White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut"

Transkriptio

1 White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN, taloushallinnon palvelut

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU, PYSYTKÖ MUKANA?... 3 VUOSIBUDJETTI OHJAAMISEN VÄLINEENÄ... 4 RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN... 5 Rullaavan budjetoinnin avulla myös tavoitteet päivittyvät... 6 Perinteisen vuosibudjetoinnin kritiikki... 6 Ennustaminen osana liiketoiminnan päivittäistä johtamista... 7 Pitkän aikavälin suunnittelu... 7 Mitä rullaavien ennusteiden tekeminen vaatii yritykseltä?... 8 Rullaavan ennustamisen hyödyt... 9 ENNUSTAMISEN TYÖKALUT JA PALVELUT Visma Navita Tehokas tuki strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi... 10

3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU, PYSYTKÖ MUKANA? Yritysten nykypäivän toimintaympäristöä voi kutsua nyrkkeilykehäksi, jossa iskuja tulee jatkuvasti eri suunnista. Jotta iskuihin pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan, täytyisi niitä pystyä aistimaan ja ennakoimaan. Ei riitä, että analysoi pelkästään menneitä tilanteita, vaan on pystyttävä ennakoimaan tulevaa. Pysähtyminen ja menneen analysointi sulkevat silmät siltä, mitä todellisuudessa on tapahtumassa. Olennaisen tiedon tunnistaminen ja luova hyödyntäminen PK-yrityksen päätöksenteossa vaatii erilaisten tietojen nopeaa arvioimista ja yhdistämistä. Todennäköisten skenaarioiden mallintaminen ja vaihtoehtojen punnitseminen on yritysjohdon arkipäivää. Päätökset strategian toimivuudesta ja järkevyydestä voivat pohjautua viimeisintä tilinpäätöstä tuoreempiin tietoihin. Kun tilannetta tarkkaillaan ja ennakoidaan rullaavalla ajanjaksolla esimerkiksi kuukausittain, pystytään muuttuviin tilanteisiin reagoimaan ajoissa. Strategiaa ja varsinkin tapaa, jolla valittua strategiaa jalkautetaan, voidaan muuttaa ja on syytä muuttaa, jos liiketoiminnan tuoreimmat ennusteet osoittavat, että tavoitteisiin ei päästä noudattamalla nykyistä toimintamallia. Kyse ei ole pelkästään ongelmien välttämisestä, vaan mahdollisuuksien tunnistamisesta ja niiden haltuunotosta. Hyvät tulokset eivät synny sattumalta. Systemaattisesti toimintaansa ennakoivat PK-yritykset menestyvät parhaiten.

4 4 VUOSIBUDJETTI OHJAAMISEN VÄLINEENÄ Budjetin sanotaan olevan yrityksen strategia kirjoitettuna auki numeeriseen muotoon. Vuosibudjetti luotiin toimimaan stabiiliin ympäristöön, jossa tulevan vuoden budjetti oli mahdollista suunnitella vuosibudjetin toimivuuden vaatimalla tarkkuudella. Useiden yritysten luovuttua tarkan strategian määrittelystä ja siirryttyä rakentamaan ennemminkin vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä ja skenaarioita, on myös perinteisen vuosibudjetin laatiminen menettänyt automaattisesti merkitystään. Kun liikemaailma muuttui hitaalla vauhdilla, oli strategian ja budjetin päivittäminen vuositasolla riittävää ja niiden pitäminen linjassa toistensa kanssa helpompaa. Ehkä tunnetuimmat vuosibudjetin kriitikot Jeremy Hope ja Robin Fraser sanovatkin, että vuosibudjetti sopi hyvin teollistumisen aikakauteen, organisaatioiden hierarkkisuuteen ja kontrolloituun ympäristöön. Heidän näkemyksensä mukaan vuosibudjetti on yritysten välttämätön paha, josta tulisi luopua kokonaan. Tällä hetkellä yritysten toimintaympäristö muuttuu kovempaa kuin koskaan ennen. On aloja, joilla vuosibudjetin tekeminen, sillä tarkkuudella, jota se toimiakseen vaatisi, on mahdotonta. Tämän vuoksi yritysten tulisi raskaan vuosibudjetin laatimisen sijasta jatkuvasti päivittää näkemystään tulevaisuudesta ja reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Rullaava budjetointi ja ennustaminen ovat vastaus tämän päivän hektisen toimintaympäristön haasteisiin. Kun budjettia päivitetään tasaisin väliajoin, on yrityksen näkemys taloudellisesta tilastaan jatkuvasti ajan tasalla.

5 5 RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN Rullaavassa budjetoinnissa määritellään edelleen tietylle ajanjaksolle oma budjetti, mutta periodi on verrattain lyhyt ja budjettia täydennetään aina, kun edellinen periodi on kulunut loppuun. Toimintasuunnitelma on tehty aina esimerkiksi vuodeksi eteenpäin, mutta sitä päivitetään ja tarkastetaan lyhyemmällä aikavälillä, esimerkiksi kolmen kuukauden välein. Näin ollen huomioiduksi tulee niin lyhyen tähtäimen tarkempi budjetti kuin myös pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelma. Rullaavalle budjetoinnille ja ennustamiselle on tyypillistä, että ensimmäinen periodi suunnitellaan tarkalla tasolla, mutta jälkimmäiset periodit karkeammin ja niitä täydennetään ja muokataan informaation lisääntyessä. Koska rullaavassa budjetoinnissa budjettiin jatkuvasti lisätään uusi periodi, kutsutaan sitä usein myös jatkuvaksi budjetoinniksi, vaikkakin näitä termejä ei kaikissa tutkimuksissa käytetäkään täysin rinnakkain. Rullaavasta budjetoinnista ja rullaavasta ennustamisesta puhutaan usein synonyymeinä, mutta varsinaisessa rullaavassa ennustamisessa ei ole lainkaan kyse tavoitteenasetannasta, kuten puhuttaessa budjetoinnista. Ennuste on mahdollisimman realistinen käsitys tulevaisuudesta ja ennustetta on täydennettävä esimerkiksi tasapainotetun tuloskortin avulla tehdyillä tavoitteilla.

6 6 Rullaavan budjetoinnin avulla myös tavoitteet päivittyvät Jos tavoitteet ja ennusteet halutaan pitää edelleen vuosibudjetin kaltaisesti yhdessä, on rullaava budjetointi nykypäivään sopivampi vaihtoehto kuin vuosibudjetointi. Rullaavalla budjetoinnilla asetetut tavoitteet päivittyvät samalla, kun budjettia päivitetään toimintaympäristön muutokset huomioiden. Motivaatio organisaation sisällä kasvaa, kun yllättävät toimintaympäristön muutokset eivät automaattisesti johda tavoitteiden mahdottomuuteen. Rullaavan budjetoinnin prosessi on suuniteltava hyvin, jotta aikajänne ja suunnittelun tarkkuus on tarkasti määritelty. Rullaavassa budjetoinnissa vaarana on, että raskas budjetointiprosessi tuleekin tehtyä vain useamman kerran vuodessa yhden kerran sijasta. Jos määritelmällisesti budjetilla kerrotaan organisaatiolle tavoite, johon halutaan budjettikauden aikana päätyä, kertoo ennuste vastaavasti sen, mihin tällä hetkellä toimintaympäristö huomioon ottaen ollaan todellisuudessa menossa. Puhumalla rullaavasta ennusteesta haluamme korostaa sen olevan toimintaympäristö huomioon ottaen täysin realistinen käsitys toiminnan tulevaisuudesta, johon ei ole sekoitettu liiketoiminnan tavoitteita tai esimerkiksi palkitsemista. Perinteisen vuosibudjetoinnin kritiikki Esimerkkejä kritiikistä, jota Pertti Åkerberg listaa kirjassaan Budjetoinnin mielettömyys (2006): - Vuosibudjetointi on kallista ja aikaa vievää ja harvoin hyöty vastaa prosessin kustannuksia, jonka lisäksi pitkäkestoisen prosessin lopputulos vanhenee nopeasti - Budjetteja voidaan manipuloida ja niiden käyttäminen suorituksen arvioinnissa ja palkitsemisen pohjana johtaa yrityksen kannalta epäedulliseen toimintaan, tavoitellaan budjettia, eikä markkinoiden tarjoamaa potentiaalia - Budjetti ei kannusta työntekijöitä orientoitumaan tulevaisuuteen, vaan saa budjetointiprosessiin osallistuvat katsomaan taaksepäin - Vuosibudjetit keskittyvät kustannusten alentamiseen, eivätkä niihin keinoihin, joilla tuotettaisiin lisäarvoa ja tavoiteltaisiin kasvua: Budjetista muodostuu katto kasvulle ja lattia kustannuksille - Tavoite tulisi olla palkitseminen vain aidoista suorituksista, mutta löyhästä budjetista tulee helposti työntekijöiden bonusautomaatti - Budjetointi on usein hierarkinen prosessi, joka tekee organisaatiosta sisäänpäin kääntyneen

7 7 Ennustaminen osana liiketoiminnan päivittäistä johtamista Yrityksen tehdessä rullaavaa ennustamista osana liiketoiminnan päivittäistä johtamista, tulee prosessista ajankohtainen ja relevantti. Rullaavan ennustamisen avulla yrityksellä on käytössään aina ajankohtainen ennustus, johon vaikuttaa yrityksen sisällä tapahtuneiden muutosten lisäksi myös yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja erityisesti yrityksen omalla toimialalla tapahtuneet muutokset. Perinteinen vuosibudjetti tehdään sitovaksi koko budjettikaudeksi kerrallaan, vaikka toimintaympäristössä tapahtuisikin tulokseen vaikuttavia muutoksia kesken budjettikauden. Kun yritys tekee vain vuosibudjetin, on se budjetointikauden loppuessa tilanteessa, jossa luvut, joihin käytettävä budjetti perustuu, jo yli vuoden vanhoja. Koska rullaavaa ennustetta päivitetään säännöllisesti, on selvää, että se vastaa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin huomattavasti paremmin kuin kerran vuodessa tehtävä vuosibudjetti. Näin ollen vuosibudjetti on mahdollista tehdä karkeaksi toiminnan suuntaviivaksi ja täydentää sitä jatkuvasti muuttuvin ennustein. Rullaava ennustaminen tarjoaa yrityksille juuri sellaista ketteryyttä, jota ne tänä päivänä tarvitsevat. Pitkän aikavälin suunnittelu Vaikka puhuttaessa rullaavasta ennustamisesta korostetaan usein sen toimivuutta lyhyen tähtäimen arvioinnissa ja ennustamisessa, täytyy myös muistaa, että rullaavan ennusteen tekeminen parantaa yrityksen näkemystä myös pidemmän aikavälin suunnittelussa. Tekemällä pelkästään vuosibudjetin, ei yrityksellä ole juuri minkäänlaista taloudellista suunnitelmaa budjettikauden lopulla seuraavasta budjettikaudesta, ennen kuin se jälleen seuraavaksi vuodeksi laaditaan. Rullaavaa ennustamista tekevillä yrityksillä taas on jatkuvasti lyhyen tähtäimen tarkan ennusteen lisäksi myös käsitys pitkän tähtäimen tapahtumista. Myös pitkän tähtäimen ennustetta voidaan jatkuvasti muuttaa ja päivittää, jos toimintaympäristön muutokset antavat siihen aihetta. Sen lisäksi, että ennustaminen nähdään usein soveltuvan lyhyen tähtäimen tarkasteluun, on se tämän vuoksi pelkkää vuosibudjettia parempi työkalu myös yrityksen pitkän tähtäimen strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Rullaavan ennustamisen avulla yrityksen strategia ja ennuste kulkevat käsi kädessä, jolloin toimintaympäristön vaikutukset strategiaan heijastuvat automaattisesti myös päivitettävään ennusteeseen.

8 8 Mitä rullaavien ennusteiden tekeminen vaatii yritykseltä? Ennusteiden ottaminen osaksi yrityksen päivittäistä liiketoiminnan johtamista ei vaadi organisaatiolta merkittäviä muutoksia ja pitkiä prosesseja. Yrityksessä työskentelevien ajatustavassa täytyy kuitenkin tapahtua muutos, jotta menneen analysoinnin sijasta alettaisiinkin katsoa tulevaisuuteen ja analysoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämän jälkeen on suunniteltava ennusteiden laadinta ja päivittäminen. Ennustaminen on organisaatiossa parhaimmillaan alhaalta ylöspäin kulkeva prosessi, jossa kysynnän muutokset heijastuvat ennusteisiin ja liiketoiminnan suunnitteluun. Ennustaminen aloitetaan myynnin tilauskannasta, joka muutetaan liikevaihdoksi. Sen pohjalta voidaan määrittää myyntikate ja tarvittavat resurssit. Analysoidaan ja ennustetaan kassavirtaan keskeisesti vaikuttavat tekijät, kuten saatavien syntyminen, kotiuttaminen ja vastaavasti tuotantotekijöistä aiheutuvat velat ja vastuut. Näin ennustamisprosessin tuotoksena saadaan kassavirtaennuste, joka on avainasemassa liiketoiminnan johtamisessa.

9 9 Rullaavan ennustamisen hyödyt Vuosibudjetti luotiin stabiiliin toimintaympäristöön - rullaava ennustaminen on työkalu tämän päivän hektisen toimintaympäristön haasteisiin. Valtaosa liikkeenjohdon käyttämästä ajasta pitäisi kulua yrityksen tulevaisuuden menestystekijöiden varmistamiseen. Rullaavalla ennustamisella saavutetaan mm. seuraavanlaisia hyötyjä: Asioita voidaan päättää hyödyntäen analysoitua tietoa intuition ohella Liiketoiminnan korjausliikkeet pohjautuvat mallinnettuun tietoon tulevaisuudesta Tulevaisuuden kommunikointi on konkreettista ja avointa omistajille, hallitukselle ja henkilöstölle Sitouttamalla operatiivinen johto jatkuvaan ennustamiseen, he sitoutuvat tehtyihin päätöksiin Päätöksenteko paranee, koska organisaatiossa opitaan analysoimaan syyja seuraussuhteita myös talouden näkökulmasta Kun puhutaan tulevaisuuden konkreettisista liiketoiminnan linjauksista, tulee taustalla aina olla mahdollisuus tulkita lukuja - oli kyse sitten hallitus- tai johtoryhmätyöskentelystä. Budjetti sellaisenaan on menettänyt merkityksensä kesken tilikautta tapahtuvan analysoinnin ja tilannetajun mittarina ja sen vuoksi päätökset on tehtävä rullaavan ennusteen perusteella.

10 10 ENNUSTAMISEN TYÖKALUT JA PALVELUT Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin työkalut sekä palvelut yhdistettynä reaaliaikaiseen taloustietoon mahdollistavat nopean reagoinnin ja vaihtoehtoisten päätösten vaikutusten analysoinnin. Organisaatioissa, joissa ennusteet ovat osa yrityskulttuuria, päätösten tehon näkee ennusteista ja jatkuvan oppimisen kierre kasvaa. Ennusteet, vaihtoehtoislaskelmat ja simuloinnit yritysjohdon tarpeisiin sekä ennusteiden vertailu ja analysointi sekä budjettiin että toteumaan ilman monimutkaisia tai käsityönä tapahtuvia tiedonsiirtoja eri lähteistä, on yhä useamman yrityksen harkinnassa. Toteuman mukaan tarkentuva ennuste ja viimeisin arvio liiketoiminnan tulevaisuudesta jatkuvasti johdon päätöksenteon tukena varmistavat parhaan mahdollisen tuloksen. Visma Navita Tehokas tuki strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Kun toimintaa koskevat tiedot analysoidaan taloushallintojärjestelmään integroidun työkalun avulla, lähitulevaisuuden skenaariot on aikaisempaa helpompi muodostaa ja käyttää ennakoivan päätöksenteon tukena. Visma Services Oy tarjoaa työkalut ja palvelut päätöksentekosi tueksi. Tutustu Visma Navitaan. visma.fi/visma_navita on auktorisoitu taloushallinnon sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluyritys, joka on erikoistunut laadukkaisiin ulkoistamispalveluihin. Visma Services Oy on osa kansainvälistä Visma-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja -palveluiden tarjoaja.

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa. ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot