Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajakansio. KAIRA-hanke"

Transkriptio

1 Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1

2 KAIRA-HANKE Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

3 KAIRA-hanke 3

4 Henkilöt, joiden työllistymiseen haluamme vaikuttaa Rakennetyöttömät Perua 1990-luvun massatyöttömyydestä, myös peritty työttömyys ja suoraan työelämästä pitkäaikaistyöttömäksi jääminen (työkyvyn heikkeneminen) Työttömien koulutus ja ammattitaito eivät vastaa nykypäivän työmarkkinoiden kysyntää Osatyökykyiset Henkilöiden työkyvyssä on jonkinasteisia/-laatuisia rajoitteita Voidaan puhua myös vajaakuntoisista työnhakijoista Nuoret Nuoret, jotka eivät jostain syystä ole päässeet koulutukseen tai työhön ja ovat mm. tästä syystä syrjäytymisvaarassa On tärkeää muistaa, että nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitämme! KAIRA-hanke 4

5 Voimaa työvoimaan! Kainuussa on tällä hetkellä n rakennetyöttömäksi luettavaa henkilöä Heidän työpanoksensa ei ole käytössä, vaikka heillä työkykyä ja -halua olisikin Olisiko kyseisten 2700 henkilön joukosta löydettävissä ja valmennettavissa työvoimaa myös sinun yrityksesi tarpeisiin? Vaikka työttömyys on lisääntynyt laman seurauksena, ikääntyvässä Kainuussa ei ole varaa jättää hyödyntämättä työikäisten henkilöiden työpanosta Nyt on hyvä aika tehdä työvoiman etsintä- ja valmennustyötä vastaisuuden varalta! KAIRA edesauttaa ratkaisujen löytämisessä! KAIRA-hanke 5

6 Olemme kiinnostuneita: Millaisia työvoimatarpeita yrityksessä on? Löytyykö yrityksestä tehtäviä, joiden hoitamiseen voitaisiin valmentaa henkilöitä pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten joukosta? Teetättekö alihankintatöitä muualla? Löytyisikö kiinnostusta niiden siirtämisestä lähemmäs, Kainuuseen? Löytyykö yrityksestä työtä vaikka vain osa-aikaisesti? Työllistää voi myös kimpassa toisten yrittäjien kanssa, ja näin voidaan aikaansaada jollekulle työpaikka! Kerromme mahdollisuuksista! KAIRA-hanke 6

7 Tukea työllistämiseen Työnantajalle riskittömiä, eityösopimussuhteisia työllistämiskeinoja ovat esim.: Työkokeilu Työharjoittelu tai työelämävalmennus Edelleensijoittaminen Työvoiman vuokraus Työsopimukseen perustuvia työllistämiskeinoja ovat esim.: Palkkatuki Osa-aikalisä Vuorotteluvapaa Kaikki nämä keinot tarjoavat työnantajalle mahdollisuuden tutustua uuteen työvoimaan. KAIRA-hanke 7

8 Työkokeilu Selvitetään työnhakijan soveltuvuutta työhön tai ammattiin ennen työsuhdetta tai koulutukseen hakeutumista Työnantajalle riskitöntä, koska kyseessä ei ole työ- tai palvelussuhde. Sopimus kokeilusta tehdään Kesto yleensä 1-3 kk Haetaan TE-toimistosta tai eläkelaitoksista, joiden kautta tulevat myös ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset Mikäli kokemukset ovat molemminpuolisesti hyvät, jatkotyöllistyminen voi mahdollistua tuetusti palkkatuen avulla tai suoraan ilman tukia Mikäli tietty koulutus nähdään tarpeellisena, työkokeilun lopputuloksena voi olla myös henkilön koulutukseen ohjaaminen Lisätietoa esim.: KAIRA-hanke 8

9 Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille työnhakijoille Työelämävalmennus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen saaneille työnhakijoille Työnantaja: työvoimaa sekä riskitön tilaisuus tutustua mahdollisesti palkattavaan uuteen työntekijään Työharjoittelija: tutustuu eri ammatteihin, hakee selkeyttä ammatinvalintaan, saa työkokemusta (ja pisteitä esim. yhteishakuun), luo pohjaa työsuhteelle (esim. oppisopimuskoulutus) Työelämävalmennettava: saa tukea työelämään paluulleen, kehittää ammattitaitoaan ja työmarkkinavalmiuksiaan. Luo pohjaa työsuhteelle (esim. palkkatuettu työllistyminen) Henkilölle ei makseta palkkaa, kyseessä ei ole työ- tai palvelussuhde Kesto enintään 6 kk 4 8 h/päivä, enintään 5 pv/viikko Sopimus tehdään työnantajan, harjoittelijan/ valmennettavan sekä TE-toimiston kesken Ehto työnantajalle: ei ole irtisanonut, lomauttanut tai siirtänyt lyhennetylle työajalle työvoimaansa edeltäneiden 9 kk aikana On tärkeää, että harjoittelija tai valmennettava saa työpaikalla ohjausta tehtävässään Lisätietoja TE-toimistoista tai KAIRA-hanke 9

10 Palkkatuki (1) Palkkatukea myönnetään TE-toimistosta työsopimussuhteessa tehtävään työhön ja oppisopimuskoulutukseen TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti palkkatuen määrän. Se voi olla työllistettävästä henkilöstä riippuen / kk Palkkatukea voidaan myöntää kerrallaan enintään 10 kk ajaksi Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajan Palkkatuki koostuu perusosasta ja lisäosasta Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan osaamisessa ja ammattitaidossa arvioidaan olevan puutteita tai hänen tuottavuutensa työtehtävässä arvioidaan alentuneen työttömyyden keston, vajaakuntoisuuden tai muun syyn vuoksi Lisäosan myöntäminen edellyttää, että tuella palkatun osaaminen ja ammattitaidon puutteellisuus on todettu osaamis- ja ammattitaitokartoituksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Lisäksi yrityksen on sitouduttava parantamaan tuella palkattavan osaamista ja ammattitaitoa esim. koulutuksen avulla Esimerkkejä palkkatuen määristä on sivulla 30 KAIRA-hanke 10

11 Palkkatuki (2) Työnantajan on noudatettava työlainsäädännön ja alan työehtosopimuksen määräyksiä sekä maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työehtosopimusta ei ole, työstä on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa Palkkatukea voidaan myöntää yritykselle myös määräaikaiseen työsuhteeseen, jos yritys Palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän henkilön Tekee työnhakijan kanssa oppisopimuksen Palkkaa työttömän, jonka yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk Muissa tapauksissa tuen myöntäminen yritykselle edellyttää, että työnantaja tekee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen palkattavan kanssa Vaikeasti työllistyvän, vajaakuntoisen tai työnsuunnittelijan palkkaukseen palkkatukea voidaan myöntää 24 kuukauden ajaksi KAIRA-hanke 11

12 Palkkatukea ei voi saada jos Työsuhde on jo alkanut ennen tuen myöntämispäätöstä Työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kk aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään samoista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa Tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen tai heikentäisi heidän työolosuhteitaan tai etuuksiaan Työpaikka täyttyisi ilman tukeakin Työnantaja saa tuella palkattavan palkkaamiseen tai työllistämisen edistämiseen samalta ajalta muuta valtion tukea. (Ei koske oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksettavaa koulutuskorvausta eikä RAY:n avustusta tai veikkausvaroista maksettavaa avustusta korkeimman korotetun palkkatuen yhteydessä.) TE-toimisto voi asettaa tuen saamiselle myös muita tuella palkattavan tai tuen tarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ehtoja KAIRA-hanke 12

13 Sanssi-tuki alle 30- vuotiaan nuoren työllistämiseen Sanssi-kortti on TE-toimiston vastavalmistuneelle nuorelle myöntämä työllistämisseteli, joka osoittaa, että työnantaja voi saada palkkatukea työllistäessään kyseisen nuoren Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai oppisopimuskoulutukseen pohjautuva. Työntekijän palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen Kun alle 25-nuori työllistetään yritykseen määräaikaiseen työsuhteeseen, hänen on oltava tätä ennen yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta työttömänä. Alle 30-vuotiaalta edellytetään kuuden kuukauden työttömyyttä ennen Sanssi-tuen myöntämistä Jos Sinulla ei ole tiedossa sopivaa nuorta, jolla on Sanssi-kortti, voit kysyä TE-toimistosta sopivia ehdokkaita Lisätietoja TE-toimistoista, tai KAIRA-hanke 13

14 Osa-aikalisä Perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen ja on vapaaehtoista Osa-aikalisää voi saada kokoaikainen työntekijä, jonka palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä Kokoaikatyöstä määräajaksi osa-aikatyöhön siirtyvälle voidaan myöntää TE-toimistosta osa-aikalisää ansionmenetyksen korvauksena Myöntämisen ehtona on, että työnantaja palkkaa osaaikalisäkauden ajaksi osa-aikatyöhön työttömän työnhakijan TE-toimiston kautta. Tavoitteena on osaaikatyöllistetyn työmarkkinavalmiuksien kehittäminen ja työhön sijoittumisen parantaminen Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyvä henkilö on hoitanut Osa-aikalisäkauden kesto on enintään 12 kk. Kautta voi myös jaksottaa Osa-aikatyöllistetyn määräaikainen työsuhde lakkaa sovitun määräajan päättyessä ilman irtisanomista Työnantajalle työn uudelleen jakaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua uuteen työvoimaan ja saada työyhteisöön joustavasti uusia ammattitaitoisia työntekijöitä Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 14

15 Edelleensijoittaminen Edelleensijoitus on yrityksille turvallinen ja edullinen vaihtoehto työvoiman hankintaan Yritys voi saada kunnan, yksityisen työvoimapalvelun, yhdistyksen, säätiön tai sosiaalisen yrityksen palkkatuella palkkaaman työntekijän työvoiman käyttöönsä edelleensijoituksen avulla Yritys ei voi itse edelleensijoittaa palkkatuella palkkaamaansa työntekijää, yritys voi vain vastaanottaa työntekijän Yritykselle ei synny työsuhteeseen perustuvia lakisääteisiä velvoitteita Yrityksen oikeuksia ja velvollisuuksia työnteon johtamis- ja valvontaoikeus velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin, esim. työajoista päättäminen perehdyttäminen työtehtäviin ja työpaikan olosuhteisiin työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet Työntekijän sijoittamisesta ja työllistämisestä maksettavasta palkkiosta voidaan sopia vapaasti lähettävän ja vastaanottavan tahon kesken Käytännössä työntekijän vastaanottavan tahon maksettavaksi voi jäädä esim. työllistämisestä aiheutuvien kustannusten ja palkkatuen erotus Edelleensijoitus tapahtuu työntekijän suostumuksella ja edellyttää ilmoitusta TE-toimistolle Edelleensijoítusta ei voi tehdä, jos yritys on edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään työssäkäyntialueella samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa Lisätietoa edelleensijoittamisesta liitteenä olevasta Välkeprojektin oppaasta KAIRA-hanke 15

16 Vuorotteluvapaa Työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta työntekijä vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta Työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön Järjestely tarjoaa työnantajalle rekrytointikanavan uusien työntekijöiden palkkaamiseksi sekä mahdollisuuden saada joustavuutta ja uutta osaamista työyhteisöön Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 16

17 Työvoimaa työpajoilta Kumppaniksi ry:n työpajat toimivat Kajaanissa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Vaalassa Toiminnassa on mukana päivittäin noin 100 työmarkkinoille valmentautuvaa työnhakijaasiakasta Valmennusjakson aikana selvitetään asiakkaiden työkyky ja motivaatio ja heitä valmennetaan tavoitteena avoimille työmarkkinoille siirtyminen Yritykset voivat ottaa yhteyttä rekrytointitilanteissa, jolloin katsotaan löytyykö valmennettavista ko. työhön sopivia ehdokkaita Yritykset ja muut työnantajat voivat tutustua Kumppaniksi ry:ltä välitettäviin työntekijöihin riskittä työvoiman lyhytaikaista edelleensijoitusta hyödyntäen Työvoimatarpeisiin liittyen voi ottaa yhteyttä Mikko Koivuun, p Muita työpajoja toimii myös Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla ja Suomussalmella KAIRA-hanke 17

18 Koulutusvaihtoehtoja Henkilöiden osaamistasoa voidaan tarvittaessa kohottaa, päivittää ja räätälöidä erilaisten koulutusvaihtoehtojen avulla, esim.: Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus Yhteishankintakoulutus KAIRA-hanke 18

19 Oppisopimuskoulutus Sopiva vaihtoehto esim. silloin, kun yrityksessä tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia Sopii myös olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutustarpeisiin Työnantajan saama rahoitus: Koulutuskorvaus työpaikalla annettavasta koulutuksesta aiheutuneisiin kuluihin. Määrä sovitaan aina erikseen, korvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos Mikäli koulutettavaksi otetaan työtön henkilö, TEtoimisto voi maksaa palkkatukea Mitä tehdä: Saadaksesi lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ota yhteys Kainuun Ammattiopiston Aikuisopiston oppisopimusneuvontaan: tai Käänny paikallisen TE-toimiston puoleen sopivan koulutettavan henkilön löytämiseksi Lisätietoa myös: KAIRA-hanke 19

20 Työvoimakoulutukset Työvoimakoulutuksiin kuuluu erimittaisia työssäoppimisjaksoja, jotka myös tarjoavat mahdollisuuden tutustua tarjolla olevaan työvoimaan Paikkakunnalla meneillään olevat työvoimakoulutuset voi katsoa työhallinnon internet-sivuilta: KAIRA-hanke 20

21 Yhteishankintakoulutukset Räätälöidään yrityksen tarpeisiin työnantajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa yhdessä RekryKoulutus: kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta. Työnantajan maksuosuus 30 % TäsmäKoulutus: yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Työnantajan maksuosuus % MuutosKoulutus: työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Työnantajan maksuosuus 20 % RekryKoulutuksen tavoitteena on, että yritys työllistää koulutuksen hyväksytysti suorittaneet. On myös mahdollista, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät vuokratyövoimaa tarjoavan työnantajan palvelukseen RekryKoulutusta voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman eri yrityksen kanssa Lisätietoa TE-toimistoista KAIRA-hanke 21

22 Vaihtovalmennus: Rekrykoulutusta ja Täsmäkoulutusta Vaihtovalmennus on ratkaisu työyhteisön tilanteisiin, joihin liittyy muutostarve ja joissa tarvitaan uutta osaamista ja uutta työvoimaa Antaa varttuneemmille työntekijöille mahdollisuuden parantaa osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan sekä siten pidentää työuraansa. Toisaalta esim. työelämään hakeutuvalle nuorelle vaihtovalmennus tarjoaa suoran väylän työpaikkaan Vaihtovalmennus sopii erityisen hyvin rekrytointitilanteisiin, joissa tarvitaan räätälöityä koulutusta. Jos sopivaa työvoimaa ei löydy työmarkkinoilta, koulutetaan yrityksen omaa henkilökuntaa uusiin vaativampiin tehtäviin ja palkataan uutta työvoimaa perusosaamistason tehtäviin, usein ns. sisääntuloammatteihin Vaihtovalmennuskoulutus toteutetaan siten, että työpaikalta lähtee yksi tai useampi työntekijä jatko- tai täydennyskoulutukseen ja joko samoihin tai eri työtehtäviin koulutetaan työtön työnhakija Koulutuksessa ollut työntekijä jatkaa koulutuksen jälkeen uusissa tehtävissä tai entisissä töissä paremmalla osaamisella ja uudella työnkuvalla KAIRA-hanke 22

23 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 1: Marian kartano, Kajaani Käytetty: Työkokeilijoita Työharjoittelijoita/työelämävalmennukseen osallistujia Palkkatuetusti työllistettyjä Osa-aikalisään oikeutettuja Oppisopimuskoulutettavia Lisäksi: Arvioitu alan koulutukseen hakeutuvien alalle soveltuvuutta Esim. työkokeilun, työharjoittelun ja osa-aikalisän avulla on työllistetty henkilöitä avustaviin tehtäviin yrityksessä: vanhusten auttaminen ruokailussa, ulkoilussa, lukemisessa, seurana, viriketoiminnassa (ei hoitoosaamista vaativat tehtävät) Työllistetty henkilö ajatellaan aina yrityksen edustajaksi, huomioidaan henkilön potentiaali Kuoritaan kermat eli napataan hyväksi havaitut henkilöt Työllistettyjen jatkopolkuja: Palkkatuetussa työssä vakinaistettu Oppisopimuskoulutuksessa vakinaistettu Työkokeilussa vakinaistettu kimpassa muiden alan yrittäjien kanssa Osa-aikalisällä tarjottu oppisopimuspaikka Työkokeilussa ohjattu alan koulutukseen Kesätyössä otettu samoja opiskelijoita useampana kesänä, ovat valmistuessaan valmiita tekijöitä KAIRA-hanke 23

24 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 2, Evox Rifa, Suomussalmi Yritys siirsi alihankintatöitään Itä- Euroopasta Kainuuseen Paltamon Työvoimatalon tehtäväksi Tuotteiden laatu sekä joustavat ja entistä lyhyemmät toimitusajat ovat osoittaneet, että alihankintatöiden siirtäminen lähelle on kannattanut Kainuussa on Paltamon Työvoimatalon lisäksi myös muita toimijoita, esim. työpajoja ja hankkeita, joissa voi olla kiinnostusta ottaa vastaan yritysten alihankintatöitä. Ota yhteys KAIRA-hankkeeseen, mikäli asia kiinnostaa! KAIRA-hanke 24

25 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 3, Kainuun-Herkut, Puolanka Yritys tekee yhteistyötä Puolangan työpajan kanssa Työpaja toimittaa yritykselle tuotteita myyntiin Kokemus on ollut molemminpuolisesti myönteinen, todisteena siitä on jo 700 myytyä tuotetta Yritys on myös käyttänyt LEADER-tukea ensimmäisen vieraan vakituisen työntekijän palkkaamiseen KAIRA-hanke 25

26 Esimerkkejä hyvistä kokemuksista 4, Vendado Ky, Hyrynsalmi Paikallisen TE-toimiston kanssa on sovittu käytännöstä, jossa työnhakijoiden on mahdollista tulla yritykseen 1 kk ajaksi työharjoitteluun kokeilemaan työtä ja sen soveltuvuutta itselle. Työnantajalle ei koidu harjoitteluajasta kustannuksia, työnhakija saa ko. ajalta normaalin työttömyysetuutensa muuta kautta Mikäli harjoittelujakson kokemus on ollut molemmin puolin myönteinen, työntekijä on palkattu yritykseen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Mikäli kokeilu ei johda työllistämiseen, työnhakija palaa TE-toimiston asiakkaaksi ilman, että kokeilusta koituu hänelle mitään seuraamuksia (karenssia tms.) Malli on osoittautunut työnantajalle hyväksi ja riskittömäksi tavaksi rekrytoida uutta henkilöstöä Riskittömyytensä vuoksi toimintatapa on hyvä mahdollisuus myös työnhakijalle KAIRA-hanke 26

27 Muita mahdollisuuksia Muita mahdollisuuksia työllistämisessä Työolosuhteiden järjestelytuki vajaakuntoisen rekrytointiin Sosiaalinen tai yhteiskunnallinen yrittäjyys Palkkatuen (sivut 10-13) ja RekryKoulutuksen (sivu 22) lisäksi yrityksillä on myös muita mahdollisuuksia hakea taloudellista tukea työntekijöiden rekrytoimiseksi Yksinyrittäjän avustus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen LEADER-toimintaryhmien käynnistystuki yrityksille KAIRA-hanke 27

28 Työolosuhteiden järjestelytuki Työolosuhteiden järjestelytuella korvataan työnantajalle vajaakuntoisen henkilön tarvitsemia työkoneita, - välineitä, ja -menetelmiä tai työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtäviä muutoksia Tuella voidaan korvata myös toisen työntekijän apu vajaakuntoisen henkilön työssä selviytymisen parantamiseksi Tuen enimmäismäärät: Muutostöitä ja hankintoja varten 2500 / vajaakuntoinen työntekijä, 3500 / vaikeavammainen työntekijä ja/tai Toisen työntekijän antaman avun perusteella 250 /kk 1 v ajan tai 350 /kk 2 v ajan Tuen saaminen edellyttää työntekijää koskevaa lääkärinlausuntoa sekä työvoimaviranomaisen arviota järjestelyjen tarpeellisuudesta Lisätietoja TE-toimistosta KAIRA-hanke 28

29 Sosiaalinen yrittäjyys Sosiaalinen yritys tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset Erona tavalliseen yritykseen on, että sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä Työkyvyn vajausta kompensoidaan työnantajalle maksamalla palkkatukea väljemmillä ehdoilla ja pidempiä aikoja kuin muille yrityksille. Vajaakuntoisen työllistämiseksi voidaan tukea myöntää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sosiaalinen yritys voi syntyä joko perustamalla kokonaan uusi yritys tai muuttamalla jo olemassa oleva yritys tai yhteisö tai osa siitä sosiaaliseksi yritykseksi Laki sosiaalisista yrityksistä /1351 Lisätietoa esim. KAIRA-hanke 29

30 KAIRA-hanke 30

31 Yksinyrittäjän avustus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen Avustus on saatavissa työntekijän palkkamenoihin tietyillä alueilla, Kainuussa mahdollisuus koskee kaikkia kuntia Avustusta haetaan Kainuun ELY-keskuksesta Avustuksen määrä on 30 % palkattavan työntekijän palkkamenoista ensimmäisten 12 kk ajalta ja 15 % seuraavan 12 kk ajalta Tuki ei koske palkkauksen sivukuluja Avustusta myönnetään, jos Työntekijän työpaikka ja työnantajan kiinteä toimipaikka ovat avustuksen piiriin kuuluvalla alueella Työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Työntekijän työaika on vähintään 25h/vk Avustusta ei myönnetä, jos Työntekijän työsuhde on alkanut ennen avustuksen hakemista Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Avustuksen saaminen edellyttää myös, että hakijalla katsotaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta puolivuosittain jälkikäteen. Avustus myönnetään ns. de-minimis tukena ja sitä voidaan myöntää enintään vuoden 2011 loppuun. KAIRA-hanke 31

32 LEADER-toimintaryhmien käynnistystuki yrityksille Oulujärvi LEADER ry ja Elävä Kainuu LEADER ry ovat yhdistyksiä, joiden tavoitteena on maaseudun ja mm. työllisyyden kehittäminen tietyillä alueilla LEADERkehittämisohjelmien puitteissa Oulujärvi LEADER toimii Kajaanin, Vaalan, Paltamon ja Puolangan alueilla Elävä Kainuu LEADER toimii Kuhmon, Hyrynsalmen, Ristijärven, Suomussalmen ja Sotkamon alueilla Kummallakin toimintaryhmällä on omia painotuksia tuettavaan toimintaan liittyen (esim. toimialat) Yritykset voivat hakea LEADER-ohjelmista käynnistystukea ensimmäisten vieraiden, vakituisten työntekijöiden palkkaamiseen Tuki on enintään 50 % työntekijän palkasta (ei koske sivukuluja) Tukea myönnetään enintään kahden henkilötyövuoden palkkaukseen ja enintään kahdeksi vuodeksi Tukea ei voi saada yrittäjän omaan palkkaan Yhteystiedot Oulujärvi LEADER: Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen Hankeneuvoja Päivi Koivula Yhteystiedot Elävä Kainuu LEADER: Toiminnanjohtaja Pirjo Heikkinen LEADER-neuvoja Erkki Repo KAIRA-hanke 32

33 Tärkeitä asioita huomioitavaksi työelämässä Lopuksi nostamme esiin vielä pari asiaa, joiden huomioimisella on tärkeä merkityksensä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta Perehdyttäminen Työterveysasiat KAIRA-hanke 33

34 Perehdyttäminen Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset Perehdyttäminen on tärkeää paitsi työn tuloksellisuuden kannalta, niin myös työnantajan oikeusturvan näkökulmasta. Työsuojelulainsäädännössä on useita työnantajaa velvoittavia määräyksiä työhön perehdyttämisen järjestämiseksi Perehdyttämisen hyötyjä: Työtehtävät opitaan nopeammin Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät Työyhteisössä viihtyminen lisääntyy Työntekijöiden stressi vähenee Työteho ja työn laatu paranevat Organisaation sisäinen tiedotus tehostuu Myönteinen asennoituminen työhön ja työyhteisöön lisääntyvät Poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät Onnistuneet työssäolokokemukset lisäävät työllistämisjaksolla olevien halua jatkaa tulevaisuudessa samalla alalla Kansion liitteenä on Työturvallisuuskeskuksen laatima Perehdyttämisen tarkistuslista avuksi perehdyttämiseen! Hyvä perehdyttäminen on koko työyhteisön etu! KAIRA-hanke 34

35 Työterveysasiat (1) Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa työnantajaa velvoittavaa, ehkäisevää terveydenhoitoa Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus on kaikilla työnantajilla työpaikan koosta riippumatta Myös määräaikaiset työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon Myös palkkatuetusti työllistetyillä on oikeus työterveyshuoltoon Työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset Keino löytää oikeanlaisia työntekijöitä tarjolla oleviin tehtäviin Työnantaja saa vakuuden siitä, että otettu työntekijä kykenee niihin töihin, mihin hänet on otettu: Työnantajan oikeusturvanäkökulma! Työterveydestä huolehtiminen tuo taloudellista hyötyä, jokaisella sairauspäivällä on hintansa. Yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle KAIRA-hanke 35

36 Työterveysasiat (2) Työnantaja saa korvausta järjestämästään työterveyshuollosta: Ehkäisevä työterveyshuolto, korvausluokka I: Korvauksen määrä on 60 % kustannuksista Sairaanhoito, korvausluokka II: Korvauksen määrä 50 % kustannuksista Korvaus ei kuitenkaan ylitä Kelan vahvistamia työntekijäkohtaisia laskennallisia enimmäismääriä, jotka ovat tällä hetkellä seuraavat: Korvausluokka I: Kustannusten enimmäismäärä = 152,60 Korvauksen enimmäismäärä = 91,56 Korvausluokka II: Kustannusten enimmäismäärä = 228,90 Korvauksen enimmäismäärä = 114,45 Korvausten jälkeinen kustannus on työnantajalle verovähennyskelpoista KAIRA-hanke 36

37 Yhteydet Päivi Ahola-Anttonen, projektipäällikkö p , Riitta Kaskela, projektikoordinaattori p , Elsa Kilpeläinen, projektikoordinaattori p , Outi Komulainen, projektisihteeri ti-to p (osa-aikainen) Kaisu Möttönen, projektisihteeri ma,pe p , KAIRA-hanke 37

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa 1 Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa Juuret ja Siivet, Kainuu Edistetään maahanmuuttajien työhön pääsyä, kehitetään verkostotyötä ja vuoropuhelua. Vähennetään työnantajien

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Palkkatuen uudistamisen tavoitteet Pyritään parantamaan työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua tukipäätösten ennakoitavuutta palkkatuetun työn vaikuttavuutta

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto Palkkatuki v. 2016 Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

KAIRA-HANKE

KAIRA-HANKE KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hankkeen esittely HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2012 Budjetti 1 052 268 Rahoitus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Iisalmi 20.1.2017 ja Kuopio 23.1.2017 Esityksessä käsitellään lyhyesti 1.1.2017 voimaan tulleita palkkatukeen liittyviä muutoksia. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin NUOREN TARPEISIIN POHJAUTUVA PALVELUPROSESSI KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTOSSA - Nopea kontaktointi TE-toimistosta heti työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen - Ohjauksellinen ja yksilöllinen palvelu - Oma asiantuntijajärjestelmä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa 1 (8) Julkistettavissa 24.5. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa Työttömyys on vähentynyt Kainuussa ripeämmin kuin maassa keskimäärin Myönteinen työllisyyskehitys

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin  TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET. Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISEN POLITIIKKALINJAUKSET Hallitusneuvos Päivi Kerminen Rakennetyöttömyys joulukuussa 2009-2011 2011 2010 2009 Muutos Muutos 2011-2010 2010-2009 jouluk. jouluk. jouluk. henk.

Lisätiedot

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut 24.5.2016 Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista(jtypl) Monipuoliset

Lisätiedot

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee Protek-hanke 2008-20144 Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee yrityksiä verkostoitumaan ja sopeutumaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on, että yritysten työntekijät voisivat jatkaa

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Päivi Lipponen Kansanedustaja, Tulevaisuus - ja talousvaliokuntien jäsen Filosofian tohtori Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus Hyvinvoinnin kasvusta huolimatta, eriarvoisuus

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä Maaliskuu 2014

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä Maaliskuu 2014 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä Maaliskuu 214 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa yhteensä laskentapäivänä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille Infotilaisuus Lahti HÄME/TYO/TOK/Eija Mannisenmäki

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille Infotilaisuus Lahti HÄME/TYO/TOK/Eija Mannisenmäki Hämeen ELY-keskuksen työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuosille 2014-2016 Infotilaisuus Lahti 3.9.2013 3.9.2013 Työllistämistoimintaa ohjaavat lait ja asetukset: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Työttömyys väheni edelleen maaliskuussa

Työttömyys väheni edelleen maaliskuussa 1 (8) Julkistettavissa 28.4. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys väheni edelleen kuussa Nuorisotyöttömyys on vähentynyt yli viidenneksen vuoden takaisesta Työttömyys väheni Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

HE 200/2013 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 200/2013 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työllistämisen tukitoimet OPAS TYÖNANTAJALLE

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työllistämisen tukitoimet OPAS TYÖNANTAJALLE Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työllistämisen tukitoimet OPAS TYÖNANTAJALLE Sisällys 1) Työkokeilu tarvittavan työkokemuksen hankkimiseksi 2) Palkkatuen hyödyntäminen osatyökykyisen työllistämisen

Lisätiedot