Mikä tekee yrityksestä mielenkiintoisen pääomasijoittajan näkökulmasta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä tekee yrityksestä mielenkiintoisen pääomasijoittajan näkökulmasta?"

Transkriptio

1 Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, Helsinki Puh visma.fi/taloushallintopalvelut Mikä tekee yrityksestä mielenkiintoisen pääomasijoittajan näkökulmasta?

2 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 YRITYKSEN VALINTA... 3 POTENTIAALISTEN SIJOITUSKOHTEIDEN ARVIOINTI... 4 LAADUKAS RAPORTOINTI HELPOTTAA TYÖTÄ... 5 ARVONNOUSUN SEURAAMINEN ON JATKUVAA... 5 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISELLA TEHOKKUUTTA... 5 RAPORTOINNIN JA ENNUSTEIDEN MERKITYS... 6 KOHDEYRITYKSESTÄ IRTAUTUMINEN... 6 YHTEISKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS... 7 Visma Services Oy tarjoaa työkalut ja palvelut päätöksentekosi tueksi. Visma Services Oy on auktorisoitu taloushallinnon sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluyritys, joka on erikoistunut laadukkaisiin ulkoistamispalveluihin. Visma Services Oy on osa kansainvälistä Visma-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja -palveluiden tarjoaja.

3 3 JOHDANTO Visman kyselyn (2013) mukaan suomalaisten PK-yritysten raportointikäytännöt ovat hyvin vaihtelevat ja suuressa osassa yrityksiä jopa olemattomat. Pääomasijoittajalle raportointi on tärkeää kohdeyrityksen arvioinnista aina siitä irtautumiseen asti. Sijoitettuaan yritykseen pääomasijoittaja muokkaa raportointia haluamaansa suuntaan, mutta sitä ennen sijoittajan on kiinnostuttava yrityksestä siitä saatavan raportoinnin ja yleisen markkina-analyysin perusteella. Visman kyselyyn vastanneista yli viidestä sadasta suomalaisesta yrityksestä alle puolet kertoi tekevänsä budjetin. Kuukausittaisia ennusteita tekeviä yrityksiä vastaajista oli alle neljäsosa. Tässä katsauksessa tutustumme raportoinnin merkitykseen pääomasijoittajan näkökulmasta. Asiantuntijana toimii Korona Investin sijoitusjohtaja Pasi Lehtinen. Hänen mukaansa Visman kyselyn tulos on selkeästi nähtävillä myös yrityksissä, joita hän on arvioinut. YRITYKSEN VALINTA Pääomasijoittajan tekemä arviointi mahdollisista sijoituskohteista on aina sekä objektiivinen että subjektiivinen. Pääomasijoittaja arvioi markkinoiden yleisnäkymiä sekä toimialan menestystekijöitä ja vertaa arvioitavana olevan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa ja liiketoimintaideaa näihin yleisnäkymiin. Yrityksen toteumatiedoista saatava taloudellinen analyysi antaa pääomasijoittajalle näkymän siihen, kuinka yritys on tähän mennessä taloudellisesti menestynyt. Toteumatiedon, liiketoimintasuunnitelman ennusteiden, markkinanäkymien sekä toimialan menestystekijöiden avulla pääomasijoittaja voi arvioida yrityksen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia ja soveltuvuutta sijoituskohteeksi. Vaikka yrityksestä saatavalla taloudellisella analyysilla on suuri merkitys sijoitusta suunniteltaessa, on suurempi merkitys yrityksen toimivalla johdolla. Pääomasijoituspäätös ei koskaan ole pelkästään objektiivinen ja yrityksen arvonnousunäkymiin sidonnainen. Mahdollista kohdeyritystä arvioitaessa onkin pystyttävä rakentamaan luottamus pääomasijoittajan ja yrityksen johdon välille. Lehtisen mukaan johdolta odotetaan PKyrityksessä erityisesti toimialan substanssiosaamista, jotta heillä on selvä käsitys siitä, miten ja millä keinoilla liiketoimintaa lähdetään kasvattamaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksestä saatavan taloudellisen analyysin ja johdon näkemyksen lisäksi pääomasijoittajan tulee tarkastella toimialan yleisiä markkinanäkymiä ja kasvupotentiaalia. Alan kasvunäkymiä tarkastellaan joko itse tai apuna käytetään ulkopuolisen asiantuntijan tekemää markkinaselvitystä. Lehtinen korostaa, että markkinaselvityksen tärkeimpänä päämääränä on saada tieto siitä, onko alalla tilaa operatiiviselle kasvulle sekä riittävä määrä potentiaalisia ostokohteita, jotta kohdeyrityksen on mahdollista saavuttaa kasvutavoitteet. Tekemällä ennusteita ja rakentamalla vaihtoehtoisia laskelmia markkinoiden muutoksista, voidaan rakentaa erilaisia arvonnoususkenaarioita kohdeyrityksen tulevaisuudesta. Palvelualan PKyrityksiin sijoitettaessa orgaanisella kasvulla on haasteellista päästä sellaiseen kasvuun, jota pääomasijoittaja kohdeyritykseltä odottaa.

4 4 Yritysostot ja voimakas operatiivinen kasvu edellyttävät kohdeyrityksiltä pääomaa. Pääomasijoittajan avulla kohdeyrityksen mahdollisuus saada lisärahoitusta pankilta paranee huomattavasti. Usein pääomasijoittajat käyvätkin keskusteluja pankin kanssa samaan aikaan, kun vielä neuvotellaan kohdeyrityksen kanssa tulevasta sijoituksesta. POTENTIAALISTEN SIJOITUSKOHTEIDEN ARVIOINTI Teemme kassavirtaennusteita, ja yrityksillä, joihin suunnittelemme sijoitusta, tulisi olla ennustettava positiivinen kassavirta. Rakentamistamme skenaarioista valitsemme realistisimman, jonka perusteella sijoituspäätös tehdään. Realistisimmankin skenaarion tulisi johtaa halutulla aikajänteellä yrityksen arvon kolminkertaistumiseen. Markkinaselvityksen ja yrityksestä saatavan taloudellisen analyysin avulla pääomasijoittaja rakentaa skenaarioita kohdeyrityksen tulevaisuudesta. Kohdeyrityksen johdon kanssa käydään usein aluksi läpi yrityksen itse tekemät ennusteet. Näiden pohjalta pääomasijoittaja rakentaa itselleen omat ennusteet ja skenaariot, jotka pohjautuvat kohdeyrityksen tulevaisuuden kassavirtalaskelmiin. Siitä huolimatta, että rahoituslaskelma kertoo pääomasijoittajalle, onko yritykseen kannattavaa sijoittaa, täytyy jälleen muistaa sijoituksen arvioinnin olevan erityisesti arvokeskustelu, jossa yhteiskunnallisilla pelisäännöillä on suuri merkitys. Sijoittamisen peruste

5 5 ei koskaan voi olla vain ja ainoastaan taloudellinen ja tulevaisuuden arvonnousunäkymiin sidonnainen. Potentiaalisten kohteiden arviointivaiheessa mukana on myös riskin arviointi ja riskiskenaarioiden luominen, jolloin tehdään erilaisia oletuksia riskien realisoitumisesta tulevaisuudessa. Pääomasijoittajilla kasvuskenaario on luonnollisesti kova, jolloin se korreloituu myös korkealla riskillä. Taloudellista riskiä voidaan hallita esimerkiksi jatkosijoituksia tekemällä, eikä sijoittamalla kaikkea ensimmäisellä sijoituskerralla. Avainhenkilöriski liittyy kohdeyrityksen johtoon ja sitä pyritään hallitsemaan johdon kanssa tehtävillä sopimuksilla. Markkinariskiä arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi liiketoimintaan, talouteen, verotukseen ja juridisiin kysymyksiin liittyvät riskit. Osakassopimuksilla pyritään hallitsemaan ennakolta osakkeenomistajien keskinäisistä ja yhtiön välisistä suhteista aiheutuvia riskejä. LAADUKAS RAPORTOINTI HELPOTTAA TYÖTÄ Varsinkin alkuvaiheen sijoituksissa pääomasijoittaja harvoin odottaakaan saavansa yritykseltä vielä laajaa taloudellista analyysia yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen perustaja vastaa alkuvaiheessa usein niin liiketoiminnan kuin myös talouden johtamisesta. Raportointi saattaa tulla ajankohtaiseksi vasta silloin, kun pääomasijoittaja sitä pyytää. Pääomasijoittajan sijoituspäätöstä helpottaa, mikäli pidempään toimineella yrityksellä olisi selvä käsitys taloudellisesta tilastaan ja sen tulevaisuudesta ja se olisi myös kattavasti raportoitu. Mutta kuten Visman kysely osoittaa, ovat budjetointi, raportointi sekä ennustamiskäytännöt edelleen useissa suomalaisissa yrityksissä vähäiset. ARVONNOUSUN SEURAAMINEN ON JATKUVAA Hallitukselle tehtävä raportointi on tärkeää, jotta yrityksen taloudellisesta tilanteesta oltaisiin jatkuvasti ajan tasalla. Pääomasijoittaja seuraa kohdeyrityksen kasvua jatkuvasti, ei vain pitkällä aikavälillä. Näin ollen lyhyenkin aikavälin muutokset kasvunäkymissä saavat pääomasijoittajan tekemään tarvittavia toimenpiteitä ja uudelleenjärjestelyitä. Lehtisen mukaan yritysten kasvuennusteita päivitetäänkin jatkuvasti. Seuraaminen on vaikeaa ilman aktiivista hallitustyöskentelyä. Hallitus kokoontuu vuosittain kertaa. Koska pääomasijoittaja ei ole mukana päivittäisessä toiminnassa, on yrityksen raportointi hallitukselle tärkein keino pitää pääomasijoittaja ajan tasalla yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Raportoinnin pitää antaa kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä ennusteet siitä, mihin liiketoiminnan nähdään olevan menossa toimintaympäristön muutokset huomioiden. TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISELLA TEHOKKUUTTA Taloushallinnon ulkoistaminen on usein kustannustehokasta ja antaa yrityksen johdolle mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaan.

6 6 Joskus kohdeyrityksen johtoa resurssoidaan ja muokataan enemmänkin kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Jos yrityksessä ei ole vielä sijoitusvaiheessa ollut esimerkiksi talousjohtoa, tulee se rakentaa sinne. Samalla kun yritykseen rakennetaan uusia toimintamalleja, ulkoistetaan usein tukitoiminnot, kuten taloushallinto. Näin ollen päivittäisessä liiketoiminnan johtamisessa voidaan keskittyä vain ja ainoastaan ydinliiketoimintaan, kun tukitoiminnot ovat ulkoistettu. RAPORTOINNIN JA ENNUSTEIDEN MERKITYS Pääomasijoittaja haluaa hallituksen hyväksyttäväksi tarkat ennusteet kaikista strategisista tulevaisuuden suunnitelmista. Lehtinen kuvaa esimerkiksi palveluliiketoiminnan laajentumista uudelle paikkakunnalle: Kun palveluyritys suunnittelee laajentumista uudelle paikkakunnalle, laatii yritys siitä tarkan projektisuunnitelman. Projektisuunnitelmassa otetaan huomioon laajentumisen kustannukset ja siitä tulevaisuudessa saatavat tuotot. Tuotoista ja kuluista rakennetaan erilaisia skenaarioita, jotka esitellään hallitukselle. Tulevaisuuden skenaarioiden tulee sisältää kassavirtaennusteet. Mikäli realistinen skenaario täyttää omistajien tuottovaatimukset päätetään projektin käynnistämisestä ja investointia tarkastellaan tämän jälkeen kyseisen skenaarion valossa Lehtisen mukaan liiketoiminnan rakenne vaikuttaa aina siihen, minkälaista raportointia kohdeyritykseltä odotetaan. Joissakin yrityksissä saattaa riittää vain yksi mittari, kun taas toisissa yrityksissä seurataan jatkuvasti useampia mittareita. Jos kohdeyritys toimii esimerkiksi toimialalla, jolla on tapahtumassa suuria muutoksia, joudutaan ennusteita ja skenaarioita rakentamaan usein enemmän ja tutkimaan erilaisten muutosten vaikutuksia liiketoiminnan tulevaisuuteen. Pääomasijoittajalle tärkeitä ovat yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavat mittarit. Vakavaraisuusmittareista esimerkiksi omavaraisuusaste on tärkeä erityisesti pankin kovenanttien kannalta. Suurin ero raportoinnissa yrityksen arviointivaiheessa ja silloin kun yritykseen on jo sijoitettu, on se, että historian läpikäynnistä siirrytään tulevaisuuden arviointiin ja ennusteiden tekemiseen. Arviointivaiheessa toteuman ja tilauskannan perusteella pyritään mallintamaan tulevaa arvonnousua. Merkittävä osa tiedoista kuitenkin perustuu yrityksen historiatietoihin ja johdon haastatteluun yrityksen siihen astisesta taloudellisesta suoriutumisesta. Kun kohdeyrityksessä toimitaan aktiivisesti, pyritään jatkuvasti liiketoimintaympäristöä havainnoiden tekemään mahdollisimman tarkat ennusteet siitä, mihin liiketoiminta on tulevaisuudessa menossa. Tällöin reaaliaikaisesti saatavalla yrityksen taloustiedolla ja sen viiveettömällä käytettävyydellä raporttien ja ennusteiden laadintaan on suuri merkitys. KOHDEYRITYKSESTÄ IRTAUTUMINEN Arvonnousun jatkuva seuraaminen ja analysointi on tärkeää, jotta tiedetään, milloin kohdeyrityksestä irtaudutaan. Tulevien kassavirtojen mallintaminen ja ennustaminen liittyvät aktiiviseen raportointiin. Irtautuminen kohdeyrityksestä tapahtuu vain harvoin alunperin laaditun aikataulun mukaisesti. Tärkeämpi kuin alkuperäinen aikataulu, on luonnollisesti yritykselle määritetty

7 7 kasvusuunnitelma. Kun kasvutavoite on saavutettu, yrityksestä pyritään irtautumaan. Irtautumiseen vaikuttaa aina toimintaympäristön tilanne ja joissain tilanteissa irtautuminen ei edes ole pääomasijoittajan käsissä suunnitelmien mukaisesta kasvusta huolimatta. Raportointi on erityisesti johtamisen väline. Sen ei tule olla yritykselle vain rutiininomaista ja pakollista toimintaa. Kun rullaavien ennusteiden laatiminen on osa päivittäistä liiketoiminnan johtamista, nähdään jatkuvasti mihin suuntaan liiketoiminta on menossa. Tämä korostuu pääomsijoittamisen kohdeyrityksissä, koska niiden kasvuvauhti on huomattavan nopeaa ja näin ollen myös muutokset tulevat vastaan nopealla syklillä. Sijoittajan kannalta kohdeyrityksen seuraaminen olisi mahdotonta ilman asianmukaista taloudellista raportointia. YHTEISKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS Sen lisäksi, että pääomasijoittamisella on suuri merkitys kohdeyrityksille ja sen kasvulle, on pääomasijoittamisella välillinen vaikutus koko Suomen kansantalouden kehityksessä. Suomen pääomasijoitusyhdistys toteutti vuonna 2012 yhteistyössä Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelijan kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin pääomasijoittamisen vaikuttavuutta Suomessa. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää pääomasijoittamisen yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Lopputuloksena voitiin todeta, että pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvavat huomattavasti nopeammin kuin vastaavat verrokkiyritykset. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen mukaan vuoden 2013 lopussa pääomasijoittajien kohdeyhtiöt työllistivät työntekijää, joka on viisi prosenttia yksityisten kotimaisten yritysten henkilöstöstä. Liikevaihdon kasvu kohdeyrityksissä perustuu erityisesti yrityksen kasvamiseen yritysostojen avulla, mutta toisaalta myös tuottavuuden parantumiseen, kun liiketoimintaa on tarkasteltu ja tehostettu. Myös hallinnon tehostumisella on luonnollisesti osuutta yrityksen toiminnan tehokkuuteen. Pääomasijoittamisen yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia on tutkittu kansainvälisesti melko laajastikin ja ne osoittavat samat positiiviset vaikutukset kuin Suomessa tehty vaikuttavuustutkimus. Katsauksemme perustuu Korona Investin sijoitusjohtaja Pasi Lehtisen haastatteluun. Korona Investin palvelurahasto sijoittaa eri toimialojen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Suomessa. Tiimillämme on vahvat näytöt ja pitkä kokemus kotimaisten palveluyritysten kasvattamisesta toimialueensa markkinajohtajiksi operatiivisen kasvun ja yritysostojen avulla. Sijoitamme kasvupotentiaalisiin yhtiöihin, joiden liikevaihto on 2-20 miljoonaa euroa. Osallistumme aktiivisesti kohdeyrityksemme liiketoimintojen ja strategian kehittämiseen johdon ja muiden omistajien kanssa yhteistyössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Verkostomme kautta kohdeyhtiön avainhenkilöt saavat asiantuntijoiden apua yhtiön kasvun eri vaiheisiin. Pasi Lehtinen, Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, Helsinki Puh visma.fi/taloushallintopalvelut

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut

White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN, taloushallinnon palvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU, PYSYTKÖ MUKANA?... 3 VUOSIBUDJETTI

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Marraskuu 2014 OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

1 VUOSIKERTOMUS 2013

1 VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 1 CAPMAN VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo KONSERNI 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuoden 2013 päätapahtumat 6 Rahastojen toiminta 7 Vastuullisuus CapManilla 12 25 vuotta pääomasijoittamisen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Ada Nordberg-Lainonen 2014 Laskentatoimen

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon

Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon . The Point Yritysjärjestelyjen teemanumero Avain onnistuneeseen yritysjärjestelyyn? Kokonaisuus strategiasta integraatioon Kemira kasvaa vedestä Kohti länttä, kohti itää Suuntana kansainväliset markkinat?

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot