Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015

2

3 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä- ja asiakaspalvelut, yritys- ja elinkeinopalvelut sekä sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut. Kuopion kaupungin markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut yksikön tehtävänä on lisätä osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta ja sitä kautta osaltaan turvata peruspalveluiden tarjonta ja kuntalaisten laadukas palvelu. Toiminnan rakenteet pitävät sisällään ulkoiseen kasvuun tähtäävän markkinointiohjelman ja asukkaille suunnattavan palveluiden markkinoinnin ja viestinnän. Ulkopuolelle kohdentuvan markkinoinnin kohderyhmänä ovat potentiaaliset asukkaat, opiskelijat, matkailijat, yritykset, yhteisöt sekä investoijat. Palveluiden markkinointi tarkoittaa sosiaalista hyvinvointipalveluiden markkinointia, toivottavien hyvinvointia edistävien toimintatapojen markkinointia asukkaille sekä kaupungin palveluista viestimistä. Yrityspalvelun tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinkeinorakennetta ja kilpailukykyä tukemalla yritysten kasvua ja kehittymistä sekä luoda vetovoimainen toimintaympäristö kaupungissa oleville ja tänne muuttaville yrityksille kaupungin ja sen verkostokumppaneiden käytettävissä olevin keinoin. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2015 on ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä lukuisissa eri yhteyksissä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion elinkeinoelämän kehitys on ollut koko maan kehitystä parempaa. Vertailukaupunkeihin nähden monet mittarit osoittavat, että Kuopion on lisännyt vetovoimaa ja kasvun edellytyksiä. Tämän hetkinen suhdanne- ja maailmantalouden tilanne vaikuttaa hidastavasti yritysten liikevaihdon, viennin ja investointien kehittymiseen. Kaupungin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yritysten rakentamis- ja kasvuhankkeille muodostu esteitä ja hidasteita kaupungin päätösvallassa olevien toimenpiteiden vuoksi. Kaupungin aktiiviset elinkeino-, tontti- ja toimitilapolitiikat sekä hyvä yhteistyö Kuopiossa toimivien ja Kuopioon muuttavien yritysten kanssa luovat pohjan kaupungin ja yritysten kasvulle. Kuopion houkuttelevuus muuttohalukkuusmittauksissa on ollut hyvä, mutta Kuopion kaupunki kilpailee muiden keskuskaupunkien kanssa yrityksistä, osaavasta työvoimasta, matkailijoista ja opiskelijoista. Sähköisten palvelu- ja viestintäkanavien kehittyminen sekä kuntarajojen laajeneminen asettavat vaatimuksia myös kuntapalveluiden sähköistämiselle. Laajenevat kuntarajat asettavat vaatimuksia myös asiakasviestinnälle ja asiakaspalveluiden saavutettavuudelle. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluiden keskeisinä haasteina voimakkaassa muutostilanteessa on toimivien yhteistyösuhteiden ylläpitäminen eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta keskeisiä tekijöitä. Aluekehityksessä merkittävää on tulevan hallitusohjelman sekä lukuisten aluekehitykseen vaikuttavien kansallisten strategioiden laadinnat. TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Yrityspalvelun henkilöstö vähenee ja työtehtävät hoidetaan tehtävien uudelleen järjestelyillä. Ostopalveluihin käytettäviä määrärahoja on vähennetty. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja palvelukonseptia (mm. sähköistä asiointia) kehitetään. TOIMINNAN PAINOPISTEET Yrityspalvelun toiminnan painopisteenä on Kuopion vetovoimaisuuden, ostovoiman ja tulopohjan vahvistaminen. Yrityspalvelun tehtävänä on hankkia uusia yrityksiä ja investointeja ja palvella kuopiolaisia yrityksiä niiden investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeissa. 1

4 Hankerahoituksella pääosin rahoitettu kolmivuotinen markkinointiohjelma päättyy huhtikuussa Kumppanuusmarkkinointi yhdessä yliopiston ja muiden oppilaitosten, keskeisten kuntien, yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu hankkeen jälkeisessä ajassa luotuja konsepteja hyödyntäen. WHO Healthy cities business ja technical -konferenssi järjestetään Kuopiossa Konferenssin näkyvyyttä hyödynnetään Kuopio-kuvan kirkastamista hyvinvointiosaamisen kansainvälisenä kaupunkina. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän konseptointi tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat yrityspalvelun henkilöstön osaamispääoman ajantasaisuuden. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä jatketaan. Sosiaalisen median osaamista kehitetään edelleen. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut vastuualueella matkailun kehittämiseen varataan euroa. Määrärahasta on enintään euroa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:lle kaupungin rahoitusosuutena. Lisäksi ulkoisia palveluita ostetaan julkaisujen painatukseen ja jakeluun, puhelinpalvelujärjestelmien ylläpitoon sekä sähköisiin internet- ja intranet-julkaisujärjestelmiin liittyen. Yrityspalveluissa elinkeinohankkeisiin on varattu euroa. Määrärahasta rahoitetaan yrityspalveluyhteistyö Juankosken kaupungin kanssa noin euroa ja Kuopion seudun uusyrityskeskuksen tukeminen noin euroa, Kuopion kaupungin rahoitusosuus Kuopion uusyrityskeskukselle on enintään yksi euroa/asukas, sisältäen jäsenmaksun ja muun rahoitusosuuden. Määrärahalla varaudutaan myös rahoittamaan tuotannollisten, erikoispalvelu- ja matkailuyritysten sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeitä kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoituksen kohteena voivat olla mm.: yritystoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen vientitoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen kaupallistamiskelpoiset tutkimus- ja teknologiansiirto ja tuotekehityshankkeet yritystoiminnan edistämistä koskevat selvitykset yrityshankinnan tarvitsemat selvitykset ja markkinointitoimenpiteet nopealla aikataululla tehtävät uusien yritysalueiden kaavoitustyöt ja alueiden käyttösuunnitelmat Suomen Yrityskummit Ry:n jäsenmaksu. Kuopion kaupungin rahoitusosuus elinkeinopoliittisissa EU- tai vastaavissa hankkeissa on euroa. Kuopion kaupungin vastinrahoitus kohdistuu Kuopion strategian mukaisia tavoitteita toteuttaviin EU- tai vastaaviin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Päätöksenteko: Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa kaupungin rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään euroa. Sen yli menevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta rahoitukseen on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. Kuopio Innovation Oy:n kehittämisraha on euroa. Toiminnan pääpaino on yrityskehityksessä (sisältäen hautomopalvelut), yrityslähtöisissä kehittämishankkeissa sekä innovaatiotoiminnan edistämisessä. Yhtiö vastaa INKA (Innovatiiviset kaupungit) ohjelman toteutuksen koordinoinnista Kuopion kaupunkiseudun toimiessa kumppanina kansallisessa Tulevaisuuden terveysteemassa. Maaseutupalvelut, ostopalvelun määrärahavaraus euroa. Määrärahalla varaudutaan maaseutupalvelujen ostamiseen Siilinjärven kunnalta, joka hallinnoi Sydän Savon maaseutupalvelua. 2

5 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystonttien tarjonta Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto. Yrityspalvelu ohjaa yritykset sopiville tonteille. Asiakastarpeiden ja kysynnän muutokset tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kasvuohjelma Tehdään esityksiä uusista kaavoitettavista alueista ja kaavamuutoksista ja osallistutaan maankäyttö kaavaprosesseihin. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yritystoiminnan vahvistaminen Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk yrityksiä. Yrityshankinta ja olevien yritysten palveleminen Toimitaan Yritys Suomi verkostossa ja tuetaan alkavien yrittäjien neuvontaa mm. rahoittamalla Kuopion seudun uusyrityskeskuksen toimintaa. Kasvuohjelma Kuopio Innovation Oy toimii tehokkaasti yritystoiminnan synnyn ja kasvun edistämiseksi sekä Kuopion Kampuksen kehittämiseksi Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Saavutettavuus ja logistiikka Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen Valmistellaan uutta sopimusta sidosryhmien kanssa ja tehdään tuloksellista edunvalvontaa. Kasvuohjelma Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus kärkihanke Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti Osallistutaan Kampus alueen suunnittelu- ja investointihankkeisiin. Kampuksen kehittäminen sisällytetään kasvuohjelmaan ja tavoitteita edistetään neuvotteluissa valtion ja alueellisten toimijoiden kanssa. Kasvuohjelma Kampus kärkihankkeen tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin 3

6 Kriittiset menestystekijät Kuopio-kuva Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kasvua ja vetovoimaa vahvistava markkinointi. Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio kuvaa Maakunnallinen markkinointiyhteistyö jatkuu hankekauden päättyessä keskeisten toimijoiden (Itä Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, sh piiri, yritykset, kunnat ja muut toimijat) kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. Markkinoinnin ja brändityön työkalut ja toimintamallit vakiinnutetaan toimintakulttuuriin. Kasvuohjelma Kuopion vahvuuksista viestitään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Imagollisten tapahtumien hyödyntäminen Kuopio kuvan edistämisessä. Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja sen palvelukonseptia uudistetaan. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi- ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Valmistellaan asiakaspalvelujen kokonaissuunnitelma vuoden 2015 aikana. Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 4

7 TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/09 TA Muutos-% Tpe14-Ta15 Myyntitulot ,2 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatulot ,1 % TOIMINTATULOT ,3 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,1 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,8 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,9 % Muut palvelujen ostot ,3 % Palvelujen ostot yhteensä ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,9 % Vuokramenot ,0 % Muut toimintamenot ,9 % TOIMINTAMENOT ,7 % TOIMINTAKATE ,9 % Avainprosessien talousarvio sekä tuottojen ja menojen osuus palvelualueella (1000 ) Vetovoimaisuuden palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu ,9 % 49,2 % Yritys- ja elinkeinopalvelut ,1 % 48,5 % Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut ,1 % 2,3 % Yhteensä % 100 % Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 KS 2014 Ennuste 2014 TA 2015 Tilankäyttö Tilojen määrä m Tilojen määrä m 2 /htv TP 2013 KS 2014 Ennuste TA Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv

8 6

9 Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut TOIMINTA-AJATUS Kuopion kaupungin markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -yksikön tehtävänä on lisätä osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta ja sitä kautta osaltaan turvata peruspalveluiden tarjonta ja kuntalaisten laadukas palvelu. Toiminnan rakenteet pitävät sisällään ulkoiseen kasvuun tähtäävän markkinointiohjelman ja asukkaille suunnattavan palveluiden markkinoinnin ja viestinnän. Ulkopuolelle kohdentuvan markkinoinnin kohderyhmänä ovat potentiaaliset asukkaat, opiskelijat, matkailijat, yritykset, yhteisöt sekä investoijat. Palveluiden markkinointi tarkoittaa sosiaalista hyvinvointipalveluiden markkinointia, toivottavien hyvinvointia edistävien toimintatapojen markkinointia asukkaille sekä kaupungin palveluista viestimistä. Tätä työtä tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Yksikkö vastaa kaupungin viestinnästä, viestintä- ja asiakaspalvelukanavien kehittämisestä sekä matkailija-, muuttaja- ja asukasneuvonnan järjestämisestä. Viestintään kuuluu sisäinen henkilöstöviestintä ja ulkoinen kuntalaisviestintä, päätösviestintä sekä PR. Yksikössä toimii myös kaupungin puhelinvaihde, joka on keskeinen palvelukanava asukkaalle. Palvelualueita tuetaan heidän tavoitteiden saavuttamisessa viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat - Kuopio-kuvasta huolehtiminen - Kuopion markkinointi - kunta- ja viranomaisviestintä - kaupungin henkilöstö- ja luottamushenkilöstöviestintä - keskitettyjen asiakaspalvelutehtävien hoitaminen - muuttajien neuvonta - matkailuneuvonta, tapahtumajärjestäjien neuvonta ja ohjaus - kaupungin puhelinvaihde TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion kaupunki kilpailee muiden alueellisten keskuskaupunkien kanssa yrityksistä sekä osaavasta työvoimasta, matkailijoista, tapahtumista ja opiskelijoista. Kaupungin kasvustrategian onnistumisen varmistamiseksi on luotu kaksi markkinoinnin rakennetta: yritysvetoinen matkailun yhteismarkkinointirakenne ja maakunnallinen markkinointirakenne, jotka toteuttavat samaa markkinoinnin kattobrändiä maksimoiden näin markkinointinäkyvyydestä koituvan hyödyn. Maakunnallisen markkinointiohjelman kolmivuotinen hankerahoitus päättyy huhtikuussa 2015, jonka jälkeen toimintaa jatketaan osana perustyöskentelyä ja budjetointia yhteistyössä keskeisten maakunnallisten toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kuopion houkuttelevuus muuttohalukkuusmittauksissa on ollut hyvä. Yleisimagoltaan kuudes suurten kaupunkien joukossa ja kärkikolmikossa mitattaessa kasvuympäristöä lapsille. (Taloustutkimus, muuttohalukkuustutkimus 2014) Kuopioon linkitetään perinteisyyden, suomalaisuuden, korkean osaamisentason sekä yrittäjä- ja kulttuurimyönteisyyden attribuutteja. Suhteutettuna väkilukuun, Kuopio oli kolmanneksi vetovoimaisin Suomen kaupungeista. Laajenevat kuntarajat asettavat vaatimuksia asukasviestinnälle ja asiakaspalveluiden saavutettavuudelle. Markkinoinnin ja viestinnän saralla tapahtuu merkittävä murros niin kanavien kuin toimintamallienkin osalta: Sähköisen viestinnän ja palveluiden merkitys ihmisten arjessa kasvaa edelleen voimakkaasti. Monikanavaisuus ja erilaiset kanavastrategiat on huomioitava kaupungin viestinnässä. Verkkopalveluiden kysynnän kasvu asettaa suuria haasteita kaupungille tulevaisuudessa. Viestintävälineiden ajantasaisuus ja saavutettavuus on keskeinen vaatimus. Kaupungin verkkosivujen julkaisujärjestelmän sopimuskausi on umpeutumassa ja uusi sopimus sekä toimittaja kilpailutetaan. 7

10 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2015 Hankerahoituksella pääosin rahoitettu kolmivuotinen markkinointiohjelma päättyy huhtikuussa Kumppanuusmarkkinointi yhdessä yliopiston ja muiden oppilaitosten, keskeisten kuntien, yritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa jatkuu hankkeen jälkeisessä ajassa luotuja konsepteja hyödyntäen. Yhteismarkkinointi on kustannustehokas tapa toteuttaa yhteisiä toimenpiteitä alueen vetovoiman kasvattamiseksi. Kaupunkikeskustan osalta vahvistetaan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kanssa yhteistoiminnan painopisteitä yhteismarkkinointi- ja tapahtumasuunnitelmin sekä tehostetun viestinnän avulla. Tapahtumien imagovaikutusten arviointi- ja hyödyntämismalli on käytössä ja tapahtumia hyödynnetään Kuopio-kuvan vahvistamisessa sekä hyvinvointia edistävien toimintamallien jalkauttamisessa. Viestinnän ja uusien medioiden käyttöä tehostetaan kouluttamalla kaupunkiorganisaation toimijoita. Samalla parannetaan asiakkaiden suuntaan tapahtuvaa avointa viestintää eri kanavissa. Laajoja viestinnän yhteistyöverkostoja hyödynnetään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Kuntaliitoksen myötä Maaningan asukkaille tarjotaan Kuopion kaupungin viestinnän palvelut. WHO Healthy cities business ja technical konferenssi järjestetään Kuopiossa Konferenssin näkyvyyttä hyödynnetään Kuopio-kuvan kirkastamista hyvinvointiosaamisen kansainvälisenä kaupunkina. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän konseptointi tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Kuopion Infon asukas- ja matkailuneuvonnan toiminnan vakiinnuttaminen. Kassapalveluiden käyttöönotto erityisesti teatterin ja musiikkikeskuksen lipunmyynnin osalta. Kesäajan matkailuneuvonnan aukioloaikojen pidentäminen kesätyöntekijöiden avulla. Puhelinjärjestelmän osalta uuden puhelinvälitysjärjestelmän käyttöönotto ja vanhasta järjestelmästä luopuminen. Uuden inter- ja intranet- julkaisujärjestelmän kilpailutus ja siihen mahdollisesti liittyvä verkkosivujen uudistaminen. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Kuopio Infon toiminnan jatkaminen vaatii kahden määräaikaisen työsuhteen vakinaistamista. Matkailuneuvonnan kesäsesongin pidennettyjen aukiolojen toteuttaminen edellyttää kesätyöntekijän ja työllistetyn palkkaamista Kuopio Infoon. WHO Healthy cities-kokouksen valmistelu edellyttää kokousjärjestelyihin kiinnitettävien projektipäällikön ja -sihteerin palkkaamista puolen vuoden ajaksi. Maakunnallisen markkinointiyhteistyön koordinointia ja toiminnan jatkuvuutta varmistamana tarvitaan toukokuusta lähtien yksi päätoiminen työntekijä. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -yksikössä jatketaan henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä. Työyhteisön toimivuutta parannetaan ja toiminnan tehokkuutta lisätään tiimityöskentelyllä ja tehostetulla tiimien välisellä viestinnällä. Sosiaalisen median osaamista kehitetään edelleen. Yhteiset kehittämispäivät ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut tukevat yhteisiä päämääriä. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Erityisiä mainontaa, julkaisujen painamista, KuopioShop, tulkkaamista sekä tietoteknisiä järjestelmiä koskevia asiantuntijapalveluita hankitaan ostamalla palveluita ulkoa. Kohtaamisia-asukasjulkaisun tuottaminen. Vastuualueella ostetaan ulkoisia palveluja julkaisujen painatukseen ja jakeluun, puhelinpalvelujärjestelmien ylläpitoon, sähköisten internet- ja intranet-julkaisujärjestelmiin liittyen. 8

11 Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Kuopio-kuva Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Kasvua ja vetovoimaa vahvistava markkinointi. Kuopio kasvaa ja se tunnistetaan hyvänä opiskelu-, matkailu- ja asuinkaupunkina. Kuopio tunnistetaan hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusosaamisen keskittymänä, jossa painotetaan ennaltaehkäiseviä hyvinvointia edistäviä palveluita Maakunnallinen markkinointiyhteistyö jatkuu hankekauden päättyessä keskeisten toimijoiden (Itä Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, sh piiri, yritykset, kunnat ja muut toimijat) kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. Kuopion vahvuuksista viestitään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio-Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Imagollisten tapahtumien hyödyntäminen Kuopio-kuvan edistämisessä. Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus-kärkihanke Kampus-hanke etenee. Kuopio tunnistetaan houkuttelevana opiskelupaikkakuntana. Markkinoinnin ja brändityön työkalut ja toimintamallit vakiinnutetaan toimintakulttuuriin. Kampus-kärkihankkeen tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Asiakaspäällikkö Petri Kervola Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Palveluiden asiakaslähtöisyys Asiakaspalvelu toimii laadukkaasti ja se on helposti saavutettavissa monikanavaisesti Yhteistyötä jatketaan opiskelija-asioiden neuvottelukunnassa oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Ylläpidetään kaupungin puhelinvaihteen ja Kuopio infon toimintaa. Valmistellaan asiakaspalvelujen kokonaissuunnitelmaa vuoden 2015 aikana. Asiakaslähtöisyyttä ja palvelun laatua varmistetaan kaupunkitasoisessa asiakaspalveluryhmässä. Asiakaspäällikkö Petri Kervola 9

12 Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Hyvinvointia edistävien toimintamallien käyttöönotto Hyvinvointia edistävät palvelut ja toimintatavat ovat asukkaiden tietoisuudessa ja niistä viestitään aktiivisesti. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi- ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Asiakaspäällikkö Petri Kervola Kriittinen menestystekijä Kuopio-kuva Hyödynnetään hyvinvointimarkkinoinnin konseptia palveluitten markkinoinnissa. Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyöhakuinen ja avoimesti viestivä Kuopio Oikea-aikainen ja avoin, monikanavainen viestintä Julkaisujärjestelmän sopimustoimittajan kilpailutus ja verkkosivuston toiminnallisuuden parantaminen. Viestintäpäällikkö Raija Korhonen Asukasviestinnän tehostaminen monikanavaratkaisuina. Henkilöstön kouluttaminen vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa sosiaalisen median kanavissa. 10

13 Yritys- ja elinkeinopalvelut TOIMINTA-AJATUS Vastuualueen tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinkeinorakennetta ja kilpailukykyä tukemalla yritysten kasvua ja kehittymistä sekä luoda vetovoimainen toimintaympäristö kaupungissa oleville ja tänne muuttaville yrityksille kaupungin ja sen verkostokumppaneiden käytettävissä olevin keinoin. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kuopion elinkeinoelämän kehitys on ollut koko maan kehitystä parempaa. Vertailukaupunkeihin nähden monet mittarit osoittavat, että Kuopion on lisännyt vetovoimaa ja kasvun edellytyksiä. Tämän hetkinen suhdanne- ja maailmantalouden tilanne vaikuttaa hidastavasti yritysten liikevaihdon, viennin ja investointien kehittymiseen. Kaupungin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei yritysten rakentamis- ja kasvuhankkeille muodostu esteitä ja hidasteita kaupungin päätösvallassa olevien toimenpiteiden vuoksi. Kaupungin aktiiviset elinkeino-, tontti- ja toimitilapolitiikat sekä hyvä yhteistyö Kuopiossa toimivien ja Kuopioon muuttavien yritysten kanssa luovat pohjan kaupungin ja yritysten kasvulle. TOIMINNAN PAINOPISTEET Yrityspalvelun toiminnan painopisteenä on Kuopion vetovoimaisuuden, ostovoiman ja tulopohjan vahvistaminen. Yrityspalvelun tehtävänä on hankkia uusia yrityksiä ja investointeja ja palvella kuopiolaisia yrityksiä niiden investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymishankkeissa. Yrityspalvelu on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti Nilsiän alueen yritystoiminnan ja matkailun kehittämiseen. Osallistutaan kuntaliitosselvitysprosesseihin. 11

14 TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Yrityspalvelun henkilöstön osaaminen pohjautuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja laajaan verkostoitumiseen. Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat osaamispääoman ajantasaisuuden. VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUEESEEN SISÄLTYVÄT KEHITTÄMISRAHOITUKSET JA OSTO- PALVELUSOPIMUKSET: ELINKEINOHANKKEET ( ) Määrärahalla varaudutaan rahoittamaan tuotannollisten, erikoispalvelu- ja matkailuyritysten sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeitä kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoituksen kohteena voivat olla mm. Yritystoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen Vientitoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen Kaupallistamiskelpoiset tutkimus- ja teknologiansiirto- ja tuotekehityshankkeet Yritystoiminnan edistämistä koskevat selvitykset Yrityshankinnan tarvitsemat selvitykset ja markkinointitoimenpiteet Nopealla aikataululla tehtävät uusien yritysalueiden kaavoitustyöt ja alueiden käyttösuunnitelmat Suomen Yrityskummit Ry:n jäsenmaksu Määrärahalla rahoitetaan myös 1.Yrityspalveluyhteistyö Juankosken kunnan kanssa (n ) Kuopion kaupunki on ollut osakkaana Koillis-Savon Kehitys Oy:ssä Nilsiän liittymisen jälkeen. Kuopion kaupungilla on ollut yrityspalvelusopimus yrityksen kanssa nilsiäläisten yritysten kehittämiseksi. Koillis-Savon Kehitys Oy :n toiminta päättyi vuoden 2013 lopussa. Kuopion kaupungin yrityspalvelu on tehnyt sopimuksen yrityspalveluyhteistyöstä Juankosken kaupungin kanssa siten, että 50 % yritysasiamiehen työpanoksesta kohdistetaan Nilsiän yrityspalvelujen hoitamiseen. Juankosken yritysasiamies tulee hoitamaan myös Maaningan alueen yrityspalveluita ja aloittaa jo vuonna 2014 tutustumisen alueen yrityksiin. Juankosken mahdollisesti liittyessä 2017 Kuopioon yrityspalveluiden järjestäminen tapahtuu joustavasti näillä ennakkotoimilla. 2.Kuopion seudun uusyrityskeskuksen tukeminen (n ) Kuopion seudulla on yrityksen perustajien perusneuvontapalveluita hoitanut Kuopion seudun uusyrityskeskus. Toiminnan rahoitus on muodostunut kuntien ja yritysten jäsenmaksuista sekä seudullisten yrityspalvelupisteiden valtion ja kuntien ja aiemmin EU:n hankerahoituksesta. Vuoden 2013 aikana päättyi seudullisten yrityspalvelupisteiden valtion rahoitus. Jatkossa uusyrityskeskusten rahoitus on yritysten ja kuntien rahoittamaa. Kuopion kaupungin osuus on enintään yksi euro/asukas,sisältäen jäsenmaksun ja muun rahoitusosuuden. KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSOSUUS ELINKEINOPOLIITTISISSA EU- TAI VASTAAVISSA HANK- KEISSA ( ) Kuopion kaupungin vastinrahoitus kohdistuu Kuopion strategian mukaisia tavoitteita toteuttaviin EU- tai vastaaviin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Kaupungin osarahoittamat hankkeet kohdistuvat ensisijaisesti pidempään toimineiden yritysten ja uusien yritysten kehittämiseen, yritysten perustamiseen liittyvien palvelujen tukemiseen, kansainvälisyyden edistämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, investointien edistämiseen sekä yritysten tarvitseman osaamisen kehittämiseen. 12

15 Eu:n ohjelmakausi vaihtui vuoden 2014 alusta. Uuden hankekauden hankkeet ovat valmisteluvaiheessa. Päätöksenteko: Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa kaupungin rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään Sen yli menevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin kanta rahoitukseen on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. KUOPIO INNOVATION OY:N KEHITTÄMISRAHA ( ) Kuopio Innovation Oy toteuttaa osaltaan Kuopion kaupungin kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää strategiaa. Toiminnan pääpaino on yrityskehityksessä (sisältäen hautomopalvelut), yrityslähtöisissä kehittämishankkeissa sekä innovaatiotoiminnan edistämisessä. Yhtiö vastaa INKA (Innovatiiviset kaupungit) -ohjelman toteutuksen koordinoinnista Kuopion kaupunkiseudun toimiessa kumppanina kansallisessa Tulevaisuuden terveys -teemassa. Yhtiö toimii aktiivisena tiedepuiston yhteistyötä vahvistavana toimijana sekä tiedottajana. Yhtiö tuottaa kaupungille toimintaansa liittyviä erilaisia valmistelu-, hallinnointi-, koordinaatio- ja markkinointipalveluita. Kuopio Innovation Oy on yksi Kuopion kaupungin ja valtion välisen Kasvusopimuksen allekirjoittajatahoista. Kuopio Innovation Oy on päivittämässä strategiaansa vuoden 2014 loppuun mennessä. Strategiatyön tavoitteet ovat tiiviisti kytketty Kuopion kaupungin strategiaan ja sen tavoitteiden tukemiseen. MAASEUTUPALVELUT,Ostopalvelu ( ) Maaseutupalvelu siirtyi vuoden 2012 alusta ostopalveluksi. Siilinjärven kunnan hallinnoima Sydän-Savon maaseutupalvelu tuottaa erillisen sopimuksen pohjalta Kuopion maaseutupalvelut viranomaistehtävien osalta. Kehittämishankkeista neuvotellaan erikseen. Maaseutuyksikön tehtäviä ovat: Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa säädetyn lain (210/2010) mukaiset viranomaistehtävät Maatilojen ja maaseudun pienyritysten neuvonta ja aktivoiminen kehittämistoimissa Maaseutuympäristön kehittäminen Määrärahalla varaudutaan maaseutupalvelujen ostamiseen. Sydän-Savon maaseutupalvelu on laatinut Kuopiossa maaseutuohjelman. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystonttien tarjonta Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto elinkeinoelämän tarpeisiin. Yrityspalvelu ohjaa yritykset sopiville tonteille. Asiakastarpeiden ja kysynnän muutokset tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tehdään esityksiä uusista kaavoitettavista alueista ja kaavamuutoksista ja osallistutaan maankäyt- Elinkeinojohtaja Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yritystoiminnan vahvistaminen Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk-yrityksiä. tö- kaavaprosesseihin. Yrityshankinta ja olevien yritysten palveleminen Toimitaan Yritys Suomi-verkostossa ja tuetaan alkavien yrittäjien neuvontaa mm. rahoittamalla Kuopionseudun uusyrityskeskuksen toimintaa. Elinkeinojohtaja 13

16 Kriittinen menestystekijä Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Kampus -kärkihanke 2020 Kampusalueen suunnittelu etenee siten, että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2016 ja Savon koulutuskuntayhtymän hanke on toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Yrityspalvelu osallistuu Kampus-alueen suunnittelu- ja investointihankkeisiin. Elinkeinojohtaja Sidosryhmä- ja edunvalvontapalvelut Strategiset tavoitteet Palvelukokonaisuuden keskeinen tavoite vuodelle 2015 on ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita eri yhteistyökumppaneihin sekä tuoda esille Kuopion kehittämisen kannalta tärkeitä tekijöitä lukuisissa eri yhteyksissä. Toisaalta kuntarakenteiden muutosprosessit tulevat vaatimaan jatkossakin resursseja samoin kuin kuntien välisen yhteistyön lisääntyminen. Kuopion saavutettavuus ja houkuttelevuus yritysten ja opiskelijoiden näkökulmasta ovat tekijöitä, joiden eteen tulee tehdä määrätietoista työtä. Aluekehityksessä merkittävää on tulevan hallitusohjelman sekä lukuisten aluekehitykseen vaikuttavien kansallisten strategioiden laadinnat. 14

17 Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Yhteistyö ja verkostot. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiverkostoissa ja pelinrakentajana kuntakentässä Osaamisen kärkialueiden kehittyminen Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kokonaisvaltainen ja selkeä edunvalvonnan toteuttaminen sekä kuntayhteistyön edistäminen alueellisesti ja kansallisesti Kuopio Innovation Oy toimii tehokkaasti yritystoiminnan synnyn ja kasvun edistämiseksi sekä Kuopion Kampuksen kehittämiseksi Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on aktiivista ja edistää Kuopion houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina ja tukee Kampuksen kehittymistä Toimitaan aktiivisesti edunvalvonnan kannalta keskeisissä asioissa, kuntarakenteiden ja -yhteistyön edistämisessä sekä toteutetaan Kuopion kehitystä tukevaa yhteistyötä eri tahojen kanssa alueellisesti ja kansallisesti Kuopio Innovation Oy:n toiminta saavuttaa sille omistajien hallituksessa asettamat tavoitteet Ylläpidetään aktiivista opiskelijayhteistyötä sekä osaltaan edistetään uusien kehittämisavausten sisällyttämistä Kampuksen kehittämiseen. kehittämisjohtaja Heikki Helve kehittämisjohtaja / toimitusjohtaja Heikki Helve kehittämisjohtaja Heikki Helve 15

18 Kuopion kaupunki 1 (2) Vetovoimaisuuden palvelualue Julkinen HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstö- ja koulutussuunnittelua koskevat lakimuutokset tulivat voimaan Henkilöstö- ja koulutussuunnittelun kaupunkitasoiset periaatteet ja käytännöt on käsitelty yhteistoiminnallisesti kaupungin yhteistyötoimikunnassa Kaupunkitasoisessa suunnitelmassa on kuvattu mm. 1) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä, 2) yleiset periaatteet, joilla ylläpidetään ikääntyneiden työkykyä, työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja työkykyä, osatyökykyisten työllistämistä sekä huomioidaan ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet 3) keinot ja mahdollisuudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Henkilöstölaskelma suunnitelma TP TPE TA MUUTOS TP TPE TA MUUTOS TA TA TA TA / / VVP htv htv htv htv htv htv Markk.,v iest.,asia 26,5 27,0 25,6-1, , Yritys- ja elinkein 8,0 7,4 6,0-1, Sidosr.ja edunv alv 2,0 1,0 1, Palvelualue yht. 36,5 35,4 32,6-2, ,0 0 32, Henkilöstölaskelman lukuihin ei sisälly työllistämisvaroin ja oppisopimuksella palkattua henkilöstöä, kesätyöntekijöitä, luottamushenkilöiden palkkioita, muita palkkioita (tili 4080) eikä jaksotettuja palkkoja. Henkilöstötyön tavoitteet ja periaatteet Henkilöstön asemaan vaikuttavana toimenpiteenä kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää 5 M :n henkilöstötyön tuottavuutta lisäävän säästövelvoitteen. Säästövelvoite on kohdennettu palvelualueille, taseyksiköille ja liikelaitoksille bruttoansioiden (aj ) ja asiakaspalvelujen ostomäärärahojen (v talousarvio) suhteessa. Vetovoimaisuuden palvelualueen säästövelvoite pyritään saavuttamaan seuraavilla toimenpiteillä: Vakinaisen henkilöstön määrä Vuonna 2015 on tavoitteena vähentää vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärää 0,36 henkilötyövuotta ja vapaaehtoisia vapaita hyödyntämällä. Eläkeiän saavuttavia eli 63 vuotta täyttäviä/täyttäneitä palvelualueella on 3 henkilöä. Ennen avoimeksi jäävien vakinaisten virkojen ja tehtävien täyttämistä selvitetään voidaanko täytössä hyödyntää sisäistä liikkuvuutta, järjestää töitä uudelleen tai kohdentaa uudelleen olemassa olevan henkilöstön työpanosta. Määräaikaisen henkilöstön määrä Määräaikaisen henkilöstön määrä minimoidaan rajaamalla sijaisten käyttö jaksottamalla vuosilomat ja suunnittelemalla työvuorot asiakastarpeen mukaan täyttämällä avoimeksi tulevat tehtävät sisäisin tehtäväjärjestelyin tai hyödyntämällä sisäistä liikkuvuutta sekä minimoimalla projekti- ja hanketyöntekijöiden määrä. Sairauspoissaolot Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja vähintään 1 pv/htv. Joulukuun 2014 htv -toteumatietojen mukaan (henkilöstöanalyysi 12/2014): määräaikaisen henkilöstön osuus palvelualueen henkilöstömäärästä on 31,4 % sairauspoissaolojen määrä on 8,4 pv/htv Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuhilas Laskutustunnus

19 Kuopion kaupunki 2 (2) Vetovoimaisuuden palvelualue Julkinen Muiden palvelujen ostot Vuonna 2015 on tavoitteena elinkeino- ja yrityspalvelut vähentää ostopalveluja ja myönnettäviä avustuksia sidosryhmä- ja edunvalvontapalvelut vähentää ostopalveluja 1250 Suunnitelma henkilöstön rakenteesta ja määrästä Käyttösuunnitelman liitteenä olevasta laskelmasta ilmenee henkilöstön rakenne ja määrä sekä keskeiset työvoimakustannukset (palkat, henkilösivukulut, työterveyshuolto sekä palvelualueen määrärahat henkilöstön koulutukseen ja virkistykseen). Vetovoimaisuuden palvelualueen työvoimakustannukset ovat yhteensä ( /htv). Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna työvoimakustannukset nousevat /htv. Nousu aiheutuu palkka- ja henkilösivukulujen kasvusta. Suunniteltu henkilöstötarve on yhteensä 32,6 htv: vakituinen henkilöstö 24,6 htv, sijaiset 7 htv muu määräaikainen henkilöstö 1 htv. Palveluiden ostojen määrärahavaraus on ( /htv). Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna palvelujen ostot alenevat (9.370 /htv). KOULUTUSSUUNNITELMA Henkilöstön osaamisen kehittäminen edellyttää jatkuvaa tarkastelua muuttuvassa toimintaympäristössä. Syksyllä 2014 tehdyn koulutussuunnitelmakartoituksen mukaan palvelualueen tärkeimmät osaamisalueet ovat: Yritys- ja elinkeinopalvelut: Asiakas- ja palveluosaaminen, työelämä- ja työyhteisötaidot sekä johtaminen ja esimiestyö Markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut: Prosessit ja organisaatio-osaaminen, tietotekniikkaosaaminen sekä työelämä- ja työyhteisötaidot Osaamisen vahvistamisen keinoina ovat perehdyttäminen ja työssä oppiminen sekä ammatillinen täydennyskoulutus ja mentorointi. Henkilöstö osallistuu keskitetyn koulutusohjelman koulutustilaisuuksiin tarpeen mukaan. Tarvittaessa osallistutaan myös muiden tahojen ja palveluntuottajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön osaamiskartoitusta sekä tehtävien uudelleenjärjestelyä jatketaan. Sosiaalisen median osaamista kehitetään. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuntuminen asettavat haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Aktiivinen toimintaympäristön seuranta, tiedonhankinta sekä suora yhteydenpito yrityksiin varmistavat yrityspalvelun henkilöstön osaamispääoman ajantasaisuuden. Postiosoite PL Kuopio Puhelin Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Faksi etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Laskutusosoite PL Kuhilas Laskutustunnus

20 KESKEISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TA 2015 PALVELUJEN OSTOT TA 2015 VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE htv 36,5 35,0 32,6 6,86 % 2,4 TP 2013 TA 2014 TA2015 TA 2015 Muutos % Muutos 2015 Muutos htv Ta 2014/2015 Ta 2014/2015 /htv /htv Työvoimakustannukset yhteensä, netto ,43 % josta 1. Palkat yhteensä ,92 % josta vakituinen henkilöstö ,46 % vakituinen varahenkilöstö sijaiset ,05 % hanke ja projektihenkilöstö ,02 % muu määräaikainen henkilöstö varaus työmarkkinaratkaisun palkankorotuksiin tuntipalkat muut tuntipalkat muut tuntipalkat, sijaiset kesätyöllistetyt (palvelualueen oma määräraha) erilliskorvaukset muut palkkakustannukset ja palkkiot ,00 % jaksotetut palkat Työnantajan eläke ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,44 % josta varhaiseläkemaksu Kuel palkkaperusteinen eläkemaksu ,46 % Vael palkkaperusteinen eläkemaksu eläkemenoperusteinen eläkemaksu ,70 % sosiaaliturvamaksu ,42 % tapaturmavakuutusmaksu ,35 % työttömyysvakuutusmaksu ,91 % jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut tuntipalk. eläkevak.maksuvaraus jaksotetut eläkevakuutusmaksut Panostukset henkilöstöön ,88 % josta henkilöstön kehittäminen ja koulutus ,00 % kulttuuri ja liikuntapalvelut hlöstölle työterveyshuolto, kulut ,82 % Henkilöstötulot ,00 % josta Kela korvaus työterveyshuollosta ,00 % sv korvaukset tapaturmakorvaukset muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot yhteensä ,49 % josta asiakaspalvelujen ostot ,00 % muiden palvelujen ostot ,70 % Vuonna 2013 työterveyshuolto maksettu yleishallinnosta keskitetysti, vuodesta 2014 alkaen hajautettu palvelualueille. 18

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2014

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2014 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2014 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA-AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 4 27.01.2014. 4 Asianro 425/00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 4 27.01.2014. 4 Asianro 425/00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 425/00.01/2014 Kuopion kaupungin markkinointi - rakenne ja toimenpiteet Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys KUOPIO TANSSII JA SOI, Il Posto, Kuva: Soile Nevalainen 16.11.2016 Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Kuopion

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1. Sopijaosapuolet Tornion kaupunki Y-tunnus 0193524-6 Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Team Botnia Oy Y-tunnus 1508288-9 Hallituskatu 9

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2014... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Vetovoimaisuuden palvelualue 1. Yleiskuvaus palvelualueesta Vetovoimaisuuden palvelualue sisältää kolme avainprosessia. Ensimmäinen käsittää

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU

VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 ICT - HYPAKE Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä terävöitetään liiketoimintaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Palvelualueuudistus Kunnan perustehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtiminen Terve Kuopio

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot