Hyvä henkilöstöjohtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä henkilöstöjohtaminen"

Transkriptio

1 Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011

2 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen ja suoritus koulutus, kokemus ja motivaatio Osaamisen kehittyminen

3 Henkilöstöjohtamisen osa-alueet Strateginen Prosessit Strateginen henkilöstöjohtaminen Rakenteet ja järjestelmät (infrastruktuuri) Muutosten johtaminen Esimiestyö ja henkilöstön suorituskyky Ihmiset Ulrich 1996 Operatiivinen

4 HR:n ja linjajohdon roolit Linjajohto yleisimmin vastuussa: Rekrytoinnista ja henkilöstön valinnasta Työvoiman lisäämisestä ja vähentämisestä Linjajohto yhdessä henkilöstöosaston kanssa: Koulutus ja kehittäminen Palkkaus- ja työsuhdeasiat Henkilöstöosastolla useimmiten vastuu työsuhdeasioista. Yksityisellä sektorilla linjajohdon ja henkilöstöosaston yhteistyö on hallitsevaa. Julkisella sektorilla linjajohdon vastuu korostui. Lähde: Sinikka Vanhala 2005

5 Strateginen henkilöstötoimi Rekrytointi Henkilöstösuunnittelu Osaamisen johtaminen Työssä oppiminen Toiminnan kehittäminen Koulutus ja valmennus Kehittäminen Resurssit Esimiestyön tukeminen Suoritusten johtaminen Työkierto Tulos- ja kehityskeskustelut Johtajapotentiaalin tunnistaminen ja johtajuuden kehittäminen

6 Henkilöstöjohtamisen sisältökokonaisuuksia Osaamisen johtaminen Henkilöstöstrategia /osaamisstrategia Lähiesimies: osaamiskeskustelu osana tulos- ja kehityskeskustelua Tavoitteet vs. osaaminen Osaamistarpeen kuvaaminen Osaamisen arviointi Tehtävänkuva ja osaaminen Osaamisalueet/ammattiryhmät vs. tehtävänkuvat Organisaatiokulttuuri: oppiva organisaatio Suorituksen johtaminen Kytkentä strategiaan Tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen osana tulos- ja kehityskeskustelua Aikaansaamisen ja tuloksellisuuden arviointi Arviointikriteerit: mitä/miten Arviointiasteikot ja kytkennät palkitsemiseen Motivaation hyödyntäminen Palautteen antaminen Henkilöstösuunnittelu Organisaatiosuunnittelu Prosessit ja tehtävät, tehtäväkokonaisuudet ja tehtävänkuvat Tulevaisuuden osaamistarve Ikärakenteet ja muut henkilöstöstatistiikka Kokemus tehtäväalueella (juniorit/seniorit) Lähiesimies: tarpeen suunnittelu Henkilötyöpäivät, htv:t, viikkotunnit, työn hinta Kokonaiskapasiteetti (käytössä olevat tunnit) Johtotason raamit (nuppiluvut, henkilöstökustannukset) Tarve/toteuma vuosisuunnittelu sopiminen

7 Henkilöstösuunnittelu dynaamisessa toimintaympäristössä Skenaariotyöskentely Nykytila-analyysi Kehittämissuunnitelma Vaiheet 1. Suunnittelun aikajänteen määrittely 2. Johdon tulevaisuuskäsikirjoitukset 3. Skenaariokeskustelu 1. Nykytieto henkilöstöresursseista 2. Osaamisen arviointi 3. HR -nykykäytäntöjen arviointi 4. Nykykäytäntöjen ja potentiaalin kehittämistarpeet Laaditaan suunnitelma Osaamisen kehittämisestä Rekrytoinnista Urakehityksestä Menetelmät Avoin lomakepohja skenaariokäsikirjoituksille Johtoryhmätyöskentely 0,5 pv, jossa laaditaan todennäköisin skenaario Henkilöstöraportit ja tilastot esim. ikärakenne, koulutus, poissaolot, kuormitus, työtyytyväisyys, eläköityminen, osaaminen Alustava suunnitelma Johdon workshopin avulla viimeistely Tuotokset Skenaario toiminnan tulevaisuudesta ja arviot henkilöstö ja osaamistarpeesta Raportointi henkilöstöresurssien nykytilasta ja kehittämistarpeesta Henkilöstösuunnitelma koskien seuraavia vuosia Toimijat Henkilöstöjohto ja johtoryhmä Henkilöstöjohto ja fasilitaattorit Luoma & Salojärvi 2007 Henkilöstöjohto, johtoryhmä ja fasilitaattorit

8 Henkilöstösuunnittelu 1. Organisaation strateginen suunnittelu Millaisella organisaatiolla ja kokoonpanoilla palvelemme parhaiten tulevaisuudessa? 2. Organisaation ylätasolla tapahtuva suunnittelu Lähtökohtana tehokas resurssien hyödyntäminen Työn kustannukset Omat ja ulkoiset resurssit Henkilötyövuosia Osaaminen yleisellä tasolla: palvelut, prosessit, sisältökokonaisuudet ammatilliset osa-alueet Rekrytointipolitiikka 3. Yksikkö-/ryhmätason suunnittelu Prosessit ja tehtävät Osaaminen ja työssä oppiminen Jatkuvan oppimisen ja sopivan haasteellisuuden varmistaminen

9 Osaamisen johtaminen Kehittäminen Tehtäviin ohjaaminen ja ohjautuminen Henkilöstön hankinta Yksilö Organisaatio Kenen vastuulla ja mitä osaamista tarvitaan?

10 Organisaation osaamisen johtaminen Strategia (Liike)toimintamalli Operatiivinen toimintamalli Seuranta, arviointi Resurssien hallinta Työajan seuranta Rekrytointi, ostopalvelut Työympäristö Resurssien suunnittelu ihmiset ja prosessit Tavoitteet (työn suunnittelu) Tehtävänkuvat Suunnittelu Suorituksen arviointi Osaaminen Yksilöt & Palkinta ryhmät Oppiminen ja kehittyminen Toteutus

11 1. Nykyisen toiminnan osaamistarpeet Asiakkaiden Asiakkaiden odotukset odotukset ja ja tarpeet tarpeet 2. Strategialähtöiset osaamistarpeet Toimintaympäristön Toimintaympäristön Visio, Visio, strategia strategia muutokset muutokset Strategiset Strategiset tavoitteet tavoitteet Työskentelyn Työskentelyn muuttuminen muuttuminen 3. Pitkän aikavälin osaamistarpeet Organisaation Organisaation tehtävä tehtävä ja ja arvot arvot Tehtävän Tehtävän menestystekijät menestystekijät Nykyisen Nykyisen toiminnan toiminnan parantamisessa parantamisessa tarvittava tarvittava osaaminen osaaminen Osaamistarpeet Strategiset tavoitteet Toimialan ja Toimialan ja toimintaympäristön toimintaympäristön kehitys pitkällä kehitys pitkällä aikavälillä aikavälillä Strategiset osaamiset Kiireellisin kehittämistarve Lähde: L-M Otala: Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu, 2008 Kriittisten osaamisten kehittämisohjelmat

12 Organisaation toimintamalli Skenaariot Toimintaympäristön haasteet Strategia Arvoketjut, kumppanuudet sidosryhmätoiminta Organisaatio: Tehtävät, roolit ja vastuut Tukipalvelut Tuotteet Palvelut Kanavat Osaaminen ja ydinosaaminen Asiakkaat

13 Osaamisen kytkeminen organisaatioon Organisaatioyksikkö Henkilö Tehtävä/ Position toimi Role Role Rooli Role Role Työtehtävät Prosessit Osaaminen Role Role Tietotaidot

14 Voiko yksilön osaamista johtaa? Oppiminen Osaaminen Vaikutus työtulokseen Työtulos eli se mitä osaamisella saadaan aikaan on työnantajan kiinnostuksen kohde Osaamista itsessään ei voi johtaa, mutta voimme edesauttaa Hakeutumista itselle parhaiten sopiviin tehtäviin Tukea tehtävässä kehittymistä Kannustaa oppimaan uutta ja ottamaan vastaan uusia tehtäviä Työtulokseen vaikuttavat muutkin asiat kuten: Työvälineet ja työolosuhteet Työilmapiiri ja hyvinvointi (arvostuksen kokeminen) Työn sisällön merkitys työn tekijälle Esimieheltä ja työtovereilta saatu tuki ja kannustus jne

15 Suorituksen johtaminen Aikaansaamisen ja vaikuttavuuden johtaminen Lähtökohtana strategia - asiasisältöjen johtaminen Motivaatio ohjaa työssä menestyvää - henkilöjohtaminen Tavoite- ja kehityskeskustelujen käyminen Tavoitteiden asettaminen Suoriutumisen arviointi Kehittymiseen kannustaminen ja kehittymisen tukeminen Palkitsemisen kokonaisuus oltava sellainen, että se ei estä muita edellä mainittuja

16 Yksilön osaaminen Osaaminen voidaan jakaa kolmeen seuraavaan kategoriaan 1. Koulutus, taustat* ja kokemus 2. Tiedot ja taidot 3. Sosiaaliset taidot Toimintaympäristö vaikuttaa siihen miten osaaminen pääsee esiin Toimintaympäristö Sosiaaliset taidot Tiedot ja taidot Koulutus, taustat ja kokemus kasvatus, kasvuympäristö, ammattikunta

17 Osaamisen ajopyörät Ajattelu Miten suunnittelen ja ratkaisen ongelmia? Asenteet Motivaatio Minne haluan mennä? Mitä haluan tehdä Mikä estää, jarruttaa/ saa kulkemaan? Mikä vie eteenpäin/ Mikä antaa voimaa/ antaa suunnan? vahvistaa? Lähde: Petteri Niitamo, WOPI TM

18 Miksi osaamisen siirtäminen on vaikeaa? Käsitteellinen tieto näkyvä tieto Muodollista, rakenteellista, kaavamaista Helposti kuvattavissa ja välitettävissä Kokemuksellinen tieto hiljainen tieto (tacit knowledge) Osaaminen läheisessä yhteydessä toimintaan ja tuntemiseen, kokemukseen Jäsentäminen ja kuvaaminen vaikeaa tai puutteellista Henkilökohtaista Tilannesidonnaista Näkemystä ja vaistoa

19 Mikä on auttanut oppimaan eniten asiantuntijatyössä? Haastava työ Haastavat tehtävät Tavoitteet (tulos- ja kehityskeskustelu) Työkierto (omaehtoinen) Valmentava johtaminen Palaute Oppimisen edellytysten luominen Omaehtoisen opiskelun tukeminen Koulutus Vaikeudet Muut ihmiset Vuorovaikutus Tiimityö Parityö Ryhmätyömenetelmien käyttö

20 Osaamisen kehittyminen Yksilöiden tukeminen jatko-opiskelussa ja tutkimushankkeissa Yksilön osaaminen TULEVAISUUS Uuden tiedon luominen TUTKIMUSTYÖ ORGANISAATIO- KULTTUURI, ARVOT KEHITTÄMIS- HANKKEET Uusia tapoja toimia ja oppia yhdessä Johtamisen kehittäminen Organisaation osaaminen KOULUTUS RYHMÄPROSESSIT Tietojen ja taitojen lisääminen ja täydentäminen Tihinen 2010 NYKYISYYS Tehtävien hallinta Osaamisen ylläpitäminen Toimintatapojen kuvaaminen ja kehittäminen

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Sisältö

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Osaamisen itsearviointi -työkalulla osaamisen kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet

Osaamisen itsearviointi -työkalulla osaamisen kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet Osaamisen itsearviointi -työkalu 1 (5) Osaamisen itsearviointi -työkalulla osaamisen kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet kirkkaiksi Henkilöstön liikkuvuus syntyy vain viraston osaamistarpeiden pohjalta.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot