Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016"

Transkriptio

1 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

2 Käyttösuunnitelma 2016 Talousarviotekstit. 3 Kriittiset menestystekijät. 5 Tulot ja menot 2016 Tuloslaskelma... 6 Rahoituslaskelma Talousarvion käyttösuunnitelma. 8 Investoinnit. 50

3 3 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toiminta-ajatus Liikelaitos toimii kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja se tuottaa palveluja kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Tehtävämme on tukea muita toimijoita saavuttamaan tavoitteensa ja yhteistyössä tilaajiemme kanssa kehittää kaupungin tuottamia palveluja. Toimintaympäristö ja sen muutokset Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoida. Tämä luo vaatimukset monialaisuudesta ja ketteryydestä, jotta nopeallakin varoitusajalla tuleviin muutoksiin voidaan reagoida. Kilpailun lisääntyminen luo vaatimuksen myös yhä yritysmäisemmälle toimintyatavalle.muutoin toimintaympäristössä ei vuoden 2016 aikana ole tapahtumassa suuria muutoksia. Juankosken liittymistä Kuopioon valmistellaan koko vuoden ajan, samoin kuin muutakin alueellista laajentumista. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kehittämisessä panostamme tällä hetkellä työnohjausjärjestelmän ja talouden hallinnan kehittämiseen. Taloudessa keskitymme erityisesti raportointiin, mittareihin ja ennakoitavuuteen. Yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen parantavat tuottavuuttamme koko ajan. Kaluston käyttöastetta seurataan ja korvattavissa olevasta kalustosta luovutaan. Toiminnan painopisteet Esimiestyössä onnistuminen on nostettu Mestarin keskeiseksi painopisteeksi ensi vuodelle. Koulutuksilla haetaan vaikuttavuutta johtamiseen. Vuoden aikana johtamista seurataan valituilla mittareilla ja myös reagoidaan onnistumisiin/kehittämiskohteisiin. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Toiminnan painopisteiden osalta osaaminen on hyvällä tasolla. Osaamista täydennetään palveluiden ostoilla. Henkilöstövaikutukset Yhden eläköityvän henkilön tilalle ei palkata uutta eli henkilöstömäärä pienenee yhdellä henkilöllä. Henkilöstömenot pienenevät euroa. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Ammattitaitoista henkilöstöä on hyvin saatavilla. Joihinkin tehtäviin joudumme täydentämään osaamista pätevyyksien saamiseksi. Koulutusmuotona on oppisopimuskoulutus. Keskijohdon rekrytointi on huomattavasti hankalampaa, mutta olemme kuitenkin onnistuneet.

4 4 Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kehittämisessä ja osaamisen täydentämisessä käytämme ulkoisia palveluita tarvittavassa määrin. Toimintamme perustuu suuressa määrin aliurakointiin ja tuotantotapa valitaan tapauskohtaisesti taloudellisin perustein

5 5 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Seuranta I Seuranta II Seuranta III pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit) toimitusjohtaja, palvelupäälliköt (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Seuranta I Seuranta II Seuranta III 6. Tasapainoinen talous ylijäämäinen tilinpäätös ylijäämäinen 1,5 % Toimitusjohtaja, talous- (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) tilinpäätös ja henkilöstöpäällikkö, palvelupäälliköt 8. Määrätietoinen johtaminen Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja olemme haluttu työnantaja valittujen valittujen kehittämiskohteiden kehittämiskohte parantaminen > 0,2 yksikköä iden parantaminen toimitusjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) 8. Määrätietoinen johtaminen 8. Määrätietoinen johtaminen toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet yhteistyö asukkaiden kanssa Asiakaspalaute ja palvelujen kuntalaisten tunteman laatutason parantuminen toimitusjohtaja, palvelupäälliköt palvelupäälliköt (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta)

6 6 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Tuloslaskelma TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot Kaupungille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut (viivästyskorot) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + ) Tilikauden yli-/alijäämä

7 7 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Rahoituslaskelma TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointi menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

8 Kuntatekniikkaliikelaitos käyttösuunnitelma Korvaus peruspääomasta Tulot 0 Menot Nettomenot JOHTOKUNTA 902 Lautakuntatyö Henkilöstökulut yht Palkat Luottamushenkilöiden palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Palvelujen ostot Painatukset Postikulut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4670 Korvaus oman auton käytöstä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5030 Elintarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 57 Muut kulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5790 Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Johtokunnan koulutus Palvelujen ostot Majoitus- ja ravitsemispalvelu Matkaliput (virka yms.matkat) Päivärahat Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Tulot 0 0 Menot Nettomenot

9 Yleinen johto 817 Kiinteistöt 31 Palvelujen myynti Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Vakuutukset 4560 Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut Rakenn. Ja alueiden puht.pito 4579 Rakenteiden kunnossapito 4970 Vartiointipalvelut 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lämmitys 5085 Sähkö Vesi Työaineet ja tarvikkeet 5180 Muu materiaali 57 Muut kulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut Korkokulut lainoista ulkopuolisilta Korkokulut, kiinteäkorkoiset lainat 0 0 Tulot 0 0 Menot Tulos Poistot 0 0 Nettomenot Henkilöstökoulutus, ulkoinen Palvelujen ostot Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä

10 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut kulut Koulutus yhteensä Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Tuet ja avustukset Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut Painatukset Ilmoitukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Majoitus- ja ravitsemispalvelu Ateriapalvelut/vierastarjoilu Terveyspalvelut henkilöstölle ok Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Hoitotarvikkeet Sähkö Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muu materiaali Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Leasing-vuokrat Muut kulut Muut kulut Korkokulut Korkokulut yhdystileiltä

11 11 Tulot Menot Nettomenot Markkinointi Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset 0 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Atk-palvelut Painatukset Ilmoitukset Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 0 57 Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Leasing-vuokrat 0 57 Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Atk Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu

12 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut 4530 Painatukset 4531 Ilmoitukset 4550 Vakuutukset 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Vuokrakulut Leasing-vuokrat 57 Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Yleinen johto yhteensä Tulot Menot Nettomenot

13 8360 RAKENTAMINEN Katurakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesí Kemikaalit Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Raken/huoneistojen vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Välilliset verot Muut kulut

14 14 Tulot Menot Nettomenot Vesihuollon rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Atk-palvelut, ulkoiset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulu Leasing-vuokrat

15 Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Liikunta- ja urheilupaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsulpalvelu Ympäristöselvitykset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rakenteiden kunnossapito Sis.palvsop/rak. Ja al.rakentamispalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Muut kulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Muut vuokrakulut Tulot Menot Nettotulot

16 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu 4561 Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rakenteiden kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto (kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Muut kulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Leasingvuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Yleisten alueiden rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu

17 Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Ympäristöselvitykset Muut asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Postikulut Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/Tuntityö Raken/alueiden rakent.palvelu Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Alueiden hoitosopimukset Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä koulutuspalvelut hlöstölle Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kemikaalit Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Vuokrakulut Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Koneiden ja laitt. vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut 0 0 Tulot Menot Nettomenot Ympäristörakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset

18 Muut palkkakust. ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Jätehuoltomaksut Työkoneurakointi/Tuntityö Rak.ja al.rakent.palv Rak. ja alueiden kunnossap.palv Rakenteiden kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkö Kemikaalit Rakennusmateriaali Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut Koneiden ja laitt. vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut 0 Tulot Menot Nettomenot Laskutustyöt 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Vakuutukset 1 500

19 Jätehuoltomaksut Työkoneurakointi/Tuntityö Rak. ja alueiden rakent.palvelut Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Poltto- ja voiteluaineet Kalusto(kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja työtarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut Koneiden ja laitt.vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Välilliset verot 5790 Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Poistot kiinteistä rak. ja lait Poistot Tutkimus- ja mittauspalvelut 31 Muut myyntituotot Oppisopimuskoul. koulutuskorvaus Maksutuotot Tutkimus- ja mittausmaksutuotot Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Muiden palvelujen ostot

20 Asiantuntijapalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Majoitus- ja ravitsemispalvelut Työvälinekorvaukset Muut palvelut 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus 5040 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Varaosat ja huoltotarvikkeet Työaineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut Koneiden ja laitt.vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Siilokatu) 0 Tulot Menot Nettomenot Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikaiset Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Atk-palvelut Ilmoitukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Vuokrakulut

21 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Rakentaminen yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot 0 0 Tulos

22 8365 SÄHKÖ Sähkö- ja ulkovaloverkon rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel-eläkemenoperusteinen vak. maksu Kuel -Varhe-maksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Jätehuoltomaksut Työkoneurakointi/tuntityö Raken/alueiden rakent.palvelu Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulu Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Muut vuokrakulut 0 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Liikenteenohjauslaitteet 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraukset Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut

23 Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorv. ja muut palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Atk-palvelut 4541 Puhelin ja telepalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rak. ja alueiden rak.palvelut 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Tavarakuljetukset Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kirjallisuus 5040 Vaatteisto 5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 5070 Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 0 57 Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Koneiden ja laitt.vuokrakulut Muut vuokrakulut (auto) Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Ulkovalaistuksen kupi 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut

24 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Työkoneurakointi/tuntityö Raken/alueiden kunnossapitopalvelut Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5040 Vaatteisto 5070 Poltto- ja voiteluaineet 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 5150 Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Sähkoverkon kupi 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Työkoneurakointi/tuntityö Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muut kulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Kiinteistöt 24

25 25 31 Palvelujen myynti Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Vakuutukset 4560 Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut 4566 Rakenn. Ja alueiden puht.pito 4579 Rakenteiden kunnossapito 4970 Vartiointipalvelut 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lämmitys 5085 Sähkö 5087 Vesi 5160 Työaineet ja tarvikkeet 5180 Muu materiaali 57 Muut kulut Muut kulut 7040 Poistot kiinteistöistä 0 0 Tulot 0 0 Menot 0 0 Tulos 0 0 Poistot Nettomenot Materiaalikeskus 31 Palvelujen myynti Muut liiketoiminnan tuotot Tuet ja avustukset Työllistämistuki 0 36 Vuokratuotot Rakenn. Ja muiden huon. Vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus

26 Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstömenot Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Atk-palvelut, Istekki Oy Atk-palvelut 4530 Painatukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset 4555 Vakuutusrahastomaksut 4565 Pesulapalvelut 4566 Rak. Ja alueiden puhtaanapito 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Ateriapalvelujen osto 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4650 Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Vaatteisto 5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 5070 Poltto- ja voiteluaineet Kemikaalit Kalusto (kertakuluksi kirj.) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Muu materiaali Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 0 57 Muut kulut Muut kulut 0 Tulot Menot Nettotulot Poistot koneista ja kalustosta Tulot Menot Nettotulot Poistot Tulos Materiaali- ja vuokrauspalvelut 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Tuote- ja tarvikemyyntituotot

27 Muut liiketoiminnan tuotot Vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus 4060 Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Pesulapalvelut Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5745 Muut vuokrakulut 57 Muut kulut Välilliset verot 5790 Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Laskutustyöt 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut

28 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Jätehuoltomaksut 4570 Työkoneurakointi/tuntityö Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Poltto- ja voiteluaineet 5100 Kemikaalit 5150 Rakennusmateriaali Työaineet ja työtarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt. vuokrakulut 5745 Muut vuokrakulut 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Sähköverkon ja kaukolämmön kartoitus 34 Maksutuotot Palvelujen myyntituotot Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Muiden palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 4510 Toimistopalvelut 4531 Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset 4565 Pesulapalvelut 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Tavarakuljetukset

29 Korvaus oman auton käytöstä Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4960 Työvälinekorvaukset 4980 Muut palvelut 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus 5040 Vaatteisto 5070 Poltto- ja voiteluaineet 5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet 5150 Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet 57 Muut toimintakulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5745 Muut vuokrakulut Tulot Menot Nettomenot KE liikelaitoksen kartoitus / sähköverkko 34 Maksutuotot Palvelujen myyntituotot Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Muiden palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut 4980 Muut palvelut 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali 5160 Työaineet ja tarvikkeet 57 Muut toimintakulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut Muut vuokrakulut Tulot Menot Nettomenot

30 Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti 3101 Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Atk-palvelut Ilmoitukset Puhelin- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkaliput (virka tms matkat) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Vuokrakulut Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Poistot 0 0 Sähkö yhteensä Tulot Menot Tulos Poistot Nettotulos

31 Kunnossapito 810 Liikenneväylien kunnossapito 31 Palvelujen myynti Palvelujen myynti Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Tilapäinen työvoima 4012 Sijaiset 4060 Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Toimistopalvelut Atk-palvelut, Istekki Oy Ilmoitukset Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksu Pesulapalvelut Rak. ja alueiden puhtaanapito Työkoneurakointi / tuntityöt Rak. ja alueiden rak.palvelut Rak. ja alueiden kunnossap.palv Kalust.ja rakent.kunnossapito Alueiden hoitosopimukset Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelujen osto 4630 Ateriapalv./vierastarjoilu Tavarakuljetukset Henkilökuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2016 Kuopion Vesi Liikelaitos 3 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 57 09.12.2015 57 Asianro 6267/02.02.00/2015

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro %

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro % KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3280 KURSSI-/LUKUKAUS 42,90-42,90-100,0 42,90-42,90-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE 3455 OPETUSHALLITUS/A 18.000,00-18.000,00-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

v. 2013 TP v. 2014 TA BUDJETTI 2013 2014 2015 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 4000 VAKINAISTEN VIRANHAL -64.500,00-65.000,00 4006 TYÖSUHTEISTEN KK-PAL -54.705,00-55.000,00 4062 KOKOUSPALKKIOT LUOTT -3.000,00 4064 VUOSIPALKKIOT

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 16.2.2015 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 1002 Valtiolliset vaalit...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Aine Vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Äidinkieli ja kirjallisuus 14 18 10 42 A1-kieli - - - - - - - - - - - - - - 9 7 16 B1-kieli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot