TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet Käyttötalous Konsernipalvelut Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Ympäristöosasto Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma

3 Yleiset perustelut Yleiset perustelut 2014 Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,3 prosenttia vuonna 2013, eli Suomen talouskasvu on nyt kahtena peräkkäisenä vuonna ollut negatiivinen. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet ja tulevaisuudennäkymien lisääntynyt epävarmuus ovat myötävaikuttaneet vuoden 2014 vaimeaan talouskehitykseen. Kaikki ennustelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan vakavat. Toisaalta muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueella kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret. Suomen kasvunäkymät ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Prognosinstitut Ennustelaitos Tidpunkt BNP/BKT 2013 Ajankohta TOT. /FÖRV. BNP/BKT 2014 BNP/BKT 2015 Arbetslösh. Työttöm TOT./FÖRV Arbetslösh. Työttöm Arbetslösh. Työttöm Inflation/ Inflaatio 2013 Inflation/ Inflaato 2014 Inflation/ Inflaato 2015 Aktia ,50 % 1,20 % 8,70 % 8,70 % 1,00 % 1,30 % Handelsbanken ,30 % 0,80 % 8,50 % 8,60 % 1,00 % 1,60 % ETLA ,40 % 0,80 % 8,70 % 8,70 % 1,10 % 1,30 % Nordea ,50 % 0,30 % 8,70 % 9,00 % 1,00 % 0,40 % OP-Pohjola ,10 % 0,60 % 8,60 % 8,80 % 1,00 % 0,80 % Valtiovarainministeriö ,00 % 1,20 % 8,60 % 8,50 % 1,10 % 1,50 % Danske Bank ,40 % 0,80 % 8,60 % 8,60 % 1,00 % 1,00 % PTT ,20 % 0,50 % 8,50 % 8,90 % 1,00 % 1,20 % PT ,20 % 1,00 % 8,70 % 9,00 % 0,90 % 1,30 % Suomen Pankki ,00 % 1,40 % 8,60 % 8,30 % 1,00 % 1,50 % LähiTapiola ,30 % 1,00 % 8,50 % 8,00 % 1,20 % 1,70 % Medeltal / Keskiarvo -1,40 % -0,26 % 0,87 % 8,20 % 8,61 % 8,65 % 2,80 % 1,03 % 1,24 % Ensi vuonna Suomen ennustetaan palaavan talouskasvuun, mutta kasvuluvut ovat tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuluvut asettuvat noin 0,3 1,4 prosentin tuntumaan (keskiarvo 0,87 %). Yksityinen kulutus kääntyy valtiovarainministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot eivät kasva. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien lisääntyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin runsaan prosentin. Odotetusta kasvu-uralle paluusta ja talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen vaikea. Työttömyyden arvioidaan pysyvän vuonna 2015 yhä entisellä, korkealla tasollaan. Inflaation odotetaan hieman kasvavan, mutta se on vielä hyvin alhaisella tasolla (ennustelaitosten arvioiden keskiarvo on 1,24 %). 3

4 Yleiset perustelut Kaupungin rahoituksellinen asema Paraisten kaupungin rahoituksellinen asema on pidemmän aikaa heikentynyt. Suuret käyttötalouden alijäämät yhdistettynä investointien korkeaan tasoon ovat johtaneet suurien vuotuisten rahoitusalijäämien syntymiseen. Kaupungin oma rahoitus ei ole riittänyt, vaan kaupunki on pidemmän aikaa joutunut lisäämään lainanottoaan. Merkittävä rahoituksellisen aseman heikkeneminen tapahtui jo vuonna 2008, kun kunnat yhden vuoden aikana käyttömenojaan lisäämällä ja massiivisia investointeja tekemällä loivat noin 12 miljoonan euron rahoitusalijäämän. Uuden kaupungin aloittaessa toimintansa eri toiminnot olivat paisuneet niin suuriksi, että kulujen karsimisesta huolimatta uudessa kaupungissa ei päästy tasapainotilanteeseen. Siitä lähtien tilanne on huonontunut kaupungin vuosina saamasta yhteensä lähes 8 miljoonan euron yhdistymisavustuksesta ja valtionosuus- ja verorahoituksen melko suotuisasta kehityksestä huolimatta. Vuonna 2009 toteutuneen kuntien yhdistymisen jälkeen kaupungilla on vuosittain ollut rahoitusalijäämää keskimäärin 3 miljoonaa euroa, ja kertynyt rahoitusalijäämä on vuosina kasvanut yhteensä 15,2 miljoonalla eurolla. Kaupungilla on näin ollen systemaattisesti ollut toimintaa ja siitä aiheutuvia kuluja, jotka eivät ole tasapainossa kaupungin rahoituksen kanssa (paitsi vuonna 2013, jolloin kaupunki sai budjetoimatonta tuloa inflaatiokoronvaihtosopimuksesta). Tämän seurauksena kaupunki kasvatti lainakantaansa 39,9 miljoonasta eurosta vuonna ,6 miljoonaan euroon vuonna Lainakannan vähennystä, joka vuonna 2013 pystyttiin toteuttamaan mainitun budjetoimattoman tulon ansiosta, odotetaan seuraavan lainakannan kasvu vuonna 2014 ja huomattava, 2,5 miljoonan euron kasvu vielä vuonna

5 Yleiset perustelut Kaupungin rahoituksellinen asema on siten heikentynyt voimakkaasti, ja riski siitä, että kaupunki täyttää useita lainoitukseen liittyviä kriisikuntakriteerejä, on kasvanut tuntuvasti. Kaupungilla ei ole ollut kykyä sopeuttaa toimintaa rahoitukseensa lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä kehitys ole kestävää. Yleisesti ottaen mitään yleistä, luonnollista selitystä sille, että kaupunki on jatkuvasti elänyt yli varojensa, ei ole ollut eikä nytkään ole: väestönkehitys on ollut maltillista ja ajanjakson kokonaisrahoituksen kehitys on ollut hyvää. Myös absoluuttisesti tarkasteltuna ja muihin kuntiin verrattaessa kaupungilla on ollut ja on omaa rahoitusta, joka sinällään olisi mahdollistanut hyvän palvelutason. Myös tämän vuoden (vuoden 2014) talousarvion lähtökohtana on, että kaupunki tekee negatiivisen tuloksen (-1,9 miljoonaa euroa) ja lisää lainanottoa 3,8 miljoonalla eurolla. Kaupungin toiminta (käyttötalous ja investoinnit) on näin ollen vielä vuonna 2014 ylisuuri suhteessa kaupungin omaan kantokykyyn, ja lainanotto ja kaupungin talouden heikkeneminen jatkuvat. Kaupungin on parannettava taloussuunnitteluaan ja taloudenpitoaan ja todellista kykyään sopeuttaa toimintansa rahoitukseen vuosittain. Ellei kaupunki tee tätä, siitä on vaarassa tulla kriisikunta ja se on vaarassa menettää oman ohjaus- ja päätösvallan toiminnastaan ja taloudestaan. Valtion asettamia kriisikuntakriteerejä täydennetään vuodesta 2015 lukien tekemällä kuntalakiin uusi kirjaus, joka velvoittaa kunnat saattamaan käyttötaloutensa aidosti tasapainoon suunnittelukauden aikana. Jos kaupunki ei onnistu tässä tasapainottamisessa, yksi sinällään riittävä kriisikunnan kriteeri täyttyy. Valtion asettamat kriisikuntakriteerit eivät kuitenkaan ole lähestulkoonkaan ainoat syyt vastuulliselle taloudenhoidolle. Jatkuvan lainanoton varaan rakentuva taloudenpito merkitsee sitä, että nykyiset asukkaat nauttivat nyt palveluista, jotka tulevat asukkaat rahoittavat. Vastuullisempi taloudenhoito ja parempi rahoituksellinen asema merkitsisivät sitä, että kaupunki pystyy paremmin hoitamaan velvoitteensa pitkäjännitteisesti kaupungilla on parempi rahoituksellinen valmius tehdä tarvittaessa panostuksia kaupungilla on parempi valmius selvitä rahoituksellisista tai muista kriiseistä (lainanotto, veronkorotus jne.) vaikutus kaupungin imagoon ja vetovoimaan olisi myönteinen kaupungin itsenäisyys vahvistuu vastuu nykyisen toiminnan rahoittamisesta ja toiminnan sopeuttamisesta ei lykkäänny tuleville sukupolville. 5

6 Yleiset perustelut Kaupungin rahoitus Kaupungin vuoden 2015 arvioidut tulot muodostavat kehyksen toiminnalle, jonka kaupunki itse pystyy rahoittamaan. Kaupungin tulojen arvioidaan muuttuvan seuraavasti: Förändring / Inkomststruktur Tulorakenne 2014 Budget / TA 2014 Prognos / Ennuste 2014 Budget / TA 2015 Muutos , budget/ta Verksamhetsintäkter Toimintatuotot ,8 % Skatteinkomster Verotulot ,4 % Statsandelar Valtionosuudet ,2 % Finaniseringsintäkter Rahoitustuotot ,7 % Totalt / Yhteensä ,7 % Skatteinkomster Verotulot ,4 % Övriga Muut ,1 % totalt ,7 % Valtionosuuksien menetys kompensoituu osin kiinteistöveroprosentin korotuksella ja osin eräitä toiminnoista perittäviä maksuja korottamalla. Tästä huolimatta kaupungin tulojen kehitys on kokonaisuudessaan hyvin heikkoa. Kaupungin vuoden 2015 tuloista 52 prosenttia tulee verotuloista, 26 prosenttia valtionosuuksista, 22 prosenttia toimintatuotoista ja 0,2 prosenttia rahoitustuotoista. Finaniseringsintäkter Rahoitustuotot 0,2% Statsandelar Valtionosuudet 26% Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 22% Skatteinkomster Verotulot 52% Valtionosuusuudistus heikentää kaupungin rahoitusta Kaupungin toiminta on talousarviovuoden 2015 kynnyksellä näin ollen pidemmän aikaa ollut liian laajaa suhteessa kaupungin omaan kantokykyyn. Tilannetta talousarviovuoden 2015 kynnyksellä vaikeuttaa entisestään se, että vuonna 2015 voimaan tuleva valtionosuusuudistus tulee viiden seuraavan vuoden ajan heikentämään kaupungin rahoitusta samaan aikaan kun verotulojen odotetaan vähenevän suhdannetilanteen heiketessä. Valtionosuusuudistus on merkittävin yksittäinen kaupungin rahoitukseen vaikuttava muutos vuosina Uudistus, joka kunnille kokonaisuutena merkitsee nollasummapeliä, tarkoittaa Paraisten 6

7 Yleiset perustelut kohdalla sitä, että valtionosuudet vähenevät ajanjakson aikana vuosittain päätyen lopulta tasolle, joka on jopa 3,8 miljoonaa euroa matalampi kuin mitä se olisi ollut aikaisemmassa valtionosuusjärjestelmässä. Uudistus on näin ollen äärimmäisen epäsuotuisa Paraisten kaupungille ja heikentää kaupungin rahoitusta voimakkaasti ja pysyvästi. Valtionosuuksien odotetaan vielä vuonna 2019 olevan vuoden 2012 valtionosuuksia vastaavalla tasolla. Verojen kehitys on edelleen heikkoa Suomi on erittäin huonossa suhdannetilanteessa eikä nopeaa elpymistä voitane odottaa. Verolajeista suhdanneherkin on yhteisövero, mutta suhdanteet vaikuttavat myös kunnalliseen tuloveroon ja vaikutus tuloveroon on helposti luonteeltaan pysyvämpi. Kiinteistöveron odotettu kehitys on melko tasaista, vaikkakin sitä jossain määrin haittaa rakennuskannan tämänhetkinen hitaampi kasvu. Kunnallinen tulovero Ansiotulot ovat kunnallisen tuloveron perusta ja ansiotulojen muutokset vaikuttavat suoraan kaupungille kertyviin tuloveroihin. Ansiotulot ja niiden kehitys määräytyvät työikäisten (työvoiman) määrän, työllisyysasteen sekä palkkatasojen ja niiden muutosten perusteella. Työvoiman väheneminen on jatkunut, ja kahden viime vuoden aikana työvoima on vähentynyt yhteensä 79 hengellä. Samaan aikaan työikäisten työllisyys on jonkin verran heikentynyt. Kaupungin työllisyysaste on kuitenkin vielä melko korkea. Jonkin verran heikentynyt työllisyys yhdistettynä jonkin verran vähentyneeseen työvoimaan vaikuttaa ansiotulojen kehittymiseen negatiiviseen suuntaan. Hyvä työllisyystilanne merkitsee myös sitä, että potentiaali verotulojen lisäämiseen paremman työllisyyden kautta on pieni. Mahdollisen tuloverojen kasvun vuosina on siksi tultava työpaikkojen määrän ja paikkakunnalle suuntautuvan muuton lisääntymisen kautta. Kaupungin verotuottojen lisäämisen kannalta avainasemassa ovat jatkossa aktiivinen elinkeinopolitiikka, jonka tavoitteena on luoda lisää työpaikkoja, sekä pyrkimys luoda edellytyksiä houkuttelevalle asumiselle. Palkkojen kehitykseen vaikuttavat yleiset työ- ja virkaehtosopimukset. Vuosien suhteellisen nopeaa palkkojen nousua on seurannut paljon hitaampi palkkojen nousu vuosina , ja vuosina palkkojen nousun odotetaan jäävän hyvin maltilliseksi. Kaiken kaikkiaan tästä seuraa, että ansiotulojen odotetaan kasvavan hitaammin. 7

8 Yleiset perustelut Tämän seurauksena kaupungin kunnallisesta tuloverosta saamat tulot kehittyvät hieman aikaisempaa hitaammin. Kunnallisesta tuloverosta saatavat tulot ovat laskeneet vuoden 2013 jälkeen (jolloin veroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksilöllä) aina vuoteen 2015 asti ja pientä elpymistä odotetaan vasta vuonna Odotettua kehitystä kuvattaessa lähtökohtana on veronkorotus vuonna 2016 (0,5 prosenttiyksiköllä): Yhteisövero-osuus Yhteisöverosta saataviin tuloihin vaikuttavat voimakkaimmin suhdanteet, ja odotuksiin vaikuttavat myös muuttunut veroprosentti (24,5 prosentista 20 prosenttiin vuonna 2014) sekä kunnan yhteisövero-osuuden muutokset. Kuntien osuus yhteisöverosta palautuu korotetusta prosenttiosuudesta takaisin matalammalle tasolle vuonna Kaiken kaikkiaan kaupungin yhteisöveroista saamien tulojen odotetaan pysyvän ennallaan tai hieman vähenevän vuosina

9 Yleiset perustelut Kiinteistövero Kiinteistöveron merkitys on kasvanut viime vuosina eniten. Kaupunki on korottanut kiinteistöveroprosenttia vuosina 2010 ja 2013 ja nyt vuodeksi Kiinteistöverotusta uudistettiin vuonna 2013 kaupungin kannalta edullisella tavalla, ja vuonna 2014 kiinteistöjen verotusarvoja tarkistettiin, mikä lisää kiinteistöverosta saatavia tuloja huomattavasti. Kiinteistöveron odotetaan vuonna 2015 tuottavan tuloja yhteensä noin 9,2 miljoonaa euroa, mitä voidaan verrata 4,3 miljoonaan euroon vuonna Kiinteistöveron merkitys kaupungin rahoitukselle on siten jatkuvasti kasvanut. Kiinteistöverosta saatujen tulojen kasvu on jossain määrin kompensoinut tulo- ja yhteisöverojen heikkoa kehitystä. Kokonaisuutena tarkastellen verotulojen kehityksessä tapahtui vuonna 2009 suunnanmuutos samaan aikaan kun suhdannetilanne heikkeni voimakkaasti. Siitä lähtien verotulojen kasvu on ollut hyvin vähäistä, lukuun ottamatta niitä vuosia, jolloin kaupunki on korottanut veroprosentteja (vuosina 2010 ja 2013). Samankaltaista kehitystä, hyvin hidasta kasvua odotetaan myös jatkossa. On olemassa vaara, että talouskriisi pitkittyy ja syvenee edelleen heikentäen työllisyystilannetta myös Paraisilla. Tällainen skenaario heikentäisi kaupungin rahoitusta entisestään. 9

10 Yleiset perustelut Kaupungin valtionosuuksista ja veroista saamien yhteenlaskettujen tulojen kehitys taantuu valtionosuusuudistuksen ja arvioidun heikon verojen kehityksen seurauksena. Vuonna 2015 (kiinteistövero) ja vuonna 2016 toteutettavista veronkorotuksista huolimatta tulojen kehitys on heikkoa. Toimintatulot Toimintatulojen arvioidaan kasvavan 1,8 prosenttia eli noin 0,5 miljoonaa euroa. Arvioidut tulot eivät yltäneet kehykseen, vaan ovat noin 0,7 miljoonaa euroa alle annetun kehyksen. Vuosina 2014 ja 2015 tulojen arvioidaan kasvavan vuosittain 2,0 prosenttia. Osa toimintatuloista on sellaisia, että heikot suhdanteet vaikuttavat niihin, minkä vuoksi kehyksen mukaiseen lisäykseen oli vaikea päästä. Toimintamenot Käyttömenoiksi arvioidaan 116,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,2 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 budjetoidut määrärahat. Käyttömenojen määrärahat alittavat kuitenkin elokuun ennusteen vuodesta Käyttötalouden nettomäärärahat pienenevät siten 0,2 miljoonalla eurolla suhteessa vuoden 2014 talousarvioon. Kehys ylittyy kuitenkin edelleen 1 miljoonalla eurolla. Käyttötalouden arvioitu kustannuskehitys taloussuunnitelmavuosina on seuraavanlainen: 10

11 Yleiset perustelut Kustannusten muutokset , talousarvio-talousarvio Henkilöstömenot -1,19 % 1,05 % 1,20 % Palvelujen ostot 1,33 % 1,10 % 1,25 % Materiaalit, tavarat ja tarvikkeet -5,19 % 1,20 % 1,20 % Avustukset 5,33 % 3 % 2,20 % Muut menot * 6,36 % 2 % 2,00 % Yhteensä 0,22 % 1,200 % 1,3 % Vuoden 2015 talousarvio pitää kokonaisuutena sisällään seuraavaa: Tulos on euroa ja syntyy euron alijäämää. Käyttötalous ei vuoden 2015 talousarviossa ole tasapainossa. Käyttökustannukset pienenevät -0,26 prosenttia netto samaan aikaan kun työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkankorotusten arvioidaan nostavan kustannuksia 0,8 prosenttia ja inflaation arvioidaan olevan noin 1,25 prosenttia. Investointien nettosumma on 5,8 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutuminen vaatii yhteensä 2,5 miljoonan euron lainanottoa vuonna Taloussuunnitelma on käyttötalouden suhteen tasapainossa. Vuosina vaikutus kertyneeseen ylijäämään on positiivinen (noin euroa). Taloussuunnitelmakauden päättyessä kaupungilla arvioidaan olevan kertynyttä ylijäämää 7,6 miljoonaa euroa. Käyttötalouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin jatkotoimenpiteitä käyttökustannusten ja investointien vähentämiseksi sekä veronkorotusta vuonna

12 Yleiset perustelut Vuoden 2015 käyttötalousarviossa kaupunki ei saavuta tasapainoa. Kaupunki ei saavuta tasapainoa myöskään investointien suhteen, vaan investoinneista syntyy 2,5 miljoonan euron rahoitusalijäämä ja tarve lisätä lainarahoitusta 2,5 miljoonalla eurolla. Tällainen kehitys ei ole kaupungin strategian mukaista. Vuosina 2016 ja 2017 lainakantaa arvioidaan voitavan jonkin verran vähentää. Ehdotus investointitalousarvioksi Vuoden 2015 talousarviossa kokonaisinvestointikustannukset ovat 5,8 miljoonaa euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 2,5 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 57 prosenttia. Vuosikate kuvastaa karkeasti ottaen kaupungin investointirahoituksen kantokykyä. Jos vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, syntyy rahoitusalijäämä. Kaupungilla on ollut vuosittain rahoitusalijäämää vuodesta 2005 asti ja se on näin ollen elänyt yli varojensa sillä seurauksella, että kaupunki on ensin tyhjentänyt kassavaransa ja sitten jatkuvasti lisännyt lainataakkaansa. Jos talous on tilikaudella tasapainossa, rahoitusalijäämää ei synny tai sitä syntyy hyvin vähän; veroihin perustuva rahoitus riittää sekä käyttötalouden että investointien rahoittamiseen. Kertynyt rahoitusalijäämä vuodesta 2005 vuoteen 2017 on noin 44,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarviossa suunnitellut investoinnit ja taloussuunnitelmavuosien investointitaulukossa arvioidut investoinnit ovat kuitenkin sitä suuruusluokkaa, että ne merkitsisivät toteutuessaan suuria vuosittaisia rahoitusalijäämiä ja niin muodoin lainataakan nopeaa ja kestämätöntä kasvua. Vuosien rahoituslaskelmassa on huomioitu vain vuotuiselta nettomäärältään 5,2 miljoonan euron investoinnit. Tällä tavoin kaupunki yltää vuosina 2016 ja 2017 rahoitusylijäämään ja voi vähentää lainakantaa marginaalisesti. 12

13 Yleiset perustelut Uudistusten merkitys kaupungin taloudelle Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu niin, että valtionosuusuudistuksen vaikutukset on otettu niissä huomioon. Vuosien 2016 ja 2017 osalta talousarvio rakentuu valtionosuuksia koskevien arvioiden varaan. Muut maan hallituksen alulle panemat ja kehittelemät uudistukset kaupunki on voinut talousarviossa ja -suunnitelmassa ottaa huomioon vasta varsin rajallisessa määrin. Näiden uudistusten toteutus ja taloudelliset vaikutukset kaupungille ovat vielä epävarmoja. Sote-uudistuksen toteutus vaikuttaa kaupungin tämänhetkisen tiedon valossa todennäköiseltä. Tarkat vaikutukset ja niiden ajankohdat ovat kuitenkin vielä epäselviä. Aikataulu, jonka mukaan uudistus olisi toteutettu vuoteen 2017 mennessä, on hyvin tiukka ja vaatii katkeamatonta päätöksentekoketjua. Jos päätökset mahdollistaisivat uudistuksen toteutuksen vuonna 2017, sen vaikutukset näkyisivät ja otettaisiin huomioon jo vuosina 2016 ja Ehdotettu malli merkitsisi sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niiden kustannusvaikutukset käytännössä siirtyisivät kaupungin vaikutus- ja päätösvallan ulottumattomiin, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta viidelle sote-alueelle ja palvelujen tuottaminen hoidetaan maan noin 20 13

14 Yleiset perustelut tuotantoalueella. Sote-uudistuksen vaikutukset ulottuvat mitä suurimmassa määrin myös kaupungin kiinteistöihin. Epävarmuuden vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöihin liittyvät investoinnit on talousarviossa ja -suunnitelmassa karsittu minimiin. Se, millaisia taloudellisia vaikutuksia uudistuksella lopulta on kaupungille, riippuu siitä, miten kustannuksia ja vastuita säädellään uudessa tilanteessa ja kuinka hyvin kaupunki pystyy sovittamaan muun toimintansa uuteen tilanteeseen. Suurena haasteena on se, miten kaupunki pystyy sopeuttamaan hallintonsa ja tukitoimintonsa supistuneeseen omaan toimintaan. Sote-uudistus asettaa kaupungin riskialttiiseen asemaa sekä kaupungin sosiaali- ja terveyskulujen, kaupungin kiinteistöjen että kaupungin hallinnon osalta. Uudistuksen tavoitteena on saada hillittyä koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä pitkällä aikavälillä. Tavoitteen toteutuminen vaikuttaa kuitenkin nykyisen esityksen perusteella hyvin epävarmalta, ja onkin todennäköistä, että uudistuksella ainakin kahden-kolmen ensimmäisen vuoden aikana on kaiken kaikkiaan kustannuksia nostava vaikutus. Sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu uudistuksen myötä toiminnaksi, jota kaupunki pelkästään rahoittaa, ja kustannukset, jotka vastaavat yli puolta kaupungin nykyisestä talousarviosta, tulevat kaupungille jatkossa saneltuina. Mikäli uudistus toteutuu, kaupunki voi sopeutua rahoituksen heikkenemiseen ainoastaan sivistyspuoleen, ympäristö- ja tekniseen puoleen tai hallinnollisiin toimintoihin kohdistettavilla toimenpiteillä. Ns. normitalkoot eli kuntien lakisääteisten tehtävien vähentäminen on alun perin esitelty toimenpiteinä, joiden on määrä vahvistaa kuntien taloutta. Talkoot ovat edenneet hitaasti ja säästöjen saavuttaminen esitetyssä kokoluokassa (yhteensä miljardi euroa) on hyvin epätodennäköistä. Mikäli talkoot saataisiin toteutettua tavalla, joka todellakin vähentäisi kuntien kustannuksia miljardilla eurolla ja mikäli rahoitus ei samanaikaisesti heikkenisi, potentiaali kuntien talouden parantamiseen olisi huomattava. 14

15 KONSERNITAVOITTEET 2015 Yleiset konsernitavoitteet 1. Tytäryhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista. 2. Kaupungin konserniohjeet otetaan kaikilta osin huomioon tytäryhteisöjen toiminnassa ja kaupungin toteuttamassa yhtiöiden ohjauksessa. 3. Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti itsensä kannattavasti ja niiden tulee Paraisten kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa jatkuvasti. 4. Paraisten kaupunki tavoittelee ammattimaisuutta ja alan osaamista nimittäessään edustajiaan tytäryhtiöihin. 5. Tytäryhteisöt pyrkivät minimoimaan lainarahoituksen, ja kaupungin talouspalveluja konsultoidaan ryhdyttäessä mahdollisiin operaatioihin ulkoisen rahoituksen saamiseksi. Erityiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallinnoimien huoneistojen käyttöaste vuoden aikana on vähintään 90 %. Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy varmistaa riittävän vuokra-asuntokannan Korppoossa muuttamalla vanhan kunnanviraston vuokra-asunnoiksi. Paraisten Vesi Oy päättää toimintansa. Paraisten Kaukolämpö Oy ottaa käyttöön uuden hakekattilan ja laajentaa vuoden aikana kaukolämmön runkoverkkoa. 15

16 Konsernipalvelut KÄYTTÖTALOUS VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Tiedotussihteeri Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Jfr skillnad Centralvalnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,4 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7 % Toiminta Vuonna 2015 pidetään eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. 16

17 Konsernipalvelut TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ted Bergman, puheenjohtaja Monica Avellan, kaupunginlakimies REVISION/ TILINTARKASTUS Jfr skillnad Revisionsnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Tarkastuslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7 % Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Tavoitteet 2015 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tätä varten tarvittavaan määrään kokouksia ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työtä valtuuston apuelimenä hyödynnetään kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmässä, ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Arviointi: Suosituksen soveltamisaste Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä 17

18 Konsernipalvelut KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,6 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,7 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3 % Kaupunginjohtajan ehdotus: HENKILÖSTÖKULUJA VÄHENNETÄÄN EUROLLA, KOSKA KAU- PUNGINJOHTAJAN SEURAAJA EI ASTU VIRKAAN VUODEN ALUSTA. Toiminta Keskushallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sihteeristönä. Hallintopalvelut hoitaa kaupungin kirjaamon, koordinoi asiahallintaa ja vastaa päätearkistoista. Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Visio Keskushallinnon visiona on, että kaupungilla on hyvät toimintamahdollisuudet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen vuorovaikutukseen kaupungilla on toimivat, kaksikieliset hallintorutiinit. Tavoitteet 2015 Kaupungin toimintastrategian täsmentäminen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Arviointi: Kaupunginhallitus valmistelee toimintastrategian valtuustossa hyväksyttäväksi Tavoitetaso: Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa viimeistään Tavoitteet Kaupungin vuosien toimintastrategian seuranta Koulutuksen järjestäminen vastavalituille luottamushenkilöille vuonna 2017 Kaupungin vuosien strategian valmistelu 18

19 Konsernipalvelut KESKUSHALLINTO HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet toist. 0 Kaupunginjohtaj Kaupunginlakimie Kaupunginsihteer 0, Arkistosihteeri Johdon Kielenkääntäj Hankekoordinaattor 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tekstinkäsittelijä Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteens 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Henkilötyövuodet määräaik. Yhteens Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 KESKUSHALLINTO SUORITTEET Kaupunginvaltuuston kokoukset Kaupunginhallituksen kokoukset Jaost KESKUSHALLINTO MITTARIT Nettokustannus asukasta kohden Asukasluk

20 Konsernipalvelut IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-käyttöpäällikkö IKT-TJÄNSTER/ IKT-PALVELUT Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,7 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4 % Kaupunginjohtajan ehdotus: PALVELUJEN OSTOJA VÄHENNETÄÄN EUROLLA. Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin osastoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi tietoturvasta huolehtiminen viestinnän kehittäminen tietoverkossa käyttöoikeuksien hallinta tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito käyttäjätuki IT-projektien asiantuntijatehtävät. Visio Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille. Tavoitteet 2015 Ohjelmistolisenssien käyttöomaisuuden kartoittaminen ja hallinnan tehostaminen Arviointi: kartoitetaan nykyinen lisenssikäyttöomaisuus parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Siirrytään jatkuvan seurannan malliin ohjelmistolisenssien hallinnassa käyttäen sopivia työkaluja. Tavoitetaso: työvälineet otettu käyttöön ja kartoitukset tehty syksyllä Järjestelmien ja verkon valvonnan tehostaminen Arviointi: tehostetaan olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttöä Tavoitetaso: valvontaprosessit otettu tuotantoon, mahdollistaen henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön vuoden loppuun mennessä. Kuntienvälisen yhteistyön lisääminen Arviointi: Selvitetään mahdollisuus osallistua alueellisiin hankkeisiin Tavoitetaso: Syksy Tavoitteet Kokonaisarkkitehtuurityön jatkaminen 20

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2013... 14 Käyttötalous... 15 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.8.2015

Talouden seuranta 30.8.2015 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.8.2015 (khall 26.10.2015) Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Talouden seuranta 31.8.2014

Talouden seuranta 31.8.2014 Talouden seuranta 31.8.2014 Khall 20.10.2014 Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Sisällysluottelelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit...3 Tilintarkastus...4 Hallintopalvelut...6 Henkilöstöpalvelut...8 Liikenne-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. (kvalt 8.12.2015)

TALOUSARVIO 2016. (kvalt 8.12.2015) TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 (kvalt 8.12.2015) Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2015... 13 Strategiset toimet... 14 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2014 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016 Talouden seuranta 30.4. Khall 6.6. 3044/02.02.02/ 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 31.8.2013 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston 13.12.2011 hyväksymä Paraisten kaupunki Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2012...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2015

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2015 Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2015 Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 2 Talousnäkymät Kansainvälisen talouden kehitys on viime aikoina ollut kaksijakoista. Venäjän talouden kasvunäkymät

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET (Käännös) Paraisten kaupunki VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET Suomi ja suuri osa Eurooppaa ovat pitkittyneessä taantumassa. Tuleville vuosille on ennustettu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot