Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015

2

3 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä- ja asiakaspalvelut, yritys- ja elinkeinopalvelut sekä sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut. Kuopion kaupungin markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut yksikön tehtävänä on lisätä osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta ja sitä kautta osaltaan turvata peruspalveluiden tarjonta ja kuntalaisten laadukas palvelu. Toiminnan rakenteet pitävät sisällään ulkoiseen kasvuun tähtäävän markkinointiohjelman ja asukkaille suunnattavan palveluiden markkinoinnin ja viestinnän. Ulkopuolelle kohdentuvan markkinoinnin kohderyhmänä ovat potentiaaliset asukkaat, opiskelijat, matkailijat, yritykset, yhteisöt sekä investoijat. Palveluiden markkinointi tarkoittaa sosiaalista hyvinvointipalveluiden markkinointia, toivottavien hyvinvointia edistävien toimintatapojen markkinointia asukkaille sekä kaupungin palveluista viestimistä. Yrityspalvelun tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinkeinorakennetta ja kilpailukykyä tukemalla yritysten kasvua ja kehittymistä sekä luoda vetovoimainen toimintaympäristö kaupungissa oleville ja tänne muuttaville yrityksille kaupungin ja sen verkostokumppaneiden käytettävissä olevin keinoin. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2015 on ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä lukuisissa eri yhteyksissä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion elinkeinoelämän kehitys on ollut koko maan kehitystä parempaa. Vertailukaupunkeihin nähden monet mittarit osoittavat, että Kuopion on lisännyt vetovoimaa ja kasvun edellytyksiä. Tämän hetkinen suhdanne- ja maailmantalouden tilanne vaikuttaa hidastavasti yritysten liikevaihdon, viennin ja investointien kehittymiseen. Kaupungin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yritysten rakentamis- ja kasvuhankkeille muodostu esteitä ja hidasteita kaupungin päätösvallassa olevien toimenpiteiden vuoksi. Kaupungin aktiiviset elinkeino-, tontti- ja toimitilapolitiikat sekä hyvä yhteistyö Kuopiossa toimivien ja Kuopioon muuttavien yritysten kanssa luovat pohjan kaupungin ja yritysten kasvulle. Kuopion houkuttelevuus muuttohalukkuusmittauksissa on ollut hyvä, mutta Kuopion kaupunki kilpailee muiden keskuskaupunkien kanssa yrityksistä, osaavasta työvoimasta, matkailijoista ja opiskelijoista. Sähköisten palvelu- ja viestintäkanavien kehittyminen sekä kuntarajojen laajeneminen asettavat vaatimuksia myös kuntapalveluiden sähköistämiselle. Laajenevat kuntarajat asettavat vaatimuksia myös asiakasviestinnälle ja asiakaspalveluiden saavutettavuudelle. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden keskeisinä haasteina voimakkaassa muutostilanteessa on toimivien yhteistyösuhteiden ylläpitäminen eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Aluekehityksessä merkittävää on tulevan hallitusohjelman sekä lukuisten aluekehitykseen vaikuttavien kansallisten strategioiden laadinnat. TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Yrityspalvelun henkilöstö vähenee ja työtehtävät hoidetaan tehtävien uudelleen järjestelyillä. Ostopalveluihin käytettäviä määrärahoja on vähennetty. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja palvelukonseptia (mm. sähköistä asiointia) kehitetään. TOIMINNAN PAINOPISTEET Yrityspalvelun toiminnan painopisteenä on Kuopion vetovoimaisuuden, ostovoiman ja tulopohjan vahvistaminen. Yrityspalvelun tehtävänä on hankkia uusia yrityksiä ja investointeja ja palvella kuopiolaisia yrityksiä niiden investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeissa. 1

4 Hankerahoituksella pääosin rahoitettu kolmivuotinen markkinointiohjelma päättyy huhtikuussa Kumppanuusmarkkinointi yhdessä yliopiston ja muiden oppilaitosten, keskeisten kuntien, yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu hankkeen jälkeisessä ajassa luotuja konsepteja hyödyntäen. WHO Healthy cities business ja technical -konferenssi järjestetään Kuopiossa Konferenssin näkyvyyttä hyödynnetään Kuopio-kuvan kirkastamista hyvinvointiosaamisen kansainvälisenä kaupunkina. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän konseptointi tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat yrityspalvelun henkilöstön osaamispääoman ajantasaisuuden. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä jatketaan. Sosiaalisen median osaamista kehitetään edelleen. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut vastuualueella matkailun kehittämiseen varataan euroa. Määrärahasta on enintään euroa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle kaupungin rahoitusosuutena. Lisäksi ulkoisia palveluita ostetaan julkaisujen painatukseen ja jakeluun, puhelinpalvelujärjestelmien ylläpitoon sekä sähköisiin internet- ja intranet-julkaisujärjestelmiin liittyen. Yrityspalveluissa elinkeinohankkeisiin on varattu euroa. Määrärahasta rahoitetaan yrityspalveluyhteistyö Juankosken kaupungin kanssa noin euroa ja Kuopion seudun uusyrityskeskuksen tukeminen noin euroa, Kuopion kaupungin rahoitusosuus Kuopion uusyrityskeskukselle on enintään yksi euroa/asukas, sisältäen jäsenmaksun ja muun rahoitusosuuden. Määrärahalla varaudutaan myös rahoittamaan tuotannollisten, erikoispalvelu- ja matkailuyritysten sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeitä kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoituksen kohteena voivat olla mm.: yritystoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen vientitoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen kaupallistamiskelpoiset tutkimus- ja teknologiansiirto ja tuotekehityshankkeet yritystoiminnan edistämistä koskevat selvitykset yrityshankinnan tarvitsemat selvitykset ja markkinointitoimenpiteet nopealla aikataululla tehtävät uusien yritysalueiden kaavoitustyöt ja alueiden käyttösuunnitelmat Suomen Yrityskummit Ry:n jäsenmaksu. Kuopion kaupungin rahoitusosuus elinkeinopoliittisissa EU- tai vastaavissa hankkeissa on euroa. Kuopion kaupungin vastinrahoitus kohdistuu Kuopion strategian mukaisia tavoitteita toteuttaviin EU- tai vastaaviin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Päätöksenteko: Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa kaupungin rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään euroa. Sen yli menevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta rahoitukseen on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. Kuopio Innovation Oy:n kehittämisraha on euroa. Toiminnan pääpaino on yrityskehityksessä (sisältäen hautomopalvelut), yrityslähtöisissä kehittämishankkeissa sekä innovaatiotoiminnan edistämisessä. Yhtiö vastaa INKA (Innovatiiviset kaupungit) ohjelman toteutuksen koordinoinnista Kuopion kaupunkiseudun toimiessa kumppanina kansallisessa Tulevaisuuden terveysteemassa. Maaseutupalvelut, ostopalvelun määrärahavaraus euroa. Määrärahalla varaudutaan maaseutupalvelujen ostamiseen Siilinjärven kunnalta, joka hallinnoi Sydän Savon maaseutupalvelua. 2

5 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystonttien tarjonta Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto. Yrityspalvelu ohjaa yritykset sopiville tonteille. Asiakastarpeiden ja kysynnän muutokset tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kasvuohjelma Tehdään esityksiä uusista kaavoitettavista alueista ja kaavamuutoksista ja osallistutaan maankäyttö kaavaprosesseihin. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yritystoiminnan vahvistaminen Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk yrityksiä. Yrityshankinta ja olevien yritysten palveleminen Toimitaan Yritys Suomi verkostossa ja tuetaan alkavien yrittäjien neuvontaa mm. rahoittamalla Kuopion seudun uusyrityskeskuksen toimintaa. Kasvuohjelma Kuopio Innovation Oy toimii tehokkaasti yritystoiminnan synnyn ja kasvun edistämiseksi sekä Kuopion Kampuksen kehittämiseksi Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Saavutettavuus ja logistiikka Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen Valmistellaan uutta sopimusta sidosryhmien kanssa ja tehdään tuloksellista edunvalvontaa. Kasvuohjelma Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus kärkihanke Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti Osallistutaan Kampus alueen suunnittelu- ja investointihankkeisiin. Kampuksen kehittäminen sisällytetään kasvuohjelmaan ja tavoitteita edistetään neuvotteluissa valtion ja alueellisten toimijoiden kanssa. Kasvuohjelma Kampus kärkihankkeen tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin 3

6 Kriittiset menestystekijät Kuopio-kuva Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kasvua ja vetovoimaa vahvistava markkinointi. Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio kuvaa Maakunnallinen markkinointiyhteistyö jatkuu hankekauden päättyessä keskeisten toimijoiden (Itä Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, sh piiri, yritykset, kunnat ja muut toimijat) kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. Markkinoinnin ja brändityön työkalut ja toimintamallit vakiinnutetaan toimintakulttuuriin. Kasvuohjelma Kuopion vahvuuksista viestitään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Imagollisten tapahtumien hyödyntäminen Kuopio kuvan edistämisessä. Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja sen palvelukonseptia uudistetaan. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi- ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Valmistellaan asiakaspalvelujen kokonaissuunnitelma vuoden 2015 aikana. Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 4

7 TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/09 TA Muutos-% Tpe14-Ta15 Myyntitulot ,2 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatulot ,1 % TOIMINTATULOT ,3 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,1 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,8 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,9 % Muut palvelujen ostot ,3 % Palvelujen ostot yhteensä ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,9 % Vuokramenot ,0 % Muut toimintamenot ,9 % TOIMINTAMENOT ,7 % TOIMINTAKATE ,9 % Avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen osuus palvelualueella (1000 ) Vetovoimaisuuden palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu ,9 % 49,2 % Yritys- ja elinkeinopalvelut ,1 % 48,5 % Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut ,1 % 2,3 % Yhteensä % 100 % Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 KS 2014 Ennuste 2014 TA 2015 Tilankäyttö Tilojen määrä m Tilojen määrä m 2 /htv TP 2013 KS 2014 Ennuste TA Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv

8 6

9 Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut TOIMINTA-AJATUS Kuopion kaupungin markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -yksikön tehtävänä on lisätä osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta ja sitä kautta osaltaan turvata peruspalveluiden tarjonta ja kuntalaisten laadukas palvelu. Toiminnan rakenteet pitävät sisällään ulkoiseen kasvuun tähtäävän markkinointiohjelman ja asukkaille suunnattavan palveluiden markkinoinnin ja viestinnän. Ulkopuolelle kohdentuvan markkinoinnin kohderyhmänä ovat potentiaaliset asukkaat, opiskelijat, matkailijat, yritykset, yhteisöt sekä investoijat. Palveluiden markkinointi tarkoittaa sosiaalista hyvinvointipalveluiden markkinointia, toivottavien hyvinvointia edistävien toimintatapojen markkinointia asukkaille sekä kaupungin palveluista viestimistä. Tätä työtä tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Yksikkö vastaa kaupungin viestinnästä, viestintä- ja asiakaspalvelukanavien kehittämisestä sekä matkailija-, muuttaja- ja asukasneuvonnan järjestämisestä. Viestintään kuuluu sisäinen henkilöstöviestintä ja ulkoinen kuntalaisviestintä, päätösviestintä sekä PR. Yksikössä toimii myös kaupungin puhelinvaihde, joka on keskeinen palvelukanava asukkaalle. Palvelualueita tuetaan heidän tavoitteiden saavuttamisessa viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat - Kuopio-kuvasta huolehtiminen - Kuopion markkinointi - kunta- ja viranomaisviestintä - kaupungin henkilöstö- ja luottamushenkilöstöviestintä - keskitettyjen asiakaspalvelutehtävien hoitaminen - muuttajien neuvonta - matkailuneuvonta, tapahtumajärjestäjien neuvonta ja ohjaus - kaupungin puhelinvaihde TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion kaupunki kilpailee muiden alueellisten keskuskaupunkien kanssa yrityksistä sekä osaavasta työvoimasta, matkailijoista, tapahtumista ja opiskelijoista. Kaupungin kasvustrategian onnistumisen varmistamiseksi on luotu kaksi markkinoinnin rakennetta: yritysvetoinen matkailun yhteismarkkinointirakenne ja maakunnallinen markkinointirakenne, jotka toteuttavat samaa markkinoinnin kattobrändiä maksimoiden näin markkinointinäkyvyydestä koituvan hyödyn. Maakunnallisen markkinointiohjelman kolmivuotinen hankerahoitus päättyy huhtikuussa 2015, jonka jälkeen toimintaa jatketaan osana perustyöskentelyä ja budjetointia yhteistyössä keskeisten maakunnallisten toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kuopion houkuttelevuus muuttohalukkuusmittauksissa on ollut hyvä. Yleisimagoltaan kuudes suurten kaupunkien joukossa ja kärkikolmikossa mitattaessa kasvuympäristöä lapsille. (Taloustutkimus, muuttohalukkuustutkimus 2014) Kuopioon linkitetään perinteisyyden, suomalaisuuden, korkean osaamisentason sekä yrittäjä- ja kulttuurimyönteisyyden attribuutteja. Suhteutettuna väkilukuun, Kuopio oli kolmanneksi vetovoimaisin Suomen kaupungeista. Laajenevat kuntarajat asettavat vaatimuksia asukasviestinnälle ja asiakaspalveluiden saavutettavuudelle. Markkinoinnin ja viestinnän saralla tapahtuu merkittävä murros niin kanavien kuin toimintamallienkin osalta: Sähköisen viestinnän ja palveluiden merkitys ihmisten arjessa kasvaa edelleen voimakkaasti. Monikanavaisuus ja erilaiset kanavastrategiat on huomioitava kaupungin viestinnässä. Verkkopalveluiden kysynnän kasvu asettaa suuria haasteita kaupungille tulevaisuudessa. Viestintävälineiden ajantasaisuus ja saavutettavuus on keskeinen vaatimus. Kaupungin verkkosivujen julkaisujärjestelmän sopimuskausi on umpeutumassa ja uusi sopimus sekä toimittaja kilpailutetaan. 7

10 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2015 Hankerahoituksella pääosin rahoitettu kolmivuotinen markkinointiohjelma päättyy huhtikuussa Kumppanuusmarkkinointi yhdessä yliopiston ja muiden oppilaitosten, keskeisten kuntien, yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu hankkeen jälkeisessä ajassa luotuja konsepteja hyödyntäen. Yhteismarkkinointi on kustannustehokas tapa toteuttaa yhteisiä toimenpiteitä alueen vetovoiman kasvattamiseksi. Kaupunkikeskustan osalta vahvistetaan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kanssa yhteistoiminnan painopisteitä yhteismarkkinointi- ja tapahtumasuunnitelmin sekä tehostetun viestinnän avulla. Tapahtumien imagovaikutusten arviointi- ja hyödyntämismalli on käytössä ja tapahtumia hyödynnetään Kuopio-kuvan vahvistamisessa sekä hyvinvointia edistävien toimintamallien jalkauttamisessa. Viestinnän ja uusien medioiden käyttöä tehostetaan kouluttamalla kaupunkiorganisaation toimijoita. Samalla parannetaan asiakkaiden suuntaan tapahtuvaa avointa viestintää eri kanavissa. Laajoja viestinnän yhteistyöverkostoja hyödynnetään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Kuntaliitoksen myötä Maaningan asukkaille tarjotaan Kuopion kaupungin viestinnän palvelut. WHO Healthy cities business ja technical konferenssi järjestetään Kuopiossa Konferenssin näkyvyyttä hyödynnetään Kuopio-kuvan kirkastamista hyvinvointiosaamisen kansainvälisenä kaupunkina. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän konseptointi tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Kuopion Infon asukas- ja matkailuneuvonnan toiminnan vakiinnuttaminen. Kassapalveluiden käyttöönotto erityisesti teatterin ja musiikkikeskuksen lipunmyynnin osalta. Kesäajan matkailuneuvonnan aukioloaikojen pidentäminen kesätyöntekijöiden avulla. Puhelinjärjestelmän osalta uuden puhelinvälitysjärjestelmän käyttöönotto ja vanhasta järjestelmästä luopuminen. Uuden inter- ja intranet- julkaisujärjestelmän kilpailutus ja siihen mahdollisesti liittyvä verkkosivujen uudistaminen. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Kuopio Infon toiminnan jatkaminen vaatii kahden määräaikaisen työsuhteen vakinaistamista. Matkailuneuvonnan kesäsesongin pidennettyjen aukiolojen toteuttaminen edellyttää kesätyöntekijän ja työllistetyn palkkaamista Kuopio Infoon. WHO Healthy cities-kokouksen valmistelu edellyttää kokousjärjestelyihin kiinnitettävien projektipäällikön ja -sihteerin palkkaamista puolen vuoden ajaksi. Maakunnallisen markkinointiyhteistyön koordinointia ja toiminnan jatkuvuutta varmistamana tarvitaan toukokuusta lähtien yksi päätoiminen työntekijä. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -yksikössä jatketaan henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä. Työyhteisön toimivuutta parannetaan ja toiminnan tehokkuutta lisätään tiimityöskentelyllä ja tehostetulla tiimien välisellä viestinnällä. Sosiaalisen median osaamista kehitetään edelleen. Yhteiset kehittämispäivät ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut tukevat yhteisiä päämääriä. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Erityisiä mainontaa, julkaisujen painamista, KuopioShop, tulkkaamista sekä tietoteknisiä järjestelmiä koskevia asiantuntijapalveluita hankitaan ostamalla palveluita ulkoa. Kohtaamisia-asukasjulkaisun tuottaminen. Vastuualueella ostetaan ulkoisia palveluja julkaisujen painatukseen ja jakeluun, puhelinpalvelujärjestelmien ylläpitoon, sähköisten internet- ja intranet-julkaisujärjestelmiin liittyen. 8

11 Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Kuopio-kuva Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Kasvua ja vetovoimaa vahvistava markkinointi. Kuopio kasvaa ja se tunnistetaan hyvänä opiskelu-, matkailu- ja asuinkaupunkina. Kuopio tunnistetaan hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusosaamisen keskittymänä, jossa painotetaan ennaltaehkäiseviä hyvinvointia edistäviä palveluita Maakunnallinen markkinointiyhteistyö jatkuu hankekauden päättyessä keskeisten toimijoiden (Itä Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, sh piiri, yritykset, kunnat ja muut toimijat) kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. Kuopion vahvuuksista viestitään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio-Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Imagollisten tapahtumien hyödyntäminen Kuopio-kuvan edistämisessä. Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus-kärkihanke Kampus-hanke etenee. Kuopio tunnistetaan houkuttelevana opiskelupaikkakuntana. Markkinoinnin ja brändityön työkalut ja toimintamallit vakiinnutetaan toimintakulttuuriin. Kampus-kärkihankkeen tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Asiakaspäällikkö Petri Kervola Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palveluiden asiakaslähtöisyys Asiakaspalvelu toimii laadukkaasti ja se on helposti saavutettavissa monikanavaisesti Yhteistyötä jatketaan opiskelija-asioiden neuvottelukunnassa oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Ylläpidetään kaupungin puhelinvaihteen ja Kuopio infon toimintaa. Valmistellaan asiakaspalvelujen kokonaissuunnitelmaa vuoden 2015 aikana. Asiakaslähtöisyyttä ja palvelun laatua varmistetaan kaupunkitasoisessa asiakaspalveluryhmässä. Asiakaspäällikkö Petri Kervola 9

12 Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Hyvinvointia edistävien toimintamallien käyttöönotto Hyvinvointia edistävät palvelut ja toimintatavat ovat asukkaiden tietoisuudessa ja niistä viestitään aktiivisesti. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi- ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Asiakaspäällikkö Petri Kervola Kriittinen menestystekijä Kuopio-kuva Hyödynnetään hyvinvointimarkkinoinnin konseptia palveluitten markkinoinnissa. Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio Oikea-aikainen ja avoin, monikanavainen viestintä Julkaisujärjestelmän sopimustoimittajan kilpailutus ja verkkosivuston toiminnallisuuden parantaminen. Viestintäpäällikkö Raija Korhonen Asukasviestinnän tehostaminen monikanavaratkaisuina. Henkilöstön kouluttaminen vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa sosiaalisen median kanavissa. 10

13 Yritys- ja elinkeinopalvelut TOIMINTA-AJATUS Vastuualueen tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinkeinorakennetta ja kilpailukykyä tukemalla yritysten kasvua ja kehittymistä sekä luoda vetovoimainen toimintaympäristö kaupungissa oleville ja tänne muuttaville yrityksille kaupungin ja sen verkostokumppaneiden käytettävissä olevin keinoin. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion elinkeinoelämän kehitys on ollut koko maan kehitystä parempaa. Vertailukaupunkeihin nähden monet mittarit osoittavat, että Kuopion on lisännyt vetovoimaa ja kasvun edellytyksiä. Tämän hetkinen suhdanne- ja maailmantalouden tilanne vaikuttaa hidastavasti yritysten liikevaihdon, viennin ja investointien kehittymiseen. Kaupungin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yritysten rakentamis- ja kasvuhankkeille muodostu esteitä ja hidasteita kaupungin päätösvallassa olevien toimenpiteiden vuoksi. Kaupungin aktiiviset elinkeino-, tontti- ja toimitilapolitiikat sekä hyvä yhteistyö Kuopiossa toimivien ja Kuopioon muuttavien yritysten kanssa luovat pohjan kaupungin ja yritysten kasvulle. TOIMINNAN PAINOPISTEET Yrityspalvelun toiminnan painopisteenä on Kuopion vetovoimaisuuden, ostovoiman ja tulopohjan vahvistaminen. Yrityspalvelun tehtävänä on hankkia uusia yrityksiä ja investointeja ja palvella kuopiolaisia yrityksiä niiden investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeissa. Yrityspalvelu on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti Nilsiän alueen yritystoiminnan ja matkailun kehittämiseen. Osallistutaan kuntaliitosselvitysprosesseihin. 11

14 TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Yrityspalvelun henkilöstön osaaminen pohjautuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja laajaan verkostoitumiseen. Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat osaamispääoman ajantasaisuuden. VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUEESEEN SISÄLTYVÄT KEHITTÄMISRAHOITUKSET JA OSTO- PALVELUSOPIMUKSET: ELINKEINOHANKKEET ( ) Määrärahalla varaudutaan rahoittamaan tuotannollisten, erikoispalvelu- ja matkailuyritysten sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeitä kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoituksen kohteena voivat olla mm. Yritystoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen Vientitoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen Kaupallistamiskelpoiset tutkimus- ja teknologiansiirto- ja tuotekehityshankkeet Yritystoiminnan edistämistä koskevat selvitykset Yrityshankinnan tarvitsemat selvitykset ja markkinointitoimenpiteet Nopealla aikataululla tehtävät uusien yritysalueiden kaavoitustyöt ja alueiden käyttösuunnitelmat Suomen Yrityskummit Ry:n jäsenmaksu Määrärahalla rahoitetaan myös 1.Yrityspalveluyhteistyö Juankosken kunnan kanssa (n ) Kuopion kaupunki on ollut osakkaana Koillis-Savon Kehitys Oy:ssä Nilsiän liittymisen jälkeen. Kuopion kaupungilla on ollut yrityspalvelusopimus yrityksen kanssa nilsiäläisten yritysten kehittämiseksi. Koillis-Savon Kehitys Oy :n toiminta päättyi vuoden 2013 lopussa. Kuopion kaupungin yrityspalvelu on tehnyt sopimuksen yrityspalveluyhteistyöstä Juankosken kaupungin kanssa siten, että 50 % yritysasiamiehen työpanoksesta kohdistetaan Nilsiän yrityspalvelujen hoitamiseen. Juankosken yritysasiamies tulee hoitamaan myös Maaningan alueen yrityspalveluita ja aloittaa jo vuonna 2014 tutustumisen alueen yrityksiin. Juankosken mahdollisesti liittyessä 2017 Kuopioon yrityspalveluiden järjestäminen tapahtuu joustavasti näillä ennakkotoimilla. 2.Kuopion seudun uusyrityskeskuksen tukeminen (n ) Kuopion seudulla on yrityksen perustajien perusneuvontapalveluita hoitanut Kuopion seudun uusyrityskeskus. Toiminnan rahoitus on muodostunut kuntien ja yritysten jäsenmaksuista sekä seudullisten yrityspalvelupisteiden valtion ja kuntien ja aiemmin EU:n hankerahoituksesta. Vuoden 2013 aikana päättyi seudullisten yrityspalvelupisteiden valtion rahoitus. Jatkossa uusyrityskeskusten rahoitus on yritysten ja kuntien rahoittamaa. Kuopion kaupungin osuus on enintään yksi euro/asukas,sisältäen jäsenmaksun ja muun rahoitusosuuden. KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSOSUUS ELINKEINOPOLIITTISISSA EU- TAI VASTAAVISSA HANK- KEISSA ( ) Kuopion kaupungin vastinrahoitus kohdistuu Kuopion strategian mukaisia tavoitteita toteuttaviin EU- tai vastaaviin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Kaupungin osarahoittamat hankkeet kohdistuvat ensisijaisesti pidempään toimineiden yritysten ja uusien yritysten kehittämiseen, yritysten perustamiseen liittyvien palvelujen tukemiseen, kansainvälisyyden edistämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, investointien edistämiseen sekä yritysten tarvitseman osaamisen kehittämiseen. 12

15 Eu:n ohjelmakausi vaihtui vuoden 2014 alusta. Uuden hankekauden hankkeet ovat valmisteluvaiheessa. Päätöksenteko: Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa kaupungin rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään Sen yli menevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta rahoitukseen on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. KUOPIO INNOVATION OY:N KEHITTÄMISRAHA ( ) Kuopio Innovation Oy toteuttaa osaltaan Kuopion kaupungin kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää strategiaa. Toiminnan pääpaino on yrityskehityksessä (sisältäen hautomopalvelut), yrityslähtöisissä kehittämishankkeissa sekä innovaatiotoiminnan edistämisessä. Yhtiö vastaa INKA (Innovatiiviset kaupungit) -ohjelman toteutuksen koordinoinnista Kuopion kaupunkiseudun toimiessa kumppanina kansallisessa Tulevaisuuden terveys -teemassa. Yhtiö toimii aktiivisena tiedepuiston yhteistyötä vahvistavana toimijana sekä tiedottajana. Yhtiö tuottaa kaupungille toimintaansa liittyviä erilaisia valmistelu-, hallinnointi-, koordinaatio- ja markkinointipalveluita. Kuopio Innovation Oy on yksi Kuopion kaupungin ja valtion välisen Kasvusopimuksen allekirjoittajatahoista. Kuopio Innovation Oy on päivittämässä strategiaansa vuoden 2014 loppuun mennessä. Strategiatyön tavoitteet ovat tiiviisti kytketty Kuopion kaupungin strategiaan ja sen tavoitteiden tukemiseen. MAASEUTUPALVELUT,Ostopalvelu ( ) Maaseutupalvelu siirtyi vuoden 2012 alusta ostopalveluksi. Siilinjärven kunnan hallinnoima Sydän-Savon maaseutupalvelu tuottaa erillisen sopimuksen pohjalta Kuopion maaseutupalvelut viranomaistehtävien osalta. Kehittämishankkeista neuvotellaan erikseen. Maaseutuyksikön tehtäviä ovat: Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa säädetyn lain (210/2010) mukaiset viranomaistehtävät Maatilojen ja maaseudun pienyritysten neuvonta ja aktivoiminen kehittämistoimissa Maaseutuympäristön kehittäminen Määrärahalla varaudutaan maaseutupalvelujen ostamiseen. Sydän-Savon maaseutupalvelu on laatinut Kuopiossa maaseutuohjelman. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystonttien tarjonta Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto elinkeinoelämän tarpeisiin. Yrityspalvelu ohjaa yritykset sopiville tonteille. Asiakastarpeiden ja kysynnän muutokset tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tehdään esityksiä uusista kaavoitettavista alueista ja kaavamuutoksista ja osallistutaan maankäyt- Elinkeinojohtaja Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yritystoiminnan vahvistaminen Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk-yrityksiä. tö- kaavaprosesseihin. Yrityshankinta ja olevien yritysten palveleminen Toimitaan Yritys Suomi-verkostossa ja tuetaan alkavien yrittäjien neuvontaa mm. rahoittamalla Kuopionseudun uusyrityskeskuksen toimintaa. Elinkeinojohtaja 13

16 Kriittinen menestystekijä Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Kampus -kärkihanke 2020 Kampusalueen suunnittelu etenee siten, että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2016 ja Savon koulutuskuntayhtymän hanke on toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Yrityspalvelu osallistuu Kampus-alueen suunnittelu- ja investointihankkeisiin. Elinkeinojohtaja Sidosryhmä- ja edunvalvontapalvelut Strategiset tavoitteet Palvelukokonaisuuden keskeinen tavoite vuodelle 2015 on ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä lukuisissa eri yhteyksissä. Toisaalta kuntarakenteiden muutosprosessit tulevat vaatimaan jatkossakin resursseja samoin kuin kuntien välisen yhteistyön lisääntyminen. Kuopion saavutettavuus ja houkuttelevuus yritysten ja opiskelijoiden näkökulmasta ovat tekijöitä, joiden eteen tulee tehdä määrätietoista työtä. Aluekehityksessä merkittävää on tulevan hallitusohjelman sekä lukuisten aluekehitykseen vaikuttavien kansallisten strategioiden laadinnat. 14

17 Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Yhteistyö ja verkostot. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiverkostoissa ja pelinrakentajana kuntakentässä Osaamisen kärkialueiden kehittyminen Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kokonaisvaltainen ja selkeä edunvalvonnan toteuttaminen sekä kuntayhteistyön edistäminen alueellisesti ja kansallisesti Kuopio Innovation Oy toimii tehokkaasti yritystoiminnan synnyn ja kasvun edistämiseksi sekä Kuopion Kampuksen kehittämiseksi Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on aktiivista ja edistää Kuopion houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina ja tukee Kampuksen kehittymistä Toimitaan aktiivisesti edunvalvonnan kannalta keskeisissä asioissa, kuntarakenteiden ja -yhteistyön edistämisessä sekä toteutetaan Kuopion kehitystä tukevaa yhteistyötä eri tahojen kanssa alueellisesti ja kansallisesti Kuopio Innovation Oy:n toiminta saavuttaa sille omistajien hallituksessa asettamat tavoitteet Ylläpidetään aktiivista opiskelijayhteistyötä sekä osaltaan edistetään uusien kehittämisavausten sisällyttämistä Kampuksen kehittämiseen. kehittämisjohtaja Heikki Helve kehittämisjohtaja / toimitusjohtaja Heikki Helve kehittämisjohtaja Heikki Helve 15

18 Kuopion kaupunki 1 (2) Vetovoimaisuuden palvelualue Julkinen HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstö- ja koulutussuunnittelua koskevat lakimuutokset tulivat voimaan Henkilöstö- ja koulutussuunnittelun kaupunkitasoiset periaatteet ja käytännöt on käsitelty yhteistoiminnallisesti kaupungin yhteistyötoimikunnassa Kaupunkitasoisessa suunnitelmassa on kuvattu mm. 1) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä, 2) yleiset periaatteet, joilla ylläpidetään ikääntyneiden työkykyä, työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja työkykyä, osatyökykyisten työllistämistä sekä huomioidaan ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet 3) keinot ja mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Henkilöstölaskelma suunnitelma TP TPE TA MUUTOS TP TPE TA MUUTOS TA TA TA TA / / VVP htv htv htv htv htv htv Markk.,v iest.,asia 26,5 27,0 25,6-1, , Yritys- ja elinkein 8,0 7,4 6,0-1, Sidosr.ja edunv alv 2,0 1,0 1, Palvelualue yht. 36,5 35,4 32,6-2, ,0 0 32, Henkilöstölaskelman lukuihin ei sisälly työllistämisvaroin ja oppisopimuksella palkattua henkilöstöä, kesätyöntekijöitä, luottamushenkilöiden palkkioita, muita palkkioita (tili 4080) eikä jaksotettuja palkkoja. Henkilöstötyön tavoitteet ja periaatteet Henkilöstön asemaan vaikuttavana toimenpiteenä kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää 5 M :n henkilöstötyön tuottavuutta lisäävän säästövelvoitteen. Säästövelvoite on kohdennettu palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitoksille bruttoansioiden (aj ) ja asiakaspalvelujen ostomäärärahojen (v talousarvio) suhteessa. Vetovoimaisuuden palvelualueen säästövelvoite pyritään saavuttamaan seuraavilla toimenpiteillä: Vakinaisen henkilöstön määrä Vuonna 2015 on tavoitteena vähentää vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärää 0,36 henkilötyövuotta ja vapaaehtoisia vapaita hyödyntämällä. Eläkeiän saavuttavia eli 63 vuotta täyttäviä/täyttäneitä palvelualueella on 3 henkilöä. Ennen avoimeksi jäävien vakinaisten virkojen ja tehtävien täyttämistä selvitetään voidaanko täytössä hyödyntää sisäistä liikkuvuutta, järjestää töitä uudelleen tai kohdentaa uudelleen olemassa olevan henkilöstön työpanosta. Määräaikaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä minimoidaan rajaamalla sijaisten käyttö jaksottamalla vuosilomat ja suunnittelemalla työvuorot asiakastarpeen mukaan täyttämällä avoimeksi tulevat tehtävät sisäisin tehtäväjärjestelyin tai hyödyntämällä sisäistä liikkuvuutta sekä minimoimalla projekti- ja hanketyöntekijöiden määrä. Sairauspoissaolot Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja vähintään 1 pv/htv. Joulukuun 2014 htv -toteumatietojen mukaan (henkilöstöanalyysi 12/2014): määräaikaisen henkilöstön osuus palvelualueen henkilöstömäärästä on 31,4 % sairauspoissaolojen määrä on 8,4 pv/htv Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuhilas Laskutustunnus

19 Kuopion kaupunki 2 (2) Vetovoimaisuuden palvelualue Julkinen Muiden palvelujen ostot Vuonna 2015 on tavoitteena elinkeino- ja yrityspalvelut vähentää ostopalveluja ja myönnettäviä avustuksia sidosryhmä- ja edunvalvontapalvelut vähentää ostopalveluja 1250 Suunnitelma henkilöstön rakenteesta ja määrästä Käyttösuunnitelman liitteenä olevasta laskelmasta ilmenee henkilöstön rakenne ja määrä sekä keskeiset työvoimakustannukset (palkat, henkilösivukulut, työterveyshuolto sekä palvelualueen määrärahat henkilöstön koulutukseen ja virkistykseen). Vetovoimaisuuden palvelualueen työvoimakustannukset ovat yhteensä ( /htv). Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna työvoimakustannukset nousevat /htv. Nousu aiheutuu palkka- ja henkilösivukulujen kasvusta. Suunniteltu henkilöstötarve on yhteensä 32,6 htv: vakituinen henkilöstö 24,6 htv, sijaiset 7 htv muu määräaikainen henkilöstö 1 htv. Palveluiden ostojen määrärahavaraus on ( /htv). Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna palvelujen ostot alenevat (9.370 /htv). KOULUTUSSUUNNITELMA Henkilöstön osaamisen kehittäminen edellyttää jatkuvaa tarkastelua muuttuvassa toimintaympäristössä. Syksyllä 2014 tehdyn koulutussuunnitelmakartoituksen mukaan palvelualueen tärkeimmät osaamisalueet ovat: Yritys- ja elinkeinopalvelut: Asiakas- ja palveluosaaminen, työelämä- ja työyhteisötaidot sekä johtaminen ja esimiestyö Markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut: Prosessit ja organisaatio-osaaminen, tietotekniikkaosaaminen sekä työelämä- ja työyhteisötaidot Osaamisen vahvistamisen keinoina ovat perehdyttäminen ja työssä oppiminen sekä ammatillinen täydennyskoulutus ja mentorointi. Henkilöstö osallistuu keskitetyn koulutusohjelman koulutustilaisuuksiin tarpeen mukaan. Tarvittaessa osallistutaan myös muiden tahojen ja palveluntuottajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä jatketaan. Sosiaalisen median osaamista kehitetään. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat yrityspalvelun henkilöstön osaamispääoman ajantasaisuuden. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuhilas Laskutustunnus

20 KESKEISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TA 2015 PALVELUJEN OSTOT TA 2015 VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE htv 36,5 35,0 32,6 6,86 % 2,4 TP 2013 TA 2014 TA2015 TA 2015 Muutos % Muutos 2015 Muutos htv Ta 2014/2015 Ta 2014/2015 /htv /htv Työvoimakustannukset yhteensä, netto ,43 % josta 1. Palkat yhteensä ,92 % josta vakituinen henkilöstö ,46 % vakituinen varahenkilöstö sijaiset ,05 % hanke ja projektihenkilöstö ,02 % muu määräaikainen henkilöstö varaus työmarkkinaratkaisun palkankorotuksiin tuntipalkat muut tuntipalkat muut tuntipalkat, sijaiset kesätyöllistetyt (palvelualueen oma määräraha) erilliskorvaukset muut palkkakustannukset ja palkkiot ,00 % jaksotetut palkat Työnantajan eläke ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,44 % josta varhaiseläkemaksu Kuel palkkaperusteinen eläkemaksu ,46 % Vael palkkaperusteinen eläkemaksu eläkemenoperusteinen eläkemaksu ,70 % sosiaaliturvamaksu ,42 % tapaturmavakuutusmaksu ,35 % työttömyysvakuutusmaksu ,91 % jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut tuntipalk. eläkevak.maksuvaraus jaksotetut eläkevakuutusmaksut Panostukset henkilöstöön ,88 % josta henkilöstön kehittäminen ja koulutus ,00 % kulttuuri ja liikuntapalvelut hlöstölle työterveyshuolto, kulut ,82 % Henkilöstötulot ,00 % josta Kela korvaus työterveyshuollosta ,00 % sv korvaukset tapaturmakorvaukset muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot yhteensä ,49 % josta asiakaspalvelujen ostot ,00 % muiden palvelujen ostot ,70 % Vuonna 2013 työterveyshuolto maksettu yleishallinnosta keskitetysti, vuodesta 2014 alkaen hajautettu palvelualueille. 18

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys KUOPIO TANSSII JA SOI, Il Posto, Kuva: Soile Nevalainen 16.11.2016 Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Kuopion

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset)

Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset) Kaupunginhallitus 24.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien 2017-2020 toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset) Sivu 35: Sivun ensimmäisen tavoitteen toisesta lauseesta poistetaan

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot