KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275"

Transkriptio

1 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty selvittämään puutavaran pituuden ja karsinnan laadun vaikutusta kor juun ajanmenekkiin ja kustannuksiin. Nämä tutkimukset on yleensä rajoitettu yksityisiin työvaiheisiin kuten hakkuuseen ja metsäkuljetukseen. Esillä olevassa työssä on eri työvaiheita koskevat tutkimustulokset yhdistetty, joten tarkastelun kohteena ovat kokonaiset metsästä tehtaalle ulottuvatkorjuumenetelmäketjut. Metsätehon suorittamien tutkimusten lisäksi on käytetty alan kirjallisuudesta saatuja tietoja. Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että kaluston ja menetelmien kehitys aiheuttaa jatkuvasti muutoksia tuotoksissa ja kustannuksissa, joten luvut on käsitettävä lähinnä suuntaa antaviksi. Kaikki laskelmat koskevat keskinkertaisia olosuhteita, ja joissakin ääri tapauksissa, kuten erityisen helpossa tai vaikeassa maastossa, eri menetelmien suhteet voivat huomattavastikin poiketa esitetyistä luvuista.

2 Kuva. Vert~ t:iltavat t avaralajit Ja kor.juumenetelmät. Hakkuu Metsäkuljetus \Tälivarastotyöt Jatkokuljetus 2

3 Vertailtavat tavaralajit ja menetelmät selviävät kuvasta. Kaikki työva iheet on oletettu suoritettavan nykyisin käytössä olevilla konetyypeillä _. joten kaikki vertailtavat menetelmät ovat valmiita toteutettaviksi. Korjuumenetelmäketjuun on tutkimuksessa sisällytetty hakkuu, metsäkuljetus ja aut olla tapahtuva jatkokuljetus. Tavaralajien edullisuusvertailuissa olisi maini ttujen työvaiheiden lisäks i otettava huomioon ainakin mittauksen ja tehdaskäsittelyn kustannukset, mutta tietojen puuttuessa näitä ei ole voitu sisällyttää laskelmiin. Myös työnjohto- ja hallint okustannukset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. LASKENTA PERUSTEET Hakkuutuotokset on laskettu siten, että hakkuun perustutkimuksen mu kaiset tuotokset 2-metrisen kuorellisen kuusipaperipuun teossa valittiin lähtökohdaksi, ja muiden t avaralajien tuotokset laskettiin tutkimuksista saatujen suhteiden avulla. Hakkuukustannusten laskennassa on ollut perustana palkkataulukoiden 2-metrisen kuusipaperipuun teon taksa. Kustannuksissa ovat taksojen lisäksi työnantajan maksamat sosiaalikulut ja muut palkan sivukustannukset. Tuotokset vastaavat ammattitaitoisen hakkuumiehen suoritustasoa ja kustannukset vuoden 968 alkupuolen palkkatasoa. Metsäkuljetuksessa on oletettu käytettävän ainoastaan varsinaisia metsätraktorei ta. Kuljetuskustannukset on laskettu kuormaa kantavan traktorin osalta siten, että 2-metrisen tavaran kuljetuskustannukset ovat kuljetuksenantajien soveltamien ohjemaksuperusteiden mukaiset. Muiden tavaralajien kustannukset on laskettu samojen kustannusperusteiden mukaisesti, mutta ajanmenekkeinä on käytetty tutkimuksista saatuja arvoja. Kaikilla t avaralajeilla on käytetty samaa kuorman kokoa, sillä metsäkuljetuksessa on kuorman paino yleensä rajoittavana tekijänä. Myös traktorin ajonopeuden on katsottu olevan riippumaton tavaran pituudesta ja karsinnan laadusta. Esikasaamattomien runkojen kuljetuskustannu..kset on laskettu kuljetuksenantajien soveltamien runkojuonnon ohjemaksujen perusteella samoissa olosuhteissa kuin kuormaa kantaviakin traktoreita käytettäessä. Autokuljetuksessa on käytetty kaksiakselista autoa, joka on varustettu yksiakselisella puoliperävaunulla. Kuormaus suoritetaan erillisellä kuormaajalla. Mikäli käytettäisiin autokohtaista nosturia, niin tiettyjä tavaralajeja kuormattaessa saattaisi syntyä vaikeuksia nosturin rajoitetun ulottuvuuden vuoksi. Kuljetuskustannukset on laskettu autokuljetuksen ohjemaksujen perusteiden ja suoritettujen tutkimusten perusteella. Kuorman koko on oletettu samaksi kaikilla tavaralajeilla lukuun ottamatta runkojen (rangan pituus korkeintaan 6 metriä) kuljetusta, jossa kuorman kokoa on pienennetty 0 %. Runkokuormien koosta on olemassa ristiriitaisia käsityksiä, ja käytetty vähennys on varovainen arvio. 3

4 ERI KORJUUMENETEIMIEN KUSTANNUKSET Työvaiheittaiset kustannukset Yksityiskohtaiset työvaiheittaiset tuotokset ja kustannukset esitetään Metsätehon tiedotuksessa 275, ja seuraavassa käsjtellään eri työvaiheita vain lyhyest i. Määr ärnittaisen paperipuun hakkuussa on 3 -metrisen tavaran teko selvästi edullisi nta, kun taas 4-metr isen tavaran teko on jonkinverran ka llii~paa, ja kalleinta on 2-metrisen tavaran teko. Silmävaraisesti katkotun noin 3 -metrisen t avaran valmistus on edellisiä halvempaa. Va ihtelevan pituisen metrisen tavaran hakkuu on edullisempaa kuin kaikkien edellä mainittujen tavara l ajien hakkuu. Halvinta on kokonaisten runkojen hakkuu. Karsinnan l aatua huonontamalla voidaan noin 3 -metrisen, metrisen ja ru.nk C' j e: ha...~u..:kusta:::---".lksia al~r.taa :i.ucmattavasti, mutta määrämittaisilla t avaroilla tämän toimenpiteen merkitys on vähäinen. Isojen t ukkipuu.kokoa olevien runkojen hakkuussa on edullisin menetelmä se, jossa välivarastoll a rungon tukkiosa erotetaan pinotavaraosasta silmävaraisesti, mutta tukkien katkontaa ei suoriteta. Paperipuun metsäkuljetuksessa osoittaut ui halvimmaksi 4-metrisen tava 3 r an kuljetus; 3-metrisen ja noin 3 -metrisen tavaran kuljetus on 0 p/k-m ja 2-metrisen t avaran kuljetus 50 p/k-m3 4-metrist ä kalliimpaa. Vaihtelevan pituisen metrisen tavaran kuljetus on lyhyen tavaran kuljetusta kalliimpaa, koska kuormaus suoritetaan hajamuodostelmista, kun taas lyhyt tavara on palstatien varressa. Paperipuurunkojen juonta on lähes kaksi kertaa nii n kallista kuin l)hyen tavaran metsäkuljetus, mutta tukkirunkojen juonta on noin 50 p/k-m halvempaa kuin katkottujen tukkien kuljetus. Autokuljetuksessa ovat katkottujen tavaralajien kuljetuskustannusten erot vähäisiä. Runkojen autokuljetus on katkotun tavaran kuljetusta kalliimpaa, pienemmän k~orman ja pienten runkojen osalta myös hitaammankuormauksen johdosta. Runkojen autokuljetus on sitä epäedullisempaa, mitä pitempi on kulj etusmatka. Kokonaiskustannukset Paperipuurunkojen hakkuun, metsäy.:uljetuksen ja autokuljetuksen kustannukset yhteensä on esitetty taulukossa l ja tukkirunkojen kuvassa 2 (s. 6 ). Korjattaessa paperipuu määrämittaisena on 3 -metrinen tavara selvästi edullisinta. Silmävaraisesti katkotun noin 3 -metrisen tavaran korjuu on kannattavampaa kuin määrämittaisten tavaralajien korjuu ja metsäkulje tuksen ansiosta edullisempaa kuin vaihtelevan pituisen metrisen tavaran korjuu. Kokonaisina runkoina korjuu on ainoastaan suurimmissa rungonsuuruusluokissa tavaralajeittaista korjuuta taloudellisempaa. Tappikarsittuina näiden tavaralajien edullisuusjärjestys on suunnilleen sama kuin hyvin karsittuina. Vaihtelevan pituinen huonosti karsittu metrinen tavara on tosin suurten runkojen kohdalla r..alvempaa kuin noin 3 -metrinen vastaava tavara. 4

5 Taulukko Paperipuurunkojen korjuun kokonaiskustannukset. Rungon käyttöosa, k -m3 l Tavaralaji i MÄÄRÄMITTAISET TAVARAT Kustannukset, mk/k-m 3 2 m ku pap.puu, hyvä karsinta 24, 0 l 20,30 8, 00 ;,00 6,40!I!I 22, 90 8, 70 6,40 5,40 4,80 3 m !I - -!I - 4 m SIIMÄVARAISESTI KATKOTUT! TAVARAT 23, 0 i 8,90 i i6,6o l s, 0 is,20 n. 3 m ku pap. puu, hyvä kars. 2, 20 7, 90 5, 90 5, 0 4,50 n. 3 m!i - - tappikars. 9, 80 l 6, 70 5' 00! 4' 30 3, m ku pap. pu~ hyvä kars. 22, 20 j 8, 60 4,70 6' 30 5' m " tappikars. 20' 80 i 7' 50 5,30 4,40 3, RUNGOT! Kuusirungot, hyvä karsinta 24,0 20, 20 7,00 5,50 4,50 Kuusirungot, t appikarsinta 22, 80 8, 90 5, 80 4,50 3,70 i 5,80 4,30 4,90 4,00 3,40 4,20 3,30 3,80 3, 0 E d e y t y k s e t Hakkuu : Metsäkuljetus Autokuljetus: Kustannustaso '. kaato ja karsinta moottorisahalla matka 50 m, II maastoluokka, tiheysluokka matka 50 km.. 968, Etelä-Suomi Tukkirunkojen korjuussa, kuva 2, on edullisin sellainen menetelmä, jossa välivarastolla rungon pinotavaraosa irrotetaan tukkiosasta silmävaraisesti. Runkojuont o ja tukkien katkominen välivarastolla on halvempaa kuin palstalla tapahtuva tukkien katkominen ja katkottujen tukkien metsäkuljetus. Jälkimmäinen menetelmä tulisi näin ollen kysymykseen lähinnä harvennusleimikoissa, missä jäävän puuston suojelemiseksi ei haluta käyttää runkojuontoa. Edellä olevat vertailut on suoritettu 50 km : n autokuljetusmatkalla. Jos autokuljetusmatka on tätä lyhyempi, niin runkoina korjuun edullisuus tavaralajeittaisiin menetelmiin verrattuna paranee ja pitemmillä matkoilla huononee. Laskelmissa on oletettu, että leimikossa tehdään ainoastaan yhtä puuta varalajia. Mikäli korjataan useita tavaralajeja samanaikaisesti, olisi tarkasteltava myös välivarastolla tai tehtaalla suoritettavan lajit- 5

6 mk/k-m3 Kuva 2. Tukkirunkojen korjuukustannukset, mk/k-m3. 6, -.. 5, -.. E d e y t y k s e t Hakkuu: Metsäkuljetus: Autokuljetus: Kustannustaso : kaato ja karsinta moottorisahalla matka 50 m, TI maastolk., tiheyslk. matka 50 km..968, Etelä- Suomi ~ 4, -.,,,, 3, - \ \,, \ '. \ ' ' 2, - -..; : , - 0,-.. i o Rungon käyttöosa, k -m3 telun kustannuksia. Koska näistä ei toistaiseksi ole tehty tutkimuksia, ej. niitä ole voitu myöskään sisällyttää esillä olevaan työhön. IHMISTYÖPANOS Tutkimuksen perusteella voidaan suorittaa myös laskelmia eri tavara3 lajien korjuun ihmistyövoiman tarpeesta. Rungon koon ollessa ~ -m 2-metriscn kuusipaperipuun korjuussa tarvitaan 20.5 miestyöpv/00 k - m, noin 3-metrisen tappikarsitun kuusipaperipuun korjuussa 5.8 miestyöpv/ 6

7 00 k -m3 ja tappikarsittujen kuusirunkojen korjuussa 5. miestyöpv/00 k -m3. Vålivarastolla katkottavien kuusitukkien korjuussa työpanos k -m3:n rungonsuuruusluokassa on.9 miestyöpv/00 k-m3 ja runkoina korjuussa 0. 5 miestyöpv/00 k -m3. Mäntytukkip~urunkojen korjuussa vastaavat luvut ovat 0.4 ja 9,3 miestyöpv/00 k -m. Nämä luvut osoitt~vat, että tulevaisuudessa ihmistyövoiman kallistuessa runkomenetelmän edullisuusasema paranee, mikäli katkotu.~ tavaran korjuumenetelmät eivät kehity nopeammin kuin runkomenetelmät. Samoin voidaan todeta, että runkojen pieni koko lisää suuresti korjuun ihmistyön tarvetta. Unto Väisänen Metsäteho Review 0/968 THE EFFECT OF LOG LENGTH ANTI Lii'BING ~UALITY ON LOGGING COSTS Brief account of a study the detailed results of which are published in Metsäteho Report 275, 7

8 M E T S Ä 'T E H 0 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Rauhankatu 5, Helsinki 7

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2271-5 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Lauri Sikanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET

. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET 8/1992 PL 194 (Fabianinkatu 9 B) 00131 HELSINKI. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET Antti Korpilahti Katsauksessa tarkastellaan puutavaran kaukokuljetusta tienvarsivarastosta tehtaalle ja siirtoa

Lisätiedot

Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus

Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Juha Laitila ja Kari Väätäinen Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus Juha Laitila Kari Väätäinen Laitila, J. & Väätäinen, K.

Lisätiedot

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Metsätehon raportti 148 19.5.2003 Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko Örn Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka SIPOLA, JUUSO

Lisätiedot

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Perttu Anttila, Antti Korpilahti ja Kari Väätäinen Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa e e m t a 60 50 Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

Runkopankin käyttösovellukset

Runkopankin käyttösovellukset Metsätehon raportti 180 25.8.2004 Rajoitettu jakelu A. Ahlström Osakeyhtiö Koskitukki Oy Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo Timber Oy Runkopankin käyttösovellukset

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA.

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 4 Arno Tuovinen: T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. Puutavaran rautatiekuljetusta suoritetaan meillä hyvistä uittoreiteistä

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Tiehallinto Tampere 2007 Kannen

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN KUSTANNUKSET JA KANNATTAVUUS

SALAOJITUKSEN KUSTANNUKSET JA KANNATTAVUUS MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 81 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 81 SALAOJITUKSEN KUSTANNUKSET JA KANNATTAVUUS MAIJA TOLVANEN

Lisätiedot

7/1995 METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS METSURIMITTAUKSEN TARKKUUS. Masser 35. Tapio Räsänen Jari Marjomaa Antti Ihalainen

7/1995 METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS METSURIMITTAUKSEN TARKKUUS. Masser 35. Tapio Räsänen Jari Marjomaa Antti Ihalainen METSATEHO / METSURIMITTAUKSEN TARKKUUS Tapio Räsänen Jari Marjomaa Antti Ihalainen Masser Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukohteelta kerätyn aineiston perusteella metsurimittauksen tarkkuutta, kun käytettiin

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Esipuhe... 4 Johdanto...5 1 Energiapuuharvennuksen lähtökohdat...6. 2 Käytännön toteutus... 16. 3 Varastointi... 19. 5 Hakkeen keinokuivaus...

Esipuhe... 4 Johdanto...5 1 Energiapuuharvennuksen lähtökohdat...6. 2 Käytännön toteutus... 16. 3 Varastointi... 19. 5 Hakkeen keinokuivaus... Metsäkeskukset Päätoimittaja: Tanja Lepistö, Kehittyvä metsäenergia -hanke Taitto: Jorma Anttoora, Kehittyvä metsäenergia -hanke Kannen kuva: Tommi Lahti, Kotimaiset Energiat Oy Takakannen kuva: Perttu

Lisätiedot

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 ISBN 951-40-1960-1 ISSN 1795-150X Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 Antti Asikainen, Antti Ala-Fossi, Arto Visala ja Päivi Pulkkinen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

HIRSISEINÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LASKENTA ELINKAARITARKASTELUN AVULLA

HIRSISEINÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LASKENTA ELINKAARITARKASTELUN AVULLA 0 Matti Alasaarela HIRSISEINÄN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LASKENTA ELINKAARITARKASTELUN AVULLA Oulu 5.1.2008 Arkkitehtitoimisto Inspis Oy 1 Sisällysluettelo ALKUSANAT...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3

Lisätiedot

Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla

Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla 398 Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla OLUME MEASUREMENT OF TIMBER AT MILL USING ARCHIMEDES' LAW MARKKU HALINEN HELSINKI 987 Metsätehon tiedotus M~Åateho Repo~ 398 M E T S Ä T E H 0

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä 1(8) v.4/11.12.2009/jl Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä Laskelma Lavajärven koulun lakkauttamisen vaikutuksista Tiivistelmä: Hämeenkyrön kunnanhallitus on esittänyt Lavajärven

Lisätiedot

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ KORJUUJÄWE ARVIOINTI JA MITTAAMINEN :. :~- Sivu 1 JOHDANTO... 1 2 HARVENNUSHAKKUIDE KORJUUJÄLJELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 2 2.1 Jäävä ja

Lisätiedot

e Antti Korpilahti Antero Varhimo Sirkka Keskinen Jussi Lemmetty

e Antti Korpilahti Antero Varhimo Sirkka Keskinen Jussi Lemmetty METSATEHO / MÄTYKUITUPUU MIIMILATVALÄPIMITA VAIKUTUS PUUHAKITAA JA SELLUVALMISTUKSEE e Antti Korpilahti Antero Varhimo Sirkka Keskinen Jussi Lemmetty Ensiharuennuksen kuitupuulla sellun tuotantokustannukset

Lisätiedot

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Lisätiedot

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta.

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta. Metsätieteen aikakauskirja 4/2011 Tieteen tori Teijo Palander, Jaska Salonen ja Heikki Ovaskainen Kanto- ja juuripuun kaukokuljetuksen kustannusrakenne Tämän kirjoituksen alkuperäislähde on Jaska Salosen

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON T Ä R K E I M P I Ä K Ä S I T T E L E V I Ä 1 METSÄHALLINNON HA.NKINTATEKNILLISEN TOIMISTON TUTKIMUSSELOSTUKSIA.

KATSAUS METSÄTEHON T Ä R K E I M P I Ä K Ä S I T T E L E V I Ä 1 METSÄHALLINNON HA.NKINTATEKNILLISEN TOIMISTON TUTKIMUSSELOSTUKSIA. METSÄTEHON KATSAUS T Ä R K E I M P I Ä POEJOISMAISSA VUONNA 1 9 6 6 ILMESTYNEITÄ PUUTAVARAN HANKINTAA K Ä S I T T E L E V I Ä JULKAISUJA I S u o m e s s a i 1 m e s t y n e i t ä j u 1 k a i s u j a 1

Lisätiedot