Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015

2

3 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä- ja asiakaspalvelut, yritys- ja elinkeinopalvelut sekä sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut. Kuopion kaupungin markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut yksikön tehtävänä on lisätä osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta ja sitä kautta osaltaan turvata peruspalveluiden tarjonta ja kuntalaisten laadukas palvelu. Toiminnan rakenteet pitävät sisällään ulkoiseen kasvuun tähtäävän markkinointiohjelman ja asukkaille suunnattavan palveluiden markkinoinnin ja viestinnän. Ulkopuolelle kohdentuvan markkinoinnin kohderyhmänä ovat potentiaaliset asukkaat, opiskelijat, matkailijat, yritykset, yhteisöt sekä investoijat. Palveluiden markkinointi tarkoittaa sosiaalista hyvinvointipalveluiden markkinointia, toivottavien hyvinvointia edistävien toimintatapojen markkinointia asukkaille sekä kaupungin palveluista viestimistä. Yrityspalvelun tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinkeinorakennetta ja kilpailukykyä tukemalla yritysten kasvua ja kehittymistä sekä luoda vetovoimainen toimintaympäristö kaupungissa oleville ja tänne muuttaville yrityksille kaupungin ja sen verkostokumppaneiden käytettävissä olevin keinoin. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2015 on ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä lukuisissa eri yhteyksissä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion elinkeinoelämän kehitys on ollut koko maan kehitystä parempaa. Vertailukaupunkeihin nähden monet mittarit osoittavat, että Kuopion on lisännyt vetovoimaa ja kasvun edellytyksiä. Tämän hetkinen suhdanne- ja maailmantalouden tilanne vaikuttaa hidastavasti yritysten liikevaihdon, viennin ja investointien kehittymiseen. Kaupungin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yritysten rakentamis- ja kasvuhankkeille muodostu esteitä ja hidasteita kaupungin päätösvallassa olevien toimenpiteiden vuoksi. Kaupungin aktiiviset elinkeino-, tontti- ja toimitilapolitiikat sekä hyvä yhteistyö Kuopiossa toimivien ja Kuopioon muuttavien yritysten kanssa luovat pohjan kaupungin ja yritysten kasvulle. Kuopion houkuttelevuus muuttohalukkuusmittauksissa on ollut hyvä, mutta Kuopion kaupunki kilpailee muiden keskuskaupunkien kanssa yrityksistä, osaavasta työvoimasta, matkailijoista ja opiskelijoista. Sähköisten palvelu- ja viestintäkanavien kehittyminen sekä kuntarajojen laajeneminen asettavat vaatimuksia myös kuntapalveluiden sähköistämiselle. Laajenevat kuntarajat asettavat vaatimuksia myös asiakasviestinnälle ja asiakaspalveluiden saavutettavuudelle. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden keskeisinä haasteina voimakkaassa muutostilanteessa on toimivien yhteistyösuhteiden ylläpitäminen eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Aluekehityksessä merkittävää on tulevan hallitusohjelman sekä lukuisten aluekehitykseen vaikuttavien kansallisten strategioiden laadinnat. TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Yrityspalvelun henkilöstö vähenee ja työtehtävät hoidetaan tehtävien uudelleen järjestelyillä. Ostopalveluihin käytettäviä määrärahoja on vähennetty. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja palvelukonseptia (mm. sähköistä asiointia) kehitetään. TOIMINNAN PAINOPISTEET Yrityspalvelun toiminnan painopisteenä on Kuopion vetovoimaisuuden, ostovoiman ja tulopohjan vahvistaminen. Yrityspalvelun tehtävänä on hankkia uusia yrityksiä ja investointeja ja palvella kuopiolaisia yrityksiä niiden investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeissa. 1

4 Hankerahoituksella pääosin rahoitettu kolmivuotinen markkinointiohjelma päättyy huhtikuussa Kumppanuusmarkkinointi yhdessä yliopiston ja muiden oppilaitosten, keskeisten kuntien, yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu hankkeen jälkeisessä ajassa luotuja konsepteja hyödyntäen. WHO Healthy cities business ja technical -konferenssi järjestetään Kuopiossa Konferenssin näkyvyyttä hyödynnetään Kuopio-kuvan kirkastamista hyvinvointiosaamisen kansainvälisenä kaupunkina. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän konseptointi tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat yrityspalvelun henkilöstön osaamispääoman ajantasaisuuden. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä jatketaan. Sosiaalisen median osaamista kehitetään edelleen. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut vastuualueella matkailun kehittämiseen varataan euroa. Määrärahasta on enintään euroa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle kaupungin rahoitusosuutena. Lisäksi ulkoisia palveluita ostetaan julkaisujen painatukseen ja jakeluun, puhelinpalvelujärjestelmien ylläpitoon sekä sähköisiin internet- ja intranet-julkaisujärjestelmiin liittyen. Yrityspalveluissa elinkeinohankkeisiin on varattu euroa. Määrärahasta rahoitetaan yrityspalveluyhteistyö Juankosken kaupungin kanssa noin euroa ja Kuopion seudun uusyrityskeskuksen tukeminen noin euroa, Kuopion kaupungin rahoitusosuus Kuopion uusyrityskeskukselle on enintään yksi euroa/asukas, sisältäen jäsenmaksun ja muun rahoitusosuuden. Määrärahalla varaudutaan myös rahoittamaan tuotannollisten, erikoispalvelu- ja matkailuyritysten sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeitä kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoituksen kohteena voivat olla mm.: yritystoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen vientitoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen kaupallistamiskelpoiset tutkimus- ja teknologiansiirto ja tuotekehityshankkeet yritystoiminnan edistämistä koskevat selvitykset yrityshankinnan tarvitsemat selvitykset ja markkinointitoimenpiteet nopealla aikataululla tehtävät uusien yritysalueiden kaavoitustyöt ja alueiden käyttösuunnitelmat Suomen Yrityskummit Ry:n jäsenmaksu. Kuopion kaupungin rahoitusosuus elinkeinopoliittisissa EU- tai vastaavissa hankkeissa on euroa. Kuopion kaupungin vastinrahoitus kohdistuu Kuopion strategian mukaisia tavoitteita toteuttaviin EU- tai vastaaviin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Päätöksenteko: Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa kaupungin rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään euroa. Sen yli menevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta rahoitukseen on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. Kuopio Innovation Oy:n kehittämisraha on euroa. Toiminnan pääpaino on yrityskehityksessä (sisältäen hautomopalvelut), yrityslähtöisissä kehittämishankkeissa sekä innovaatiotoiminnan edistämisessä. Yhtiö vastaa INKA (Innovatiiviset kaupungit) ohjelman toteutuksen koordinoinnista Kuopion kaupunkiseudun toimiessa kumppanina kansallisessa Tulevaisuuden terveysteemassa. Maaseutupalvelut, ostopalvelun määrärahavaraus euroa. Määrärahalla varaudutaan maaseutupalvelujen ostamiseen Siilinjärven kunnalta, joka hallinnoi Sydän Savon maaseutupalvelua. 2

5 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystonttien tarjonta Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto. Yrityspalvelu ohjaa yritykset sopiville tonteille. Asiakastarpeiden ja kysynnän muutokset tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kasvuohjelma Tehdään esityksiä uusista kaavoitettavista alueista ja kaavamuutoksista ja osallistutaan maankäyttö kaavaprosesseihin. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yritystoiminnan vahvistaminen Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk yrityksiä. Yrityshankinta ja olevien yritysten palveleminen Toimitaan Yritys Suomi verkostossa ja tuetaan alkavien yrittäjien neuvontaa mm. rahoittamalla Kuopion seudun uusyrityskeskuksen toimintaa. Kasvuohjelma Kuopio Innovation Oy toimii tehokkaasti yritystoiminnan synnyn ja kasvun edistämiseksi sekä Kuopion Kampuksen kehittämiseksi Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Saavutettavuus ja logistiikka Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen Valmistellaan uutta sopimusta sidosryhmien kanssa ja tehdään tuloksellista edunvalvontaa. Kasvuohjelma Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus kärkihanke Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti Osallistutaan Kampus alueen suunnittelu- ja investointihankkeisiin. Kampuksen kehittäminen sisällytetään kasvuohjelmaan ja tavoitteita edistetään neuvotteluissa valtion ja alueellisten toimijoiden kanssa. Kasvuohjelma Kampus kärkihankkeen tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin 3

6 Kriittiset menestystekijät Kuopio-kuva Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kasvua ja vetovoimaa vahvistava markkinointi. Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio kuvaa Maakunnallinen markkinointiyhteistyö jatkuu hankekauden päättyessä keskeisten toimijoiden (Itä Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, sh piiri, yritykset, kunnat ja muut toimijat) kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. Markkinoinnin ja brändityön työkalut ja toimintamallit vakiinnutetaan toimintakulttuuriin. Kasvuohjelma Kuopion vahvuuksista viestitään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Imagollisten tapahtumien hyödyntäminen Kuopio kuvan edistämisessä. Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja sen palvelukonseptia uudistetaan. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi- ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Valmistellaan asiakaspalvelujen kokonaissuunnitelma vuoden 2015 aikana. Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 4

7 TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/09 TA Muutos-% Tpe14-Ta15 Myyntitulot ,2 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatulot ,1 % TOIMINTATULOT ,3 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,1 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,8 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,9 % Muut palvelujen ostot ,3 % Palvelujen ostot yhteensä ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,9 % Vuokramenot ,0 % Muut toimintamenot ,9 % TOIMINTAMENOT ,7 % TOIMINTAKATE ,9 % Avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen osuus palvelualueella (1000 ) Vetovoimaisuuden palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu ,9 % 49,2 % Yritys- ja elinkeinopalvelut ,1 % 48,5 % Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut ,1 % 2,3 % Yhteensä % 100 % Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 KS 2014 Ennuste 2014 TA 2015 Tilankäyttö Tilojen määrä m Tilojen määrä m 2 /htv TP 2013 KS 2014 Ennuste TA Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv

8 6

9 Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut TOIMINTA-AJATUS Kuopion kaupungin markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -yksikön tehtävänä on lisätä osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta ja sitä kautta osaltaan turvata peruspalveluiden tarjonta ja kuntalaisten laadukas palvelu. Toiminnan rakenteet pitävät sisällään ulkoiseen kasvuun tähtäävän markkinointiohjelman ja asukkaille suunnattavan palveluiden markkinoinnin ja viestinnän. Ulkopuolelle kohdentuvan markkinoinnin kohderyhmänä ovat potentiaaliset asukkaat, opiskelijat, matkailijat, yritykset, yhteisöt sekä investoijat. Palveluiden markkinointi tarkoittaa sosiaalista hyvinvointipalveluiden markkinointia, toivottavien hyvinvointia edistävien toimintatapojen markkinointia asukkaille sekä kaupungin palveluista viestimistä. Tätä työtä tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Yksikkö vastaa kaupungin viestinnästä, viestintä- ja asiakaspalvelukanavien kehittämisestä sekä matkailija-, muuttaja- ja asukasneuvonnan järjestämisestä. Viestintään kuuluu sisäinen henkilöstöviestintä ja ulkoinen kuntalaisviestintä, päätösviestintä sekä PR. Yksikössä toimii myös kaupungin puhelinvaihde, joka on keskeinen palvelukanava asukkaalle. Palvelualueita tuetaan heidän tavoitteiden saavuttamisessa viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat - Kuopio-kuvasta huolehtiminen - Kuopion markkinointi - kunta- ja viranomaisviestintä - kaupungin henkilöstö- ja luottamushenkilöstöviestintä - keskitettyjen asiakaspalvelutehtävien hoitaminen - muuttajien neuvonta - matkailuneuvonta, tapahtumajärjestäjien neuvonta ja ohjaus - kaupungin puhelinvaihde TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion kaupunki kilpailee muiden alueellisten keskuskaupunkien kanssa yrityksistä sekä osaavasta työvoimasta, matkailijoista, tapahtumista ja opiskelijoista. Kaupungin kasvustrategian onnistumisen varmistamiseksi on luotu kaksi markkinoinnin rakennetta: yritysvetoinen matkailun yhteismarkkinointirakenne ja maakunnallinen markkinointirakenne, jotka toteuttavat samaa markkinoinnin kattobrändiä maksimoiden näin markkinointinäkyvyydestä koituvan hyödyn. Maakunnallisen markkinointiohjelman kolmivuotinen hankerahoitus päättyy huhtikuussa 2015, jonka jälkeen toimintaa jatketaan osana perustyöskentelyä ja budjetointia yhteistyössä keskeisten maakunnallisten toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kuopion houkuttelevuus muuttohalukkuusmittauksissa on ollut hyvä. Yleisimagoltaan kuudes suurten kaupunkien joukossa ja kärkikolmikossa mitattaessa kasvuympäristöä lapsille. (Taloustutkimus, muuttohalukkuustutkimus 2014) Kuopioon linkitetään perinteisyyden, suomalaisuuden, korkean osaamisentason sekä yrittäjä- ja kulttuurimyönteisyyden attribuutteja. Suhteutettuna väkilukuun, Kuopio oli kolmanneksi vetovoimaisin Suomen kaupungeista. Laajenevat kuntarajat asettavat vaatimuksia asukasviestinnälle ja asiakaspalveluiden saavutettavuudelle. Markkinoinnin ja viestinnän saralla tapahtuu merkittävä murros niin kanavien kuin toimintamallienkin osalta: Sähköisen viestinnän ja palveluiden merkitys ihmisten arjessa kasvaa edelleen voimakkaasti. Monikanavaisuus ja erilaiset kanavastrategiat on huomioitava kaupungin viestinnässä. Verkkopalveluiden kysynnän kasvu asettaa suuria haasteita kaupungille tulevaisuudessa. Viestintävälineiden ajantasaisuus ja saavutettavuus on keskeinen vaatimus. Kaupungin verkkosivujen julkaisujärjestelmän sopimuskausi on umpeutumassa ja uusi sopimus sekä toimittaja kilpailutetaan. 7

10 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2015 Hankerahoituksella pääosin rahoitettu kolmivuotinen markkinointiohjelma päättyy huhtikuussa Kumppanuusmarkkinointi yhdessä yliopiston ja muiden oppilaitosten, keskeisten kuntien, yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu hankkeen jälkeisessä ajassa luotuja konsepteja hyödyntäen. Yhteismarkkinointi on kustannustehokas tapa toteuttaa yhteisiä toimenpiteitä alueen vetovoiman kasvattamiseksi. Kaupunkikeskustan osalta vahvistetaan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kanssa yhteistoiminnan painopisteitä yhteismarkkinointi- ja tapahtumasuunnitelmin sekä tehostetun viestinnän avulla. Tapahtumien imagovaikutusten arviointi- ja hyödyntämismalli on käytössä ja tapahtumia hyödynnetään Kuopio-kuvan vahvistamisessa sekä hyvinvointia edistävien toimintamallien jalkauttamisessa. Viestinnän ja uusien medioiden käyttöä tehostetaan kouluttamalla kaupunkiorganisaation toimijoita. Samalla parannetaan asiakkaiden suuntaan tapahtuvaa avointa viestintää eri kanavissa. Laajoja viestinnän yhteistyöverkostoja hyödynnetään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Kuntaliitoksen myötä Maaningan asukkaille tarjotaan Kuopion kaupungin viestinnän palvelut. WHO Healthy cities business ja technical konferenssi järjestetään Kuopiossa Konferenssin näkyvyyttä hyödynnetään Kuopio-kuvan kirkastamista hyvinvointiosaamisen kansainvälisenä kaupunkina. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän konseptointi tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Kuopion Infon asukas- ja matkailuneuvonnan toiminnan vakiinnuttaminen. Kassapalveluiden käyttöönotto erityisesti teatterin ja musiikkikeskuksen lipunmyynnin osalta. Kesäajan matkailuneuvonnan aukioloaikojen pidentäminen kesätyöntekijöiden avulla. Puhelinjärjestelmän osalta uuden puhelinvälitysjärjestelmän käyttöönotto ja vanhasta järjestelmästä luopuminen. Uuden inter- ja intranet- julkaisujärjestelmän kilpailutus ja siihen mahdollisesti liittyvä verkkosivujen uudistaminen. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Kuopio Infon toiminnan jatkaminen vaatii kahden määräaikaisen työsuhteen vakinaistamista. Matkailuneuvonnan kesäsesongin pidennettyjen aukiolojen toteuttaminen edellyttää kesätyöntekijän ja työllistetyn palkkaamista Kuopio Infoon. WHO Healthy cities-kokouksen valmistelu edellyttää kokousjärjestelyihin kiinnitettävien projektipäällikön ja -sihteerin palkkaamista puolen vuoden ajaksi. Maakunnallisen markkinointiyhteistyön koordinointia ja toiminnan jatkuvuutta varmistamana tarvitaan toukokuusta lähtien yksi päätoiminen työntekijä. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -yksikössä jatketaan henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä. Työyhteisön toimivuutta parannetaan ja toiminnan tehokkuutta lisätään tiimityöskentelyllä ja tehostetulla tiimien välisellä viestinnällä. Sosiaalisen median osaamista kehitetään edelleen. Yhteiset kehittämispäivät ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut tukevat yhteisiä päämääriä. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Erityisiä mainontaa, julkaisujen painamista, KuopioShop, tulkkaamista sekä tietoteknisiä järjestelmiä koskevia asiantuntijapalveluita hankitaan ostamalla palveluita ulkoa. Kohtaamisia-asukasjulkaisun tuottaminen. Vastuualueella ostetaan ulkoisia palveluja julkaisujen painatukseen ja jakeluun, puhelinpalvelujärjestelmien ylläpitoon, sähköisten internet- ja intranet-julkaisujärjestelmiin liittyen. 8

11 Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Kuopio-kuva Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Kasvua ja vetovoimaa vahvistava markkinointi. Kuopio kasvaa ja se tunnistetaan hyvänä opiskelu-, matkailu- ja asuinkaupunkina. Kuopio tunnistetaan hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusosaamisen keskittymänä, jossa painotetaan ennaltaehkäiseviä hyvinvointia edistäviä palveluita Maakunnallinen markkinointiyhteistyö jatkuu hankekauden päättyessä keskeisten toimijoiden (Itä Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, sh piiri, yritykset, kunnat ja muut toimijat) kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. Kuopion vahvuuksista viestitään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio-Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Imagollisten tapahtumien hyödyntäminen Kuopio-kuvan edistämisessä. Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus-kärkihanke Kampus-hanke etenee. Kuopio tunnistetaan houkuttelevana opiskelupaikkakuntana. Markkinoinnin ja brändityön työkalut ja toimintamallit vakiinnutetaan toimintakulttuuriin. Kampus-kärkihankkeen tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Asiakaspäällikkö Petri Kervola Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palveluiden asiakaslähtöisyys Asiakaspalvelu toimii laadukkaasti ja se on helposti saavutettavissa monikanavaisesti Yhteistyötä jatketaan opiskelija-asioiden neuvottelukunnassa oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Ylläpidetään kaupungin puhelinvaihteen ja Kuopio infon toimintaa. Valmistellaan asiakaspalvelujen kokonaissuunnitelmaa vuoden 2015 aikana. Asiakaslähtöisyyttä ja palvelun laatua varmistetaan kaupunkitasoisessa asiakaspalveluryhmässä. Asiakaspäällikkö Petri Kervola 9

12 Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Hyvinvointia edistävien toimintamallien käyttöönotto Hyvinvointia edistävät palvelut ja toimintatavat ovat asukkaiden tietoisuudessa ja niistä viestitään aktiivisesti. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi- ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Asiakaspäällikkö Petri Kervola Kriittinen menestystekijä Kuopio-kuva Hyödynnetään hyvinvointimarkkinoinnin konseptia palveluitten markkinoinnissa. Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio Oikea-aikainen ja avoin, monikanavainen viestintä Julkaisujärjestelmän sopimustoimittajan kilpailutus ja verkkosivuston toiminnallisuuden parantaminen. Viestintäpäällikkö Raija Korhonen Asukasviestinnän tehostaminen monikanavaratkaisuina. Henkilöstön kouluttaminen vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa sosiaalisen median kanavissa. 10

13 Yritys- ja elinkeinopalvelut TOIMINTA-AJATUS Vastuualueen tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinkeinorakennetta ja kilpailukykyä tukemalla yritysten kasvua ja kehittymistä sekä luoda vetovoimainen toimintaympäristö kaupungissa oleville ja tänne muuttaville yrityksille kaupungin ja sen verkostokumppaneiden käytettävissä olevin keinoin. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion elinkeinoelämän kehitys on ollut koko maan kehitystä parempaa. Vertailukaupunkeihin nähden monet mittarit osoittavat, että Kuopion on lisännyt vetovoimaa ja kasvun edellytyksiä. Tämän hetkinen suhdanne- ja maailmantalouden tilanne vaikuttaa hidastavasti yritysten liikevaihdon, viennin ja investointien kehittymiseen. Kaupungin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yritysten rakentamis- ja kasvuhankkeille muodostu esteitä ja hidasteita kaupungin päätösvallassa olevien toimenpiteiden vuoksi. Kaupungin aktiiviset elinkeino-, tontti- ja toimitilapolitiikat sekä hyvä yhteistyö Kuopiossa toimivien ja Kuopioon muuttavien yritysten kanssa luovat pohjan kaupungin ja yritysten kasvulle. TOIMINNAN PAINOPISTEET Yrityspalvelun toiminnan painopisteenä on Kuopion vetovoimaisuuden, ostovoiman ja tulopohjan vahvistaminen. Yrityspalvelun tehtävänä on hankkia uusia yrityksiä ja investointeja ja palvella kuopiolaisia yrityksiä niiden investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeissa. Yrityspalvelu on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti Nilsiän alueen yritystoiminnan ja matkailun kehittämiseen. Osallistutaan kuntaliitosselvitysprosesseihin. 11

14 TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Yrityspalvelun henkilöstön osaaminen pohjautuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja laajaan verkostoitumiseen. Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat osaamispääoman ajantasaisuuden. VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUEESEEN SISÄLTYVÄT KEHITTÄMISRAHOITUKSET JA OSTO- PALVELUSOPIMUKSET: ELINKEINOHANKKEET ( ) Määrärahalla varaudutaan rahoittamaan tuotannollisten, erikoispalvelu- ja matkailuyritysten sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeitä kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoituksen kohteena voivat olla mm. Yritystoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen Vientitoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen Kaupallistamiskelpoiset tutkimus- ja teknologiansiirto- ja tuotekehityshankkeet Yritystoiminnan edistämistä koskevat selvitykset Yrityshankinnan tarvitsemat selvitykset ja markkinointitoimenpiteet Nopealla aikataululla tehtävät uusien yritysalueiden kaavoitustyöt ja alueiden käyttösuunnitelmat Suomen Yrityskummit Ry:n jäsenmaksu Määrärahalla rahoitetaan myös 1.Yrityspalveluyhteistyö Juankosken kunnan kanssa (n ) Kuopion kaupunki on ollut osakkaana Koillis-Savon Kehitys Oy:ssä Nilsiän liittymisen jälkeen. Kuopion kaupungilla on ollut yrityspalvelusopimus yrityksen kanssa nilsiäläisten yritysten kehittämiseksi. Koillis-Savon Kehitys Oy :n toiminta päättyi vuoden 2013 lopussa. Kuopion kaupungin yrityspalvelu on tehnyt sopimuksen yrityspalveluyhteistyöstä Juankosken kaupungin kanssa siten, että 50 % yritysasiamiehen työpanoksesta kohdistetaan Nilsiän yrityspalvelujen hoitamiseen. Juankosken yritysasiamies tulee hoitamaan myös Maaningan alueen yrityspalveluita ja aloittaa jo vuonna 2014 tutustumisen alueen yrityksiin. Juankosken mahdollisesti liittyessä 2017 Kuopioon yrityspalveluiden järjestäminen tapahtuu joustavasti näillä ennakkotoimilla. 2.Kuopion seudun uusyrityskeskuksen tukeminen (n ) Kuopion seudulla on yrityksen perustajien perusneuvontapalveluita hoitanut Kuopion seudun uusyrityskeskus. Toiminnan rahoitus on muodostunut kuntien ja yritysten jäsenmaksuista sekä seudullisten yrityspalvelupisteiden valtion ja kuntien ja aiemmin EU:n hankerahoituksesta. Vuoden 2013 aikana päättyi seudullisten yrityspalvelupisteiden valtion rahoitus. Jatkossa uusyrityskeskusten rahoitus on yritysten ja kuntien rahoittamaa. Kuopion kaupungin osuus on enintään yksi euro/asukas,sisältäen jäsenmaksun ja muun rahoitusosuuden. KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSOSUUS ELINKEINOPOLIITTISISSA EU- TAI VASTAAVISSA HANK- KEISSA ( ) Kuopion kaupungin vastinrahoitus kohdistuu Kuopion strategian mukaisia tavoitteita toteuttaviin EU- tai vastaaviin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Kaupungin osarahoittamat hankkeet kohdistuvat ensisijaisesti pidempään toimineiden yritysten ja uusien yritysten kehittämiseen, yritysten perustamiseen liittyvien palvelujen tukemiseen, kansainvälisyyden edistämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, investointien edistämiseen sekä yritysten tarvitseman osaamisen kehittämiseen. 12

15 Eu:n ohjelmakausi vaihtui vuoden 2014 alusta. Uuden hankekauden hankkeet ovat valmisteluvaiheessa. Päätöksenteko: Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa kaupungin rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään Sen yli menevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta rahoitukseen on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. KUOPIO INNOVATION OY:N KEHITTÄMISRAHA ( ) Kuopio Innovation Oy toteuttaa osaltaan Kuopion kaupungin kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää strategiaa. Toiminnan pääpaino on yrityskehityksessä (sisältäen hautomopalvelut), yrityslähtöisissä kehittämishankkeissa sekä innovaatiotoiminnan edistämisessä. Yhtiö vastaa INKA (Innovatiiviset kaupungit) -ohjelman toteutuksen koordinoinnista Kuopion kaupunkiseudun toimiessa kumppanina kansallisessa Tulevaisuuden terveys -teemassa. Yhtiö toimii aktiivisena tiedepuiston yhteistyötä vahvistavana toimijana sekä tiedottajana. Yhtiö tuottaa kaupungille toimintaansa liittyviä erilaisia valmistelu-, hallinnointi-, koordinaatio- ja markkinointipalveluita. Kuopio Innovation Oy on yksi Kuopion kaupungin ja valtion välisen Kasvusopimuksen allekirjoittajatahoista. Kuopio Innovation Oy on päivittämässä strategiaansa vuoden 2014 loppuun mennessä. Strategiatyön tavoitteet ovat tiiviisti kytketty Kuopion kaupungin strategiaan ja sen tavoitteiden tukemiseen. MAASEUTUPALVELUT,Ostopalvelu ( ) Maaseutupalvelu siirtyi vuoden 2012 alusta ostopalveluksi. Siilinjärven kunnan hallinnoima Sydän-Savon maaseutupalvelu tuottaa erillisen sopimuksen pohjalta Kuopion maaseutupalvelut viranomaistehtävien osalta. Kehittämishankkeista neuvotellaan erikseen. Maaseutuyksikön tehtäviä ovat: Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa säädetyn lain (210/2010) mukaiset viranomaistehtävät Maatilojen ja maaseudun pienyritysten neuvonta ja aktivoiminen kehittämistoimissa Maaseutuympäristön kehittäminen Määrärahalla varaudutaan maaseutupalvelujen ostamiseen. Sydän-Savon maaseutupalvelu on laatinut Kuopiossa maaseutuohjelman. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystonttien tarjonta Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto elinkeinoelämän tarpeisiin. Yrityspalvelu ohjaa yritykset sopiville tonteille. Asiakastarpeiden ja kysynnän muutokset tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tehdään esityksiä uusista kaavoitettavista alueista ja kaavamuutoksista ja osallistutaan maankäyt- Elinkeinojohtaja Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yritystoiminnan vahvistaminen Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk-yrityksiä. tö- kaavaprosesseihin. Yrityshankinta ja olevien yritysten palveleminen Toimitaan Yritys Suomi-verkostossa ja tuetaan alkavien yrittäjien neuvontaa mm. rahoittamalla Kuopionseudun uusyrityskeskuksen toimintaa. Elinkeinojohtaja 13

16 Kriittinen menestystekijä Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Kampus -kärkihanke 2020 Kampusalueen suunnittelu etenee siten, että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2016 ja Savon koulutuskuntayhtymän hanke on toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Yrityspalvelu osallistuu Kampus-alueen suunnittelu- ja investointihankkeisiin. Elinkeinojohtaja Sidosryhmä- ja edunvalvontapalvelut Strategiset tavoitteet Palvelukokonaisuuden keskeinen tavoite vuodelle 2015 on ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä lukuisissa eri yhteyksissä. Toisaalta kuntarakenteiden muutosprosessit tulevat vaatimaan jatkossakin resursseja samoin kuin kuntien välisen yhteistyön lisääntyminen. Kuopion saavutettavuus ja houkuttelevuus yritysten ja opiskelijoiden näkökulmasta ovat tekijöitä, joiden eteen tulee tehdä määrätietoista työtä. Aluekehityksessä merkittävää on tulevan hallitusohjelman sekä lukuisten aluekehitykseen vaikuttavien kansallisten strategioiden laadinnat. 14

17 Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Yhteistyö ja verkostot. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiverkostoissa ja pelinrakentajana kuntakentässä Osaamisen kärkialueiden kehittyminen Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kokonaisvaltainen ja selkeä edunvalvonnan toteuttaminen sekä kuntayhteistyön edistäminen alueellisesti ja kansallisesti Kuopio Innovation Oy toimii tehokkaasti yritystoiminnan synnyn ja kasvun edistämiseksi sekä Kuopion Kampuksen kehittämiseksi Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on aktiivista ja edistää Kuopion houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina ja tukee Kampuksen kehittymistä Toimitaan aktiivisesti edunvalvonnan kannalta keskeisissä asioissa, kuntarakenteiden ja -yhteistyön edistämisessä sekä toteutetaan Kuopion kehitystä tukevaa yhteistyötä eri tahojen kanssa alueellisesti ja kansallisesti Kuopio Innovation Oy:n toiminta saavuttaa sille omistajien hallituksessa asettamat tavoitteet Ylläpidetään aktiivista opiskelijayhteistyötä sekä osaltaan edistetään uusien kehittämisavausten sisällyttämistä Kampuksen kehittämiseen. kehittämisjohtaja Heikki Helve kehittämisjohtaja / toimitusjohtaja Heikki Helve kehittämisjohtaja Heikki Helve 15

18 Kuopion kaupunki 1 (2) Vetovoimaisuuden palvelualue Julkinen HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstö- ja koulutussuunnittelua koskevat lakimuutokset tulivat voimaan Henkilöstö- ja koulutussuunnittelun kaupunkitasoiset periaatteet ja käytännöt on käsitelty yhteistoiminnallisesti kaupungin yhteistyötoimikunnassa Kaupunkitasoisessa suunnitelmassa on kuvattu mm. 1) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä, 2) yleiset periaatteet, joilla ylläpidetään ikääntyneiden työkykyä, työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja työkykyä, osatyökykyisten työllistämistä sekä huomioidaan ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet 3) keinot ja mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Henkilöstölaskelma suunnitelma TP TPE TA MUUTOS TP TPE TA MUUTOS TA TA TA TA / / VVP htv htv htv htv htv htv Markk.,v iest.,asia 26,5 27,0 25,6-1, , Yritys- ja elinkein 8,0 7,4 6,0-1, Sidosr.ja edunv alv 2,0 1,0 1, Palvelualue yht. 36,5 35,4 32,6-2, ,0 0 32, Henkilöstölaskelman lukuihin ei sisälly työllistämisvaroin ja oppisopimuksella palkattua henkilöstöä, kesätyöntekijöitä, luottamushenkilöiden palkkioita, muita palkkioita (tili 4080) eikä jaksotettuja palkkoja. Henkilöstötyön tavoitteet ja periaatteet Henkilöstön asemaan vaikuttavana toimenpiteenä kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää 5 M :n henkilöstötyön tuottavuutta lisäävän säästövelvoitteen. Säästövelvoite on kohdennettu palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitoksille bruttoansioiden (aj ) ja asiakaspalvelujen ostomäärärahojen (v talousarvio) suhteessa. Vetovoimaisuuden palvelualueen säästövelvoite pyritään saavuttamaan seuraavilla toimenpiteillä: Vakinaisen henkilöstön määrä Vuonna 2015 on tavoitteena vähentää vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärää 0,36 henkilötyövuotta ja vapaaehtoisia vapaita hyödyntämällä. Eläkeiän saavuttavia eli 63 vuotta täyttäviä/täyttäneitä palvelualueella on 3 henkilöä. Ennen avoimeksi jäävien vakinaisten virkojen ja tehtävien täyttämistä selvitetään voidaanko täytössä hyödyntää sisäistä liikkuvuutta, järjestää töitä uudelleen tai kohdentaa uudelleen olemassa olevan henkilöstön työpanosta. Määräaikaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä minimoidaan rajaamalla sijaisten käyttö jaksottamalla vuosilomat ja suunnittelemalla työvuorot asiakastarpeen mukaan täyttämällä avoimeksi tulevat tehtävät sisäisin tehtäväjärjestelyin tai hyödyntämällä sisäistä liikkuvuutta sekä minimoimalla projekti- ja hanketyöntekijöiden määrä. Sairauspoissaolot Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja vähintään 1 pv/htv. Joulukuun 2014 htv -toteumatietojen mukaan (henkilöstöanalyysi 12/2014): määräaikaisen henkilöstön osuus palvelualueen henkilöstömäärästä on 31,4 % sairauspoissaolojen määrä on 8,4 pv/htv Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuhilas Laskutustunnus

19 Kuopion kaupunki 2 (2) Vetovoimaisuuden palvelualue Julkinen Muiden palvelujen ostot Vuonna 2015 on tavoitteena elinkeino- ja yrityspalvelut vähentää ostopalveluja ja myönnettäviä avustuksia sidosryhmä- ja edunvalvontapalvelut vähentää ostopalveluja 1250 Suunnitelma henkilöstön rakenteesta ja määrästä Käyttösuunnitelman liitteenä olevasta laskelmasta ilmenee henkilöstön rakenne ja määrä sekä keskeiset työvoimakustannukset (palkat, henkilösivukulut, työterveyshuolto sekä palvelualueen määrärahat henkilöstön koulutukseen ja virkistykseen). Vetovoimaisuuden palvelualueen työvoimakustannukset ovat yhteensä ( /htv). Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna työvoimakustannukset nousevat /htv. Nousu aiheutuu palkka- ja henkilösivukulujen kasvusta. Suunniteltu henkilöstötarve on yhteensä 32,6 htv: vakituinen henkilöstö 24,6 htv, sijaiset 7 htv muu määräaikainen henkilöstö 1 htv. Palveluiden ostojen määrärahavaraus on ( /htv). Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna palvelujen ostot alenevat (9.370 /htv). KOULUTUSSUUNNITELMA Henkilöstön osaamisen kehittäminen edellyttää jatkuvaa tarkastelua muuttuvassa toimintaympäristössä. Syksyllä 2014 tehdyn koulutussuunnitelmakartoituksen mukaan palvelualueen tärkeimmät osaamisalueet ovat: Yritys- ja elinkeinopalvelut: Asiakas- ja palveluosaaminen, työelämä- ja työyhteisötaidot sekä johtaminen ja esimiestyö Markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut: Prosessit ja organisaatio-osaaminen, tietotekniikkaosaaminen sekä työelämä- ja työyhteisötaidot Osaamisen vahvistamisen keinoina ovat perehdyttäminen ja työssä oppiminen sekä ammatillinen täydennyskoulutus ja mentorointi. Henkilöstö osallistuu keskitetyn koulutusohjelman koulutustilaisuuksiin tarpeen mukaan. Tarvittaessa osallistutaan myös muiden tahojen ja palveluntuottajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä jatketaan. Sosiaalisen median osaamista kehitetään. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat yrityspalvelun henkilöstön osaamispääoman ajantasaisuuden. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuhilas Laskutustunnus

20 KESKEISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TA 2015 PALVELUJEN OSTOT TA 2015 VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE htv 36,5 35,0 32,6 6,86 % 2,4 TP 2013 TA 2014 TA2015 TA 2015 Muutos % Muutos 2015 Muutos htv Ta 2014/2015 Ta 2014/2015 /htv /htv Työvoimakustannukset yhteensä, netto ,43 % josta 1. Palkat yhteensä ,92 % josta vakituinen henkilöstö ,46 % vakituinen varahenkilöstö sijaiset ,05 % hanke ja projektihenkilöstö ,02 % muu määräaikainen henkilöstö varaus työmarkkinaratkaisun palkankorotuksiin tuntipalkat muut tuntipalkat muut tuntipalkat, sijaiset kesätyöllistetyt (palvelualueen oma määräraha) erilliskorvaukset muut palkkakustannukset ja palkkiot ,00 % jaksotetut palkat Työnantajan eläke ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,44 % josta varhaiseläkemaksu Kuel palkkaperusteinen eläkemaksu ,46 % Vael palkkaperusteinen eläkemaksu eläkemenoperusteinen eläkemaksu ,70 % sosiaaliturvamaksu ,42 % tapaturmavakuutusmaksu ,35 % työttömyysvakuutusmaksu ,91 % jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut tuntipalk. eläkevak.maksuvaraus jaksotetut eläkevakuutusmaksut Panostukset henkilöstöön ,88 % josta henkilöstön kehittäminen ja koulutus ,00 % kulttuuri ja liikuntapalvelut hlöstölle työterveyshuolto, kulut ,82 % Henkilöstötulot ,00 % josta Kela korvaus työterveyshuollosta ,00 % sv korvaukset tapaturmakorvaukset muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot yhteensä ,49 % josta asiakaspalvelujen ostot ,00 % muiden palvelujen ostot ,70 % Vuonna 2013 työterveyshuolto maksettu yleishallinnosta keskitetysti, vuodesta 2014 alkaen hajautettu palvelualueille. 18

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 Alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelman TTS Hyväksytty seutuhallituksessa 13.01.2010 TEM 164:00/2008

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot