HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi"

Transkriptio

1 HR-strategia Aalto-yliopisto Kevät Juhani Kauhanen

2 Strategisen henkilöstöjohtamisen malleja Yleismallit Michiganin malli (Forbrun, Tichy & Devanna) Harvardin malli (Beer & al.) Best practice (Pfeffer) Yhteensopivuusmallit Best fit/contingency (Schuler & Jackson) Yhdistelmämallit Lähde: Peltonen: Johtaminen ja organisointi, 2007

3 Henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategialla tarkoitetaan liiketoimintalähtöistä henkilöstöjohtamisen keinovalikoimaa, jolla organisaatio varmistaa tarvitsemansa henkilöstörakenteen ja osaamisen ja kannustaa henkilöstöä saavuttamaan tarvittavan suoritustason. Henkilöstöstrategia on joukko valintoja sen sijaan, että sillä pyritään kattamaan organisaation koko henkilöstötoimi. Henkilöstöstrategiassa keskitytään niihin henki-löstöjohtamisen osa-alueisiin, joilla on organi-saation toimintatilanteessa suurin merkitys.

4 Henkilöstöstrategian laatiminen Ulkoisen ympäristön analysointi Sisäisen ympäristön analysointi Keskitytään 2-3 asiaryhmään Esim. henkilöstön saatavuus, osaaminen, vaihtuvuuden pienentäminen

5 Henkilöstösuunnittelu: ulkoinen ympäristö Asiakkaat Kilpailijat Toimialan suhdannevaihe Lainsäädäntö Kulttuuri ja arvot Työmarkkinat Toimiala Ammattiyhdistysliike

6 Henkilöstösuunnittelu: sisäinen ympäristö Teknologia Organisaation rakenne Tuottavuus + suoritustaso Organisaation koko ja elinkaaren vaihe Kilpailutilanne ja strategia Organisaatiokulttuuri Henkilöstökustannukset Henkilöstörakenne

7 Henkilöstörakenne Ikärakenne Sukupuolirakenne Koulutusrakenne Ammattirakenne Palveluksessaoloaika Muut ominaisuudet Vaihtuvuus Poissaolot

8 Henkilöstön ominaisuudet Tiedot ja taidot Kokemus ja kehittymiskyky Työhön ja elämään kohdistuvat arvot ja asenteet (moninaisuus) Sitoutuneisuus (työ/ura/organisaatio) Motivaatio- ja suoritustaso Työhyvinvointi

9 Moninaisuuden lähteet Ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, työ Kansallisuus, etninen tausta, uskonto Sukupuolinen suuntautuneisuus Arvot ja asenteet, parinmuodostus Tulotaso, varallisuus, Jälkeläiset, suku Terveydentila

10 Millä kilpailemme hyvästä työvoimasta? Yhteiskunnallisesti tärkeä työ Mielenkiintoiset ja haasteelliset työtehtävät Kehittymismahdollisuudet (kasvupolut) Hyvät työ- ja toimitilat, hyvä osoite Työaikajoustot Palkka ja muut edut Asunnot Hyvä johtaminen; työhyvinvointi

11 Työnantajakuvan rakentuminen Toimiala Omistajuus Sijainti Asiakaspalvelu Viestintä Rekrytointiviestintä Asiakasviestintä Uutisointi (oma/joukkoviestimet) Rakennukset ja toimitilat Tutkimustulokset Oma henkilöstö (+ kesähenkilöstö, harjoittelijat, vuokrahenkilöstö)

12 Henkilöstötarpeen suunnittelu Lähtökohdat: Palveluiden kysyntä Annetut resurssit Resurssien uudelleenjärjestely; uudelleenorganisointi, työnmuotoilu Vaihtuvuuden ennakointi ja vaihtuvuuteen vaikuttaminen Ulkoistaminen/sisäänveto?

13 Ennakoimaton hankintatarve Irtisanoutuminen Yllättävä eläkkeelle jääminen Vanhempainloma + hoitovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Kuolemantapaus

14 Työpaikkaviestinnän lähtökohdat Keitä halutaan tavoittaa? Miten tavoitetaan? Yleisinformaatio organisaatiosta Tieto tehtävän sisällöstä Mitä hakijalta todella edellytetään? Sanoman tyyli Lisätietoja, milloin ja miten? Miten hakijan toivotaan reagoivan?

15 Kilpailu työvoimasta Analyysi viime vuosilta: mistä tullaan? minne mennään? ketkä lähtevät? miksi lähtevät? kuka haastattelee lähtijät? miten tietoa hyödynnetään? onko rekrytoinnissa onnistuttu?(mittarit)

16 Rekrytointitarpeen tyydyttäminen Pitkäaikainen/lyhytaikainen Palvelutason muutos Ulkoistaminen/automatisoin ti Työnmuotoilun vaihtoehdot Palkataan/vuokrataan

17 Rekrytointiprosessi Henkilöstösuunnitelma Rekrytointitarpeen määrittely Tehtävänkuvan muotoilu Yksityiskohtaisten vaatimusten asettaminen Hankintalähteiden kartoitus ja valinta Työpaikkaviestinnän suunnittelu

18 Rekrytointiprosessi (jatkuu) Ehdokkaiden hankinta, haastattelu ja testaus Terveystarkastus Valintapäätös Työsopimuksen solmiminen Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen Perehdyttäminen Rekrytoinnin onnistumisen arviointi (mittarit)

19 Esimerkki haluttavista ominaisuuksista Taito löytää oikea tieto Visiointikykyä Liiketalouden perustiedot Ryhmätyötaidot Kielitaitoa ja kansainvälisyyttä Esiintymistaitoa

20 Esimerkki haluttavista ominaisuuksista (jatkuu) Kirjallinen ilmaisutaito Kyky myydä ja vaikuttaa Päätöksentekokykyä Paineen ja epävarmuuden sietoa - ja lisäksi oman erikoisalan osaamista

21 Valintamenetelmien ennustearvo (korrelaatio työmenestymiseen) arviointikeskus (0.68) strukturoitu haastattelu (0.62) työtaitotestit (0.55) kykytestit (0.54) ansioluettelo (0.40) persoonallisuustestit (0.38) strukturoimaton haastattelu (0.31) suositukset (0.13) horoskooppimerkki ja käsialanäyte (0.01

22 Perehdyttäminen Työyhteisöön perehdyttäminen Työpaikkaan perehdyttäminen Työhön perehdyttäminen Perehdyttämisen sisällön määrittely Perehdyttämisen vastuuhenkilö ja toteuttajat

23 Sisäiset siirrot Tavoite: Oikeat ihmiset oikeille paikoille Kasvupolut; toteutuneet/suunnitellut Seuraajasuunnittelu Vapaaehtoisuus/pakko Onnistumisen mittaaminen henkilöstö esimiehet

24 Vaihtuvuus ja sen mittaaminen Suotuisa/ei suotuisa Mittaaminen; prosenteista euroihin Vaihtuvuuden todelliset välittömät kustannukset; ao.henkilön 1 2 vuoden palkan verran Välilliset kustannukset voivat olla jopa suuremmat

25 Henkilöstön määrän ja kustannusten sopeuttaminen Huomioitavaa: Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Vaikutukset imagoon eri sidosryhmissä Jäljellejäävien motivaatio ja sisäinen ilmapiiri Viestinnän johdonmukaisuus Henkilöstötoiminnon ja linjaorganisaation roolit

26 Sopeuttamiskeinot Määräaikaisia sopimuksia ei uusita Poislähtevien tilalle ei palkata ketään Ylityöt lopetetaan työkuormitus tasataan Ulkoistamisen minimointi/sisäänveto Ammatillinen täydennyskoulutus (ELYkeskus) Vapaiden aktiivinen tarjonta Osa-aikaistaminen

27 Sopeuttamiskeinot (jatkuu) Irtisanoutumishalukkuuden lisääminen Palkkojen alentaminen Eläkeratkaisut; Organisaation näkökulma Yksilön näkökulma Lomautus Irtisanominen (tuotannolliset ja taloudelliset syyt) Uudelleensijoittaminen (outplacement)

28 Osaaminen Tiedot Taidot Kokemus (hyödynnettävyys) Ihmissuhdeverkot Arvot ja asenteet Motivaatio ja energia Henkilökohtaiset ominaisuudet

29 Osaamistarvekartoitus Käyttökohteet henkilöstön kehittäminen rekrytointi työkierto (monitaitoisuus) seuraajasuunnittelu sijaisuuksien suunnittelu työkuormituksen jakaminen palkitseminen

30 Osaamistarvekartoitus Osaamiskartoituksen tavoitteet Arviointikriteerit eri osaamistasoille Yhdessä sovitut ja kyseiseen työhön soveltuva Kartoitukseen osallistuvat henkilöt Työtehtävien ja osaamisalueiden listaus Tärkeimmät piirteet eritellen

31 Henkilöstön kehittämismenetelmät Työpaikalla perehdyttäminen sijaisuudet työkierto projektityöskentely työn rikastaminen työn laajentaminen erityistehtävät mentorointi esimiestyö (arkijohtaminen) Työpaikan ulkopuolella opintokäynnit ammattilehdet ammattikirjat opiskelu oppilaitoksissa ja kursseilla (ml. monimuoto)

32 Oppiva organisaatio Olemassaolevan tilanteen kyseenalaistaminen Vapaa tiedonkulku kaikkiin suuntiin Yhdessä tekeminen (tiimit) Osallistava (valmentava) johtaminen Virheistä oppiminen Kehittymistä tukeva kulttuuri ja kehittymisen palkitseminen

33 Eri toimijoiden roolit Johto: - innostaminen, visio, näkemys tulevaisuuden osaamistarpeesta, entisen toimintatavan kyseenalaistaminen Esimiehet: - osaamistavoitteet tiimeille ja yksilöille, kehittymismahdollisuuksien luominen, entisen toimintatavan kyseenalaistaminen Henkilöstötoiminto:osaamiskartoitukset ja kehittymistoiveiden käsittely, kasvupolkujen avaaminen Työtoverit: - toisilta oppiminen, tiedon ja kokemusten jakaminen, yhdessä tekeminen, erilaisten näkemysten salliminen Henkilö itse: - oppiminen, itseohjautuvuus, pitkäjänteisyys, rohkeus kyseenalaistaa ja muuttaa entisiä käytäntöjä

34 Kehittämistulosten mittaaminen Reaktiot (asenteet, mielipiteet) Oppiminen (tietojen ja taitojen hallinta) Soveltaminen (kyky toimia opiskelluissa tilanteissa) Operatiiviset tulokset (tuottavuus, asiakastyytyväisyys) Organisaation menestyminen (sidosryhmätyytyväisyys)

35 Suoritusarviointi Arvioidaan työssä suoriutumista ei henkilöä Kriteerit etukäteen kaikkien tiedossa Annetaan rehellistä palautetta kahden kesken Toiminnan tempo määrittelee arvioinnin tiheyden (1 4 kertaa vuodessa) Suoriutumisen ja palkitsemisen välillä kytkentä

36 Suorituksen arvioijat Henkilö itse Esimies ja/tai projektipäällikkö Kollegat Alaiset Asiakkaat Ulkopuolinen taho Tietojärjestelmä (automaatio)

37 Kehityskeskustelu ja suoritusarviointi Kehityskeskustelun elementit tavoitekeskustelu (tavoiteasetanta ja arviointikriteerit) tuloskeskustelu (palaute, suorituksen arviointi) kehittymiskeskustelu (osaamisen kehittäminen ja kasvupolkusuunnitelmat) Kehityskeskustelu on osa johtamisjärjestelmää

38 Kehityskeskustelun kehittäminen ensin tiimin kanssa, sitten yksitellen? henkilöstötoiminnon edustaja mukana keskustelussa? ulkopuolinen konsultti mukana keskustelussa? esimiehen esimies mukana keskustelussa? teemat ja tiheys?

39 Erilaisia suhtautumistapoja palkitsemiseen TES hoitaa Jatketaan kuten ennenkin Miten toiset tekevät? Strateginen palkitseminen

40 Strateginen palkitseminen Kehitetään aktiivisesti palkitsemisen kokonaisuuksia ja palkitsemisjärjestelmien toimivuutta yrityksen strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvojen mukaisen toiminnan edistämiseksi. Lähde: HENRY r.y. 2007

41 HR-toiminnon tuki muulle toiminnalle Ulottuvuudet: Strateginen/operatiivinen Työntekijä/prosessit HR:n käsitys omasta roolista? Missä painopiste? Missä onnistuttu? Johdon ja esimiesten käsitys HR:n tuesta? Dave Ulrich

42 Kymmenen väitettä työelämästä Työelämä ei ole huonontunut Työelämä ei ole muuttunut liikaa vaan liian vähän Työssäoloajat ovat pidentyneet eivät lyhentyneet Huoltosuhteen notkahdus ei ole maailmanloppu Ansiotyön merkitys löytyy työn sisällöstä

43 Kymmenen väitettä työelämästä (jatkuu) Nuoret haluavat töihin omilla ehdoillaan Tuottavuuskasvu tarvitsee tekijänsä Korkea osaaminen suojaa työtä Globalisaatio on suomalaisen työn ystävä Moniarvoisuus ei murenna suomalaista työkulttuuria Lähde: Tuomo Alasoini: Mainettaan parempi työ. EVA raportti 2010.

44 Mitä henkilöstöjohdolta pitää edellyttää? Liiketoiminnan tuntemusta ja panosta sen kehittämiseen Nykyisen ja tulevan henkilöstön odotusten tuntemusta (herkkyyttä, ei pehmoutta) Henkilöstöasioiden syvällistä analysointia; syy-seuraussuhteiden tuntemusta Työlainsäädännön ja TES:ien tuntemusta

45 Yhteenveto Kilpailu sopivasta työvoimasta kiristyy Työnantajakuvan ja hyvän johtamisen merkitys kasvaa (työhyvinvointi) Aineettoman palkitsemisen merkitys kasvaa Moninaisuus lisääntyy, haaste esimiestyölle

46 Lähdekirjallisuus Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. SanomaPro 11.uudistettu painos Nyk. Talentum. Kauhanen, Juhani: Esimies palkitsijana. Kauppakamari. Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. KY-Palvelu Skurnik Järvinen, Hanna: Työpaikan henkilöstösuunnitelmat. Kauppakamari Ulrich, Dave: Human Resource Champions. Harvard Business School Press Ulrich, Dave Brockbank, Wayne: The HR Value Proposition. Harvard Business School Press Valvisto, Elisa: Oikeat ihmiset oikeille paikoille. Talentum Media Työmarkkina-avain (www.tyomarkkina-avain.fi)

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot