JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla"

Transkriptio

1 JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Termit ja määritelmät Käyttötapa Käyttäjän tunnistus Käyttäjän suorittama hyväksyminen Sähköinen allekirjoitus Maksatus Maksunpalautus Toimintalogiikka Tekninen toteutus Käyttöönotto Opastavat tiedot Johdanto VETUMA-palvelu on kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu, joka on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden sähköisten asiointipalvelujen toteuttavien palvelusovellusten käyttöön. VETUMA-palvelu tarjoaa asiointipalvelujen käyttöön toiminnallisuuksia käyttäjien tunnistamiseen, toimenpiteen hyväksyttämiseen, sähköiseen allekirjoittamiseen, maksun maksattamiseen käyttäjällä ja maksun palautukseen. VETUMA-palvelua suositellaan käytettäväksi tässä suosituksessa esitellyissä käyttötilanteissa. VETUMA-palvelun käytön keskeisiä hyötyjä ovat: Palvelu voidaan ottaa käyttöön nopeasti, koska sopimusten sisältö (sopimusteksti ja hinnat) on neuvoteltu valmiiksi puitesopimuksiksi palveluntarjoajien (VRK, pankit, teleoperaattorit) kanssa. VETUMA-asiakkaan on kuitenkin itse tehtävä sopimukset palveluntarjoajien kanssa. Palvelun käyttöönotto ei edellytä mittavaa kehitystyötä, koska palvelun tekninen toteutus on valmis ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan. Tämän suosituksen tarkoituksena on kuvata tiiviisti VETUMA-palvelun sovellettavuus, keskeinen toiminnallisuus ja käyttöönotto. Suosituksessa kuvataan VETUMA-palvelun tärkeimmät käyttökohteet ja käyttötavat. Lisäksi esitellään tilanteita, joissa VETUMA-palvelua suositellaan käytettäväksi osana palvelusovelluksen kehittämistä. Suositus kuvaa myös VETUMA-palvelun palvelusovelluksille tarjoaman keskeisen toiminnallisuuden asiakasnäkökulmasta. Täsmällisemmät toiminnalliset ja tekniset kuvaukset löytyvät VETUMAn palvelukuvauksista. VETUMAn asiointipalveluille tarjoama toiminnallisuus on kuvattu dokumentissa "Suomalaisen julkishallinnon 1/9

2 VETUMA-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus". Asiointipalvelut voivat käyttää tätä toiminnallisuutta kutsurajapinnan kautta, joka on kuvattu dokumentissa "Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu, kutsurajapinnan määrittely". Palvelukuvaukset löytyvät Suomi.fi-sivustolta: 2 Soveltamisala Suositus on tarkoitettu hyödynnettäväksi julkishallinnon organisaatioiden palveluiden tuottamisessa ja kehitettäessä palveluiden tuottamista tukevia tietojärjestelmiä. Suosituksen kohderyhmiä ovat julkishallinnon organisaatioiden johtamisesta ja toiminnan ohjaamisesta vastaavat henkilöt, julkishallinnon rahoituspäätöksiä tekevät toimijat, organisaation toiminnan toteutuksesta ja toteutuksen suunnittelusta vastaavat henkilöt sekä tietojärjestelmä- ja palvelutoimittajat. 3 Termit ja määritelmät Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan julkishallinnon organisaatiota, joka on VETUMA-palvelun asiakas. Kansalaisvarmenne Kansalaisvarmenteilla tarkoitetaan esimerkiksi poliisin myöntämällä henkilökortilla tai vastaavan turvatason tarjoamalla kortilla olevia Väestörekisterikeskuksen myöntämiä varmenteita. Kansalaisvarmenne on sijoitettavissa myös muille korteille, esimerkiksi pankkien maksukorteille tai matkapuhelimessa olevalle liittymäkortille (SIM). Kevyt tunnistus Kevyellä tunnistuksella tarkoitetaan tunnistamismenetelmää, jossa käyttäjän todentaminen tapahtuu käyttäen vain yhtä seuraavista kolmesta tekijästä (mitä henkilö on, mitä henkilöllä on tiedossaan, mitä henkilöllä on hallussaan). Laatuvarmenne Laatuvarmenne täyttää sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa säädetyt vaatimukset ja sen on myöntänyt säädetyt vaatimukset täyttävä varmentaja. Palvelinvarmenne Palvelimelle myönnetty varmenne, jonka avulla käyttäjä voi varmistua siitä, asioiko oikean palvelimen kanssa. Palvelusovellus Palvelusovelluksilla toteutetaan asiakkaille verkossa tarjottavat sähköiset asiointipalvelut. SATU Sähköinen asiointitunnus on numeroista ja tarkistusmerkeistä muodostettu tietojoukko, jonka avulla yksilöidään Suomen kansalaiset ja kotikuntalain mukaisesti Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaiset, jotka on merkitty Väestötietojärjestelmään. Sähköinen allekirjoitus Sähköisellä allekirjoituksella tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun sähköiseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan identiteetin todentamisen välineenä. Sähköinen asiointi Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan julkisen hallinnon palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan avulla. Asiakkaita voivat olla kansalaiset, yritykset tai viranomaiset. 2/9

3 Sähköinen asiointipalvelu Sähköinen asiointipalvelu on asiakkaan näkymä viranomaisen palveluun tai palveluun liittyvään informaatioon (lyh. asiointipalvelu). Tietojärjestelmätoimittaja Titojärjestelmätoimittaja on tässä suosituksessa asiakkaan operatiivisen järjestelmän tai sähköisen asiointipalvelun kehittämistyöstä vastaava taho. Tupas Tupas on suomalaisten pankkien yhteinen tunnistamispalvelu. Tupas-palvelu on Suomen Pankkiyhdistyksen määrittelemä tapa tunnistaa verkkopalvelujen käyttäjiä pankkien verkkopalvelutunnuksilla. Vahva tunnistus Käyttäjän tunnistaminen käyttäen vähintään kahta eri todennustapaa. Vahvaa tunnistamista on esimerkiksi se, kun pankkikortilla maksettaessa maksajalta vaaditaan sekä pankkikorttia että siihen liittyvän tunnusluvun tietämistä. 4 Käyttötapa 4.1 Käyttäjän tunnistus VETUMA-palvelun avulla voidaan tunnistaa asioiva kansalainen, eli saada luotettavasti tieto hänen henkilöllisyydestään. Palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjän luotettavaa tunnistusta. VETUMA-palvelu tarjoaa tällä hetkellä palvelusovellusten käytettäväksi seuraavat tunnistusmenetelmät: Kansalaisvarmenteeseen perustuva tunnistus, jossa varmenne voi sijaita sirukortilla tai matkapuhelimen SIM-kortilla. Sovelluksen niin halutessa noudetaan tunnistautuneen käyttäjän henkilötunnus (HETU) VTJ:stä. Käyttäjätunnus/salasanaperiaatteeseen perustuvat tunnistusmenetelmät Pankkien tarjoama tunnistuspalvelu tietoverkkokäyttöön (Tupas). Vetuma-palvelu tarjoaa vain käyttäjän tunnistamisen. Asiointipalvelun vastuulle jää käyttäjän henkilötietojen tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö: Asiointipalvelun vastuulla on se, mihin ja miten selvitettyä henkilöllisyyttä käytetään. Muun muassa pääsynvalvonta ja valtuuksien hallinta (eli se mitä tunnistettu kansalainen saa asiointipalvelussa tehdä), asiointitietojen kirjaaminen sekä kansalaista koskevien tietojen hallinta ovat asiointipalvelun vastuulla. Asiointipalvelun tarjoajan on päätettävä, mitkä asiointitoiminnot vaativat asioivan kansalaisen tunnistamista, sekä millaista tunnistusta missäkin tapauksessa tarvitaan. Pääsääntönä on, että kansalaiselta ei pidä vaatia tunnistautumista silloin, kun tunnistukselle ei ole erityistä perustetta. Lisäksi tunnistettavalle on ilmoitettava henkilötietojen käsittelystä ennen kuin henkilötietojen haku tapahtuu. Asiointipalvelun tarjoajan vastuulla on tarvittaessa pitää palvelun käyttäjien tunnistamisista lokitiedostoa, mikäli tunnistamistapahtuman kiistämättömyys jälkeenpäin on asian luonteen vuoksi tärkeää, tai mikäli tietosuoja- tai tietoturvasyyt edellyttävät lokitiedoston olemassaoloa. Eräs tunnistusmenetelmistä on käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva tunnistus. Mikäli asiakas haluaa tarjota tämän mahdollisuuden asiointipalveluissaan, on asiakkaan ylläpidettävä VETUMApalvelussa käyttäjärekisteriä, johon rekisteröidään ne kansalaiset, joille annetaan mahdollisuus tunnistautua käyttäjätunnuksella ja salasanalla. VETUMA-palvelu tarjoaa välineet rekisterin ylläpitoon, mutta asiakkaan vastuulla on ylläpitää rekisterissä olevia tietoja. Tähän kuuluu myös 3/9

4 sellaisen rekisteröitymisprosessin tarjoaminen, jossa rekisteröityvän kansalaisen henkilöllisyys todennetaan luotettavasti. Asiakas määrää, suoritetaanko tunnistaminen erikseen kaikkien asiointipalveluiden tunnistusta vaativia toimintoja varten, vai käytetäänkö kertakirjautumista. Kertakirjautumisessa tunnistamisen teettää kertakirjautumisympäristö, ja asiointipalvelut liittyvät sen istunnonhallintaan. Asiointipalvelun on huolehdittava siitä, että asiointitapahtuman tulokset (esimerkiksi asian vireillepano) kohdennetaan oikealle henkilölle, sekä siitä, että tunnistusvastauksesta saatujen tietojen avulla löydetään palvelun ylläpitämät muut tiedot tunnistetusta kansalaisesta. Tunnistamistiedot ovat henkilötietoja, joiden käsittelyn tulee täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Tunnistusta suunniteltaessa on huomioitava muun muassa, että asiointipalvelussa on varmistettava tunnistamistietojen käsittelyn turvallisuus sekä se, että henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia tunnistuksen alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Käytettäessä tunnistetietona henkilötunnusta tulee asiointipalvelun tarjoajan lisäksi huolehtia siitä, että asiointipalvelua varten on hankittu asianmukaiset tietoluvat Väestörekisterikeskukselta. Tarkempia ohjeita tunnistuksen käyttöön liittyvistä tietoturva- ja tietosuoja-asioista julkishallinnon asiointipalveluissa on saatavissa muun muassa seuraavista lähteistä: VAHTI-ohjeesta TUNNISTAMINEN VALTIONHALLINNON VERKKOPALVELUISSA (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallisuu s/ tunnis/vahti_12_06.pdf). Ohje soveltuu käytettäväksi myös kunnallishallinnon asiointipalveluissa. JHS 129-suosituksen (Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet) luvusta 8: TURVALLISUUDEN JA TOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN). (http://www.jhssuositukset.fi/suomi/jhs129) 4.2 Käyttäjän suorittama hyväksyminen VETUMA-palvelun avulla voidaan hyväksyttää toimenpide käyttäjällä siten, että käyttäjä suorittaa hyväksymisen tunnistautumalla, ja sovellus tallettaa tunnistautumisen tuloksen todisteena hyväksymisestä. VETUMA-palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelussa edellytetään, että käyttäjän tulee luotettavasti hyväksyä tietty toimenpide ja joissa ei vaadita sähköistä allekirjoitusta. Tuetut menetelmät ovat samat kuin tunnistuksessa. Kansalainen valitsee tunnistusmenetelmän silloin kun hän tunnistautuu palveluun, ja hänen edellytetään tunnistautuvan samalla menetelmällä, kun asiointipalvelu pyytää häneltä hyväksymistä. Hyväksyttämisessäkin asiointipalvelun vastuulla on muotoilla kuvaus siitä, miten käyttäjälle esitetään asia, jonka hän hyväksymisellään vahvistaa. Asiointipalvelun vastuulla on myös tallettaa asian kuvaus sekä riittävät tiedot tunnistustapahtumasta ja sitoa ne valitsemallaan luotettavalla tavalla toisiinsa siten, että vahvistuksen selvittäminen ja todentaminen on tarvittaessa mahdollista. 4.3 Sähköinen allekirjoitus Vetuma-palvelu tarjoaa kansalaisvarmenteeseen perustuvan sähköisen allekirjoituksen teettämisen käyttäjällä. Käyttäjän varmenne voi sijaita sirukortilla tai matkapuhelimen SIM-kortilla. Palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelussa edellytetään, että käyttäjä voi luotettavasti allekirjoittaa tietyn tekstin. Sähköisen allekirjoituksen tekeminen vaatii teknisesti sen, että allekirjoittajalla on: 4/9

5 Varmenne joka sitoo hänen henkilöllisyytensä hänen allekirjoituksissaan käyttämiinsä avaimiin. Sähköinen tietoväline, jolla allekirjoitusavain ja varmenne sijaitsevat. Tällaisia tietovälineitä ovat sirukortti ja matkapuhelimen SIM-kortti. Väestörekisterikeskuksen myöntämän kansalaisvarmenteen saa poliisiviranomaisen antamalle henkilökortille sekä eräille luottokorteille sekä tiettyjen operaattoreiden SIM-korteille. Sirukortin tapauksessa kortinlukijan ja ohjelmiston, joiden avulla allekirjoitus voidaan suorittaa ja SIM-kortin tapauksessa matkapuhelimen, jonka varusohjelmisto pystyy suorittamaan allekirjoituksen. Kaikilla sähköisesti asioivilla kansalaisillakaan ei välttämättä ole käytössään edellä mainittuja apuneuvoja. Tämä on huomioitava asiointipalvelun suunnittelussa. Allekirjoituksen käytössä allekirjoitettavan tekstin muotoilu on asiointipalvelun vastuulla. Tekstin tulee kuvata allekirjoitettava asia yksiselitteisesti ja aukottomasti ja siten, että kansalainen ymmärtää mihin sitoutuu. Asiointipalvelun vastuulla on myös tallettaa syntynyt allekirjoitus siten, että se on tarvittaessa saatavissa vahvistuksen selvittämiseksi ja todentamiseksi. 4.4 Maksatus Vetuma-palvelu mahdollistaa tietyn maksun maksattamisen käyttäjällä siten, että käyttäjä ohjataan valitsemaansa verkkomaksupalveluun maksua suorittamaan. Tuettuja maksupalveluita ovat: Pankkien verkkomaksupalvelut Luottokunnan verkkomaksupalvelu (Visa ja MasterCard) Palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelussa edellytetään, että käyttäjä voi maksaa tietyn maksun osana asiointitapahtumaa. VETUMA-palvelu huolehtii maksatuspyyntöjen välittämisestä kansalaisten valitsemille maksupalveluille, sovittaen pyynnöt eri maksupalveluiden rajapintojen vaatimaan muotoon. Asiointipalvelun vastuulla on määrätä mistä maksuja peritään ja maksujen suuruudet ja huolehtia maksutapahtumien kytkemisestä asiakkaan talousjärjestelmiin. VETUMA-palvelun kautta tehtävän maksatuksen onnistumisen edellytyksenä on, että: Kansalaisella on verkkopalvelusopimus jonkin maksupalvelun toimittajan (kuten Pankki tai Luottokunta) kanssa. VETUMA-palvelua maksatukseen käyttävällä asiakkaalla on sopimus verkkomaksujen vastaanottamisesta kyseisen maksupalvelun toimittajan kanssa. Asiakkaan tulee luovuttaa VETUMAn käyttöön ne tunnukset ja avaimet, joita tarvitaan VETUMAn kutsuessa maksupalveluita asiakkaan palvelusovellusten puolesta. Koska kaikkien asioivien kansalaisten kohdalla nämä ehdot eivät täyty, tulee asiointipalvelun tarjota mahdollisuus maksaa tarvittavat maksut myös muilla tavoilla. Tällöin on luonnollisestikin huolehdittava siitä, että VETUMA-palvelun kautta suoritettu maksaminen kirjataan tiedoksi siten, että kansalaiselta ei yritetä periä samaa maksua muilla menetelmillä. VETUMA-pelisäännöt (joihin asiakas sitoutuu liittymissopimusta tehdessään) velvoittavat asiointipalvelun merkitsemään kaikki VETUMA-palvelun kautta tehdyt maksamistapahtumat omaan lokitiedostoonsa. Luonnollisesti myös verkkomaksupalvelut ylläpitävät omia tilitapahtumatietojaan, arkistojaan ja lokejaan käsittelemistään maksutapahtumista. Asiointipalvelun vastuulla on muotoilla maksusta tilitapahtumiin kirjattavat viestit, jotka se välittää VETUMA-palvelun kautta kansalaisen valitsemalle maksupalvelulle. VETUMA-asiakkaan ja kansalaisen väliset maksuepäselvyydet tulee pystyä pääsääntöisesti selvittämään 5/9

6 näiden tietojen perusteella. VETUMA-palvelukin kirjaa välittämänsä maksatustapahtumat omiin lokeihinsa, mutta nämä lokit on tarkoitettu VETUMA-palvelun toimintaa koskevaa ongelmanselvitystä varten. Asiointipalvelun tehtävänä on kytkeä VETUMA-palvelun kautta suoritetut maksutapahtumat asiakkaan asianmukaisiin talousjärjestelmiin kuten reskontra, kirjanpito ja täsmäytysten käsittely. Tätä varten asiointipalvelun tulee: Muodostaa tai hankkia maksutapahtumalle sellaiset viitetiedot, joiden avulla se voidaan tunnistaa asiakkaan talousjärjestelmissä Tallettaa sellaiset VETUMA-palvelun maksutapahtumasta palauttamat tiedot, joita saatetaan tarvita maksatusten selvittelyssä (esimerkiksi maksupalvelun palauttama tapahtuman arkistointitunnus) tai maksujen palautuksissa (esimerkiksi valittu maksupalvelu, maksuaika, ja maksettu summa) Tarkempia ohjeita VETUMA-maksatuksen kytkemisestä asiakkaan talousjärjestelmiin on annettu erillisessä ohjeessa Ohje VETUMA-verkkomaksamisen käyttöönotosta (http://www.suomi.fi/vetuma) 4.5 Maksunpalautus VETUMA-palvelun avulla voidaan kansalaisen tilille palauttaa hänen maksamansa maksu joko osittain tai kokonaan. Palvelua suositellaan käytettäväksi sellaisissa tilanteissa, joissa käyttäjälle pitää suorittaa maksunpalautus, ja käyttäjä on maksanut maksun sellaisessa maksupalvelussa, joka tukee maksunpalautusta. VETUMA-palvelu huolehtii maksunpalautuspyyntöjen välittämisestä maksupalveluille, sovittaen pyynnöt eri maksupalveluiden rajapintojen vaatimaan muotoon. Palautusta pyytävän sovelluksen vastuulla on määrätä palautettava summa sekä säilyttää tiedossaan tai hankkia tietoonsa maksutapahtumasta ne tiedot joita tarvitaan palautuksen suorittamiseen: Millä maksupalvelulla maksu suoritettiin. Kaikki maksupalvelut eivät toistaiseksi tue maksunpalautusta. Tällaisten maksupalveluiden kautta suoritetut maksut on siis palautettava muilla keinoin kuin VETUMA-palvelun välityksellä. Maksutapahtuman yksilöintitieto (esimerkiksi viitenumero). Tiedot joiden avulla voidaan tarkistaa, onko palautus mahdollinen (esimerkiksi maksuaika ja maksettu summa). Kunkin maksupalvelun rajoitukset maksujen palauttamiselle on kerrottu näiden palveluiden palvelukuvauksissa. Palautusta pyytävän sovelluksen vastuulla on myös huolehtia palautustapahtumien kytkemisestä asiakkaan talousjärjestelmiin, noudattaen samoja periaatteita kuin maksatuksessakin. VETUMA-palvelun maksunpalautustoiminto on tarkoitettu asiakkaiden maksunpalautuksiin viranomaisten käytettäväksi. Palautuksen saava kansalainen ei osallistu VETUMA-palvelun suorittamaan maksunpalautustapahtumaan. Onnistuneen palautuksen jälkeen kansalainen voi vain todeta palautuksen ilmestyneen tililleen. Palautustoimintoa ei välttämättä tarvitse kutsua sellaisesta asiointipalvelusta joka maksattaa maksujaan VETUMA-palvelun kautta, vaan palautusta voi pyytää myös esimerkiksi joku taloushallinnon sovellus. VETUMA-palvelun ja sitä kutsuvan sovelluksen välinen yhteydenpito tapahtuu aina käyttäjän selaimen kautta. VETUMA-maksunpalautusta voidaan siis kutsua vain sellaisista sovelluksista, joilla on selainkäyttöliittymä. VETUMA-asiakkaille saatavissa olevassa VETUMA Toolkit-paketissa on yksinkertainen selainkäyttöliittymällä toimiva maksunpalautussovellus, jolla asiointipalvelun tuottaja voi palauttaa perimiään maksuja syöttämällä palautustiedot käsin palautussovellukselle. 6/9

7 5 Toimintalogiikka Tässä kuvataan VETUMA-palvelun käyttämisen toimintalogiikka käyttäjän (kansalaisen) ja palvelusovelluksen näkökulmista. Käyttäjä (kansalainen) käyttää selaimella palvelusovellusta. Tarpeen vaatiessa palvelusovellus kutsuu VETUMA-palvelua sen kutsurajapintaa käyttäen suorittamaan halutun toiminnon (esimerkiksi käyttäjän tunnistamisen). Kutsu välitetään käyttäjän selaimen kautta, jolloin käyttäjä siirtyy käyttämään VETUMApalvelua sen oman käyttöliittymän kautta. VETUMA-palvelu toteuttaa itse osan sovelluksille tarjoamistaan toiminnoista. Tupas-tunnistuksessa ja verkkomaksamisessa VETUMA-palvelu kuitenkin siirtää käyttäjän edelleen hänen valitsemansa pankin tunnistus- tai verkkomaksupalveluun kyseisen palvelun rajapintakutsulla. Verkkomaksupalvelun kutsu ja vastaus, jolla palataan VETUMA-palveluun välitetään tällöinkin käyttäjän selaimen kautta. Sovelluksen pyytämän toiminnon suorittamisen jälkeen VETUMA-palvelu palauttaa toiminnon tuloksen kuvaavan vastauksen sovellukselle käyttäjän työaseman kautta. Käyttäjä palautuu tällöin käyttämään palvelusovellusta sen käyttöliittymän kautta. Sirukortilla sijaitsevaan kansalaisvarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjoituksessa käytetään lisäksi työasemassa olevaa kortinlukijaa ja korttiohjelmistoa käyttöliittymineen. SIM-kortilla sijaitsevaan kansalaisvarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjoituksessa käytetään puolestaan matkapuhelimessa olevaa varmenteen käsittelyohjelmistoa käyttöliittymineen. Palvelusovelluksen, VETUMA-palvelun ja Pankin verkkopalvelun välillä ei ole suoria fyysisiä yhteyksiä vaan kaikki liikennöinti tapahtuu käyttäjän selaimen kautta. Yhteydet selaimen sekä niiden palvelinten välillä, joissa palvelusovellus, VETUMA-palvelu ja pankkien verkkopalvelut toimivat, suojataan SSL/TLSyhteyskäytäntöä (HTTPS) käyttäen. Lisäksi rajapintakutsuissa osapuolten identiteetti varmistetaan ja viestien eheys taataan käyttäen jaettuun salaisuuteen perustuvaa todennussumman laskentaa (Message Authentication Code, lyh. MAC). VETUMA-palvelu käyttää toiminnassaan myös Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoamia palveluita (varmenteiden sulkulistat, VTJ-kyselyt), mutta käyttäjä ei ole suoraan vuorovaikutuksessa näiden palveluiden kanssa. Matkapuhelimella tunnistauduttaessa ja allekirjoitettaessa VETUMA-palvelu käyttää operaattoreiden välityspalveluita lähettäessään käyttäjälle tekstiviestejä ja keskustellessaan käyttäjän kanssa äänipuheluilla. 7/9

8 Kuva 1: VETUMA-palvelun toimintaympäristö VETUMA-palvelun palvelusovelluksille tarjoama toiminnallisuus on kuvattu täsmällisesti dokumentissa "Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus" (http://www.suomi.fi/vetuma). 6 Tekninen toteutus VETUMA:n palvelurajapinta on viestirajapinta, jossa viestit on toteutettu loppukäyttäjän selaimen kautta välitettäviä http-yhteyskäytännön POST-komentoja käyttäen. Viestien ja kommunikoinnin luottamuksellisuus perustuu käytettävien yhteyksien suojaukseen HTTPS-yhteyskäytännöllä. Vaihdettujen viestien alkuperän varmistus ja eheys puolestaan taataan laskemalla kullekin viestille todennussumma (MAC) käyttäen asiakaskohtaista jaettua salaisuutta. VETUMA-palvelu tarjoaa joukon toimintoja, jotka on ryhmitelty palvelutyyppeihin. Kullakin toiminnolla on oma kutsu- ja vastaustyyppinsä. VETUMA-rajapinnan mekanismit sekä kutsu- ja vastaustyyppien parametrit on kuvattu rajapinnan määrittelydokumentissa Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu, kutsurajapinnan määrittely (http://www.suomi.fi/vetuma). 7 Käyttöönotto VETUMA-palvelun käyttöönoton edellytyksenä on VETUMA-liittymissopimuksen tekeminen. Liittymisopimuksella asiakas sitoutuu noudattamaan VETUMA-pelisääntöjä (http://www.suomi.fi/vetuma). Vetuma-pelisäännöissä on kuvattu palvelun käytön kustannusten muodostuminen VETUMA-palvelun käyttö sen rajapinnan kautta edellyttää, että sovelluksella on käytössään asiakkaan VETUMA-sovelluskonfiguraatio ja jaettu salaisuus. Sovelluskonfiguraatio on niiden tietojen joukko, joilla kuvataan palvelun mukautus tietyn asiakkaan palvelusovellusten tarpeisiin. Jaettua salaisuutta puolestaan käytetään rajapintakutsujen ja -vastausten alkuperän varmistamiseksi sekä suojaamiseksi muutoksilta kutsunvälityksen aikana. Sovelluskonfiguraatio määritetään ja jaettu salaisuus luodaan organisaation liityttyä VETUMA-palvelun asiakkaaksi. Tarvittaessa voidaan tietylle asiakkaalle määrittää lisää konfiguraatioita ja jaettuja salaisuuksia sekä muuttaa voimassaolevia konfiguraatioita. Sovelluskonfiguraatiossa määrätyt valinnat asettavat seuraavia vaatimuksia asiakkaalle: Asiakkaan tarvitsee ylläpitää asiakaskohtaista käyttäjärekisteriä vain, jos vähintään yhdessä kyseisen asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi yksi tai useampia käyttäjätunnus/salasanapohjaisia tunnistusmenetelmiä. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi Tupas-tunnistus, tulee kyseisellä asiakkaalla olla Tupas-käyttöön oikeuttava sopimus vähintään yhden pankin kanssa. Sopimuksia ei kuitenkaan välttämättä tarvita kaikkien VETUMA-palvelussa tuettujen pankkien kanssa. Tietyn asiakkaan asiointipalveluissa asioiville tarjotaan tunnistautumista varten vain niiden pankkien verkkopalvelut joiden kanssa kyseisellä asiakkaalla on Tupas-tunnistusta koskeva sopimus. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi maksaminen pankkien verkkopalveluilla, tulee kyseisellä asiakkaalla olla verkkomaksujen vastaanottamiseen oikeuttava sopimus vähintään yhden pankin kanssa. Tällöinkin tietyn asiakkaan asiointipalveluissa asioiville 8/9

9 tarjotaan maksamista varten vain niiden pankkien verkkopalvelut joiden kanssa kyseisellä asiakkaalla on verkkomaksujen vastaanottamista koskeva sopimus. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi maksaminen Luottokunnan verkkopalvelulla, tulee kyseisellä asiakkaalla olla verkkomaksujen vastaanottamiseen oikeuttava sopimus Luottokunnan kanssa. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi rajatun henkilötietojoukon noutaminen VTJ:stä, tulee kyseisellä asiakkaalla olla tähän oikeuttava sopimus VRK:n kanssa. 8 Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: Sisäasianministeriö / JUHTA PL Valtioneuvosto Lisätietoja VETUMA-palvelusta: 9/9

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu. VETUMA VErkkoTUnnistus ja MAksaminen julkishallinnon verkkopalveluihin B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.com VETUMAn käyttö tunnistuspalveluna Sähköinen asiointipalvelu Kansalainen?

Lisätiedot

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Julkisen hallinnon yhteiset palvelut Verkkotunnistautuminen ja -maksaminen VETUMA Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Lähde:Fujitsu Services Tunnistautuminen on nyt sangen kirjavaa Verkkomaksaminen

Lisätiedot

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ

VETUMAan LIITTYMINEN. Valtiovarainministeriö Tapani Puisto VALTIOVARAINMINISTERIÖ VETUMAan LIITTYMINEN Valtiovarainministeriö Tapani Puisto 1 VETUMA liittymisohjeet VETUMAN PALVELUKUVAUS SEKÄ LIITTYMISEN JA KÄYTTÖÖNOTON PÄÄKOHDAT liittymisohjeet löytyvät Tietoyhteiskuntaohjelma.fi sivustolta

Lisätiedot

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy VETUMA esittely VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 Aiheet Miten VETUMA-palvelu syntyi Mitä VETUMA-palvelu tekee VETUMA ja sähköinen asiointi VETUMA-palvelun tekniikoista VETUMA-palvelun asiakkuus Missä

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT)

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA-palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella. Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005

Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella. Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005 Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005 24.03.2013 Mobiilivarmenteet asioinnissa ja työskentelyssä Sähköinen asiointi, itsepalvelu ja kaupankäynti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TIETOTURVA

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TIETOTURVA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen TIETOTURVA SISÄLTÖ 1 Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tietoturva... 3 1.1 Miten voit tarkistaa, että yhteys on suojattu?... 3 1.2 Mitä tarkoittaa SSL

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu Palvelukuvaus 1 / 13 Vetuma-palvelu 1.3.2014 Palvelukuvaus Vetuma-palvelu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi 2 / 13 Sisällysluettelo 1 Sopimus... 3 2 Johdanto... 3 2.1 Valinnaisuus...

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Vetuma-palvelun SAML-kutsurajapinnan metadata-tiedosto Versio: 3.5 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Metadata määrityksen

Lisätiedot

Valtion viranomainen tai kunta/kuntayhtymä voi liittyä ilmoitusmenettelyllä tähän palveluun. Liite 1.

Valtion viranomainen tai kunta/kuntayhtymä voi liittyä ilmoitusmenettelyllä tähän palveluun. Liite 1. VETUMA-PALVELU VTJkysely Sovelluskysely TIETOLUPA Päivämäärä 4.4.2014 Dnro 874/410/06 Viite: aikaisemmat tietoluvat 10.12.2013 12.10.2007, 23.5.2006 ja Verkkotunnistamisen ja -maksamisen (VETUMA) sopimus

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

Verkkotunnistautuminen

Verkkotunnistautuminen Verkkotunnistautuminen Lapin TIVA seminaari Rovaniemeä Jukka Keso 29.9.2006 Fujitsu ettei tietotekniikka kävisi työstä Fujitsu on tieto- ja viestintätekniikan paveutoimittaja Patja- ja Sohva-toimintamait

Lisätiedot

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo

Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa. VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ Finlandia-talo Suomi.fi-maksujen käyttöönotto valtionhallinnossa VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Finlandia-talo Julkisen sektorin kansalaisille ja yrityksille tarjoama palvelu. Keskitetty maksamisen palvelu verkkokauppaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu Palvelukuvaus 1 / 13 Vetuma-palvelu 1.1.2017 Palvelukuvaus Vetuma-palvelu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.v altori.f i 2 / 13 Sisällysluettelo 1. Sopimus...3 2. Johdanto...3 2.1 Valinnaisuus...6

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Maksamisen uudet tavat ja toimijat

Maksamisen uudet tavat ja toimijat Maksamisen uudet tavat ja toimijat Vero 2014 Sisältö Maksamisen uudet tavat Taustaa Sähköinen lompakko MobilePay Mobiilisovellukset Mitä jatkossa? Maksupalveluiden tarjoaminen Suomessa Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014

Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014 Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014 Esitys Esitysjärjestys Sähköisen asioinnin alusta Tunnistautuminen Demo Keskustelu Sähköisen asioinnin alusta Ympäristö Tunnistus Sähköinen asiointi Asianhallinta ja

Lisätiedot

TUPAS-palveluiden ohje Päivitetty 26.11.2014 Sivu 1. Tunnistautuminen TUPAS-palvelun kautta tarvitaan silloin, kun halutaan yliopiston webpalvelun

TUPAS-palveluiden ohje Päivitetty 26.11.2014 Sivu 1. Tunnistautuminen TUPAS-palvelun kautta tarvitaan silloin, kun halutaan yliopiston webpalvelun TUPAS-palveluiden ohje Päivitetty 26.11.2014 Sivu 1 TUPAS-palvelut Yleistä Tunnistautuminen TUPAS-palvelun kautta tarvitaan silloin, kun halutaan yliopiston webpalvelun avulla: asettaa salasana uudelle

Lisätiedot

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa

Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri projekti Lapin kunnissa Mikä on Suomi.fi ja Kansallinen Palveluarkkitehtuuri? 7/2016 tuli voimaan laki Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, joka velvoittaa

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HST-LANSEERAUSHANKE MERKITTÄVÄ YHTEISTYÖPROJEKTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESSÄ

HÄMEENLINNAN HST-LANSEERAUSHANKE MERKITTÄVÄ YHTEISTYÖPROJEKTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESSÄ 1 TIEDOTE Julkaisuvapaa 9.6.2003 HÄMEENLINNAN HST-LANSEERAUSHANKE MERKITTÄVÄ YHTEISTYÖPROJEKTI SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISESSÄ Hämeenlinnan seudun HST- lanseeraushanke (HST ~ Henkilön Sähköinen Tunnistaminen)

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus Suomi.fi-tunnistus 15.2.2017 Suomi.fi-tunnistus Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen Vain julkisen sektorin sähköisille asiointipalveluille Kertakirjautuminen asiointipalveluiden välillä Keskitetty sopimus-

Lisätiedot

SOPIMUSKONEEN SOPIMUSTEN SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITTAMINEN PALVELUN TILAAMINEN JA KÄYTTÖ

SOPIMUSKONEEN SOPIMUSTEN SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITTAMINEN PALVELUN TILAAMINEN JA KÄYTTÖ SOPIMUSKONEEN SOPIMUSTEN SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITTAMINEN PALVELUN TILAAMINEN JA KÄYTTÖ Halutessasi käyttöösi Sopimuskoneen sähköisen allekirjoituksen, voit klikata Sopimuskoneen etusivun yläkulmassa näkyvää

Lisätiedot

Viestintäviraston tulkintamuistio vahvan ja heikon tunnistuspalvelun

Viestintäviraston tulkintamuistio vahvan ja heikon tunnistuspalvelun Muistio 1 (5) Dnro: 4.10.2017 657/620/2017 Viestintäviraston tulkintamuistio vahvan ja heikon tunnistuspalvelun tarjoamisesta 1 Kysymys ja tulkintamuistion tarkoitus Tunnistuspalvelun tarjoajat ovat nostaneet

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

VETUMA rekisteröityminen

VETUMA rekisteröityminen VETUMA rekisteröityminen Rekisteröityminen tapahtuu kirjautumalla WebTimmiin klikkaamalla Selailu liikuntapalvelut Tampere -linkkiä ja valitsemalla Rekisteröityminen Rekisteröidy käyttäjäksi. Linkistä

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen

Suomi.fi-tunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomen ja EU:n kansalaisten vahva sähköinen tunnistaminen Korvaa tunnistus.fi ja VETUMApalvelun Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistusvälineet Keskitetty rahoitusmalli

Lisätiedot

eidas, kansallinen sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto ja tunnistusmenetelmien varmuustasot Riitta Partala, Väestörekisterikeskus

eidas, kansallinen sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto ja tunnistusmenetelmien varmuustasot Riitta Partala, Väestörekisterikeskus eidas, kansallinen sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto ja tunnistusmenetelmien varmuustasot 8.11.2017 Riitta Partala, Väestörekisterikeskus Lähtökohta luottamusverkoston palveluiden käyttöönotolle

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä. Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu

Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä. Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu Suomi.fi-palvelunäkymät Tuleva Suomi.fi-verkkopalvelu koostuu kansalaisen yrityksen ja viranomaisen palvelunäkymistä.

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus HAUS 15.9.2011 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa - käytännön tilanteita Jukka Tuomela Johtamiskorkeakoulu/Julkisoikeus Tampereen yliopisto 15.9.2011 HAUS Jukka Tuomela, TaY 1 Sähköisten asiointipalvelujen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus Sähköinen allekirjoitus Pekka Kuosmanen 18.1.2008 Esityksen aiheet Sähköinen allekirjoitus Lainsäädäntö ja standardit Käytännön kokemukset Sähköinen allekirjoitus minkä vuoksi Sähköisen asiakirjan tai

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Postin tunnistuspalvelu. Palvelun toimintamallin kuvaus. Tunnistuspalvelu 1 (8) Työohjeistus Myyntipisteet

Postin tunnistuspalvelu. Palvelun toimintamallin kuvaus. Tunnistuspalvelu 1 (8) Työohjeistus Myyntipisteet Tunnistuspalvelu 1 (8) Myyntipisteet Postin tunnistuspalvelu Tunnistuspalvelussa Posti tunnistaa Postin yritys/yhteisöasiakkaan puolesta ja lukuun tämän asiakkaita sovituista henkilöllisyyttä ilmentävistä

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Varmennekuvaus. Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne. v. 1.0

Varmennekuvaus. Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne. v. 1.0 Varmennekuvaus Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne v. 1.0 VARMENNEKUVAUS 1 (6) 1. Johdanto Tämä dokumentti kuvaa yleisellä tasolla varmentajan toimintatapoja sekä varmenteen käytön ehtoja ja rajoituksia.

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Fassment-projektin alustava analyysi

Fassment-projektin alustava analyysi Fassment-analyysi Fassment-projektin alustava analyysi Versio Päiväys Kommentit 1.0 1.4.2013 Uusyrityskeskukselle lähetetty versio 2.0 Uusyrityskeskuksen kommenttien pohjalta korjattu versio Fassment-analyysi

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö

Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö Teemupekka Virtanen Erityisasiantuntija teemupekka.virtanen@stm.fi A1 05/2005/tao/paht Keskitetty arkisto Keskitetty sähköinen arkisto Potilastietojen

Lisätiedot

DNA Mobiilivarmenne, palvelun erityisehdot

DNA Mobiilivarmenne, palvelun erityisehdot ERITYISEHDOT 1 (5) DNA Mobiilivarmenne, palvelun erityisehdot 1 Yleistä 2 Palvelun käyttöönotto DNA Mobiilivarmenne (myöhemmin Palvelu) on luonnolliselle henkilölle tarkoitettu Palvelu, jonka avulla Palvelun

Lisätiedot

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 1 TUNNISTAMINEN JA MAKSAMINEN VERKOSSA TÄYDENTÄÄ DIGITALISAATIOTA Dirty Money Banknotes are contaminated with an average

Lisätiedot

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Joukkoliikennesuunnittelija Lotta Rautio Tietosuojaseloste, laatimispäivä 4.8.2016 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki PL 3 65101 VAASA Y-tunnus 0209602-6 2. Yhteyshenkilö rekisteriä

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versi: 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Versi: 3.4 14.1.2015 Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Käyttäjän tunnistaminen

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusmalli - taustamuistio. 1 Johdanto. 2 Nykytilan kuvaus 1 (6) Taustamuistio VM140:01/2013. JulkICT-toiminto 16.5.

Kansallinen tunnistusmalli - taustamuistio. 1 Johdanto. 2 Nykytilan kuvaus 1 (6) Taustamuistio VM140:01/2013. JulkICT-toiminto 16.5. JulkICT-toiminto Taustamuistio 16.5.2014 VM140:01/2013 1 (6) Kansallinen tunnistusmalli - taustamuistio 1 Johdanto Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (29.8.2013) talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142 Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015 Versio 2.0, JTO142 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Nykyiset Tunnistus.fi- ja Vetuma-palvelut

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

Oulun yliopiston avoimen yliopiston ILPA-järjestelmä on osoitteessa https://oulu.ilpa.oodi.fi/ilpa/

Oulun yliopiston avoimen yliopiston ILPA-järjestelmä on osoitteessa https://oulu.ilpa.oodi.fi/ilpa/ Mikä ILPA on? ILPA on Oulun avoimen yliopiston sähköinen ilmoittautumis- ja maksujärjestelmä, jonka kautta on mahdollista ilmoittautua ja saada opinto-oikeus avoimen yliopiston opintoihin sekä maksaa avoimen

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus ja eidas

Suomi.fi-tunnistus ja eidas Suomi.fi-tunnistus ja eidas Miten eidas vaikuttaa tunnistamiseen ja siihen varautuminen 8.11.2017 Kirsti Niemeläinen Tulossa EU-kansalaisen tunnistus eidas VRK toteuttaa eidas-solmupisteen, joka mahdollistaa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

Postin tunnistuspalvelu Asiakaskohtainen työohjeistus Päivitetty Palvelun toimintamallin kuvaus

Postin tunnistuspalvelu Asiakaskohtainen työohjeistus Päivitetty Palvelun toimintamallin kuvaus Tunnistuspalvelu 1 (9) Omat myymälät Postin tunnistuspalvelu Asiakaskohtainen työohjeistus Päivitetty 30.6.2016 Tunnistuspalvelussa Posti tunnistaa Postin yritys/yhteisöasiakkaan puolesta ja lukuun tämän

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

Toimikortin käyttöopas. Terveydenhuolto

Toimikortin käyttöopas. Terveydenhuolto Toimikortin käyttöopas Terveydenhuolto TOIMIKORTIN KÄYTTÖOPAS / TH SISÄLLYSLUETTELO TERVEYDENHUOLLON TOIMIKORTTI... 1 1 Kortin käyttötarkoitus ja voimassaolo... 1 1.1 Sallitut varmenteen käyttötarkoitukset...

Lisätiedot

Joonas Mäkinen. Käyttäjähallinnan esittely 13.12.2012

Joonas Mäkinen. Käyttäjähallinnan esittely 13.12.2012 Joonas Mäkinen Käyttäjähallinnan esittely 13.12.2012 Opintopolku-palvelu monessa mukana Sisäiset tarpeet ja riippuvuudet: Toteutettavat palvelut (näitä koskevat osaprojektit: KSHJ, ALPE, AIKU) OPH:n omat

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen FINAS-päivä 26.1.2017 Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköiset luottamuspalvelut Vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa tunnistus- ja luottamuspalvelulain

Lisätiedot

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009 4.9. ja 11.9.2009 1 Asiakkaiden nykyiset sanomaliikenneyhteydet Tulliin Nykytilassa sanomaliikenneyhteydet Tullin asiakkaiden tietojärjestelmistä Tullin sovelluksiin välillä hoidetaan operaattoreiden kautta,

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

Oulun yliopiston avoimen yliopiston ILPA-järjestelmä on osoitteessa https://oulu.ilpa.oodi.fi/ilpa/

Oulun yliopiston avoimen yliopiston ILPA-järjestelmä on osoitteessa https://oulu.ilpa.oodi.fi/ilpa/ Mikä ILPA on? ILPA on Oulun avoimen yliopiston sähköinen ilmoittautumis- ja maksujärjestelmä, jonka kautta on mahdollista ilmoittautua ja saada opinto-oikeus avoimen yliopiston opintoihin sekä maksaa avoimen

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelujen tunnistusperiaatteet

Vahvan sähköisen tunnistamisen palvelujen tunnistusperiaatteet Tunnistuspalvelun tarjoajan tiedot Suomessa vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut, tunnistusvälineen liikkeellelasku ja tunnistustietojen välittäminen tarjoaa, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli (Ohjelmassa: Energiatodistusten tietojärjestelmän esittely ja käyttö) 12.10.2007 Tekijän nimi 10.3.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkottumistilaisuus Harri

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot