Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2"

Transkriptio

1 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu versi Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettel 1. Jhdant Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet Kutsu- ja vastausviestien välitys Parametrikäytännöt Kutsu- ja vastaustyypit Turvatarkisteen mudstaminen Paluu Vetuma-palvelusta svellukseen Vetuma-kutsujen yleiset parametrit Vetuma-vastausten yleiset parametrit Tunnistus, hyväksyminen ja allekirjitus (LOGIN-palvelutyyppi) Menetelmät LOGIN-palvelutyypin yleiset kutsu- ja vastausparametrit Yleiset LOGIN-palvelutyypin kutsuparametrit Yleiset LOGIN-palvelutyypin vastausparametrit Käyttäjän tunnistus Tunnistuskutsun parametrit Tunnistusvastauksen parametrit Käyttäjän surittama hyväksyminen Hyväksymiskutsun parametrit Hyväksymisvastauksen parametrit Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus ja sähköinen allekirjitus Allekirjituskutsun parametrit Allekirjitusvastauksen parametrit Verkkmaksaminen, verkkmaksun kysely ja palautus (PAYMENT-palvelutyyppi) Menetelmät Maksatus Maksatuskutsun parametrit Maksatusvastauksen parametrit Verkkmaksun kysely Maksukyselykutsun parametrit Maksukyselyvastauksen parametrit Maksun palautus Tuki verkkmaksupalveluissa Maksunpalautuskutsun parametrit Maksunpalautusvastauksen parametrit Yleinen pikkeustilanteiden käsittely Vetuma-palvelun havaitsemat pikkeustilanteet Paluu svellukseen pikkeustilanteissa Testiympäristön tuki kutsuvirheiden tutkimiselle Virhetilanteet kutsu- ja vastausviestien välityksessä Vetuma-istunnn vanhentuminen Tistuvat kutsut Liitteet Cpyright Fujitsu Finland Oy 2 (55)

3 1. JOHDANTO Vetuma-palvelu n kansalaisten verkktunnistus- ja maksamispalvelu jka n tarkitettu julkishallinnn rganisaatiiden asiintisvelluksien käyttöön. Fujitsu Finland Oy tuttaa palveluntuttajan minaisuudessa Vetuma-palvelun valtin ja kuntien eri rganisaatiiden käyttöön. Vetuma-palvelun svellushjelmille tarjama timinnallisuus n kuvattu erillisessä dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Vetuma-palvelukknaisuus sisältää svelluksille tarjtun timinnallisuuden lisäksi mm. laskutukseen ja raprtintiin liittyviä timintja. Edellä mainitussa timinnallisuuden kuvausdkumentissa n kuitenkin kuvattu ainastaan svelluksille tarjttu timinnallisuus. Svellukset vivat käyttää Vetuma-palvelun niille tarjamaa timinnallisuutta kutsurajapinnan kautta, jka n määritelty tässä dkumentissa. Tämä dkumentti kuvaa Vetuma-palvelun versin 3.4 kutsurajapinnan. Versissa 3.2 n palveluun muutettu mbiilivarmennetunnistusta ja mahdllistettu mbiilivarmenteella tapahtuva allekirjitus. Menetelmänä mbiilivarmennetunnistus vidaan asettaa päälle palveluihin, vaikka sitä ei le mukana tunnistuskutsun valinnissa. Versissa 3.4 n päivitetty Vetumakutsurajapintaan tuki pankkien nykyisille rajapinnille. 2. VETUMA-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET Tässä luvussa kuvataan Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet: kutsu- ja vastausviestien välitys, parametrikäytännöt, turvatarkisteiden laskeminen, sekä kutsujen ja vastausten jakaminen timintjen mukaisiin tyyppeihin. Lisäksi tässä kappaleessa kuvataan ne yhteiset parametrit jtka esiintyvät samalla lailla kaikissa Vetuma-palvelun kutsu- ja vastaustyypeissä. 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys Vetuma-palvelun kutsurajapinta n viestirajapinta missä viestit n tteutettu käyttäen HTTPyhteyskäytännön POST-kmentja. Kun asiintisvellus kutsuu Vetuma-palvelua, se lähettää palvelulle käyttäjän selaimen kautta POST-kmennn jssa Vetuma-kutsun kutsuparametrit n annettu HTMLlmakkeen kenttinä. Kutsuessaan Vetuma-palvelua svellus käytännössä palauttaa käyttäjän selaimeen HTTP-vastauksen jnka avulla Vetuma-kutsun sisältävä POSTkment lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle. Svellus antaa kutsussa ne sitteet, jihin Vetuma-palvelun tulee palauttaa vastaus eri tilanteissa: nnistunut timint, käyttäjän peruma timint, tai virhetilanne. Kun Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen sitä kutsuneelle asiintisvellukselle, se lähettää svellukselle jälleen käyttäjän selaimen kautta POST-kmennn jssa Vetuma-vastauksen parametrit n annettu HTML-lmakkeen kenttinä. Viestinvälityksen luttamuksellisuus (viestien sisällön sujaus paljastumista vastaan) perustuu käytettävien yhteyksien sujaukseen SSL/TLS-yhteyskäytännöllä, eli kutsu- ja vastausviestit välitetään HTTPS-yhteyksiä käyttäen. Ennen kuin svellus palauttaa käyttäjän selaimelle sen HTTP-vastauksen jnka avulla Vetuma-kutsu lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle, svelluksen tulee hulehtia siitä, että sen ja käyttäjän selaimen välillä n HTTPS-yhteys. Cpyright Fujitsu Finland Oy 3 (55)

4 Kutsusite Vetuma-palveluun (jka n annettava Vetuma-kutsun sisältävän lmakkeen actin-elementissä) n https://-alkuinen, eli POST-kment lähetetään selaimesta Vetuma-palvelulle HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-palvelun palauttaessa selaimelle HTTP-vastauksen jnka avulla Vetumavastaus lähetetään selaimesta svellukselle tämä tapahtuu HTTPS-yhteyttä käyttäen. Vetuma-kutsussa annettujen paluusitteiden n ltava https://-alkuisia, jtta ne aiheuttaisivat HTTPS-yhteyden mudstamisen vastauksen sisältävän POST-kmennn lähettämiseksi selaimesta svellukselle. Vetuma-palvelu tarkistaa, että näin n, ja js ei le niin se hylkää kutsun. Vaihdettujen viestien eheys ja lähettäjän tunnistaminen taataan käyttämällä viestien turvatarkisteita (Message Authenticatin Cde, MAC). Svellus vi halutessaan antaa Vetuma-kutsulle tapahtumatunnuksen, jnka Vetuma-palvelu palauttaa vastatessaan kyseiseen kutsuun. Tapahtumatunnus n tarkitettu helpttamaan tietyn tapahtuman kutsu- ja vastausviestien yhdistämistä tisiinsa. Asiintisvellus vi lähettää kutsun Vetuma-palvelulle käyttäjän selaimen kautta esimerkiksi palauttamalla selaimelle HTML-sivun jssa n:... HTML-lmake jssa n Vetuma-kutsuparametrit esitäytettyinä, käyttäjälle näkymättöminä piilkenttinä. <frm name= VETUMA methd= POST actin=https://tunnistus.sumi.fi/lgin/app > <input type= hidden name= RCVID value= Ankkalinna_S1 > <input type= hidden name= APPID value= Prtaali > <input type= hidden name= TIMESTMP value= >... </frm>... Autmaattisesti suritettava skripti jka lähettää lmakkeen Vetuma-palvelulle, esimerkiksi: var frm = dcument.vetuma; frm.submit(); 2.2 Parametrikäytännöt Käsikäyttöinen submit-timint lmakkeessa Vetuma-palveluun siirtymiseksi, mikäli skriptien surittaminen n estetty selaimessa, esimerkiksi <INPUT type="submit" value="siirry Vetuma-palveluun tunnistautumaan"> Kullakin Vetuma-rajapinnan kutsu- ja vastaustyypillä n ma jukknsa nimettyjä parametreja. Tietyn parametrin nimeä käytetään kutsuissa ja vastauksissa kyseisen parametrin sisältävän lmakkeen kentän nimenä. Osa parametreista n yleisiä parametreja jtka esiintyvät useissa kutsu- ja/tai vastaustyypeissä. Osa parametreista taas n kutsu- tai vastaustyyppikhtaisia. Cpyright Fujitsu Finland Oy 4 (55)

5 Parametrien nimet ja merkitykset kutsuissa ja vastauksissa n kuvattu tässä dkumentissa. Vetuma-rajapintaparametrien arvissa ist ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi, paitsi MAC-parametrissa jssa heksadesimaalinumert A..F vidaan esittää jk isilla tai pienillä kirjaimilla. Parametreja sisältävien kenttien nimet lmakkeessa tulee antaa isilla kirjaimilla. Vetuma-rajapinnan kutsu- ja vastausviestien määrittelyissä n niissä esiintyvillä parametreilla määrätty järjestys. Järjestys tulee ttaa humin kutsu- ja vastausviestien turvatarkisteiden mudstamisessa: tietyssä kutsussa mukanalevien parametrien arvt n sisällytettävä ikeassa järjestyksessä siihen merkkijnn jsta turvatarkisteena käytettävä tiiviste lasketaan. Oikean järjestyksen muistamisen helpttamiseksi n Vetuma-rajapintamäärittelyssä annettu kullekin parametrille järjestysnumer siten, että kussakin kutsu- ja vastaustyypissä parametrit esiintyvät numeridensa mukaan nusevassa järjestyksessä. Lunnllisestikaan samaa parametria ei saa laittaa useampaan kertaan samaan kutsuun. Osa Vetuma-rajapintakutsujen parametreista n pakllisia ja sa valinnaisia. Pakllinen kutsuparametri n kutsun rakentamisen kannalta parametri jka n ltava mukana kutsussa. Valinnainen parametri n parametri jnka svellus vi jättää pis kutsusta. Tämä n humiitava myös turvatarkisteen mudstamisessa. Vetuma-rajapinnassa käytetään ISO merkistöä. Svelluksen kannalta tämä tarkittaa muun muassa sitä, että Vetuma-kutsujen parametrien arvissa saa esiintyä vain ISO merkistön merkkejä. 2.3 Kutsu- ja vastaustyypit Vetuma-palvelu kstuu kahdesta palvelutyypistä: Tunnistus-, hyväksymis- ja allekirjitustiminnt. Maksatukseen liittyvät timinnt. Vetuma-palvelun tarjamista timinnista jkaisella n ma kutsu- ja vastaustyyppinsä. Kutsutyypillä tarkitetaan sellaisen kutsun määrittelyä jlla pyydetään Vetuma-palvelua surittamaan tietty timint. Vastaustyypillä tarkitetaan sellaisen vastauksen määrittelyä jnka Vetuma-palvelu palauttaa suritettuaan tietyn timinnn. Tässä dkumentissa n kuvattu eri timintja vastaavat kutsu- ja vastaustyypit: minkä timinnn kutsu aiheuttaa, mitä parametreja timinnn kutsussa n ja mikä n niiden merkitys, sekä mitä parametreja timinnn vastauksessa n ja mikä n niiden merkitys Vetuma-rajapinnan kutsujen ja vastausten parametrit n kuvattu tässä dkumentissa seuraavasti: Ne parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla (samalla nimellä ja merkityksellä) kaikissa kutsutyypeissä n kuvattu tämän luvun kappaleessa Vetuma-kutsujen yleiset parametrit. Ne parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa vastaustyypeissä n kuvattu tämän luvun kappaleessa Vetuma-vastausten yleiset parametrit. Timintkhtaiset parametrit n kuvattu timintkhtaisten kutsu- ja ja vastaustyyppien määrittelyissä. Cpyright Fujitsu Finland Oy 5 (55)

6 2.4 Turvatarkisteen mudstaminen Viestin turvatarkiste (MAC) mudstetaan laskemalla kutsun parametrien arvista ja jaetun salaisuuden arvsta tiiviste. Laskentaan käytetään kyseisen jaetun salaisuuden yhteydessä käytettäväksi knfiguritua tiivistealgritmia. Vetuma:ssa tällä hetkellä tuettu tiivistealgritmi n SHA-256. SHA-256-algritmin käyttöä susitellaan, kska se n turvallisin aiemmin listatuista algritmeista SHA-256, SHA-1 ja MD5. Jaetun salaisuuden arv mudstetaan sitä lutaessa seuraavalla tavalla: Ohjelmistphjaisella, kryptgrafisesti turvallisella satunnaislukugeneraattrilla sekä symmetrisen avaimen luntifunktilla ludaan salainen avain jnka pituus n 256 bittiä. Salaisuuden arvssa kyseinen avain esitetään heksadesimaalimudssa, jllin sen pituus n 64 merkkiä. Jaetun salaisuuden arvn käsittelyn helpttamiseksi sen alkuun laitetaan vielä kyseisen salaisuuden tunnus, ertettuna avaimesta tavuviivalla. Tunnus esiintyy kutsuissa ja vastauksissa RCVID-nimisen parametrin arvna. Jaetun salaisuuden rakenne n esitetty alla levassa kuvassa. RCVID (5-15 merkkiä) - AVAIN (64 merkkiä) Jaettu salaisuus (70-80 merkkiä) Kuva 1: Jaetun salaisuuden rakenne Vetuma-palvelua kutsuvan asiintisvelluksen tulee laskea kutsuviestin tiiviste kutsun parametrien arvista ja jaetun salaisuuden arvsta mudstetusta merkkijnsta. Mikäli tietty parametri n mukana kutsussa, sen n ltava mukana myös MAClaskennassa (lunnllisestikin lukuun ttamatta itse MAC-parametria jka n laskennan tuls). Mikäli jku parametri n annettu mutta sillä n tyhjä arv, n sen siis kuitenkin ltava mukana tiivisteen laskennassa. Parametrien tulee esiintyä tässä merkkijnssa siinä järjestyksessä jka n rajapintamäärittelyssä määrätty kyseiselle kutsulle. Jaetun salaisuuden arvn tulee lla merkkijnn viimeisenä kenttänä. Kentät yhdistetään peräkkäin käyttäen &-merkkiä ertinmerkkinä kenttien välillä, ja &- merkin tulee myös lla merkkijnn viimeisenä merkkinä. Esimerkki MAC-laskentaa varten mudstetusta merkkijnsta: Ankkalinna_S1&Prtaali& & &Ankkalinna_S1-2843AB9FD601235CA09B...4FB352C6& Vetuma-palvelu laskee vastausviestin tiivisteen samalla tavalla. 2.5 Paluu Vetuma-palvelusta svellukseen Kun Vetuma-palvelu käsittelee svellukselta saamaansa kutsua, niin kutsussa pyydetyn timinnn suritus vi nnistua tai timint vi jäädä eri syistä surittamatta. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen siihen kutsussa ilmitettuun sitteeseen jka vastaa kutsun käsittelyn jälkeistä tilannetta: Timinnn suritus nnistui. Käyttäjä perui timinnn. Timinnn surittaminen epännistui jstain syystä. Cpyright Fujitsu Finland Oy 6 (55)

7 Tämän lisäksi Vetuma-palvelu palauttaa aina vastauksessa paluustatusparametrin jlla kerrtaan nnistuik surittaminen vai jäikö timint surittamatta. 2.6 Vetuma-kutsujen yleiset parametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu ne Vetuma-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa kutsutyypeissä: Nr Nimi Merkitys 1 RCVID Kutsun sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 2 APPID Vetuma-palvelua kutsuvan asiintisvelluksen tunnus 3 TIMESTMP Kutsun aikaleima 4 SO Oletusmenetelmä 1) 5 SOLIST Käyttäjälle tarjttavat menetelmät 1) 6 TYPE Käytettävän Vetuma-palvelun tyypin tunnus 7 AU Kutsussa pyydettävän timinnn kdi. 9 LG Käyttöliittymäkieli 10 RETURL Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL Virhepaluusite svellukseen 13 AP Kutsun palvelemisessa käytettävän knfiguraatin tunnus 15 MAC Kutsun turvatarkiste (MAC) 20 APPNAME Kutsuvan svelluksen nimi käyttöliittymää varten 34 TRID Tapahtumatunnus 1) Näiden parametrien käytössä n timintkhtaisia vivahde-erja. Ne n kuvattu tarkemmin kunkin timintkhtaisten kutsutyypin yhteydessä. Taulukk 1: Vetuma-kutsujen yleiset parametrit Parametri 1: RCVID Merkitys kutsussa: Kutsun turvatarkisteen (MAC) mudstamisessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus. Yhdellä Vetuma-asiakkaalla vi lla useita salaisuuksia, ja kyseisen asiakkaan svellukset vivat Vetuma-palvelun kannalta käyttää niistä mitä tahansa. Salaisuuksien tunnukset vat yksilöllisiä (unique) Vetuma-palvelussa. Useilla asiakkailla ei vi lla yhteistä Vetuma-salaisuutta, jten salaisuuden tunnuksesta saadaan selville myös asiakas. Vetuma-palvelun timittaja (Fujitsu Finland Oy) määrää salaisuuksien arvt ja tunnukset ja antaa ne asiakkaalle. Tässä yhteydessä svitaan myös, mitä algritmia käytetään salaisuuden yhteydessä. Kukin asiakas vastaa mien salaisuuksiensa säilyttämisestä. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, pituus merkkiä. Esimerkki:...value= VETUM127 > Cpyright Fujitsu Finland Oy 7 (55)

8 Parametri 2: APPID Merkitys kutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan svelluksen tunnus raprtintia varten. Vetuma-palvelua kutsuva svellus antaa aina kutsun parametrina svellustunnuksen jka talletetaan Vetuma-palvelun raprtintia varten keräämiin tietihin. Kukin asiakas vi valita millä tarkkuustaslla Vetuma-palvelu erittelee asiakkaan svellukset raprtinnissa: tietty svellus, tietty svellusjukk (esimerkiksi tietyn timialan svellukset), tai mikä tahansa tietyn asiakkaan svellus. Asiakas siis antaa tunnukset mille svelluksilleen, ja vastaa niiden keskinäisestä yksilöllisyydestä. Svellustunnuksia ei rekisteröidä Vetuma-palveluun, vaan ne esiintyvät vain käyttöraprteissa. Käyttöraprteissa annettavat tiedt n jateltu asiakas-, timint- ja svellustunnuskhtaisesti. Esitysmut: Merkkijn, pituus merkkiä, sallittuja merkkejä vat numert 0..9, ist ja pienet kirjaimet, tavuviiva ( - ) ja alaviiva ( _ ) Esimerkki:...value= Prtaali > Parametri 3: TIMESTMP Merkitys kutsussa: Kutsun aikaleima karkean tasn valvntaa varten. Aikaleimalla ei le Vetuma-palvelun kannalta virallisen aikaleiman statusta. Vetuma-palvelu kuitenkin hylkää rajapintakutsut jiden aikaleima n (Vetuma-palvelun käyttämään kelln verraten): Yli 10 minuuttia vanhempi kuin kutsun vastaanttamishetki. Yli 10 minuuttia tulevaisuudessa kutsun vastaanttamishetkeen nähden. Svellus lu haluamallaan tavalla aikaleiman lähettämäänsä kutsuun siten, että se vastaa kutsun tdellista lähettämisaikaa. Esitysmut: Numeerinen merkkijn, 17 merkkiä. Aikaleimaan sisältyvät vusi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti, sekunti ja millisekunti. Esitysmut n: YYYYMMDDHHMMSSsss jssa: YYYY = vusiluku MM = kuukausi DD = päivä HH = tunti MM = minuutti SS = sekunti sss = millisekunnit yli tasasekunnin Esimerkki:...value= > Cpyright Fujitsu Finland Oy 8 (55)

9 Parametri 4: SO Merkitys kutsussa: Kutsussa suritettavaksi pyydetyn timinnn surittamiseen käytettävä letusmenetelmä ja tarvittaessa taustapalvelu. Oletusmenetelmän määräämistä kutsussa ei enää tueta (vaan menetelmän valinta hjautuu pelkästään SOLIST-parametrin perusteella). SO-parametri n säilytetty yhteenspivuuden vuksi. SO-parametri nkin pakllinen kutsuissa. Vetuma-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Svellus kert kutsun SOLIST-parametrissa (kats SOLIST-parametrin kuvaus alla) mitä menetelmiä Vetuma-palvelu saa tarjta käyttäjälle valittavaksi svelluksen pyytämän timinnn surittamiseksi. Vetuma-palvelussa letusmenetelmän valintaa ei enää tueta. Yhteenspivuuden vuksi SO-parametri n kuitenkin säilytetty rajapinnassa, ja siinä annetun letusmenetelmän tulee aikaisemman määrittelyn mukaisesti sisältyä SOLISTparametrissa lueteltuihin menetelmiin. SO-nimistä parametria käytetään myös Vetuma-vastauksissa, kertmaan svellukselle millä menetelmällä timint suritettiin (kats yleiset vastausparametrit). Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, 0..2 merkkiä (menetelmäkdi) Eri palvelutyyppien menetelmävalikimat kdeineen n kuvattu näiden palvelutyyppien kutsujen määrittelyjen yhteydessä. Parametri 5: SOLIST Merkitys kutsussa: Käyttäjän valittavaksi tarjttavat menetelmät timinnn surittamiseksi. Vetuma-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Yleisenä periaatteena n, että käyttäjä vi valita haluamansa menetelmän. Vetuma-palvelu tarjaa tätä varten timintkhtaisen menetelmän valintasivun niille timinnille jtka vidaan surittaa eri menetelmillä. Asiakas vi asiakasknfiguraatissaan rajittaa menetelmävalikimaa määräämällä mitä Vetuma-palvelun tarjamista timintkhtaisista menetelmistä saa käyttää kyseisen asiakkaan svelluksissa. Vetuma-palvelua kutsuva svellus määrää knfiguraatin sisältyvän menetelmävalikiman puitteissa kutsun SOLIST-parametrissa (kats SOLIST-kutsun määrittely alla) sen menetelmävalikiman jka tarjtaan käyttäjälle kutsussa pyydetyn timinnn surittamiseen. Asiakas vi asiakasknfiguraatissaan asettaa mbiilivarmennetunnistuksen päälle riippumatta SOLIST-parametrien valinnista. Jissain timintamenetelmissä käytetään taustapalveluita (esimerkiksi verkkmaksupalvelua). Tietyissä tapauksissa (esimerkiksi maksunpalautus) Vetumapalvelua kutsuva svellus määrää myös mitä nimenmaista taustapalvelua tulee käyttää timinnn surittamiseen. Mikäli SOLIST-parametrissa n lueteltu useita menetelmiä, Vetuma-palvelu avaa käyttäjälle timintkhtaisen (esimerkiksi tunnistus) menetelmän valintasivun. Käyttäjä valitsee tällöin ensin menetelmän (esimerkiksi pankkitunnistus), ja tekee sen jälkeen mahdllisen menetelmäkhtaisen valinnan (esimerkiksi verkkmaksupalvelu). Cpyright Fujitsu Finland Oy 9 (55)

10 Mikäli SOLIST-parametrissa n annettu vain yksi menetelmä, Vetuma-palvelu avaa käyttäjälle vastaavan menetelmäkhtaisen suritus- tai valintasivun. Kska vain yksi menetelmä n sallittu, käyttäjä ei tällöin vi siirtyä menetelmän valintasivulle. SOLIST-parametrissa saa lla lueteltuna vain sellaisia menetelmiä jita vidaan käyttää kutsussa pyydettyyn timintn. SOLIST-parametrissa ei saa lla lueteltuna mitään sellaista menetelmää jka ei sisälly kutsussa viitattuun knfiguraatin. Eräissä tapauksissa (esimerkiksi maksunpalautus) SOLIST-parametrissa määrätään myös mitä menetelmään kuuluvaa taustapalvelua tulee käyttää. Esitysmut: Merkkijn, merkkiä Lista menetelmäkdeja, ertettuina pilkulla tisistaan. Parametri 6: TYPE Merkitys kutsussa: Kutsun palvelemiseen käytettävän Vetuma-palvelutyypin tunnus. Vetuma-palvelu tarjaa jukn timintja, jtka n karkealla taslla ryhmitelty palvelutyyppeihin. Vetuma-palvelun tarjamat palvelutyypit ja niiden timinnt tunnuksineen n määritelty alla levassa taulukssa: Palvelutyypin tunnus Timinnn tunnus Timint LOGIN EXTAUTH Tunnistus CONFIRM SIGNATURE Hyväksyminen Allekirjitus PAYMENT PAY Maksaminen verkkpalvelulla RETURN CHECK Taulukk 2: Palvelutyypit tunnuksineen ja timintineen Maksun palautus Maksun kysely Esitysmut: Kirjaimista kstuva merkkijn, merkkiä Esimerkki:...value= LOGIN > Parametri 7: AU Merkitys kutsussa: Kutsussa pyydettävän timinnn kdi. Vetuma-palvelun palvelutyypit tunnuksineen sekä niiden tarjamat timinnt kdeineen n määritelty kutsuparametrin TYPE määrittelyn yhteydessä annetussa taulukssa (Taulukk 2). Esitysmut: Kirjaimista kstuva merkkijn, merkkiä Esimerkki:...value= SIGNATURE > Cpyright Fujitsu Finland Oy 10 (55)

11 Parametri 9: LG Merkitys kutsussa: Käyttöliittymän kieli. Kutsuessaan Vetuma-palvelua svellus määrää, mitä (Vetuma-palvelussa tuettua) kieltä Vetuma-palvelun käyttöliittymän tulee käyttää. Määräys kskee sekä selainkäyttöliittymää että puhelutunnistuksessa käytettävää äänikäyttöliittymää. Vetuma-palvelu tarjaa sumen-, rutsin- ja englanninkielisen käyttöliittymän. Vetuma-palvelu pyrkii välittämään kielivalinnan myös kutsumilleen taustapalveluille. Eräissä tapauksissa Vetuma-palvelu ei kuitenkaan vi vaikuttaa kutsumansa taustapalvelun käyttämään käyttöliittymäkieleen, esimerkiksi: Tiettyjen pankkien verkkpalveluissa kieli määrätään kansalaisen pankin kanssa tekemässä verkkpalveluspimuksessa. Vastaavasti tietyillä mbiilivarmenteen sisältävillä SIM-krteilla ei tueta kielivalintaa tai ei tueta kaikkia Vetuma-palvelussa tuettuja kieliä. Esitysmut: Merkkijn, 2 merkkiä ISO standardin mukainen 2-kirjaiminen kielikdi pienillä kirjaimilla. Siis jk fi, sv tai en Esimerkki:...value= fi > Parametri 10: RETURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen. Vetuma-palvelu hjaa käyttäjän selaimen RETURL-parametrissa annettuun sitteeseen palveltuaan nnistuneesti Vetuma-rajapintakutsun. Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, Vetuma-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. RETURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunnistettu.jsp > Parametri 11: CANURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen. Vetuma-palvelu hjaa käyttäjän selaimen CANURL-parametrissa annettuun sitteeseen js käyttäjä peruu Vetuma-rajapintakutsussa pyydetyn timinnn. Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, Vetuma-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. CANURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Cpyright Fujitsu Finland Oy 11 (55)

12 Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunn_peruttu.jsp > Parametri 12: ERRURL Merkitys kutsussa: Paluusite svellukseen virhetilanteen jälkeen. Vetuma-palvelu hjaa käyttäjän selaimen ERRURL-parametrissa annettuun sitteeseen virhetilanteessa. Virhepaluu suritetaan js: Kutsussa havaitaan virhe (esimerkiksi syntaksivirhe, spimatn parametrin arv, tai knfiguraatin sisältymättömän piirteen käyttö). Pyydetyn timinnn surituksen aikana tapahtuu virhe (esimerkiksi sallittujen tunnistusyritysten raja ylittyy). Pyydetyn timinnn surituksessa käytettävä taustapalvelu hylkää kutsun (esimerkiksi maksupalvelu hylkää maksutapahtuman kska maksajan tileillä ei le riittävästi katetta maksun surittamiseen). Paluuyhteyden tulee lla SSL/TLS-sujattu, eli paluusitteen tulee alkaa: https://. Js kutsun palveleminen epännistuu ja ERRURL-site puuttuu tai ei ala https:// :lä niin Vetuma-palvelu ei surita lainkaan paluuta. Kutsuva svellus n vastuussa paluusitteen ikeellisuudesta, Vetuma-palvelu ei tarkista sitteesta muuta kuin että se alkaa: https:// :llä. ERRURL-sitteeseen palataan POST-kutsulla, vastauksen parametrit HTMLlmakkeen kenttinä. Esitysmut: URL-syntaksin mukainen merkkijn, maksimipituus 1000 merkkiä. Esimerkki:...value= https://www.ankkalinna.fi/prtaali/tunn_virhe.jsp > Parametri 13: AP Merkitys kutsussa: Kutsun palvelemisessa käytettävän Vetuma-asiakasknfiguraatin tunnus. Asiakasknfiguraatiilla mukautetaan Vetuma-palvelun timimaan tietyn asiakkaan tietyntyyppisiä asiintisvelluksia varten. Tietyllä asiakkaalla vi lla käytössään useita knfiguraatiita. Vetuma-palvelun timittaja (Fujitsu Finland Oy) määrää knfiguraatiiden tunnukset ja antaa ne asiakkaille. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn, pituus merkkiä Esimerkki:...value= Ankkalinna_1 > Parametri 15: MAC Merkitys kutsussa: Kutsun turvatarkiste (MAC) Svelluksen tulee laskea kutsun turvatarkiste tämän luvun kappaleessa Turvatarkisteen mudstaminen kuvatulla tavalla. Esitysmut: Alfanumeerinen merkkijn jssa sallitaan heksadesimaalimerkit (numert 0..9 ja kirjaimet A..F). Pituus riippuu algritmista: Cpyright Fujitsu Finland Oy 12 (55)

13 SHA-256: 64 merkkiä Turvatarkisteena käytettävä tiiviste heksadesimaalimudssa, merkkijnna esitettynä. Heksadesimaalimerkeissä A..F vi käyttää jk pieniä tai isja kirjaimia. Esimerkki:...value= 4AEE86D56A20882B76A677BD82618CA0E111CD479D0BD93718DA C76696 >...value= 4aee86d56a20882b76a677bd82618ca0e111cd479d0bd93718da c76696 > Parametri 20: APPNAME Merkitys kutsussa: Vetuma-palvelua kutsuvan svelluksen nimi näytettäväksi Vetumapalvelun käyttöliittymässä. Vetuma-palvelun käyttöliittymä näyttää svelluksen niin halutessa mistä svelluksesta palvelua kutsuttiin. Mikäli svellus ei halua nimeään näytettäväksi Vetuma-palvelun käyttöliittymässä, tulee sen jättää APPNAME-parametri pis kutsusta. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 40 merkkiä Sallitut merkit vat: Numert, kirjaimet, välilyönti, tavuviiva, piste, pilkku, kaksispiste, lainausmerkki ja pulipiste. Esimerkki:...value= Ankkalinnan päivähitpalvelut > Parametri 34: TRID Merkitys kutsussa: Tapahtumatunnus kutsujen ja vastausten yhdistämiseen. Svellus vi halutessaan antaa Vetuma-kutsulle tapahtumatunnuksen, jnka Vetumapalvelu palauttaa sellaisenaan vastauksessa kyseiseen kutsuun. Tunnus n tarkitettu helpttamaan tietyn kutsun ja siihen tulevan vastauksen yhdistämistä tisiinsa. TRID-parametri n valinnainen kutsuparametri, jllei sitä anneta kutsussa, ei sitä myöskään palauteta vastauksessa. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 20 merkkiä, sallittuja merkkejä numert ja kirjaimet. Cpyright Fujitsu Finland Oy 13 (55)

14 2.7 Vetuma-vastausten yleiset parametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu ne Vetuma-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät samalla tavalla kaikissa vastaustyypeissä: Nr Nimi Merkitys 1 RCVID Vastauksen sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 3 TIMESTMP Vastauksen aikaleima 4 SO Käytetty menetelmä 1) 9 LG Käytetty käyttöliittymäkieli. 10 RETURL Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL Virhepaluusite svellukseen 15 MAC Vastauksen turvatarkiste (MAC) 29 STATUS Tiet timinnn surittamisesta tai surittamatta jättämisestä. 34 TRID Tapahtumatunnus. 1) Parametrin SO tulkinnissa n timintkhtaisia vivahde-erja. SO-parametri timintkhtaisine tulkintineen n kuvattu tarkemmin kunkin timintkhtaisten vastaustyypin yhteydessä. Taulukk 3: Vetuma-vastausten yleiset parametrit Parametri 1: RCVID Merkitys vastauksessa: Vastauksen turvatarkisteen (MAC) laskennassa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus. Vetuma-palvelu käyttää vastauksessa samaa jaettua salaisuutta jta asiintisvellus käytti Vetuma-palvelukutsussa. Parametri 3: TIMESTMP Merkitys vastauksessa: Vastauksen aikaleima. Vetuma-palvelu mudstaa vastauksen lähettämisajankhdan kertvan aikaleiman jnka se palauttaa vastauksessa. Samin kuin kutsuissa, tällä aikaleimalla ei le virallisen aikaleiman statusta. Aikaleiman esitysmut n kuvattu TIMESTMP-kutsuparametrin yhteydessä. Parametri 4: SO Merkitys vastauksessa: Se timinnn surittamismenetelmä, jlla käyttäjä suritti timinnn. Jissain tapauksissa myös taustapalvelu jlla timint suritettiin. Esitysmut: Merkkijn, pituus 1..2 merkkiä (menetelmäkdi ja tarkenne) Eri palvelutyyppien menetelmävalikimat kdeineen n kuvattu näiden palvelutyyppien kutsujen määrittelyjen yhteydessä. Parametri 9: LG Merkitys vastauksessa: Käytetty käyttöliittymäkieli. Vetuma-palvelu palauttaa sen kielen kielikdin jta svelluksen määräämänä käytettiin Vetuma-käyttöliittymässä. Cpyright Fujitsu Finland Oy 14 (55)

15 Parametri 10: RETURL Merkitys vastauksessa: Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen. Vetumapalvelu palauttaa vastauksen RETURL-parametrissa kutsussa saamansa RETURL-parametrin arvn. Parametri 11: CANURL Merkitys vastauksessa: Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen CANURL-parametrissa kutsussa saamansa CANURLparametrin arvn.. Parametri 12: ERRURL Merkitys vastauksessa: Virhepaluusite svellukseen. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen ERRURL-parametrissa kutsussa saamansa ERRURL-parametrin arvn. Parametri 15: MAC Merkitys vastauksessa: Vastauksen turvatarkiste (MAC). Vetuma-palvelu mudstaa vastauksen turvatarkisteen tämän luvun kappaleessa Turvatarkisteen mudstaminen kuvatulla tavalla. Parametri 29: STATUS Merkitys vastauksessa: Tiet kutsun surittamisesta tai surittamatta jättämisestä. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 50 merkkiä. STATUS-parametrin arv kert miten kutsun käsittely nnistui. Sillä vi lla arvt: SUCCESSFUL = kutsun palveleminen nnistui CANCELLED = käyttäjä keskeytti tai perui kutsussa pyydetyn timinnn surittamisen. REJECTED = Kutsun palveleminen epännistui, kska se käyttäjän valitsema vurvaikutteinen taustapalvelu jhn Vetuma-palvelu hjasi käyttäjän timinta surittamaan hylkäsi timinnn surittaminen. ERROR = kutsu li virheellinen FAILURE = kutsun palveleminen epännistui jstain muusta syystä kuin siitä, että taustapalvelu hylkäsi surittamisen. Parametri 34: TRID Merkitys vastauksessa: Svelluksen kutsussa antama tapahtumatunnus. Ellei tapahtumatunnusta annettu kutsussa, ei sitä myöskään palauteta vastauksessa. 3. TUNNISTUS, HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITUS (LOGIN-PALVELUTYYPPI) Vetuma-palvelun palvelutyyppi LOGIN tarjaa asiintisvelluksille seuraavat timinnt: käyttäjän tunnistaminen, käyttäjän surittama hyväksyminen, käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus ja sähköinen allekirjitus. Nämä timinnt n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tässä luvussa kuvataan näiden timintjen kutsut ja vastaukset parametreineen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 15 (55)

16 3.1 Menetelmät Vetuma-palvelu tarjaa jukn vaihtehtisia menetelmiä LOGIN-palvelutyypin timintjen surittamiseksi. Nämä menetelmät n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Menetelmien tunnukset sekä kunkin menetelmän yhteydessä käytettävä menetelmäkhtainen käyttäjän tunnisteen tiettyyppi n esitetty alla levassa taulukssa. Kaikissa menetelmissä svellus vi kuitenkin halutessaan saada tunnistusvastauksessa käyttäjän tunnisteena myös HETU:n. Menetelmä Kdi Käytettävissä timinnissa: Sirukrttiphjainen kansalaisvarmennetunnistus (HST-tunnistus) SIM-krttiphjainen mbiilivarmennetunnistus Tunn. Hyv. Allekirj. 2 x x x SATU 1 x x x HETU Tupas-tunnistus 6 x x HETU Taulukk 4: LOGIN-palvelutyypissä tuetut menetelmät Käyttäjän henkilöllisyyden sittamisessa käytettävä tiettyyppi Tupas-menetelmää käytettäessä palautetaan vastauksissa menetelmäkdin 6 lisäksi sen pankin tai pankkiryhmän tunniste jnka verkkpalvelua käyttäen käyttäjä suritti timinnn. Vetumapalvelun käyttämät pankkien tunnisteet Tupas-menetelmän yhteydessä n kerrttu alla levassa taulukssa: Pankin tunniste 2 Nrdea 3 LähiTapila 5 OP-ryhmä Pankki tai pankkiryhmä 6 Ålandsbanken 7 Handelsbanken 8 Danske Bank 9 S-Pankki A B C D Aktia (pistuva rajapinta) POP Pankki Säästöpankki Aktia Taulukk 5: Pankkien ja pankkiryhmien Tupas-numert Vetuma-rajapinnassa Esimerkkejä valitun menetelmän palauttamisesta vastauksessa:...value= 2 > (Timint suritettiin kansalaisvarmenteen sisältävällä sirukrtilla) Cpyright Fujitsu Finland Oy 16 (55)

17 ...value= 1 > (Timint suritettiin matkapuhelimella, mbiilivarmenteen sisältävällä SIM-krtilla)...value= 6C > (Timint suritettiin Tupas-menetelmällä käyttäen Säästöpankin verkkpalvelua) 3.2 LOGIN-palvelutyypin yleiset kutsu- ja vastausparametrit Kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen kutsuissa käytetään Vetuma-rajapintakutsuille yhteisiä parametreja, jtka n kuvattu kappaleessa Vetuma-kutsujen yleiset parametrit. Vastaavasti kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen vastauksissa käytetään Vetumarajapintavastauksille yhteisiä parametreja, jtka n kuvattu kappaleessa Vetuma-vastausten yleiset parametrit. Edellä mainittujen parametrien lisäksi n jukk parametreja jtka esiintyvät kaikissa LOGINpalvelutyypin timintjen kutsuissa, ja jukk parametreja jtka esiintyvät kaikissa LOGINpalvelutyypin timintjen vastauksissa. Ne parametrit n kuvattu tässä kappaleessa Yleiset LOGIN-palvelutyypin kutsuparametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu ne parametrit jtka esiintyvät kaikille rajapintakutsuille yhteisten parametrien lisäksi kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen kutsuissa: Nr Nimi Merkitys 19 EXTRADATA VTJ-kyselypyyntö Taulukk 6: LOGIN-palvelutyypin kutsujen yleiset parametrit Parametri19: EXTRADATA Merkitys kutsussa: VTJ-kyselypyyntö. EXTRADATA-parametrin arvlla VTJ1 vidaan pyytää HETU:n nutamista VTJ:stä js käyttäjä surittaa timinnn kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä jsta saadaan käyttäjän tunnisteeksi SATU. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen tai hyväksymisen pankkitunnistuksella, saa Vetuma-palvelu pankilta tunnistetun käyttäjän HETU:n ja palauttaa sen aina vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATA-parametrin arvsta. Kun käyttäjä valitsee tunnistautumisen, hyväksymisen tai allekirjituksen kansalaisvarmenteella, saa Vetuma-palvelu tietnsa käyttäjän SATU:n. Vidakseen palauttaa käyttäjän HETU:n n Vetuma-palvelun kysyttävä VTJ:stä SATU:a vastaava HETU. Asiintisvellus vi kutsussa määrätä, että HETU-kysely tehdään käyttäjän valittua menetelmäksi HST-krtin antamalla kutsun EXTRADATA-parametrissa arvn VTJ1. Js käyttäjä valitsee menetelmäksi kansalaisvarmenteen, mutta EXTRADATAparametrin arvlla ei le pyydetty HETU:n nutamista VTJ:stä, palauttaa Vetumapalvelu EXTRADATA-parametrissa tyhjän HETU:n arvn. Parametri EXTRADATA vidaan jättää pis tunnistuskutsusta, jllin se ei myöskään saa lla mukana MAC-laskennassa. Tunnistuskutsuissa EXTRADATA-parametrin arvlla VTJTT=<tutetunnus> vidaan pyytää VTJ-kyselytutteessa <tutetunnus> määriteltyjen tietjen nutamista VTJ:stä käyttäjän tunnistamisen jälkeen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 17 (55)

18 Js EXTRADATA-parametrin arvna n VTJTT=<tutetunnus>, saa SOLISTparametrissa määrätä tarjttavaksi vain Tupas-tunnistuksen, HST-krttitunnistuksen, ja/tai mbiilikansalaisvarmennetunnistuksen. Muutin kutsu tulkitaan virheelliseksi. Tutetunnuksella VTJ-VETUMA-Perus pyydetään kaikille Vetuma-asiakkaille tarjlla leva vakikyselytute jssa n seuraavat tiedt: henkilötunnus, nimitiedt, ktikunta, sitetiedt, äidinkieli, kulinaika sekä tiet siitä, nk käyttäjä Sumen kansalainen. Kyselyllä VTJ:stä saadut tiedt palautetaan valinnaisessa VTJDATA-parametrissa. Käyttäjän tunnistauduttua pankkitunnistuksella palauttaa Vetuma-palvelu käyttäjän HETU:n vastauksen EXTRADATA-parametrissa riippumatta kutsun EXTRADATA-parametrin arvsta. Käyttäjän tunnistauduttua kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä palauttaa Vetuma-palvelu käyttäjän HETU:n vastauksen EXTRADATA-parametrissa mikäli kutsussa llut EXTRADATA-parametrin arv li VTJ1 tai VTJTT=<tutetunnus>. Esitysmut: Merkkijn, enintään 50 merkkiä. Esimerkki:...value= VTJ1 > (HETU:n haku SATU:lla)...value= VTJTT=T1 > (VTJ-tutteessa T1 määrättyjen tietjen haku) Yleiset LOGIN-palvelutyypin vastausparametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu ne parametrit jtka esiintyvät kaikille rajapintavastauksille yhteisten parametrien lisäksi kaikissa LOGIN-palvelutyypin timintjen vastauksissa. Nr Nimi Merkitys 8 USERID Timinnn surittaneen käyttäjän henkilöllisyys 18 SUBJECTDATA Käyttäjän nimitiedt 19 EXTRADATA Käyttäjän HETU 1) 35 VTJDATA Käyttäjän perustiedt VTJ:stä 1) Paitsi js valittu menetelmä li HST-krtti, eikä HETU:n kyselyä VTJ:stä llut pyydetty kutsussa. Taulukk 7: Vetuma-vastausten yleiset parametrit Parametri 8: USERID Merkitys vastauksessa: Timinnn surittaneen käyttäjän henkilöllisyys. Vetuma-palvelun tarjamat LOGIN-palvelutyypin timintjen suritusmenetelmät käyttävät erilaisia tiettyyppejä tunnistettujen käyttäjien henkilöllisyyden sittamiseen. Tunnistusmenetelmien käyttämät henkilöllisyyden sittamien tiettyypit n esitetty tämän luvun Menetelmät-kappaleessa. Esitysmut: Merkkijn, pituus merkkiä. Tiettyypin syntaksin mukainen henkilöllisyystiet. Palautettaessa puhelinnumera puhelutunnistuksessa se palautetaan kansainvälisessä mudssa +<maatunnus><suuntanumer><liittymän numer> ilman välilyöntejä, esimerkiksi Esimerkki:...value= N > (Tupas-tunnistuksen palauttama HETU) Cpyright Fujitsu Finland Oy 18 (55)

19 Parametri 18: SUBJECTDATA Merkitys vastauksessa: Käyttäjän nimitiedt mikäli ne vat tapahtuman surituksen yhteydessä saatavilla. Vetuma-palvelu palauttaa palvellun kutsun surittamisessa käytetyn menetelmän antamat käyttäjän etu- ja sukunimen. Menetelmätyyppien antamien nimitietjen lähteet n kerrttu alla levassa taulukssa. Menetelmätyyppi Kansalaisvarmenteeseen perustuvat menetelmät Pankkien verkkpalveluihin perustuvat menetelmät Operaattreiden verkkpalveluihin perustuvat menetelmät Nimitietjen lähde Tunnistetun käyttäjän varmenteen Subject-kentän sisältämät nimitiedt. Pankin asiakastietkannassa leva asiakkaan nimi. Operaattrin asiakastietkannassa leva asiakkaan nimi. Taulukk 8: Nimitietjen lähde eri menetelmätyypeissä Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 100 merkkiä. Mut: ETUNIMI=<etunimet>, SUKUNIMI=<sukunimi>, jssa Esimerkkejä: <etunimet> n käytetyn menetelmän antamat etunimet <sukunimi> n käytetyn menetelmän antama sukunimi....value= ETUNIMI=Armas Oskari, SUKUNIMI=Aallntie >...value= ETUNIMI=Maija, SUKUNIMI=Sinisal-Kskinen >...value= ETUNIMI=, SUKUNIMI= > (Tyhjät nimitiedt mikäli niitä ei jstain syystä le tapahtuman surituksen yhteydessä saatavilla). Parametri 19: EXTRADATA Merkitys vastauksessa: Tunnistetun käyttäjän henkilötunnus (HETU), kuitenkin: Tyhjä mikäli valittu menetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen ja VTJ-kyselyä ei pyydetty kutsussa. VTJ:n palauttama virhekdi mikäli valittu menetelmä perustui kanasalaisvarmenteeseen, VTJ-kyselyä pyydettiin kutsussa, mutta kysely epännistui. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 100 merkkiä. Mut n HETU=<henkilötunnus>, jssa <henkilötunnus> n tunnistetun käyttäjän henkilötunnus HETU:n esitysmut n HETU-syntaksin mukainen Esimerkki:...value= HETU= N >...value= HETU= > (Tyhjä HETU kun käyttäjän valitsema tunnistautumismenetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen eikä VTJ1- kyselyä llut pyydetty tunnistuskutsussa) Cpyright Fujitsu Finland Oy 19 (55)

20 Parametri 35: VTJDATA Merkitys vastauksessa: Kutsussa annetun VTJ-kyselytutteen mukaiset käyttäjän perustiedt VTJ:stä. Kuitenkin: Parametria ei palauteta vastauksessa mikäli kutsussa ei ltu pyydetty VTJTT=<tutetunnus> -kyselyä. Mikäli VTJTT=<tutetunnus> -kyselyä pyydettiin kutsussa, mutta kysely epännistui, ei VTJDATA-parametria palauteta, vaan haun palauttama virhekdi ja virheteksti palautetaan SATU/HETU-kyselyn tavin EXTRADATA-paluuparametrissa. Esitysmut: Merkkijn, pituus enintään 3000 merkkiä. Esitysmut n sama XML-mut kuin kuin VTJ SS-kyselyiden vastauksissa. XMLdata n kuitenkin Vetuman paluusanmassa URL encdattuna. Tietyn tietluvan sisältämien VTJ-kyselytutteiden vastaustiedt määritellään tietluvan yhteydessä, ja kunkin tutteen vastauksen tarkka esitysmut kuvataan XML Schema-määrittelynä. VRK n myös julkaissut XML Scheman jssa määritellään vastausten XML-schemissa esiintyvät VTJ-tietjen tiettyypit. Esimerkki VTJDATA-parametrin arvsta löytyy dkumentista: Vetuma Sanmaesimerkit. 3.3 Käyttäjän tunnistus Käyttäjän tunnistus tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää Vetuma-palvelua tunnistamaan svellusistunnn käyttäjän. Tunnistaminen n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tämän dkumentin tässä kappaleessa kuvataan tunnistuskutsu ja -vastaus parametreineen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 20 (55)

21 3.3.1 Tunnistuskutsun parametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu Vetuma-tunnistuskutsun parametrit. Sarakkeessa P n kerrttu nk parametri pakllinen vai valinnainen. Nr Nimi P Merkitys 1 RCVID 1) p Kutsun sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 2 APPID 1) p Vetuma-palvelua kutsuvan asiintisvelluksen tunnus 3 TIMESTMP 1) p Kutsun aikaleima 4 SO 1) p Oletusmenetelmä tunnistautumiseen 5 SOLIST 1) p Käyttäjälle tarjttavat menetelmät tunnistautumiseen 6 TYPE 1) p Käytettävän Vetuma-palvelun tyypin tunnus 3) 7 AU 1) p Pyydettävän timinnn kdi 4) 9 LG 1) p Käyttöliittymäkieli 10 RETURL 1) p Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL 1) p Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL 1) p Virhepaluusite svellukseen 13 AP 1) p Kutsun palvelemisessa käytettävän knfiguraatin tunnus 15 MAC 1) p Kutsun turvatarkiste (MAC) 19 EXTRADATA 2) v VTJ-kyselypyyntö 20 APPNAME 1) v Kutsuvan svelluksen nimi käyttöliittymää varten 34 TRID 1) v Tapahtumatunnus 1) Yleinen parametri jka esiintyy kaikissa Vetuma-rajapinnan kutsuissa. 2) Parametri jka esiintyy kaikissa LOGIN-timinnn kutsuissa 3) Parametrilla TYPE n vakiarv LOGIN tunnistuskutsuissa. 4) Parametrilla AU n vakiarv EXTAUTH tunnistuskutsuissa. Taulukk 9: Vetuma-tunnistuskutsun parametrit Cpyright Fujitsu Finland Oy 21 (55)

22 3.3.2 Tunnistusvastauksen parametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu ne Vetuma-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät tunnistusvastauksissa. Sarakkeessa P n kerrttu nk parametri pakllinen vai valinnainen. Nr Nimi P Merkitys 1 RCVID 1) p Vastauksen sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 3 TIMESTMP 1) p Tunnistusvastauksen aikaleima 4 SO 1) p Käytetty menetelmä (ja taustapalvelu) tunnistautumisessa 8 USERID 2) p Tunnistautumisen surittaneen käyttäjän henkilöllisyys 9 LG 1) p Käytetty käyttöliittymäkieli 10 RETURL 1) p Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL 1) p Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL 1) p Virhepaluusite svellukseen 15 MAC 1) p Vastauksen turvatarkiste (MAC) 18 SUBJECTDATA 2) p Käyttäjän nimitiedt 19 EXTRADATA 2) p Käyttäjän HETU (tai VTJ-virhekdi) 3) 29 STATUS 1) p Tunnistustapahtuman nnistumisen kdi. 34 TRID 1) v Tapahtumatunnus 35 VTJDATA 1) v Käyttäjän perustiedt VTJ:stä 1) Yleinen parametri jka esiintyy kaikissa Vetuma-rajapinnan vastauksissa 2) Parametri jka esiintyy kaikissa LOGIN-timinnn kutsuissa 3) Tyhjä HETU js käyttäjän valitsema menetelmä perustui kansalaisvarmenteeseen, eikä HETU:n kyselyä VTJ:stä llut pyydetty kutsussa. Taulukk 10: Vetuma-tunnistusvastauksen parametrit 3.4 Käyttäjän surittama hyväksyminen Käyttäjän surittama hyväksyminen tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää svellusistunnn käyttäjää hyväksymään tunnistautumalla sellaisen asiintitimenpiteen jnka hyväksymiseksi riittää käyttäjän tunnistus. Hyväksyminen n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tämän dkumentin tässä kappaleessa kuvataan hyväksymiskutsu ja -vastaus parametreineen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 22 (55)

23 3.4.1 Hyväksymiskutsun parametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu Vetuma-hyväksymiskutsun parametrit. Nr Nimi P Merkitys 1 RCVID 1) p Kutsun sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 2 APPID 1) p Vetuma-palvelua kutsuvan asiintisvelluksen tunnus 3 TIMESTMP 1) p Kutsun aikaleima 4 SO 1) p Oletusmenetelmä hyväksymiseen 5 SOLIST 1) p Käyttäjälle tarjttavat menetelmät hyväksymiseen. 6 TYPE 1) p Käytettävän Vetuma-palvelun tyypin tunnus 3) 7 AU 1) p Pyydettävän timinnn kdi 4) 8 USERID p Hyväksyvän käyttäjän henkilöllisyys 9 LG 1) p Käyttöliittymäkieli 10 RETURL 1) p Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL 1) p Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL 1) p Virhepaluusite svellukseen 13 AP 1) p Kutsun palvelemisessa käytettävän knfiguraatin tunnus 15 MAC 1) p Kutsun turvatarkiste (MAC) 19 EXTRADATA 2) v VTJ-kyselypyyntö 20 APPNAME 1) v Kutsuvan svelluksen nimi käyttöliittymää varten 34 TRID 1) v Tapahtumatunnus 1) Yleinen parametri jka esiintyy kaikissa Vetuma-rajapinnan kutsuissa. 2) Parametri jka esiintyy kaikissa LOGIN-timinnn kutsuissa 3) Parametrilla TYPE n vakiarv LOGIN hyväksymiskutsuissa. 4) Parametrilla AU n vakiarv CONFIRM hyväksymiskutsuissa. Taulukk 11: Vetuma-hyväksymiskutsun parametrit Parametri 4: SO Merkitys hyväksymiskutsussa: Se tunnistusmenetelmä, jnka Vetuma-palvelun käyttöliittymän tulee käynnistyessään tarjta valmiiksi valittuna käyttäjälle hyväksymistä varten. Oletusvalintaa ei kuitenkaan tueta nykyisessä versissa, vaan menetelmän valinta hjautuu pelkästään SOLIST-parametrin perusteella. Parametri 5: SOLIST Merkitys hyväksymiskutsussa: Ne tunnistusmenetelmät jtka Vetuma-palvelun käyttöliittymän tulee hyväksymiskutsua palvellessaan tarjta käyttäjälle valittavaksi hyväksymistä (tunnistautumista) varten. Hyväksymiskutsussa annetaan parametrissa USERID sen käyttäjän henkilöllisyys, jlta dtetaan hyväksyntää. Cpyright Fujitsu Finland Oy 23 (55)

24 Hyväksymiseen käytettävän tunnistusmenetelmän tulee vastata hyväksymiskutsussa annettavan käyttäjän henkilöllisyyden tiettyyppiä. Js käyttäjä tunnistautui alun perin jllain muulla menetelmällä kuin kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä, tulee SOLIST-parametrissa yhteenspivuuden vuksi määrätä tarjttavaksi vain kyseinen tunnistusmenetelmä. Js käyttäjä tunnistautui alun perin kansalaisvarmenteeseen perustuvalla menetelmällä, vi SOLIST-parametrissa määrätä tarjttavaksi kansalaisvarmenteeseen perustuvat menetelmät. Käyttäjä vi valita minkä tahansa niistä, kska kaikissa käyttäjän tunniste n SATU. Tunnistusmenetelmien käyttämät henkilöllisyyden situksen tiettyypit n esitetty tämän luvun Menetelmät-kappaleessa. SOLIST-parametrissa vi lla lueteltuna vain sellaisia tunnistusmenetelmiä jtka sisältyvät hyväksymiskutsussa viitattuun knfiguraatin. Parametri 8: USERID Merkitys hyväksymiskutsussa: Sen käyttäjän henkilöllisyys, jta pyydetään surittamaan hyväksyntä tunnistautumalla. Käyttäjän henkilöllisyys n sitettava sellaisella tiettyypillä, jta käyttää ainakin yksi Vetuma-palvelun tunnistusmenetelmistä. Henkilöllisyyden sittamiseen käytettävän tiettyypin n vastattava SOLISTparametrissa annettujen menetelmien käyttämää henkilöllisyyden tunnisteen tiettyyppiä.. Esitysmut: Merkkijn jssa vi lla numerita ja kirjaimia sekä HETU:ssa ja puhelinnumerssa esiintyviä erikismerkkejä ( + ja - ), pituus merkkiä Tunnistusmenetelmien käyttämät henkilöllisyyden situksen tiettyypit n esitetty aiemmin tässä dkumentissa taulukssa Taulukk 4. Henkilöllisyys n annettava tarkalleen samassa esitysmudssa kuin se palautetaan tunnistusvastauksessa. Esimerkiksi puhelinnumer n annettava kansainvälisessä mudssa +<maatunnus><suuntanumer><liittymän numer> ilman välilyöntejä. Esimerkki:...value= N > Cpyright Fujitsu Finland Oy 24 (55)

25 3.4.2 Hyväksymisvastauksen parametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu ne Vetuma-rajapinnan parametrit jtka esiintyvät hyväksymisvastauksissa. Nr Nimi P Merkitys 1 RCVID 1) p Vastauksen sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 3 TIMESTMP 1) p Hyväksymisvastauksen aikaleima 4 SO 1) p Käytetty menetelmä (ja taustapalvelu) hyväksymisessä 8 USERID 2) p Hyväksymisen surittaneen käyttäjän henkilöllisyys 9 LG 1) p Käytetty käyttöliittymäkieli 10 RETURL 1) p Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL 1) p Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL 1) p Virhepaluusite svellukseen 15 MAC 1) p Vastauksen turvatarkiste (MAC) 18 SUBJECTDATA 1) p Käyttäjän nimitiedt 19 EXTRADATA 2) p Käyttäjän HETU 3) 29 STATUS 1) p Hyväksymistapahtuman nnistumisen kdi. 34 TRID 1) v Tapahtumatunnus 35 VTJDATA v Käyttäjän perustiedt VTJ:stä 1) Yleinen parametri jka esiintyy kaikissa Vetuma-rajapinnan vastauksissa. 2) Parametri jka esiintyy kaikissa LOGIN-timinnn vastauksissa 3) Paitsi js käyttäjän valitsema menetelmä li HST-krtti, eikä HETU:n kyselyä VTJ:stä llut pyydetty kutsussa. Taulukk 12: Vetuma-hyväksymisvastauksen parametrit 3.5 Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus ja sähköinen allekirjitus Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää svellusistunnn käyttäjää allekirjittamaan kansalaisvarmenteeseensa liittyvällä salaisella avaimella svelluksen antaman tekstin. Sähköinen allekirjitus tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää svellusistunnn käyttäjää allekirjittamaan mbiilivarmenteeseensa liittyvällä salaisella avaimella svelluksen antaman tekstin. Kiistämättömän allekirjituksen surittaminen Vetuma-palvelua käyttäen n kuvattu dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus. Tässä kappaleessa kuvataan allekirjituskutsu ja -vastaus parametreineen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 25 (55)

26 3.5.1 Allekirjituskutsun parametrit Alla levassa taulukssa n lueteltu Vetuma-allekirjituskutsun parametrit. Nr Nimi P Merkitys 1 RCVID 1) p Kutsun sujauksessa käytetyn jaetun salaisuuden tunnus 2 APPID 1) p Vetuma-palvelua kutsuvan asiintisvelluksen tunnus 3 TIMESTMP 1) p Kutsun aikaleima 4 SO 1) p Oletusmenetelmä allekirjitukseen 5 SOLIST 1) p Käyttäjälle tarjttavat menetelmät allekirjitukseen 6 TYPE 1) p Käytettävän Vetuma-palvelun tyypin tunnus 3) 7 AU 1) p Pyydettävän timinnn kdi 4) 9 LG 1) p Käyttöliittymäkieli 10 RETURL 1) p Paluusite svellukseen nnistuneen tapahtuman jälkeen 11 CANURL 1) p Paluusite svellukseen käyttäjän peruman tapahtuman jälkeen 12 ERRURL 1) p Virhepaluusite svellukseen 13 AP 1) p Kutsun palvelemisessa käytettävän knfiguraatin tunnus 14 TTS p Allekirjitettava teksti 15 MAC 1) p Kutsun turvatarkiste (MAC) 19 EXTRADATA 2) v VTJ-kyselypyyntö 20 APPNAME 1) v Kutsuvan svelluksen nimi käyttöliittymää varten 34 TRID 1) v Tapahtumatunnus 1) Yleinen parametri jka esiintyy kaikissa Vetuma-rajapinnan kutsuissa. 2) Parametri jka esiintyy kaikissa LOGIN-timinnn kutsuissa 3) Parametrilla TYPE n vakiarv LOGIN allekirjituskutsuissa. 4) Parametrilla AU n vakiarv SIGNATURE allekirjituskutsuissa. Taulukk 13: Vetuma-allekirjituskutsun parametrit Parametri 14: TTS Merkitys allekirjituskutsussa: Allekirjitettava teksti. Vetuma-palvelu välittää allekirjitettavan tekstin sellaisenaan allekirjituksen tteuttavalle kmpnentille. Allekirjituksen tteuttava kmpnentti käyttäjän työasemassa tai mbiililaitteessa näyttää allekirjitettavan tekstin käyttäjälle. Käyttäjän työasemaan asennettu allekirjituskmpnentti saattaa asettaa rajituksia allekirjitettavassa tekstissä esiintyvien merkkien suhteen, sekä sille, miten pitkä teksti n helpsti luettavissa esimerkiksi ilman runsasta vierittämistä. Ymmärrettävyys- ja sitvuusnäkökhtien lisäksi asiintisvelluksen tulee siis myös hulehtia tekstin luettavuudesta allekirjitusta suritettaessa. Cpyright Fujitsu Finland Oy 26 (55)

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.4 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet... 3 2.1 Metadata...

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 19.6.2007 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Julkisen hallinnon yhteiset palvelut Verkkotunnistautuminen ja -maksaminen VETUMA Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Lähde:Fujitsu Services Tunnistautuminen on nyt sangen kirjavaa Verkkomaksaminen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma Ohjekirja Kilipa versi 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulspalveluhjelma Keij Hyttinen Live tulspalvelu: www.kilipa.cm Sisältö 1 Laitteistvaatimukset 2 Yleistä 3 Alitus 4 Pisteasetukset ja hiihtmatkat 4.1

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8

1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON AKTIVOINTI... 6 4 ASETUKSET... 8 1 T-STORE OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 TOIMINNOT... 3 1.2 TIEDONSIIRTO... 3 1.3 TALLENNETTAVAT TIETOTYYPIT... 3 1.4 TIETOJEN TALLENNUS... 3 2 T-STORE OHJELMISTON ASENTAMINEN... 4 3 T-STORE OHJELMISTON

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje

Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille. Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Pankkien TUPAS-tunnistuspalvelu palveluntarjoajille Palvelukuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio 2.4 2 (18) MUUTOSLUETTELO Versio Sivu Huomautus V2.0 Kaikki Sanomarakenteet muuttuneet V2.1 Lisätty uusia

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot