Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma Kaupunginhallitus hyväksynyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26"

Transkriptio

1 Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma Kaupunginhallitus hyväksynyt

2 Sisällys JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat 3 Väestösuunnite 3 Helsingin seudun näkymät 3 Järvenpään asuntomarkkinatilanne 4 Seutuyhteistyö 5 2. Asuntotuotannon resurssit 6 Maanhankinta ja kaavoitus 6 Kunnalliste 7 3. Asuntotuotannon toteuttaminen 8 Tonttien luovuttaminen 8 Talotyypit 8 Talotyyppitavoite 8 Hallintamuodot 9 Hallintamuototavoite 9 4. Asuntotuotanto-ohjelma Talotyyppijakauma 10 Hallintamuotojakauma 11 Järvenpään Mestariasunnot Oy 12 Arvioitu kokonaisasuntotuotanto Johtopäätökset 13 Liitteet A, kerrostaloasunnot kaupungin luovuttamille tonteille B, asuntotuotanto-ohjelma taulukkona 2 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

3 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat Väestösuunnite 2011 Asuntotuotannon (maankäytön) suunnittelun pääasiallisena tarkoituksena on ohjata kaupungin kasvua, maanhankintaa, varautumista oikea-aikaisesti palvelutarpeiden muuttumiseen sekä kaavoituksen ajoittamiseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaupunginvaltuuston hyväksyessä vuosille Asuntopoliittisen ohjelman sovittiin samalla, että ko. ohjelman toteuttamiseksi määritellään suunnitelmakaudeksi asuntotuotantotavoitteet. Samalla sovittiin ohjelman päivittämisestä ja vahvistamisesta vuosittain talousarvion yhteydessä. Kaupunkisuunnittelun kokonaisuuden paremman hallittavuuden johdosta on prosessia sittemmin aikataulutettu siten, että vuosittain heti alkuvuodesta kaavoitusohjelma ja -katsaus, asuntotuotanto-ohjelma, sekä tontinluovutusohjelma valmistellaan yhtäaikaisesti ja sovitetaan toisiinsa. Suunnittelun ajoittumisesta koko kalenterivuodelle on laadittu kaupunkikehityksen vuosikello. Väestösuunnite Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kaupunkistrategian tarkistetut toteuttamisohjelmat vuosille Kaupunkikehitysohjelma sisälsi myös väestösuunnitteen vuosille Asuntotuotanto-ohjelma noudattelee em. väestösuunnitetta. Järvenpään väestösuunnite Väestömuutos/v Väestömuutos % 1,1-0,1 1,1 1,5 2,3 2,4 2,3 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 Väestö Taulukko 1. Väestösuunnitteen toteuttamiseksi kaupunki luo edellytykset suunnitteen mukaiselle asuntotuotannolle. Väestösuunnitteen toteutumiseen vaikuttaviin eri tekijöihin kuten suhdanteisiin ja yksityisten tahojen omistamien tonttien toteutumiseen kaupunki ei voi vaikuttaa. Helsingin seudun näkymät Eri tahojen julkaisemien suhdannebarometrien ja muiden arvioiden mukaan suhdannenäkymät ovat syksyn 2011 aikana heikentyneet selvästi. Myös talonrakennusalan näkymät ovat laskusuunnassa. Vuonna 2009 alkanut asuntorakentamisen kasvu Uudellamaalla on jo vuoden 2010 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kääntynyt laskusuuntaan. Kääntyminen takaisin noususuuntaan lähiaikoina ei näytä odotettavissa olevan taantuman johdosta todennäköiseltä. Myös kuluttajien luottamus talouteen on kääntynyt laskusuuntaan. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

4 Rakennuslupia on seudun kunnissa haettu enemmän kuin mitä aloituksia todellisuudessa tapahtuu. Asuntomarkkinoita leimaa nyt talouden ja rakentamisen epävarmuudet ja tämä heijastuu varovaisuutena uusien asuinrakennusten aloituksissa. Koko Helsingin seutua on jo vuosikausia vaivannut pula kohtuuhintaisista asunnoista. Asumiskustannukset Helsingin seudulla ovat muuta maata selkeästi korkeammat niin asuntoa ostettaessa kuin vuokrattaessakin. Työvoiman saatavuuden kannalta tilanne on haasteellinen. Lisäksi tilannetta hankaloittaa rakentamisen keskittyminen muutamalle isolle rakennusliikkeelle ja kilpailun puute. Asumisen kalleus on johtanut seudulla asuntokuntien velkaantumisen nopeaan kasvuun. Koko maassa asuntokuntien velat ovat vuosikymmenen aikana kasvaneet selvästi nopeammin kuin tulot. Vuonna 2002 asuntokuntien velkaantumisaste, velkojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin, oli 70 prosenttia, vuonna 2009 se oli 109. (Tilastokeskus ). Koko maassa eniten kasvoivat asuntovelat ja niistä erityisesti ensiasuntoa varten otetut lainat. Vuodesta 2002 vuoteen 2010 ovat asuntokuntien velat reaalisesti kaksinkertaistuneet. Asuntovelkojen kasvu on vuosina ollut muita velkoja nopeampaa. Eniten ovat kasvaneet asuntovelat, 120 %. Asuntovelkojen osuus veloista on kasvanut tänä samana ajanjaksona 65 prosentista 72 prosenttiin (Tilastokeskus ). Järvenpään asuntomarkkinatilanne Kaupungin rakennusvalvonnan suorittama valmistuvien asuntojen seuranta osoittaa, että Järvenpäässä valmistui uusia asuntoja vuonna 2011 yhteensä noin 290 kpl ja vuonna 2012 valmistuu arviolta noin 540 kpl. Vuoden 2012 luvut perustuvat useisiin kerrostalohankkeisiin (mm. Keskus, Pajala ja Lepola), joiden rakennustyöt ovat käynnistyneet 2010 ja Näissä on asuntoja n. 350 kpl. Nähtäväksi jää, miten paljon tulossa oleva taantuma vähentää asuntotuotantoa jatkossa. Erityisesti vapaarahoitteisen asuntotuotannon osalta aloitukset saattavat siirtyä. Toisaalta voidaan olettaa, että tuetun asuntotuotannon aloitukset lisääntyvät mikäli olosuhteet muutoin ovat otolliset. Kohtuuhintaisten asuntojen puutteesta on muodostunut ikuisuuskysymys. Väestön sinkkuuntuminen, asuntokuntakoon pienentyminen ja maksukyvyn heikentyminen kasvattavat erityisesti pienten kohtuuhintaisten asuntojen kysyntää. Joulukuussa 2011 Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskukselle (=ARA) tehdyn asuntomarkkinaselvityksen mukaan Järvenpäässä haettiin ara-vuokraasuntoja kaikilta vuokranantajilta tiedusteltaessa seuraavasti: Asunnonhakijat Hakijaruokakunnan koko Ruokakunnista alle Ruokakunnista Ruokakuntia yhteensä 1 hlö vuotiaita erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa Taulukko Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

5 Hakijoista 74 % oli 1-2 hengen talouskuntia, joita kohtuuhintaisten asuntojen puute koskettaa kaikkein eniten. Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvussa niin Järvenpäässä kuin koko seudulla. Seutuyhteistyö Huhtikuun 2012 loppuun mennessä on tarkoitus saada sovittua ja allekirjoitettua valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vuosille Edellinen aiesopimus oli voimassa Asuntotuotannon tavoitemääriä ei koko aiesopimuksen aikana seudulla saavutettu. Joskin tilanne parani sopimuskauden loppua kohden. Pääkaupunkiseudun kunnat pääsivät lopulta lähemmäs tavoitetta kehyskuntien jäädessä kauemmas tavoitteesta. Järvenpää asetti tavoitteeksi tuottaa 500 asuntoa vuosittain. Toteuma oli 40 % tavoitteesta eli n. 200 asuntoa/v. Tavoite oli liian korkea Järvenpäälle ja uudessa sopimuksessa tavoitetta on alennettu realistisemmalle tasolle eli noin 400 asuntoa/v. Ara-asuntojen tavoite oli 20 % kokonaistavoitteesta eli 100 asuntoa/v. Toteuma oli n. 40 ara-asuntoa/v eli 20 %. Ara-asuntojen tuotantotavoite saavutettiin prosentuaalisesti. KUUMA -kuntien kaavoittajat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. Nyt valmistelussa olevan uuden aiesopimuksen myötä myös asuntopäälliköiden kokoontumiset ovat lisääntynyt ja säännöllisille tapaamisille ja yhteistyölle on selkeää tarvetta useistakin syistä. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

6 2. Asuntotuotannon resurssit Maanhankinta ja kaavoitus Asuntopoliittisessa ohjelmassa kaupunginvaltuusto päätti ryhtyä määrätietoisesti hankkimaan maata vuonna 2003 hyväksytyn maapoliittisen periaateohjelman mukaisesti. Päätöksen mukaan maan hankinnassa pääpaino oli hankkia tarvittavin osin yleiskaavan mukaisia alueita kaupungin omistukseen. Tavoitteeksi asetettiin raakamaan riittävä reservi kaavoituksen käynnissä pitämiseksi. Järvenpään kaupungin maanhankintaa on tehostettu. Maapoliittista periaateohjelmaa ollaan uudistamassa vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on edelleen, että maanhankinnassa ja luovutuksissa ovat käytössä kaikki lainmukaiset keinot. Vuonna 2009 aloitetut maanostoneuvottelut käydään loppuun ja arvioidaan tarvittavat uudet toimenpiteet v alkupuolella. Raakamaan hankinnassa onnistuminen on keskeinen edellytys sille, että yleiskaavan toteuttaminen on taloudellisesti mahdollista. Taloussuunnitelmassa vuosille on sitovana tavoitteena hankkia riittävä raakamaareservi yleiskaavan toteuttamiseksi. Kaikkia maapolitiikan keinoja hyödyntäen hankitaan raakamaata asuntorakentamiseen ha vuosittain. Kaupungin nykyinen maanomistus riittää tonttien luovutukseen vuoteen 2015 saakka, mutta sen jälkeen tontteja asuntotuotantoon kaupungilla ei ole luovuttaa. Tonttitilannetta esitellään laajemmin erillisessä tontinluovutusohjelmassa. Asuntopoliittisen ohjelman mukaan kaavoituksen tavoitteena on, että laaditaan riittävä kaavareservi tontinluovutusohjelman toteuttamiseksi. Asuntorakentamisen tarpeita varten pyritään vuosittain kaavoittamaan k-m2. JÄRVENPÄÄN ASEMAKAAVAVARANTO, kem2 As.kaavavaranto 2011 Valmistuva as.kaavavaranto Tarve *) 4*) 3*) 4*) 5*) 6*) 1*) 2*) Arv.tot. lisäys Arv.tot. lisäys as. k-m Taulukko 3 1*) Voimassa olevat asemakaavavarannot 2*) Arvio asemakaavavarantojen lisäyksestä 3*) Arvio, kuinka paljon olemassa olevasta kaavavarannosta toteutuu 4*) Arvio, kuinka paljon laaditaan uusia kaavavarantoja 5*) Asuntotuotantotavoite 6*) Asuntotuotantotavoitteen edellyttämä asemakaavavaranto Taulukosta 3 käy ilmi, että olemassa oleva ja vuosina valmistuva asemakaavavaranto riittää teoriassa 3637 uuden asunnon tuottamiseen vuosina Asuntotuotannon ohjelmointia vaikeuttaa se, että asemakaavavarannosta vain osa on kaupungin hallussa ja sitä kautta ohjelmoitavissa. 6 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

7 Kunnalliste Kunnallistekniikan osalta laaditaan vuosittain investointiohjelma, jossa priorisoidaan ja resurssoidaan keskeiset infrarakentamisen hankkeet. Tavoitteena on toteuttaa infrahankkeet oikea-aikaisesti, kokonaistaloudellisesti ja tehokkaasti, jolloin varmistetaan kaavoitusohjelman toteutuminen suunnitellusti. Asuntotuotanto-ohjelma on sovitettu yhteen myös kunnallistekniikan investointiohjelman kanssa. Kaupungin palvelurakenne Asuntotuotanto-ohjelma tukeutuu lokakuussa 2011 vahvistettuun väestösuunnitteeseen, josta myös viimeisin palveluverkkosuunnitelma on johdettu. Sama väestösuunnite tulee olemaan pohjana myös vuoden 2013 palveluverkkosuunnitelman päivitykselle. Palvelualueiden suunnittelijoiden kanssa kehitetään yhteistyötä siten, että heillä on mahdollisuus osallistua asuntotuotannon suunnitteluun, saada oikea-aikaista tietoa toteutumisesta ja kyetä sitä kautta ennakoimaan palvelutarpeiden muuttumista. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

8 3. Asuntotuotannon toteuttaminen Tonttien luovuttaminen Tonttien luovutus asuntotuotantoon esitetään erillisessä tontinluovutusohjelmassa, joka sisältää myös tonttien varaukset valtion tukemaan tuotantoon. Päähuomio on, että vuodesta 2016 eteenpäin luovutettavien tonttien osalta tarvitaan hyvissä ajoin tehtyjä toimenpiteitä sekä raakamaan hankinnan että kaavoituksen osalta. Talotyypit Järvenpäässä oli yhteensä asuntoa, jotka talotyypiltään jakaantuivat seuraavasti: Asunnot talotyypin mukaan Talotyyppi asuntoja % Omakotitalot % Rivi- ja ketjutalot % Kerrostalot % Muu rakennus % Yhteensä % Lähde: Tilastokeskus Taulukko 4. Taulukosta 4 ilmenee, että Järvenpään asuntokannasta n. 55 % on pientaloja ja 44 % kerrostaloasuntoja ja 1 % muun tyyppistä asuntokantaa. Talotyyppitavoite Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman maaliskuussa 2010 kaupunginvaltuusto samalla linjasi, että uusista asunnoista % on pientalomaista rakentamista ja % kerrostaloasuntoja. Pientalomaiseen rakentamiseen luetaan omakotitalot, yhtiömuotoiset omakotitalot, kytketyt talot sekä rivitalot. Samassa yhteydessä päätettiin, että kaupunki luovuttaa vuosittain kpl omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettua ok-tonttia. Tähän ei kuitenkaan päästä, vaan tontinluovutus tulee olemaan keskimäärin 30 tonttia /v (kts. tontinluovutusohjelma). 8 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

9 Yksityisten omistamille tonteille omakotitalon rakentaminen on vuosikausien ajan ollut varsin vilkasta. Tästä syystä voidaan arvioida, että yksityisten omistamille tonteille rakentuu noin omakotitaloa vuosittain. Hallintamuodot Olemassa oleva asuntokanta jakaantui seuraavasti: Asuntojen hallintamuodot Hallintamuoto Asuntoja % Omistaa talon % Omistaan asunnon osakkeet % Aravavuokra-asunto % Korkotukivuokra-asunto % Muu vuokra-asunto % Asumisoikeusasunnot % Muu tai tuntematon hallintaperuste % % Lähde: Tilastokeskus Taulukko 5 Taulukosta 5 ilmenee, että asunnoista 81 % on vapaarahoitteisia asuntoja ja 19 % valtion tuella rakennettuja asuntoja (arava- ja korkotukivuokra sekä asumisoikeusasunnot). Kaikista asunnoista 31 % on vuokra-asuntokäytössä ja 69 % omistajiensa asuttamia. Järvenpäässä on huomattavat yksityiset, vapaarahoitteiset vuokra-asuntomarkkinat. Hallintamuototavoite Hallintamuototavoitteena valtuusto päätti , että 20 % vuotuisesta asuntotuotannosta on ns. ara-rahoitteisia vuokra-asuntoja ja 80 % vapaarahoitteisia asuntoja. Päätös perustui jo aiemmin mainittuun aiesopimukseen. Uusi aiesopimus on valmisteilla ja sen on tarkoitus ulottua vuoteen 2015 saakka. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

10 4. Asuntotuotanto-ohjelma Liitteeseen A on koottu erikseen ohjelman kerrostalokohteet. Liitteenä B on koko asuntotuotanto-ohjelma Vuoden 2012 toteuma tulee olemaan suurempi kuin mitä viime syksyllä vahvistetussa väestösuunnitteessa on arvioitu. Tämä on huomioitu ohjelmassa. Ohjelma sisältää asuntotuotannon, joka voidaan toteuttaa kaupungin omistamille tai aiemmin luovuttamille sekä suurten rakennusliikkeiden tonteille. Muiden tontinomistajien tuotantoa kaupunki ei voi ohjelmoida. Lisäksi on huomattava, että ohjelmointivaiheen taulukossa asuntojen määrät eivät välttämättä ole oikeita. Ne tarkentuvat hankkeiden toteutuessa. Talotyyppijakauma Suunnitelmakaudella kaupungin luovuttamille tonteille toteutuvan asuntotuotannon talotyypit jakaantuvat seuraavasti: Talotyyppi AK % 46 AR AO Asuntoja yht Taulukko 6 Lähivuosien asuntotuotannossa ei päästä valtuuston asettamaan talotyyppitavoitteeseen, koska kaupunki kehittää voimakkaasti keskusta-alueita tiivistämällä ja täydennysrakentamalla ja tästä seuraa huomattavat määrät kerrostaloasuntorakentamista. Seuraava taulukko käsittää asuntotuotantomäärät, jotka toteutetaan kaupungin myymille tai omistamille tonteille sekä tiedossa oleville rakennusliikkeiden tonteille. Talotyyppi AK % 54 % AR % AO % Yht % Taulukko 7 10 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

11 Hallintamuotojakauma Kaupunki osoittaa tontinluovutusohjelmassa tontit ARA-tuotantoon. Valmisteilla olevaan aiesopimukseen KUUMA-kunnat ovat yhdessä esittäneet, että 20 %:iin sisällytetään valtion tuella toteutettava kohtuuhintainen asuntotuotanto eli ara-vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot ja erityisryhmien asunnot. Seuraavassa taulukossa esitetään asuntotuotanto jakaantuen omistus-, aravuokra-/erityisryhmien- ja asumisoikeusasuntotuotantoon siten, että koko asuntotuotanto käsittää sekä kaupungin luovuttamille että yksityisille tonteille toteutuvaksi arvioidun asuntotuotannon. HALLINTAMUODOT Omistusasunnot % 76 % Ara-vuokra % erityisryhmät Asumisoikeus % Kaikki yhteensä % Taulukko 8 Euroopan komissio antoi vuonna 2009 kaikkia EU-maita koskevan raportin laitoshoidon purkamisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä siirtymistä laitosasumisesta asumispalveluihin. Laitoksissa nyt asuvien vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen uudelleen järjestäminen on kunnille merkittävä tehtävä. Pitkäaikaisasunnottomien kohdalla korostuu erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaiset. Kuntien on järjestettävä kullekin erityisryhmälle tarpeiden mukaista tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Uusien asumisyksiköiden sijainnin, koon ja niihin tulevien asuntojen sekä asukkaiden osalta ARA:n taholta on annettu varsin tarkat ohjeet. Edellä selostettu palvelurakennemuutos edellyttää, että ao. kaupungin palvelualueet kartoittavat tarpeet ja laativat suunnitelmat ko. hankkeiden toteuttamiseksi. Yllä olevassa taulukossa erityisryhmille on esitetty asuntoja siten, että ns. jälkihuoltonuorille tuettua asumista 10 asuntoa, kehitysvammaisille 10 asuntoa ja päihde- ja mielenterveysongelmaisille 20 asuntoa. Palvelualueiden suunnitelmien edetessä asuntojen tarve täsmentyy. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

12 Järvenpään Mestariasunnot Oy Asuntopoliittisen ohjelman mukaan Järvenpään Mestariasunnot Oy tuottaa keskimäärin 50% ara-rahoitteisista vuokra-asunnoista aiesopimusaikana. Hankkeet päätettiin sopia vuosittain laadittavassa asuntotuotanto-ohjelmassa. Kaupunki on osoittanut yhtiölle tontit alla olevan taulukon mukaisten aravuokratalohankkeiden toteuttamiseksi. Uudisrakentaminen Vuokratalot Arvioidut valmistumisvuodet Osoite Talotyyppi Uusia asuntoja Saunaniitynkatu pien/rivi Torpantie 33 kerros Tupalantie 15 kerros Tähkä 2 (Lepola) IV kerros/ luhtitalot/rivi Sauvakatu 8 kerros 20*) 20*) Taulukko 9, *) Rakennus puretaan ja asuntojen määränä ilmoitettu vain asuntojen lisäys. Sauvakatu 8:aan tulee asuntoja 48, joista 20 kpl on uusia. Torpantie 33:n ja Tupalantie 15:n asuntomäärät saattavat vielä muuttua, mikäli asemakaavoja joudutaan tarkistamaan. Uusia tontteja Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle tarvitaan 2015 ja 2016 valmistuvaan tuotantoon eli vuosien korkotukihakuun noin 50 asuntoa / vuosi. Arvioitu kokonaisasuntotuotanto Järvenpään kokonaisasuntotuotannon toteutuminen edellyttää asuntomarkkinoiden toimivan normaalisti ilman suurempia häiriöitä. Seuraavassa taulukossa numero 10 on esitetty edellä oleva ohjelmoitu asuntotuotanto sekä muiden yksityisten tonteille toteutuvan arvioidun asuntotuotannon määrä eli väestösuunnitteeseen pohjautuva arvioitu kokonaisasuntotuotanto. Talotyyppi % AK AR AO Yht % Taulukko Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

13 5. Johtopäätökset Järvenpäässä on olemassa edellytykset n. 400 asunnon vuosittaiselle kokonaisasuntotuotannolle. Ohjelmoinnin vaikuttavuuden kannalta olisi parempi, että asemakaavoitettu maa olisi suurimmalta osin kaupungin omistuksessa. Yksityisten tahojen omistamien ja asemakaavoitettujen tonttien toteutumisen ajankohtaan kaupungilla ei ole ohjausmahdollisuuksia, vaan ne toteutuvat asuntomarkkinatilanteen mukaan. Kaupungin luovuttamille tonteille toteutuva asuntotuotanto vastaa n. 46 % arvioidusta kokonaistuotannosta. Yksityisten omistamille tonteille valmistunee n. 54 % kokonaistuotannosta. Väestösuunnitteen toteutumisen ja palveluverkon riittävyyden vuoksi kaupungin on aktiivisesti seurattava asuntomarkkinatilannetta, toimittava aktiivisesti maanhankinnassa ja huolehdittava riittävästä kaavavarannosta. Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

14 JARVENPÄÄN KERROSTALOTUOTANTO KR 02 Loutti Kunnallist e Murtokatu (AK) ok muutostarve? Tupalantie 15 (AK) ok muutostarve? varattu JMA:lle 1) 05 Kinnari Kunnallist e Torpantie 33 (AK) ok kaavamuutos varattu JMAlle 06 Pöytäalho Kunnallist e Helsingintie (Paloasema) (AK) ja ok kaavamuutos tulossa 07 Pajala Kunnallist e Sauvakatu 8 (Mestariasunnot) (AK) ok kaavamuutos JMA:n tontti/ purku+peruspar. 2) YIT+Kpki/Myllyn pohjoisosa (AK) kaavamuutos osa kaupungin 09 Jamppa Kunnallist e Maahisentie (AK) ok valmis ½ kaupungin Jampankaari (AK) ok 22 Lepola Kunnallist e Tähkä (AK) valmis Lemminkäinen Lepolan Soundi / Tähkä 2 (AK) valmis JMA Vakka 1 (AK) valmis TA-Asumisoikeus Vakka (AK) valmis Lemminkäinen Yhteensä ) JMA = Järvenpään Mestariasunnot Oy 2) vain uudet asunnot/asuntojen lisäys

15 ASUNTOTUOTANTOTAULUKKO / JÄRVENPÄÄ (Kaupungin tontit + rakennusliikkeet) KR 01 Keskus Tonttitiedot Kunnalliste kniikan rakentamin en Skanska/Yhteiskouluntie (AK) ok valmis Skanska/Oikotie 7(AK) ok valmis Skanska/Oikotie 1 (AK) ok valmis Perheläkortteli (AK) ,3, kv12/2012 yht Loutti Kunnalliste Murtokatu (AK) ok muutostarve? Tupalantie 15 (AK) ok muutostarve? varattu JMA:lle yht Saunakallio Kunnalliste Saunaniitty (AR) valmis myyty JMA:lle Saunaniityn ok-talot (AO) valmis yht Kinnari Kunnalliste Torpantie 33 (AK) ok kaavamuutos yht varattu JMAlle 06 Pöytäalho Kunnalliste YIT/Sahankaari 25 (AK) ok valmis Helsingintie (Paloasema) (AK) ja ok kaavamuutos tulossa Polvipolku 20 (AR) ok muutostarve? NCC/Kartanontie 35 (AR) ok valmis rak.liike markkinoi yht Pajala Kunnalliste NCC/Myllyrakennus ja siilot (AK) ok valmis osa vapaarah ja osa ararah. nuoret NCC/Bjarnenkuja 6 (AK) ok valmis Varma/välimalli NCC/Bjarnenkuja 4 (AK) ok valmis Varma/välimalli NCC/Seutulantie 2a (AK) ok valmis myynnissä Sauvakatu 8 (Mestariasunnot) (AK) ok kaavamuutos YIT+Kpki/Myllyn pohjoisosa (AK) kaavamuutos JMA:n tontti/ purku+peruspar. *) n. 40% kaupungin

16 Pajalanpiha (AR) valmis Pajalanpiha (AO) valmis yht Jamppa Kunnalliste Maahisentie (AK) ok valmis ½ kaupungin Jampankaari (AK) ok yht Nummenkylä Kunnalliste Reservikomppania (AO) kaavamuutos yht kpl k:gin 12 Peltola Kunnalliste Peltolantie 26 (AR) ok AP-4 asumisoikeus Peltolantie (AR) ok AP-4 asumisoikeus Peltolantie (AR) ok AP-4 Peltolantie (AR) ok AP-4 Peltolantie (AR) ok AP-4 rakenteilla yht Haarajoki Kunnalliste Mäntytie 1, Lehtikuusenkatu 1 (AR) ok AL-40 yht Terhola Kunnalliste SRV/Ahotie 10 (AO) ok valmis TA-Asumisoikeus Idänpääntie 7 (AR) ok valmis SRV/Terholantie 69 (AR) ok valmis Pohjola/Terholantie 71 (AO) ok valmis YIT/Piennartie 16 (AR) ok valmis YIT/Piennatie 18 (AO) ok valmis yht Lepola Kunnalliste Tähkä (AK) valmis Lemminkäinen Lepolan Soundi / Tähkä 2 (AK) valmis JMA Lepolan Soundi / Tähkä 2 (AR) JMA Vakka 1 (AK) valmis TA-Asumisoikeus Vakka (AK) valmis Lemminkäinen Tähkä 3 (AR) valmis

17 Tähkä 5 (AR) valmis Pohjola Vakka 3 (AR) valmis Avain Asumisoikeus Vakka 5 (AR) valmis YIT Vakka 4 (AR) valmis Lepola II (AO) kaavamuutos YIT/Lepola II (AR+AP) kaavamuutos Lepola III(AR) 10 Lepola III(AO) 20 Senaatti/Lepola III(AR) 10 Senaatti/Lepola III(AO) 20 yht tontti kaupungin omistuksessa kaupungin myymälle tontille valtion tukemaa asuntotuotantoa kaavamuutos kaavamuutos kaavamuutos kaavamuutos kaupungin yksityinen alueen eteläosa /kaupungin alueen eteläosa /kaupungin alueen eteläosa /yksityinen alueen eteläosa /yksityinen *) uudet asunnot Kaikki edellä oleva yhteensä Muu asuntotuotanto kuin eo Yhteensä VÄESTÖSUUNNITE KAUPUNGIN LUOVUTTAMILLE TONTEILLE AK AR AO yht YKSITYISTEN TONTEILLE AK AR AO yht

18 Järvenpään asuntotuotanto-ohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin 1. Yleistä Kaupungilla on varattuna vuoden 2012 lopulla tontteja noin 10 000 asunnon rakentamista

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 8 20.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 12 10.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 8 20.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 12 10.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä ASUNTO-OHJELMA Esitys 6.2.2014 / Tiina Elo Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä 1) Ohjelman järjestystä muutetaan siten, että Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset siirretään

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen pullonkaulat ja asuntojen korkean hintatason ongelmat: =lannekuva

Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen pullonkaulat ja asuntojen korkean hintatason ongelmat: =lannekuva Asuntopoli=ikan kehidämiskohteita koskeva tutkimus Fokusryhmäkeskustelu 9.12.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen pullonkaulat ja asuntojen korkean hintatason ongelmat:

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola puh. 029 525 0855 Selvitys 3/2014 ARA-tuotanto 2013 14.3.2014 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2013-2015 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

AK-asunt.(ei kesk.) 7000 AR-asunt.

AK-asunt.(ei kesk.) 7000 AR-asunt. TH 9.5.97 AK AR AOr ~700 ~220 ~180(~230) 196 Kk KAUPUNGIN RAKENTAMISKUSTANNUKSET / ASUNTO KERROSTALOT RIVITALOT OMAKOTITALOT TÄYDENNYS- ALUE UUSI ALUE (N-S-A) TÄYDENNYS- ALUE UUSI ALUE (N-S-A) TÄYDENNYS-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen seurannan tilannekatsaus

Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen seurannan tilannekatsaus Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen seurannan tilannekatsaus Helsingin seudun yhteistyökokous 22.4.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä HSYK 22.4.10 Hannu Penttilä (Lähteet: YM, HSYK

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnosta Asukkaiden näkökulmasta Matotyön vaikutus heijastuu nopeimmin lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 13.04.2015 Sivu 1 / 1 5322/10.00.02/2014 33 Kolmen kerrostalotontin vuokraus ja kahden kerrostalotontin varaus Espoon keskuksesta sekä yhden kerrostalotontin varaus Saunalahdesta (Suviniityn ja Saunalahden

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 Tampereen kaupunki asuntotoimi KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Asuntotoimi http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tutkimukset-ja-julkaisut/julkaisut.html

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 3.5.2013 ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 1 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Helsingin seudun MAL-seurantakatsaus 25.4.214 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 212 215

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2

TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2 TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika 20.11.2008 klo 12.30 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2 Läsnä Poissa Heinävä Auli Hietamäki, Mari Hinkkanen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/213 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Vuonna 213 Kemi-Tornio seudulla on ennakkotietojen mukaan syntynyt vähemmän lapsia

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus Kunnanhallitus 240 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 80 06.10.2014 Kunnanhallitus 150 06.06.2016 Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016-2019 539/00.04/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 21.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Sisältö: Yhteystietoja. Tekninen palvelupiste. Asemakaavoitus. Yleissuunnittelu

Sisältö: Yhteystietoja. Tekninen palvelupiste. Asemakaavoitus. Yleissuunnittelu Kaavoitusohjelma 2013 2017 Sisältö: Vireillä olevat yleiskaavatyöt 4 Työn alla olevat ja vuonna 2013 aloitettavat asemakaavat 6 Työn alle tulevat asemakaavat 2014-17 8 Odottavat asemakaavahankkeet ja -aloitteet

Lisätiedot