Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1"

Transkriptio

1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettel 1. Jhdant VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet Kutsu- ja vastausviestien välitys Parametrikäytännöt Kutsu- ja vastaustyypit Turvatarkisteen mudstaminen Paluu VETUMA-palvelusta svellukseen VETUMA-kutsujen yleiset parametrit VETUMA-vastausten yleiset parametrit Tunnistus, hyväksyminen ja allekirjitus (LOGIN-palvelutyyppi) Menetelmät LOGIN-palvelutyypin yleiset kutsu- ja vastausparametrit Yleiset LOGIN-palvelutyypin kutsuparametrit Yleiset LOGIN-palvelutyypin vastausparametrit Käyttäjän tunnistus Tunnistuskutsun parametrit Tunnistusvastauksen parametrit Käyttäjän surittama hyväksyminen Hyväksymiskutsun parametrit Hyväksymisvastauksen parametrit Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus Allekirjituskutsun parametrit Allekirjitusvastauksen parametrit Verkkmaksaminen ja maksunpalautus (PAYMENT-palvelutyyppi) Menetelmät Maksatus Maksatuskutsun parametrit Maksatusvastauksen parametrit Maksun palautus Tuki verkkmaksupalveluissa Maksunpalautuskutsun parametrit Maksunpalautusvastauksen parametrit Yleinen pikkeustilanteiden käsittely VETUMA-palvelun havaitsemat pikkeustilanteet Paluu svellukseen pikkeustilanteissa Testiympäristön tuki kutsuvirheiden tutkimiselle Virhetilanteet kutsu- ja vastausviestien välityksessä VETUMA-istunnn vanhentuminen Tistuvat kutsut Liitteet (49)

3 1. JOHDANTO VETUMA-palvelu n kansalaisten verkktunnistus- ja maksamispalvelu jka n tarkitettu julkishallinnn rganisaatiiden asiintisvelluksien käyttöön. Fujitsu Services OY tuttaa palveluntuttajan minaisuudessa VETUMA-palvelun valtin ja kuntien eri rganisaatiiden käyttöön. VETUMA-palvelun svellushjelmille tarjama timinnallisuus n kuvattu erillisessä dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. VETUMA-palvelukknaisuus sisältää svelluksille tarjtun timinnallisuuden lisäksi mm. käyttäjähallintaan, laskutukseen ja raprtintiin liittyviä timintja. Edellä mainitussa timinnallisuuden kuvausdkumentissa n kuitenkin kuvattu ainastaan svelluksille tarjttu timinnallisuus. Svellukset vivat käyttää VETUMA-palvelun niille tarjamaa timinnallisuutta kutsurajapinnan kautta, jka n määritelty tässä dkumentissa. Tämä dkumentti kuvaa VETUMA-palvelun versin 2.1 kutsurajapinnan. Versissa 2.1 n versin 2.0 rajapintaan ja itse palveluun lisätty perustietjen hakeminen VTJstä tunnistuksen yhteydessä ja kasvatettu sirukrtilla allekirjitettavan tekstin maksimipituutta sekä lisätty mahdllisuus sisällyttää rivinvaihtja allekirjitettavaan tekstiin. 2. VETUMA-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET Tässä luvussa kuvataan VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet: kutsu- ja vastausviestien välitys, parametrikäytännöt, turvatarkisteiden laskeminen, sekä kutsujen ja vastausten jakaminen timintjen mukaisiin tyyppeihin. Lisäksi tässä kappaleessa kuvataan ne yhteiset parametrit jtka esiintyvät samalla lailla kaikissa VETUMA-palvelun kutsu- ja vastaustyypeissä. 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys VETUMA-palvelun kutsurajapinta n viestirajapinta missä viestit n tteutettu käyttäen HTTPyhteyskäytännön POST-kmentja. Kun asiintisvellus kutsuu VETUMA-palvelua, se lähettää palvelulle käyttäjän selaimen kautta POST-kmennn jssa VETUMA-kutsun kutsuparametrit n annettu HTML-lmakkeen kenttinä. Kutsuessaan VETUMA-palvelua svellus käytännössä palauttaa käyttäjän selaimeen HTTP-vastauksen jnka avulla VETUMA-kutsun sisältävä POST-kment lähetetään selaimesta VETUMA-palvelulle. Svellus antaa kutsussa ne sitteet, jihin VETUMA-palvelun tulee palauttaa vastaus eri tilanteissa: nnistunut timint, käyttäjän peruma timint, tai virhetilanne. Kun VETUMA-palvelu palauttaa vastauksen sitä kutsuneelle asiintisvellukselle, se lähettää svellukselle jälleen käyttäjän selaimen kautta POST-kmennn jssa VETUMA-vastauksen parametrit n annettu HTML-lmakkeen kenttinä. Viestinvälityksen luttamuksellisuus (viestien sisällön sujaus paljastumista vastaan) perustuu käytettävien yhteyksien sujaukseen SSL/TLS-yhteyskäytännöllä, eli kutsu- ja vastausviestit välitetään HTTPS-yhteyksiä käyttäen. Ennen kuin svellus palauttaa käyttäjän selaimelle sen HTTP-vastauksen jnka avulla VETUMA-kutsu lähetetään selaimesta VETUMA-palvelulle, svelluksen tulee hulehtia siitä, että sen ja käyttäjän selaimen välillä n HTTPS-yhteys. 3 (49)

4 Kutsusite VETUMA-palveluun (jka n annettava VETUMA-kutsun sisältävän lmakkeen actin-elementissä) n https://-alkuinen, eli POST-kment lähetetään selaimesta VETUMA-palvelulle HTTPS-yhteyttä käyttäen. VETUMA-palvelun palauttaessa selaimelle HTTP-vastauksen jnka avulla VETUMAvastaus lähetetään selaimesta svellukselle tämä tapahtuu HTTPS-yhteyttä käyttäen. VETUMA-kutsussa annettujen paluusitteiden n ltava https://-alkuisia, jtta ne aiheuttaisivat HTTPS-yhteyden mudstamisen vastauksen sisältävän POST-kmennn lähettämiseksi selaimesta svellukselle. VETUMA-palvelu tarkistaa, että näin n, ja js ei le niin se hylkää kutsun. Vaihdettujen viestien eheys ja lähettäjän tunnistaminen taataan käyttämällä viestien turvatarkisteita (Message Authenticatin Cde, MAC). Svellus vi halutessaan antaa VETUMA-kutsulle tapahtumatunnuksen, jnka VETUMApalvelu palauttaa vastatessaan kyseiseen kutsuun. Tapahtumatunnus n tarkitettu helpttamaan tietyn tapahtuman kutsu- ja vastausviestien yhdistämistä tisiinsa. Asiintisvellus vi lähettää kutsun VETUMA-palvelulle käyttäjän selaimen kautta esimerkiksi palauttamalla selaimelle HTML-sivun jssa n: HTML-lmake jssa n VETUMA-kutsuparametrit esitäytettyinä, käyttäjälle näkymättöminä piilkenttinä.... <frm name= VETUMA methd= POST actin=https://tunnistus.sumi.fi/lgin/app > <input type= hidden name= RCVID value= Ankkalinna_S1 > <input type= hidden name= APPID value= Prtaali > <input type= hidden name= TIMESTMP value= >... </frm>... Autmaattisesti suritettava skripti jka lähettää lmakkeen VETUMA-palvelulle, esimerkiksi: var frm = dcument.vetuma; frm.submit(); 2.2 Parametrikäytännöt Käsikäyttöinen submit-timint lmakkeessa VETUMA-palveluun siirtymiseksi, mikäli skriptien surittaminen n estetty selaimessa, esimerkiksi <INPUT type="submit" value="siirry VETUMA-palveluun tunnistautumaan"> Kullakin VETUMA-rajapinnan kutsu- ja vastaustyypillä n ma jukknsa nimettyjä parametreja. Tietyn parametrin nimeä käytetään kutsuissa ja vastauksissa kyseisen parametrin sisältävän lmakkeen kentän nimenä. Osa parametreista n yleisiä parametreja jtka esiintyvät useissa kutsu- ja/tai vastaustyypeissä. Osa parametreista taas n kutsu- tai vastaustyyppikhtaisia. 4 (49)

5 Parametrien nimet ja merkitykset kutsuissa ja vastauksissa n kuvattu tässä dkumentissa. VETUMA-rajapintaparametrien arvissa ist ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi, paitsi MAC-parametrissa jssa heksadesimaalinumert A..F vidaan esittää jk isilla tai pienillä kirjaimilla. Parametreja sisältävien kenttien nimet lmakkeessa tulee antaa isilla kirjaimilla. VETUMA-rajapinnan kutsu- ja vastausviestien määrittelyissä n niissä esiintyvillä parametreilla määrätty järjestys. Järjestys tulee ttaa humin kutsu- ja vastausviestien turvatarkisteiden mudstamisessa: tietyssä kutsussa mukanalevien parametrien arvt n sisällytettävä ikeassa järjestyksessä siihen merkkijnn jsta turvatarkisteena käytettävä tiiviste lasketaan. Oikean järjestyksen muistamisen helpttamiseksi n VETUMArajapintamäärittelyssä annettu kullekin parametrille järjestysnumer siten, että kussakin kutsuja vastaustyypissä parametrit esiintyvät numeridensa mukaan nusevassa järjestyksessä. Lunnllisestikaan samaa parametria ei saa laittaa useampaan kertaan samaan kutsuun. Osa VETUMA-rajapintakutsujen parametreista n pakllisia ja sa valinnaisia. Pakllinen kutsuparametri n kutsun rakentamisen kannalta parametri jka n ltava mukana kutsussa. Valinnainen parametri n parametri jnka svellus vi jättää pis kutsusta. Tämä n humiitava myös turvatarkisteen mudstamisessa. VETUMA-rajapinnassa käytetään ISO merkistöä. Svelluksen kannalta tämä tarkittaa muun muassa sitä, että VETUMA-kutsujen parametrien arvissa saa esiintyä vain ISO merkistön merkkejä. 2.3 Kutsu- ja vastaustyypit VETUMA-palvelu kstuu kahdesta palvelutyypistä: Tunnistus-, hyväksymis- ja allekirjitustiminnt. Maksatukseen liittyvät timinnt. VETUMA-palvelun tarjamista timinnista jkaisella n ma kutsu- ja vastaustyyppinsä. Kutsutyypillä tarkitetaan sellaisen kutsun määrittelyä jlla pyydetään VETUMApalvelua surittamaan tietty timint. Vastaustyypillä tarkitetaan sellaisen vastauksen määrittelyä jnka VETUMA-palvelu palauttaa suritettuaan tietyn timinnn. Tässä dkumentissa n kuvattu eri timintja vastaavat kutsu- ja vastaustyypit: minkä timinnn kutsu aiheuttaa, mitä parametreja timinnn kutsussa n ja mikä n niiden merkitys, sekä mitä parametreja timinnn vastauksessa n ja mikä n niiden merkitys VETUMA-rajapinnan kutsujen ja vastausten parametrit n kuvattu tässä dkumentissa seuraavasti: Ne parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla (samalla nimellä ja merkityksellä) kaikissa kutsutyypeissä n kuvattu tämän luvun kappaleessa VETUMA-kutsujen yleiset parametrit. Ne parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa vastaustyypeissä n kuvattu tämän luvun kappaleessa VETUMA-vastausten yleiset parametrit. Timintkhtaiset parametrit n kuvattu timintkhtaisten kutsu- ja ja vastaustyyppien määrittelyissä. 5 (49)

6 2.4 Turvatarkisteen mudstaminen Viestin turvatarkiste (MAC) mudstetaan laskemalla kutsun parametrien arvista ja jaetun salaisuuden arvsta tiiviste. Laskentaan käytetään kyseisen jaetun salaisuuden yhteydessä käytettäväksi knfiguritua tiivistealgritmia. VETUMA:ssa tällä hetkellä tuettuja tiivistealgrimeja vat SHA-256, SHA-1 ja MD5. SHA- 256-algritmin käyttöä susitellaan, kska se n niistä turvallisin. MD5-algritmi n vähiten turvallinen, ja sitä tulee käyttää vain js asiakkaan svellukset eivät jstain syystä pysty käyttämään muita edellämainittuja algritmeja. Jaetun salaisuuden arv mudstetaan sitä lutaessa seuraavalla tavalla: Ohjelmistphjaisella, kryptgrafisesti turvallisella satunnaislukugeneraattrilla sekä symmetrisen avaimen luntifunktilla ludaan salainen avain jnka pituus n 256 bittiä. Salaisuuden arvssa kyseinen avain esitetään heksadesimaalimudssa, jllin sen pituus n 64 merkkiä. Jaetun salaisuuden arvn käsittelyn helpttamiseksi sen alkuun laitetaan vielä kyseisen salaisuuden tunnus, ertettuna avaimesta tavuviivalla. Tunnus esiintyy kutsuissa ja vastauksissa RCVID-nimisen parametrin arvna. Jaetun salaisuuden rakenne n esitetty allalevassa kuvassa. RCVID (5-15 merkkiä) - AVAIN (64 merkkiä) Jaettu salaisuus (70-80 merkkiä) Kuva 1: Jaetun salaisuuden rakenne VETUMA-palvelua kutsuvan asiintisvelluksen tulee laskea kutsuviestin tiiviste kutsun parametrien arvista ja jaetun salaisuuden arvsta mudstetusta merkkijnsta. Mikäli tietty parametri n mukana kutsussa, sen n ltava mukana myös MAClaskennassa (lunnllisestikin lukuun ttamatta itse MAC-parametria jka n laskennan tuls). Mikäli jku parametri n annettu mutta sillä n tyhjä arv, n sen siis kuitenkin ltava mukana tiivisteen laskennassa. Parametrien tulee esiintyä tässä merkkijnssa siinä järjestyksessä jka n rajapintamäärittelyssä määrätty kyseiselle kutsulle. Jaetun salaisuuden arvn tulee lla merkkijnn viimeisenä kenttänä. Kentät yhdistetään peräkkäin käyttäen &-merkkiä ertinmerkkinä kenttien välillä, ja &- merkin tulee myös lla merkkijnn viimeisenä merkkinä. Esimerkki MAC-laskentaa varten mudstetusta merkkijnsta: Ankkalinna_S1&Prtaali& & &Ankkalinna_S1-2843AB9FD601235CA09B...4FB352C6& VETUMA-palvelu laskee vastausviestin tiivisteen samalla tavalla. 2.5 Paluu VETUMA-palvelusta svellukseen Kun VETUMA-palvelu käsittelee svellukselta saamaansa kutsua, niin kutsussa pyydetyn timinnn suritus vi nnistua tai timint vi jäädä eri syistä surittamatta. VETUMApalvelu palauttaa vastauksen siihen kutsussa ilmitettuun sitteeseen jka vastaa kutsun käsittelyn jälkeistä tilannetta: Timinnn suritus nnistui. Käyttäjä perui timinnn. 6 (49)

7 Timinnn surittaminen epännistui jstain syystä. Tämän lisäksi VETUMA-palvelu palauttaa aina vastauksessa paluustatusparametrin jlla kerrtaan nnistuik surittaminen vai jäikö timint surittamatta. 2.6 VETUMA-kutsujen yleiset parametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne VETUMA-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa kutsutyypeissä: Nr Nimi Merkitys 1 RCVID Kutsun sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 2 APPID VETUMA-palvelua kutsuvan asintisvelluksen tunnus 3 TIMESTMP Kutsun aikaleima 4 SO Oletusmenetelmä 1) 5 SOLIST Käyttäjälle tarjttavat menetelmät 1) 6 TYPE Käytettävän VETUMA-palvelun tyypin tunnus 7 AU Kutsussa pyydettävän timinnn kdi. 9 LG Käyttöliittymäkieli 10 RETURL Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL Virhepaluusite svellukseen 13 AP Kutsun palvelemisessa käytettävän knfiguraatin tunnus 15 MAC Kutsun turvatarkiste (MAC) 20 APPNAME Kutsuvan svelluksen nimi käyttöliittymää varten 34 TRID Tapahtumatunnus 1) Näiden parametrien käytössä n timintkhtaisia vivahde-erja. Ne n kuvattu tarkemmin kunkin timintkhtaisten kutsutyypin yhteydessä. Taulukk 1: VETUMA-kutsujen yleiset parametrit Parametri 1: RCVID Merkitys kutsussa: Kutsun turvatarkisteen (MAC) mudstamisessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus. Yhdellä VETUMA-asiakkaalla vi lla useita salaisuuksia, ja kyseisen asiakkaan svellukset vivat VETUMA-palvelun kannalta käyttää niistä mitä tahansa. Salaisuuksien tunnukset vat yksilöllisiä (unique) VETUMA-palvelussa. Useilla asiakkailla ei vi lla yhteistä VETUMA-salaisuutta, jten salaisuuden tunnuksesta saadaan selville myös asiakas. VETUMA-palvelun timittaja (Fujitsu Services OY) määrää salaisuuksien arvt ja tunnukset ja antaa ne asiakkaalle. Tässä yhteydessä svitaan myös, mitä algritmia käytetään salaisuuden yhteydessä. Kukin asiakas vastaa mien salaisuuksiensa säilyttämisestä. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, pituus merkkiä. 7 (49)

8 Esimerkki:...value= VETUM127 > Parametri 2: APPID Merkitys kutsussa: VETUMA-palvelua kutsuvan svelluksen tunnus raprtintia varten. VETUMA-palvelua kutsuva svellus antaa aina kutsun parametrina svellustunnuksen jka talletetaan VETUMA-palvelun raprtintia varten keräämiin tietihin. Kukin asiakas vi valita millä tarkkuustaslla VETUMA-palvelu erittelee asiakkaan svellukset raprtinnissa: tietty svellus, tietty svellusjukk (esimerkiksi tietyn timialan svellukset), tai mikä tahansa tietyn asiakkaan svellus. Asiakas siis antaa tunnukset mille svelluksilleen, ja vastaa niiden keskinäisestä yksilöllisyydestä. Svellustunnuksia ei rekisteröidä VETUMA-palveluun, vaan ne esiintyvät vain käyttöraprteissa. Käyttöraprteissa annettavat tiedt n jateltu asiakas-, timint- ja svellustunnuskhtaisesti. Esitysmut: Merkkijn, pituus merkkiä, sallittuja merkkejä vat numert 0..9, ist ja pienet kirjaimet, tavuviiva ( - ) ja alaviiva ( _ ) Esimerkki:...value= Prtaali > Parametri 3: TIMESTMP Merkitys kutsussa: Kutsun aikaleima karkean tasn valvntaa varten. Aikaleimalla ei le VETUMA-palvelun kannalta virallisen aikaleiman statusta. VETUMA-palvelu kuitenkin hylkää rajapintakutsut jiden aikaleima n (VETUMApalvelun käyttämään kelln verraten): Yli 10 minuuttia vanhempi kuin kutsun vastaanttamishetki. Yli 10 minuuttia tulevaisuudessa kutsun vastaanttamishetkeen nähden. Svellus lu haluamallaan tavalla aikaleiman lähettämäänsä kutsuun siten, että se vastaa kutsun tdellista lähettämisaikaa. Esitysmut: Numeerinen merkkijn, 17 merkkiä. Aikaleimaan sisältyvät vusi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti ja millisekunti. Esitysmut n: YYYYMMDDHHMMSSsss jssa: YYYY = vusiluku MM = kuukausi DD = päivä HH = tunti MM = minuutti SS = sekunti sss = millisekunnit yli tasasekunnin Esimerkki:...value= > Parametri 4: SO Merkitys kutsussa: Kutsussa suritettavaksi pyydetyn timinnn surittamiseen käytettävä letusmenetelmä ja tarvittaessa taustapalvelu. Tätä parametria käytettiin vaiheissa 1.0 ja 1.5 letusmenetelmän määräämiseen. Vaikka letusmenetelmän määräämistä kutsussa ei tuetakaan vaiheessa 2 (vaan menetelmän 8 (49)

9 valinta hjautuu pelkästään SOLIST-parametrin perusteella), n SO-parametri säilytetty yhteenspivuuden vuksi. SO-parametri nkin pakllinen kutsuissa. VETUMA-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Svellus kert kutsun SOLIST-parametrissa (kats SOLIST-parametrin kuvaus alla) mitä menetelmiä VETUMA-palvelu saa tarjta käyttäjälle valittavaksi svelluksen pyytämän timinnn surittamiseksi. SO-parametri li vaiheessa 1 tarkitettu siihen käyttöön, että svellus visi määrätä letusmenetelmän eli hjata käyttäjän suraan tietyn menetelmän käyttöliittymäsivulle. VETUMA-palvelun vaiheessa 2 tällaista timinnallisuutta ei kuitenkaan enää tueta. Yhteenspivuuden vuksi SO-parametri n kuitenkin säilytetty rajapinnassa, ja siinä annetun letusmenetelmän tulee aikaisemman määrittelyn mukaisesti sisältyä SOLIST-parametrissa lueteltuihin menetelmiin. SO-nimistä parametria käytetään myös VETUMA-vastauksissa, kertmaan svellukselle millä menetelmällä timint suritettiin (kats yleiset vastausparametrit). Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, 0..2 merkkiä (menetelmäkdi) Eri palvelutyyppien menetelmävalikimat kdeineen n kuvattu näiden palvelutyyppien kutsujen määrittelyjen yhteydessä. Parametri 5: SOLIST Merkitys kutsussa: Käyttäjän valittavaksi tarjttavat menetelmät timinnn surittamiseksi. VETUMA-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Yleisenä periaatteena n, että käyttäjä vi valita haluamansa menetelmän. VETUMA-palvelu tarjaa tätä varten timintkhtaisen menetelmän valintasivun niille timinnille jtka vidaan surittaa eri menetelmillä. Asiakas vi asiakasknfiguraatissaan rajittaa menetelmävalikimaa määräämällä mitä VETUMA-palvelun tarjamista timintkhtaisista menetelmistä saa käyttää kyseisen asiakkaan svelluksissa. VETUMA-palvelua kutsuva svellus määrää knfiguraatin sisältyvän menetelmävalikiman puitteissa kutsun SOLIST-parametrissa (kats SOLIST-kutsun määrittely alla) sen menetelmävalikiman jka tarjtaan käyttäjälle kutsussa pyydetyn timinnn surittamiseen. Jissain timintamenetelmissä käytetään taustapalveluita (esimerkiksi verkkmaksupalvelua). Tietyissä tapauksissa (esimerkiksi maksunpalautus) VETUMApalvelua kutsuva svellus määrää myös mitä nimenmaista taustapalvelua tulee käyttää timinnn surittamiseen. Mikäli SOLIST-parametrissa n lueteltu useita menetelmiä, VETUMA-palvelu avaa käyttäjälle timintkhtaisen (esimerkiksi tunnistus) menetelmän valintasivun. Käyttäjä valitsee tällöin ensin menetelmän (esimerkikisi pankkitunnistus), ja tekee sen jälkeen mahdllisen menetelmäkhtaisen valinnan (esimerkiksi verkkmaksupalvelu). Mikäli SOLIST-parametrissa n annettu vain yksi menetelmä, VETUMA-palvelu avaa käyttäjälle vastaavan menetelmäkhtaisen suritus- tai valintasivun. Kska vain yksi menetelmä n sallittu, käyttäjä ei tällöin vi siirtyä menetelmän valintasivulle. 9 (49)

10 SOLIST-parametrissa saa lla lueteltuna vain sellaisia menetelmiä jita vidaan käyttää kutsussa pyydettyyn timintn. SOLIST-parametrissa ei saa lla lueteltuna mitään sellaista menetelmää jka ei sisälly kutsussa viitattuun knfiguraatin. Eräissä tapauksissa (esimerkiksi maksunpalautus) SOLIST-parametrissa määrätään myös mitä menetelmään kuuluvaa taustapalvelua tulee käyttää. Esitysmut: Merkkijn, merkkiä Lista menetelmäkdeja, ertettuina pilkulla tisistaan. Parametri 6: TYPE Merkitys kutsussa: Kutsun palvelemiseen käytettävän VETUMA-palvelutyypin tunnus. VETUMA-palvelu tarjaa jukn timintja, jtka n karkealla taslla ryhmitelty palvelutyyppeihin. VETUMA-palvelun tarjamat palvelutyypit ja niiden timinnt tunnuksineen n määritelty allalevassa taulukssa: Palvelutyypin tunnus LOGIN PAYMENT Timinnn tunnus EXTAUTH CONFIRM SIGNATURE PAY RETURN Timint Tunnistus Hyväksyminen Kiistämätön allekirjitus Maksaminen verkkpalvelulla Maksun palautus Taulukk 2: Palvelutyypit tunnuksineen ja timintineen Esitysmut: Kirjaimista kstuva merkkijn, merkkiä Esimerkki:...value= LOGIN > Parametri 7: AU Merkitys kutsussa: Kutsussa pyydettävän timinnn kdi. VETUMA-palvelun palvelutyypit tunnuksineen sekä niiden tarjamat timinnt kdeineen n määritelty kutsuparametrin TYPE määrittelyn yhteydessä annetussa taulukssa (Taulukk 2). Esitysmut: Kirjaimista kstuva merkkijn, merkkiä Esimerkki:...value= SIGNATURE > Parametri 9: LG Merkitys kutsussa: Käyttöliittymän kieli. Kutsuessaan VETUMA-palvelua svellus määrää, mitä (VETUMA-palvelussa tuettua) kieltä VETUMA-palvelun käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys kskee sekä selainkäyttöliittymää että puhelutunnistuksessa käytettävää äänikäyttöliittymää. 10 (49)

11 VETUMA-palvelun versi 2 tarjaa sumen-, rutsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. VETUMA-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille. Eräissä tapauksissa VETUMA-palvelu ei kuitenkaan vi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen, esimerkiksi: Tiettyjen pankkien verkkpalveluissa kieli määrätään kansalaisen pankin kanssa tekemässä verkkpalveluspimuksessa. Vastaavasti tietyillä mbiilikansalaisvarmenteen sisältävillä SIM-krteilla ei tueta kielivalintaa tai ei tueta kaikkia VETUMA-palvelussa tuettuja kieliä. Esitysmut: Merkkijn, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikdi pienillä kirjaimilla. Siis jk fi, sv tai en Esimerkki:...value= fi > Parametri 10: RETURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen. VETUMA-palvelu hjaa käyttäjän selaimen RETURL-parametrissa annettuun sitteeseen palveltuaan nnistuneesti VETUMA-rajapintakutsun. Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, VETUMA-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. RETURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunnistettu.jsp > Parametri 11: CANURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen. VETUMA-palvelu hjaa käyttäjän selaimen CANURL-parametrissa annettuun sitteeseen js käyttäjä peruu VETUMA-rajapintakutsussa pyydetyn timinnn. Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, VETUMA-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. CANURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunn_peruttu.jsp > Parametri 12: ERRURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen virhetilanteen jälkeen. 11 (49)

12 VETUMA-palvelu hjaa käyttäjän selaimen ERRURL-parametrissa annettuun sitteeseen virhetilanteessa. Virhepaluu suritetaan js: Kutsussa havaitaan virhe (esimerkiksi syntaksivirhe, spimatn parametrin arv, tai knfiguraatin sisältymättömän piirteen käyttö). Pyydetyn timinnn surituksen aikana tapahtuu virhe (esimerkiksi sallittujen tunnistusyritysten raja ylittyy). Pyydetyn timinnn surituksessa käytettävä taustapalvelu hylkää kutsun (esimerkiksi maksupalvelu hylkää maksutapahtuman kska maksajan tileillä ei le riittävästi katetta maksun surittamiseen). Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Js kutsun palveleminen epännistuu ja ERRURL-site puuttuu tai ei ala https:// :lä niin VETUMA-palvelu ei surita lainkaan paluuta. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, VETUMA-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. ERRURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunn_virhe.jsp > Parametri 13: AP Merkitys kutsussa: Kutsun palvelemisessa käytettävän VETUMA-asiakasknfiguraatin tunnus. Asiakasknfiguraatiilla mukautetaan VETUMA-palvelun timimaan tietyn asiakkaan tietyntyyppisiä asiintisvelluksia varten. Tietyllä asiakkaalla vi lla käytössään useita knfiguraatiita. VETUMA-palvelun timittaja (Fujitsu Services OY) määrää knfiguraatiiden tunnukset ja antaa ne asiakkaille. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, pituus merkkiä Esimerkki:...value= Ankkalinna_1 > Parametri 15: MAC Merkitys kutsussa: Kutsun turvatarkiste (MAC) Svelluksen tulee laskea kutsun turvartarkiste tämän luvun kappaleessa Turvatarkisteen mudstaminen kuvatulla tavalla. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn jssa sallitaan heksadesimaalimerkit (numert 0..9 ja kirjaimet A..F). Pituus riippuu algritmista: SHA-256: 64 merkkiä SHA-1: 40 merkkiä MD5: 32 merkkiä 12 (49)

13 Turvatarkisteena käytettävä tiiviste heksadesimaalimudssa, merkkijnna esitettynä. Heksadesimaalimerkeissä A..F vi käyttää jk pieniä tai isja kirjaimia. Esimerkki:...value= 0D D4D5D4704A0AC1C2299AD >...value= 0d d4d5d4704a0ac1c2299ad > Parametri 20: APPNAME Merkitys kutsussa: VETUMA-palvelua kutsuvan svelluksen nimi näytettäväksi VETUMApalvelun käyttöliittymässä. VETUMA-palvelun käyttöliittymä näyttää svelluksen niin halutessa mistä svelluksesta palvelua kutsuttiin. Mikäli svellus ei halua nimeään näytettäväksi VETUMA-palvelun käyttöliittymässä, tulee sen jättää APPNAME-parametri pis kutsusta. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 40 merkkiä Sallitut merkit vat: Numert, kirjaimet, välilyönti, tavuviiva, piste, pilkku, kaksispiste ja pulipiste. Esimerkki:...value= Ankkalinnan päivähitpalvelut > Parametri 34: TRID Merkitys kutsussa: Tapahtumatunnus kutsujen ja vastausten yhdistämiseen. Svellus vi halutessaan antaa VETUMA-kutsulle tapahtumatunnuksen, jnka VETUMA-palvelu palauttaa sellaisenaan vastauksessa kyseiseen kutsuun. Tunnus n tarkitettu helpttamaan tietyn kutsun ja siihen tulevan vastauksen yhdistämistä tisiinsa. TRID-parametri n valinnainen kutsuparametri, jllei sitä anneta kutsussa, ei sitä myöskään palauteta vastauksessa. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 20 merkkiä, sallittuja merkkejä numert ja kirjaimet. 13 (49)

14 2.7 VETUMA-vastausten yleiset parametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne VETUMA-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa vastaustyypeissä: Nr Nimi Merkitys 1 RCVID Vastauksen sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 3 TIMESTMP Vastauksen aikaleima 4 SO Käytetty menetelmä 1) 9 LG Käytetty käyttöliittymäkieli. 10 RETURL Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL Virhepaluusite svellukseen 15 MAC Vastauksen turvatarkiste (MAC) 29 STATUS Tiet timinnn surittamisesta tai surittamatta jättämisestä. 34 TRID Tapahtumatunnus. 1) Parametrin SO tulkinnissa n timintkhtaisia vivahde-erja. SO-parametri timintkhtaisine tulkintineen n kuvattu tarkemmin kunkin timintkhtaisten vastaustyypin yhteydessä. Taulukk 3: VETUMA-vastausten yleiset parametrit Parametri 1: RCVID Merkitys vastauksessa: Vastauksen turvatarkisteen (MAC) laskennassa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus. VETUMA-palvelu käyttää vastauksessa samaa jaettua salaisuutta jta asiintisvellus käytti VETUMA-palvelukutsussa. Parametri 3: TIMESTMP Merkitys vastauksessa: Vastauksen aikaleima. VETUMA-palvelu mudstaa vastauksen lähettämisajankhdan kertvan aikaleiman jnka se palauttaa vastauksessa. Samin kuin kutsuissa, tällä aikaleimalla ei le virallisen aikaleiman statusta. Aikaleiman esitysmut n kuvattu TIMESTMP-kutsuparametrin yhteydessä. Parametri 4: SO Merkitys vastauksessa: Se timinnn surittamismenetelmä, jlla käyttäjä suritti timinnn. Jissain tapauksissa myös taustapalvelu jlla timint suritettiin. Esitysmut: Merkkijn, pituus 1..2 merkkiä (menetelmäkdi ja tarkenne) Eri palvelutyyppien menetelmävalikimat kdeineen n kuvattu näiden palvelutyyppien kutsujen määrittelyjen yhteydessä. Parametri 9: LG Merkitys vastauksessa: Käytetty käyttöliittymäkieli. VETUMA-palvelu palauttaa sen kielen kielikdin jta svelluksen määräämänä käytettiin VETUMA-käyttöliittymässä. 14 (49)

15 Parametri 10: RETURL Merkitys vastauksessa: Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen. VETUMApalvelu palauttaa vastauksen RETURL-parametrissa kutsussa saamansa RETURL-parametrin arvn. Parametri 11: CANURL Merkitys vastauksessa: Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen. VETUMA-palvelu palauttaa vastauksen CANURL-parametrissa kutsussa saamansa CANURLparametrin arvn.. Parametri 12: ERRURL Merkitys vastauksessa: Virhepaluusite svellukseen. VETUMA-palvelu palauttaa vastauksen ERRURL-parametrissa kutsussa saamansa ERRURL-parametrin arvn. Parametri 15: MAC Merkitys vastauksessa: Vastauksen turvatarkiste (MAC). VETUMA-palvelu mudstaa vastauksen turvatarkisteen tämän luvun kappaleessa Turvatarkisteen mudstaminen kuvatulla tavalla. Parametri 29: STATUS Merkitys vastauksessa: Tiet kutsun surittamisesta tai surittamatta jättämisestä. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 50 merkkiä. STATUS-parametrin arv kert miten kutsun käsittely nnistui. Sillä vi lla arvt: SUCCESSFUL = kutsun palveleminen nnistui CANCELLED = käyttäjä keskeytti tai perui kutsussa pyydetyn timinnn surittamisen. REJECTED = Kutsun palveleminen epännistui, kska se käyttäjän valitsema vurvaikutteinen taustapalvelu jhn VETUMA-palvelu hjasi käyttäjän timinta surittamaan hylkäsi timinnn surittaminen. ERROR = kutsu li virheellinen FAILURE = kutsun palveleminen epännistui jstain muusta syystä kuin siitä, että taustapalvelu hylkäsi surittamisen. Parametri 34: TRID Merkitys vastauksessa: Svelluksen kutsussa antama tapahtumatunnus. Ellei tapahtumatunnusta annettu kutsussa, ei sitä myöskään palauteta vastauksessa. 3. TUNNISTUS, HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITUS (LOGIN-PALVELUTYYPPI) VETUMA-palvelun palvelutyyppi LOGIN tarjaa asiintisvelluksille seuraavat timinnt: käyttäjän tunnistaminen, käyttäjän surittama hyväksyminen ja käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus. Nämä timinnt n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tässä luvussa kuvataan näiden timintjen kutsut ja vastaukset parametreineen. 15 (49)

16 3.1 Menetelmät VETUMA-palvelu tarjaa jukn vaihtehtisia menetelmiä LOGIN-palvelutyypin timintjen surittamiseksi. Nämä menetelmät n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Menetelmien tunnukset sekä kunkin menetelmän yhteydessä käytettävä menetelmäkhtainen käyttäjän tunnisteen tiettyyppi n esitetty allalevassa taulukssa. Kaikissa menetelmissä svellus vi kuitenkin halutessaan saada tunnistusvastauksessa käyttäjän tunnisteena myös HETU:n. Menetelmä Sirukrttiphjainen kansalaisvarmennetunnistus (HST-tunnistus) SIM-krttiphjainen mbiilikansalaisvarmennetunnistus Selainphjainen salasanatunnistus Kdi Käytettävissä timinnissa: Tunn. Hyv. Allekirj. 2 x x x SATU 1 x x x SATU Käyttäjän henkilöllisyyden sittamisessa käytettävä tiettyyppi 3 x x Käyttäjätunnus Puhelutunnistus 0 x x Puhelinnumer Tupas-tunnistus 6 x x HETU Taulukk 4: LOGIN-palvelutyypissä tuetut menetelmät Tupas-menetelmää käytettäessä palautetaan vastauksissa menetelmäkdin 6 lisäksi sen pankin tai pankkiryhmän numer jnka verkkpalvelua käyttäen käyttäjä suritti timinnn. VETUMA-palvelun käyttämät pankkien numert Tupas-menetelmän yhteydessä n kerrttu allalevassa taulukssa: Pankin numer Pankki tai pankkiryhmä 2 Nrdea 3 Tapila 4 Säästöpankkiryhmä 5 OP-ryhmä 6 Ålandsbanken 7 Handelsbanken 8 Samp Taulukk 5: Pankkien ja pankkiryhmien Tupas-numert VETUMA-rajapinnassa Esimerkkejä valitun menetelmän palauttamisesta vastauksessa:...value= 2 > (Timint suritettiin kansalaisvarmenteen sisältävällä sirukrtilla)...value= 1 > (Timint suritettiin matkapuhelimella, kansalaisvarmenteen sisältävällä SIM-krtilla) 16 (49)

17 ...value= 64 > (Timint suritettiin Tupas-menetelmällä käyttäen Säästöpankkiryhmän verkkpalvelua) 3.2 LOGIN-palvelutyypin yleiset kutsu- ja vastausparametrit Kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen kutsuissa käytetään VETUMA-rajapintakutsuille yhteisiä parametreja, jtka n kuvattu kappaleessa VETUMA-kutsujen yleiset parametrit. Vastaavasti kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen vastauksissa käytetään VETUMArajapintavastauksille yhteisiä parametreja, jtka n kuvattu kappaleessa VETUMA-vastausten yleiset parametrit. Edellä mainittujen parametrien lisäksi n jukk parametreja jtka esiintyvät kaikissa LOGINpalvelutyypin timintjen kutsuissa, ja jukk parametreja jtka esiintyvät kaikissa LOGINpalvelutyypin timintjen vastauksissa. Ne parametrit n kuvattu tässä kappaleessa Yleiset LOGIN-palvelutyypin kutsuparametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne parametrit jtka esiintyvät kaikille rajapintakutsuille yhteisten parametrien lisäksi kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen kutsuissa: Nr Nimi Merkitys 19 EXTRADATA VTJ-kyselypyyntö Taulukk 6: LOGIN-palvelutyypin kutsujen yleiset parametrit Parametri19: EXTRADATA Merkitys kutsussa: VTJ-kyselypyyntö. EXTRADATA-parametrin arvlla VTJ1 vidaan pyytää HETUn nutamista VTJ:stä js käyttäjä surittaa timinnn kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä jsta saadaan käyttäjän tunnisteeksi SATU. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen tai hyväksymisen pankkitunnistuksella, saa VETUMA-palvelu pankilta tunnistetun käyttäjän HETU:n ja palauttaa sen aina vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATA-parametrin arvsta. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen tai hyväksymisen käyttäjätunnussalasanatunnistuksella, saa VETUMA-palvelu käyttäjätietkannastaan tunnistetun käyttäjän HETU:n ja palauttaa sen aina vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATA-parametrin arvsta. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen, hyväksymisen tai allekirjituksen kansalaisvarmenteella, saa VETUMA-palvelu tietnsa käyttäjän SATU:n. Vidakseen palauttaa käyttäjän HETU:n n VETUMA-palvelun kysyttävä VTJ:stä SATU:a vastaava HETU. Asiintisvellus vi kutsussa määrätä, että HETU-kysely tehdään käyttäjän valittua menetelmäksi HST-krtin antamalla kutsun EXTRADATAparametrissa arvn VTJ1. Js käyttäjä valitsee menetelmäksi kansalaisvarmenteen, mutta EXTRADATAparametrin arvlla ei le pyydetty HETU:n nutamista VTJ:stä, palauttaa VETUMApalvelu EXTRADATA-parametrissa tyhjän HETU:n arvn. Parametri EXTRADATA vidaan jättää pis tunnistuskutsusta, jllin se ei myöskään saa lla mukana MAC-laskennassa. 17 (49)

18 Tunnistuskutsuissa EXTRADATA-parametrin arvlla VTJTT=<tutetunnus> vidaan pyytää VTJ-kyselytutteessa <tutetunnus> määriteltyjen tietjen nutamista VTJ:stä käyttäjän tunnistamisen jälkeen. Js EXTRADATA-parametrin arvna n VTJTT=<tutetunnus>, saa SOLISTparametrissa määrätä tarjttavaksi vain Tupas-tunnistuksen, HST-krttitunnistuksen, ja/tai mbiilikansalaisvarmennetunnistuksen. Muutin kutsu tulkitaan virheelliseksi. Tutetunnuksella VTJ-VETUMA-Perus pyydetään kaikille VETUMA-asiakkaille tarjlla leva vakikyselytute jssa n seuraavat tiedt: henkilötunnus, nimitiedt, ktikunta, sitetiedt, äidinkieli, kulinaika sekä tiet siitä, nk käyttäjä Sumen kansalainen. Kyselyllä VTJstä saadut tiedt palautetaan valinnaisessa VTJDATA-parametrissa. Käyttäjän tunnistauduttua pankkitunnistuksella palauttaa VETUMA-palvelu käyttäjän HETU:n vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATAparametrin arvsta. Käyttäjän tunnistauduttua kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä palauttaa VETUMA-palvelu käyttäjän HETU:n vastauksen EXTRADATAparametrissa mikäli kutsussa llut EXTRADATA-parametrin arv li VTJ1 tai VTJTT=<tutetunnus>. Esitysmut: Merkkijn, enintään 50 merkkiä. Esimerkki:...value= VTJ1 > (HETUn haku SATUlla)...value= VTJTT=T1 > (VTJ-tutteessa T1 määrättyjen tietjen haku) Yleiset LOGIN-palvelutyypin vastausparametrit Allalevassa taulukssa n lueteltu ne parametrit jtka esiintyvät kaikille rajapintavastauksille yhteisten parametrien lisäksi kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen vastauksissa. Nr Nimi Merkitys 8 USERID Timinnn surittaneen käyttäjän henkilöllisyys 18 SUBJECTDATA Käyttäjän nimitiedt 19 EXTRADATA Käyttäjän HETU 1) 35 VTJDATA Käyttäjän perustiedt VTJstä 1) Paitsi js valittu menetelmä li HST-krtti tai mbiilivarmenne, eikä HETU:n kyselyä VTJ:stä llut pyydetty kutsussa. Taulukk 7: VETUMA-vastausten yleiset parametrit Parametri 8: USERID Merkitys vastauksessa: Timinnn surittaneen käyttäjän henkilöllisyys. VETUMA-palvelun tarjamat LOGIN-palvelutyypin timintjen suritusmenetelmät käyttävät erilaisia tiettyyppejä tunnistettujen käyttäjien henkilöllisyyden sittamiseen. Tunnistusmenetelmien käyttämät henkilöllisyyden sittamien tiettyypit n esitetty tämän luvun Menetelmät-kappaleessa. Esitysmut: Merkkijn, pituus merkkiä. Tiettyypin syntaksin mukainen henkilöllisyystiet. 18 (49)

19 Palautettaessa puhelinnumera puhelutunnistuksessa se palautetaan kansainvälisessä mudssa +<maatunnus><suuntanumer><liittymän numer> ilman välilyöntejä, esimerkiksi Esimerkki:...value= N > (Tupas-tunnistuksen palauttama HETU) Parametri 18: SUBJECTDATA Merkitys vastauksessa: Käyttäjän nimitiedt mikäli ne vat tapahtuman surituksen yhteydessä saatavilla. VETUMA-palvelu palauttaa palvellun kutsun surittamisessa käytetyn menetelmän antamat käyttäjän etu- ja sukunimen. Menetelmätyyppien antamien nimitietjen lähteet n kerrttu allalevassa taulukssa. Menetelmätyyppi Kansalaisvarmenteeseen perustuvat menetelmät VETUMA-palvelun käyttäjätietkantaan perustuvat menetelmät Pankkien verkkpalveluihin perustuvat menetelmät Nimitietjen lähde Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedt. VETUMA-palvelun käyttäjätietkantaan tunnistetusta käyttäjästä tallennetut nimitiedt. Pankin asiakastietkannassa leva asiakkaan nimi. Taulukk 8: Nimitietjen lähde eri menetelmätyypeissä Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 100 merkkiä. Mut: ETUNIMI=<etunimet>, SUKUNIMI=<sukunimi>, jssa Esimerkkejä: <etunimet> n käytetyn menetelmän antamat etunimet <sukunimi> n käytetyn menetelmän antama sukunimi....value= ETUNIMI=Armas Oskari, SUKUNIMI=Aallntie >...value= ETUNIMI=Maija, SUKUNIMI=Sinisal-Kskinen >...value= ETUNIMI=, SUKUNIMI= > (Tyhjät nimitiedt mikäli niitä ei jstain syystä le tapahtuman surituksen yhteydessä saatavilla). Parametri 19: EXTRADATA Merkitys vastauksessa: Tunnistetun käyttäjän henkilötunnus (HETU), kuitenkin: Tyhjä mikäli valittu menetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen ja VTJ-kyselyä ei pyydetty kutsussa. VTJ:n palauttama virhekdi mikäli valittu menetelmä perustui kanasalaisvarmenteeseen, VTJ-kyselyä pyydettiin kutsussa, mutta kysely epännistui. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 100 merkkiä. Mut n HETU=<henkilötunnus>, jssa <henkilötunnus> n tunnistetun käyttäjän henkilötunnus HETU:n esitysmut n HETU-syntaksin mukainen 19 (49)

20 Esimerkki:...value= HETU= N >...value= HETU= > (Tyhjä HETU kun käyttäjän valitsema tunnistautumismenetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen eikä VTJ1- kyselyä llut pyydetty tunnistuskutsussa) Parametri 35: VTJDATA Merkitys vastauksessa: Kutsussa annetun VTJ-kyselytutteen mukaiset käyttäjän perustiedt VTJstä. Kuitenkin: Parametria ei palauteta vastauksessa mikäli kutsussa ei ltu pyydetty VTJTT=<tutetunnus> -kyselyä. Mikäli VTJTT=<tutetunnus> -kyselyä pyydettiin kutsussa, mutta kysely epännistui, ei VTJDATA-parametria palauteta, vaan haun palauttama virhekdi ja virheteksti palautetaan SATU/HETU-kyselyn tavin EXTRADATA-paluuparametrissa. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 3000 merkkiä. Esitysmut n sama XML-mut kuin kuin VTJ SS-kyselyiden vastauksissa. XMLdata n kuitenkin VETUMAn paluusanmassa URL encdattuna. Tietyn tietluvan sisältämien VTJ-kyselytutteiden vastaustiedt määritellään tietluvan yhteydessä, ja kunkin tutteen vastauksen tarkka esitysmut kuvataan XML Schema-määrittelynä. VRK n myös julkaissut XML Scheman jssa määritellään vastausten XML-schemissa esiintyvät VTJ-tietjen tiettyypit. Esimerkki VTJDATA-parametrin arvsta löytyy dkumentista: VETUMA Sanmaesimerkit. 3.3 Käyttäjän tunnistus Käyttäjän tunnistus tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää VETUMA-palvelua tunnistamaan svellusistunnn käyttäjän. Tunnistaminen n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tämän dkumentin tässä kappaleessa kuvataan tunnistuskutsu ja -vastaus parametreineen. 20 (49)

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.0 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0

Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 Suomen julkishallinnon VETUMA-palvelu Rajapintakuvaus v1.0 VETUMA Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 VETUMA-palvelu...3 1.2 VETUMA-ympäristö...4 1.3 Loppukäyttäjän ympäristö...4

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.3.2016 Versi 7.1.348 Versi 7.1.348 (versin 7.1.339 jälkeen) Timenpiteiden kirjaus: Labratri- ja röntgentutkimuksia kirjattaessa Opus varmistaa nyt, että määräyspäivä ei le

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.6.2016 Versi 7.1.356 Versi 7.1.356 (versin 7.1.348 jälkeen) Hum! Opus Internet ajanvarauksen käyttäjät! Opus Dental 7.1.356 vaatii Opus Online Clientin päivittämisen versin

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

ME-C2400 Vuorovaikutustekniikan studio

ME-C2400 Vuorovaikutustekniikan studio Luent 22.11.2016 ME-C2400 Vurvaikutustekniikan studi Tilastanalyysiä (liittyen tehtävään 2A): Kuinka tarkkaa n viivan piirtäminen? Tapi Takala http://www.cs.hut.fi/~tta/ Input-menetelmän tutkiminen Kuinka

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Harjoitus 5 (viikko 40)

Harjoitus 5 (viikko 40) Mikäli tehtävissä n jtain epäselvää, laita sähköpstia vastuupettajalle (jrma.laurikkala@uta.fi). Muista nudattaa hyvää hjelminti tapaa muun muassa kdia kmmentimalla ja sisentämällä. Kats lisää hjeita luentmateriaalin

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5.2

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.5.2 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.5.2 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet... 3 2.1 Metadata...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus Suomi.fi-tunnistus 15.2.2017 Suomi.fi-tunnistus Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen Vain julkisen sektorin sähköisille asiointipalveluille Kertakirjautuminen asiointipalveluiden välillä Keskitetty sopimus-

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.3.1 Asennus ja asetukset -hje Tikn 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (5) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Keskipakpumpun prsessitekninen mititus, määrittely ja valinta Technlgical design, definitin and selectin

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2

YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 (25) A Paljärven Metsätie 00, 02880 Veikkla 5.7.203 D0000503A.dcx YLEISOVIPUHELIN ACET-ELKESAN 22506.2 203, versi 2.0 E/3.5.203 ELKESAN OY Paljärven Metsätie 00 02880 Veikkla Tel: +358 (0)20 798 060 Faksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot