Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA. Haapajarven kaupunki. Karsamaen kunta. Pyhajarven kaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA. Haapajarven kaupunki. Karsamaen kunta. Pyhajarven kaupunki."

Transkriptio

1 PALVELUSOPMUS TALOUS JA HENKLOSTOHALLNNON SEKA T PALVELUSTA 1 Sopimuksen osapuolet Palvelujen tuottaja: Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA Palvelujen ostajat: Haapajarven kaupunki Karsamaen kunta Pyhajarven kaupunki Reisjärven kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Selänteen jäsenkunnat ovat perustaneet kuntayhtyman alaisuuteen tukipalveluyksikon, jonka tehtävänä on tuottaa Selänteelle jajasenkunnille talous ja henkilostdhallinnon sekä itpalveluja tehokkaasti ja yhdenmukaisesti Tukipalveluyksikko käyttiä nimeä Taloushallinto SELMA Taloushallinto SELMA:n tulee kehittaessaän toimintaa: yhdenmukaistaa palveluprosesseja rationalisoidaja nopeuttaa ja tehtävakokonaisuuksia edellä mainituilla perusteilla hillitä toirnialansa menojen kasvua ja aikaan saada kustannussäastoja tehtviä Taloushallinto SELMA tuottaa kuntayhtyman jasenkunnille seuraavia palveluja: Taloushallinto: ostolaskujen maksatus ja ostoreskontran hoito yleislaskutuksen palvelujaja myyntireskontran hoito saatavien valvontaan kuuluvia palveluja maksuliikennepalvelut kirjanpito ja tilinpäatokseen liittyva aineisto taloushallinnon raportointipalveluj a kayttöomaisuuskirjanpito talousarvion laadintaan liittyvia palveluja neuvonta Henkilöstöhallinto: palkanlaskenta ja palkanmaksu edella oleviin kuuluvat muut suoritukset, tilityksetja tilastot verottajalleja muille viranomaistahoille sekä vakuutusyhtioille ja ammattiyhdistyksille henldlöstdhallinnon jthjeste1män ylläpito seurantaa ja raportointia varten matkalaskujen ja kokouspafkkioiden seka muiden mahdollisten ennakonpidatyk sen alaisten palkidoiden maksu neuvonta

2 T palvelut: kayttäjien 1hitulcipa1ve1ut palvelimien yllapito ja yllapitosopimusten valmistelu kone ja laitehankintojen valmistelu ja hankintapaatosten jälkeinen osto tietoverkon yllapitopalvelut sovellusten yllapito tietohallinnon kehittäminen neuvonta 3 Palvelujen tuottamisen periaatteet Palveluj en tuottaja vastaa palveluj en laadusta, lainmukaisuudesta sekä aikataulujen noudattamisesta saatuaan palvelujen ostajalta tarvittavan aineiston Palvelujen ostajat vastaavat siitä, että palvelujen tuottaja saa tarvittavan aineiston so vittujen periaatteiden ja aikataulujen mukaisesti Palvelujen tuoftajaja ostajat arvioivat toimintaa vuosittain palvelutoimintaaja sitä ke hitetän arvioinnin perusteella Arvioinnin pohjaksi tehdäin palvelujen tuottajan tol mesta vähintään joka toinen vuosi asiakaskysely jollekin asiakasryhmille kaikissa pal veluja ostavissa organisaatioissa Palvelujen tuottaja omistaa talous ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelman, Jolla pal velut tuotetaan Palvelujen ostajien tyontekijat kayttavat tietojärjestelmää toimintansa vaatimalla tavalla Muodostuvan aineiston pysyvasta säi1yttmisesta vastaavat palvelujen ostajat, joule palvelujen tuottaja toimittaa materiaalin asianmukaisesti arkistokelpoisesti jarjestetty nä Lyhyt tai märaaikaisesti säi1ytettavstä aineistosta vastaa palvelujen tuottaja ja arkistointi tapahtuu Selnteen toimi ja arkistotiloissa Palvelujen tuoffaja ja ostajat vastaavat oman tietoverkkonsa tietoturvasta Palvelujen tuoffaja vastaa oman henkilökuntansa tietoturvallisesta kayttaytymisesta Palvelujen tuottaja vastaa palvelujen tuottamisessa tarvittavien talous ja henkilöstohallinnonjar jestelmien tietoturvallisuudesta 4 llenkilöstö ja toimintojen sijoiftaminen 2 Toiminnan alkaessa palvelujen tuottajalla on seuraavat henkilostdresurssit: kirjanpidon ja maksuliikenteen laskentasihteerit 4,5 ostoreskontran laskentasihteerit 3 myyntireskontran laskentasihteerit 3 palldcasihteerit 10 atkvastaavat 2 atktukihenldlöt 3 johtajana toimii $elnteen talous ja henkilostöjohtaja oman toimen ohella Henkilokunnan määrää tarkastellaan toimintoja kehitettäessä ja palveluprosesseja yh denmukaistettaessa

3 Palvelujen tuottaja vuokraa toimitilat Selänteen jäsenkunnilta Haapajarvella ostoreskontratoiminnot sijaitsevat Krsamäe11ä paatoiminnot sijaitsevat Pyhajarvella kolmen tyontekijan toimipiste sijaitsee Reisjärvellä henkilokunnan toimipisteet sijaitsevat Haapa, Pyha ja Reisjärvella taloushatlinnon kirjanpito, maksuliikenne ja myyntireskontratoiminnot sij aitsevat taloushallinnon henkilöstohallinnon henkilöstöhallinnon tpalvelujen 5 Palvelujen sisältö 6 Palvelujen hinnoittelu 7 Voimassaolo ten vuoden lopussa vuoden irtisanomisajalla rtisanominen on tehtäva kirjallisesti en 3 Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet saatetaan ensivaiheessa Sellin nun osapuolet voivat saattaa asian YlivieskaRaahen kräjäoikeuden ratkaistavaksi teen yhtymihal1ituksen ratkaistavaksi Jos siellä ei saada asiaan yksimielista ratkaisua, nen edellisen vuoden päättymistä Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi Sopimus voidaan irtisanoa paattyvaksi kalen tä tarkisteta tilinpaatöksen jälkeen kun palvelut on saatu tuotteistettua Suoriteperusteinen hinta on tälläin kiinteä, eikä si Palvelujen hinnoittelussa otetaan kayttoon myohemmin suoriteperusteinen hinnoiftelu, 1inpatosvuoden lopun asukaslukujen perusteella Mikäli ostettavien palvelujen määrä velujen tuottamisesta aiheutuvat henldlöstö, toimitila, tietotekniikkaja muut kustan nukset jaetaan Se1nteen tilinpaatoksessa lopullisiin maksuosuuksiin jäsenkuntien ti eroaa jollaldn jasenkunnilla muista jäsenkunnista, nun asukaslukuperusteista jakoa Palvelujen hinnoittelussa kaytetäan aluksi asukaslukupemsteista hinnoittelua eli pal voidaan tarkistaa Maksuosuusennakot perustuvat vastaavasti Selänteen talousarvion mukaiseen ennakkolaskutukseen osaksi tätä sopimusta Mikäli muutokset ovat merkiflävia, nun tätä sopimusta on muu Palvelujen sisältö ja vastuunjako kuvataan vastuunjakotaulukoissa Vastuunjakotaulu koissa voi olla eroja Selänteen jäsenkuntien välillä Tämän sopimuksen liitteenä ovat taan muistio, johon kuuluu paivitetty vastuunjakotaulukko Muistio liitteineen liitetään sopimuksen tekohetken mukaiset vastuunjakotaulukot Vastuunjakotaulukoiden yksi tyiskohtia voidaan tarkistaa osapuolten välisissä neuvotteluissa Neuvotteluista aadi tettava tarvittavilta osin Palvelujen tuottajajärjestää sopimuksen mukaiset palvelut siten, että toimintaa on kaikissa Se1nteen jsenkunnissa seuraavilla periaatteilla:

4 6 Liitteet Tämn sopimuksen liitteenä ovat taloushallinnon, henkllöstöhallinnon ja tpalvelujen vastuunjakotaulukot Lisüksi sopimuksen liitteenä ovat mahdollisesti myohemmin teh tävät kohdan 5 mukaiset muutokset, joista on tehty muistio ja päivitetty vastuunjako taulukko 7 Allekirjoitukset jarvella päivänä 2014 Peruspalvelukuntayhtyma Sellinne Kuntayhtyman johtaja Haapajarven kaupunki Kaupunginjohtaja Kärsmäen kunta Kunnanjohtaja Pyhajaiwen kaupunid Vt kaupunginj ohtaja Reisjärven kunta Kunnanjohtaja Johanna Kiiskilä Juha Uusivirta Riitta Hokkanen Veikko Tikkanen Pekka Leppnen 4

5 _ VASTUUNJAKOTAULUKKO PALVELUSOPMUKSEN Taloushallinto SELMASekä Selänne Jjasenkunnat Taloushallinta ()=vastuu 3 Taloushaf Kunta Yhielne Ulkopu Huom linto kuntayh n olinen 4tnm)u 1 OSTOLASKUT JAOSTORESKONTRA 1 ] 11Ostolaskut Papenlaskunvastaanottoja asiakaskohtainen alittelu Puutteellisten paperilaskujen palauttaminen ja korjauspyyntojen tekeminen toimittajjlle = Easkujen nouto opersattorilta ja jako organisaatioittain fbasware) pedstenastoaskujenskannausrnyosjukisetntteet Ostolaskun ähetffiminen kiertoontarkasiajallethyvaksyjälle, mm puuttuvienti!aajatunnustenhisaaminen Ostolaskun numerotarkastaminen LaskustareklamolntltolmlttajaUe Hyviyksenpyytärninen Tohtajarekistennyâjiffiminen jarnuistutukset askullefakomrnentotntariestemn Kierron valvominen Viivästymisen syyn analysoiminen Tarkastajanlhyvãksyjän sijalsen maänttely ja taflentaminen Ostolaskun uudeeenreitittminen Tiliöinnin tekeminen tilikartan mukalsesti (myos alv) ja hyvaksyminen Pilvlaskennan Maksukehoituksen_kästheteminen Aiheettomasta pennnästä kommunikoiminen toimittajan kanssa sttamlnenjakirjnerikrjpitoon 4 1 Aiheellisen perinnãn_kiertoon laittaminen Uuden laskun Vtivstyskorkojen tarkistaminen pyytamlnenjospelkkaperintatieto 12 Ostoreskontran holtaminen Toimittajan pemstamlnen tat muuftaminep_ Toimittajarektstenn sitoaminen Uusien tilaajatunnusten avaaminen Thaajatunnusten_muuttamlnen!polstarnlnen ThaaJatunnusten avaamlseen/muuttamiseenlpoistamiseen tarvittavien tietojenantaminen Maksatustiedostonmuodostaminen_(Abilita) Maksuluettelon tulostaminen Maksuhieftelontarkastamfrienja h3vãkyp Ostovelkatilin ja ostoteskontran avolmlnen laskujen tãsrnayttäminenkuukauslttain Kauden sulkemisenjãlkeen Korjaus suoraan Ostolaskun merkitseminen selvitettävãksl ennen kirjaamlsta Ostolaskun jaikeen Toimtttajat!etojjaustletojçjyllptäminen kirjapo! 2 LASKUTUSJAMYYN77RESKONTRA Lz, koaksej muistlotosit jj i1i)_ 1! ostoreskontran askentasihteerit ostoreskontran askentssihtesrit ostoreskontran tasksntasihteertt makaullikenteen askerttasihteartt Ostota5kontrafl askentasihteiit ostoreskontran ostoreskotran eskentailhteerlt tentes1hteerft ostoreskontran taskentashteiit T 3 teskenteshteet _ osreskonn i oatoreskoniran laskentasthiesrit,,storeskonttan ájcentasthteotit otoreskonñnaikentasthtertt klrjanpidon askentaaihteerft kirjanpidon askentajlhteedt makiullikenteen makaulilkenteen askentaslhtë!rjt ask,nteilhteéjit kirtanoldon laskentaslhteedt klrjanptdon askeflt frinnt,n,, aiki4 nstoresknban taakontasthtaedt :: 4 21 Ylolslaskutus Laskutusaineiston kokoaminen j Laskutettavlen p1n! eteaij!io1nl L Laskutustiedon tarkastaminen Lornakkeella saapurteen aineiston syôttäminen jarjestelmaàn Laskutustomakkeefla toimitetun laskun asiakkaan perustaminen Laskujen muodostaminen tyieislaskutuksella tehtuvãt askut) L korjaaminen askutusuetteonuostaminenjlheden Lajentostamh,fljWvlittarrunentE1askutL Ylelslasktituksertsuoraveloitusraporttien ajaminen Uatko5s Yleislaskutuksen suoraveloitusten siirtãminen pankkiiin i!wre) yntireskontrajiedostonmup4ostam1nen jnpitotiedoston muodostaminen is kirjaaminen Myyntireskontra/kirjanpitoainelston varmentaminen ja tàsrnytjäm!nen 22 Muut Muissa askutusjrjestemssa tehtyjen laskujen nwntirpsknntrann s klrlsnnitonn laskutukeet siirtminen 4 L i j_ myyntireskontrai, taskentasihtesrlt niyyntireskontran mflntkskontrana$kentasthteent )askentasihteerit yy!tireskontran a5kentasthteent jyyntireskonran mksuiikenteen askentasihteert mtireskontranaskentasihteerit askentasihtëift : ± _Lmnt1reskontran askentasihteorit Erot kuntien valitla, ks oriflinen lute skutus5riestntmiet5 ii

6 äminen 4yyntlreskontralledastonsisaänlukernineii Myyntireskontra/kirjanpitoalneiston varmentaminen ja 23Myyntlreskontran holtaminen wntirpaknntraflrdnson sisnlukeminn Laskuluetfelon tulostaminen ylelslaskutuksesta, muista fjçtelmlstä_tulleidenalnelstojentarldstamlnen Myyntlreskontratiedoston täsmäyttäminen 4yyntireskonransisäariluvunvirheidenanaysoiminen 1lltesuoritustenslsäanukerninen(AbilJj) /irheellisten vlittelden kohdlslamlnen sek virheellisten suorltusten korlaamlnen a palauttarninen Talousha limb, Vtteellbmiensukohpjen j 14yntreskontran kirjapjtiedoston&irtrninen ja kirjarinel j_ yyntfreskontrankjjampltouedoston täsmyysueto Myynlireskontran ohjaustietojen yllpito (mm vivastyskorkoproseitftuatej(jpay1tiedot) 4 Asiakastietojen ohjaustletojen yllapitamlnen Aslakasrekistennlarnyyntireskonttarl slivoaminen 24 Saatavlen valvonta Perintätolmlstopalvelunsopimuksentekerninen ; Mksusopimusten tekeminen Maksumulstutusehdotusten tulostaminen Maksumuistutusehdotusten analysoirninen Maksumulstutusten muodostaminen Vilvastyskorkojen laskeminen maksumuistutuksllle, jotka on lähetetty suoraan asiakkaalle tal ei ole viel lähetetty Maksumuistutusten lähettäminen asiakkaafle tal perlntätoimistoon Pn_srrettäenlaskuJenanayp]mlnen Vpaaehtopcnj Ulosottoluvat viranomalsilta Perinttolmstoltattevlen_selvityspyyjn_selviftäminen Asiakkailta (kuntalalset) tulevien selvityspyyntojen selvittäminen Viranomaislita tulevien selvityspyyntajeri selvittaminen (mm polstotja maksukatot) ayi!toen toknfttamhiefl veajjesteiyatmvarten Lausuminen antaminen velkajarjestelya tal muuta jarjestelya varten Saatavien tileistâ poistettavien Astan tekeminen (vanhat vuodet) Saatavien_elstpolstamsestap&ättärnlnen Saatavien tileistä poistamisen rekisteröinti Talousarvioklrjanpldon klrjauksen tekeminen muistiotositteella, iollasaatavat on poistettu Yo muistlotositteen aslatarkastaminen jjyyjypjnen Kuntal Yhtulne kuntayb ii otnen tvma 4 UlkopuiHuom kntnhtr,t mwntireskontran laskentasihteetlt mwntireskontran askentaslhtearit myyntireskontran askentasihtaerit mwnureskontran laskentasihteerit myyntireskontran laakentasihteerit b,1114 rnyynllreskontran laakentaslhteerlt mwntlreskontran aikentaslhtedt mvyntireskontran askentaslhteedt mwntimkcntrn skpntaahtprit mwntlreskontran askntasthtee,ft mwntkeakontmn la*entasihteerit mwnlir,,knntrn aakt,tlhtit mwnfireakontran askentaslhteerlt mwntirpskonlran lknnthlhteñt ZEZ n*vnfiraknniran laakanfaaihtadt 4Sb4 alka4 3 MAKSULKE 31 Maksatus lmoltus makeettavista erllhlsmaksulsta ftatiirkuitkaøt b katalirrnt Racwar väksytyn menotositteensyottämlnenpankklyhteysohjelmistoon oslaalltyon maksujen (ProConsona) siirtamlnenpankkiin uoraveloltusainelston Whettäminen pankklin rnoftus maksettavlsta palkoista ja palkkiolsta (Abilita) alkkojen ja palkkioiden maksu aineiston erapalvan mukalsesti swar 9ksuuetteon ajaminen (Abilita) akauluettelon tarkastaminen ja hyvksyrnlnen iksatuksen estäminen (Ablilta) aineiston valitseminen tflasware ksua)neston tasmäyttäminenablltalbasware qksualnelston sllttämlnen pankklln (Basware) 9ittömãn palautteentarkastamjbasware) rledonsllrtokulhn arkistomicnenjbasware 1Pcntnn tbasw) Maksuerän kulttaamlnen maksetuksl, kirjausten luonti Ja klrjaus (Ablilta) C C C maksuliikentaen askentaslhteerlt maksuliikenteen askentasihteelt makaulakentoen aeksnlaslhteerlt,iaksufllkontee nelcauuikentae ke makeulldcenteen aakntaslhteerit maksuhenteen askentaslhleedt,,aksukncenteen askentaslhteetlt makaukikonteen tesknteshteeit makeulilkonteen L*enlaslhteedt iiaksufllkenteen leekentaithtecrit natcsumncenteen laskentaihtoedt talous s henkltöetolohtala iub4 2k4* n,aktiliikant*n ta4knttthtarft makullkantn aakentslhteorlf 2

7 Basware!Abllita) Jfiteaineiston haku ja jakaminen organisaatioiftain mj,yntweskontranlaskentaalhteerlt maksuii)cenen kentaahieei1t Flnnvoice askujen haku ja siirto ostoceskontraan maksuliikenteen Taskontafltèertt Suoraveloitusvaltuutusten haku ja jakaminen organlsaatiolttaln (Basware) maksulltkentèenaskentaslhteerfl Viitteettomãn laskun tillointi is olkean organlsaatlon reskontraan toimittaminenlablhta) Tapahtuman seivittaminen kiaipidon askenlaslhfaeti Menotositteen palautustositteen tekemlnen (esim kanpiuon ja rjontrñ virhesuorituksetl laskentasihteent 33 Pan kkltwen halllnta Pankkillllen avaamisen jalopettamisen valmistelemlnen kirjanpidonja maksuliikenteeh S,: askenta&hteerit ss Pankkltllen avaamis Pankkltllien muuttamlnen TJjjJpalvehsopimuksen tarkastaminen ja varmentaminen maksulhkenteen laskentasihteerlt Pankkltilitietojen toknittaminentarvitsifoille j X!k2piotmaksuliikenteenhoitajifla X Tlflnkäyttöoikeukslen hyväksyminen Maksulilkenteen holtamisen ja ohjelman käyttooikeudet niaksuli,kenteenhoitajille kayooikeudet AlitilittajlenraharnenoJenJatuiolenka&ttely Alitiliftä]ien tilitysten tekeminenjilioiminen Ja hyvâksyminen Allltta]entilltystenvastaanottoja viennit kirjanpftoon (Aitft) kitjanpidonlaskentasihteerit Ostoreskontran etäantyvien ostolaskujen seuraaminen (Abilita) jantasasadot listolen tolmittaminen pãivttin(basware) makauliikenteen laskentasihteerit S, r fenneantaa :, Taousha Kunta! Yhtun UkopuHtjom lflnto kuntayh n otnen nm6 Maksaluksen hylättyjon maksujenvlrheenanalysoiminen rnaksuhikenteenlaskentasihteerit, Yksittälsen rnaksuflkodaaminen maksuliikenteen askentasihteerft L Maksualnelston uudeueenhettämnen J maksuliikentaen askentasihleëijt ]6 S4; 32 Tltlotteldenkäslttely Tihotteiden haku tuostam1nen ja jakaminen organisaatioittan 4 (BaswareL meksuliikenteen askenta1htift Ajantasasaldojen haku, tulostaminen ja jakaminen 4 r nn 1,nfl,f4t r * Z jj9puspaàtos Jvelusoimuksenhyvkyrninen Lpie!pnP j S j, ob C 4 KRANPTO A TLNPAATOS 41Varalnholtovuoden Virallisten talousarvion tietojen muodostaminen ja kokoaminen jabllta TatousaMotleto[n syottmlnen tulosykslkolttaln(abiitaj TatousarviokrnteksUtj kokoamh,en Tasetillen saldojenvientikirjanpltoon 42 Varainholtovuoden alkalnen klrjanplto Tiliotetosittelden muodostaminen Paperisten litteiden liittäminen tiliotetosifteelle Tapahtumien tllölnu tillotteella Tillotevientien klrjaaminen alnanhalllntasovellukseen larvittavat klrlaukset Abiitat innh&iinteenu, alluksee, 1 Kor1aus)apeenhavatsemnen Klr1atikorjausrM tolminolla Muistiotositteen aatirnlnen Mulattotositteen asiatarkastarninen Muistlotosltteen hyvkyminen Muistiotositteen kijminen Klrjanpitotiedoston slsâânlukeminen/myynti ja ostoreskontra taiftavatkrj!tpyhajarvi1 Klrjanpltotledoston sisánlukeminen/muutjarjestelmat l5äânlukulistan tarkistaminan isäãnuetun alneistoin klrjanpldon ohjaustiepjen muuttarnlnen snuviin LluKlmnAn s ft 9udenlkuukauden sulkeminen Kuukauden tãsmytysaskemen tekeminen Kuukauden täsmäytyslaskelmlen tekeminenl osto ja pyyntireskonlra Mahdollisten erojen selvittämlnen aittjoriaukst Mahdollisten erojen selvlttmlnen ja tarvittavat kor]aukseuosto ja aes tl ZHZE S i kirlanpidon askentasihteerlt klrjanpldon askenteslhtert kl1aipldon askentaslhterlt drjanpldon ukentuihtaedt clrjanpldon laskentaalhteerlt kirinnnidnn takinbeihtrft kirjanpidon laskentasihteerit klrjanpldon askentssihteerit osto je myyntireskontran askentasihteetit kjpidoniaskenlaahteent ks Edelle krnnldnn klrjanpidon askentasihteerit kirianoidon askentasihteerit klrjanpldon askentasihteerlt nt&hti 0510 ja mwntireskontran laakentasihieerit 1!ianpdon askentasihteerit oslo is myyntreakontrsn 3

8 varten H kirjanpidon 5 klrjanpldon kirjanpldon Thioushal Kunta1 Yhtelnn Ulkopu Huom llnto kunlayfl SELmii ]vmvstiiiiiinjmii Orvonflsveron kausl4lmoitus (kuukauslttain) baskentasihteerit LVtäsmytykset ja korjaukset (kuukausittain) askentasihteerit askentasthteerit Elakemenopewsteisten ja varhemaksujen kohdistamlnen Elâkemenopewsteisten a varhemaksujçpkjamlnen askentasihteerit Vâitett_i_tten valtlon lalnojn kãsittely a seuranta Lomapalkkavarauksen_muutoksen semftaminen ALVimot_ujssilla!p)_, dossa $i)oitustentositteidentekeminen 4 H_pjj joustentosteidentekemhienfakhjaamnen Km ja Ri 43Tltlnpdätoslaskeirnat, llitteotjakertomukset Varmistetaan, että osakirjanpidolsta on stirtynyt kaikki varainhoitovuodeflekuuiuvattapahtumat Erillisklrlanpidon (esim testamenttirahasto) tietojen yhdlstely organisaauon tietoihin Tletojen toimittaminen tilinpaätosvlentejävarten TlflnpãätOsvientien asiataricastaminen jahyväksyminen Tietojen tolmittaminen taseedtteyjen aatirniscks Tase enttelyldenlaahminen Varainhoitovuoden sulkeminen kirjanpidon isskantasihteerit kirlanoldon askentashsrt Tuottojjcuuaskeman sek taseenlaahi r,nen F j knjanponskentaslhteert Talousarvion toteumalaskelman aatiminen kiran don askentaslhteent kirjanpidon askentasihteerit Laskelmatletojen tofmittaminen tilinpabuksen blittelden baallmista Tolmintakertomuksen aatlmlnen btda b&1k431 Tillnpäätöslaskelmien laatimlnen (kokonaistulot ja menol, oteutumayhteenveto) johdettujen iitetietojenlaatiminen Tilinpâtosasiakirjan hyve Mahdolflsten_verolimoitusten laatimlnen apak!4an tulostaminen Tubs ja raholtuslaskelmanlaatlmlnen pääaskemlen aatmjcjjj) Thnptksenmui4enittethpj!natmjnen T!iik rnc21j Veroimoitustenaflekijj Vero1motusento)jplltaminenvçoJae Tabous ja toimintatilasto, taloustietojen kerããmbnen ja ibmofttamlnen TilastokeskukseHe Tabousjatoimintatilasto, toimlntatietoj keräãminen Toimintatibastotietojen lmoittamlnen tnastokeskukselie kuntien osalta taboustietojenyhteydessa Muiden toimintatitastotietojen llmoittamuien Seiänteenosalta Tibastojen hyväksyminen a mahdollinen tâydentàmlnen Tilastotietojen koriaukset 44 Kayttoomalsuusklrjanpfto / romuhiiten kfrl,atpn Udmn fridinhhnnn l4eldstedn kitj htumien tardstamlne 1 flfli 46 Konserntnptös kirianpldon kirjanpidon kjpdon aakentasihteerithpypj askentasihtoerlt askns1hteerit Tjjjpatosv!enten tekemlnen tkj!p askentasihteerlt,14,1, l,, Uuden KOMkohLeen pewsiaminen ojemaan (AbUita) nutnnhn nstnsckiitr tiliöinu ilaatiminen hyvksymiflefl Polstosuunnitebman toteuttambnen KOMohf&massa uovutuksen / romutuksenflmdttamlnen askun a rnmuftiksen kiovutuksen hviãkzvmnen nfl Jrjaidon doston tàsmätysueto a toéikda,ptotedoston tftmàytvstleto rianpidon tasetihen tsmyllämnen KOMkWjanpltoon eseedlteltpi alämlnen]a arklstolminen kaudun valhtamtnen Ta6ahUmln taddstaminen Varainhoftovuoden sukem Taseerittelyn ajamhien rtsmstn,ssftønn nadsataktan aadinta Thtojen tallennus ja ypho (ttdosyksikkolkuntalkuntayhtymà kkdonaskefltsthteèd( kirinn,4,sn 4ii irjanpdon askentaslhteerit i_, a luau s,a,,anaulaouhbwv,, a a a kirnpldon Lh_ askentaslhteetlt kfrjanpidon aakentashtert aakentasihteertt kirtanoldon askenteaihteerlt kfrjanp1don eakeñtaalhteerft bdb 4k4$* klrianotdon askentasihteerit kt,srunldnn kat*5lhtant bda 9_4 W,1nni,nn slhtnt klrjanpldon askentasihteerit 4

9 kirjanpidon ostoreskonttan so ao _ TillnpaAtosohjeet konsemlyht&sailie Tflurpäatiitoen vienu Konsemi ohjrnan Sisâisten eñen elimlnointwetojen kokoaminen <onsernhlillnpäätoksen tosftt&den aadlnta Konsernitillnpaatosasiakirjanlaadlnta t<oiiserriitigptöstetojen kokoamnen taseklrjaan 5 PAAKAYUAJATOMNNOT apdevata!1estoml Abilita bilita: sähkölnen laskujen klerrätys 1 Abilita; Kãyttornaisuus Konserni:Konsemitflinpätos Bas Ware maksuliikenne Abilita: lalnanhallinta 52 Järjostolm!on käyttoonoftoon llttyvättolmlnnot Yhteisotiepjey! Tosltelajy!!aprnh?en TflikaaypjLämü1en ACVkoodienylläpltãrninen Kiilanpidon 53 JärJestelmlen käyteftvyyteen Ja ylläpltoon flttyvät tolminnot Ohjelmaplvtysten ja mulden muutosajojen pyytminen oimfflalalta ynimuutosten tekeminen tai tilaaminentolrnittajalta Rap itarpeldenmäârillely aporttien teko raportolntiohjlmalla 4enetelmäkuvauksen lädestelmäosuuden vlláoitämirien Yhtelsotletolen muuttamlnen riikrirn, rnrittlv Talousha Kunta Thtetne Ulkopu i Huom Unto kuntayh n olinen _ZSFljna atuittnmva X X khjanpidniaoitoiwñ laskentasltiteift kirisnoidon askenta!lhtàerft lrianoidon aakui i4tit: kirianoldon askefltaathteerlt kirinnrnn kisntáhf,inri kirtannicton taskantasthtrl skentaathteertt talous ja henkllostojohtaja zlzh C zhz i44 T flfh,4,,,,na L JFflL kirjanoidon laakentasihteert J JOl /yo1yssäãntojenmârlttmrien TosltelaJlan_y!ptamnen klrjanp(don askentahteerit ALV mäftrilysten yllâpltãmlnen klrjanpldon askentaslhteerit fletokannan pâlvltystolmlnnot Reskontran ostovelkatilin maahttminen Ostoreskontran laskentaslhteent Maksuehtokoodistonyllâptmlnen Ostoreskontranlaskentasthteerit Cstoreskontra tapahtumlen poistoajojen tekeminen Ostoreskontran askcntaslhteetit askutusjärjestelmän perustletojen pttämlnen Myyntitreskontran askntasihteerit Tuotteldenhinta ja tlllølntftletojen yltapttàminen Laskutuslomaklelston ylâpltmlnen = MWnlltmskontran aalcentaslhteerft Perlnnân ohjaustletojen mãrlttjmkién lyöristyssääntöjen mârfttiñz nutreskontran askentaslhteerlt WntWekontra LipahWfll!en àstoaofen tekeminen Myynbtreskontran leakontaslbteent emstarnnen RdMtHü1tfetdii niäiuieñ4inen kirtanpidon taskentaslhteerlt Poistoalkojen a menetelmien mâriftäminen dttanpldon askentasihteerft KOM ryhmlttelytletojen yllapitaminen kitjanpldon askentaslhteertt netelmäkuvauksen jarjestelmosuuden yllapltamlnen jstettuen tolmintojen seuraaminen ostoreskontran lsskentaslhteeñ lärftysten muuttamlnen tarvitteessa askentaslhteeti aksulllkenneohlelman tletolikenneasetusteyjptamnen maksullikenteen askontaslhteerft ksulllkenneohjelman vakioslirtojen yjipitam! makaulilkenteen aekentaslhto,dt Maksulilkenne objelman tiedonslirron valvominen maksuliikenteen laskentaslhteerft Maksulllkenneohjelman menetelmãkuvauksen tofrjestemâosuuden ylläpltamlnen L aksulilkenneohlelman yeiste j makautilkenteen askentaslhteerit aksulilkenneohlelman turvatunnisteldenypitminen maksuwkenteen laskentaslhteerlt Maksuiikenneohemanturvaasyjjpitäminen msksullikenteenlaskontaslhtetft Maksutllkenne ohjelman t1hotedenasetustenvläptarnlnen t maksuuiknten askentesthtodt Maksuilkenneohjempnkkitiitietoenylapitaminen ] MaksullikenneohJelman viitesuontusten ja i m8ksullikenteenleskentaslhteerlt tolminnot 54 KäyttäJlen halllntaan ja kytbn tukeen ltttyvât egstyjøp_mp_ * fletojrjestelmlen kytjjpjmustentakeminen Kir]alllnen pyynto uuslsta k5yttjätunnuksista tai_muutoksista UusenkavtJien_perustaminen tai_olkeukslen_muuttamlnç Käyttoolkeukslen poistamisesta lmolttarninen (Ayttöolkoukslen polstamlnenjsaasanojflpoaaminen Sovelluskohtalsten tolmintaohjeiden tekeminen tat tllaamjp_ sskentasthteerft askentasihteerit

10 6 MUUTASAT 61Ssset laskut askulen hw5ktumnn vientikpjârjestelmän Talousha Kunta Vhtelno Utkopu Huom linto kuntayh n ollnon Nm y,!t_tnjm z kfrianoldon askenta&hteerit 2 Talousarvlo ja suunnftelma qousavoohjeet ilousarvioohjelmanohjaustietojen_yap aousarvon a suuuniteman aadinta jrjestemaán ousamo ja taloussuunnitelmaasiakirjan kokoaminen alousarviouetojen slcrtärninen taloushalllntooh]elmaan 3 Raportolnil kirlanoldon askentaslheerit b+4,;4 aporttohden aapta_ 9DOrttiefl tekeminen a yllapito aklsáätelnen raportolntl Tdastokeskukselle ja muille nnrtn nnlkkvj,ijkin rnnnintl n arkiatointi Ostoreskontran ja muun tea _ajktont 2 vuotta Ostoreskontran ja muun tositealneiston arkistointi pysyvstl kirjanpldon askentaslhteent kirjanpdon laskentasibteent kiriandidon askentasihteerit liltet 10 vuotta Paija pâklrjan arkistointi pyvsti Tkrin prehnfi nu,,6ti 1,n,,,,,,Hn,nn,,,n,,,1ill + 6

11 j4 tallentaminen VASTUUNJAKOTAULUKKOPALVELUSOPMUKSEEN TaloushallintoSELMAsekäSetànnejajasenkunnat Henkilostohallinto yastuu Talcus hallinto Selma Kunta! kunta yhtymä Yhtei Ulko Huom nen vastuu puoli men toimii_ 1 Palkanlaskenta Vastuu yhteyksistä henksja pakkjärjestefrnan_toirnfttajaan j Kiranpidontilipuitteiden_toimittaminen Kirjanpitotietoentaientaminen Muuttuneiden ja uusien ohjaustietojen ajantasaflapito ja Vastuukäajienjyntuesta Organisaatiotietojen toimittaminen (esim sektorit, varsinaiset ja yhdistelrna4asotsekavakanssit) Organisaatiotietojen tallentaminen X Verottajanirnoittarnienverokorttitietojensuoraslltronksitteyja PaattJtietojeny1lpitoja tauentaminen kirjallinen tilaaminen J Luottamushenkilötietojen tolmittaminen Luottamushenkilotietojen3Hpitja X Kyjatunnusten e_ 1 _, 12Ennenpalkan/palkkioidenlaskentaa Tysopimuksien tekeminen, tallentaminen järjestemän, vastuu oikeellisuudesta Opettajien sijaisille virkamääraykset (tätlä hetkellä toimitetaan paperilla) Tyosopimuksen tarkistaminen ja Vastuu muista järjestelmistä (mm Lomanetti, ProConsona ja Titania) tulevien tietojen oikeellisuudesta, Muista järjestelmistä tulevien tietojen siirto palkkaohjelmaan Tarkastaa muista jrjestelmistä (mm Lomanelli, ProConsona ja Titania)tulevat henkikikohtalsen vuosisidonnainen osa ja Ensimmisen tydentminenpalkanmaksun tuntiyms_tiedotjjyysajpt (Selnne lisn jrjestelman patokset, ammattlalahs tekee toimittavattiedot palkkasihleerille laskentaa varten) Palveluajanlaskenta (KVTES) (palkkasihteeri suorittaa seurantaajon) PaeajantaskentapVTE,vhanhatijanhaettava Uuden!muutetun verokortin toimittaminen Uuden/rnuutetun verokortin tietojen tallentaminen Puoheverovaltakhjojçntoimittaminen PuoluevetovaltakirjoJen tallentarninen y!ttnmcsuyatakjo1entothiiuarninen yjsenmaksuvaltakirjojen tallentaminen Pankkitilitiedon toimittaminen Pankkitilitietojen tallentaminen LuntoetuUedontmiUamh,en Luontoisetupaatostentafleitaminen Palkasta perittävien erien ilmoittaminen Palkasta periftävien erientallentamh,en Ulosottotiedon toimittaminen Ulosottotietojen tallentaminen TyoaikakorvaustietoJen toimittaminen Työaikakoivausten tallentaminen Palkkaennakosta oäffãminen kunnat X _X _ K 1X 1 eitoimi L

12 Talous hallinto Selma Kunta! kunta yhtymä Yhtei nen vastuu Ulko puoli nen Huom Palkkaennakoidentallentaminen Japerint Tuntipalkkatiedon toimittamin_ Tuntipalkkatuntien tallentaminen Matkalaskun tekeminen, vastuu oikeellisuudesta Matkakorvausten hyvaksyminen Ja tomitlaminensemaan Matkakorvausten tallentaminen jarnaksaminen Typatkojenkiiometriseurana Palvelussuhteen palkkiotiedon ja ennakkopidätyksen alaisten yokorvausten tetojentoimiftaminen (esim_uentopakkot PaHansaaJallckiofietojentaNentamien Pakkiotietojntallentaminen LuottamustoimipakkotietoJn toimiftaminen Luottamustonkpakotietoien taflentaminen Jamaksaminen Ornaishoajntoimek&antospukset Qmaishoidontukipalkkioiden ja korvausten tallentaminen ja maksamlnen PerhehoitaJen tukpakkiouetojtomtamkien Perhehoitajien palkkioiden ja korvausten tallentaminen ja maksaminen Palvelussuhteen paattymisestaflmoittaminen Palvelussuhteen päättymiseen iittyvät palkanmaksun toimenpiteet (ipiomarahojeniaskentaiamaksarninen) izz izz: i_ P1 a R 13 Palkanlaskenta Ja maksu Pakkakausenavaamenajoynilläin Palkkatapahtumien luontiajo ja keskeytys/poissaolotietojen kaste!y Muiden palkkavahennysten ajo ja verolaskenta (sis tyontekijävahennyksç) Palkantarklstuslistan alaminen a kortaukset Asetetaan ajoyhma varniiksija nollataankoijausba Päivitetään a]l = Luodaan pankkitedosto ja afn pankkilista Tulostetaan ja toimitetaan pankkiyhteenvedot atlekirjoitettavaksi yonanta]ae Pankkitiedoston siirto maksatukseen AJetaan tiliointijakirjanpitoajo Palkkalaskelmien tulostaminen ja toimittaminen palkansaajille sahkopostwataikhjeea Ajojen kirjanpitosiirto ja tiliointieriftelyn tulostaminen ja toimittaminen kirjanpitoon i4palkanmaksunjalkeen osoykset(i n]icejj), Vakuutusmaksujen (mm elakemaksut) tilitykset (kuukausittain) Verotilitykset (ennakonpidãtys, sotu ja ähdevero) ja valvontailmoitus fkuukausittait) ]senmaksuimoitus ammattiyhdistyksille fnejnnesvuosittain) Pakkaimoitusvaku4yhtiOie(vuosittain) Veroftajan vuosiilmoitustiedoston tekeminen ja siirtminen pai Palvetussuhdetiedot eläkelaitoksille fneljännesvuosittain ja vuosiansiot vuosiftain) 2 Palvelussuhdeasiat 21 HenklloUetolen a patvelussuhdetietolen ylläpito 2

13 johtava sairaus) f Uusien/ muuttuneiden henkllo ja muiden tietojen ilmoittaminen Talous Kunta! Yhtei Ulko :Huom hallinto kunta nen puoli S&ma yhtymä vastuu nen jtnirniia Uusienf muuttuneiden henkuö ja muiden tietojen tallentaminen Paflankorotus/muutoshetojen toimiftaminen Muuttuneidenp&kkatietojentallentamlnen Henkikinpalvelussuhdetietojentallëntaminen Pcssaoohakemuksen p1aptoksen tekeminen Sairauslomaajan palkallisuuden seuranta (mm elâkkeeseen Pcssaopäätöksen taentaminenjrieste1mfl KtjaHisenatehdynposaoopããtksen Posaopàatoksen hettäminen työntekne tallentamlnen 4z X Läakarintodistuksen toimiffaminen palkkasihteeri yli 10 päivan sairauslomista Keapaivtahahakemusten tekerninen Päivärahahakemuksen tydentaminen ja anominen, Kean pyytämien isasemtysten toimittaminen maäratyssa ajassa Kelan sairauspivärahapaatoksen säilyttäminen (kaksi vuotta) TyUtapaturmairnoituksentekernnien Pakkatietojen ähettäminen vakuutusyhtilolle yotapaturmailmoituksen taydentaminen ja lãhetläminen Vakuutusyhtin tyotapaturmakorvausta koskevan pàatöksen säaminenj1sasähys) Anottujen salras/tapaturmapäätösten ja paivarahojen saapumisen seuranta itiys Kela ja vanhempain paivarahahakemusten täydentminen ja anominen tyoantajailmoituksella sekä palkkatietojen toimittaminen Vanhempainpäivarahan ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaustenhakeminençkeia Osaaikaeläkkeenhakerninen Ja paatoksen tekerninen Osaaikaeläkkeenyoaflarnuutostentallentamh,en Vuosiomaoikeuksien Jaskenta Lomaoikeustiedont miftaminen Javastaanottaminen Lomaraholen maksarnneniirnoltetunmakspjynmukalsesti LornapalkkaJaksotusten!askeminenja kirjanpitqyhtes 1 X z t 23Raportit Palkka ja henkilostoraporttien tulostaminen suoraan farjesteirnstä Palkkataihenkilostorapqrtti pyynt Palkka tal henkiiostpinjpinen]a tulostaminen Palkkatodistusten tulostaminen Ja ähettãminen tulostaminen laikatodistusten_tulostaminenjajahettaminen HenkilOn luottamustoimien Merkklpäiväluettelon tulostaminen Virallinen palkkakortti (akisäateinen, pysyvästi) tulostaminen Tyotodistus TakusaMon palkkaliitteen maäritteyjiostarninen Talousarvion palkkaliitteen tulostaminen seurantalatodistukset säiytetan 4 C C 3

14 24 Tilastot Lokakuun tilaston ajaminen ja slirtoajot TilastokeskLikseen 4vuoden vein toimitettava titasto z Eläkeasiamiespalvelut Talous Kunta! Yhtei Ulko Huom hallinto kunta nen puoli Setma yhtymä vastuu nen toimiia_ Määräaikaisesti säilyteftävä aineisto (Salman tiloissa) Pysyvasti säiyteuvä aineisto (virallinen pakkakortu, tyotapaturmapätokset) 4

15 _[_L L PalYelim!tOiTn!1Y1laPtO uudenpalvellrnenhankinnanvalmlstelu _L 1_4_ L_L L L betojen saünnomukainen armistaminen _ L lpalvellntonkäyttöpalvelut SELma ym tolmija nto kuntayht vastuu men Taloushall Kunta! Yhtnen UlkopuolKuom ()vastuu Seirnalta Kärsämäen kunta el osta CT palveluja TaloushaNinto r / J aoushathntoselmaseka Seannejajsenkunnat 4 _jjept tyóaserninenjaoheisbaittebdenhanbdntapãtos Tietoturiaja varaujmssuunitebmien taadbnta a baitehankintojen kustannukset Tietohallinto ja tietoturvapobitilkanlaadbnta tyoasemlen ja oheisbaiftelden ostohankbntaaatoksen mukaiseab a a palvelimia ja tietolilkennetta ko5kevat sopimukset ks kohdat fja 2 tarjousvettaibu) sopimuaten mukaiset kustannukset c tyoasemien ja ohebalaitteiden hankinnan vatmistelu (tarouspyyntä, itehaiat muiden ohjelmistojen hankintapaätös ja hanklntasoplmus sekã projekti F L LL L 4eisten työasemaja tolmlstoohjelmlen isenssien hankintojen El klbreelllsten tuklpyyntojen mukaiset toimenpiteet seuraavana päivãná * 4ii,jgj!iLni2pjyQ1Lt nukset _F ytelsten tyâasemaja toimbstoohje(mlen Hsenssben vobmassaobon [ K Thkipyyntöbhln littyvlen laittelden tai osien hankinta ja asennus 1 pálvânä työpäivlsin kb 816 joko palkan paä tab etayhteytteb Kayttajlen tukpyitojen astaanotto ja kilreelllset tolrnenpiteet samana Tletoverkonrakentamlnen_fa s$hen tyvã päätaksenteko ietoverkkoojien&ll&,mkypet) hankinta a Somusten_tekeminenoptor1nkanssa oplmusten vatmst&u operaattorin kanssa a Tetoverkkoon tttyien aiu&den flpm kytkimet)kâyttãtatukl j X Le6ojjkodhakemstoakemsot a Soplmustenmukalset kustannukset Sov&usniahJnnustenhannoLnU _ Sopmustenajantasasuuden tarkistaminen j_ i, _Z L _L L yht&syasopirnustenajantasasuudefltarkistaminen yhteistyasoplmuksentekemlnen j_ i_l Ulkopuolisentolmijan qimibsa Levpa!v J L, palvelimenhankinnansuoiiltarninen j L _L J 1 L _ * muiden ohjeirnlstojen hankinnan atmisteuun osatbisturninen i VA ruun]akotaulukko PALVELUSOPMUKSEEN

16

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi PALKANLASKENTATEHTÄVIEN VASTUUNJAKO KIRJANPITO- YKSIKKÖ PALVELUKESKUS Palkanlaskenta Yleinen neuvonta ja ohjeistus Palkanlaskentaan liittyvistä asioista tiedottaminen ja ohjeistus (esim. palkka-ajoaikataulut)

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON N JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen 3.3.1 Palkanlaskenta Työajan muutosesityksestä päättäminen (3.2.6.11 Työajan muutos) Hyväksyykö peruminen (3.2.6.09 Ei harkinnanvaraisen poissaolon peruminen) Hyväksyykö peruuttamisen? (3.2.6.10 Harkinnanvaraisen

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko Dnro 1 (11) HENKIÖSTÖPAVEUJEN VASTUUNJAKOTAUUKKO = lisäpalvelu Henkilöstöpalvelut 1 Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta Palvelussuhteen hallinta Henkilö- ja palvelussuhdetiedot Budjetoidun

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT KH 18.1.2016 1. PÄÄTÖSVALLASTA, MUUTOKSENHAUSTA JA TIEDOKSIANNOSTA Kunnan päätösvaltaa on siirretty (delegoitu) henkilöstöasioissa viranhaltijoille

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011

LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011 Sivu 1 / 11 LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011 Asiakas: Liikennevirasto 1. VIRAT JA TEHTÄVÄT 1.1. Virkajärjestelyt / Organisaationhallinta 1.1.1. Viran tai tehtävän perustamis-,

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN TARKOITUS Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen tarkoituksena on organisoida hallinnollisesti Itä-Lapin kuntien yhteistyö. Itä-Lapin

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Kh:n liite n:o 2/18.11.2014 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 10 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi Hotellinx Suite vastaanoton kurssi 15.1.2013, 12.2.2013, 12.3.2013, 16.4.2013, 14.5.2013 & 4.6.2013 Kurssin tavoitteena on helpottaa ja tehostaa vastaanoton toimintaa hyödyntämällä monipuolisesti Hotellinx

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Sammutusvesisopimuksen liittyminen muihin sopimuksiin ja suunnitelmiin PALVELUSOPIMUS 1 (6) Sammutusvesisopimus

1 Johdanto. 2 Sammutusvesisopimuksen liittyminen muihin sopimuksiin ja suunnitelmiin PALVELUSOPIMUS 1 (6) Sammutusvesisopimus SAMMUTUSVESISOPIMUS Yleisen sammutusveden toimittamisen palvelusopimus Kauniaisten kaupungin, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kesken Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE 2017 2020 SOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuolina ovat seuraavat kunnat: Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

HSI 4 14 ASIAKKAAN KÄSIKIRJA

HSI 4 14 ASIAKKAAN KÄSIKIRJA HSI 4 14 ASIAKKAAN KÄSIKIRJA Tämä on lyhennelmä. Sopimuksen alkaessa toimitamme käsikirjan kokonaisuudessaan. 2 Tervetuloa HSI 4-14 palvelun käyttäjäksi! Palvelussamme yhtiönne asiat ovat hyvässä hoidossa.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

KESKITETYT SIJAIS- JA REKRYTOINTI- PALVELUT 26.9.2014 1

KESKITETYT SIJAIS- JA REKRYTOINTI- PALVELUT 26.9.2014 1 KESKITETYT SIJAIS- JA REKRYTOINTI- PALVELUT 26.9.2014 1 Kunnallinen osakeyhtiö Seuturekry Oy Sijais- ja rekrytointipalveluja omistaja-asiakkaille 1.1.2009 alkaen Avainta-tes (ent. PTYtes) Kevan jäsen 1.3.2013

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Taloushallinnon prosessit 2 Tulojen käsittely: Laskuun perustuvien tulotositteiden käsittely Suoritusten käsittely Saatavien

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot