on vaalia kaikkea yhtiön tai yhtiön kanssa liiketoimissa olevien kolmansien tahojen luottamuksellista tietoa lukuun ottamatta tietoa, jonka paljastamiseen on annettu lupa tai jonka laki määrää paljastettavaksi. Työntekijän velvollisuus luottamuksellisen tiedon salassapitoon jatkuu hänen työsuhteensa päättymisen jälkeen. Valtuuttamaton luottamuksellisen tiedon paljastaminen voi aiheuttaa yhtiölle tai yhtiön asiakkaille kilpailukykyä haittaavaa vahinkoa ja voi johtaa työntekijään ja yhtiöön kohdistuviin oikeustoimiin. Työntekijän on otettava yhteys lakiosastoon välittömästi, mikäli hänellä on epäselvyyttä siitä onko yhtiön tietoa paljastettava lain mukaan. KILPAILU JA REHELLINEN TOIMINTA Kaikkien työntekijöiden on toimittava oikeudenmukaisesti muiden työntekijöiden ja yhtiön asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden kanssa. Työntekijät eivät saa käyttää hyväkseen ketään manipuloimalla, salaamalla totuutta, väärinkäyttämällä luottamuksellista tietoa, valehtelemalla tai muulla epärehellisellä tavalla. Asiakassuhteet Menestymisemme perustuu kykyymme ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Yhtiö on sitoutunut toimimaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti asiakkaiden kanssa. Erityisesti seuraavat ohjeet on pidettävä mielessä asiakkaiden kanssa toimittaessa: Asiakkaille antamiemme tietojen on oltava totuudenmukaisia, parhaan tietomme mukaan täydellisiä ja niiden on noudatettava soveltuvien sääntöjen vaatimuksia. Työntekijät eivät saa tahallisesti antaa asiakkaille virheellistä tietoa. Työntekijät eivät saa kieltäytyä myymästä, huoltamasta tai ylläpitämästä yhtiön tuotteita ainoastaan siitä syystä, että asiakas ostaa tuotteita toiselta toimittajalta. Edustustilaisuudet asiakkaiden kanssa eivät saa ylittää kohtuullista ja tavanomaista liiketoiminnallista tapaa. Työntekijät eivät saa tarjota edustustilaisuuksia tai muita etuja, joiden voidaan katsoa vaikuttavan asiakkaan ostopäätöksiin tai palkitsevan niitä. Asiakkailta vastaanottamiamme potilaiden hoitotietoja on pidettävä luottamuksellisina ja niitä on suojattava valtuuttamattomilta tahoilta tai paljastamiselta. Toimittajasuhteet Yhtiö toimii oikeudenmukaisesti ja rehellisesti toimittajien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että suhteemme toimittajiin perustuu hintaan, laatuun, palveluun ja maineeseen muiden tekijöiden lisäksi. Toimittajien kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden on vaalittava objektiivisuuttaan huolellisesti. Työntekijät eivät nimenomaisesti saa

7 vastaanottaa tai pyytää henkilökohtaisia etuja toimittajalta tai mahdolliselta toimittajalta, joka voisi estää tai näyttää estävän työntekijän kykyä arvioida toimittajan tuotteita ja hintoja objektiivisesti. Työntekijät voivat antaa tai vastaanottaa nimellisarvoisia myynninedistämiseen tarkoitettuja esineitä tai kohtuullisia edustuskutsuja, jotka ovat vastuullisten ja tavanomaisten liiketoimintatapojen mukaisia. Kilpailijasuhteet Yhtiö on sitoutunut vapaaseen ja avoimeen kilpailuun markkinoilla. Työntekijöiden on vältettävät toimia, jotka ovat vallitsevien kilpailua koskevien lakien vastaisia, mukaan lukien maakohtaiset kilpailua koskevat lait. Näihin kuuluvat kilpailijan luottamuksellisen tiedon virheellinen jakaminen ja/tai käyttö tai virheellisten lausuntojen antaminen kilpailijan liiketoimista ja liiketoiminnallisista menettelytavoista. YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN JA KÄYTTÄMINEN Työntekijöiden on suojattava yhtiön omaisuutta ja varmistettava, että sitä käytetään tehokkaasti ainoastaan liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Varkaudet, huolimattomuus ja tuhlaaminen vaikuttavat suoraan yhtiön kannattavuuteen. Yhtiön rahojen tai omaisuuden käyttäminen mihinkään henkilökohtaista etua tai muuta ajavaan laittomaan tai asiattomaan tarkoitukseen on kielletty. Yhtiön omaisuuden suojaamiseksi ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi jokaisen työntekijän on toimittava seuraavasti: Noudata kohtuullista huolellisuutta ja estä yhtiön omaisuuden varastaminen, vaurioituminen ja väärinkäyttö Ilmoita tapahtuneesta tai epäillystä yhtiön omaisuuden varkaudesta, vauriosta tai väärinkäytöstä esimiehelle Käytä yhtiön puhelinjärjestelmää, muita sähköisiä tiedonvälityspalveluja, kirjallista materiaalia ja muuta omaisuutta pääasiallisesti liiketoiminnallisiin tarkoituksiin Suojaa kaikkia sähköisiä ohjelmia, tietoa, tiedonvälitystä ja kirjallista materiaalia asiaankuulumattomilta Käytä yhtiön omaisuutta ainoastaan työtehtäviesi vastuualueisiin liittyviin ja valtuutettuihin laillisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Työntekijöiden on oltava tietoisia siitä, että kaikki tieto, joka välitetään tai joka sisältyy yhtiön sähköisiin tai puhelinjärjestelmiin, on yhtiön omaisuutta. Kaikki kirjallinen tiedonvälitys on myös yhtiön omaisuutta. Työntekijät tai muut tämän omaisuuden käyttäjät eivät voi olettaa näiden tietojen ja tiedonvälityksen olevan yksityistä. Yhtiö voi ja pidättää oikeuden tarkkailla kaikkea sähköistä ja puhelinviestintää lain sallimissa rajoissa. Nämä voivat olla myös laki- ja valtion viranomaisille tietojen paljastusta koskevan lain alaisia.

8 YHTIÖN KIRJANPITO Täsmällinen ja luotettava kirjanpito on äärimmäisen tärkeää liiketoimintamme kannalta. Tuloslaskelmat, tilinpäätökset ja muut julkiset asiakirjat perustuvat kirjanpitoon ja ohjaavat liiketoimintamme päätöksentekoa ja strategista suunnittelua. Yhtiön kirjanpitoon kuuluvat tilaustiedot, palkanlaskenta, aikakortit, matkakorvaukset, sähköpostit, kirjanpito- ja tilinpäätöstiedot, toiminnanohjaus- ja arviointitiedot, sähköiset tietoarkistot ja kaikki muut normaaliin liiketoimintaan kuuluvat asiakirjat. Kaiken yhtiön kirjanpidon on oltava täydellistä, täsmällistä ja luotettavaa kaikissa aineellisissa merkityksissä. Salaiset tai kirjaamattomat rahastot, maksut tai kuitit ovat liiketoimiemme vastaisia ja kiellettyjä. Olet vastuussa siitä, että ymmärrät ja noudatat kaikkia yhtiön käyttöönottamia kirjanpidollisia menettelytapoja. Ota yhteys esimieheesi, jos sinulla on kysyttävää. TILINPÄÄTÖSTEN JA MUIDEN JULKISTEN ASIAKIRJOJEN TÄSMÄLLISYYS Julkisena yhtiönä olemme useiden arvopaperilakien, säännösten ja ilmoitusvelvollisuuksien alaisia. Sekä valtion sisäiset lait että omat menettelytapamme vaativat täsmällisten ja täydellisten yhtiön liiketoimia, taloudellista tilaa ja toiminnan tuloksia koskevien tietojen julkistamista. Virheellisesti, riittämättömästi tai myöhässä julkaistuja tietoja ei hyväksytä ja ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa yhtiölle ja johtaa lailliseen vastuuseen. Yhtiön talousjohtajilla ja muilla talousosaston työntekijöillä on erityinen velvollisuus varmistaa, että kaikki julkaistut taloudelliset tiedot ovat täydellisiä, oikeudenmukaisia, täsmällisiä, ajankohtaisia ja ymmärrettäviä. Näiden työntekijöiden on ymmärrettävä ja noudatettava kirjaimellisesti yleisiä kirjanpidon periaatteita ja kaikkia tilinpitoa ja maksutapahtumien, arvioiden ja ennusteiden taloudellista raportointia koskevia standardeja, lakeja ja säännöksiä. LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Näissä säännöissä annettujen ohjeiden lisäksi jokaisen työntekijän velvollisuus on noudattaa kaikkia yhtiötä koskevia lakeja ja säännöksiä. Näihin sisältyvät lahjontaa, lääketieteellisten laitteiden valmistamista, jälleenmyyntiä ja myyntiä, petoksia ja väärinkäyttöä, lahjuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja kauppasalaisuuksia, tietosuojaa, sisäpiirin kauppaa (lisätietoja alla), laittomia poliittisia lahjoituksia, kilpailua koskevia kieltoja, ulkomaisia lahjontamenettelyjä, lisämaksujen maksamista tai vastaanottamista, ympäristöhaittoja, työntekijöiden syrjintää tai häirintää, työpaikkaterveyttä ja -turvallisuutta, virheellistä tai harhaanjohtavaa taloudellista tietoa tai yhtiön omaisuuden väärinkäyttöä koskevat lait. Yhtiö odottaa, että tunnet kaikki asemaasi koskevat lait, säännökset ja määräykset ja noudatat niitä. Jos et ole varma, onko jokin toimi lainmukaista, kysy asiasta esimieheltäsi tai lakiosastolta.

9 SISÄPIIRIN KAUPPAA KOSKEVIEN LAKIEN NOUDATTAMINEN Yhtiön työntekijät eivät saa käydä kauppaa ResMed, Inc:in osakkeilla, vaihtovelkakirjoilla tai muilla arvopapereilla, jos heillä on aineellista, julkaisematonta tietoa yhtiöstä. Tämän lisäksi yhtiön työntekijät eivät saa suositella, antaa vihjeitä tai ehdottaa muille yhtiön osakkeiden tai muiden arvopapereiden ostamista tai myymistä hallussaan olevan aineellisen, julkaisemattoman tiedon perusteella. Yhtiön työntekijät, jotka saavat haltuunsa aineellista, julkaisematonta tietoa toisesta yhtiöstä työsuhteensa aikana, eivät saa käydä kauppaa kyseisen yhtiön osakkeilla tai arvopapereilla niin kauan kuin kyseinen tieto on heidän hallussaan tai antaa vihjeitä muille osakekaupoista kyseisen tiedon perusteella. Sisäpiirin kauppaa koskevien lakien rikkominen voi johtaa huomattaviin sakkoihin ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin sekä kurinpidollisiin toimiin yhtiön puolesta, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen. Tieto on julkaisematonta, jos sitä ei ole levitetty yleiseen tietoon joko lehdistötiedotteella tai muulla laajalle levitettävällä tavalla. Tieto on aineellista, jos kohtuullinen sijoittaja pitäisi sitä tärkeänä asiana tehdessään osakkeen tai muun arvopaperin osto-, hallussapito- tai myyntipäätöstä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kaikkea osakkeiden tai muiden arvopapereiden arvoon vaikuttavaa tietoa on pidettävä aineellisena. Seuraavassa annetaan esimerkkejä tiedosta, jota pidetään yleensä aineellisena : Taloudelliset tulokset, ennusteet tai muu tieto, josta käy selville ylittävätkö tai alittavatko taloudelliset tulokset ennusteet tai odotukset Tärkeät uudet tuotteet tai palvelut Vireillä olevat tai harkitut yrityshankinnat tai myynnit, mukaan lukien fuusiot, ostotarjoukset tai yhteisyrityshankkeet Mahdolliset johdon muutokset tai yhtiön päätösvallassa tapahtuvat muutokset Vireillä oleva tai harkittu julkinen tai yksityinen lainojen tai osakepääoma-arvopapereiden myynti Huomattavan asiakkaan tai sopimuksen saaminen tai menettäminen Huomattavat poistot Huomattavan oikeudenkäynnin alkaminen tai sopiminen Yhtiön tilintarkastajien muutos tai ilmoitus tilintarkastajilta, ettei yhtiö voi enää luottaa tilintarkastajien raporttiin. Sisäpiirin kauppaa koskevat lait ovat yksityiskohtaisia ja monimutkaisia. Jos sinulla on kysymyksiä hallussasi olevasta tiedosta tai yhtiön osakkeilla käymästäsi kaupasta, ota välittömästi yhteys lakiosastoon. Näissä säännöissä olevien ohjeiden lisäksi yhtiön hallituksen jäsenille, johtohenkilöille ja tietyille muita nimetyille henkilöille on olemassa yksityiskohtaisemmat sisäpiirin kauppaa koskevat ohjeet. Nämä ohjeet annetaan erikseen kyseisille henkilöille. Jos sinulla on kysyttävää näistä tai muista ohjeista, ota yhteys asianajajaamme David Pendarvisiin, puh. +1 (858) tai lähetä sähköposti osoitteeseen

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Menettelysäännöt Sisällysluettelo Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Taloudellinen ja tuotannollinen rehellisyys 5 Kirjanpito, valvonta ja petos 5 Sisäpiiritiedot 7 Tuoteturvallisuus

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle Viesti pääjohtajalta, Armando Zagalo de Lima, Xerox Europe Pääkohdat: Käytännesäännöt perustuvat Xeroxin tarkasti vaalimiin arvoihin Osa perintöämme menneiltä

Lisätiedot