Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajakansio. KAIRA-hanke"

Transkriptio

1 Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1

2 KAIRA-HANKE Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

3 KAIRA-hanke 3

4 Henkilöt, joiden työllistymiseen haluamme vaikuttaa Rakennetyöttömät Perua 1990-luvun massatyöttömyydestä, myös peritty työttömyys ja suoraan työelämästä pitkäaikaistyöttömäksi jääminen (työkyvyn heikkeneminen) Työttömien koulutus ja ammattitaito eivät vastaa nykypäivän työmarkkinoiden kysyntää Osatyökykyiset Henkilöiden työkyvyssä on jonkinasteisia/-laatuisia rajoitteita Voidaan puhua myös vajaakuntoisista työnhakijoista Nuoret Nuoret, jotka eivät jostain syystä ole päässeet koulutukseen tai työhön ja ovat mm. tästä syystä syrjäytymisvaarassa On tärkeää muistaa, että nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitämme! KAIRA-hanke 4

5 Voimaa työvoimaan! Kainuussa on tällä hetkellä n rakennetyöttömäksi luettavaa henkilöä Heidän työpanoksensa ei ole käytössä, vaikka heillä työkykyä ja -halua olisikin Olisiko kyseisten 2700 henkilön joukosta löydettävissä ja valmennettavissa työvoimaa myös sinun yrityksesi tarpeisiin? Vaikka työttömyys on lisääntynyt laman seurauksena, ikääntyvässä Kainuussa ei ole varaa jättää hyödyntämättä työikäisten henkilöiden työpanosta Nyt on hyvä aika tehdä työvoiman etsintä- ja valmennustyötä vastaisuuden varalta! KAIRA edesauttaa ratkaisujen löytämisessä! KAIRA-hanke 5

6 Olemme kiinnostuneita: Millaisia työvoimatarpeita yrityksessä on? Löytyykö yrityksestä tehtäviä, joiden hoitamiseen voitaisiin valmentaa henkilöitä pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten joukosta? Teetättekö alihankintatöitä muualla? Löytyisikö kiinnostusta niiden siirtämisestä lähemmäs, Kainuuseen? Löytyykö yrityksestä työtä vaikka vain osa-aikaisesti? Työllistää voi myös kimpassa toisten yrittäjien kanssa, ja näin voidaan aikaansaada jollekulle työpaikka! Kerromme mahdollisuuksista! KAIRA-hanke 6

7 Tukea työllistämiseen Työnantajalle riskittömiä, eityösopimussuhteisia työllistämiskeinoja ovat esim.: Työkokeilu Työharjoittelu tai työelämävalmennus Edelleensijoittaminen Työvoiman vuokraus Työsopimukseen perustuvia työllistämiskeinoja ovat esim.: Palkkatuki Osa-aikalisä Vuorotteluvapaa Kaikki nämä keinot tarjoavat työnantajalle mahdollisuuden tutustua uuteen työvoimaan. KAIRA-hanke 7

8 Työkokeilu Selvitetään työnhakijan soveltuvuutta työhön tai ammattiin ennen työsuhdetta tai koulutukseen hakeutumista Työnantajalle riskitöntä, koska kyseessä ei ole työ- tai palvelussuhde. Sopimus kokeilusta tehdään Kesto yleensä 1-3 kk Haetaan TE-toimistosta tai eläkelaitoksista, joiden kautta tulevat myös ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset Mikäli kokemukset ovat molemminpuolisesti hyvät, jatkotyöllistyminen voi mahdollistua tuetusti palkkatuen avulla tai suoraan ilman tukia Mikäli tietty koulutus nähdään tarpeellisena, työkokeilun lopputuloksena voi olla myös henkilön koulutukseen ohjaaminen Lisätietoa esim.: KAIRA-hanke 8

9 Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille työnhakijoille Työelämävalmennus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen saaneille työnhakijoille Työnantaja: työvoimaa sekä riskitön tilaisuus tutustua mahdollisesti palkattavaan uuteen työntekijään Työharjoittelija: tutustuu eri ammatteihin, hakee selkeyttä ammatinvalintaan, saa työkokemusta (ja pisteitä esim. yhteishakuun), luo pohjaa työsuhteelle (esim. oppisopimuskoulutus) Työelämävalmennettava: saa tukea työelämään paluulleen, kehittää ammattitaitoaan ja työmarkkinavalmiuksiaan. Luo pohjaa työsuhteelle (esim. palkkatuettu työllistyminen) Henkilölle ei makseta palkkaa, kyseessä ei ole työ- tai palvelussuhde Kesto enintään 6 kk 4 8 h/päivä, enintään 5 pv/viikko Sopimus tehdään työnantajan, harjoittelijan/ valmennettavan sekä TE-toimiston kesken Ehto työnantajalle: ei ole irtisanonut, lomauttanut tai siirtänyt lyhennetylle työajalle työvoimaansa edeltäneiden 9 kk aikana On tärkeää, että harjoittelija tai valmennettava saa työpaikalla ohjausta tehtävässään Lisätietoja TE-toimistoista tai KAIRA-hanke 9

10 Palkkatuki (1) Palkkatukea myönnetään TE-toimistosta työsopimussuhteessa tehtävään työhön ja oppisopimuskoulutukseen TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti palkkatuen määrän. Se voi olla työllistettävästä henkilöstä riippuen / kk Palkkatukea voidaan myöntää kerrallaan enintään 10 kk ajaksi Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajan Palkkatuki koostuu perusosasta ja lisäosasta Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan osaamisessa ja ammattitaidossa arvioidaan olevan puutteita tai hänen tuottavuutensa työtehtävässä arvioidaan alentuneen työttömyyden keston, vajaakuntoisuuden tai muun syyn vuoksi Lisäosan myöntäminen edellyttää, että tuella palkatun osaaminen ja ammattitaidon puutteellisuus on todettu osaamis- ja ammattitaitokartoituksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Lisäksi yrityksen on sitouduttava parantamaan tuella palkattavan osaamista ja ammattitaitoa esim. koulutuksen avulla Esimerkkejä palkkatuen määristä on sivulla 30 KAIRA-hanke 10

11 Palkkatuki (2) Työnantajan on noudatettava työlainsäädännön ja alan työehtosopimuksen määräyksiä sekä maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työehtosopimusta ei ole, työstä on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa Palkkatukea voidaan myöntää yritykselle myös määräaikaiseen työsuhteeseen, jos yritys Palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön Tekee työnhakijan kanssa oppisopimuksen Palkkaa työttömän, jonka yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk Muissa tapauksissa tuen myöntäminen yritykselle edellyttää, että työnantaja tekee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen palkattavan kanssa Vaikeasti työllistyvän, vajaakuntoisen tai työnsuunnittelijan palkkaukseen palkkatukea voidaan myöntää 24 kuukauden ajaksi KAIRA-hanke 11

12 Palkkatukea ei voi saada jos Työsuhde on jo alkanut ennen tuen myöntämispäätöstä Työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kk aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään samoista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa Tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen tai heikentäisi heidän työolosuhteitaan tai etuuksiaan Työpaikka täyttyisi ilman tukeakin Työnantaja saa tuella palkattavan palkkaamiseen tai työllistämisen edistämiseen samalta ajalta muuta valtion tukea. (Ei koske oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksettavaa koulutuskorvausta eikä RAY:n avustusta tai veikkausvaroista maksettavaa avustusta korkeimman korotetun palkkatuen yhteydessä.) TE-toimisto voi asettaa tuen saamiselle myös muita tuella palkattavan tai tuen tarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ehtoja KAIRA-hanke 12

13 Sanssi-tuki alle 30- vuotiaan nuoren työllistämiseen Sanssi-kortti on TE-toimiston vastavalmistuneelle nuorelle myöntämä työllistämisseteli, joka osoittaa, että työnantaja voi saada palkkatukea työllistäessään kyseisen nuoren Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai oppisopimuskoulutukseen pohjautuva. Työntekijän palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen Kun alle 25-nuori työllistetään yritykseen määräaikaiseen työsuhteeseen, hänen on oltava tätä ennen yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta työttömänä. Alle 30-vuotiaalta edellytetään kuuden kuukauden työttömyyttä ennen Sanssi-tuen myöntämistä Jos Sinulla ei ole tiedossa sopivaa nuorta, jolla on Sanssi-kortti, voit kysyä TE-toimistosta sopivia ehdokkaita Lisätietoja TE-toimistoista, tai KAIRA-hanke 13

14 Osa-aikalisä Perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen ja on vapaaehtoista Osa-aikalisää voi saada kokoaikainen työntekijä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä Kokoaikatyöstä määräajaksi osa-aikatyöhön siirtyvälle voidaan myöntää TE-toimistosta osa-aikalisää ansionmenetyksen korvauksena Myöntämisen ehtona on, että työnantaja palkkaa osaaikalisäkauden ajaksi osa-aikatyöhön työttömän työnhakijan TE-toimiston kautta. Tavoitteena on osaaikatyöllistetyn työmarkkinavalmiuksien kehittäminen ja työhön sijoittumisen parantaminen Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyvä henkilö on hoitanut Osa-aikalisäkauden kesto on enintään 12 kk. Kautta voi myös jaksottaa Osa-aikatyöllistetyn määräaikainen työsuhde lakkaa sovitun määräajan päättyessä ilman irtisanomista Työnantajalle työn uudelleen jakaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua uuteen työvoimaan ja saada työyhteisöön joustavasti uusia ammattitaitoisia työntekijöitä Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 14

15 Edelleensijoittaminen Edelleensijoitus on yrityksille turvallinen ja edullinen vaihtoehto työvoiman hankintaan Yritys voi saada kunnan, yksityisen työvoimapalvelun, yhdistyksen, säätiön tai sosiaalisen yrityksen palkkatuella palkkaaman työntekijän työvoiman käyttöönsä edelleensijoituksen avulla Yritys ei voi itse edelleensijoittaa palkkatuella palkkaamaansa työntekijää, yritys voi vain vastaanottaa työntekijän Yritykselle ei synny työsuhteeseen perustuvia lakisääteisiä velvoitteita Yrityksen oikeuksia ja velvollisuuksia työnteon johtamis- ja valvontaoikeus velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin, esim. työajoista päättäminen perehdyttäminen työtehtäviin ja työpaikan olosuhteisiin työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet Työntekijän sijoittamisesta ja työllistämisestä maksettavasta palkkiosta voidaan sopia vapaasti lähettävän ja vastaanottavan tahon kesken Käytännössä työntekijän vastaanottavan tahon maksettavaksi voi jäädä esim. työllistämisestä aiheutuvien kustannusten ja palkkatuen erotus Edelleensijoitus tapahtuu työntekijän suostumuksella ja edellyttää ilmoitusta TE-toimistolle Edelleensijoítusta ei voi tehdä, jos yritys on edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään työssäkäyntialueella samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa Lisätietoa edelleensijoittamisesta liitteenä olevasta Välkeprojektin oppaasta KAIRA-hanke 15

16 Vuorotteluvapaa Työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta työntekijä vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta Työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön Järjestely tarjoaa työnantajalle rekrytointikanavan uusien työntekijöiden palkkaamiseksi sekä mahdollisuuden saada joustavuutta ja uutta osaamista työyhteisöön Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 16

17 Työvoimaa työpajoilta Kumppaniksi ry:n työpajat toimivat Kajaanissa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Vaalassa Toiminnassa on mukana päivittäin noin 100 työmarkkinoille valmentautuvaa työnhakijaasiakasta Valmennusjakson aikana selvitetään asiakkaiden työkyky ja motivaatio ja heitä valmennetaan tavoitteena avoimille työmarkkinoille siirtyminen Yritykset voivat ottaa yhteyttä rekrytointitilanteissa, jolloin katsotaan löytyykö valmennettavista ko. työhön sopivia ehdokkaita Yritykset ja muut työnantajat voivat tutustua Kumppaniksi ry:ltä välitettäviin työntekijöihin riskittä työvoiman lyhytaikaista edelleensijoitusta hyödyntäen Työvoimatarpeisiin liittyen voi ottaa yhteyttä Mikko Koivuun, p Muita työpajoja toimii myös Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla ja Suomussalmella KAIRA-hanke 17

18 Koulutusvaihtoehtoja Henkilöiden osaamistasoa voidaan tarvittaessa kohottaa, päivittää ja räätälöidä erilaisten koulutusvaihtoehtojen avulla, esim.: Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus Yhteishankintakoulutus KAIRA-hanke 18

19 Oppisopimuskoulutus Sopiva vaihtoehto esim. silloin, kun yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia Sopii myös olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutustarpeisiin Työnantajan saama rahoitus: Koulutuskorvaus työpaikalla annettavasta koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin. Määrä sovitaan aina erikseen, korvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos Mikäli koulutettavaksi otetaan työtön henkilö, TEtoimisto voi maksaa palkkatukea Mitä tehdä: Saadaksesi lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ota yhteys Kainuun Ammattiopiston Aikuisopiston oppisopimusneuvontaan: tai Käänny paikallisen TE-toimiston puoleen sopivan koulutettavan henkilön löytämiseksi Lisätietoa myös: KAIRA-hanke 19

20 Työvoimakoulutukset Työvoimakoulutuksiin kuuluu erimittaisia työssäoppimisjaksoja, jotka myös tarjoavat mahdollisuuden tutustua tarjolla olevaan työvoimaan Paikkakunnalla meneillään olevat työvoimakoulutuset voi katsoa työhallinnon internet-sivuilta: KAIRA-hanke 20

21 Yhteishankintakoulutukset Räätälöidään yrityksen tarpeisiin työnantajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa yhdessä RekryKoulutus: kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta. Työnantajan maksuosuus 30 % TäsmäKoulutus: yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Työnantajan maksuosuus % MuutosKoulutus: työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Työnantajan maksuosuus 20 % RekryKoulutuksen tavoitteena on, että yritys työllistää koulutuksen hyväksytysti suorittaneet. On myös mahdollista, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät vuokratyövoimaa tarjoavan työnantajan palvelukseen RekryKoulutusta voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman eri yrityksen kanssa Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 21

22 Vaihtovalmennus: Rekrykoulutusta ja Täsmäkoulutusta Vaihtovalmennus on ratkaisu työyhteisön tilanteisiin, joihin liittyy muutostarve ja joissa tarvitaan uutta osaamista ja uutta työvoimaa Antaa varttuneemmille työntekijöille mahdollisuuden parantaa osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan sekä siten pidentää työuraansa. Toisaalta esim. työelämään hakeutuvalle nuorelle vaihtovalmennus tarjoaa suoran väylän työpaikkaan Vaihtovalmennus sopii erityisen hyvin rekrytointitilanteisiin, joissa tarvitaan räätälöityä koulutusta. Jos sopivaa työvoimaa ei löydy työmarkkinoilta, koulutetaan yrityksen omaa henkilökuntaa uusiin vaativampiin tehtäviin ja palkataan uutta työvoimaa perusosaamistason tehtäviin, usein ns. sisääntuloammatteihin Vaihtovalmennuskoulutus toteutetaan siten, että työpaikalta lähtee yksi tai useampi työntekijä jatko- tai täydennyskoulutukseen ja joko samoihin tai eri työtehtäviin koulutetaan työtön työnhakija Koulutuksessa ollut työntekijä jatkaa koulutuksen jälkeen uusissa tehtävissä tai entisissä töissä paremmalla osaamisella ja uudella työnkuvalla KAIRA-hanke 22

23 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 1: Marian kartano, Kajaani Käytetty: Työkokeilijoita Työharjoittelijoita/työelämävalmennukseen osallistujia Palkkatuetusti työllistettyjä Osa-aikalisään oikeutettuja Oppisopimuskoulutettavia Lisäksi: Arvioitu alan koulutukseen hakeutuvien alalle soveltuvuutta Esim. työkokeilun, työharjoittelun ja osa-aikalisän avulla on työllistetty henkilöitä avustaviin tehtäviin yrityksessä: vanhusten auttaminen ruokailussa, ulkoilussa, lukemisessa, seurana, viriketoiminnassa (ei hoitoosaamista vaativat tehtävät) Työllistetty henkilö ajatellaan aina yrityksen edustajaksi, huomioidaan henkilön potentiaali Kuoritaan kermat eli napataan hyväksi havaitut henkilöt Työllistettyjen jatkopolkuja: Palkkatuetussa työssä vakinaistettu Oppisopimuskoulutuksessa vakinaistettu Työkokeilussa vakinaistettu kimpassa muiden alan yrittäjien kanssa Osa-aikalisällä tarjottu oppisopimuspaikka Työkokeilussa ohjattu alan koulutukseen Kesätyössä otettu samoja opiskelijoita useampana kesänä, ovat valmistuessaan valmiita tekijöitä KAIRA-hanke 23

24 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 2, Evox Rifa, Suomussalmi Yritys siirsi alihankintatöitään Itä- Euroopasta Kainuuseen Paltamon Työvoimatalon tehtäväksi Tuotteiden laatu sekä joustavat ja entistä lyhyemmät toimitusajat ovat osoittaneet, että alihankintatöiden siirtäminen lähelle on kannattanut Kainuussa on Paltamon Työvoimatalon lisäksi myös muita toimijoita, esim. työpajoja ja hankkeita, joissa voi olla kiinnostusta ottaa vastaan yritysten alihankintatöitä. Ota yhteys KAIRA-hankkeeseen, mikäli asia kiinnostaa! KAIRA-hanke 24

25 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 3, Kainuun-Herkut, Puolanka Yritys tekee yhteistyötä Puolangan työpajan kanssa Työpaja toimittaa yritykselle tuotteita myyntiin Kokemus on ollut molemminpuolisesti myönteinen, todisteena siitä on jo 700 myytyä tuotetta Yritys on myös käyttänyt LEADER-tukea ensimmäisen vieraan vakituisen työntekijän palkkaamiseen KAIRA-hanke 25

26 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 4, Vendado Ky, Hyrynsalmi Paikallisen TE-toimiston kanssa on sovittu käytännöstä, jossa työnhakijoiden on mahdollista tulla yritykseen 1 kk ajaksi työharjoitteluun kokeilemaan työtä ja sen soveltuvuutta itselle. Työnantajalle ei koidu harjoitteluajasta kustannuksia, työnhakija saa ko. ajalta normaalin työttömyysetuutensa muuta kautta Mikäli harjoittelujakson kokemus on ollut molemmin puolin myönteinen, työntekijä on palkattu yritykseen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Mikäli kokeilu ei johda työllistämiseen, työnhakija palaa TE-toimiston asiakkaaksi ilman, että kokeilusta koituu hänelle mitään seuraamuksia (karenssia tms.) Malli on osoittautunut työnantajalle hyväksi ja riskittömäksi tavaksi rekrytoida uutta henkilöstöä Riskittömyytensä vuoksi toimintatapa on hyvä mahdollisuus myös työnhakijalle KAIRA-hanke 26

27 Muita mahdollisuuksia Muita mahdollisuuksia työllistämisessä Työolosuhteiden järjestelytuki vajaakuntoisen rekrytointiin Sosiaalinen tai yhteiskunnallinen yrittäjyys Palkkatuen (sivut 10-13) ja RekryKoulutuksen (sivu 22) lisäksi yrityksillä on myös muita mahdollisuuksia hakea taloudellista tukea työntekijöiden rekrytoimiseksi Yksinyrittäjän avustus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen LEADER-toimintaryhmien käynnistystuki yrityksille KAIRA-hanke 27

28 Työolosuhteiden järjestelytuki Työolosuhteiden järjestelytuella korvataan työnantajalle vajaakuntoisen henkilön tarvitsemia työkoneita, - välineitä, ja -menetelmiä tai työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia Tuella voidaan korvata myös toisen työntekijän apu vajaakuntoisen henkilön työssä selviytymisen parantamiseksi Tuen enimmäismäärät: Muutostöitä ja hankintoja varten 2500 / vajaakuntoinen työntekijä, 3500 / vaikeavammainen työntekijä ja/tai Toisen työntekijän antaman avun perusteella 250 /kk 1 v ajan tai 350 /kk 2 v ajan Tuen saaminen edellyttää työntekijää koskevaa lääkärinlausuntoa sekä työvoimaviranomaisen arviota järjestelyjen tarpeellisuudesta Lisätietoja TE-toimistosta KAIRA-hanke 28

29 Sosiaalinen yrittäjyys Sosiaalinen yritys tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset Erona tavalliseen yritykseen on, että sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä Työkyvyn vajausta kompensoidaan työnantajalle maksamalla palkkatukea väljemmillä ehdoilla ja pidempiä aikoja kuin muille yrityksille. Vajaakuntoisen työllistämiseksi voidaan tukea myöntää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalinen yritys voi syntyä joko perustamalla kokonaan uusi yritys tai muuttamalla jo olemassa oleva yritys tai yhteisö tai osa siitä sosiaaliseksi yritykseksi Laki sosiaalisista yrityksistä /1351 Lisätietoa esim. KAIRA-hanke 29

30 KAIRA-hanke 30

31 Yksinyrittäjän avustus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen Avustus on saatavissa työntekijän palkkamenoihin tietyillä alueilla, Kainuussa mahdollisuus koskee kaikkia kuntia Avustusta haetaan Kainuun ELY-keskuksesta Avustuksen määrä on 30 % palkattavan työntekijän palkkamenoista ensimmäisten 12 kk ajalta ja 15 % seuraavan 12 kk ajalta Tuki ei koske palkkauksen sivukuluja Avustusta myönnetään, jos Työntekijän työpaikka ja työnantajan kiinteä toimipaikka ovat avustuksen piiriin kuuluvalla alueella Työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Työntekijän työaika on vähintään 25h/vk Avustusta ei myönnetä, jos Työntekijän työsuhde on alkanut ennen avustuksen hakemista Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Avustuksen saaminen edellyttää myös, että hakijalla katsotaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta puolivuosittain jälkikäteen. Avustus myönnetään ns. de-minimis tukena ja sitä voidaan myöntää enintään vuoden 2011 loppuun. KAIRA-hanke 31

32 LEADER-toimintaryhmien käynnistystuki yrityksille Oulujärvi LEADER ry ja Elävä Kainuu LEADER ry ovat yhdistyksiä, joiden tavoitteena on maaseudun ja mm. työllisyyden kehittäminen tietyillä alueilla LEADERkehittämisohjelmien puitteissa Oulujärvi LEADER toimii Kajaanin, Vaalan, Paltamon ja Puolangan alueilla Elävä Kainuu LEADER toimii Kuhmon, Hyrynsalmen, Ristijärven, Suomussalmen ja Sotkamon alueilla Kummallakin toimintaryhmällä on omia painotuksia tuettavaan toimintaan liittyen (esim. toimialat) Yritykset voivat hakea LEADER-ohjelmista käynnistystukea ensimmäisten vieraiden, vakituisten työntekijöiden palkkaamiseen Tuki on enintään 50 % työntekijän palkasta (ei koske sivukuluja) Tukea myönnetään enintään kahden henkilötyövuoden palkkaukseen ja enintään kahdeksi vuodeksi Tukea ei voi saada yrittäjän omaan palkkaan Yhteystiedot Oulujärvi LEADER: Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen Hankeneuvoja Päivi Koivula Yhteystiedot Elävä Kainuu LEADER: Toiminnanjohtaja Pirjo Heikkinen LEADER-neuvoja Erkki Repo KAIRA-hanke 32

33 Tärkeitä asioita huomioitavaksi työelämässä Lopuksi nostamme esiin vielä pari asiaa, joiden huomioimisella on tärkeä merkityksensä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta Perehdyttäminen Työterveysasiat KAIRA-hanke 33

34 Perehdyttäminen Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset Perehdyttäminen on tärkeää paitsi työn tuloksellisuuden kannalta, niin myös työnantajan oikeusturvan näkökulmasta. Työsuojelulainsäädännössä on useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä työhön perehdyttämisen järjestämiseksi Perehdyttämisen hyötyjä: Työtehtävät opitaan nopeammin Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät Työyhteisössä viihtyminen lisääntyy Työntekijöiden stressi vähenee Työteho ja työn laatu paranevat Organisaation sisäinen tiedotus tehostuu Myönteinen asennoituminen työhön ja työyhteisöön lisääntyvät Poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät Onnistuneet työssäolokokemukset lisäävät työllistämisjaksolla olevien halua jatkaa tulevaisuudessa samalla alalla Kansion liitteenä on Työturvallisuuskeskuksen laatima Perehdyttämisen tarkistuslista avuksi perehdyttämiseen! Hyvä perehdyttäminen on koko työyhteisön etu! KAIRA-hanke 34

35 Työterveysasiat (1) Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa työnantajaa velvoittavaa, ehkäisevää terveydenhoitoa Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus on kaikilla työnantajilla työpaikan koosta riippumatta Myös määräaikaiset työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon Myös palkkatuetusti työllistetyillä on oikeus työterveyshuoltoon Työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset Keino löytää oikeanlaisia työntekijöitä tarjolla oleviin tehtäviin Työnantaja saa vakuuden siitä, että otettu työntekijä kykenee niihin töihin, mihin hänet on otettu: Työnantajan oikeusturvanäkökulma! Työterveydestä huolehtiminen tuo taloudellista hyötyä, jokaisella sairauspäivällä on hintansa. Yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle KAIRA-hanke 35

36 Työterveysasiat (2) Työnantaja saa korvausta järjestämästään työterveyshuollosta: Ehkäisevä työterveyshuolto, korvausluokka I: Korvauksen määrä on 60 % kustannuksista Sairaanhoito, korvausluokka II: Korvauksen määrä 50 % kustannuksista Korvaus ei kuitenkaan ylitä Kelan vahvistamia työntekijäkohtaisia laskennallisia enimmäismääriä, jotka ovat tällä hetkellä seuraavat: Korvausluokka I: Kustannusten enimmäismäärä = 152,60 Korvauksen enimmäismäärä = 91,56 Korvausluokka II: Kustannusten enimmäismäärä = 228,90 Korvauksen enimmäismäärä = 114,45 Korvausten jälkeinen kustannus on työnantajalle verovähennyskelpoista KAIRA-hanke 36

37 Yhteydet Päivi Ahola-Anttonen, projektipäällikkö p , Riitta Kaskela, projektikoordinaattori p , Elsa Kilpeläinen, projektikoordinaattori p , Outi Komulainen, projektisihteeri ti-to p (osa-aikainen) Kaisu Möttönen, projektisihteeri ma,pe p , KAIRA-hanke 37

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea Make It Work Make It Work This booklet is an introduction and guidelines to how to make your organisation s trainee programmes and internships open and accessible to everyone. Use the booklet as help to

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot