Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA. Haapajarven kaupunki. Karsamaen kunta. Pyhajarven kaupunki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA. Haapajarven kaupunki. Karsamaen kunta. Pyhajarven kaupunki."

Transkriptio

1 PALVELUSOPMUS TALOUS JA HENKLOSTOHALLNNON SEKA T PALVELUSTA 1 Sopimuksen osapuolet Palvelujen tuottaja: Peruspalvelukuntayhtyma Selänne (myohemmin Selänne) Taloushallinto SELMA Palvelujen ostajat: Haapajarven kaupunki Karsamaen kunta Pyhajarven kaupunki Reisjärven kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Selänteen jäsenkunnat ovat perustaneet kuntayhtyman alaisuuteen tukipalveluyksikon, jonka tehtävänä on tuottaa Selänteelle jajasenkunnille talous ja henkilostdhallinnon sekä itpalveluja tehokkaasti ja yhdenmukaisesti Tukipalveluyksikko käyttiä nimeä Taloushallinto SELMA Taloushallinto SELMA:n tulee kehittaessaän toimintaa: yhdenmukaistaa palveluprosesseja rationalisoidaja nopeuttaa ja tehtävakokonaisuuksia edellä mainituilla perusteilla hillitä toirnialansa menojen kasvua ja aikaan saada kustannussäastoja tehtviä Taloushallinto SELMA tuottaa kuntayhtyman jasenkunnille seuraavia palveluja: Taloushallinto: ostolaskujen maksatus ja ostoreskontran hoito yleislaskutuksen palvelujaja myyntireskontran hoito saatavien valvontaan kuuluvia palveluja maksuliikennepalvelut kirjanpito ja tilinpäatokseen liittyva aineisto taloushallinnon raportointipalveluj a kayttöomaisuuskirjanpito talousarvion laadintaan liittyvia palveluja neuvonta Henkilöstöhallinto: palkanlaskenta ja palkanmaksu edella oleviin kuuluvat muut suoritukset, tilityksetja tilastot verottajalleja muille viranomaistahoille sekä vakuutusyhtioille ja ammattiyhdistyksille henldlöstdhallinnon jthjeste1män ylläpito seurantaa ja raportointia varten matkalaskujen ja kokouspafkkioiden seka muiden mahdollisten ennakonpidatyk sen alaisten palkidoiden maksu neuvonta

2 T palvelut: kayttäjien 1hitulcipa1ve1ut palvelimien yllapito ja yllapitosopimusten valmistelu kone ja laitehankintojen valmistelu ja hankintapaatosten jälkeinen osto tietoverkon yllapitopalvelut sovellusten yllapito tietohallinnon kehittäminen neuvonta 3 Palvelujen tuottamisen periaatteet Palveluj en tuottaja vastaa palveluj en laadusta, lainmukaisuudesta sekä aikataulujen noudattamisesta saatuaan palvelujen ostajalta tarvittavan aineiston Palvelujen ostajat vastaavat siitä, että palvelujen tuottaja saa tarvittavan aineiston so vittujen periaatteiden ja aikataulujen mukaisesti Palvelujen tuoftajaja ostajat arvioivat toimintaa vuosittain palvelutoimintaaja sitä ke hitetän arvioinnin perusteella Arvioinnin pohjaksi tehdäin palvelujen tuottajan tol mesta vähintään joka toinen vuosi asiakaskysely jollekin asiakasryhmille kaikissa pal veluja ostavissa organisaatioissa Palvelujen tuottaja omistaa talous ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelman, Jolla pal velut tuotetaan Palvelujen ostajien tyontekijat kayttavat tietojärjestelmää toimintansa vaatimalla tavalla Muodostuvan aineiston pysyvasta säi1yttmisesta vastaavat palvelujen ostajat, joule palvelujen tuottaja toimittaa materiaalin asianmukaisesti arkistokelpoisesti jarjestetty nä Lyhyt tai märaaikaisesti säi1ytettavstä aineistosta vastaa palvelujen tuottaja ja arkistointi tapahtuu Selnteen toimi ja arkistotiloissa Palvelujen tuoffaja ja ostajat vastaavat oman tietoverkkonsa tietoturvasta Palvelujen tuoffaja vastaa oman henkilökuntansa tietoturvallisesta kayttaytymisesta Palvelujen tuottaja vastaa palvelujen tuottamisessa tarvittavien talous ja henkilöstohallinnonjar jestelmien tietoturvallisuudesta 4 llenkilöstö ja toimintojen sijoiftaminen 2 Toiminnan alkaessa palvelujen tuottajalla on seuraavat henkilostdresurssit: kirjanpidon ja maksuliikenteen laskentasihteerit 4,5 ostoreskontran laskentasihteerit 3 myyntireskontran laskentasihteerit 3 palldcasihteerit 10 atkvastaavat 2 atktukihenldlöt 3 johtajana toimii $elnteen talous ja henkilostöjohtaja oman toimen ohella Henkilokunnan määrää tarkastellaan toimintoja kehitettäessä ja palveluprosesseja yh denmukaistettaessa

3 Palvelujen tuottaja vuokraa toimitilat Selänteen jäsenkunnilta Haapajarvella ostoreskontratoiminnot sijaitsevat Krsamäe11ä paatoiminnot sijaitsevat Pyhajarvella kolmen tyontekijan toimipiste sijaitsee Reisjärvellä henkilokunnan toimipisteet sijaitsevat Haapa, Pyha ja Reisjärvella taloushatlinnon kirjanpito, maksuliikenne ja myyntireskontratoiminnot sij aitsevat taloushallinnon henkilöstohallinnon henkilöstöhallinnon tpalvelujen 5 Palvelujen sisältö 6 Palvelujen hinnoittelu 7 Voimassaolo ten vuoden lopussa vuoden irtisanomisajalla rtisanominen on tehtäva kirjallisesti en 3 Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet saatetaan ensivaiheessa Sellin nun osapuolet voivat saattaa asian YlivieskaRaahen kräjäoikeuden ratkaistavaksi teen yhtymihal1ituksen ratkaistavaksi Jos siellä ei saada asiaan yksimielista ratkaisua, nen edellisen vuoden päättymistä Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi Sopimus voidaan irtisanoa paattyvaksi kalen tä tarkisteta tilinpaatöksen jälkeen kun palvelut on saatu tuotteistettua Suoriteperusteinen hinta on tälläin kiinteä, eikä si Palvelujen hinnoittelussa otetaan kayttoon myohemmin suoriteperusteinen hinnoiftelu, 1inpatosvuoden lopun asukaslukujen perusteella Mikäli ostettavien palvelujen määrä velujen tuottamisesta aiheutuvat henldlöstö, toimitila, tietotekniikkaja muut kustan nukset jaetaan Se1nteen tilinpaatoksessa lopullisiin maksuosuuksiin jäsenkuntien ti eroaa jollaldn jasenkunnilla muista jäsenkunnista, nun asukaslukuperusteista jakoa Palvelujen hinnoittelussa kaytetäan aluksi asukaslukupemsteista hinnoittelua eli pal voidaan tarkistaa Maksuosuusennakot perustuvat vastaavasti Selänteen talousarvion mukaiseen ennakkolaskutukseen osaksi tätä sopimusta Mikäli muutokset ovat merkiflävia, nun tätä sopimusta on muu Palvelujen sisältö ja vastuunjako kuvataan vastuunjakotaulukoissa Vastuunjakotaulu koissa voi olla eroja Selänteen jäsenkuntien välillä Tämän sopimuksen liitteenä ovat taan muistio, johon kuuluu paivitetty vastuunjakotaulukko Muistio liitteineen liitetään sopimuksen tekohetken mukaiset vastuunjakotaulukot Vastuunjakotaulukoiden yksi tyiskohtia voidaan tarkistaa osapuolten välisissä neuvotteluissa Neuvotteluista aadi tettava tarvittavilta osin Palvelujen tuottajajärjestää sopimuksen mukaiset palvelut siten, että toimintaa on kaikissa Se1nteen jsenkunnissa seuraavilla periaatteilla:

4 6 Liitteet Tämn sopimuksen liitteenä ovat taloushallinnon, henkllöstöhallinnon ja tpalvelujen vastuunjakotaulukot Lisüksi sopimuksen liitteenä ovat mahdollisesti myohemmin teh tävät kohdan 5 mukaiset muutokset, joista on tehty muistio ja päivitetty vastuunjako taulukko 7 Allekirjoitukset jarvella päivänä 2014 Peruspalvelukuntayhtyma Sellinne Kuntayhtyman johtaja Haapajarven kaupunki Kaupunginjohtaja Kärsmäen kunta Kunnanjohtaja Pyhajaiwen kaupunid Vt kaupunginj ohtaja Reisjärven kunta Kunnanjohtaja Johanna Kiiskilä Juha Uusivirta Riitta Hokkanen Veikko Tikkanen Pekka Leppnen 4

5 _ VASTUUNJAKOTAULUKKO PALVELUSOPMUKSEN Taloushallinto SELMASekä Selänne Jjasenkunnat Taloushallinta ()=vastuu 3 Taloushaf Kunta Yhielne Ulkopu Huom linto kuntayh n olinen 4tnm)u 1 OSTOLASKUT JAOSTORESKONTRA 1 ] 11Ostolaskut Papenlaskunvastaanottoja asiakaskohtainen alittelu Puutteellisten paperilaskujen palauttaminen ja korjauspyyntojen tekeminen toimittajjlle = Easkujen nouto opersattorilta ja jako organisaatioittain fbasware) pedstenastoaskujenskannausrnyosjukisetntteet Ostolaskun ähetffiminen kiertoontarkasiajallethyvaksyjälle, mm puuttuvienti!aajatunnustenhisaaminen Ostolaskun numerotarkastaminen LaskustareklamolntltolmlttajaUe Hyviyksenpyytärninen Tohtajarekistennyâjiffiminen jarnuistutukset askullefakomrnentotntariestemn Kierron valvominen Viivästymisen syyn analysoiminen Tarkastajanlhyvãksyjän sijalsen maänttely ja taflentaminen Ostolaskun uudeeenreitittminen Tiliöinnin tekeminen tilikartan mukalsesti (myos alv) ja hyvaksyminen Pilvlaskennan Maksukehoituksen_kästheteminen Aiheettomasta pennnästä kommunikoiminen toimittajan kanssa sttamlnenjakirjnerikrjpitoon 4 1 Aiheellisen perinnãn_kiertoon laittaminen Uuden laskun Vtivstyskorkojen tarkistaminen pyytamlnenjospelkkaperintatieto 12 Ostoreskontran holtaminen Toimittajan pemstamlnen tat muuftaminep_ Toimittajarektstenn sitoaminen Uusien tilaajatunnusten avaaminen Thaajatunnusten_muuttamlnen!polstarnlnen ThaaJatunnusten avaamlseen/muuttamiseenlpoistamiseen tarvittavien tietojenantaminen Maksatustiedostonmuodostaminen_(Abilita) Maksuluettelon tulostaminen Maksuhieftelontarkastamfrienja h3vãkyp Ostovelkatilin ja ostoteskontran avolmlnen laskujen tãsrnayttäminenkuukauslttain Kauden sulkemisenjãlkeen Korjaus suoraan Ostolaskun merkitseminen selvitettävãksl ennen kirjaamlsta Ostolaskun jaikeen Toimtttajat!etojjaustletojçjyllptäminen kirjapo! 2 LASKUTUSJAMYYN77RESKONTRA Lz, koaksej muistlotosit jj i1i)_ 1! ostoreskontran askentasihteerit ostoreskontran askentssihtesrit ostoreskontran tasksntasihteertt makaullikenteen askerttasihteartt Ostota5kontrafl askentasihteiit ostoreskontran ostoreskotran eskentailhteerlt tentes1hteerft ostoreskontran taskentashteiit T 3 teskenteshteet _ osreskonn i oatoreskoniran laskentasthiesrit,,storeskonttan ájcentasthteotit otoreskonñnaikentasthtertt klrjanpidon askentaaihteerft kirjanpidon askentajlhteedt makiullikenteen makaulilkenteen askentaslhtë!rjt ask,nteilhteéjit kirtanoldon laskentaslhteedt klrjanptdon askeflt frinnt,n,, aiki4 nstoresknban taakontasthtaedt :: 4 21 Ylolslaskutus Laskutusaineiston kokoaminen j Laskutettavlen p1n! eteaij!io1nl L Laskutustiedon tarkastaminen Lornakkeella saapurteen aineiston syôttäminen jarjestelmaàn Laskutustomakkeefla toimitetun laskun asiakkaan perustaminen Laskujen muodostaminen tyieislaskutuksella tehtuvãt askut) L korjaaminen askutusuetteonuostaminenjlheden Lajentostamh,fljWvlittarrunentE1askutL Ylelslasktituksertsuoraveloitusraporttien ajaminen Uatko5s Yleislaskutuksen suoraveloitusten siirtãminen pankkiiin i!wre) yntireskontrajiedostonmup4ostam1nen jnpitotiedoston muodostaminen is kirjaaminen Myyntireskontra/kirjanpitoainelston varmentaminen ja tàsrnytjäm!nen 22 Muut Muissa askutusjrjestemssa tehtyjen laskujen nwntirpsknntrann s klrlsnnitonn laskutukeet siirtminen 4 L i j_ myyntireskontrai, taskentasihtesrlt niyyntireskontran mflntkskontrana$kentasthteent )askentasihteerit yy!tireskontran a5kentasthteent jyyntireskonran mksuiikenteen askentasihteert mtireskontranaskentasihteerit askentasihtëift : ± _Lmnt1reskontran askentasihteorit Erot kuntien valitla, ks oriflinen lute skutus5riestntmiet5 ii

6 äminen 4yyntlreskontralledastonsisaänlukernineii Myyntireskontra/kirjanpitoalneiston varmentaminen ja 23Myyntlreskontran holtaminen wntirpaknntraflrdnson sisnlukeminn Laskuluetfelon tulostaminen ylelslaskutuksesta, muista fjçtelmlstä_tulleidenalnelstojentarldstamlnen Myyntlreskontratiedoston täsmäyttäminen 4yyntireskonransisäariluvunvirheidenanaysoiminen 1lltesuoritustenslsäanukerninen(AbilJj) /irheellisten vlittelden kohdlslamlnen sek virheellisten suorltusten korlaamlnen a palauttarninen Talousha limb, Vtteellbmiensukohpjen j 14yntreskontran kirjapjtiedoston&irtrninen ja kirjarinel j_ yyntfreskontrankjjampltouedoston täsmyysueto Myynlireskontran ohjaustietojen yllpito (mm vivastyskorkoproseitftuatej(jpay1tiedot) 4 Asiakastietojen ohjaustletojen yllapitamlnen Aslakasrekistennlarnyyntireskonttarl slivoaminen 24 Saatavlen valvonta Perintätolmlstopalvelunsopimuksentekerninen ; Mksusopimusten tekeminen Maksumulstutusehdotusten tulostaminen Maksumuistutusehdotusten analysoirninen Maksumulstutusten muodostaminen Vilvastyskorkojen laskeminen maksumuistutuksllle, jotka on lähetetty suoraan asiakkaalle tal ei ole viel lähetetty Maksumuistutusten lähettäminen asiakkaafle tal perlntätoimistoon Pn_srrettäenlaskuJenanayp]mlnen Vpaaehtopcnj Ulosottoluvat viranomalsilta Perinttolmstoltattevlen_selvityspyyjn_selviftäminen Asiakkailta (kuntalalset) tulevien selvityspyyntojen selvittäminen Viranomaislita tulevien selvityspyyntajeri selvittaminen (mm polstotja maksukatot) ayi!toen toknfttamhiefl veajjesteiyatmvarten Lausuminen antaminen velkajarjestelya tal muuta jarjestelya varten Saatavien tileistâ poistettavien Astan tekeminen (vanhat vuodet) Saatavien_elstpolstamsestap&ättärnlnen Saatavien tileistä poistamisen rekisteröinti Talousarvioklrjanpldon klrjauksen tekeminen muistiotositteella, iollasaatavat on poistettu Yo muistlotositteen aslatarkastaminen jjyyjypjnen Kuntal Yhtulne kuntayb ii otnen tvma 4 UlkopuiHuom kntnhtr,t mwntireskontran laskentasihteetlt mwntireskontran askentaslhtearit myyntireskontran askentasihtaerit mwnureskontran laskentasihteerit myyntireskontran laakentasihteerit b,1114 rnyynllreskontran laakentaslhteerlt mwntlreskontran aikentaslhtedt mvyntireskontran askentaslhteedt mwntimkcntrn skpntaahtprit mwntlreskontran askntasthtee,ft mwntkeakontmn la*entasihteerit mwnlir,,knntrn aakt,tlhtit mwnfireakontran askentaslhteerlt mwntirpskonlran lknnthlhteñt ZEZ n*vnfiraknniran laakanfaaihtadt 4Sb4 alka4 3 MAKSULKE 31 Maksatus lmoltus makeettavista erllhlsmaksulsta ftatiirkuitkaøt b katalirrnt Racwar väksytyn menotositteensyottämlnenpankklyhteysohjelmistoon oslaalltyon maksujen (ProConsona) siirtamlnenpankkiin uoraveloltusainelston Whettäminen pankklin rnoftus maksettavlsta palkoista ja palkkiolsta (Abilita) alkkojen ja palkkioiden maksu aineiston erapalvan mukalsesti swar 9ksuuetteon ajaminen (Abilita) akauluettelon tarkastaminen ja hyvksyrnlnen iksatuksen estäminen (Ablilta) aineiston valitseminen tflasware ksua)neston tasmäyttäminenablltalbasware qksualnelston sllttämlnen pankklln (Basware) 9ittömãn palautteentarkastamjbasware) rledonsllrtokulhn arkistomicnenjbasware 1Pcntnn tbasw) Maksuerän kulttaamlnen maksetuksl, kirjausten luonti Ja klrjaus (Ablilta) C C C maksuliikentaen askentaslhteerlt maksuliikenteen askentasihteelt makaulakentoen aeksnlaslhteerlt,iaksufllkontee nelcauuikentae ke makeulldcenteen aakntaslhteerit maksuhenteen askentaslhleedt,,aksukncenteen askentaslhteetlt makaukikonteen tesknteshteeit makeulilkonteen L*enlaslhteedt iiaksufllkenteen leekentaithtecrit natcsumncenteen laskentaihtoedt talous s henkltöetolohtala iub4 2k4* n,aktiliikant*n ta4knttthtarft makullkantn aakentslhteorlf 2

7 Basware!Abllita) Jfiteaineiston haku ja jakaminen organisaatioiftain mj,yntweskontranlaskentaalhteerlt maksuii)cenen kentaahieei1t Flnnvoice askujen haku ja siirto ostoceskontraan maksuliikenteen Taskontafltèertt Suoraveloitusvaltuutusten haku ja jakaminen organlsaatiolttaln (Basware) maksulltkentèenaskentaslhteerfl Viitteettomãn laskun tillointi is olkean organlsaatlon reskontraan toimittaminenlablhta) Tapahtuman seivittaminen kiaipidon askenlaslhfaeti Menotositteen palautustositteen tekemlnen (esim kanpiuon ja rjontrñ virhesuorituksetl laskentasihteent 33 Pan kkltwen halllnta Pankkillllen avaamisen jalopettamisen valmistelemlnen kirjanpidonja maksuliikenteeh S,: askenta&hteerit ss Pankkltllen avaamis Pankkltllien muuttamlnen TJjjJpalvehsopimuksen tarkastaminen ja varmentaminen maksulhkenteen laskentasihteerlt Pankkltilitietojen toknittaminentarvitsifoille j X!k2piotmaksuliikenteenhoitajifla X Tlflnkäyttöoikeukslen hyväksyminen Maksulilkenteen holtamisen ja ohjelman käyttooikeudet niaksuli,kenteenhoitajille kayooikeudet AlitilittajlenraharnenoJenJatuiolenka&ttely Alitiliftä]ien tilitysten tekeminenjilioiminen Ja hyvâksyminen Allltta]entilltystenvastaanottoja viennit kirjanpftoon (Aitft) kitjanpidonlaskentasihteerit Ostoreskontran etäantyvien ostolaskujen seuraaminen (Abilita) jantasasadot listolen tolmittaminen pãivttin(basware) makauliikenteen laskentasihteerit S, r fenneantaa :, Taousha Kunta! Yhtun UkopuHtjom lflnto kuntayh n otnen nm6 Maksaluksen hylättyjon maksujenvlrheenanalysoiminen rnaksuhikenteenlaskentasihteerit, Yksittälsen rnaksuflkodaaminen maksuliikenteen askentasihteerft L Maksualnelston uudeueenhettämnen J maksuliikentaen askentasihleëijt ]6 S4; 32 Tltlotteldenkäslttely Tihotteiden haku tuostam1nen ja jakaminen organisaatioittan 4 (BaswareL meksuliikenteen askenta1htift Ajantasasaldojen haku, tulostaminen ja jakaminen 4 r nn 1,nfl,f4t r * Z jj9puspaàtos Jvelusoimuksenhyvkyrninen Lpie!pnP j S j, ob C 4 KRANPTO A TLNPAATOS 41Varalnholtovuoden Virallisten talousarvion tietojen muodostaminen ja kokoaminen jabllta TatousaMotleto[n syottmlnen tulosykslkolttaln(abiitaj TatousarviokrnteksUtj kokoamh,en Tasetillen saldojenvientikirjanpltoon 42 Varainholtovuoden alkalnen klrjanplto Tiliotetosittelden muodostaminen Paperisten litteiden liittäminen tiliotetosifteelle Tapahtumien tllölnu tillotteella Tillotevientien klrjaaminen alnanhalllntasovellukseen larvittavat klrlaukset Abiitat innh&iinteenu, alluksee, 1 Kor1aus)apeenhavatsemnen Klr1atikorjausrM tolminolla Muistiotositteen aatirnlnen Mulattotositteen asiatarkastarninen Muistlotosltteen hyvkyminen Muistiotositteen kijminen Klrjanpitotiedoston slsâânlukeminen/myynti ja ostoreskontra taiftavatkrj!tpyhajarvi1 Klrjanpltotledoston sisánlukeminen/muutjarjestelmat l5äânlukulistan tarkistaminan isäãnuetun alneistoin klrjanpldon ohjaustiepjen muuttarnlnen snuviin LluKlmnAn s ft 9udenlkuukauden sulkeminen Kuukauden tãsmytysaskemen tekeminen Kuukauden täsmäytyslaskelmlen tekeminenl osto ja pyyntireskonlra Mahdollisten erojen selvittämlnen aittjoriaukst Mahdollisten erojen selvlttmlnen ja tarvittavat kor]aukseuosto ja aes tl ZHZE S i kirlanpidon askentasihteerlt klrjanpldon askenteslhtert kl1aipldon askentaslhterlt drjanpldon ukentuihtaedt clrjanpldon laskentaalhteerlt kirinnnidnn takinbeihtrft kirjanpidon laskentasihteerit klrjanpldon askentssihteerit osto je myyntireskontran askentasihteetit kjpidoniaskenlaahteent ks Edelle krnnldnn klrjanpidon askentasihteerit kirianoidon askentasihteerit klrjanpldon askentasihteerlt nt&hti 0510 ja mwntireskontran laakentasihieerit 1!ianpdon askentasihteerit oslo is myyntreakontrsn 3

8 varten H kirjanpidon 5 klrjanpldon kirjanpldon Thioushal Kunta1 Yhtelnn Ulkopu Huom llnto kunlayfl SELmii ]vmvstiiiiiinjmii Orvonflsveron kausl4lmoitus (kuukauslttain) baskentasihteerit LVtäsmytykset ja korjaukset (kuukausittain) askentasihteerit askentasthteerit Elakemenopewsteisten ja varhemaksujen kohdistamlnen Elâkemenopewsteisten a varhemaksujçpkjamlnen askentasihteerit Vâitett_i_tten valtlon lalnojn kãsittely a seuranta Lomapalkkavarauksen_muutoksen semftaminen ALVimot_ujssilla!p)_, dossa $i)oitustentositteidentekeminen 4 H_pjj joustentosteidentekemhienfakhjaamnen Km ja Ri 43Tltlnpdätoslaskeirnat, llitteotjakertomukset Varmistetaan, että osakirjanpidolsta on stirtynyt kaikki varainhoitovuodeflekuuiuvattapahtumat Erillisklrlanpidon (esim testamenttirahasto) tietojen yhdlstely organisaauon tietoihin Tletojen toimittaminen tilinpaätosvlentejävarten TlflnpãätOsvientien asiataricastaminen jahyväksyminen Tietojen tolmittaminen taseedtteyjen aatirniscks Tase enttelyldenlaahminen Varainhoitovuoden sulkeminen kirjanpidon isskantasihteerit kirlanoldon askentashsrt Tuottojjcuuaskeman sek taseenlaahi r,nen F j knjanponskentaslhteert Talousarvion toteumalaskelman aatiminen kiran don askentaslhteent kirjanpidon askentasihteerit Laskelmatletojen tofmittaminen tilinpabuksen blittelden baallmista Tolmintakertomuksen aatlmlnen btda b&1k431 Tillnpäätöslaskelmien laatimlnen (kokonaistulot ja menol, oteutumayhteenveto) johdettujen iitetietojenlaatiminen Tilinpâtosasiakirjan hyve Mahdolflsten_verolimoitusten laatimlnen apak!4an tulostaminen Tubs ja raholtuslaskelmanlaatlmlnen pääaskemlen aatmjcjjj) Thnptksenmui4enittethpj!natmjnen T!iik rnc21j Veroimoitustenaflekijj Vero1motusento)jplltaminenvçoJae Tabous ja toimintatilasto, taloustietojen kerããmbnen ja ibmofttamlnen TilastokeskukseHe Tabousjatoimintatilasto, toimlntatietoj keräãminen Toimintatibastotietojen lmoittamlnen tnastokeskukselie kuntien osalta taboustietojenyhteydessa Muiden toimintatitastotietojen llmoittamuien Seiänteenosalta Tibastojen hyväksyminen a mahdollinen tâydentàmlnen Tilastotietojen koriaukset 44 Kayttoomalsuusklrjanpfto / romuhiiten kfrl,atpn Udmn fridinhhnnn l4eldstedn kitj htumien tardstamlne 1 flfli 46 Konserntnptös kirianpldon kirjanpidon kjpdon aakentasihteerithpypj askentasihtoerlt askns1hteerit Tjjjpatosv!enten tekemlnen tkj!p askentasihteerlt,14,1, l,, Uuden KOMkohLeen pewsiaminen ojemaan (AbUita) nutnnhn nstnsckiitr tiliöinu ilaatiminen hyvksymiflefl Polstosuunnitebman toteuttambnen KOMohf&massa uovutuksen / romutuksenflmdttamlnen askun a rnmuftiksen kiovutuksen hviãkzvmnen nfl Jrjaidon doston tàsmätysueto a toéikda,ptotedoston tftmàytvstleto rianpidon tasetihen tsmyllämnen KOMkWjanpltoon eseedlteltpi alämlnen]a arklstolminen kaudun valhtamtnen Ta6ahUmln taddstaminen Varainhoftovuoden sukem Taseerittelyn ajamhien rtsmstn,ssftønn nadsataktan aadinta Thtojen tallennus ja ypho (ttdosyksikkolkuntalkuntayhtymà kkdonaskefltsthteèd( kirinn,4,sn 4ii irjanpdon askentaslhteerit i_, a luau s,a,,anaulaouhbwv,, a a a kirnpldon Lh_ askentaslhteetlt kfrjanpidon aakentashtert aakentasihteertt kirtanoldon askenteaihteerlt kfrjanp1don eakeñtaalhteerft bdb 4k4$* klrianotdon askentasihteerit kt,srunldnn kat*5lhtant bda 9_4 W,1nni,nn slhtnt klrjanpldon askentasihteerit 4

9 kirjanpidon ostoreskonttan so ao _ TillnpaAtosohjeet konsemlyht&sailie Tflurpäatiitoen vienu Konsemi ohjrnan Sisâisten eñen elimlnointwetojen kokoaminen <onsernhlillnpäätoksen tosftt&den aadlnta Konsernitillnpaatosasiakirjanlaadlnta t<oiiserriitigptöstetojen kokoamnen taseklrjaan 5 PAAKAYUAJATOMNNOT apdevata!1estoml Abilita bilita: sähkölnen laskujen klerrätys 1 Abilita; Kãyttornaisuus Konserni:Konsemitflinpätos Bas Ware maksuliikenne Abilita: lalnanhallinta 52 Järjostolm!on käyttoonoftoon llttyvättolmlnnot Yhteisotiepjey! Tosltelajy!!aprnh?en TflikaaypjLämü1en ACVkoodienylläpltãrninen Kiilanpidon 53 JärJestelmlen käyteftvyyteen Ja ylläpltoon flttyvät tolminnot Ohjelmaplvtysten ja mulden muutosajojen pyytminen oimfflalalta ynimuutosten tekeminen tai tilaaminentolrnittajalta Rap itarpeldenmäârillely aporttien teko raportolntiohjlmalla 4enetelmäkuvauksen lädestelmäosuuden vlláoitämirien Yhtelsotletolen muuttamlnen riikrirn, rnrittlv Talousha Kunta Thtetne Ulkopu i Huom Unto kuntayh n olinen _ZSFljna atuittnmva X X khjanpidniaoitoiwñ laskentasltiteift kirisnoidon askenta!lhtàerft lrianoidon aakui i4tit: kirianoldon askefltaathteerlt kirinnrnn kisntáhf,inri kirtannicton taskantasthtrl skentaathteertt talous ja henkllostojohtaja zlzh C zhz i44 T flfh,4,,,,na L JFflL kirjanoidon laakentasihteert J JOl /yo1yssäãntojenmârlttmrien TosltelaJlan_y!ptamnen klrjanp(don askentahteerit ALV mäftrilysten yllâpltãmlnen klrjanpldon askentaslhteerit fletokannan pâlvltystolmlnnot Reskontran ostovelkatilin maahttminen Ostoreskontran laskentaslhteent Maksuehtokoodistonyllâptmlnen Ostoreskontranlaskentasthteerit Cstoreskontra tapahtumlen poistoajojen tekeminen Ostoreskontran askcntaslhteetit askutusjärjestelmän perustletojen pttämlnen Myyntitreskontran askntasihteerit Tuotteldenhinta ja tlllølntftletojen yltapttàminen Laskutuslomaklelston ylâpltmlnen = MWnlltmskontran aalcentaslhteerft Perlnnân ohjaustletojen mãrlttjmkién lyöristyssääntöjen mârfttiñz nutreskontran askentaslhteerlt WntWekontra LipahWfll!en àstoaofen tekeminen Myynbtreskontran leakontaslbteent emstarnnen RdMtHü1tfetdii niäiuieñ4inen kirtanpidon taskentaslhteerlt Poistoalkojen a menetelmien mâriftäminen dttanpldon askentasihteerft KOM ryhmlttelytletojen yllapitaminen kitjanpldon askentaslhteertt netelmäkuvauksen jarjestelmosuuden yllapltamlnen jstettuen tolmintojen seuraaminen ostoreskontran lsskentaslhteeñ lärftysten muuttamlnen tarvitteessa askentaslhteeti aksulllkenneohlelman tletolikenneasetusteyjptamnen maksullikenteen askontaslhteerft ksulllkenneohjelman vakioslirtojen yjipitam! makaulilkenteen aekentaslhto,dt Maksulilkenne objelman tiedonslirron valvominen maksuliikenteen laskentaslhteerft Maksulllkenneohjelman menetelmãkuvauksen tofrjestemâosuuden ylläpltamlnen L aksulilkenneohlelman yeiste j makautilkenteen askentaslhteerit aksulilkenneohlelman turvatunnisteldenypitminen maksuwkenteen laskentaslhteerlt Maksuiikenneohemanturvaasyjjpitäminen msksullikenteenlaskontaslhtetft Maksutllkenne ohjelman t1hotedenasetustenvläptarnlnen t maksuuiknten askentesthtodt Maksuilkenneohjempnkkitiitietoenylapitaminen ] MaksullikenneohJelman viitesuontusten ja i m8ksullikenteenleskentaslhteerlt tolminnot 54 KäyttäJlen halllntaan ja kytbn tukeen ltttyvât egstyjøp_mp_ * fletojrjestelmlen kytjjpjmustentakeminen Kir]alllnen pyynto uuslsta k5yttjätunnuksista tai_muutoksista UusenkavtJien_perustaminen tai_olkeukslen_muuttamlnç Käyttoolkeukslen poistamisesta lmolttarninen (Ayttöolkoukslen polstamlnenjsaasanojflpoaaminen Sovelluskohtalsten tolmintaohjeiden tekeminen tat tllaamjp_ sskentasthteerft askentasihteerit

10 6 MUUTASAT 61Ssset laskut askulen hw5ktumnn vientikpjârjestelmän Talousha Kunta Vhtelno Utkopu Huom linto kuntayh n ollnon Nm y,!t_tnjm z kfrianoldon askenta&hteerit 2 Talousarvlo ja suunnftelma qousavoohjeet ilousarvioohjelmanohjaustietojen_yap aousarvon a suuuniteman aadinta jrjestemaán ousamo ja taloussuunnitelmaasiakirjan kokoaminen alousarviouetojen slcrtärninen taloushalllntooh]elmaan 3 Raportolnil kirlanoldon askentaslheerit b+4,;4 aporttohden aapta_ 9DOrttiefl tekeminen a yllapito aklsáätelnen raportolntl Tdastokeskukselle ja muille nnrtn nnlkkvj,ijkin rnnnintl n arkiatointi Ostoreskontran ja muun tea _ajktont 2 vuotta Ostoreskontran ja muun tositealneiston arkistointi pysyvstl kirjanpldon askentaslhteent kirjanpdon laskentasibteent kiriandidon askentasihteerit liltet 10 vuotta Paija pâklrjan arkistointi pyvsti Tkrin prehnfi nu,,6ti 1,n,,,,,,Hn,nn,,,n,,,1ill + 6

11 j4 tallentaminen VASTUUNJAKOTAULUKKOPALVELUSOPMUKSEEN TaloushallintoSELMAsekäSetànnejajasenkunnat Henkilostohallinto yastuu Talcus hallinto Selma Kunta! kunta yhtymä Yhtei Ulko Huom nen vastuu puoli men toimii_ 1 Palkanlaskenta Vastuu yhteyksistä henksja pakkjärjestefrnan_toirnfttajaan j Kiranpidontilipuitteiden_toimittaminen Kirjanpitotietoentaientaminen Muuttuneiden ja uusien ohjaustietojen ajantasaflapito ja Vastuukäajienjyntuesta Organisaatiotietojen toimittaminen (esim sektorit, varsinaiset ja yhdistelrna4asotsekavakanssit) Organisaatiotietojen tallentaminen X Verottajanirnoittarnienverokorttitietojensuoraslltronksitteyja PaattJtietojeny1lpitoja tauentaminen kirjallinen tilaaminen J Luottamushenkilötietojen tolmittaminen Luottamushenkilotietojen3Hpitja X Kyjatunnusten e_ 1 _, 12Ennenpalkan/palkkioidenlaskentaa Tysopimuksien tekeminen, tallentaminen järjestemän, vastuu oikeellisuudesta Opettajien sijaisille virkamääraykset (tätlä hetkellä toimitetaan paperilla) Tyosopimuksen tarkistaminen ja Vastuu muista järjestelmistä (mm Lomanetti, ProConsona ja Titania) tulevien tietojen oikeellisuudesta, Muista järjestelmistä tulevien tietojen siirto palkkaohjelmaan Tarkastaa muista jrjestelmistä (mm Lomanelli, ProConsona ja Titania)tulevat henkikikohtalsen vuosisidonnainen osa ja Ensimmisen tydentminenpalkanmaksun tuntiyms_tiedotjjyysajpt (Selnne lisn jrjestelman patokset, ammattlalahs tekee toimittavattiedot palkkasihleerille laskentaa varten) Palveluajanlaskenta (KVTES) (palkkasihteeri suorittaa seurantaajon) PaeajantaskentapVTE,vhanhatijanhaettava Uuden!muutetun verokortin toimittaminen Uuden/rnuutetun verokortin tietojen tallentaminen Puoheverovaltakhjojçntoimittaminen PuoluevetovaltakirjoJen tallentarninen y!ttnmcsuyatakjo1entothiiuarninen yjsenmaksuvaltakirjojen tallentaminen Pankkitilitiedon toimittaminen Pankkitilitietojen tallentaminen LuntoetuUedontmiUamh,en Luontoisetupaatostentafleitaminen Palkasta perittävien erien ilmoittaminen Palkasta periftävien erientallentamh,en Ulosottotiedon toimittaminen Ulosottotietojen tallentaminen TyoaikakorvaustietoJen toimittaminen Työaikakoivausten tallentaminen Palkkaennakosta oäffãminen kunnat X _X _ K 1X 1 eitoimi L

12 Talous hallinto Selma Kunta! kunta yhtymä Yhtei nen vastuu Ulko puoli nen Huom Palkkaennakoidentallentaminen Japerint Tuntipalkkatiedon toimittamin_ Tuntipalkkatuntien tallentaminen Matkalaskun tekeminen, vastuu oikeellisuudesta Matkakorvausten hyvaksyminen Ja tomitlaminensemaan Matkakorvausten tallentaminen jarnaksaminen Typatkojenkiiometriseurana Palvelussuhteen palkkiotiedon ja ennakkopidätyksen alaisten yokorvausten tetojentoimiftaminen (esim_uentopakkot PaHansaaJallckiofietojentaNentamien Pakkiotietojntallentaminen LuottamustoimipakkotietoJn toimiftaminen Luottamustonkpakotietoien taflentaminen Jamaksaminen Ornaishoajntoimek&antospukset Qmaishoidontukipalkkioiden ja korvausten tallentaminen ja maksamlnen PerhehoitaJen tukpakkiouetojtomtamkien Perhehoitajien palkkioiden ja korvausten tallentaminen ja maksaminen Palvelussuhteen paattymisestaflmoittaminen Palvelussuhteen päättymiseen iittyvät palkanmaksun toimenpiteet (ipiomarahojeniaskentaiamaksarninen) izz izz: i_ P1 a R 13 Palkanlaskenta Ja maksu Pakkakausenavaamenajoynilläin Palkkatapahtumien luontiajo ja keskeytys/poissaolotietojen kaste!y Muiden palkkavahennysten ajo ja verolaskenta (sis tyontekijävahennyksç) Palkantarklstuslistan alaminen a kortaukset Asetetaan ajoyhma varniiksija nollataankoijausba Päivitetään a]l = Luodaan pankkitedosto ja afn pankkilista Tulostetaan ja toimitetaan pankkiyhteenvedot atlekirjoitettavaksi yonanta]ae Pankkitiedoston siirto maksatukseen AJetaan tiliointijakirjanpitoajo Palkkalaskelmien tulostaminen ja toimittaminen palkansaajille sahkopostwataikhjeea Ajojen kirjanpitosiirto ja tiliointieriftelyn tulostaminen ja toimittaminen kirjanpitoon i4palkanmaksunjalkeen osoykset(i n]icejj), Vakuutusmaksujen (mm elakemaksut) tilitykset (kuukausittain) Verotilitykset (ennakonpidãtys, sotu ja ähdevero) ja valvontailmoitus fkuukausittait) ]senmaksuimoitus ammattiyhdistyksille fnejnnesvuosittain) Pakkaimoitusvaku4yhtiOie(vuosittain) Veroftajan vuosiilmoitustiedoston tekeminen ja siirtminen pai Palvetussuhdetiedot eläkelaitoksille fneljännesvuosittain ja vuosiansiot vuosiftain) 2 Palvelussuhdeasiat 21 HenklloUetolen a patvelussuhdetietolen ylläpito 2

13 johtava sairaus) f Uusien/ muuttuneiden henkllo ja muiden tietojen ilmoittaminen Talous Kunta! Yhtei Ulko :Huom hallinto kunta nen puoli S&ma yhtymä vastuu nen jtnirniia Uusienf muuttuneiden henkuö ja muiden tietojen tallentaminen Paflankorotus/muutoshetojen toimiftaminen Muuttuneidenp&kkatietojentallentamlnen Henkikinpalvelussuhdetietojentallëntaminen Pcssaoohakemuksen p1aptoksen tekeminen Sairauslomaajan palkallisuuden seuranta (mm elâkkeeseen Pcssaopäätöksen taentaminenjrieste1mfl KtjaHisenatehdynposaoopããtksen Posaopàatoksen hettäminen työntekne tallentamlnen 4z X Läakarintodistuksen toimiffaminen palkkasihteeri yli 10 päivan sairauslomista Keapaivtahahakemusten tekerninen Päivärahahakemuksen tydentaminen ja anominen, Kean pyytämien isasemtysten toimittaminen maäratyssa ajassa Kelan sairauspivärahapaatoksen säilyttäminen (kaksi vuotta) TyUtapaturmairnoituksentekernnien Pakkatietojen ähettäminen vakuutusyhtilolle yotapaturmailmoituksen taydentaminen ja lãhetläminen Vakuutusyhtin tyotapaturmakorvausta koskevan pàatöksen säaminenj1sasähys) Anottujen salras/tapaturmapäätösten ja paivarahojen saapumisen seuranta itiys Kela ja vanhempain paivarahahakemusten täydentminen ja anominen tyoantajailmoituksella sekä palkkatietojen toimittaminen Vanhempainpäivarahan ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaustenhakeminençkeia Osaaikaeläkkeenhakerninen Ja paatoksen tekerninen Osaaikaeläkkeenyoaflarnuutostentallentamh,en Vuosiomaoikeuksien Jaskenta Lomaoikeustiedont miftaminen Javastaanottaminen Lomaraholen maksarnneniirnoltetunmakspjynmukalsesti LornapalkkaJaksotusten!askeminenja kirjanpitqyhtes 1 X z t 23Raportit Palkka ja henkilostoraporttien tulostaminen suoraan farjesteirnstä Palkkataihenkilostorapqrtti pyynt Palkka tal henkiiostpinjpinen]a tulostaminen Palkkatodistusten tulostaminen Ja ähettãminen tulostaminen laikatodistusten_tulostaminenjajahettaminen HenkilOn luottamustoimien Merkklpäiväluettelon tulostaminen Virallinen palkkakortti (akisäateinen, pysyvästi) tulostaminen Tyotodistus TakusaMon palkkaliitteen maäritteyjiostarninen Talousarvion palkkaliitteen tulostaminen seurantalatodistukset säiytetan 4 C C 3

14 24 Tilastot Lokakuun tilaston ajaminen ja slirtoajot TilastokeskLikseen 4vuoden vein toimitettava titasto z Eläkeasiamiespalvelut Talous Kunta! Yhtei Ulko Huom hallinto kunta nen puoli Setma yhtymä vastuu nen toimiia_ Määräaikaisesti säilyteftävä aineisto (Salman tiloissa) Pysyvasti säiyteuvä aineisto (virallinen pakkakortu, tyotapaturmapätokset) 4

15 _[_L L PalYelim!tOiTn!1Y1laPtO uudenpalvellrnenhankinnanvalmlstelu _L 1_4_ L_L L L betojen saünnomukainen armistaminen _ L lpalvellntonkäyttöpalvelut SELma ym tolmija nto kuntayht vastuu men Taloushall Kunta! Yhtnen UlkopuolKuom ()vastuu Seirnalta Kärsämäen kunta el osta CT palveluja TaloushaNinto r / J aoushathntoselmaseka Seannejajsenkunnat 4 _jjept tyóaserninenjaoheisbaittebdenhanbdntapãtos Tietoturiaja varaujmssuunitebmien taadbnta a baitehankintojen kustannukset Tietohallinto ja tietoturvapobitilkanlaadbnta tyoasemlen ja oheisbaiftelden ostohankbntaaatoksen mukaiseab a a palvelimia ja tietolilkennetta ko5kevat sopimukset ks kohdat fja 2 tarjousvettaibu) sopimuaten mukaiset kustannukset c tyoasemien ja ohebalaitteiden hankinnan vatmistelu (tarouspyyntä, itehaiat muiden ohjelmistojen hankintapaätös ja hanklntasoplmus sekã projekti F L LL L 4eisten työasemaja tolmlstoohjelmlen isenssien hankintojen El klbreelllsten tuklpyyntojen mukaiset toimenpiteet seuraavana päivãná * 4ii,jgj!iLni2pjyQ1Lt nukset _F ytelsten tyâasemaja toimbstoohje(mlen Hsenssben vobmassaobon [ K Thkipyyntöbhln littyvlen laittelden tai osien hankinta ja asennus 1 pálvânä työpäivlsin kb 816 joko palkan paä tab etayhteytteb Kayttajlen tukpyitojen astaanotto ja kilreelllset tolrnenpiteet samana Tletoverkonrakentamlnen_fa s$hen tyvã päätaksenteko ietoverkkoojien&ll&,mkypet) hankinta a Somusten_tekeminenoptor1nkanssa oplmusten vatmst&u operaattorin kanssa a Tetoverkkoon tttyien aiu&den flpm kytkimet)kâyttãtatukl j X Le6ojjkodhakemstoakemsot a Soplmustenmukalset kustannukset Sov&usniahJnnustenhannoLnU _ Sopmustenajantasasuuden tarkistaminen j_ i, _Z L _L L yht&syasopirnustenajantasasuudefltarkistaminen yhteistyasoplmuksentekemlnen j_ i_l Ulkopuolisentolmijan qimibsa Levpa!v J L, palvelimenhankinnansuoiiltarninen j L _L J 1 L _ * muiden ohjeirnlstojen hankinnan atmisteuun osatbisturninen i VA ruun]akotaulukko PALVELUSOPMUKSEEN

16

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON N JA KUHMON KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,

Lisätiedot

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi PALKANLASKENTATEHTÄVIEN VASTUUNJAKO KIRJANPITO- YKSIKKÖ PALVELUKESKUS Palkanlaskenta Yleinen neuvonta ja ohjeistus Palkanlaskentaan liittyvistä asioista tiedottaminen ja ohjeistus (esim. palkka-ajoaikataulut)

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa TietotiliOnline TALOUSHALLINTO Älä johda sumussa Sisällysluettelo 2 2. Sisällysluettelo 3. TietotiliOnline järjestelmän esittely 4. Myyntilaskutus 5. Saatavien valvonta 6. Osto- ja kululaskut 7. Maksuliikenne

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON N JA SOTKAMON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo,

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatietoohjelmasta 25.4.2017 Sisältö Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama TAHEtarina 2 Palvelu ja ohjausmalli Markkinoilta

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Ostoreskontra LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1/5 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI FAKTIA OY. Sisältö

REKISTERISELOSTE. Ostoreskontra LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1/5 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI FAKTIA OY. Sisältö LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1/5 Sisältö REKISTERISELOSTE Ostoreskontra 1.9.2017 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 11 30 160 3.500 10.000 95 % 1.400.000 3.800.000 Yli 50 % vuotta työntekijää tilitoimistoa asiakasta käyttäjää pääkäyttäjistä suosittelee vientiä

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen 3.3.1 Palkanlaskenta Työajan muutosesityksestä päättäminen (3.2.6.11 Työajan muutos) Hyväksyykö peruminen (3.2.6.09 Ei harkinnanvaraisen poissaolon peruminen) Hyväksyykö peruuttamisen? (3.2.6.10 Harkinnanvaraisen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov)

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov) Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma Tutkinnon osa/ Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen kirjanpidon tehtävissä Lähipäivillä ja verkossa: - Tilikauden aikaisen kirjanpidon - hoitaminen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS TALOUS- JA PALKANLASKENTAPALVELUT. 1 Yleiset määräykset 1.1 Sopimuskohde. 1.2 Osapuolet. 1.3 Sopimuksen tarkoitus

PALVELUSOPIMUS TALOUS- JA PALKANLASKENTAPALVELUT. 1 Yleiset määräykset 1.1 Sopimuskohde. 1.2 Osapuolet. 1.3 Sopimuksen tarkoitus Sivu 1 / 6 PALVELUSOPIMUS TALOUS- JA PALKANLASKENTAPALVELUT 1 Yleiset määräykset 1.1 Sopimuskohde Joensuun kaupungin talous- ja palkanlaskentapalvelut 1.2 Osapuolet 1. Asiakas: Joensuun kaupunki, jatkossa

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko Dnro 1 (11) HENKIÖSTÖPAVEUJEN VASTUUNJAKOTAUUKKO = lisäpalvelu Henkilöstöpalvelut 1 Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta Palvelussuhteen hallinta Henkilö- ja palvelussuhdetiedot Budjetoidun

Lisätiedot

Sonera Taloushallinto. Hinnoittelupaketit

Sonera Taloushallinto. Hinnoittelupaketit Sonera Taloushallinto Hinnoittelupaketit 2016 1 S: Rajoitetut käyttäjäehdot (mm. 1 käyttäjä, raportointi seuraavan kuukauden loppuun mennessä) Kuukausikirjanpito (nimetty kirjanpitäjä) Selainpohjainen

Lisätiedot

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Saimaan ammattikorkeakoulu, Tulkki -projekti 13.6.2012 Visma Services Teemuaho Oy Asiakkuus- ja aluejohtaja Päivi Nieminen Visma Group Toimintaa Suomessa, Ruotsissa,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 3 Keskeiset tehtävänkuvat Versio 1.0 5.1.2005 Sivu 2 (11) Palvelukeskuksen johtaja - palvelukeskuksen tulostavoitteiden täsmentäminen ryhmien

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 17/ 36 maakuntahallitus 24.1.2005 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SUOMUSSALMEN KUNNAN SOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Tämä sopimus on Kainuun kuntien (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo,

Lisätiedot

HINNOITTELUPAKETIT Telia Taloushallinto

HINNOITTELUPAKETIT Telia Taloushallinto HINNOITTELUPAKETIT 2017 Telia Taloushallinto HINNOITTELUPAKETIT S M L Rajoitetut käyttäjäehdot (mm. yksi käyttäjä, raportointi seuraavan kuukauden loppuun mennessä) Laskut 10/ kk Palkanlaskenta 1/ kk Hinta

Lisätiedot

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU Hannu Katila Markkinointipäällikkö Avoin verkko mahdollistaa globaalin kaupankäynnin ja yhteistyön 1,9 miljoonaa potentiaalista toimittajaa ~800,000

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (19)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (19) SONET Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014 2014 CGI 1 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuodenvaihteen 2014 2015 muistilista 3 1.1 _ Verokorttipyyntö... 3 1.2 _ Muuta huomattavaa vuodenvaihteessa... 3 1.3

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Pankki-, posti- ja viranomaismaksut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.

Pankki-, posti- ja viranomaismaksut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan. ISÄNNÖINNIN THTÄVÄT Isännöinti etterän palvelujen avulla taloyhtiön arki sujuu joustavasti, sillä kiinteään kuukausipalkkioon sisältyvät kaikki yleisimmät ja alla luetellut taloudelliset, tekniset ja hallinnolliset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolet ovat Loimaan kaupunki ja Oripään kunta. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia SEPA-muutoksista. Hannu Katila, Basware Oyj

Käytännön kokemuksia SEPA-muutoksista. Hannu Katila, Basware Oyj Käytännön kokemuksia SEPA-muutoksista Hannu Katila, Basware Oyj SEPA on suurempi muutos kuin euroon siirtyminen 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % joulu 07 kesä 08 tammi 09 elo 09 tammi 10

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Sivu 1 /5

TIETOSUOJASELOSTE Sivu 1 /5 TIETOSUOJASELOSTE Sivu 1 /5 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Kuusamon kaupunki/ Kaupunginhallitus Osoite PL 9 (käyntiosoite Keskuskuja 6) 93601 KUUSAMO Muut yhteystiedot

Lisätiedot

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Liite 7.3 Taloushallinnon tietojärjestelmien liittymät RISE v1.0 / 5.1.2005 Risen taloushallinnon järjestelmät

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN YH- TEISTYÖSOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN YH- TEISTYÖSOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 16/ 35 maakuntahallitus 24.1.2005 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN JA SOTKAMON KUNNAN YH- TEISTYÖSOPIMUS HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIJAPUOLET: Tämä sopimus on Kainuun kuntien

Lisätiedot

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012 Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille Kuopio 4.1.2012 1 Palkka.fi Laskee työntekijän palkan sivukuluineen Muodostaa maksut: nettopalkka, ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksu,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. 1 Liite 1 b - Eurajoen kunta Henkilöstöhallinnon palvelukuvaus Saatesanat Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TILIOTE TOSITTEENA Säästää aikaa ja vaivaa 22.5.2017 1 TILIOTE TOSITTEENA Tiedot tiliotteelta suoraan kirjanpitoon. Helpottaa ja nopeuttaa tiliotteiden käsittelyä Automaattitiliöintisäännöt vähentävät

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon!

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Monetra Oy Osakeyhtiö tukipalvelujen järjestämismuotona Kokemuksia Terveys- ja Talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Päivi Pitkänen toimitusjohtaja

Lisätiedot

LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011

LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011 Sivu 1 / 11 LIITE 3b HENKILÖSTÖHALLINNON VASTUUNJAKOTAULUKKO 1.1.2011 Asiakas: Liikennevirasto 1. VIRAT JA TEHTÄVÄT 1.1. Virkajärjestelyt / Organisaationhallinta 1.1.1. Viran tai tehtävän perustamis-,

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Liite 2 TAHE Palvelutarjoaman palvelut. Maaliskuu 2017

Liite 2 TAHE Palvelutarjoaman palvelut. Maaliskuu 2017 Liite 2 TAHE Palvelutarjoaman t Maaliskuu 2017 TAHEtarjoaman t 1. TAHEtarjoaman yleiskuvaus ja käyttövelvoite 2. Taloushallinnon t 3. Henkilöstöhallinnon t TAHEtarjoaman yleiskuvaus ja käyttövelvoite TAHEtarjoama

Lisätiedot

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012 Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn Liisa Boman 31.10.2012 Wermundsen Oy Wexon Oy Solotop Oy Gistele Oy OOO Wexon Wermundsen Oy Konsernin emoyhtiö Hallintopalvelut

Lisätiedot

1. Taloushallinto TAVOITETILA

1. Taloushallinto TAVOITETILA Oulun yliopisto 1. Taloushallinto TAVOITETILA 3.12.2008 1.1. Menojen maksaminen 1.2. Tulojen kerääminen 1.3. Maksuliike 1.4. Kirjanpito ja tilinpäätös 1.5. Käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT KH 18.1.2016 1. PÄÄTÖSVALLASTA, MUUTOKSENHAUSTA JA TIEDOKSIANNOSTA Kunnan päätösvaltaa on siirretty (delegoitu) henkilöstöasioissa viranhaltijoille

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Prosessi haltuun 22.5.2017 1 22.5.2017 2 TOSITTEIDEN KÄSITTELY Tito Konekielisen tiliotteen käsittely Tilioteaineiston nouto pankista Tiliotteiden purku Tiliotteiden tiliöinti

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN SEUDULLINEN KUNTAPALVELUTOIMISTO PALVELUSOPIMUKSEN LIITE NRO 1

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN SEUDULLINEN KUNTAPALVELUTOIMISTO PALVELUSOPIMUKSEN LIITE NRO 1 Henkilöstöpalveluiden prosessikuvaukset ja vastuunjakotaulukot TYÖNJAKO/HENKILÖSTÖPALVELUT Palkanmaksupäivät on yhtenäistetty 15. pv: vakituiset kk-palkkaiset, kansalaisopiston tuntiop., omaishoitajat

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 17.5.2017 61 Kokousaika 17.5.2017 klo 17.00 18.40 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Antikainen Marita

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Visma Fivaldi -- sovelluspalvelu Alustusyrityksen perustaminen (Oy)

Visma Fivaldi -- sovelluspalvelu Alustusyrityksen perustaminen (Oy) Visma Fivaldi -- sovelluspalvelu Alustusyrityksen perustaminen (Oy) 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Ohjeistuksen sisältö... 3 2 Alustusyrityksen perustaminen... 3 2.1 Yrityksen perustaminen... 3 2.2 Yrityksen

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tilinpäätöksen toteuttaminen. 1 Yleistä

Visma Fivaldi Käsikirja: Tilinpäätöksen toteuttaminen. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Juoksevan kuukausittaisen taloushallinnon loppuunsaattaminen... 4 3 Kirjanpitokausien sulkeminen... 11 4 Tilinpäätöstulosteiden ottaminen... 12 5 Kirjanpidon päättäminen ja

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Kh:n liite n:o 2/18.11.2014 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 10 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Havainnollista Palkkojen muodostusajo kerää yhteen henkilöt, vakiopalkat, työtunnit, matkalaskut ja mahdollisen ulkopuolisen palkka-aineiston.

Havainnollista Palkkojen muodostusajo kerää yhteen henkilöt, vakiopalkat, työtunnit, matkalaskut ja mahdollisen ulkopuolisen palkka-aineiston. Palkanlaskenta Lemonsoft-palkanlaskenta on joustava ja monipuolinen palkanlaskentaohjelmisto. Ohjelma on toimialavapaa ja se soveltuu mainiosti myös tilitoimistokäyttöön. Havainnollista Palkkojen muodostusajo

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot