Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta"

Transkriptio

1 Juha Ilvespalo Johdanto 1 Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Diplomityö on tehty opinnäytetyönä diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa X.X.XXXX Juha Ilvespalo Valvoja: Professori Jouko Kankainen

2 Juha Ilvespalo Johdanto 2 ALKUSANAT Tämä työ on tehty opinnäytteenä Teknillisen korkeakoulun Rakennus- ja ympäristötekniikan osastolle. Työn valvojana on toiminut TKK:n Rakentamistalouden professori Jouko Kankainen, jolle osoitan kiitokseni niin työhön liittyvistä neuvoista, ohjeista ja huomautuksista kuin aikaisempinakin vuosina kertyneestä yhteistyöstäkin. Jos emme kaikista työtä koskevista yksityiskohdista olekaan aina olleet yhtä mieltä, olen näistä erimielisyyksistä valmis ottamaan suuren osan oman jääräpäisyyteni piikkiin ja ainoastaan pienen osan luen professorin itsepintaisuuden syyksi. Työ on saanut rahoitusta Tiehallinnon tutkimus- ja kehittämisohjelmaan kuuluvasta väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelmasta. Tästä luottamuksen osoituksesta haluan välittää kiitokseni niille henkilöille, jotka ovat edustaneet Tiehallintoa työn ohjausryhmässä. Erityiskiitokseni ansaitsevat Mikko Inkala ja Tuomas Toivonen, jotka ovat paitsi antaneet oivallisia ja asiantuntevia neuvoja pitäneet myös yllä innostavaa, rohkaisevaa ja luovaa ilmapiiriä, joka on ollut suureksi avuksi työtä tehtäessä. Rapal Oy:tä ja koko sen henkilöstöä kiitän lämpimästi kannustavasta työilmapiiristä sekä mahdollisuudesta työskennellä mielenkiintoisen tutkimusaiheen parissa. Lausun myös kiitokseni koko ohjausryhmälle siitä, että tämän työn tutkimuksellinen suunta on saanut olla suurelta osin oman harkintakykyni varassa, sillä oikeassa on Dostojevski ollut sanoessaan, että joskus on parempi puhua puuta heinää omalla suullaan kuin totta vieraiden kaavojen mukaan; edellisessä tapauksessa olet ihminen, jälkimmäisessä pelkkä papukaija. Espoossa Juha Ilvespalo

3 Juha Ilvespalo Johdanto 3 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Työn nimi: Juha Ilvespalo Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Päivämäärä: Sivumäärä: 89 Osasto: Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Professuuri: Rakentamistalous Koodi: Rak-63 Valvoja: Ohjaaja: Avainsanat: Professori Jouko Kankainen DI Pekka Montin, Rapal Oy varallisuuspääoma, tuottava pääoma, pääomakanta, kirjanpito, arvonalentuminen, tuotantokyvyn heikentyminen, ikääntyminen Käyttöomaisuuskirjanpito ja sitä koskevat tavoitteet ovat kahtiajakoisia: Yhtäältä virastoissa toimeenpantavan kirjanpidon kuuluu toteuttaa ensisijaisesti valtion kirjanpitoa ja sille asetettuja päämääriä. Toisaalta mahdollisuus kirjanpidon hyödyntämiseen viraston sisäisessä toiminnansuunnittelussa nousee toistuvasti esille erilaisissa yhteyksissä. Tässä tutkimuksessa on pyritty tulkitsemaan kirjanpitoa ja siihen liittyviä ilmiöitä omaisuudenhallinnan näkökulmasta ottaen kuitenkin samalla huomioon valtion kirjanpidolle asetetut säädökset ja tavoitteet. Käyttöomaisuuskirjanpidon ja siten myös tämän tutkimuksen teoreettinen tausta nivoutuvat pääomateorian ympärille. Käsitteellä pääoma on kaksi ulottuvuutta: Tuottava pääomakanta koostuu pääomahyödykkeiden yhteenlasketuista hankintamenoista, jotka on sopeutettu hyödykkeiden tuottavuudessa tapahtuneella tehokkuushäviöllä. Varallisuuspääomakanta koostuu puolestaan pääomahyödykkeiden yhteenlasketuista hankintamenoista, joista on vähennetty hyödykkeiden varallisuusarvossa tapahtunut arvonmuutos suhteessa vastaaviin uusiin hyödykkeisiin. Laskennallisesti muodostettu varallisuuspääomakanta vastaa siten käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoa. Pääomahyödykkeen, kuten esimerkiksi tien, kirjanpidollinen arvonalentuminen on tutkimuksessa tehtyjen havaintojen mukaan seurausta kolmesta tekijästä; 1) hyödykkeen tehokkuudessa tapahtuneesta pienentymisestä; 2) hyödykkeen ikääntymisestä ja siitä saatavien palvelusten määrän pienentymisestä sekä 3) uusien, tehokkaampien hyödykkeiden saapumisesta markkinoille. Tierakenteen käyttöikä eli todellinen pitoaika on näin ollen seurausta sekä hyödykkeen fyysisissä ominaisuuksissa tapahtuneesta muutoksesta että taloudellisista valintamahdollisuuksista. Tätä teoreettista havaintoa on testattu tutkimuksessa empiirisesti määrittämällä kahden merkittävän Tiehallinnon tase-erän alusrakenteiden ja päällysteiden todelliset keskimääräiset pitoajat. Aineistossa esiintyneiden puutteellisuuksien vuoksi tulokset ovat tältä osin suuntaa-antavia. Ne tukevat kuitenkin käsitystä, jonka mukaan tierakenteiden todellisten pitoaikojen keskihajonta on mm. taloudellisista valintamahdollisuuksista johtuen suuri ja puoltavat siten Valtion kirjanpitolautakunnan Tiehallinnolle vuonna 24 antamaa lausuntoa, jossa suositellaan tie- tai tieosakohtaista omaisuuserittelyä käyttöomaisuuskirjanpidossa.

4 Juha Ilvespalo Johdanto 4 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT OF MASTER S THESIS Author: Juha Ilvespalo Name of the thesis: Highway capital from accounting point of view Date: September 4, 26 Number of pages: 89 Department: Civil and Environmental Engineering Chair: Construction Economics and Management Code: Rak-63 Supervisor: Instructor: Keywords: Professor Jouko Kankainen Pekka Montin, M.Sc., Rapal Oy wealth capital, productive capital, capital stock, accounting, depreciation, efficiency decline, aging The objectives of fixed assets accounting are dualistic: On the one hand, accounting in the public sector should primarily serve the government s interests. On the other hand, the potential for using accounting information in managerial decision-making is an issue that seems to keep resurfacing. This study attempts to analyse and interpret accounting principles and practices from an asset management point of view by taking into account the regulations and objectives set for government accounting. The theoretical basis of fixed assets accounting and, subsequently, of this thesis, is linked to capital theory. The capital theory concept has two separate dimensions: Productive capital stock consists of the sum of the historical acquisition costs of tangible assets adjusted for efficiency decline or decline in the potential productive services of assets still in use as they age. Wealth capital stock, on the other hand, consists of the sum of the historical acquisition costs of tangible assets adjusted for the decline in the value of assets as they age, i.e. depreciation. Hence, wealth capital stock could be used in the balance sheet instead of adhering to the book value convention. According to the observations made in this study, the book-value depreciation of a highway results from three major factors: (1) the decline in the potential productive services of the asset; (2) the shortening of the remaining service life of the asset and, thereby, the diminished potential capital services of the asset as it ages; and (3) the appearance of newer assets with technologically superior designs. Thus, the service life of a highway structure is dependent on both the changes in the physical characteristic of the asset and the balance of economic forces as a whole. This theoretical framework has been tested empirically by defining the actual service lives of pavements and substructures, the two significant groups of assets managed by the Finnish Road Administration. Due to inadequacy of the data, the results should be taken as indicative only. However, the results support the hypothesis that the standard deviation of the actual service lives of highway structures is considerable. Hence, this thesis sides in favor of component- or subcomponent-based accounting, as already proposed in a statement issued to the Finnish Road Administration by the State Auditing Board.

5 Juha Ilvespalo Johdanto 5 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Tutkimuksen tausta Tutkimusongelma ja tutkimuksen rakenne Tutkimusaineisto ja -menetelmät Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Pääomateorian peruskäsitteet tuottava pääoma ja varallisuuspääoma Kuvitteellinen tieinvestointi eri pääomakäsitteiden näkökulmasta Pääomakannan estimointiin liittyviä ongelmakohtia Hyödykkeen käyttöiät investointikäyttäytymisen näkökulmasta Investointityypit ja niiden vaikutus pääomakannan kehittymiseen Investoinnit osana pääomakantaa kirjanpidollisessa menettelyssä Tieinvestoinnin kirjanpidollisen varallisuusarvon havainnollistaminen Yhteenveto Pääoman säilyttämisen periaate kirjanpidon näkökulmasta Pääomahyödykkeen arvonalentuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Varallisuuspääoman muutos olettamus pääoman säilyttämisestä Pääoman säilyttäminen kirjanpidon sovelluksena (Renewals Accounting) Pääoman säilyttämiseen perustuva näkökulma vs. poistomenettely Ylläpito- ja korvausinvestoinnit taseesta tuotto- ja kululaskelmaan Pääoman säilyttämiseen perustuvan ajattelun hyötypotentiaali Viivästyneen kunnossapidon kustannusvaikutusten havainnollistaminen Yhteenveto Käyttöomaisuuskirjanpito Tiehallinnossa Hyödykkeen jakaminen rakenteellisesti ja toiminnallisesti eriäviin osiin Siltojen jakaminen rakenneosiin käyttöomaisuuskirjanpidossa Kehittämisaloitteita käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämiseksi Tierakenteiden vaikutusaikojen mallintamiseen liittyviä näkökulmia Tierakenteiden kirjanpidollisten vaikutusaikojen empiirinen tulkinta Hyödykeryhmän kirjanpidollisen vaikutusajan määrittäminen Poistosuunnitelman muuttaminen käyttöomaisuuskirjanpidossa Yhteenveto Yhteenveto ja johtopäätökset Kirjanpidolliset ilmiöt omaisuudenhallinnan osana Siltojen eritteleminen käyttöomaisuuskirjanpidossa rakenneosittain Hyödykeosakohtainen käyttöomaisuuskirjanpito...74 Lähdeluettelo Liitteet... 81

6 Juha Ilvespalo Johdanto 6 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta Pääoma on yksi talousteorian vaikeimmista ja kiistanalaisimmista käsitteistä. Aina Karl Marxista lähtien taloustieteilijät ovat kiistelleet siitä, mitä pääoma on ja miten sitä voidaan mitata. Pääoman laskemisen onkin todettu olevan jopa»inhottavin tehtävä, jonka ekonomit ovat antaneet tilastotieteilijöille» (Hulten 199, 119 [Hicks 1981, 24]). Koska käyttöomaisuuskirjanpidossa on ilmiselvästi kysymys pääoman arvon määrittämisestä jollakin määrätyllä tarkasteluhetkellä, yleensä tilinpäätöspäivänä, on tässä tutkimuksessa päädytty lähestymään käyttöomaisuutta ja siihen vaikuttavia kirjanpidollisia ilmiöitä pääomateorian näkökulmasta. Tutkimus sivuaa näin ollen eräiltä keskeisiltä osiltaan Sakari Uimosen (VATT) vuonna 26 valmistunutta tutkimusta Suomen tiepääoma. Pääoman säilyttäminen (Capital Maintenance) on jo pitkään ollut keskeinen pääomateoriaa koskevan tieteellisen keskustelun aihe-alue (esim. Hicks 1942). Spoof ja Männistö (26) ovat määrittäneet Suomen tieomaisuuden ylläpidon jälkeen jäämän arvoksi 1,14 miljardia euroa, josta päällystettyjen teiden osuus on noin 8 miljoonaa euroa. Spoofin ja Männistön tutkimustulokset viittaavat ns. viivästyneeseen kunnossapitoon (Deferred Maintenance), jonka kustannukset muodostuvat moninkertaisiksi optimaalisena ajankohtana toteutetun kunnossapidon kustannuksiin nähden. Tämän tutkimuksen yhtenä osana tarkastellaan ilmiöitä, joiden perusteella pääoman säilyttämiseen tähtäävät ylläpito- ja korvausinvestoinnit kytkeytyvät yhteen tieomaisuuden pääoma-arvon kanssa. Tiehallintoa voidaan pitää kuntotiedonhallinnassa edelläkävijänä (Inkala 26). Tiehallinnon käyttöomaisuuskirjanpito ja siten myös taloudenhallinta kokonaisuudessaan ovat kuitenkin saaneet joissakin yhteyksissä kritiikkiä osakseen. Mm. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on vuodesta 21 alkaen kiinnittänyt Tiehallinnon tilintarkastuksessa toistuvasti huomiota käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämistä koskeviin seikkoihin. Vuonna 23 Tiehallinto pyysi Valtion kirjanpitolautakunnalta lausuntoa tieomaisuuden kirjanpitoa koskevista kysymyksistä (ks. Valtion kirjanpitolautakunta 24). Tässä tutkimuksessa pyritään etsimään vastauksia siihen, onko tierakenteiden erittely käyttöomaisuuskirjanpidossa järjestetty riittävän täsmällisellä tavalla ja paneudutaan näin ollen yhteen lausunnon keskeiseen osa-alueeseen. 1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rakenne Tämän tutkimuksen tutkimusongelma kulminoituu kysymykseen siitä, miten Tiehallinnon käyttöomaisuuskirjanpito tulisi järjestää, jotta kirjanpito palvelisi sekä valtion kir-

7 Juha Ilvespalo Johdanto 7 janpitoa että Tiehallinnon omaisuudenhallinnan prosesseja. Koska tutkimuksen tavoite on luoda sisältöpohja Tiehallinnon käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämiseksi, tässä tutkimuksessa ei keskitytä tarkastelemaan käyttöomaisuuskirjanpidon yleistä olemusta ja käyttötarkoituksia yleisellä tasolla, vaan se rajataan koskemaan pääomahyödykkeen kirjanpidollisia vaikutusaikoja, hyödykkeen arvonalentumista ja muita sellaisia seikkoja, jotka vaikuttavat välittömästi tieinvestoinnin kirjanpitoarvon kehittymiseen. Tässä yhteydessä luodaan myös katsaus siihen, miten pääomakanta eli käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo muodostuu ja minkälaisia johtopäätöksiä sen perusteella voidaan tehdä. Tutkimusongelmaan etsitään vastauksia seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Mitä käsite pääoma tarkoittaa; minkälaisia ulottuvuuksia pääomalla on? Miten pääomakanta eli tase muodostuu, mitkä tekijät vaikuttavat siihen? Miten pääomahyödykkeen arvonalentuminen määräytyy? Mitä tarkoittaa pääoman säilyttäminen, miten sen hyödyt ilmenevät? Mitkä ovat tierakenteiden todelliset pitoajat, mitkä tekijät niihin vaikuttavat? Miten Tiehallinnon käyttöomaisuuskirjanpito tulisi järjestää? Tutkimus jakautuu kolmeen osaan: Ensimmäisessä pääluvussa pohditaan pääoman perusolemusta ja pääomapanostusten eli investointien ja pääomamenojen eli suunnitelman mukaisten poistojen välistä suhdetta. Ensimmäinen luku hahmottelee siten teoreettisen taustan käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämiseksi. Toisessa pääluvussa tarkastellaan tieomaisuuden pääoma-arvon muodostumista pääoman säilyttämiseen perustuvan kirjanpitoteknisen ratkaisun näkökulmasta. Toinen luku pyrkii näin ollen hahmottelemaan filosofian tai ajattelutavan, jonka avulla pääoma-arvon hyötypotentiaali ilmenee pitkän aikavälin investointisuunnittelussa ja omaisuudenhallinnassa. Kolmannessa pääluvussa teoreettista taustaa tulkitaan empiirisesti ja laaditaan näin muodostettujen havaintojen pohjalta ratkaisuehdotus Tiehallinnon käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämiseksi. 1.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksen teoriaosuus pohjautuu pääosin pääomateorian ympärille muodostuneeseen tieteellisen keskusteluun. Kirjallisuusanalyysin avulla on pyritty hahmottelemaan ja kuvaamaan niitä ilmiöitä, joihin pääomahyödykkeen myös tien kirjanpidollinen arvonalentuminen pohjautuu. Tutkimuksessa on käytetty hyväksi asiantuntijakeskusteluja, joiden avulla on pyritty tulkitsemaan ja havainnollistamaan käytännössä kirjallisuudesta esille nousseita teoreettisia ilmiöitä. Tämän lisäksi tutkimusaineistona on hyödynnetty Tiehallinnon ylläpitämiä tie- ja kuntotietorekisterejä, joiden perusteella on laadittu empiirinen analyysi tierakenteiden todellisista pitoajoista. Empiirisen analyysin tarkoitus on tukea teoreettisia havaintoja, ei niinkään tuottaa tutkimustuloksina.

8 Juha Ilvespalo Johdanto 8 Tutkimuksen analyysimenetelmä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen tavoite on näin ollen muodostaa yleistäviä johtopäätöksiä, jotka johdetaan analysoidusta aineistosta (ks. Eskola & Suoranta 1998, 186). Tutkimus etenee seuraavasti: Aluksi tutustutaan pääomateoriaa ja tiepääomaa koskevaa kirjallisuuteen. Tämän jälkeen muodostetaan teoreettisen viitekehyksen perusteella hypoteesi tierakenteiden kirjanpidollisiin vaikutusaikoihin vaikuttavista tekijöistä. Näin muotoiltua hypoteesia tierakenteiden kirjanpidollisista vaikutusajoista koetellaan empiirisesti analysoimalla rakenteiden todellisia pitoaikoja. Lopuksi teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen tulkinnan avulla muodostetaan ratkaisuehdotus Tiehallinnon käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämiseksi.

9 Juha Ilvespalo Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 9 2 Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Tässä pääluvussa pohditaan pääoman perusolemusta. Aluksi tarkastellaan pääoman eri ulottuvuuksia tuottavaa pääomaa ja varallisuuspääomaa sekä tulkitaan näiden kahden pääoman peruskäsitteen välisiä eroja. Tämän jälkeen tarkastellaan pääomapanostusten (investoinnit) ja pääomamenojen (poistot) välistä suhdetta sekä näiden vaikutusta pääomakantaan (taseeseen). Luvun keskeisenä tavoitteena on luoda yleiskatsaus pääomakannan muodostumiseen ja siihen vaikuttaviin keskeisimpiin tekijöihin. 2.1 Pääomateorian peruskäsitteet tuottava pääoma ja varallisuuspääoma Koska pääoma on hyvin moniulotteinen käsite ja sen laskennallinen muodostaminen on yksi talousteorian vaikeimmista aihealueista, pääomateorian tulkinnoissa on esiintynyt paljon sekaannuksia ja suoranaisia virheitä. Myös Hulten & Wykoff (1995, 1) ovat kiinnittäneet tähän seikkaan huomiota: Heidän mukaansa on hyvin tavallista, että pääomahyödykkeen rappeutumista kutsutaan arvonalentumiseksi, vaikka ensin mainittu kuvastaa hyödykkeen fyysisissä ominaisuuksissa tapahtunutta muutosta, kun puolestaan jälkimmäinen viittaa puhtaasti hyödykkeen taloudelliseen arvoon. Tämä sekaannus on osaltaan johtanut siihen, ettei kahden eri pääomakäsitteen tuottavan pääoman (Productive Capital) ja varallisuuspääoman (Wealth Capital) välisiä eroja ole tunnistettu. Tuottava pääoma kuvaa hieman yksinkertaistetusti pääomahyödykkeen tuottavuutta eli tavallaan siis suorituskykyä suhteessa hyödykkeen alkuperäiseen suunniteltuun suorituskykyyn. Tuottava pääoman määrittämiseksi on siten tunnettava pääomahyödykkeen tuotantokyvyssä tapahtunut muutos eli ns. tehokkuushäviö (Efficiency decline). Tehokkuushäviö ilmenee joko pääomahyödykkeen tuottamien palvelusten määrässä tapahtuneena pienentymisenä tai hyödykkeen resurssikustannusten kasvuna, kun hyödykkeen tuottama palvelusten virta pyritään ylläpitämään (esim. Triplett 1998, 4). Siten myös tien tuotantokyvyssä tapahtunut muutos ilmenee kahdella tavalla; joko pienentyneenä liikenteen välityskykynä tai muina vastaavina tiestä saatavina palveluksina tai kasvaneina tien kunnossapitokustannuksina (ts. peruskorjausinvestointeina). Varallisuuspääoma indikoi puolestaan pääomahyödykkeen markkinahintaa ja siinä tapahtunutta muutosta. Toisin kuin tuottava pääoma, hyödykkeen varallisuusarvo on verrannollinen johonkin vertailukohtaan; esimerkiksi uuden, vastaavilla ominaisuuksilla varustellun hyödykkeen varallisuusarvoon. Koska vastaavasta uudesta hyödykkeestä on oletettavasti saatavissa tulevaisuudessa suurempi määrä palveluksia kuin käytetystä hyödykkeestä, jonka käyttöikä on oleellisesti lyhentynyt ikääntymisen johdosta, on tämä seikka otettava huomioon käytetyn hyödykkeen varallisuusarvoa pienentävänä tekijänä.

10 Juha Ilvespalo Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 1 Jos uusi hyödyke on puolestaan varusteltu kehittyneemmillä ominaisuuksilla kuin käytetty hyödyke, myös tämä tekijä pienentää käytetyn hyödykkeen varallisuusarvoa onhan uudesta hyödykkeestä odotettavissa tulevaisuudessa laadukkaampia palveluksia. Fraumeni (1999a, 9-1) on havainnollistanut tuottavan pääoman ja varallisuuspääoman välistä suhdetta klassisella hehkulamppuesimerkillä: Jos hehkulampun eliniäksi oletetaan kaksitoista kuukautta, lampun suorituskyky on suurin piirtein vakio koko lampun kahdentoista kuukauden eliniän ajan. Jos hehkulamppu päätettäisiin kuitenkin myydä esimerkiksi kuuden kuukauden käytön jälkeen, rationaalisesti käyttäytyvä ostaja olisi todennäköisesti valmis maksamaan noin puolet lampun alkuperäisestä hankintahinnasta. Hehkulampun tuottava pääoma (tuotantokyky) on siis kuuden kuukauden kohdalla noin kaksinkertainen lampun varallisuuspääomaan (markkinahintaan) verrattuna. Tämän esimerkin valossa on ilmeistä, että molempia edellä mainittuja pääomakäsitteitä tarvitaan pääomaan sitoutuneen taloudellisen potentiaalin havainnollistamiseksi. Jos tunnetaan ainoastaan tien tuottava pääoma, tien tuottavuutta voidaan arvioida kyseisellä hetkellä. Tuottavuuden tulevaa kehitystä ei kuitenkaan kyetä tunnistamaan, koska tuottava pääoma ei indikoi tiestä tulevaisuudessa saatavien palvelusten määrää. Vastaavasti, jos tunnetaan ainoastaan tien varallisuusarvo, voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka paljon tiestä on jatkossa oletettavissa palveluksia, koska tien varallisuusarvo riippuu tien jäljellä olevasta käyttöiästä. Tien tuottavuutta ei kuitenkaan kyetä arvioimaan, koska tien varallisuusarvo riippuu tien tehokkuudessa tapahtuneen muutoksen lisäksi keskeisesti tien iästä ja odotettavissa olevien palvelusten määrästä. Tuottavan pääoman ja varallisuuspääoman väliset erot korostuvat infrastruktuurin kohdalla, koska infrastruktuurin tuotantokyky noudattaa usein ns.»äkkikuolema» -tyyppistä jakaumaa (Uimonen 26, 1). 1 Rautatie on tässä suhteessa oivallinen esimerkki. Sen tuotantokyky saattaa säilyä likimain ennallaan varallisuusarvon jatkuvasti pienentyessä, kunnes esimerkiksi kiskorakenteet murtuvat ja rautatie menettää yhtäkkisesti tuotanto- 1 Tuotantokyvyn heikentymisellä eli ns. tehokkuushäviöllä viitataan tässä yhteydessä hyödykkeen tuottamien palvelusten ja resurssikustannusten välisessä suhteessa tapahtuneeseen muutokseen. Hehkulamppu, jonka suorituskyky ja energiankulutus säilyvät vakiona koko lampun käyttöiän ajan, on siten esimerkki hyödykkeestä, jonka tuotantokyky on vakio ajan funktiona (Triplett, 1998, 4). Koska useimpien hyödykkeiden kuten esimerkiksi teiden kohdalla resurssikustannukset (kunnossapitokustannukset) kasvavat niiden ikääntyessä, näiden hyödykkeiden tuotantokyky heikkenee väistämättä tämän kehityksen seurauksena. Näin ollen esimerkiksi tien tai rautatien tehokkuushäviö kasvaa ja tuottava pääoma pienenee kasvaneiden resurssikustannusten vaikutuksesta, vaikka niiden tuottamien palvelusten määrä säilyisikin vakiona määrätyllä tarkasteluvälillä. Olettamus siitä, että tuottava pääoma säilyy vakiona, kun tien tuottamien palvelusten pienentyminen (kunnon heikentyminen) kompensoidaan kunnossapidolla, on siten yksinkertaistus, joka on tarpeen joidenkin teoreettisten ilmiöitten havainnollistamiseksi (esim. Kuva 15).

11 Juha Ilvespalo Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 11 kykynsä täysin ts. se ei kykene toteuttamaan tehtävää, jota varten se on suunniteltu. Vastaavasti, rautatiellä saattaa olla varallisuusarvoa, vaikka se olisikin menettänyt tuotantokykynsä kiskojen murtumisen johdosta; sen muilla osilla on todennäköisesti käyttöikää jäljellä, jolloin kiskorakenteiden korvaaminen on kannattavaa. 2.2 Kuvitteellinen tieinvestointi eri pääomakäsitteiden näkökulmasta Tuottavan pääoman ja varallisuuspääoman välistä suhdetta voidaan havainnollistaa seuraavan esimerkin avulla: Oletetaan, että vuonna nolla tehdään miljoonan euron tieinvestointi. Investoinnilla on siis nyt pääomateoreettisesta näkökulmasta kaksi eri ulottuvuutta tuottava pääoma ja varallisuuspääoma. Tuottava pääoma kuvaa tien tuotantokykyä tarkasteluhetkellä sekä siinä tapahtunutta muutosta suhteessa tien alkuperäiseen tuotantokykyyn. Varallisuuspääoma riippuu puolestaan sekä tien suorituskyvystä että sen iästä eli oletettavasti jäljellä olevasta palvelusten määrästä. Teknologiakehitys ja siitä aiheutuva vanhojen pääomavuosikertojen arvonalentuminen voidaan tulkita tässä yksinkertaistetussa esimerkissä hyvin hitaaksi ja jättää siten ottamatta huomioon. 2 Tuottavan pääoman arvonalentuminen on seurausta tien tehokkuudessa tapahtuneesta muutoksesta. Jos oletetaan, että tien kunnossapito laiminlyödään täysin, sen tuottava pääoma (tuotantokyky) säilyy siitä huolimatta todennäköisesti likimain ennallaan hyvin pitkään tai pienenee ainoastaan vähäisessä määrin, kunnes alusrakenne altistuu päällystevaurioiden seurauksena ulkoisille kuormituksille ja murtuu äkillisesti. Tässä yksinkertaistetussa ja havainnollistavaan esitystapaan pyrkivässä esimerkissä voidaan kuitenkin olettaa, että kunnossapidon täydellisen laiminlyönnin seurauksena tien tehokkuushäviö kasvaa eksponentiaalisesti siten, että noin 4 vuoden kuluttua tien tuottava pääoma on pienentynyt nollaan (Kuva 1). Käytännössä tie on tällöin käyttökelvottomassa kunnossa. 2 Tässä esimerkissä on havainnollistamisen nimissä tehty eräitä keskeisiä yksinkertaistuksia: Esimerkiksi ohjelmoituja koneellisia paikkauksia ja muita vuosittaisia ylläpitoinvestointeja ei ole tulkittu tehtävän lainkaan. Myös näkemys siitä, että tien tuotantokyky romahtaa nollaan tiepenkereen sortuman johdosta (Kuva 3) on ylikorostava: Tien tuotantokyky pienenee sortuman johdosta todennäköisesti oleellisesti, mutta ei romahda nollaan, koska tieyhteys on poikki ainoastaan yhdestä kohdasta tien muiden osien tuottaessa yhä palveluksia. Tien varallisuusarvon on puolestaan oletettu riippuvan keskeisesti kahdesta eri tekijästä; hyödykkeen tuotantokyvystä ja siinä tapahtuneesta muutoksesta sekä hyödykkeen jäljellä olevasta käyttöiästä ja tulevaisuudessa oletettavasti saatavien palvelusten määrästä (vrt. Hulten & Wykoff 1995, 19). Teknologiakehitys, eli kehittyneemmillä ominaisuuksilla varusteltujen hyödykkeiden saapuminen markkinoille, on oletettu hyvin hitaaksi. Todellisuudessa teknologiakehityksen vaikutusta tien varallisuusarvoon ei tulisi kuitenkaan aliarvioida (ks. luku 3).

12 Juha Ilvespalo Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 12 1,9,8 Pääoma-arvo (milj. ),7,6,5,4,3,2, Tuottava pääoma Varallisuuspääoma Kuva 1. Tien tuottava pääoma vs. varallisuuspääoma olettaen, että tien peruskorjaukset laiminlyödään täysin. 1,9,8 Pääoma-arvo (milj. ),7,6,5,4,3,2, Tuottava pääoma Varallisuuspääoma Kuva 2. Tien tuottava pääoma vs. varallisuuspääoma olettaen, että tien peruskorjaukseen käytetään 1 vuoden peruskorjaussykleissä 2 % alkuperäisestä hankintamenosta.

13 Juha Ilvespalo Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 13 1,9,8 Pääoma-arvo (milj. ),7,6,5,4,3,2, Tuottava pääoma Varallisuuspääoma Kuva 3. Tien tuottava pääoma vs. varallisuuspääoma olettaen, että tien tuottava pääoma romahtaa äkillisesti 3 vuoden kuluttua tiepenkereen sortuman johdosta. 1,9,8 Pääoma-arvo (milj. ),7,6,5,4,3,2, Tuottava pääoma Varallisuuspääoma Kuva 4. Tien tuottava pääoma vs. varallisuuspääoma olettaen, että tien tuotantokyky palautetaan penkereen sortumaa edeltäneeseen tilaan.

14 Juha Ilvespalo Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 14 Varallisuuspääoma riippuu sekä tien iästä että sen tuotantokyvyssä tapahtuneesta muutoksesta. Koska tieinvestoinnin laskennallinen varallisuuspääoma vastaa investoinnin kirjanpitoarvoa, sen arvonalentumisen voidaan tulkita noudattavan esimerkiksi kirjanpidollista lineaarisen arvonalentumisen mallia. Jos oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi tien kaikkien rakenneosien kirjanpidolliseksi vaikutusajaksi 5 vuotta, alkuperäisen tieinvestoinnin varallisuusarvo alenee lineaarisesti nollaan tämän ajan kuluessa. Näin ollen tien varallisuusarvosta on 4 vuoden kuluttua jäljellä noin 2 %, vaikka tie ei tänä ajankohtana enää tuottaisi lainkaan palveluksia ts. sen tuottava pääoma on nolla (Kuva 1). Tien tuotantokyvyn palauttaminen on tällöin taloudellisesta näkökulmasta järkevää. Edellä esitetty tuottavan pääoman arvonalentuminen on hypoteettinen perustapaus, joka ei sellaisenaan toteudu tieinvestoinnin kohdalla, koska tie pyritään ylläpitämään alkuperäistä vastaavassa kunnossa käytännössä koko sen elinkaaren ajan. Jos oletetaan, että tien peruskorjaukseen investoidaan säännöllisesti 1 vuoden välein 2 % alkuperäisestä tieinvestoinnista, tien tuottavan pääoman arvonalentumisen profiili muuttuu olennaisesti (Kuva 2). Vastaava arvonmuutos voidaan todentaa varallisuuspääoman kohdalla olettamalla, että peruskorjausinvestoinnit tulkitaan kirjanpidossa alkuperäisen hankintamenon lisäyksiksi. Tämä esimerkki kuvaa tieinvestoinnin perusolemusta: Tien varallisuusarvo todennäköisesti pienentyy, vaikka sen tuotantokyky säilyykin likimain ennallaan tai pienenee ainoastaan vähäisessä määrin kunnossapitokustannusten kasvaessa. Tien tuotantokyvyn muutokset voivat olla joskus hyvin äkillisiä; tiepenger voi esimerkiksi syystä tai toisesta sortua jopa uuden tien kyseessä ollessa. Jos tässä yksinkertaistetussa esimerkissä oletetaan, että tien alusrakenne sortuu 3 vuoden kuluttua tien rakentamisesta ja tie joudutaan sulkemaan liikenteeltä, tien tuotantokyky romahtaa äkillisesti nollaan (Kuva 3). Tien varallisuusarvo kirjanpidossa ei kuitenkaan pienene kuin ainoastaan siltä osin, kuin kirjanpidossa joudutaan tekemään sortuman vuoksi menetetyn tieomaisuuden johdosta hankintamenon vähennys. Tiellä on siis edelleen varallisuusarvoa, koska sen muut osat tuottavat oletettavasti palveluksia vielä 2 vuoden ajan ja niiden tuotantokyky vastaa sortumaa edeltänyttä tasoa. Koska tiellä on varallisuusarvoa, sen kunnostaminen vähintään sortumaa edeltäneeseen tilaan on siten perusteltua (Kuva 4).

15 Juha Ilvespalo Pääoman muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Pääomakannan estimointiin liittyviä ongelmakohtia Perinteisesti pääomalaskelmissa on sovellettu ns. investointikertymämenetelmää 3, jossa lasketaan yhteen kaikki menneet investoinnit, jotka tuottavat tarkasteluhetkellä palveluksia. Näin voidaan muodostaa laskennallisesti kuluttamaton pääomavaranto, josta Triplett (1998) käyttää termiä bruttopääomakanta (Gross Capital Stock). Kun bruttopääomakanta kalibroidaan pääoman tehokkuushäviöllä tai kokonaisarvonalentumisella siitä riippuen, onko kysymyksessä tuottava pääoma vai varallisuuspääoma, saadaan nettopääomakanta (Net Capital Stock). Koska omaisuuden kirjanpitoarvo vastaa laskennallista bruttopääomakantaa arvonalentumisella sopeutettuna, voidaan pääoman tasearvo laskea milloin tahansa vähentämällä vastaavan uuden ja käyttämättömän pääoman jälleenhankintahinnasta pääoman iästä ja käytöstä aiheutunut laskennallinen arvonalennus. Pääomakannan määrittäminen on perinteisesti osoittautunut hyvin haastavaksi tehtäväksi (Hicks 1981, 24). Hulten (199, 121) on kuvannut tätä ongelmaa seikkaperäisesti. Hänen mukaansa uusi pääoma, joka lisätään pääomakantaan vuosittain, on suhteellisen helposti määritettävissä. Sen sijaan olemassa olevan pääomakannan laskeminen on usein huomattavasti hankalampaa: Osa pääomakantaan alunperin kuuluneista hyödykkeistä on mahdollisesti vedetty pois tuotannosta tarkasteluhetkellä; käytetyt pääomahyödykkeet eivät välttämättä ole yhtä tuottavia ja tehokkaita kuin pääomakantaan lisättävät uudet pääomahyödykkeet. Myös kysymys siitä, miten pääomahyödykkeen tuottamat lukuisat erilaiset palvelukset voidaan arvottaa ja aggregoida yhdeksi hyödykkeen tuottavuutta kuvaavaksi lukuarvoksi, on usein ongelmallinen (vrt. Uimonen 26, 4). Kenties kaikkein keskeisin pääomakannan laskemiseen liittyvä ongelma on pääomahyödykkeen tuotantokyvyssä tapahtuneen muutoksen eli ns. tehokkuushäviön arvioiminen. Periaatteessa tehokkuushäviötä voitaisiin estimoida vuokrahintojen avulla, jos pääomahyödykkeelle olisi olemassa aktiiviset vuokramarkkinat (Hulten & Wykoff 1995, 15). Useimmat pääomahyödykkeet tuottavat kuitenkin palveluksia ainoastaan omistajilleen, jolloin pääomalaskelmissa ei voida käyttää hyväksi tätä tietoa. Lisäksi pääomahyödykkeiden tuottamat palvelukset eivät ole useimmiten suoraan määritettävissä, jol- 3 Periodin t pääomakanta voidaan laskea aikaisempien vuosien investoinneista investointikertymämenetelmällä kaavalla; K t = φ I t-1 + φ 1 I t φ N I t-n-1. K t on pääomakanta periodilla t ja I t-s investointi s periodia aikaisemmin. (Investointi otetaan käyttöön vasta investointiperiodia seuraavan periodin alusta.) N on investoinnin pitoaika. Kertoimet (φ s = 1,...,N) kuvaavat pääomaesineen kulumista: φ s ilmaisee s vuotta vanhan pääomaesineen tehokkuuden suhteessa uuden tehokkuuteen: φ = 1 ja φ N+1 = (Uimonen 26, 4; ks. myös Hulten & Wykoff 1995, 12; Hulten 199, 121). Koska investoinnit sopeutetaan pääoman tehokkuushäviötä indikoivilla painokertoimilla, kysymyksessä on tuottava pääomakanta.

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET. Sakari Uimonen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET. Sakari Uimonen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 436 SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET Sakari Uimonen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 27 Tutkimuksen

Lisätiedot

Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö. Sisäisiä julkaisuja 31/2005

Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö. Sisäisiä julkaisuja 31/2005 Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö Sisäisiä julkaisuja 31/2005 Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja hyväksikäyttö Väyläomaisuuden arvon laskennan kehittäminen ja

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1.

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta TUDI / Toimitusketjun johtaminen Diplomityö Antti Räsänen EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä 31.1.2013 Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero 71762 Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Janne

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 149 Series Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila

Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila Peltola, Katriina 2009 Hyvinkää Laurea Ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Hiehojen makuuparsipihaton

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväylien korjausvelka 42 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA ÄIJÖ PERTTI VIRTALA Liikenneväylien korjausvelka LASKENTAMALLIN KEHITYS JA TESTAUS 7 Juha Äijö, Pertti Virtala Liikenneväylien korjausvelka Laskentamallin

Lisätiedot

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Janne Huttunen Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.12.2006

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot