JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla"

Transkriptio

1 JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Termit ja määritelmät Käyttötapa Käyttäjän tunnistus Käyttäjän suorittama hyväksyminen Sähköinen allekirjoitus Maksatus Maksunpalautus Toimintalogiikka Tekninen toteutus Käyttöönotto Opastavat tiedot Johdanto VETUMA-palvelu on kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu, joka on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden sähköisten asiointipalvelujen toteuttavien palvelusovellusten käyttöön. VETUMA-palvelu tarjoaa asiointipalvelujen käyttöön toiminnallisuuksia käyttäjien tunnistamiseen, toimenpiteen hyväksyttämiseen, sähköiseen allekirjoittamiseen, maksun maksattamiseen käyttäjällä ja maksun palautukseen. VETUMA-palvelua suositellaan käytettäväksi tässä suosituksessa esitellyissä käyttötilanteissa. VETUMA-palvelun käytön keskeisiä hyötyjä ovat: Palvelu voidaan ottaa käyttöön nopeasti, koska sopimusten sisältö (sopimusteksti ja hinnat) on neuvoteltu valmiiksi puitesopimuksiksi palveluntarjoajien (VRK, pankit, teleoperaattorit) kanssa. VETUMA-asiakkaan on kuitenkin itse tehtävä sopimukset palveluntarjoajien kanssa. Palvelun käyttöönotto ei edellytä mittavaa kehitystyötä, koska palvelun tekninen toteutus on valmis ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan. Tämän suosituksen tarkoituksena on kuvata tiiviisti VETUMA-palvelun sovellettavuus, keskeinen toiminnallisuus ja käyttöönotto. Suosituksessa kuvataan VETUMA-palvelun tärkeimmät käyttökohteet ja käyttötavat. Lisäksi esitellään tilanteita, joissa VETUMA-palvelua suositellaan käytettäväksi osana palvelusovelluksen kehittämistä. Suositus kuvaa myös VETUMA-palvelun palvelusovelluksille tarjoaman keskeisen toiminnallisuuden asiakasnäkökulmasta. Täsmällisemmät toiminnalliset ja tekniset kuvaukset löytyvät VETUMAn palvelukuvauksista. VETUMAn asiointipalveluille tarjoama toiminnallisuus on kuvattu dokumentissa "Suomalaisen julkishallinnon 1/9

2 VETUMA-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus". Asiointipalvelut voivat käyttää tätä toiminnallisuutta kutsurajapinnan kautta, joka on kuvattu dokumentissa "Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu, kutsurajapinnan määrittely". Palvelukuvaukset löytyvät Suomi.fi-sivustolta: 2 Soveltamisala Suositus on tarkoitettu hyödynnettäväksi julkishallinnon organisaatioiden palveluiden tuottamisessa ja kehitettäessä palveluiden tuottamista tukevia tietojärjestelmiä. Suosituksen kohderyhmiä ovat julkishallinnon organisaatioiden johtamisesta ja toiminnan ohjaamisesta vastaavat henkilöt, julkishallinnon rahoituspäätöksiä tekevät toimijat, organisaation toiminnan toteutuksesta ja toteutuksen suunnittelusta vastaavat henkilöt sekä tietojärjestelmä- ja palvelutoimittajat. 3 Termit ja määritelmät Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan julkishallinnon organisaatiota, joka on VETUMA-palvelun asiakas. Kansalaisvarmenne Kansalaisvarmenteilla tarkoitetaan esimerkiksi poliisin myöntämällä henkilökortilla tai vastaavan turvatason tarjoamalla kortilla olevia Väestörekisterikeskuksen myöntämiä varmenteita. Kansalaisvarmenne on sijoitettavissa myös muille korteille, esimerkiksi pankkien maksukorteille tai matkapuhelimessa olevalle liittymäkortille (SIM). Kevyt tunnistus Kevyellä tunnistuksella tarkoitetaan tunnistamismenetelmää, jossa käyttäjän todentaminen tapahtuu käyttäen vain yhtä seuraavista kolmesta tekijästä (mitä henkilö on, mitä henkilöllä on tiedossaan, mitä henkilöllä on hallussaan). Laatuvarmenne Laatuvarmenne täyttää sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa säädetyt vaatimukset ja sen on myöntänyt säädetyt vaatimukset täyttävä varmentaja. Palvelinvarmenne Palvelimelle myönnetty varmenne, jonka avulla käyttäjä voi varmistua siitä, asioiko oikean palvelimen kanssa. Palvelusovellus Palvelusovelluksilla toteutetaan asiakkaille verkossa tarjottavat sähköiset asiointipalvelut. SATU Sähköinen asiointitunnus on numeroista ja tarkistusmerkeistä muodostettu tietojoukko, jonka avulla yksilöidään Suomen kansalaiset ja kotikuntalain mukaisesti Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaiset, jotka on merkitty Väestötietojärjestelmään. Sähköinen allekirjoitus Sähköisellä allekirjoituksella tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun sähköiseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan identiteetin todentamisen välineenä. Sähköinen asiointi Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan julkisen hallinnon palvelujen käyttämistä tieto- ja viestintätekniikan avulla. Asiakkaita voivat olla kansalaiset, yritykset tai viranomaiset. 2/9

3 Sähköinen asiointipalvelu Sähköinen asiointipalvelu on asiakkaan näkymä viranomaisen palveluun tai palveluun liittyvään informaatioon (lyh. asiointipalvelu). Tietojärjestelmätoimittaja Titojärjestelmätoimittaja on tässä suosituksessa asiakkaan operatiivisen järjestelmän tai sähköisen asiointipalvelun kehittämistyöstä vastaava taho. Tupas Tupas on suomalaisten pankkien yhteinen tunnistamispalvelu. Tupas-palvelu on Suomen Pankkiyhdistyksen määrittelemä tapa tunnistaa verkkopalvelujen käyttäjiä pankkien verkkopalvelutunnuksilla. Vahva tunnistus Käyttäjän tunnistaminen käyttäen vähintään kahta eri todennustapaa. Vahvaa tunnistamista on esimerkiksi se, kun pankkikortilla maksettaessa maksajalta vaaditaan sekä pankkikorttia että siihen liittyvän tunnusluvun tietämistä. 4 Käyttötapa 4.1 Käyttäjän tunnistus VETUMA-palvelun avulla voidaan tunnistaa asioiva kansalainen, eli saada luotettavasti tieto hänen henkilöllisyydestään. Palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjän luotettavaa tunnistusta. VETUMA-palvelu tarjoaa tällä hetkellä palvelusovellusten käytettäväksi seuraavat tunnistusmenetelmät: Kansalaisvarmenteeseen perustuva tunnistus, jossa varmenne voi sijaita sirukortilla tai matkapuhelimen SIM-kortilla. Sovelluksen niin halutessa noudetaan tunnistautuneen käyttäjän henkilötunnus (HETU) VTJ:stä. Käyttäjätunnus/salasanaperiaatteeseen perustuvat tunnistusmenetelmät Pankkien tarjoama tunnistuspalvelu tietoverkkokäyttöön (Tupas). Vetuma-palvelu tarjoaa vain käyttäjän tunnistamisen. Asiointipalvelun vastuulle jää käyttäjän henkilötietojen tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö: Asiointipalvelun vastuulla on se, mihin ja miten selvitettyä henkilöllisyyttä käytetään. Muun muassa pääsynvalvonta ja valtuuksien hallinta (eli se mitä tunnistettu kansalainen saa asiointipalvelussa tehdä), asiointitietojen kirjaaminen sekä kansalaista koskevien tietojen hallinta ovat asiointipalvelun vastuulla. Asiointipalvelun tarjoajan on päätettävä, mitkä asiointitoiminnot vaativat asioivan kansalaisen tunnistamista, sekä millaista tunnistusta missäkin tapauksessa tarvitaan. Pääsääntönä on, että kansalaiselta ei pidä vaatia tunnistautumista silloin, kun tunnistukselle ei ole erityistä perustetta. Lisäksi tunnistettavalle on ilmoitettava henkilötietojen käsittelystä ennen kuin henkilötietojen haku tapahtuu. Asiointipalvelun tarjoajan vastuulla on tarvittaessa pitää palvelun käyttäjien tunnistamisista lokitiedostoa, mikäli tunnistamistapahtuman kiistämättömyys jälkeenpäin on asian luonteen vuoksi tärkeää, tai mikäli tietosuoja- tai tietoturvasyyt edellyttävät lokitiedoston olemassaoloa. Eräs tunnistusmenetelmistä on käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva tunnistus. Mikäli asiakas haluaa tarjota tämän mahdollisuuden asiointipalveluissaan, on asiakkaan ylläpidettävä VETUMApalvelussa käyttäjärekisteriä, johon rekisteröidään ne kansalaiset, joille annetaan mahdollisuus tunnistautua käyttäjätunnuksella ja salasanalla. VETUMA-palvelu tarjoaa välineet rekisterin ylläpitoon, mutta asiakkaan vastuulla on ylläpitää rekisterissä olevia tietoja. Tähän kuuluu myös 3/9

4 sellaisen rekisteröitymisprosessin tarjoaminen, jossa rekisteröityvän kansalaisen henkilöllisyys todennetaan luotettavasti. Asiakas määrää, suoritetaanko tunnistaminen erikseen kaikkien asiointipalveluiden tunnistusta vaativia toimintoja varten, vai käytetäänkö kertakirjautumista. Kertakirjautumisessa tunnistamisen teettää kertakirjautumisympäristö, ja asiointipalvelut liittyvät sen istunnonhallintaan. Asiointipalvelun on huolehdittava siitä, että asiointitapahtuman tulokset (esimerkiksi asian vireillepano) kohdennetaan oikealle henkilölle, sekä siitä, että tunnistusvastauksesta saatujen tietojen avulla löydetään palvelun ylläpitämät muut tiedot tunnistetusta kansalaisesta. Tunnistamistiedot ovat henkilötietoja, joiden käsittelyn tulee täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Tunnistusta suunniteltaessa on huomioitava muun muassa, että asiointipalvelussa on varmistettava tunnistamistietojen käsittelyn turvallisuus sekä se, että henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia tunnistuksen alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Käytettäessä tunnistetietona henkilötunnusta tulee asiointipalvelun tarjoajan lisäksi huolehtia siitä, että asiointipalvelua varten on hankittu asianmukaiset tietoluvat Väestörekisterikeskukselta. Tarkempia ohjeita tunnistuksen käyttöön liittyvistä tietoturva- ja tietosuoja-asioista julkishallinnon asiointipalveluissa on saatavissa muun muassa seuraavista lähteistä: VAHTI-ohjeesta TUNNISTAMINEN VALTIONHALLINNON VERKKOPALVELUISSA (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallisuu s/ tunnis/vahti_12_06.pdf). Ohje soveltuu käytettäväksi myös kunnallishallinnon asiointipalveluissa. JHS 129-suosituksen (Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet) luvusta 8: TURVALLISUUDEN JA TOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN). (http://www.jhssuositukset.fi/suomi/jhs129) 4.2 Käyttäjän suorittama hyväksyminen VETUMA-palvelun avulla voidaan hyväksyttää toimenpide käyttäjällä siten, että käyttäjä suorittaa hyväksymisen tunnistautumalla, ja sovellus tallettaa tunnistautumisen tuloksen todisteena hyväksymisestä. VETUMA-palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelussa edellytetään, että käyttäjän tulee luotettavasti hyväksyä tietty toimenpide ja joissa ei vaadita sähköistä allekirjoitusta. Tuetut menetelmät ovat samat kuin tunnistuksessa. Kansalainen valitsee tunnistusmenetelmän silloin kun hän tunnistautuu palveluun, ja hänen edellytetään tunnistautuvan samalla menetelmällä, kun asiointipalvelu pyytää häneltä hyväksymistä. Hyväksyttämisessäkin asiointipalvelun vastuulla on muotoilla kuvaus siitä, miten käyttäjälle esitetään asia, jonka hän hyväksymisellään vahvistaa. Asiointipalvelun vastuulla on myös tallettaa asian kuvaus sekä riittävät tiedot tunnistustapahtumasta ja sitoa ne valitsemallaan luotettavalla tavalla toisiinsa siten, että vahvistuksen selvittäminen ja todentaminen on tarvittaessa mahdollista. 4.3 Sähköinen allekirjoitus Vetuma-palvelu tarjoaa kansalaisvarmenteeseen perustuvan sähköisen allekirjoituksen teettämisen käyttäjällä. Käyttäjän varmenne voi sijaita sirukortilla tai matkapuhelimen SIM-kortilla. Palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelussa edellytetään, että käyttäjä voi luotettavasti allekirjoittaa tietyn tekstin. Sähköisen allekirjoituksen tekeminen vaatii teknisesti sen, että allekirjoittajalla on: 4/9

5 Varmenne joka sitoo hänen henkilöllisyytensä hänen allekirjoituksissaan käyttämiinsä avaimiin. Sähköinen tietoväline, jolla allekirjoitusavain ja varmenne sijaitsevat. Tällaisia tietovälineitä ovat sirukortti ja matkapuhelimen SIM-kortti. Väestörekisterikeskuksen myöntämän kansalaisvarmenteen saa poliisiviranomaisen antamalle henkilökortille sekä eräille luottokorteille sekä tiettyjen operaattoreiden SIM-korteille. Sirukortin tapauksessa kortinlukijan ja ohjelmiston, joiden avulla allekirjoitus voidaan suorittaa ja SIM-kortin tapauksessa matkapuhelimen, jonka varusohjelmisto pystyy suorittamaan allekirjoituksen. Kaikilla sähköisesti asioivilla kansalaisillakaan ei välttämättä ole käytössään edellä mainittuja apuneuvoja. Tämä on huomioitava asiointipalvelun suunnittelussa. Allekirjoituksen käytössä allekirjoitettavan tekstin muotoilu on asiointipalvelun vastuulla. Tekstin tulee kuvata allekirjoitettava asia yksiselitteisesti ja aukottomasti ja siten, että kansalainen ymmärtää mihin sitoutuu. Asiointipalvelun vastuulla on myös tallettaa syntynyt allekirjoitus siten, että se on tarvittaessa saatavissa vahvistuksen selvittämiseksi ja todentamiseksi. 4.4 Maksatus Vetuma-palvelu mahdollistaa tietyn maksun maksattamisen käyttäjällä siten, että käyttäjä ohjataan valitsemaansa verkkomaksupalveluun maksua suorittamaan. Tuettuja maksupalveluita ovat: Pankkien verkkomaksupalvelut Luottokunnan verkkomaksupalvelu (Visa ja MasterCard) Palvelua suositellaan käytettäväksi kaikissa niissä tilanteissa, joissa asiointipalvelussa edellytetään, että käyttäjä voi maksaa tietyn maksun osana asiointitapahtumaa. VETUMA-palvelu huolehtii maksatuspyyntöjen välittämisestä kansalaisten valitsemille maksupalveluille, sovittaen pyynnöt eri maksupalveluiden rajapintojen vaatimaan muotoon. Asiointipalvelun vastuulla on määrätä mistä maksuja peritään ja maksujen suuruudet ja huolehtia maksutapahtumien kytkemisestä asiakkaan talousjärjestelmiin. VETUMA-palvelun kautta tehtävän maksatuksen onnistumisen edellytyksenä on, että: Kansalaisella on verkkopalvelusopimus jonkin maksupalvelun toimittajan (kuten Pankki tai Luottokunta) kanssa. VETUMA-palvelua maksatukseen käyttävällä asiakkaalla on sopimus verkkomaksujen vastaanottamisesta kyseisen maksupalvelun toimittajan kanssa. Asiakkaan tulee luovuttaa VETUMAn käyttöön ne tunnukset ja avaimet, joita tarvitaan VETUMAn kutsuessa maksupalveluita asiakkaan palvelusovellusten puolesta. Koska kaikkien asioivien kansalaisten kohdalla nämä ehdot eivät täyty, tulee asiointipalvelun tarjota mahdollisuus maksaa tarvittavat maksut myös muilla tavoilla. Tällöin on luonnollisestikin huolehdittava siitä, että VETUMA-palvelun kautta suoritettu maksaminen kirjataan tiedoksi siten, että kansalaiselta ei yritetä periä samaa maksua muilla menetelmillä. VETUMA-pelisäännöt (joihin asiakas sitoutuu liittymissopimusta tehdessään) velvoittavat asiointipalvelun merkitsemään kaikki VETUMA-palvelun kautta tehdyt maksamistapahtumat omaan lokitiedostoonsa. Luonnollisesti myös verkkomaksupalvelut ylläpitävät omia tilitapahtumatietojaan, arkistojaan ja lokejaan käsittelemistään maksutapahtumista. Asiointipalvelun vastuulla on muotoilla maksusta tilitapahtumiin kirjattavat viestit, jotka se välittää VETUMA-palvelun kautta kansalaisen valitsemalle maksupalvelulle. VETUMA-asiakkaan ja kansalaisen väliset maksuepäselvyydet tulee pystyä pääsääntöisesti selvittämään 5/9

6 näiden tietojen perusteella. VETUMA-palvelukin kirjaa välittämänsä maksatustapahtumat omiin lokeihinsa, mutta nämä lokit on tarkoitettu VETUMA-palvelun toimintaa koskevaa ongelmanselvitystä varten. Asiointipalvelun tehtävänä on kytkeä VETUMA-palvelun kautta suoritetut maksutapahtumat asiakkaan asianmukaisiin talousjärjestelmiin kuten reskontra, kirjanpito ja täsmäytysten käsittely. Tätä varten asiointipalvelun tulee: Muodostaa tai hankkia maksutapahtumalle sellaiset viitetiedot, joiden avulla se voidaan tunnistaa asiakkaan talousjärjestelmissä Tallettaa sellaiset VETUMA-palvelun maksutapahtumasta palauttamat tiedot, joita saatetaan tarvita maksatusten selvittelyssä (esimerkiksi maksupalvelun palauttama tapahtuman arkistointitunnus) tai maksujen palautuksissa (esimerkiksi valittu maksupalvelu, maksuaika, ja maksettu summa) Tarkempia ohjeita VETUMA-maksatuksen kytkemisestä asiakkaan talousjärjestelmiin on annettu erillisessä ohjeessa Ohje VETUMA-verkkomaksamisen käyttöönotosta (http://www.suomi.fi/vetuma) 4.5 Maksunpalautus VETUMA-palvelun avulla voidaan kansalaisen tilille palauttaa hänen maksamansa maksu joko osittain tai kokonaan. Palvelua suositellaan käytettäväksi sellaisissa tilanteissa, joissa käyttäjälle pitää suorittaa maksunpalautus, ja käyttäjä on maksanut maksun sellaisessa maksupalvelussa, joka tukee maksunpalautusta. VETUMA-palvelu huolehtii maksunpalautuspyyntöjen välittämisestä maksupalveluille, sovittaen pyynnöt eri maksupalveluiden rajapintojen vaatimaan muotoon. Palautusta pyytävän sovelluksen vastuulla on määrätä palautettava summa sekä säilyttää tiedossaan tai hankkia tietoonsa maksutapahtumasta ne tiedot joita tarvitaan palautuksen suorittamiseen: Millä maksupalvelulla maksu suoritettiin. Kaikki maksupalvelut eivät toistaiseksi tue maksunpalautusta. Tällaisten maksupalveluiden kautta suoritetut maksut on siis palautettava muilla keinoin kuin VETUMA-palvelun välityksellä. Maksutapahtuman yksilöintitieto (esimerkiksi viitenumero). Tiedot joiden avulla voidaan tarkistaa, onko palautus mahdollinen (esimerkiksi maksuaika ja maksettu summa). Kunkin maksupalvelun rajoitukset maksujen palauttamiselle on kerrottu näiden palveluiden palvelukuvauksissa. Palautusta pyytävän sovelluksen vastuulla on myös huolehtia palautustapahtumien kytkemisestä asiakkaan talousjärjestelmiin, noudattaen samoja periaatteita kuin maksatuksessakin. VETUMA-palvelun maksunpalautustoiminto on tarkoitettu asiakkaiden maksunpalautuksiin viranomaisten käytettäväksi. Palautuksen saava kansalainen ei osallistu VETUMA-palvelun suorittamaan maksunpalautustapahtumaan. Onnistuneen palautuksen jälkeen kansalainen voi vain todeta palautuksen ilmestyneen tililleen. Palautustoimintoa ei välttämättä tarvitse kutsua sellaisesta asiointipalvelusta joka maksattaa maksujaan VETUMA-palvelun kautta, vaan palautusta voi pyytää myös esimerkiksi joku taloushallinnon sovellus. VETUMA-palvelun ja sitä kutsuvan sovelluksen välinen yhteydenpito tapahtuu aina käyttäjän selaimen kautta. VETUMA-maksunpalautusta voidaan siis kutsua vain sellaisista sovelluksista, joilla on selainkäyttöliittymä. VETUMA-asiakkaille saatavissa olevassa VETUMA Toolkit-paketissa on yksinkertainen selainkäyttöliittymällä toimiva maksunpalautussovellus, jolla asiointipalvelun tuottaja voi palauttaa perimiään maksuja syöttämällä palautustiedot käsin palautussovellukselle. 6/9

7 5 Toimintalogiikka Tässä kuvataan VETUMA-palvelun käyttämisen toimintalogiikka käyttäjän (kansalaisen) ja palvelusovelluksen näkökulmista. Käyttäjä (kansalainen) käyttää selaimella palvelusovellusta. Tarpeen vaatiessa palvelusovellus kutsuu VETUMA-palvelua sen kutsurajapintaa käyttäen suorittamaan halutun toiminnon (esimerkiksi käyttäjän tunnistamisen). Kutsu välitetään käyttäjän selaimen kautta, jolloin käyttäjä siirtyy käyttämään VETUMApalvelua sen oman käyttöliittymän kautta. VETUMA-palvelu toteuttaa itse osan sovelluksille tarjoamistaan toiminnoista. Tupas-tunnistuksessa ja verkkomaksamisessa VETUMA-palvelu kuitenkin siirtää käyttäjän edelleen hänen valitsemansa pankin tunnistus- tai verkkomaksupalveluun kyseisen palvelun rajapintakutsulla. Verkkomaksupalvelun kutsu ja vastaus, jolla palataan VETUMA-palveluun välitetään tällöinkin käyttäjän selaimen kautta. Sovelluksen pyytämän toiminnon suorittamisen jälkeen VETUMA-palvelu palauttaa toiminnon tuloksen kuvaavan vastauksen sovellukselle käyttäjän työaseman kautta. Käyttäjä palautuu tällöin käyttämään palvelusovellusta sen käyttöliittymän kautta. Sirukortilla sijaitsevaan kansalaisvarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjoituksessa käytetään lisäksi työasemassa olevaa kortinlukijaa ja korttiohjelmistoa käyttöliittymineen. SIM-kortilla sijaitsevaan kansalaisvarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjoituksessa käytetään puolestaan matkapuhelimessa olevaa varmenteen käsittelyohjelmistoa käyttöliittymineen. Palvelusovelluksen, VETUMA-palvelun ja Pankin verkkopalvelun välillä ei ole suoria fyysisiä yhteyksiä vaan kaikki liikennöinti tapahtuu käyttäjän selaimen kautta. Yhteydet selaimen sekä niiden palvelinten välillä, joissa palvelusovellus, VETUMA-palvelu ja pankkien verkkopalvelut toimivat, suojataan SSL/TLSyhteyskäytäntöä (HTTPS) käyttäen. Lisäksi rajapintakutsuissa osapuolten identiteetti varmistetaan ja viestien eheys taataan käyttäen jaettuun salaisuuteen perustuvaa todennussumman laskentaa (Message Authentication Code, lyh. MAC). VETUMA-palvelu käyttää toiminnassaan myös Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoamia palveluita (varmenteiden sulkulistat, VTJ-kyselyt), mutta käyttäjä ei ole suoraan vuorovaikutuksessa näiden palveluiden kanssa. Matkapuhelimella tunnistauduttaessa ja allekirjoitettaessa VETUMA-palvelu käyttää operaattoreiden välityspalveluita lähettäessään käyttäjälle tekstiviestejä ja keskustellessaan käyttäjän kanssa äänipuheluilla. 7/9

8 Kuva 1: VETUMA-palvelun toimintaympäristö VETUMA-palvelun palvelusovelluksille tarjoama toiminnallisuus on kuvattu täsmällisesti dokumentissa "Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu, sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus" (http://www.suomi.fi/vetuma). 6 Tekninen toteutus VETUMA:n palvelurajapinta on viestirajapinta, jossa viestit on toteutettu loppukäyttäjän selaimen kautta välitettäviä http-yhteyskäytännön POST-komentoja käyttäen. Viestien ja kommunikoinnin luottamuksellisuus perustuu käytettävien yhteyksien suojaukseen HTTPS-yhteyskäytännöllä. Vaihdettujen viestien alkuperän varmistus ja eheys puolestaan taataan laskemalla kullekin viestille todennussumma (MAC) käyttäen asiakaskohtaista jaettua salaisuutta. VETUMA-palvelu tarjoaa joukon toimintoja, jotka on ryhmitelty palvelutyyppeihin. Kullakin toiminnolla on oma kutsu- ja vastaustyyppinsä. VETUMA-rajapinnan mekanismit sekä kutsu- ja vastaustyyppien parametrit on kuvattu rajapinnan määrittelydokumentissa Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu, kutsurajapinnan määrittely (http://www.suomi.fi/vetuma). 7 Käyttöönotto VETUMA-palvelun käyttöönoton edellytyksenä on VETUMA-liittymissopimuksen tekeminen. Liittymisopimuksella asiakas sitoutuu noudattamaan VETUMA-pelisääntöjä (http://www.suomi.fi/vetuma). Vetuma-pelisäännöissä on kuvattu palvelun käytön kustannusten muodostuminen VETUMA-palvelun käyttö sen rajapinnan kautta edellyttää, että sovelluksella on käytössään asiakkaan VETUMA-sovelluskonfiguraatio ja jaettu salaisuus. Sovelluskonfiguraatio on niiden tietojen joukko, joilla kuvataan palvelun mukautus tietyn asiakkaan palvelusovellusten tarpeisiin. Jaettua salaisuutta puolestaan käytetään rajapintakutsujen ja -vastausten alkuperän varmistamiseksi sekä suojaamiseksi muutoksilta kutsunvälityksen aikana. Sovelluskonfiguraatio määritetään ja jaettu salaisuus luodaan organisaation liityttyä VETUMA-palvelun asiakkaaksi. Tarvittaessa voidaan tietylle asiakkaalle määrittää lisää konfiguraatioita ja jaettuja salaisuuksia sekä muuttaa voimassaolevia konfiguraatioita. Sovelluskonfiguraatiossa määrätyt valinnat asettavat seuraavia vaatimuksia asiakkaalle: Asiakkaan tarvitsee ylläpitää asiakaskohtaista käyttäjärekisteriä vain, jos vähintään yhdessä kyseisen asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi yksi tai useampia käyttäjätunnus/salasanapohjaisia tunnistusmenetelmiä. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi Tupas-tunnistus, tulee kyseisellä asiakkaalla olla Tupas-käyttöön oikeuttava sopimus vähintään yhden pankin kanssa. Sopimuksia ei kuitenkaan välttämättä tarvita kaikkien VETUMA-palvelussa tuettujen pankkien kanssa. Tietyn asiakkaan asiointipalveluissa asioiville tarjotaan tunnistautumista varten vain niiden pankkien verkkopalvelut joiden kanssa kyseisellä asiakkaalla on Tupas-tunnistusta koskeva sopimus. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi maksaminen pankkien verkkopalveluilla, tulee kyseisellä asiakkaalla olla verkkomaksujen vastaanottamiseen oikeuttava sopimus vähintään yhden pankin kanssa. Tällöinkin tietyn asiakkaan asiointipalveluissa asioiville 8/9

9 tarjotaan maksamista varten vain niiden pankkien verkkopalvelut joiden kanssa kyseisellä asiakkaalla on verkkomaksujen vastaanottamista koskeva sopimus. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi maksaminen Luottokunnan verkkopalvelulla, tulee kyseisellä asiakkaalla olla verkkomaksujen vastaanottamiseen oikeuttava sopimus Luottokunnan kanssa. Jos tietyn asiakkaan sovelluskonfiguraatiossa on sallittu käytettäväksi rajatun henkilötietojoukon noutaminen VTJ:stä, tulee kyseisellä asiakkaalla olla tähän oikeuttava sopimus VRK:n kanssa. 8 Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: Sisäasianministeriö / JUHTA PL Valtioneuvosto Lisätietoja VETUMA-palvelusta: 9/9

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus Suomi.fi-tunnistus 15.2.2017 Suomi.fi-tunnistus Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen Vain julkisen sektorin sähköisille asiointipalveluille Kertakirjautuminen asiointipalveluiden välillä Keskitetty sopimus-

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen

Suomi.fi-tunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomen ja EU:n kansalaisten vahva sähköinen tunnistaminen Korvaa tunnistus.fi ja VETUMApalvelun Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistusvälineet Keskitetty rahoitusmalli

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen FINAS-päivä 26.1.2017 Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköiset luottamuspalvelut Vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa tunnistus- ja luottamuspalvelulain

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu Palvelukuvaus 1 / 13 Vetuma-palvelu 1.1.2017 Palvelukuvaus Vetuma-palvelu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.v altori.f i 2 / 13 Sisällysluettelo 1. Sopimus...3 2. Johdanto...3 2.1 Valinnaisuus...6

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 1.11.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Standardisalkku...

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Hallintovaliokunta

Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Hallintovaliokunta Hallituksen esitys 59/2016 vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 18.5.2016 Hallintovaliokunta Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys 59/2016vp laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 29.4.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain tarkoituksena on parantaa julkisten

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142

Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015. Versio 2.0, JTO142 Suomi.fi-tunnistaminen Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 18.11.2015 Versio 2.0, JTO142 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Nykyiset Tunnistus.fi- ja Vetuma-palvelut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 20140212_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 12.2.2014 Synergiaryhmän työpaja, OILI-esittely ja E-Lomakkeen katselmointi Klo 11.00-11.30 käytiin läpi OILI-projektin tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat sekä

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet

1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Versio Päivämäärä Muutoshistoria 1.0 5.9.2011 1.1 2.3.2012 Päivitetty metadataosoite 1.2. 24.2.2015 Päivitetty testipalvelinohjeen osoite 1 Virtu IdP- palvelimen testiohjeet Virtuun liitettävää IdP- palvelinta

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallinen palveluväylä JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallisen palveluväylän yleiskuva Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 2.3.2016 Kreetta Simola VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden 2015

Lisätiedot

Laki. sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Laki. sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilanne ja lainsäädäntö 13.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Lisätiedot

Verohallinnon KaPA-tilanne. Jukka Kyhäräinen, Verohallinto Ohjelmistotalopäivä

Verohallinnon KaPA-tilanne. Jukka Kyhäräinen, Verohallinto Ohjelmistotalopäivä Verohallinnon KaPA-tilanne Jukka Kyhäräinen, Verohallinto Ohjelmistotalopäivä HE 59/2016 vp Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo pohjan Sipilän hallitusohjelman digitalisaatiokehityksen toteuttamiselle.

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Toimikorttilogistiikka ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL Toimikorttilogistiikka Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

KATSO - TUNNISTE. Ohje

KATSO - TUNNISTE. Ohje KATSO - TUNNISTE Ohje Sisällysluettelo KATSO-TUNNISTE................................... 3 TUNNISTEEN ROOLIN TARKISTAMINEN...................... 6 Ohjeen tulostaminen...................................

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Suomi.fi-Asiointivaltuudet

Suomi.fi-Asiointivaltuudet Suomi.fi-Asiointivaltuudet Toukokuu 2016 Stefan Sundell Projektipäällikkö Yrityksen puolesta asiointi KaPA ohjelman Rooli ja valtuutushankkeen Suomi.fi Asiointivaltuudet-palvelu Tunnistaminen Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin:

Lappeenrannan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu Lappeenranta Puhelin: Tietosuojaseloste, laatimispäivä 23.9 2015 Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN

KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN KUNTAPALVELUIDEN SÄHKÖISTÄMINEN digiagenda IIN KUNTA HALLINTOPALVELUT & MICROPOLIS OY Kunnanhallitus 27.6.2016 1 DIGITALISOITUVA SUOMI - LAKI SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA Palvelujen digitalisoinnilla

Lisätiedot

Vahva vs heikko tunnistaminen

Vahva vs heikko tunnistaminen Vahva vs heikko tunnistaminen Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Tommi Simula Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, GSEC, MCSE Valtori / Tietoturvapalvelut Mitä tunnistaminen on? Tunnistaa todeta itselleen

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-1554630527 1 (5) 30.10.2014 POL-2014-13501 Sisäministeriö Poliisiosasto SMDno-2014-2152 Poliisihallituksen lausunto muutosehdotukseen koskien lakia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Määräys. 1 Soveltamisala

Määräys. 1 Soveltamisala 1 (7) Määräys TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJIEN JA LAATUVARMENTEITA TARJOAVIEN VARMENTAJIEN TOIMINNAN LUOTETTAVUUS- JA TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSISTA Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa EV 132/1999 vp - HE 153/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 153/1999 vp laiksi sähköisestä asioinnista

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot