2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien"

Transkriptio

1 METSÄ TEHON TIEDOTUS 260 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSt 2 Vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien iuonnosta Keuruuilo COMPARATIVE STUDIES OF THE SKIDDING OF 2-m. PULPWOOD AND PULPWOOD LONG LOGS IN KEURUU JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1966

2

3 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 260 M E T S Ä T E H 0 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Forest Work Study Section of the Woodworking Central Association Industries of Finnish V E R T A I L E V I A TUTKIMUKSIA 2 m : n P A P E R I P U I D E N J A PAPERIPUU RANKOJEN J U 0 N N 0 S T A KEURUULLA Comparative Studies of the Skidding of 2-m. Pulpwood and Pulpwood Long Logs in Keuruu Jaakko Salminen s i s ä 1 1 y s Sivu Tiivistelmä 2 Juontamenetelmät..., Tutkimusaineisto 3 Tutkimustulokset...,.,... ~ 4 Työmaa-ajan rakenne ja menekki ~ 4 Kuoi1llan koko. 1'\ ~,....,., c t e!) 12 Keskimääräinen tuotos 12 Tuotoksen riippuvuus juontamatkasta ja hakkuumenetelmästä. 12 S u m m a r y ( i n Engl i sh ), 13

4 - 2 - T i i v i s t e 1 m ä Metsäteho suoritti syksyllä 1965 vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ja 2 8 m:n paperipuurankojen juonnosta G. A. Serlachius Oy:n työmaalla Keuruulla. Kahden metrin puut oli hakkuussa kerätty joko kasoihin tai ristikoihin ja paperipuurangat taakkoihin. Taakkojen koko oli keskimäärin k- m3. Kasoista ajettaessa samalta paikalta kuormattiin 2. 2 k- m3 ja ristikaista ajettaessa 1. 8 k- m3 Rankataakat juonnettiin Valmet Terra maastotraktorilla vintturin pääköyttä ja taakkoihin kiinnitettyjä kiinnitysköysiä käyttäen laahuskuormina. Kuorma purettiin heittokasaan. Kahden metrin tavara juonnettiin Massey-Ferguson Semi- Robur - maastotraktorilla, joka oli varustettu teliperävaunulla ja HIABkahmainnosturilla. Kuorma purettiin kahmainnosturipinoon. Juontatyöryhmässä oli taakkajuonnossa kaksi miestä ja 2 m:n tavaran perävaunujuonnossa yksi mies. Työmaa- ajan rakenne ja menekki on esitetty taulukossa 1 (s.8-9). Kuormaukseen kului aikaa rankojen taakkajuonnossa 2. 1 min/k- m3 ja 2 m:n tavaran juonnossa kasoista kuo3mattaessa 2. 1 min/k- m3 ja ristikaista kuormattaessa 3. 8 min/k-m Ristikaista kuormaus oli siis huomattavasti hitaampaa kuin kasoista kuorm~us. Purkamiseen kului aikaa rankojan taakkajuonnossa 2. 1 min/k- m ja 2 m:n tavaran juonnossa 1. 5 min/k- m3. Maastotraktorin ajonopeus keskeytyksineen oli keskimäärin 2. 6 km/h ja Semi- Robur - traktorin kovapohjaisessa maastossa 1. 5 km/h ja pehmeäpohjaisessa maastossa 1. 3 km/h. Kuorman keskimääräinen koko oli maastotraktorilla ajettaessa k- m3 ja Semi- Robur -traktorilla ajettaessa 7.67 k- m3. Juontotuotos ja sen r11ppuvuus hakkuumenetelmästä ja juontamatkasta on esitetty kuvassa 8 (s. 11). Sen mukaan tuotos oli suurin ajettaessa Semi-Robur - traktorilla 2 m:n tavaraa kasoista. Ristikaista ajettaessa tuotos oli tätä 16 28% pienempi matkasta riippuen. Rankojan taakkajuontatuotos oli m:n matkoilla 12 22% pienempi kuin Semi-Roburin tuotos 2 m:n tavaraa kasoista ajettaessa. Kovapohjaisissa maastoissa tuotosero on esitettyä vielä suurempi Semi-Roburin eduksi. Rankojan ajo Semi-Roburilla on mahdollista, mutta sitä ei tällä työmaalla kokeiltu. Kuormaus jouduttaisiin tällöin suorittamaan hajaltaan kasoja pienemmistä taakoista, mikä alentaisi tuotosta.

5 - 3 - Tutkimus liittyy Metsätehon toimesta erilai sista hankintamenetelmistä suoritettuihin tutkimuksiin. Tässä esitetään G.A. Serlachius Oy:n työmaalla 2 m:n paperipuiden ja paperipuurankojen juonnosta lokakuussa 1965 suoritetun tutkimuksen tulokset. Hakkuun osalta tulokset on julkaistu aikaisemmin (Metsätehon tiedotus 256). J u o n t o rn e n e t e l rn ä t Paperipuut, jotka käsittivät pääasiassa kuusta, oli hakattu viereisillä palstoilla joko 2 m:n paperipuiksi tai 2 8 m:n paperipuurangoiksi. Kahden metrin puut oli kerätty palstatien varteen joko kasoihin tai ristikoihin sekä rangat taakkoihin. Taakat oli kasattu ajosuunnan suuntaisiksi. Kahden metrin tavara juonnettiin Massey-Ferguson Semi- Robur - maastotraktorilla, joka oli varustettu telipuoliperävaunulla ja EIAB 173 MTR - kahmainnosturilla. Nosturin kahmaimen koko oli m 2 Rankataakat juonnettiin Valmet Terra 465 -maastotraktorilla taakkajuontona. Sekä käytetyt ajoneuvot että juontatavat on kuvattu aikaisemmissa Metsätehon tiedotuksissa. Kuormat purettiin kahmainnosturilla kahrnainnosturipinoon ja taakkajuonnossa pinomaisiin kasoihin. Työntekijöinä oli 2 m:n puiden juonnossa yksi mies, mutta rankataakkojen juonnossa kaksi miestä. T u t k i m u s a i n e i s t o Hakkuu ja juonto tapahtuivat sekä rnaastoltaan että puustoltaan likimain samanlaisilla palstoilla kaikilla korjuutavoilla. Hakkuu oli joko avo- tai siemenpuuasentohakkuuta. Varastopaikat olivat sateiden takia liejuisia, mikä vaikeutti traktoreiden liikkumista. Ajajat oli-

6 - 4- vat tottuneita vastaavien koneiden ajoon. Juontaa tutkittiin myös seuraavana talvena, mutta eri kaluston ja eri miehistön takia tuloksia ei voida vertailla. Siksi talviainei~ot on jätetty tässä käsittelemättä. Ulkoilman lämpötila oli noin +10 C. Tutkimusaineisto käsitti kaikkiaan Valmet Terra -traktorin osalta 143 kuormaa eli 326 k-m3 ja Semi-Roburin osalta 37 kuormaa eli 284 k-m3 T u t k i m u s t u 1 o k s e t Työmaa-ajan rakenne ja menekki Työmaa-ajan rakenne ja menekki on esitetty taulukossa 1 (s. 8-9). Sen mukaan keskimääräinen työmaa-ajan menekki oli paperipuurankoja taakkoina juonnettaessa 18 min/kuorma eli 7.9 min/k-m3 ajokertamatkan ollessa 375m. Kahden metrin paperipuita perävaunulla juonnettaessa työmaa-ajan menekki oli kasoista kuormattaesaa 46 min/kuorma eli 6.3 min/k-m3 ja ristikaista kuormattaesaa 71 min/kuorma eli 7.8 min/k-m3 vastaavien ajokertamatkojen ollessa 387 m ja 325 m, Kuormaukseen kuluneet ajat on esitetty asetelmissa 1 ja 2 (aset. 2 s. 7). Asetelma 1 Varsinaisen kuormausajan menekki Erittely Valmet Terra 465 M- F kuormaus kasasta Semi-Robur kuormaus ristikesta Kuorman kiinnitys, min/k-m Kuormaanveto, Kahmaimen siirto kasalle, Taakan otto kasasta, Taakan siirto kuormaan, " Taakan pekaminen kuormaan, " Kuorman järjestely koneella, " Kuorman järjestely käsin, " Käsinkuormaus, Hydr. vetopuomin käyttö, Varsinainen kuormaus, min/k-m Varsinainen kuormaus, min~kuorma 3.37 Kuormaustaakan koko, k-m o.o o.o

7 -5- Kuva l m:n paperipuurangaista muodostettuja taakkoja. - Kaikki valok. Metsäteho. Fig. 1. Bunches of m. pulpwood Iong logs. - Ali photos by Metsäteho. Kuva 2. Rankataakkojen ajoa Valmet Terra 465 -maastotraktorilla. Fig. 2. Skidding of long-log bunches by Valmet Terra 465 t~rrrain tractor. Kuva 3. Rankakuorman purkaminen heittokasaan. Fig. 3. Unloading a long-log load inlo an unadjusted pile. Kuva 4. 2 m:n paperipuiden kuormau ta 1a sey-fergu on SemiRobur -traktorin perävaunuun. Fig. 4. Loading of 2-m. pulpwood logs into rhe rrail~rr of a Massey-F~rrguson S emi-robur tractor.

8 -6- Kuva 5. Kovapohjaisessa maastossa ajettiin täysin kuormin. Fig. 5. Fu/1 loads were hauled on firm soil. Kuva 6. Pehmeäpohjaisessa maastossa oli usein tyydyttävä puoleen kuormaan. Fig. 6. lt was often necessary to take only half a load on soft soil. Kuva 7. Kuorman purkamista kahmainno!urilla kahmainnosturipinoon. Fig. 7. Unloading by grab crane into a grab-crane pile.

9 - 7 - Asetelma 2 Kuormauksen aputyöt Erittely Valmet Terra 465 M- F Semi- Robur kuormaus kasasta kuormaus ristikesta Kuormauksen valmistelu ja suunnittelu, Ajoneuvon kääntyily, Uudelleenk:uormaus, Kasojen järjestely käsin, Ajoneuvon kiinnijuuttuminen, " Kuormausajan valmistelu, " min/k-m Kuormauksen apu työt, min/k-m Kuormauksen apu työt, min/kuorma o Varsinaiseen kuormaukseen kului rankojen taakkajuonnossa 1.5 min/ k-m3 sekä 2 m:n puiden perävaunujuonnossa kasoista 1.6 min/k- m 3 ja ristikaista 3.2 min/k-m3 Kuormaukseen kokonaisuudessaan kului rankojen taakkajuonnossa 2-.1 min/k- m3 sekä 2 m:n puiden perävaunujuonnossa kasoista 2.1 min/k- m3 ja ristikaista 3.8 min/k-m3 Sekä varsinainen kuormaus että kuormaus kokonaisuudessaan tapahtuivat siten rankojen taakkajuonnossa ja 2 m :n puiden juonnossa kasoista yhtä nopeasti.. Sen sijaan 2 m:n puiden kuormaukseen ristikaista kului noin kaksi kertaa niin paljon aikaa kuin muihin kuormaustapoihin. Tämä johtui siitä, että kuormaus ristikaista oli hitaampaa kuin kuormaus kasoista ja että kuormaustaakan koko oli edellisessä tapauksessa pienempi kuin jälkimmäisessä. Taakan koko oli ristikaista kuormattaesaa k- m3 ja kasoista Q. 42 k-m3 Kuorman purkamiseen kuluneet ajat on eritelty asetelmissa 3 ja 4 (s. 10). Varsinaiseen purkamiseen kului sekä rankojen taakkajuonnossa että 2 m:n puiden perävaunuaj0ssa likimain yhtä paljon aikaa eli 1 3 min/ k-m3 Purkamiseen kokonaisuudessaan kului rankojen taakkajuonnossa 2. 1 min/k- m3 ja 2 m:n puiden perävaunuajossa 1. 5 min/k- m3 Taakkajuonnon perävaunuajoa suurempi purkamisaika johtui yksinomaan purkamisvaraston järjestelyyn kuluneesta ajasta. Kahmainnosturin purkamistaakan koko oli keskimäärin k-m3 eli hieman suurempi kuin kuormaustaakan koko kasoista kuormattaessa.

10 Taulukko Juonnon työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki juonnettaessa Valmet Terra traktorilla paperipuurankoja taakkoina sekä Massey-Ferguson Semi-Robur - traktorilla 2 m:n paperipuita. T y ö m a a - a i k a Työvaiha Valmet Terra 465 min/ kuorma % Massey- Ferguson Semi- Robur K u o r m a u s kasasta ristikas ta kasasta min/ kuorma keskimäärin % 1 min/ 0 kuorma kovapohjainen! pehmeäpohjai-. mjasto n~n /aasto % m1n % 1 m1.n kuorma 1 kuorma 1 % KUORMAUS Varsinainen kuormaus Kuormausajo Kuormauksen aputyöt CP , o A.JO Ajo tyhjänä maastossa 11 " varsitiellä 11 kuormattuna maastossa varsi tiellä. Muut ajoon liittyvät työt '18 Bo , PURKAMINEN Varsinainen purkaminen Purkamisen aputyöt a o

11 LEPO TYÖMAA- AIKA /) /) TYÖMAA-AIKA, min/k- m Kuorman keskikoko, k-m3 Ajonopeus tyhjänä maastossa, varsi tiellä, 11 kuormattaas sa, 11 kuormattuna maastossa, varsitiellä 11 Tuotos, k-m3/h ' km/h lill _j _q/ 7~' '!) OLOSUHTEET Maaston ajovaikeus Leimikon tiheys, k-m 3/ha 3 Rungon keskikoko, k-m Taakan koko, " Samalta paikalta kuormattu määrä,,/. Ajomatka tyhjänä maastossa, " " varsitiellä, " 11 kuormattaas sa, " 11 kuormat tuna maastossa, " varsitiellä, 11 Kuormia, yhteensä ~e~i~- keskinkert keskinkert. 110., kovapohj. 97 o pehmeäpohj G

12 - 10- Asetelma 3 Varsinaisen purkamisajan menekki Erittely Valmet Terra 465 M- F Semi- Robur Taakkojen irrottaminen, min/k- m3 Kahmaimen siirto kuormalle, 11 Taakan otto kuormasta, 11 Taakan siirto pinolle, 11 Taakan purkaminen pinoon, 11 Pinon järjestely koneella, 11 Pinon järjestely käsin, 11 Hydr. vetopuomin käyttö, 11 Varsinainen purkaminen, Varsinainen purkaminen, Purkamistaakan koko, min/k-m3 minikuorma k- mj o.n Asetelma 4 Purkamisen aputyöt Erittely Valmet Terra M- F 465 Semi-Robur Purkamisen valmistelu ja suunnittelu, min/k-m Pinopuiden laitto, o. o2 Pinon tai kasan järjestely, Purkamisajo, Purkamisen apu työt, min/k- m Purkamisen apu työt, min/kuorma Maastotraktorin ajonopeus ilman keskeytyksiä oli tyhjänä ajettaessa keskimäärin km/h ja Semi- Robur -traktorin km/h sekä maastotraktorin kuormattuna ajettaessa keskimäärin km/h ja Semi Robur - traktorin km/h. Ajo maastotraktorilla oli siis huomattavasti nopeampaa kuin ajo Semi- Robur -traktorilla. Ajonopeudet ilman keskeytyksiä tutkimukseen sisältyvissä kova- ja pehmeäpohjaisissa maastoissa olivat samaa luokkaa. Ajonopeus keskeytyksineen oli keskimäärin maastotraktorilla ajettaessa 2. 6 km/h ja Semi-Robur -traktorilla ajettaessa kovapohjaisessa maastossa 1. 5 km/h ja pehmeäpohjaisessa maastossa 1. 3 km/h. Hitaampi ajo pehmeäpohjaisessa maastossa johtui ajoneuvon lisääntyneestä juuttwmisesta ja sen vaatimaata irrotusajasta.

13 2 1. rankojen taakkajuonnossa Valmet Terra 465 bunoh~s kidding long logs c:l... 8 ;j 10 () 1 ""' M- F Semi- Robur M- F Semi- Robur 2 m:n tavaran ajossa kasoista skidding 2- m. logs from stacks 2 m ~ n tavaran ajossa ristikaista skidding 2- m logs from crosswise stacks '1:1 r-i rl 0 (/)... +> ;j P. +> c:l...,.,..,8 1 ~ 4... (/) 0 +> 0 ;j 8 2 _ Juontamatka Skidding distance, m Kuva 8. Juontotuotoksen riippuvuus juontamatkasta Valmet Terra 465 -traktorilla paperipuurankoja ja Massey-Ferguson Semi-Robur- traktorilla 2 m:n paperipuita juonnettaessa. Fig. 8. Correlation between skidding output and skidding distance when skidding pulpwood long logs by Valmet Terra 465 tractor and 2-m. pulpwood by Massey-Ferguson Semi- Robur tractor.

14 Kuorman koko Kuorman keskikoko oli maastotraktorilla juonnettaessa k- m3 ja Semi- Robur - traktorilla juonnettaessa k- m3 Viimeksi mainitulla traktorilla ajettaessa kuorman koko oli kovapohjaisessa maastossa k- m3 ja pehmeäpohjaisessa maastossa k- m3 Edullisissa olosuhteissa kovapohjaisessa maastossa kuorman koko oli näitä lukuja suurempi eli 12.5 k- m3 Kuormaus kasasta tai ristikesta ei vaikuttanut kuorman kokoon samanlaisissa juonto- olosuhteissa. Keskimääräinen tuotos Keskimääräinen tuotos oli maastotraktorilla juonnettaessa k- m3/ h sekä Semi- Robur - traktorilla kasoista juonnettaessa 9.69 k-m3/h ja ristikoista juonnettaessa k- m3/h. Vastaavat ajokertamatkat olivat 375 m, 387 m ja 325 m. Tuotoksen riippuvuus juontomatkasta ja hakkuumenetelmästä Juontotuotoksen riippuvuus juontomatkasta ja hakkuumenetelmästä on esitetty kuvassa 8 (s. 11). Tiettyä matkaa vastaava juontotuotos oli suurin Semi- Roburilla 2 m:n tavaraa kasoista juonnettaessa. Ristikoista juonnettaessa tuotos oli 16 28% pienempi kuinkasoista juonnettaessa matkan ollessa m. Rankojen taakkajuonnon tuotos oli m:n matkoilla 12o 22 % pienempi kuin Semi- Roburin tuotos 2 m:n tavaraa kasoista ajettaessa. Tutkittua edullisemmissa maastoissa ajettaessa ero vielä kasvaa 2 m:n tavaran Semi-Roburilla- ajon eduksi. Juontotuotos riippui suuresti juontomatkasta. Niinpä Valmetilla rankojan taakkajuonnossa 50 m:n tuotos oli kertainen 400 m:n tuotokseen verrattuna. Semi- Roburilla juonnettaessa 50 m:n tuotos oli kasoista ajettaessa 2.03-kertainen ja ristikoista ajettaessa kertainen 400 m:n tuotokseen verrattuna.

15 ~?.~P..~.!'~.~.~Y.~...?.~~.~.~ ~~...?.~... ~~.~... ~~~.~~~P.~?. ~...?.-::-~. ~... ~~~.F~.?.? 9:... ~~.~... ~~.~P..~ ~.?.~... ~.??.ei... ~~.g.::?... ~?.... ~~.~~.~ By Jaakko Salminen SUMMARY I n autumn 1965, Metsäteho conducted comparative studies of the skidding of 2- m. pulpwood and 2 8- m. pulpwood l ong logs at the worki ng s i te of G.A. Serlachius Oy in Keur uu. As they were cut the 2- m. logs were collected into stacks or crosswi se stacks and the pulpwood long logs into bunches. The average bunch s i ze was solid cu. m., the average stack s i ze 2. 2 solid cu. m. and the average crosswi se stack size 1. 8 solid cu. m. The long-log bunches were skidded by dr agging with a Valmet Terra 465 terrain tractor, using the main rope mechanism of the winch and ropes for tying the bunches. The load was unloaded into unadjusted piles. 2- m. logs were skidded by a Massey- Ferguson Semi- Robur terrain tractor equipped with a bogie trailer and HIAB grab crane. The load was unloaded into grab-crane piles. The skidding team consisted of 2 men for bunch- skidding and 1 man for trailer- skidding of the 2- m. logs. The time expended on loading in the bunch- skidding of long logs was 2. 1 min./solid cu. m., and in the skidding of 2- m. pulpwood when loading from stacks 2. 1 min./solid cu. m. and when loading from crossvnse stacks 3.8 min./solid cu. m. Leading from crosswise stacks was thus considerably slower than loading from stacks. The time spent on unloading in the bunch-skidding of long logs was 2. 1 min./solid cu. m, and in the skidding, of 2-m. logs 1. 5 min./solid cu.m. The average driving speed of the terrain tractor inclusive of interruptions was 2.6 km/h, that of the Semi Robur tractor on firm soil was 1. 5 km/h and on soft soil 1. 3 kmjh. The average load size for the terrain tractor was 2 ~ 28 Semi-Robur tractor solid cu.m. and for the

16 The skidding output and its dependence on the felling method and skidding distance is shown in Fig. 8 (p. 11 ). The output was greatest when skidding 2- m. pulpwood from stacks with a Semi- Robur tractor. When hauling from crosswise stacks the output was per cent smaller, depending on the distance. The bunch-skidding output for long logs over distances of m. was per cent amaller than the output of the Semi- Robur for 2- m. logs from stacks. The difference in the output was still more in favour of the Semi- Robur on firm soil. It is possible to haul long logs with a Semi- Robur, but it has not been tried at this working site. It would require loading from scattered bunches småuer than stacks, which would deerease the output.

17

18

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 259 SÄILYTYS& 2 Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla STUDIES ON THE SKIDDING OF PULPWOOD LOGS BY VAlMET TERRA 465 TRACTOR IN KAAVI

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

telapinoon ja ristikelle

telapinoon ja ristikelle METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 228 SÄILYTYS: 2 Pinotavaran aio tavalliseen pinoon, telapinoon ja ristikelle HAULAGE OF CORDWOOD INTO AN ORDINARY PILE, VENTILATED PILE AND CROSSWISE STACK MIKKO KAHALA

Lisätiedot

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÅTEHO REPORT Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä USE OF THE BAMSE TERRAIN TRACTOR JAAKKO SALMINEN tielsinki 1965 239 l 1 1 l 1 ~ "! 1 Metsätehon tiedotus Metsäteho Report

Lisätiedot

Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla

Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla METSÅTEHON TIEDOTUS 7 METSÄTEHO REPORT Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra 165 -maastotraktoreilla COMPARATIVE STUDIES ON THE SKIDDING OF

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 264 METSÄTEHO REPORT SÄILmS: 2 Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla CONTINUATION STUDIES OF THE DRAGGING SKIDDING OF SAW LOG

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 242 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 2 Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla SKIDDING OF SAW LOGS AND PULPWOOD BY A MASSEY -FERGUSON ROBUR FOREST TRACTOR

Lisätiedot

m vaihtelevan pituisen ia

m vaihtelevan pituisen ia METSÄTEHON TIEDOTUS 256 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa Tutkimus 2... 8 m vaihtelevan pituisen ia 2 m kuusipaperipuun hakkuusta A STUDY OF THE FELLING OF 2 8-m. LENGTH SPRUCE PULPWOOD AND 2-m. SPRUCE PULPWOOD

Lisätiedot

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 226 Pinotavaran kulietus palstatieltä traktoriperävaunuilo TRANSPORT OF CORDWOOD FROM STRIP ROAD BY TRACTOR TRAILER A U LI S E. H A K K A RA 1 N E N HELSINKI 1964 e

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie STUDY OF FOREST HAULAGE BY A FISKARS FOREST TRACTOR JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 285 Metsätehon tiedotus - Metsäteho

Lisätiedot

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta STUDIES ON MECHANISED BUNCHING OF SAWLOGS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 277 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 236 SÄILYTYS: 3 Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo CONTINUA TION STUDIES OF CORDWOOD TRANSPORT FROM STRIP ROAD BY TRACTOR

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 197 SÄILYTYS : 4 KOIVUPAPERIPUUN JA HAVUOHUTPUUN K U 0 R M A A M I N E N A U T 0 0 N K Ä S I N J A PURKAMINEN NIPPUINA Manual Loading of Birch Pulpwood and Small-

Lisätiedot

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa METSÅTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa STUDY ON THE EFFECT OF STRIP ROAD SPACING IN PULPWOOD CUTTING Ml KKO KAHALA ja RAIMO SAVOLA! N EN HELSINKI 968

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla STUDY OF FOREST HAULAGE BY A BM-VOLVO SM 460 FOREST TRACTOR, JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 282 Metsätehon

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 204 SÄILYTYS: 4 KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN AUTOON J 0 U T S A - J A T I C 0 - P U 0 M I N 0 S T U R E I L L A Loading Birch Pulpwood on to Trucks with Joutsa and

Lisätiedot

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 263 SÄILYTYS: 4 Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa ON THE USE OF TRUCK-MOUNTED GRAB CRANE FOR LOADING TIMBER AIMO NIKUNEN HELSINKI 1967

Lisätiedot

Tutkimus palstalta alkavasta pinotavaran autoku ljetuksesta

Tutkimus palstalta alkavasta pinotavaran autoku ljetuksesta METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 26 ) M ET S A "JEHO SUOMEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITON METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO FOREST WORK STUDY SECTION OF THE CENTRAL ASSOCIATION OF FINNISH WOODWORKING

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles.

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 202 SÄILYTYS: 2 PINOTAVARAN AJO VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA LUMETTOMANA AIKANA Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles Mikko

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 221 Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla LOADING OF CORDWOOD ONTO TRUCK BY A SEPARATE GRAB CRANE AULIS E. HAKKARAINEN Ilmestynyt myös Pienpuualan

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO OSATIHO Opastinsilta 8 B ' 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 12/1976 M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO Martti Tynkk.ynen TIIVISTEIMÄ

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin REVIEW OF PRESENT FOREST TRACTORS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1966 253 Q Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 253 M E T S Ä T E H

Lisätiedot

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen.

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen. METSÄTEHON KATSAUS 7/1968 ) S I L M Ä V A R A I S E S T I KATKOTUN HAVUPAPERIPUUN PITUUSJAKAUTUMINEN Tämä selvitys on tehty Metsätehon vuosina 1965--1967 ilman pituuden mittausta katkottujen paperipuiden

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963.

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 206 SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR AAJALLA C o r d w o o d L o a d i n g with a ~heel-mounted Fork Loader Veikko Muhli HELSINKI

Lisätiedot

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa INFLUENCE OF THE QUALITY OF ROAD AND LOADING STORAGE ON THE TRUCK HAULAGE OF SAWLOGS

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 UTILISATION OF FOREST WORKING TIME BY LOGGERS IN WINTER 1965 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI 1965 243 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Polttohakerankoj en metsäkulj etuksesta Iumettornana aikana

Polttohakerankoj en metsäkulj etuksesta Iumettornana aikana METSÄTEHON TIEDOTUS Z METSÄTEHO REPORT Säilytys: OLLI MAKKONEN Polttohakerankoj en metsäkulj etuksesta Iumettornana aikana Johdanto Polttohakkeen raaka-aineeksi tarkoitettujen ohutpuurankojen hankintamenetelmät

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa METKA-koulutus Systemaattisen energiapuuharvennuksen teemapäivä Heikki Ovaskainen Erikoistutkija Sisältö Taustaa työmalleista Uusien joukkokäsittelyn työmallien

Lisätiedot

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 19G Säi1ytys: 4 ' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A TUKKI EN A U T 0 K U 1 J E T U S TRUCK TRANSPORT OF SAW10GS FROM TED STRIP ROAD A u 1 i s E. H a k k a r a i n

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

Pinotavaran autoonl~uormauksen

Pinotavaran autoonl~uormauksen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 209 SA I L Y TYS : 4 Pinotavaran autoonl~uormauksen l~oneellistaminen Mechanisation of the Loading of Cordwood onto Trucks AULIS E. HAKKARAINE N Eripainos Metsätaloudellisen

Lisätiedot

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 METSÄTEHON KATSAUS SELVITYS ERILAISTEN HAKKUUMENETELMIEN KÄYTÖSTÄ KUU SI PAPERI PUUN H A N K I N N A S $ A I I Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 Seuraavassa selostetaan Metsätehon suorittamia kuusipaperipuun

Lisätiedot

MITSXTEHON TIEDOITUKSii

MITSXTEHON TIEDOITUKSii MITSXTEHON TIEDOITUKSii 9 METSITEBO REPORT HELSINKI 9 5 Olli Makkonen: Työntutkimuksia jalkamittaisten havupuurankoien hakkuusta a ajosta PohjoisSuomessa kituksen puitteissa keskimäärin IV "% ja mäntyjen

Lisätiedot

. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA. T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248

. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA. T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248 1 METSATEHON KATSAUS 1/ 1966. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248 Metsäteho suoritti Oy Kaukas Ab:n työmailla Kiihtelysvaarassa ja Tohmajärvellä

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa TREE-LENGTH LOGGING OF PULPWOOD IN THINNINGS MIKKO KAHALA ja JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 272 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Yrjö Nuutinen MMT Metsäteknologia Metla/Joensuu ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari 8.-9.10.2013

Lisätiedot

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi MITSATIHD Rauhankatu 15 17 Puhelin T E RR I HELSINKI 17 SELOSTE 9-661281 3 11/1973 - T E L A MA A S T U R I JOHDANTO Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

Lisätiedot

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta Metsäteho suoritti v. 1964 vertailevia tutkimuksia paperipuiden runkoina ja 2 m tavaran nippuina juonnosta Timberjack- ja Valmet-maastotraktoreilla.

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala 7/979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN Mikko Kahala MITSATIHO Opastinsilta 8 B 5 HELSINKI 5 Puhelin (9) SELOSTE 7/979 7/979 NETSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Lisätiedot

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN 5/197 AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN Antti Myllyniemi MDSiTIHD Opastinsilta 8 B 52 HELSINKI 52 Puhelin 9-1411 SELOSTE 5/1978 5/197B AJOMATKAN VAIKUTUS METS ÄTRAKTORI N

Lisätiedot

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI MDSATIHO Rauhankatu 15 17 HELSIHKI 17 SELOSTE Puhelin 9-661281 6/1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI Seppo Jukkola JOHDANTO Tässä selosteessa esitellään esimerkin avulla

Lisätiedot

K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A RUNKOJUONTO

K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A RUNKOJUONTO 11 METSATEHON KATSAUS 6/ 1968 HA K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A 1 967-1968 II RUNKOJUONTO Sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa on runkojuonto tällä hetkellä valtaamassa alaa. Esimerkiksi

Lisätiedot

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 METSÄTEHON TIEDOTUS 268 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa 4 Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 TRUCKS TRANSPORTING TIMBER IN WINTER 1967 AND THE

Lisätiedot

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa.

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa. IDSATIHD Rauhanka tu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE 5/1974 P U U T A V A R A N K U 0 R M A J U 0 N T 0 V E T E E N Seppo Jukkola JOHDANTO Ranta- ja saaristometsien osalta on nykyään jouduttu

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana

Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 224 Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana CONTINUATION STUDIES ON THE HAULAGE OF CORDWOOD BY FOSSINGEN CART DURJNG THE SNOWLESS PERJOO

Lisätiedot

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Ensimmäiset tuloskuvat Juha Laitila & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN 11 METSATEHON KATSAUS 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN SCA ja Sunds Verkstäder AB ovat yhteistyössä kehittäneet palstatiellä kulkevan monitoimikoneen, jonka prototyypin nimeksi

Lisätiedot

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta.

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta. - 2 - kirveestä moottorisahaan on pienentänyt karsinnan samoin kuin katkonnankin osuuttao Moottorisahalla karsittaessa karsinnan ja katkonnan yhteinen osuus 3m paperipuuta (minimiläpimitta cm) tehtäessä

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi)

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi) Hakkuutähteen paalaus ja kannonnosto kuusen väliharvennuksilta Juha Nurmi, Otto Läspä and Kati Sammallahti Metla/Kannus Energiapuun saatavuus, korjuu ja energiaosuuskunnat Keski-Pohjanmaalla Forest Power

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 210 SAILYTYS : 2_ Kol~orunkojuontoa Timherjacl~-metsätraktorilla Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN Eripainos MetsätaloudeUisen A i kakausl

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Barking of Birch and Spruce Pulpwood. by Bark- King Barker. Jaakko Salminen

METSÄTEHO REPORT. Barking of Birch and Spruce Pulpwood. by Bark- King Barker. Jaakko Salminen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 214 SÄILYTYS~ 1 K 0 I V U - J A K U U S I F A P E R I P U I D E N K U 0 R I N T A A B A R K - K I N G - K U 0 R I M A K 0 N E E L L A Barking of Birch and Spruce Pulpwood

Lisätiedot

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Projektiryhmä Kalle Kärhä, Tomi Vartiamäki, Reima Liikkanen, Sirkka Keskinen, Jarmo Lindroos Rahoittajat Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä

Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä METSITEHON TIEDOITUKSIA 53 METSITEHO REPORT HELSINKI 959 SÅILYTYS: 4 Aulis E. Hakkarainen: Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä Puutavaran autokuljetuskustannukset voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen 7/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS Esko Mikkonen MITSATIHO Opastinsilta B 5 HELSINKI 5 Puhelin 94 SELOSTE 7/97 T/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENEI'ELMÄTUTKIMUS

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS 1 METSÄTEHON KATSAUS 14/1967 J A T K E T U N LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS Puun korjuussa, jossa maasto- ja tiekuljetukset tapahtuvat eri ajoneuvoilla, joudutaan kuljetusvaiheiden saumakohdassa tavara purkamaan,

Lisätiedot

Rengaspaineiden alentamisen vaikutus metsäkoneen tärinään. Esko Rytkönen & Aki Vähänikkilä Työterveyslaitos

Rengaspaineiden alentamisen vaikutus metsäkoneen tärinään. Esko Rytkönen & Aki Vähänikkilä Työterveyslaitos Rengaspaineiden alentamisen vaikutus metsäkoneen tärinään Esko Rytkönen & Aki Vähänikkilä Työterveyslaitos Metsätehon tuloskalvosarja 14/2010 Tausta Metsäkoneiden kuljettajilla on tärinän aiheuttamia vaivoja

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 1/2010 Hankkeen tavoitteet Aines- ja energiapuun korjuun integrointi paalausmenetelmällä

Lisätiedot

4<:. ) n:o f.-r: ~. ' ~- ~ ': 1 - ~. .,...~ Runko-ohjattavia metsätraktoreita

4<:. ) n:o f.-r: ~. ' ~- ~ ': 1 - ~. .,...~ Runko-ohjattavia metsätraktoreita n:o 34 Runko-ohjattavia metsätraktoreita s. runko-ohjattava pyörätraktori on alkanut Amerikassa viime vuosina syrjäyttää metsäajossa etupyöräohjattavaa pyörätraktoria. Tämä johtuu mm. siitä, että etupyöräohjattava

Lisätiedot

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971 MOSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 Puhelin HELSINKI 52 9o-1400ll TUKI N JA KUITUPUUN SELOSTE 1/1971 A U T 0 0 N K U 0 R MA U K S E N T U0 T 0 S S UHT E E T Raimo Savolainen s i s ä 1 1 y s Sivu TIIVISTELMÄ........

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso 334 Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso THE OUTPUT LEVEL OF FORWARDERS OF DIFFERENT SIZES MIKKO KAHALA HELSINKI 1974 t

Lisätiedot

Kuorintaa siirrettävällä VK 16 -kuorimakoneen ia HIAB 177 Metsäelefantin muodostamalle kuori nta Ia itoksella

Kuorintaa siirrettävällä VK 16 -kuorimakoneen ia HIAB 177 Metsäelefantin muodostamalle kuori nta Ia itoksella METSl TEHON TIEDOTUS METSlTEHO REPORT Kuorintaa siirrettävällä VK 16 -kuorimakoneen ia HIAB 177 Metsäelefantin muodostamalle kuori nta Ia itoksella BARKING WITH A MOBILE VK 16 BARKER AND HIAB 177 FOREST

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Tree map system in harvester

Tree map system in harvester Tree map system in harvester Fibic seminar 12.6.2013 Lahti Timo Melkas, Metsäteho Oy Mikko Miettinen, Argone Oy Kalle Einola, Ponsse Oyj Project goals EffFibre project 2011-2013 (WP3) To evaluate the accuracy

Lisätiedot

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore Högnäs MITSATIHD Opastinailta 8 B SELOSTE 00520 HELSINKI 52 13/1977 Puhelin 90-140011 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI METSÄTEHON KATSAUS P 0 H J 0 I S M A I S I A M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI Pyöri llä ja toisaalta teloilla varustettujen metsäajoneuvojen keskinäinen paremmuus Suomen olot

Lisätiedot

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN Projektiryhmä Jarmo Hämäläinen, Asko Poikela, Kaarlo Rieppo Rahoittajat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

PH 3 -KOKOPUUHAKKURI 14/1976

PH 3 -KOKOPUUHAKKURI 14/1976 4/976 PH 3 -KOKOPUUHAKKURI Markku Melkko PH 3 -kokopuuhakkuri, sittemmin TT-palstahakkuri T, on kokonaisten puiden p:zlstqlla tapahtuvaan haketukseen kehitetty haketusyksikk~ Konetta voidaan kliytt~ my~s

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa 2000 2005 3,0 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 2,5

Lisätiedot

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR 10MCR 712MC 714MCe Kokonaispaino

Lisätiedot

Aikatutkimuksia puutavaravarastoilla suoritettavista töistä

Aikatutkimuksia puutavaravarastoilla suoritettavista töistä METSlTEHON TIEDOITUKSIA ltietsxteho REPORT OLLI 50 MAKK O N E N Aikatutkimuksia puutavaravarastoilla suoritettavista töistä PuutavaravarastoilJa suoritetaan keväisin san gen laajassa mitassa pinoamis,

Lisätiedot

Tutkimus silmäveroisesti katkotun kuitupuun autoonkuormauksesta ia autokuorman koosta

Tutkimus silmäveroisesti katkotun kuitupuun autoonkuormauksesta ia autokuorman koosta METSÄTEHON TIEDOTUS METSlTEHO REPORT 303 Tutkimus silmäveroisesti katkotun kuitupuun autoonkuormauksesta ia autokuorman koosta A STUDY OF THE TRUCKLOADING OF PULPWOOD BUCKED BY THE EYE AND THE SIZE OF

Lisätiedot

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen, Teemu Kallio & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Projektin tavoitteet Kartoittaa, miten erilaiset

Lisätiedot

Puutavaran keräilyajon ajanmenekki

Puutavaran keräilyajon ajanmenekki Ryhmähanke Puutavaran keräilyajon ajanmenekki Jouni Väkevä Jarmo Lindroos Juha Rajamäki Kari Uusi-Pantti Metsätehon raportti 96 10.8.2000 Puutavaran keräilyajon ajanmenekki Jouni Väkevä Jarmo Lindroos

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Projektiryhmä PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Jouni Väkevä, Olavi Pennanen ja Jouko Örn Rahoittajat Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot