KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS"

Transkriptio

1 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki, Paltamon kunta, Puolangan kunta, Ristijärven kunta, Sotkamon kunta ja Suomussalmen kunta. 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella yllämainitut kunnat ja Kainuun maakunta sopivat seuraavien palvelujen tuottamisesta yhteisesti: 1. Taloushallinnon palvelut: Maakunta tuottaa taloushallinnon palvelut kunkin kunnan kanssa erikseen tehtävän tarkentavan sopimuksen mukaisesti. 2. Henkilöstöhallinnon palvelut: Maakunta tuottaa henkilöstöhallinnon palvelut kunkin kunnan kanssa erikseen tehtävän tarkentavan sopimuksen mukaisesti. 3. Tietohallinnon palvelut: Maakunta tuottaa tietohallinnon palvelut kunkin kunnan kanssa erikseen tehtävän tarkentavan sopimuksen mukaisesti. Tämä sopimus ei koske sopijaosapuolena olevien kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon johto- ja suunnittelutehtäviä, tietohallinnon johtotehtäviä eikä perusopetuksen atk-tukea lukuun ottamatta perusopetuksen hallintoa. Lisäksi voidaan yhteistyössä järjestää muita mahdollisia erikseen sovittavia hallinnon tukipalveluita. 3 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Keskitetysti johdettujen ja hajautetusti tuotettujen palvelujen järjestämisvastuu on Kainuun maakunnalla (kuntayhtymä) ja toiminnassa noudatetaan Kainuun maakunnan hallinto- ja johtosääntöjä. Työtehtävien muuttuessa henkilöstölle tarjotaan mahdollinen vaihtoehtoinen työ ensisijaisesti nykyisellä paikkakunnalla maakuntahallinnon palveluksessa. Työtehtävien muutosten aiheuttamista toimenpiteistä ja työpaikkojen sijaintipaikkojen muuttamisesta neuvotellaan kyseisen kunnan kanssa. Hallinnon tukipalvelujen työtehtävät järjestetään kuitenkin siten, että palvelut tuotetaan hajautetusti.

2 2 Tukipalvelujen yleinen työnjohto-oikeus kuuluu maakunnalle eli palvelun järjestäjälle. Kunnalla on kuitenkin oikeus antaa tarvittaessa henkilöstölle yksityiskohtaisia työhön liittyviä ohjeita, jotka eivät aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia, niiden työtehtävien suorittamisesta, jotka koskevat yksinomaan tätä kuntaa. Muutoin palvelun järjestämisen menettelytavoista sovitaan maakunnan ja kuntien kesken 2 :ssä mainittujen tarkentavien sopimusten yhteydessä. Kuntien tällä sopimuksella siirtyviä toimintoja hoitava henkilökunta on siirtynyt Kainuun maakuntahallinnon palvelukseen erikseen hallintokokeilun yhteydessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. (Ohje: Henkilöstönsiirrossa noudatettavat periaatteet ) 4 TALOUDENHOITO Toiminta: Kirjanpito järjestetään siten, että jokainen kunta ja liikelaitos on itsenäinen talousyksikkö Kustannusten jakaminen: Kuntien ja niiden itsenäisten talousyksikköjen maksuosuudet tämän sopimuksen palvelujen tuottamiseen määritellään seuraavasti: Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. Henkilöstöhallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikana lähetettyjen palkkalaskelmien määrää. Tietohallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) mukaista henkilöstön määrää 50 % ja kunkin kunnan (talousyksikön) tietohallinnon ylläpitämien työasemien määrää 50 %. Henkilöstöhallinnon raportti ja laitemäärä otetaan toimintavuoden tilanteen mukaan. Raportista vähennetään maatalouslomittajat, sopimuspalomiehet ja palkattomalla virkavapaalla olevat. Kuntien ennakkomaksuosuudet maakunnalle talousarvion mukaisiin kustannuksiin maksetaan kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä päivänä. Ennakkomaksun maksuperusteena käytetään käyttösuunnitelmassa arvioitua kuntakohtaista maksuosuutta jaettuna 12. Tiedot edellisen vuoden lopullisista maksuosuuksista toimitetaan jäsenkunnille helmikuun 28. päivään mennessä. Lopulliset maksuosuudet maksetaan tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Sisäisten kustannusten kohdistamisperusteina ja suunnitelman mukaisissa poistoissa käytetään Kainuun maakunnan käyttämiä perusteita. Maksun viivästyessä Kainuun maakunta perii korkolain 4 3 momentin mukaisen viivästyskoron.

3 3 Lisätehtävät, lisävaatimukset ja muutostyöt: Kunnat ja itsenäiset talousyksiköt voivat esittää Kainuun maakunnalle tämän yhteistoimintasopimuksen ja tarkentavien sopimusten palveluiden lisäksi; lisätehtäviä, lisävaatimuksia ja muutostöitä. Kaikista lisätehtävistä, lisävaatimuksista ja muutostöistä ja niiden kustannusten jakautumisesta on sovittava yhdyshenkilöiden kesken ennen niiden toteuttamista. Lisätehtävien, lisävaatimusten ja muutostöiden kustannusten jakautumisen osalta noudatetaan aiheuttamisperiaatetta. Eläkevastuut: Maakunnan palvelukseen siirtyneen henkilöstön eläkemenoperusteisista maksuosuuksista ja varhe-maksuista vastaa lähtien työnantajana toimiva maakunta. Maakunnan hoidettavaksi siirtyneistä toiminnoista jo eläkkeellä olevista henkilöistä aiheutuvista eläkemenoperusteista eläkemaksuista vastaa edelleen kukin kunta. Kunnilta maakunnan palvelukseen siirtyneen henkilökunnan osalta eläkemenoperusteisista maksuista vastaa maakunta myös siltä ajalta, jonka henkilökunta on ollut tämän toiminnan luovuttavan kunnan palveluksessa. Kukin toimintoja luovuttanut kunta laskuttaa maakunnalta sen palvelukseen siirtyneistä henkilöistä aiheutuvan ennen vuotta 2005 syntyneen kunkin vuoden lopullisen eläkemenoperusteisen maksun ja varhe-maksun vuosittain Kuntien eläkevakuutukselta saatavan aineiston perusteella. 5 KALUSTO JA VARUSTEET Kunnat antavat käyttöoikeuden omistamaansa, ko. tehtävää varten hallinnassa ja käytössä olevaan irtaimeen kalustoon ja varusteisiin korvauksetta Kainuun maakunnalle. Korvauksetta luovutetulle kalustolle ei muodostu hankinta-arvoa Kainuun maakunnan taseeseen. Sopimuksen voimaan tultua uuden kaluston hankinnat tekee Kainuun maakunta. Hankinnasta aiheutuvat kustannukset peritään poistoina aiemmin mainituin perustein 6 TILAT Kainuun maakunta vuokraa toimintaan tarvitsemansa tilat ensisijassa kunnilta. Vuokrien määräytymisperusteet sovitaan erikseen. Kiinteistöjen kunnossapidosta, huollosta ja vakuuttamisesta sovitaan vuokrasopimuksissa. 7 ASIAKIRJA-AINEISTO Sopimusosapuolilla on oikeus saada tästä sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat tiedot toiselta osapuolelta ilman erillistä korvausta ja salassapitosäännösten estämättä.

4 4 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien hoitamisen yhteydessä syntyvä asiakirjaaineisto on kuntien aineistoa. Maakunnan tehtävien hoitamisesta syntyvä asiakirja-aineisto on maakunnan aineistoa. Asiakirjojen sisältämien tietojen luovuttamisoikeus on sillä maakuntahallinnon viranhaltijalla tai työntekijällä, jonka tehtävien hoitoon kyseiset asiakirjat liittyvät sekä kunnan toimivaltaisella toimielimellä. Mikäli asiakirjan tai tiedon antaminen tai sen antamatta jättäminen edellyttää kirjallista päätöstä, tekee sen ao. kunta ja maakunnan toimintojen osalta maakunta. Kainuun maakunta noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä kuntien osalta Kainuun kuntien omia, arkistointia koskevia säännöksiä ja ohjeita. Kainuun maakunta hoitaa sopimusosapuolten puolesta lyhytaikaisesti (10 vuotta tai alle) säilytettävän, vanhentuneen tietoaineiston hävityksen kuntien antamien ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Kainuun maakunnan arkistovastuuhenkilö hyväksyttää hävitysluettelot kuntien arkistovastuuhenkilöillä ennen asiakirjojen hävittämistä. Kunnille kuuluva pysyvästi ja pitkään (yli 10 vuotta) säilytettävä asiakirja-aineisto säilytetään kunkin kunnan päätearkistossa. Asiakirjojen siirtämisessä kunnan päätearkistoon noudatetaan kuntien omia arkistonmuodostussuunnitelmia. Yli 10 vuotta säilytettävät kuntien asiakirjat toimitetaan kuntien päätearkistoihin seuraavan vuoden loppuun mennessä asiakirjojen käyttötarpeen päättymisestä paperitulosteina ja asianmukaisesti järjestettyinä. Tarkemmista menettelytavoista sovitaan kuntien arkistovastuuhenkilöiden kanssa. Sopimuksen päättyessä kunnille kuuluva pysyvästi tai pitkään säilytettävä asiakirjaaineisto palautuu kokonaisuudessaan kunnille asianmukaisesti järjesteltynä. Kuntien ja kuntayhtymän arkistotoimen toimintaohjeissa ja arkistonmuodostussuunnitelmissa voidaan tarvittaessa antaa täydentäviä ja tarkentavia määräyksiä. Kunnan viranomaisella on oikeus huolehtia siitä, että toimeksi saajan tiedonhallinta ja asiakirjamenettelyt vastaavat niitä edellytyksiä, jotka esimerkiksi lainsäädäntö viranomaisen asiakirjoille asettaa. Kunnalliset liikelaitokset ovat osa kunnan hallintoa ja ne kuuluvat arkistolain soveltamisen piiriin (1 ). Liikelaitoksen vastuu arkistotoimensa hoitamisessa on sama kuin muilla kunnan arkistonmuodostajilla. 8 SOPIMUKSEN SEURANTA JA MUUTTAMINEN Yhdyshenkilöt: Sopijapuolet nimeävät omat yhdyshenkilönsä tämän sopimuksen toteuttamista ja seurantaa varten. Toiminta: Sopimuksen toteutumisen seuranta tehdään vuosittaisen toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä. Samalla kunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen tämän sopimuksen mukaisten yhteisten palvelujen kehittämiseksi.

5 5 Muutokset: Sopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien yhtäpitävillä päätöksillä. 9 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Oulun hallintooikeudessa. 10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Tämä yhteistoimintasopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan vuoden lopussa. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tässä tapauksessa muiden sopijapuolten välillä. Mikäli joku sopimusosapuolista rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, on toisilla sopijaosapuolilla oikeus purkaa tämä sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopimusta rikkoneelle osapuolelle. Sopimus katsotaan purkautuneeksi, jollei rikkomusta korjata yhden kuukauden kuluessa purkamisilmoituksen antamisesta. Sopijapuolet voivat purkaa tämän sopimuksen yhteisellä päätöksellä. Sopimus katsotaan rauenneeksi, jos kaikki sopijapuolet ovat irtisanoutuneet siitä. Sopimuksen purkautuessa tai muutoin päättyessä tai kuntien muuttaessa yhteistoiminnan muotoa Kainuun maakunnalla tässä sopimuksessa sovittua toimintaa varten oleva ja sille sopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutettu omaisuuden käyttöoikeus lakkaa. Sopimuskaudella hankitun käyttöomaisuuden kunta voi lunastaa Kainuun maakunnalta kirjanpitoarvosta. Tällä sopimuksella ei rajoiteta maakunnan oikeutta tuottaa vastaavia palveluita muille, tämän sopimuksen ulkopuolisille tahoille. 11 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Vahingonkorvausvelvollisuudessa noudatetaan vahingonkorvauslakia. Vahingonkorvausvelvollisuutta rajoitetaan siten, että sopijapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun tai muun sen kaltaisen sopijapuolesta riippumattoman syyn takia. Se sopijapuoli, jota ylivoimainen este koskee, on velvollinen ilmoittamaan tästä ja sen arvioidusta kestosta heti toisille osapuolille. Mikäli ylivoimainen este jatkuu vähintään kaksi kuukautta, oikeuttaa se sopimuksen purkamiseen. Tämä sopimus on hyväksytty osapuolien yhtäpitävillä päätöksillä.

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella.

fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella. LIITE 1 PELA 14.10-2008 asia 82 voimassaoleva sopr_mus KESKI.SUOMEN PELASTUS TOIMEN YHTEIS TOIMINTAS OPIMUS SOPIJAPUOLET Jyväskylän, Jämsän, Jämsänkosken, Keuruun, S aarij ärven, Suolahden, Viitasaaren

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot