Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1"

Transkriptio

1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettel 1. Jhdant VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet Kutsu- ja vastausviestien välitys Parametrikäytännöt Kutsu- ja vastaustyypit Turvatarkisteen mudstaminen Paluu VETUMA-palvelusta svellukseen VETUMA-kutsujen yleiset parametrit VETUMA-vastausten yleiset parametrit Tunnistus, hyväksyminen ja allekirjitus (LOGIN-palvelutyyppi) Menetelmät LOGIN-palvelutyypin yleiset kutsu- ja vastausparametrit Yleiset LOGIN-palvelutyypin kutsuparametrit Yleiset LOGIN-palvelutyypin vastausparametrit Käyttäjän tunnistus Tunnistuskutsun parametrit Tunnistusvastauksen parametrit Käyttäjän surittama hyväksyminen Hyväksymiskutsun parametrit Hyväksymisvastauksen parametrit Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus Allekirjituskutsun parametrit Allekirjitusvastauksen parametrit Verkkmaksaminen ja maksunpalautus (PAYMENT-palvelutyyppi) Menetelmät Maksatus Maksatuskutsun parametrit Maksatusvastauksen parametrit Maksun palautus Tuki verkkmaksupalveluissa Maksunpalautuskutsun parametrit Maksunpalautusvastauksen parametrit Yleinen pikkeustilanteiden käsittely VETUMA-palvelun havaitsemat pikkeustilanteet Paluu svellukseen pikkeustilanteissa Testiympäristön tuki kutsuvirheiden tutkimiselle Virhetilanteet kutsu- ja vastausviestien välityksessä VETUMA-istunnn vanhentuminen Tistuvat kutsut Liitteet (49)

3 1. JOHDANTO VETUMA-palvelu n kansalaisten verkktunnistus- ja maksamispalvelu jka n tarkitettu julkishallinnn rganisaatiiden asiintisvelluksien käyttöön. Fujitsu Services OY tuttaa palveluntuttajan minaisuudessa VETUMA-palvelun valtin ja kuntien eri rganisaatiiden käyttöön. VETUMA-palvelun svellushjelmille tarjama timinnallisuus n kuvattu erillisessä dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. VETUMA-palvelukknaisuus sisältää svelluksille tarjtun timinnallisuuden lisäksi mm. käyttäjähallintaan, laskutukseen ja raprtintiin liittyviä timintja. Edellä mainitussa timinnallisuuden kuvausdkumentissa n kuitenkin kuvattu ainastaan svelluksille tarjttu timinnallisuus. Svellukset vivat käyttää VETUMA-palvelun niille tarjamaa timinnallisuutta kutsurajapinnan kautta, jka n määritelty tässä dkumentissa. Tämä dkumentti kuvaa VETUMA-palvelun versin 2.1 kutsurajapinnan. Versissa 2.1 n versin 2.0 rajapintaan ja itse palveluun lisätty perustietjen hakeminen VTJstä tunnistuksen yhteydessä ja kasvatettu sirukrtilla allekirjitettavan tekstin maksimipituutta sekä lisätty mahdllisuus sisällyttää rivinvaihtja allekirjitettavaan tekstiin. 2. VETUMA-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET Tässä luvussa kuvataan VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet: kutsu- ja vastausviestien välitys, parametrikäytännöt, turvatarkisteiden laskeminen, sekä kutsujen ja vastausten jakaminen timintjen mukaisiin tyyppeihin. Lisäksi tässä kappaleessa kuvataan ne yhteiset parametrit jtka esiintyvät samalla lailla kaikissa VETUMA-palvelun kutsu- ja vastaustyypeissä. 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys VETUMA-palvelun kutsurajapinta n viestirajapinta missä viestit n tteutettu käyttäen HTTPyhteyskäytännön POST-kmentja. Kun asiintisvellus kutsuu VETUMA-palvelua, se lähettää palvelulle käyttäjän selaimen kautta POST-kmennn jssa VETUMA-kutsun kutsuparametrit n annettu HTML-lmakkeen kenttinä. Kutsuessaan VETUMA-palvelua svellus käytännössä palauttaa käyttäjän selaimeen HTTP-vastauksen jnka avulla VETUMA-kutsun sisältävä POST-kment lähetetään selaimesta VETUMA-palvelulle. Svellus antaa kutsussa ne sitteet, jihin VETUMA-palvelun tulee palauttaa vastaus eri tilanteissa: nnistunut timint, käyttäjän peruma timint, tai virhetilanne. Kun VETUMA-palvelu palauttaa vastauksen sitä kutsuneelle asiintisvellukselle, se lähettää svellukselle jälleen käyttäjän selaimen kautta POST-kmennn jssa VETUMA-vastauksen parametrit n annettu HTML-lmakkeen kenttinä. Viestinvälityksen luttamuksellisuus (viestien sisällön sujaus paljastumista vastaan) perustuu käytettävien yhteyksien sujaukseen SSL/TLS-yhteyskäytännöllä, eli kutsu- ja vastausviestit välitetään HTTPS-yhteyksiä käyttäen. Ennen kuin svellus palauttaa käyttäjän selaimelle sen HTTP-vastauksen jnka avulla VETUMA-kutsu lähetetään selaimesta VETUMA-palvelulle, svelluksen tulee hulehtia siitä, että sen ja käyttäjän selaimen välillä n HTTPS-yhteys. 3 (49)

4 Kutsusite VETUMA-palveluun (jka n annettava VETUMA-kutsun sisältävän lmakkeen actin-elementissä) n https://-alkuinen, eli POST-kment lähetetään selaimesta VETUMA-palvelulle HTTPS-yhteyttä käyttäen. VETUMA-palvelun palauttaessa selaimelle HTTP-vastauksen jnka avulla VETUMAvastaus lähetetään selaimesta svellukselle tämä tapahtuu HTTPS-yhteyttä käyttäen. VETUMA-kutsussa annettujen paluusitteiden n ltava https://-alkuisia, jtta ne aiheuttaisivat HTTPS-yhteyden mudstamisen vastauksen sisältävän POST-kmennn lähettämiseksi selaimesta svellukselle. VETUMA-palvelu tarkistaa, että näin n, ja js ei le niin se hylkää kutsun. Vaihdettujen viestien eheys ja lähettäjän tunnistaminen taataan käyttämällä viestien turvatarkisteita (Message Authenticatin Cde, MAC). Svellus vi halutessaan antaa VETUMA-kutsulle tapahtumatunnuksen, jnka VETUMApalvelu palauttaa vastatessaan kyseiseen kutsuun. Tapahtumatunnus n tarkitettu helpttamaan tietyn tapahtuman kutsu- ja vastausviestien yhdistämistä tisiinsa. Asiintisvellus vi lähettää kutsun VETUMA-palvelulle käyttäjän selaimen kautta esimerkiksi palauttamalla selaimelle HTML-sivun jssa n: HTML-lmake jssa n VETUMA-kutsuparametrit esitäytettyinä, käyttäjälle näkymättöminä piilkenttinä.... <frm name= VETUMA methd= POST actin=https://tunnistus.sumi.fi/lgin/app > <input type= hidden name= RCVID value= Ankkalinna_S1 > <input type= hidden name= APPID value= Prtaali > <input type= hidden name= TIMESTMP value= >... </frm>... Autmaattisesti suritettava skripti jka lähettää lmakkeen VETUMA-palvelulle, esimerkiksi: var frm = dcument.vetuma; frm.submit(); 2.2 Parametrikäytännöt Käsikäyttöinen submit-timint lmakkeessa VETUMA-palveluun siirtymiseksi, mikäli skriptien surittaminen n estetty selaimessa, esimerkiksi <INPUT type="submit" value="siirry VETUMA-palveluun tunnistautumaan"> Kullakin VETUMA-rajapinnan kutsu- ja vastaustyypillä n ma jukknsa nimettyjä parametreja. Tietyn parametrin nimeä käytetään kutsuissa ja vastauksissa kyseisen parametrin sisältävän lmakkeen kentän nimenä. Osa parametreista n yleisiä parametreja jtka esiintyvät useissa kutsu- ja/tai vastaustyypeissä. Osa parametreista taas n kutsu- tai vastaustyyppikhtaisia. 4 (49)

5 Parametrien nimet ja merkitykset kutsuissa ja vastauksissa n kuvattu tässä dkumentissa. VETUMA-rajapintaparametrien arvissa ist ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi, paitsi MAC-parametrissa jssa heksadesimaalinumert A..F vidaan esittää jk isilla tai pienillä kirjaimilla. Parametreja sisältävien kenttien nimet lmakkeessa tulee antaa isilla kirjaimilla. VETUMA-rajapinnan kutsu- ja vastausviestien määrittelyissä n niissä esiintyvillä parametreilla määrätty järjestys. Järjestys tulee ttaa humin kutsu- ja vastausviestien turvatarkisteiden mudstamisessa: tietyssä kutsussa mukanalevien parametrien arvt n sisällytettävä ikeassa järjestyksessä siihen merkkijnn jsta turvatarkisteena käytettävä tiiviste lasketaan. Oikean järjestyksen muistamisen helpttamiseksi n VETUMArajapintamäärittelyssä annettu kullekin parametrille järjestysnumer siten, että kussakin kutsuja vastaustyypissä parametrit esiintyvät numeridensa mukaan nusevassa järjestyksessä. Lunnllisestikaan samaa parametria ei saa laittaa useampaan kertaan samaan kutsuun. Osa VETUMA-rajapintakutsujen parametreista n pakllisia ja sa valinnaisia. Pakllinen kutsuparametri n kutsun rakentamisen kannalta parametri jka n ltava mukana kutsussa. Valinnainen parametri n parametri jnka svellus vi jättää pis kutsusta. Tämä n humiitava myös turvatarkisteen mudstamisessa. VETUMA-rajapinnassa käytetään ISO merkistöä. Svelluksen kannalta tämä tarkittaa muun muassa sitä, että VETUMA-kutsujen parametrien arvissa saa esiintyä vain ISO merkistön merkkejä. 2.3 Kutsu- ja vastaustyypit VETUMA-palvelu kstuu kahdesta palvelutyypistä: Tunnistus-, hyväksymis- ja allekirjitustiminnt. Maksatukseen liittyvät timinnt. VETUMA-palvelun tarjamista timinnista jkaisella n ma kutsu- ja vastaustyyppinsä. Kutsutyypillä tarkitetaan sellaisen kutsun määrittelyä jlla pyydetään VETUMApalvelua surittamaan tietty timint. Vastaustyypillä tarkitetaan sellaisen vastauksen määrittelyä jnka VETUMA-palvelu palauttaa suritettuaan tietyn timinnn. Tässä dkumentissa n kuvattu eri timintja vastaavat kutsu- ja vastaustyypit: minkä timinnn kutsu aiheuttaa, mitä parametreja timinnn kutsussa n ja mikä n niiden merkitys, sekä mitä parametreja timinnn vastauksessa n ja mikä n niiden merkitys VETUMA-rajapinnan kutsujen ja vastausten parametrit n kuvattu tässä dkumentissa seuraavasti: Ne parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla (samalla nimellä ja merkityksellä) kaikissa kutsutyypeissä n kuvattu tämän luvun kappaleessa VETUMA-kutsujen yleiset parametrit. Ne parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa vastaustyypeissä n kuvattu tämän luvun kappaleessa VETUMA-vastausten yleiset parametrit. Timintkhtaiset parametrit n kuvattu timintkhtaisten kutsu- ja ja vastaustyyppien määrittelyissä. 5 (49)

6 2.4 Turvatarkisteen mudstaminen Viestin turvatarkiste (MAC) mudstetaan laskemalla kutsun parametrien arvista ja jaetun salaisuuden arvsta tiiviste. Laskentaan käytetään kyseisen jaetun salaisuuden yhteydessä käytettäväksi knfiguritua tiivistealgritmia. VETUMA:ssa tällä hetkellä tuettuja tiivistealgrimeja vat SHA-256, SHA-1 ja MD5. SHA- 256-algritmin käyttöä susitellaan, kska se n niistä turvallisin. MD5-algritmi n vähiten turvallinen, ja sitä tulee käyttää vain js asiakkaan svellukset eivät jstain syystä pysty käyttämään muita edellämainittuja algritmeja. Jaetun salaisuuden arv mudstetaan sitä lutaessa seuraavalla tavalla: Ohjelmistphjaisella, kryptgrafisesti turvallisella satunnaislukugeneraattrilla sekä symmetrisen avaimen luntifunktilla ludaan salainen avain jnka pituus n 256 bittiä. Salaisuuden arvssa kyseinen avain esitetään heksadesimaalimudssa, jllin sen pituus n 64 merkkiä. Jaetun salaisuuden arvn käsittelyn helpttamiseksi sen alkuun laitetaan vielä kyseisen salaisuuden tunnus, ertettuna avaimesta tavuviivalla. Tunnus esiintyy kutsuissa ja vastauksissa RCVID-nimisen parametrin arvna. Jaetun salaisuuden rakenne n esitetty allalevassa kuvassa. RCVID (5-15 merkkiä) - AVAIN (64 merkkiä) Jaettu salaisuus (70-80 merkkiä) Kuva 1: Jaetun salaisuuden rakenne VETUMA-palvelua kutsuvan asiintisvelluksen tulee laskea kutsuviestin tiiviste kutsun parametrien arvista ja jaetun salaisuuden arvsta mudstetusta merkkijnsta. Mikäli tietty parametri n mukana kutsussa, sen n ltava mukana myös MAClaskennassa (lunnllisestikin lukuun ttamatta itse MAC-parametria jka n laskennan tuls). Mikäli jku parametri n annettu mutta sillä n tyhjä arv, n sen siis kuitenkin ltava mukana tiivisteen laskennassa. Parametrien tulee esiintyä tässä merkkijnssa siinä järjestyksessä jka n rajapintamäärittelyssä määrätty kyseiselle kutsulle. Jaetun salaisuuden arvn tulee lla merkkijnn viimeisenä kenttänä. Kentät yhdistetään peräkkäin käyttäen &-merkkiä ertinmerkkinä kenttien välillä, ja &- merkin tulee myös lla merkkijnn viimeisenä merkkinä. Esimerkki MAC-laskentaa varten mudstetusta merkkijnsta: Ankkalinna_S1&Prtaali& & &Ankkalinna_S1-2843AB9FD601235CA09B...4FB352C6& VETUMA-palvelu laskee vastausviestin tiivisteen samalla tavalla. 2.5 Paluu VETUMA-palvelusta svellukseen Kun VETUMA-palvelu käsittelee svellukselta saamaansa kutsua, niin kutsussa pyydetyn timinnn suritus vi nnistua tai timint vi jäädä eri syistä surittamatta. VETUMApalvelu palauttaa vastauksen siihen kutsussa ilmitettuun sitteeseen jka vastaa kutsun käsittelyn jälkeistä tilannetta: Timinnn suritus nnistui. Käyttäjä perui timinnn. 6 (49)

7 Timinnn surittaminen epännistui jstain syystä. Tämän lisäksi VETUMA-palvelu palauttaa aina vastauksessa paluustatusparametrin jlla kerrtaan nnistuik surittaminen vai jäikö timint surittamatta. 2.6 VETUMA-kutsujen yleiset parametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne VETUMA-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa kutsutyypeissä: Nr Nimi Merkitys 1 RCVID Kutsun sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 2 APPID VETUMA-palvelua kutsuvan asintisvelluksen tunnus 3 TIMESTMP Kutsun aikaleima 4 SO Oletusmenetelmä 1) 5 SOLIST Käyttäjälle tarjttavat menetelmät 1) 6 TYPE Käytettävän VETUMA-palvelun tyypin tunnus 7 AU Kutsussa pyydettävän timinnn kdi. 9 LG Käyttöliittymäkieli 10 RETURL Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL Virhepaluusite svellukseen 13 AP Kutsun palvelemisessa käytettävän knfiguraatin tunnus 15 MAC Kutsun turvatarkiste (MAC) 20 APPNAME Kutsuvan svelluksen nimi käyttöliittymää varten 34 TRID Tapahtumatunnus 1) Näiden parametrien käytössä n timintkhtaisia vivahde-erja. Ne n kuvattu tarkemmin kunkin timintkhtaisten kutsutyypin yhteydessä. Taulukk 1: VETUMA-kutsujen yleiset parametrit Parametri 1: RCVID Merkitys kutsussa: Kutsun turvatarkisteen (MAC) mudstamisessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus. Yhdellä VETUMA-asiakkaalla vi lla useita salaisuuksia, ja kyseisen asiakkaan svellukset vivat VETUMA-palvelun kannalta käyttää niistä mitä tahansa. Salaisuuksien tunnukset vat yksilöllisiä (unique) VETUMA-palvelussa. Useilla asiakkailla ei vi lla yhteistä VETUMA-salaisuutta, jten salaisuuden tunnuksesta saadaan selville myös asiakas. VETUMA-palvelun timittaja (Fujitsu Services OY) määrää salaisuuksien arvt ja tunnukset ja antaa ne asiakkaalle. Tässä yhteydessä svitaan myös, mitä algritmia käytetään salaisuuden yhteydessä. Kukin asiakas vastaa mien salaisuuksiensa säilyttämisestä. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, pituus merkkiä. 7 (49)

8 Esimerkki:...value= VETUM127 > Parametri 2: APPID Merkitys kutsussa: VETUMA-palvelua kutsuvan svelluksen tunnus raprtintia varten. VETUMA-palvelua kutsuva svellus antaa aina kutsun parametrina svellustunnuksen jka talletetaan VETUMA-palvelun raprtintia varten keräämiin tietihin. Kukin asiakas vi valita millä tarkkuustaslla VETUMA-palvelu erittelee asiakkaan svellukset raprtinnissa: tietty svellus, tietty svellusjukk (esimerkiksi tietyn timialan svellukset), tai mikä tahansa tietyn asiakkaan svellus. Asiakas siis antaa tunnukset mille svelluksilleen, ja vastaa niiden keskinäisestä yksilöllisyydestä. Svellustunnuksia ei rekisteröidä VETUMA-palveluun, vaan ne esiintyvät vain käyttöraprteissa. Käyttöraprteissa annettavat tiedt n jateltu asiakas-, timint- ja svellustunnuskhtaisesti. Esitysmut: Merkkijn, pituus merkkiä, sallittuja merkkejä vat numert 0..9, ist ja pienet kirjaimet, tavuviiva ( - ) ja alaviiva ( _ ) Esimerkki:...value= Prtaali > Parametri 3: TIMESTMP Merkitys kutsussa: Kutsun aikaleima karkean tasn valvntaa varten. Aikaleimalla ei le VETUMA-palvelun kannalta virallisen aikaleiman statusta. VETUMA-palvelu kuitenkin hylkää rajapintakutsut jiden aikaleima n (VETUMApalvelun käyttämään kelln verraten): Yli 10 minuuttia vanhempi kuin kutsun vastaanttamishetki. Yli 10 minuuttia tulevaisuudessa kutsun vastaanttamishetkeen nähden. Svellus lu haluamallaan tavalla aikaleiman lähettämäänsä kutsuun siten, että se vastaa kutsun tdellista lähettämisaikaa. Esitysmut: Numeerinen merkkijn, 17 merkkiä. Aikaleimaan sisältyvät vusi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti ja millisekunti. Esitysmut n: YYYYMMDDHHMMSSsss jssa: YYYY = vusiluku MM = kuukausi DD = päivä HH = tunti MM = minuutti SS = sekunti sss = millisekunnit yli tasasekunnin Esimerkki:...value= > Parametri 4: SO Merkitys kutsussa: Kutsussa suritettavaksi pyydetyn timinnn surittamiseen käytettävä letusmenetelmä ja tarvittaessa taustapalvelu. Tätä parametria käytettiin vaiheissa 1.0 ja 1.5 letusmenetelmän määräämiseen. Vaikka letusmenetelmän määräämistä kutsussa ei tuetakaan vaiheessa 2 (vaan menetelmän 8 (49)

9 valinta hjautuu pelkästään SOLIST-parametrin perusteella), n SO-parametri säilytetty yhteenspivuuden vuksi. SO-parametri nkin pakllinen kutsuissa. VETUMA-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Svellus kert kutsun SOLIST-parametrissa (kats SOLIST-parametrin kuvaus alla) mitä menetelmiä VETUMA-palvelu saa tarjta käyttäjälle valittavaksi svelluksen pyytämän timinnn surittamiseksi. SO-parametri li vaiheessa 1 tarkitettu siihen käyttöön, että svellus visi määrätä letusmenetelmän eli hjata käyttäjän suraan tietyn menetelmän käyttöliittymäsivulle. VETUMA-palvelun vaiheessa 2 tällaista timinnallisuutta ei kuitenkaan enää tueta. Yhteenspivuuden vuksi SO-parametri n kuitenkin säilytetty rajapinnassa, ja siinä annetun letusmenetelmän tulee aikaisemman määrittelyn mukaisesti sisältyä SOLIST-parametrissa lueteltuihin menetelmiin. SO-nimistä parametria käytetään myös VETUMA-vastauksissa, kertmaan svellukselle millä menetelmällä timint suritettiin (kats yleiset vastausparametrit). Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, 0..2 merkkiä (menetelmäkdi) Eri palvelutyyppien menetelmävalikimat kdeineen n kuvattu näiden palvelutyyppien kutsujen määrittelyjen yhteydessä. Parametri 5: SOLIST Merkitys kutsussa: Käyttäjän valittavaksi tarjttavat menetelmät timinnn surittamiseksi. VETUMA-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Yleisenä periaatteena n, että käyttäjä vi valita haluamansa menetelmän. VETUMA-palvelu tarjaa tätä varten timintkhtaisen menetelmän valintasivun niille timinnille jtka vidaan surittaa eri menetelmillä. Asiakas vi asiakasknfiguraatissaan rajittaa menetelmävalikimaa määräämällä mitä VETUMA-palvelun tarjamista timintkhtaisista menetelmistä saa käyttää kyseisen asiakkaan svelluksissa. VETUMA-palvelua kutsuva svellus määrää knfiguraatin sisältyvän menetelmävalikiman puitteissa kutsun SOLIST-parametrissa (kats SOLIST-kutsun määrittely alla) sen menetelmävalikiman jka tarjtaan käyttäjälle kutsussa pyydetyn timinnn surittamiseen. Jissain timintamenetelmissä käytetään taustapalveluita (esimerkiksi verkkmaksupalvelua). Tietyissä tapauksissa (esimerkiksi maksunpalautus) VETUMApalvelua kutsuva svellus määrää myös mitä nimenmaista taustapalvelua tulee käyttää timinnn surittamiseen. Mikäli SOLIST-parametrissa n lueteltu useita menetelmiä, VETUMA-palvelu avaa käyttäjälle timintkhtaisen (esimerkiksi tunnistus) menetelmän valintasivun. Käyttäjä valitsee tällöin ensin menetelmän (esimerkikisi pankkitunnistus), ja tekee sen jälkeen mahdllisen menetelmäkhtaisen valinnan (esimerkiksi verkkmaksupalvelu). Mikäli SOLIST-parametrissa n annettu vain yksi menetelmä, VETUMA-palvelu avaa käyttäjälle vastaavan menetelmäkhtaisen suritus- tai valintasivun. Kska vain yksi menetelmä n sallittu, käyttäjä ei tällöin vi siirtyä menetelmän valintasivulle. 9 (49)

10 SOLIST-parametrissa saa lla lueteltuna vain sellaisia menetelmiä jita vidaan käyttää kutsussa pyydettyyn timintn. SOLIST-parametrissa ei saa lla lueteltuna mitään sellaista menetelmää jka ei sisälly kutsussa viitattuun knfiguraatin. Eräissä tapauksissa (esimerkiksi maksunpalautus) SOLIST-parametrissa määrätään myös mitä menetelmään kuuluvaa taustapalvelua tulee käyttää. Esitysmut: Merkkijn, merkkiä Lista menetelmäkdeja, ertettuina pilkulla tisistaan. Parametri 6: TYPE Merkitys kutsussa: Kutsun palvelemiseen käytettävän VETUMA-palvelutyypin tunnus. VETUMA-palvelu tarjaa jukn timintja, jtka n karkealla taslla ryhmitelty palvelutyyppeihin. VETUMA-palvelun tarjamat palvelutyypit ja niiden timinnt tunnuksineen n määritelty allalevassa taulukssa: Palvelutyypin tunnus LOGIN PAYMENT Timinnn tunnus EXTAUTH CONFIRM SIGNATURE PAY RETURN Timint Tunnistus Hyväksyminen Kiistämätön allekirjitus Maksaminen verkkpalvelulla Maksun palautus Taulukk 2: Palvelutyypit tunnuksineen ja timintineen Esitysmut: Kirjaimista kstuva merkkijn, merkkiä Esimerkki:...value= LOGIN > Parametri 7: AU Merkitys kutsussa: Kutsussa pyydettävän timinnn kdi. VETUMA-palvelun palvelutyypit tunnuksineen sekä niiden tarjamat timinnt kdeineen n määritelty kutsuparametrin TYPE määrittelyn yhteydessä annetussa taulukssa (Taulukk 2). Esitysmut: Kirjaimista kstuva merkkijn, merkkiä Esimerkki:...value= SIGNATURE > Parametri 9: LG Merkitys kutsussa: Käyttöliittymän kieli. Kutsuessaan VETUMA-palvelua svellus määrää, mitä (VETUMA-palvelussa tuettua) kieltä VETUMA-palvelun käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys kskee sekä selainkäyttöliittymää että puhelutunnistuksessa käytettävää äänikäyttöliittymää. 10 (49)

11 VETUMA-palvelun versi 2 tarjaa sumen-, rutsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. VETUMA-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille. Eräissä tapauksissa VETUMA-palvelu ei kuitenkaan vi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen, esimerkiksi: Tiettyjen pankkien verkkpalveluissa kieli määrätään kansalaisen pankin kanssa tekemässä verkkpalveluspimuksessa. Vastaavasti tietyillä mbiilikansalaisvarmenteen sisältävillä SIM-krteilla ei tueta kielivalintaa tai ei tueta kaikkia VETUMA-palvelussa tuettuja kieliä. Esitysmut: Merkkijn, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikdi pienillä kirjaimilla. Siis jk fi, sv tai en Esimerkki:...value= fi > Parametri 10: RETURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen. VETUMA-palvelu hjaa käyttäjän selaimen RETURL-parametrissa annettuun sitteeseen palveltuaan nnistuneesti VETUMA-rajapintakutsun. Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, VETUMA-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. RETURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunnistettu.jsp > Parametri 11: CANURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen. VETUMA-palvelu hjaa käyttäjän selaimen CANURL-parametrissa annettuun sitteeseen js käyttäjä peruu VETUMA-rajapintakutsussa pyydetyn timinnn. Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, VETUMA-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. CANURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunn_peruttu.jsp > Parametri 12: ERRURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen virhetilanteen jälkeen. 11 (49)

12 VETUMA-palvelu hjaa käyttäjän selaimen ERRURL-parametrissa annettuun sitteeseen virhetilanteessa. Virhepaluu suritetaan js: Kutsussa havaitaan virhe (esimerkiksi syntaksivirhe, spimatn parametrin arv, tai knfiguraatin sisältymättömän piirteen käyttö). Pyydetyn timinnn surituksen aikana tapahtuu virhe (esimerkiksi sallittujen tunnistusyritysten raja ylittyy). Pyydetyn timinnn surituksessa käytettävä taustapalvelu hylkää kutsun (esimerkiksi maksupalvelu hylkää maksutapahtuman kska maksajan tileillä ei le riittävästi katetta maksun surittamiseen). Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Js kutsun palveleminen epännistuu ja ERRURL-site puuttuu tai ei ala https:// :lä niin VETUMA-palvelu ei surita lainkaan paluuta. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, VETUMA-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. ERRURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunn_virhe.jsp > Parametri 13: AP Merkitys kutsussa: Kutsun palvelemisessa käytettävän VETUMA-asiakasknfiguraatin tunnus. Asiakasknfiguraatiilla mukautetaan VETUMA-palvelun timimaan tietyn asiakkaan tietyntyyppisiä asiintisvelluksia varten. Tietyllä asiakkaalla vi lla käytössään useita knfiguraatiita. VETUMA-palvelun timittaja (Fujitsu Services OY) määrää knfiguraatiiden tunnukset ja antaa ne asiakkaille. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, pituus merkkiä Esimerkki:...value= Ankkalinna_1 > Parametri 15: MAC Merkitys kutsussa: Kutsun turvatarkiste (MAC) Svelluksen tulee laskea kutsun turvartarkiste tämän luvun kappaleessa Turvatarkisteen mudstaminen kuvatulla tavalla. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn jssa sallitaan heksadesimaalimerkit (numert 0..9 ja kirjaimet A..F). Pituus riippuu algritmista: SHA-256: 64 merkkiä SHA-1: 40 merkkiä MD5: 32 merkkiä 12 (49)

13 Turvatarkisteena käytettävä tiiviste heksadesimaalimudssa, merkkijnna esitettynä. Heksadesimaalimerkeissä A..F vi käyttää jk pieniä tai isja kirjaimia. Esimerkki:...value= 0D D4D5D4704A0AC1C2299AD >...value= 0d d4d5d4704a0ac1c2299ad > Parametri 20: APPNAME Merkitys kutsussa: VETUMA-palvelua kutsuvan svelluksen nimi näytettäväksi VETUMApalvelun käyttöliittymässä. VETUMA-palvelun käyttöliittymä näyttää svelluksen niin halutessa mistä svelluksesta palvelua kutsuttiin. Mikäli svellus ei halua nimeään näytettäväksi VETUMA-palvelun käyttöliittymässä, tulee sen jättää APPNAME-parametri pis kutsusta. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 40 merkkiä Sallitut merkit vat: Numert, kirjaimet, välilyönti, tavuviiva, piste, pilkku, kaksispiste ja pulipiste. Esimerkki:...value= Ankkalinnan päivähitpalvelut > Parametri 34: TRID Merkitys kutsussa: Tapahtumatunnus kutsujen ja vastausten yhdistämiseen. Svellus vi halutessaan antaa VETUMA-kutsulle tapahtumatunnuksen, jnka VETUMA-palvelu palauttaa sellaisenaan vastauksessa kyseiseen kutsuun. Tunnus n tarkitettu helpttamaan tietyn kutsun ja siihen tulevan vastauksen yhdistämistä tisiinsa. TRID-parametri n valinnainen kutsuparametri, jllei sitä anneta kutsussa, ei sitä myöskään palauteta vastauksessa. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 20 merkkiä, sallittuja merkkejä numert ja kirjaimet. 13 (49)

14 2.7 VETUMA-vastausten yleiset parametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne VETUMA-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa vastaustyypeissä: Nr Nimi Merkitys 1 RCVID Vastauksen sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 3 TIMESTMP Vastauksen aikaleima 4 SO Käytetty menetelmä 1) 9 LG Käytetty käyttöliittymäkieli. 10 RETURL Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL Virhepaluusite svellukseen 15 MAC Vastauksen turvatarkiste (MAC) 29 STATUS Tiet timinnn surittamisesta tai surittamatta jättämisestä. 34 TRID Tapahtumatunnus. 1) Parametrin SO tulkinnissa n timintkhtaisia vivahde-erja. SO-parametri timintkhtaisine tulkintineen n kuvattu tarkemmin kunkin timintkhtaisten vastaustyypin yhteydessä. Taulukk 3: VETUMA-vastausten yleiset parametrit Parametri 1: RCVID Merkitys vastauksessa: Vastauksen turvatarkisteen (MAC) laskennassa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus. VETUMA-palvelu käyttää vastauksessa samaa jaettua salaisuutta jta asiintisvellus käytti VETUMA-palvelukutsussa. Parametri 3: TIMESTMP Merkitys vastauksessa: Vastauksen aikaleima. VETUMA-palvelu mudstaa vastauksen lähettämisajankhdan kertvan aikaleiman jnka se palauttaa vastauksessa. Samin kuin kutsuissa, tällä aikaleimalla ei le virallisen aikaleiman statusta. Aikaleiman esitysmut n kuvattu TIMESTMP-kutsuparametrin yhteydessä. Parametri 4: SO Merkitys vastauksessa: Se timinnn surittamismenetelmä, jlla käyttäjä suritti timinnn. Jissain tapauksissa myös taustapalvelu jlla timint suritettiin. Esitysmut: Merkkijn, pituus 1..2 merkkiä (menetelmäkdi ja tarkenne) Eri palvelutyyppien menetelmävalikimat kdeineen n kuvattu näiden palvelutyyppien kutsujen määrittelyjen yhteydessä. Parametri 9: LG Merkitys vastauksessa: Käytetty käyttöliittymäkieli. VETUMA-palvelu palauttaa sen kielen kielikdin jta svelluksen määräämänä käytettiin VETUMA-käyttöliittymässä. 14 (49)

15 Parametri 10: RETURL Merkitys vastauksessa: Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen. VETUMApalvelu palauttaa vastauksen RETURL-parametrissa kutsussa saamansa RETURL-parametrin arvn. Parametri 11: CANURL Merkitys vastauksessa: Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen. VETUMA-palvelu palauttaa vastauksen CANURL-parametrissa kutsussa saamansa CANURLparametrin arvn.. Parametri 12: ERRURL Merkitys vastauksessa: Virhepaluusite svellukseen. VETUMA-palvelu palauttaa vastauksen ERRURL-parametrissa kutsussa saamansa ERRURL-parametrin arvn. Parametri 15: MAC Merkitys vastauksessa: Vastauksen turvatarkiste (MAC). VETUMA-palvelu mudstaa vastauksen turvatarkisteen tämän luvun kappaleessa Turvatarkisteen mudstaminen kuvatulla tavalla. Parametri 29: STATUS Merkitys vastauksessa: Tiet kutsun surittamisesta tai surittamatta jättämisestä. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 50 merkkiä. STATUS-parametrin arv kert miten kutsun käsittely nnistui. Sillä vi lla arvt: SUCCESSFUL = kutsun palveleminen nnistui CANCELLED = käyttäjä keskeytti tai perui kutsussa pyydetyn timinnn surittamisen. REJECTED = Kutsun palveleminen epännistui, kska se käyttäjän valitsema vurvaikutteinen taustapalvelu jhn VETUMA-palvelu hjasi käyttäjän timinta surittamaan hylkäsi timinnn surittaminen. ERROR = kutsu li virheellinen FAILURE = kutsun palveleminen epännistui jstain muusta syystä kuin siitä, että taustapalvelu hylkäsi surittamisen. Parametri 34: TRID Merkitys vastauksessa: Svelluksen kutsussa antama tapahtumatunnus. Ellei tapahtumatunnusta annettu kutsussa, ei sitä myöskään palauteta vastauksessa. 3. TUNNISTUS, HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITUS (LOGIN-PALVELUTYYPPI) VETUMA-palvelun palvelutyyppi LOGIN tarjaa asiintisvelluksille seuraavat timinnt: käyttäjän tunnistaminen, käyttäjän surittama hyväksyminen ja käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus. Nämä timinnt n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tässä luvussa kuvataan näiden timintjen kutsut ja vastaukset parametreineen. 15 (49)

16 3.1 Menetelmät VETUMA-palvelu tarjaa jukn vaihtehtisia menetelmiä LOGIN-palvelutyypin timintjen surittamiseksi. Nämä menetelmät n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Menetelmien tunnukset sekä kunkin menetelmän yhteydessä käytettävä menetelmäkhtainen käyttäjän tunnisteen tiettyyppi n esitetty allalevassa taulukssa. Kaikissa menetelmissä svellus vi kuitenkin halutessaan saada tunnistusvastauksessa käyttäjän tunnisteena myös HETU:n. Menetelmä Sirukrttiphjainen kansalaisvarmennetunnistus (HST-tunnistus) SIM-krttiphjainen mbiilikansalaisvarmennetunnistus Selainphjainen salasanatunnistus Kdi Käytettävissä timinnissa: Tunn. Hyv. Allekirj. 2 x x x SATU 1 x x x SATU Käyttäjän henkilöllisyyden sittamisessa käytettävä tiettyyppi 3 x x Käyttäjätunnus Puhelutunnistus 0 x x Puhelinnumer Tupas-tunnistus 6 x x HETU Taulukk 4: LOGIN-palvelutyypissä tuetut menetelmät Tupas-menetelmää käytettäessä palautetaan vastauksissa menetelmäkdin 6 lisäksi sen pankin tai pankkiryhmän numer jnka verkkpalvelua käyttäen käyttäjä suritti timinnn. VETUMA-palvelun käyttämät pankkien numert Tupas-menetelmän yhteydessä n kerrttu allalevassa taulukssa: Pankin numer Pankki tai pankkiryhmä 2 Nrdea 3 Tapila 4 Säästöpankkiryhmä 5 OP-ryhmä 6 Ålandsbanken 7 Handelsbanken 8 Samp Taulukk 5: Pankkien ja pankkiryhmien Tupas-numert VETUMA-rajapinnassa Esimerkkejä valitun menetelmän palauttamisesta vastauksessa:...value= 2 > (Timint suritettiin kansalaisvarmenteen sisältävällä sirukrtilla)...value= 1 > (Timint suritettiin matkapuhelimella, kansalaisvarmenteen sisältävällä SIM-krtilla) 16 (49)

17 ...value= 64 > (Timint suritettiin Tupas-menetelmällä käyttäen Säästöpankkiryhmän verkkpalvelua) 3.2 LOGIN-palvelutyypin yleiset kutsu- ja vastausparametrit Kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen kutsuissa käytetään VETUMA-rajapintakutsuille yhteisiä parametreja, jtka n kuvattu kappaleessa VETUMA-kutsujen yleiset parametrit. Vastaavasti kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen vastauksissa käytetään VETUMArajapintavastauksille yhteisiä parametreja, jtka n kuvattu kappaleessa VETUMA-vastausten yleiset parametrit. Edellä mainittujen parametrien lisäksi n jukk parametreja jtka esiintyvät kaikissa LOGINpalvelutyypin timintjen kutsuissa, ja jukk parametreja jtka esiintyvät kaikissa LOGINpalvelutyypin timintjen vastauksissa. Ne parametrit n kuvattu tässä kappaleessa Yleiset LOGIN-palvelutyypin kutsuparametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne parametrit jtka esiintyvät kaikille rajapintakutsuille yhteisten parametrien lisäksi kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen kutsuissa: Nr Nimi Merkitys 19 EXTRADATA VTJ-kyselypyyntö Taulukk 6: LOGIN-palvelutyypin kutsujen yleiset parametrit Parametri19: EXTRADATA Merkitys kutsussa: VTJ-kyselypyyntö. EXTRADATA-parametrin arvlla VTJ1 vidaan pyytää HETUn nutamista VTJ:stä js käyttäjä surittaa timinnn kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä jsta saadaan käyttäjän tunnisteeksi SATU. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen tai hyväksymisen pankkitunnistuksella, saa VETUMA-palvelu pankilta tunnistetun käyttäjän HETU:n ja palauttaa sen aina vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATA-parametrin arvsta. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen tai hyväksymisen käyttäjätunnussalasanatunnistuksella, saa VETUMA-palvelu käyttäjätietkannastaan tunnistetun käyttäjän HETU:n ja palauttaa sen aina vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATA-parametrin arvsta. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen, hyväksymisen tai allekirjituksen kansalaisvarmenteella, saa VETUMA-palvelu tietnsa käyttäjän SATU:n. Vidakseen palauttaa käyttäjän HETU:n n VETUMA-palvelun kysyttävä VTJ:stä SATU:a vastaava HETU. Asiintisvellus vi kutsussa määrätä, että HETU-kysely tehdään käyttäjän valittua menetelmäksi HST-krtin antamalla kutsun EXTRADATAparametrissa arvn VTJ1. Js käyttäjä valitsee menetelmäksi kansalaisvarmenteen, mutta EXTRADATAparametrin arvlla ei le pyydetty HETU:n nutamista VTJ:stä, palauttaa VETUMApalvelu EXTRADATA-parametrissa tyhjän HETU:n arvn. Parametri EXTRADATA vidaan jättää pis tunnistuskutsusta, jllin se ei myöskään saa lla mukana MAC-laskennassa. 17 (49)

18 Tunnistuskutsuissa EXTRADATA-parametrin arvlla VTJTT=<tutetunnus> vidaan pyytää VTJ-kyselytutteessa <tutetunnus> määriteltyjen tietjen nutamista VTJ:stä käyttäjän tunnistamisen jälkeen. Js EXTRADATA-parametrin arvna n VTJTT=<tutetunnus>, saa SOLISTparametrissa määrätä tarjttavaksi vain Tupas-tunnistuksen, HST-krttitunnistuksen, ja/tai mbiilikansalaisvarmennetunnistuksen. Muutin kutsu tulkitaan virheelliseksi. Tutetunnuksella VTJ-VETUMA-Perus pyydetään kaikille VETUMA-asiakkaille tarjlla leva vakikyselytute jssa n seuraavat tiedt: henkilötunnus, nimitiedt, ktikunta, sitetiedt, äidinkieli, kulinaika sekä tiet siitä, nk käyttäjä Sumen kansalainen. Kyselyllä VTJstä saadut tiedt palautetaan valinnaisessa VTJDATA-parametrissa. Käyttäjän tunnistauduttua pankkitunnistuksella palauttaa VETUMA-palvelu käyttäjän HETU:n vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATAparametrin arvsta. Käyttäjän tunnistauduttua kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä palauttaa VETUMA-palvelu käyttäjän HETU:n vastauksen EXTRADATAparametrissa mikäli kutsussa llut EXTRADATA-parametrin arv li VTJ1 tai VTJTT=<tutetunnus>. Esitysmut: Merkkijn, enintään 50 merkkiä. Esimerkki:...value= VTJ1 > (HETUn haku SATUlla)...value= VTJTT=T1 > (VTJ-tutteessa T1 määrättyjen tietjen haku) Yleiset LOGIN-palvelutyypin vastausparametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne parametrit jtka esiintyvät kaikille rajapintavastauksille yhteisten parametrien lisäksi kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen vastauksissa. Nr Nimi Merkitys 8 USERID Timinnn surittaneen käyttäjän henkilöllisyys 18 SUBJECTDATA Käyttäjän nimitiedt 19 EXTRADATA Käyttäjän HETU 1) 35 VTJDATA Käyttäjän perustiedt VTJstä 1) Paitsi js valittu menetelmä li HST-krtti tai mbiilivarmenne, eikä HETU:n kyselyä VTJ:stä llut pyydetty kutsussa. Taulukk 7: VETUMA-vastausten yleiset parametrit Parametri 8: USERID Merkitys vastauksessa: Timinnn surittaneen käyttäjän henkilöllisyys. VETUMA-palvelun tarjamat LOGIN-palvelutyypin timintjen suritusmenetelmät käyttävät erilaisia tiettyyppejä tunnistettujen käyttäjien henkilöllisyyden sittamiseen. Tunnistusmenetelmien käyttämät henkilöllisyyden sittamien tiettyypit n esitetty tämän luvun Menetelmät-kappaleessa. Esitysmut: Merkkijn, pituus merkkiä. Tiettyypin syntaksin mukainen henkilöllisyystiet. 18 (49)

19 Palautettaessa puhelinnumera puhelutunnistuksessa se palautetaan kansainvälisessä mudssa +<maatunnus><suuntanumer><liittymän numer> ilman välilyöntejä, esimerkiksi Esimerkki:...value= N > (Tupas-tunnistuksen palauttama HETU) Parametri 18: SUBJECTDATA Merkitys vastauksessa: Käyttäjän nimitiedt mikäli ne vat tapahtuman surituksen yhteydessä saatavilla. VETUMA-palvelu palauttaa palvellun kutsun surittamisessa käytetyn menetelmän antamat käyttäjän etu- ja sukunimen. Menetelmätyyppien antamien nimitietjen lähteet n kerrttu allalevassa taulukssa. Menetelmätyyppi Kansalaisvarmenteeseen perustuvat menetelmät VETUMA-palvelun käyttäjätietkantaan perustuvat menetelmät Pankkien verkkpalveluihin perustuvat menetelmät Nimitietjen lähde Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedt. VETUMA-palvelun käyttäjätietkantaan tunnistetusta käyttäjästä tallennetut nimitiedt. Pankin asiakastietkannassa leva asiakkaan nimi. Taulukk 8: Nimitietjen lähde eri menetelmätyypeissä Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 100 merkkiä. Mut: ETUNIMI=<etunimet>, SUKUNIMI=<sukunimi>, jssa Esimerkkejä: <etunimet> n käytetyn menetelmän antamat etunimet <sukunimi> n käytetyn menetelmän antama sukunimi....value= ETUNIMI=Armas Oskari, SUKUNIMI=Aallntie >...value= ETUNIMI=Maija, SUKUNIMI=Sinisal-Kskinen >...value= ETUNIMI=, SUKUNIMI= > (Tyhjät nimitiedt mikäli niitä ei jstain syystä le tapahtuman surituksen yhteydessä saatavilla). Parametri 19: EXTRADATA Merkitys vastauksessa: Tunnistetun käyttäjän henkilötunnus (HETU), kuitenkin: Tyhjä mikäli valittu menetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen ja VTJ-kyselyä ei pyydetty kutsussa. VTJ:n palauttama virhekdi mikäli valittu menetelmä perustui kanasalaisvarmenteeseen, VTJ-kyselyä pyydettiin kutsussa, mutta kysely epännistui. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 100 merkkiä. Mut n HETU=<henkilötunnus>, jssa <henkilötunnus> n tunnistetun käyttäjän henkilötunnus HETU:n esitysmut n HETU-syntaksin mukainen 19 (49)

20 Esimerkki:...value= HETU= N >...value= HETU= > (Tyhjä HETU kun käyttäjän valitsema tunnistautumismenetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen eikä VTJ1- kyselyä llut pyydetty tunnistuskutsussa) Parametri 35: VTJDATA Merkitys vastauksessa: Kutsussa annetun VTJ-kyselytutteen mukaiset käyttäjän perustiedt VTJstä. Kuitenkin: Parametria ei palauteta vastauksessa mikäli kutsussa ei ltu pyydetty VTJTT=<tutetunnus> -kyselyä. Mikäli VTJTT=<tutetunnus> -kyselyä pyydettiin kutsussa, mutta kysely epännistui, ei VTJDATA-parametria palauteta, vaan haun palauttama virhekdi ja virheteksti palautetaan SATU/HETU-kyselyn tavin EXTRADATA-paluuparametrissa. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 3000 merkkiä. Esitysmut n sama XML-mut kuin kuin VTJ SS-kyselyiden vastauksissa. XMLdata n kuitenkin VETUMAn paluusanmassa URL encdattuna. Tietyn tietluvan sisältämien VTJ-kyselytutteiden vastaustiedt määritellään tietluvan yhteydessä, ja kunkin tutteen vastauksen tarkka esitysmut kuvataan XML Schema-määrittelynä. VRK n myös julkaissut XML Scheman jssa määritellään vastausten XML-schemissa esiintyvät VTJ-tietjen tiettyypit. Esimerkki VTJDATA-parametrin arvsta löytyy dkumentista: VETUMA Sanmaesimerkit. 3.3 Käyttäjän tunnistus Käyttäjän tunnistus tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää VETUMA-palvelua tunnistamaan svellusistunnn käyttäjän. Tunnistaminen n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tämän dkumentin tässä kappaleessa kuvataan tunnistuskutsu ja -vastaus parametreineen. 20 (49)

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu versi 3.4.2 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet... 3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.0 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.5 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.5 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versi: 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Versi: 3.4 14.1.2015 Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Käyttäjän tunnistaminen

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Julkisen hallinnon yhteiset palvelut Verkkotunnistautuminen ja -maksaminen VETUMA Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Lähde:Fujitsu Services Tunnistautuminen on nyt sangen kirjavaa Verkkomaksaminen

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 VETUMA Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 VETUMA-palvelu...3 1.2 VETUMA-ympäristö...4 1.3 Loppukäyttäjän ympäristö...4

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 19.6.2007 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

VETUMA SANOMAESIMERKIT

VETUMA SANOMAESIMERKIT Sivu 1 Versio: 3.5, 4.11.2015 VETUMA SANOMAESIMERKIT 1 (17) Sivu 2 Versio: 3.5, 4.11.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Parametrit... 3 1.1.1 Tunnistaminen... 3 1.1.2 Maksaminen... 3 1.2 Tiivistefunktioiden

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle 1 KiraNet-jalstustietjärjestelmän asetukset ja käyttöhjeet SPK:lle Selaimen asetusten muuttaminen rtukhtaiseksi Sumen Kennelliitn Kiranet-jalstustietjärjestelmään pääsee SKL:n internet sitteesta www.kennelliitt.fi/fi/

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.3.2016 Versi 7.1.348 Versi 7.1.348 (versin 7.1.339 jälkeen) Timenpiteiden kirjaus: Labratri- ja röntgentutkimuksia kirjattaessa Opus varmistaa nyt, että määräyspäivä ei le

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

VTJ-RAJAPINNAN LIIKETALOUDELLINEN HINNASTO

VTJ-RAJAPINNAN LIIKETALOUDELLINEN HINNASTO VTJ-RAJAPINNAN LIIKETALOUDELLINEN HINNASTO HINNASTO Liite 2 b 2 (11) Väestötietpalvelut 5.9.2017 Sisällysluettel 1... 3 1.1 Hinnastn vimaantul... 3 2 Henkilötietkyselyt... 4 2.1 Henkilötietkyselyiden hintaryhmät...

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2. 9/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 9: Tasristikn sauvaelementti, sa. ES9E Svelletaan tasristikn sauvaelementin teriaa kuvan (a) kahden pisteviman kurmittamaan ristikkn, jnka elementtiverkssa (b) n

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti palvelun. Sonera Yrityssähköposti palvelun. käyttöohje. käyttöohje. Maaliskuu 2013. Sisältö

Sonera Yrityssähköposti palvelun. Sonera Yrityssähköposti palvelun. käyttöohje. käyttöohje. Maaliskuu 2013. Sisältö Snera Yrityssähköpsti palvelun Snera Yrityssähköpsti palvelun käyttöhje käyttöhje Maaliskuu 2013 Maaliskuu 2013 Sisältö 1/6 Snera Yrityssähköpsti Käyttöhje versi 2.0 03/2013 Snera Yrityssähköpsti palvelun

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI JOHTO-hanke 03/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettel Sisällys 1. Yleisiä periaatteita... 2 2. Ohjeet nudatettavaksi 31.7.2015 asti... 4 1. Päättävät piskelijat... 4

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet... 3 2.1 Metadata...

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite One Number -palvelut, WWW-käyttö Pikapas - versi 6.0 Mitä One Number -palvelut vat? One Number -palvelut käsittävät henkilökhtaisen puhelunreitityksen, jnka avulla

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu. VETUMA VErkkoTUnnistus ja MAksaminen julkishallinnon verkkopalveluihin B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.com VETUMAn käyttö tunnistuspalveluna Sähköinen asiointipalvelu Kansalainen?

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy VETUMA esittely VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 Aiheet Miten VETUMA-palvelu syntyi Mitä VETUMA-palvelu tekee VETUMA ja sähköinen asiointi VETUMA-palvelun tekniikoista VETUMA-palvelun asiakkuus Missä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8 1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 TOIMINNOT... 3 1.2 TIEDONSIIRTO... 3 1.3 TALLENNETTAVAT TIETOTYYPIT... 3 1.4 TIETOJEN TALLENNUS... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot