RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302"

Transkriptio

1

2 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden runkoina korj uun varastotöistä Tutkimuksessa keskityttiin erilaisten varastokäsi ttelyketj ujen toimintakelpoisuuden ja 'edullisuuden selvittelyyn Tutkitut varastokäsittelymenetelmät esitetään taulukossa Menetelmien väliset erot perustuivat lähinnä siihen, miten ja millä välineellä sahatukki ja kuitupuuosa lajiteltiin erilleen ja millä välineellä kuormaus suoritettiin Lajittelussa ja kuormauksessa käytetyt laitteet olivat EMVolvo IM 64 etukuormaaja, kuormaauton alustalle asennettu erillinen kourakuormaaja ja autokohtainen kuormain Kuormaus tapahtui joko kuormaautoon tai vaihtoperävaunuun Tutkimusaineisto käsitti yhteensä 2 69 km3 Aineisoa kerättiin kahdelta y ö maalta, joista toisella runkojen keskikoko oli 94 krty> ja toisella o 6 k rrr" Kaikki valmistettu puutavara, joka oli tynkäkarsittua mäntyä, katkotti in moot torisahalla ilman pituuden mittausta sahatukeiks i j a va paanpituiseksi 3 6 m tai likipi tuiseksi noin 3 m latvakuitupuuksi TULOKSET Katkonnan j a miesvoimin tapahtuvan kuitupuun erottelun ajankäyttö Pitkän, 3 6 m vapaanpituisen latvakuitupuun erottelu miesvoimin sahatukin seasta aiheutti 6 %:n lisäyksen siihen aik?an, joka käytetään pelkkään katkontaan sahatukeiksi ja 3 6 m l atvakuitupuuks i, kun mi t ään l a j ittelua ei suoriteta Sahatukin mini mi l atval äpi mi tta oli 6 t uumaa Mikäl i mi ni mi l äpimitta t äst ä suur enee, ei pi tkän latvakui tupuun erottelu sahatukist a miesvoi mi n enää t äydellisesti onnistu Katkonta sahatukeiksi ja noi n 3 m liki pi t uiseksi lat vakui tupuuksi ol i 22 % hitaampaa kuin sahatukiksi ja 3 6 m latvakui tupuuksi

3 Taulukko TUtkitut varastokäsittelymenetelmät V a r a s t o k Kait t e ym en e t e l E r i t t e y KatkontavKllne Latvakuitupuun pituua, m Sahatukin Ja kuitupuun lajittelun Ja kasaukaen) suorittaja Autoonkuormauksen suorittaja Aineiston mlillrli, k_,; I II n 3 l a: IV V IVI VII k Ei lajittelua kuorma Ei lajittelua kuorma uasekais 58" Autokuorman koko keskimå'lirin,!ii k_,; {3aks auto ilman perlivaunua) uaaekais aka auto 3aks auto 3aks auto akspuo +2ak&nibd ilman t>8rå'vaunu 'nuolit>8rliv l lnerlivaunua) Tässä yhteydessä ei ole katsottu aiheelliseksi esittää kont?ellisen lajittelun Ja autoonkuormauksen ajankäyttöä eri tapauksissa, koska konetyössä ajankäyttöluvut eivät koneiden erilaisten tuntikustannusten vuoksi anna oikeaa kuvaa menetelmien keskinäisestä edullisuudesta AJankäyttöluvut esitetään tutkimusta käsittelevässä Metsätehon tiedotuksessa 32 Varastolle tulevan puumäärän vaikutus ajankäyttöön Runkojuontovarastojen puunkäsi ttelyssä käsiteltävissä olevalla puumäärällä on ratkaiseva vaikutus eri käsi ttelyvaiheiden "työllisyysasteeseen" Kuvissa 4 esitetään tutkimukseen sisältyneiden varastokäsittelyvaiheiden kokonaisajan Jakautuminen tuottavaan työhön Ja pakolliseen odotusaikaan varastolle tulevan puumäärän ollessa 3 km3/tunti Tuottavaan työhön kuluvaan aikaan on katkonnassa katsottu kuuluvan 25 % Ja muissa käsittelyvaiheissa 5 %tarpeellista keskeytysaikaa, esimerkiksi lepoon Ja koneen huoltoon käytettyä aikaa Tutkituissa varastokäsittelymenetelmissä oli katkonnan, mahdollisen lajittelun Ja autoonkuormauksen kannalta sopiva varastolle tuleva puumäärä yleensä 25 km3/tunti Nykyisillä suurilla runkojuontotraktoreilla on tällaisiin keskimääräistuotoksiin hyvissä olosuhteissa kuljetusmatkan ollessa lyhyt Ja runkojen suuria mahdollista päästä Sen sijaan pienehköllä R:f,7 hv:n) runkojuontotraktorilla ei tällaista tuotosta kyetä saavuttamaan, vaan tarvitaan niitä hyvissäkin olosuhteissa kaksi Ihmistön tarve Menetelmä Varastokäsittely Kaato ja karsinta Runkojuonto Yhteensä mänty kuusi miestyöpäivää/km3 I II III IV V VI VII mä} ku) oo )54 o49 oo62 ocrro oo65 Oo63 58 Oo62 57 I hmistyön tarvetta laskettaessa on varastokäsittelyssä otettu huomioon moottorisahalla tapahtuvan varastokatkonnan, miesvoimin tai koneellisesti tapahtuvan lajittelun Ja autoonkuormauksen sekä niissä tapauksissa, Joissa kuormaus on tapahtunut erillisellä kuormauslaitteella, myös kuormaautonkuljettajan työpanos Runkojuon 2

4 SilallvaraiMeti katkottu Nhatukki + ' 6 latvakuitupuu, lajittelu Varaatoll tujeva puollllirk, kftunti 5 x TUottava tj'lj { Pakoll { odotus Salivarai t katkottu tukki + n J m latvakuitupuu, ei lajittelua E Silallvaraiauti katkottu Nhatukld +, 6 latvakuitupuu, ei lajittelua :J!??!! ' 6 JIZl:l4+ l "' ' 6 Kuva Varastokatkonnan ja mahdollisen lajittelun työajan jakautuminen tuottavaan tyonön ja pakolliseen odotukseen Saha tukki + ' 6 m miesvo!min Varastolle teva pullllilirä, k,;>/tunti 5 25 TUottava työ ""'" Sahatukki + n ' m kourakuormaajalla 5 25 }O Sahatukki + ' 6 m l<oural<uormaajalla 5 25 }O Sahatukki + ;! 6 m latvakui tupuu, ei lajittelua 5 25 }O ' = ' " ) c "! Pakoll odotus _I 6o ao Kuva 2 Erillisen kourakuormaajan suorittaman kuormauksen ja mahdollisen lajittelun työajan jakautuminen tuottavaan tybnön ja pakolliseen odotukseen 6o ao l Sahatul<ki + ' 6 Varastolle latvalcui tupuu, la tulev Ii Ji ttelu unh 5 25 JO, '"' t' ) e c,, o'l! 2 ' Sahatul<ki + ' 6 latvaku tupuu, lajittelu Ja ll:uonmua 5 25 ',, Sahatul<ki + ' 6 m latvakultul)nl, lajitte lu etukuonnaajalla 5 25 ' Saha tukki + } 6 latvaku tupuu, lajittelu Ja ll:uonnaua 5 25 ' 6 6 Kuva 3 EtukuonmaJan suorittaman lajittehm Ja kuonnauksen työajan Jakautuminen tuottavaan työhön Ja pakolliseen odotukseen Li Kuva 4 Autokohtaisen kuonmimen suorittaman kuonnauksen työajan Jakautuminen tuottavaan työhön Ja pakolliseen odotukseen 3

5 non osalta on ihmistyön tarve laskettu kuljettajan ja apumiehen ajankäyttäön perustuvana Kaadon ja karsinnan ihmistyön tarve on laskettu aikaisempiin tutkimuksiin perustuen Työnjohdon ja varsinaisen autokuljetuksen vaikutusta ihmistyön tarpeeseen ei laskelmassa ole otettu huomioon 4, ' 'I " 4 =ti,;;, ;,,: tup 3akselinen auto ', Varastokäsitteykustannukset Kuvassa 5 esitetään varastokäsi ttely kustannusten riippuvuus käsiteltävänä olevasta puumäärästä ja käsittelymenetelmästä Kustannukset on laskettu vuoden 97 palkka ja hintatason ja tutkimuksen mukaisten ajankäyttölukujen perusteella Kustannuksiin sisältyvät katkonta, mahdollinen lajittelu ja autoonkuormaus Saha tukki+ 3, 6 m latvalruitup, erillinen ko urakuormaaja, 3akselinen auto Sahatukld +n 3 m latvakuitupuu 2 erillinen kouralr:uormaaja, 3akselinen auto 3 Saha tukki+ 3 6 m latval<uitup, etulruormaaja, 3aksellnen auto, ", ' ' ' ' 2, ' c " l,6o Kustannuksiltaan halvin varastokäsitte'[,, lymenetelmä oli se, jossa lajittelema 5 25 tonta sahatukkia ja pitkää, 3 6 m Varastolle tuleva puu:näärä, k/ tunti latvakui tupuuta kuormattiin autokohtai sella kuormaimella samaan kuormaan VarastQlle tulevan puumäärän ollessa Kuva 5 Varastokäsittelykustannukset, mk/k m3 km//tunti sen kustannukset ovat 26 % pienemmät kuin miesvoimin lajitellun ja erillisellä kourakuormaajalla kuorma autoon kuormatun sahatukin ja 3 6 m latvakuitupuun käsittelykustannukset Sahatukin ja likipituisen noin 3 m latvakuitupuun lajittelu ja kuormaus erillisellä kourakuormaajalla on ollut kallista Tutkitun etukuormaajan käyttö on ollut verraten kallista Sen taloudelliseo käytön edellytyksenä on, että käsiteltävänä oleva puumäärä on vähintään 25 k rnj/ tunti ja että etukuormaajalla suoritetaan sekä lajittelu että kuormaus Etu kuormaaja soveltuu kuitenkin teknisessä mielessä erittäin hyvin runkojuontova rastojen puunkäsittelyyn Kuorma autotyyppinä on kustannuksia laskettaessa käytetty kolmiakselista kuorma autoe Kustannukset eivät olisi sanottavasti muuttuneet, jos auto olisi ollut varustettu joko puoli tai täysperävaunulla Jos auto sen sijaan varustetaan vaihtoperävaunuilla, jolloin ainoastaan perävaunu seisoo varastolla, voidaan va rastokäsi ttelykustannuksia alentaa Sen varastokäsittelykustannuksia alentava vaikutus tutkituissa menetelmissä on, 6o, mk/k m3 Vaihtoperävaunujen käyttö edellyttää erillistä kuormauslaitetta, keskitetty jä varastoja ja hyvää töiden suunnittelua Varastolle tulevan puumäärän, k m3/tunti, vaikutus käsi ttelykustannuksiin on eri t täin merkittävä Sen laskiessa alle k nv:n/tunti käsittelykustannukset alka vat menetelmästä riippumatta jyrkästi kohota Mikko Kahala Metsäteho Review / 97 HANDLING OF TIMBER AT THE TREEIENGTH SKIDDING LANDINGS Brief account of a study the detailed results of which are published in teho Report 32 Metsä M E T S Ä T E H Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Rauhankatu 5, Helsinki 7 t!elsl 9TI Pt OVAUllSTf

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 259 SÄILYTYS& 2 Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla STUDIES ON THE SKIDDING OF PULPWOOD LOGS BY VAlMET TERRA 465 TRACTOR IN KAAVI

Lisätiedot

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 1/1994. PUUTAVARAN TEHDASVASTAANOTON MENETELMÄT e Teppo Oijala. Jari Terävä

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 1/1994. PUUTAVARAN TEHDASVASTAANOTON MENETELMÄT e Teppo Oijala. Jari Terävä MTSÄTHO 1/1994 PUUTAVARAN THDASVASTAANOTON MNTLMÄT e Teppo Oijala Jari Terävä Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata puutavaran vastaanoton toiminnot erilaisilla tuotantolaitoksilla. Haastatteluin ja postikyselynä

Lisätiedot

PUUTA V ARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUSTA VARTEN 111 METSÄTEHO

PUUTA V ARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUSTA VARTEN 111 METSÄTEHO PUUTA V ARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUSTA VARTEN 111 METSÄTEHO Kirjoittajat Seppo Jukkola Raimo Savolainen Piirrokset Taitto Erkki Kauppila Tuomo Forss Painovalmiste, Helsinki 197 4 Metsätehon opas PUUTA

Lisätiedot

MDSATIHO 9/1973. Rauhankatu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE LOGMA-KOKEILU JA SAADUT KOKEMUKSET 1 KOKEILUN TAUSTA JA TARKOITUS

MDSATIHO 9/1973. Rauhankatu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE LOGMA-KOKEILU JA SAADUT KOKEMUKSET 1 KOKEILUN TAUSTA JA TARKOITUS MDSATIHO Rauhankatu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE 9/1973 LOGMA-KOKEILU JA SIITÄ SAADUT KOKEMUKSET 1 KOKEILUN TAUSTA JA TARKOITUS Metsätöitä rationalisoitaessa kehitettiin viime vuosikymmenen

Lisätiedot

TT-PALSTAHAKKURI 1000 F

TT-PALSTAHAKKURI 1000 F / 977 TT-PALSTAHAKKURI F Markku Melkko TTtJalstahakkuri F on kokonaisten pui den ajouralla tapahtuvaan haketukseen kehi tet ty haketusyksik. Konetta voidaan t mys vlivarastolla. Ensiharvennusmänniss, jossa

Lisätiedot

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi MITSATIHD Rauhankatu 15 17 Puhelin T E RR I HELSINKI 17 SELOSTE 9-661281 3 11/1973 - T E L A MA A S T U R I JOHDANTO Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

Lisätiedot

Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus

Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Juha Laitila ja Kari Väätäinen Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus Juha Laitila Kari Väätäinen Laitila, J. & Väätäinen, K.

Lisätiedot

. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET

. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET 8/1992 PL 194 (Fabianinkatu 9 B) 00131 HELSINKI. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET Antti Korpilahti Katsauksessa tarkastellaan puutavaran kaukokuljetusta tienvarsivarastosta tehtaalle ja siirtoa

Lisätiedot

MAATALOUDEN TALOUSRAKENNUSTEN KUSTANNUKSISTA JA NIIDEN OSUUDESTA TUOTANTOKUSTANNUKSISSA

MAATALOUDEN TALOUSRAKENNUSTEN KUSTANNUKSISTA JA NIIDEN OSUUDESTA TUOTANTOKUSTANNUKSISSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 16 PUBLICATIONS OF TE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARC INSTITUTE, FINLAND, No. 16 MAATALOUDEN TALOUSRAKENNUSTEN KUSTANNUKSISTA JA NIIDEN OSUUDESTA

Lisätiedot

Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla

Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla 398 Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla OLUME MEASUREMENT OF TIMBER AT MILL USING ARCHIMEDES' LAW MARKKU HALINEN HELSINKI 987 Metsätehon tiedotus M~Åateho Repo~ 398 M E T S Ä T E H 0

Lisätiedot

MF-K"årppä-traktori on teollisuustraktorin pohjalta rakennettu 1/ 2 -telainen metsäkuljetusajoneuvo.

MF-Kårppä-traktori on teollisuustraktorin pohjalta rakennettu 1/ 2 -telainen metsäkuljetusajoneuvo. 6/1971 --' M F - K Ä R P P Ä - T R A K T 0 R I I YIEISTÄ MF-K"årppä-traktori on teollisuustraktorin pohjalta rakennettu 1/ 2 -telainen metsäkuljetusajoneuvo. Peruskoneena on Massey-Ferguson-teollisuustraktori

Lisätiedot

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Metsätehon raportti 148 19.5.2003 Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko Örn Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko

Lisätiedot

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA.

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 4 Arno Tuovinen: T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. Puutavaran rautatiekuljetusta suoritetaan meillä hyvistä uittoreiteistä

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2245-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Anssi Niskanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the

Lisätiedot

Korjuuvaihtoehtojen kannattavuus metsänomistajalle nuoren metsän harvennuksessa hankintakaupalla

Korjuuvaihtoehtojen kannattavuus metsänomistajalle nuoren metsän harvennuksessa hankintakaupalla Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Vesa Tanttu, Anssi Ahtikoski ja Matti Sirén Vesa Tanttu Korjuuvaihtoehtojen kannattavuus metsänomistajalle nuoren metsän harvennuksessa hankintakaupalla

Lisätiedot

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 3/1994 KANTOKÄSITTELY KONEELLISESSA HAKKUUSSA. Markku Mäkelä Timo Ari Kari Korhonen Katriina Lipponen

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 3/1994 KANTOKÄSITTELY KONEELLISESSA HAKKUUSSA. Markku Mäkelä Timo Ari Kari Korhonen Katriina Lipponen METSÄTEHO., 1 ':' '.. ;..1 II l, 3/199 KANTOKÄSITTELY KONEELLISESSA HAKKUUSSA Markku Mäkelä Timo Ari Kari Korhonen Katriina Lipponen Koneellisen kakkuun yhteydessä tehtävää kantokäsittelyä tutkittiin kesäkaudella

Lisätiedot

Kaarlo Rieppo ja Asko Poikela, Metsäteho Oy Pentti Hakkila, Metsäntutkimuslaitos Veli-Juhani Aho ja Lauri Nikala, VTT Energia

Kaarlo Rieppo ja Asko Poikela, Metsäteho Oy Pentti Hakkila, Metsäntutkimuslaitos Veli-Juhani Aho ja Lauri Nikala, VTT Energia Puupolttoaineen ja selluhakkeen integroitu tuotanto ketjukarsinta-kuorintatekniikalla Kaarlo Rieppo ja Asko Poikela, Metsäteho Oy Pentti Hakkila, Metsäntutkimuslaitos Veli-Juhani Aho ja Lauri Nikala, VTT

Lisätiedot

22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R I I YLEISTÄ

22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R I I YLEISTÄ 22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R YLESTÄ MF- Robur on Massey- Fergusonin teollisuustraktorin pohjalta va]l!listettu, 3/4- teloilla varustettu metsäkuormatraktori. Peruskoneen osalta on käytettävissä

Lisätiedot

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta.

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta. Metsätieteen aikakauskirja 4/2011 Tieteen tori Teijo Palander, Jaska Salonen ja Heikki Ovaskainen Kanto- ja juuripuun kaukokuljetuksen kustannusrakenne Tämän kirjoituksen alkuperäislähde on Jaska Salosen

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN KUSTANNUKSET JA KANNATTAVUUS

SALAOJITUKSEN KUSTANNUKSET JA KANNATTAVUUS MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 81 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 81 SALAOJITUKSEN KUSTANNUKSET JA KANNATTAVUUS MAIJA TOLVANEN

Lisätiedot

METSXTEHON TIEDOITUKSIA

METSXTEHON TIEDOITUKSIA METSXTEHON TIEDOITUKSIA METSITEHO REPORT 107 Kalle P utkisto: Eräitä metsätöiden koneellistumisnopeuteen vaikuttavia tekiiöitä Yleistä Metsätalouteen kuuluvjen töiden koneellistumisaste on muiden töiden

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2271-5 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Lauri Sikanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten Ryhmähanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1995 2000 Jouni Väkevä Vesa Imponen Metsätehon raportti 125 30.11.2001 Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina

Lisätiedot

TUOTTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ SUOMEN MAATALOUDESSA

TUOTTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ SUOMEN MAATALOUDESSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 1 PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS, FINLAND, No, 1 TUOTTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ SUOMEN MAATALOUDESSA SAMULI SUOMELA

Lisätiedot

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Perttu Anttila, Antti Korpilahti ja Kari Väätäinen Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa e e m t a 60 50 Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

.M._ METSÄTEOLLISUUS METSÄTEHO 6/ 1995 TUKKIEN KORJUU- JA KUORINTAVAURIOT. Markku Mäkelä Timo Yli-Hukkala

.M._ METSÄTEOLLISUUS METSÄTEHO 6/ 1995 TUKKIEN KORJUU- JA KUORINTAVAURIOT. Markku Mäkelä Timo Yli-Hukkala METSÄTEHO / 99 TUKKIEN KORJUU- JA KUORINTAVAURIOT Markku Mäkelä Timo Yli-Hukkala Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneiden mänty-, kuusi- ja koivutukeille tekemien vaurioiden määrät ja aiheuttajat. Työn

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot